ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ηΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ «ΜΑΜΑΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑ:ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ Αρ.Πρωη Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Γηεύζπλζε : Θέζε Κνπξί Πηνιεκαΐδα, ΣΚ Πιεξνθνξίεο: Βαζηιηθή Γξίβα Σειέθσλν: Fax: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ Σν Γεληθό Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΙΟ» - «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ», Φνξέαο: Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο δηελεξγεί δεκόζην δηαγσληζκό κέζσ ΔΗΓΗ γηα ηελ πξνκήζεηα ΦΙΛΣΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ, από ην ΠΠΤΦΤ έηνπο 2018, CPV: , κε ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (Κνδάλε: ,00 & Πηνιεκαΐδα: ,00 ) θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ «Μακάηζεην»-«Μπνδνζάθεην». Η ππ αξηζκ. 12/ (ΑΓΑ: ΩΔ1Ι46907Ρ-ΝΚΟ) Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ζπκκνξθνύκελε ζηελ ππ αξηζκ. 1163/2018 Απόθαζε ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.), πξνζάξκνζε εθ λένπ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ΦΙΛΣΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ, γηα ηα αθόινπζα είδε σο αθνινύζσο:

2 ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ Είδοσ Μεμβράνησ Φίλτρου Επιφάνεια Μεμβράνησ ςε m 2 KUF/m 2 <ή > 20ml mmhg Ουρία Κρεατιν Φωςφορ Β12 Ινουλίνη KoA.>ουρίασ υντελεςτήσ ςυμβατ.b2- M διαβ. Είδοσ αποςτερείρ. Ποςοτ. ΣΡΩΜΑ ΓΕΛΗ ή ΙΟΔΤΝΑΜΟ 1,8 7, ,88 γ-ακτιν 800 ΣΡΩΜΑ ΓΕΛΗ ή ΙΟΔΤΝΑΜΟ 2,1 7, ,88 γ-ακτιν 900 ΣΡΩΜΑ ΓΕΛΗ ή ΙΟΔΤΝΑΜΟ 1, ,85 γ-ακτιν 300 Πολυςουλφόνη Dry ή ιςοδφναμο 1, moist heat 800 Πολυεςτζρασ ή ιςοδφναμο 2, ,88 γ-ακτιν 600 πολυεςτζρασ ή 1, ,88 γ-ακτιν 400

3 Είδοσ μεμβράνης φίλτρου Επιφάνεια μεμβράνησ φίλτρου ςε m² KUF/ m² < ή > των 20ml/h.mmHg KoA > ΟΤΡΙΑ υντελεςτησ ςυμβατότητασ Β2-Μ Είδοσ αποςτείρωςησ υνοδζσ γραμμζσ για μηχάνημα ΣΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ιςοδφναμο ιςοδφναμο 1, ,85 ξηρη 400 ιςοδφναμο 1,9M 13, ξηρη 800 πολυςουλφονική pro ή ιςοδφναμο 1,9 8, γ-ακτιν 800 πολυςουλφονική pro ή ιςοδφναμο 1,9 51, ,7 γ-ακτιν 400 ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ Καθάρςεισ ουςιών (> ) ςε ml/min με Qb300ml/min & Qd500ml/min Ουρία Κρεατινίνη Φωςφορικά Ινουλίνη ΣΡΩΜΑ ΓΕΛΗ ή ΙΟΔΤΝΑΜΟ 1,8 7, ,88 γ-ακτινοβολ. Nikisso ,5Α ,85 γ-ακτινοβολ. Βιτ. Β12 Gambro AK200s 800 ελίδα 3

4 ΣΡΩΜΑ ΓΕΛΗ ή ΙΟΔΤΝΑΜΟ ΠΟΛΤΟΤΛΦΌΝΗ DRY ή ΙΟΔΥΝΑΜΟ 1, moist heat Nikisso 1200 Πολυεςτζρασ ή ιςοδφναμο 2, ,88 γ-ακτινοβ. Nikisso 300 Πολυεςτζρασ ή ιςοδφναμο 1, ,88 γ-ακτινοβ. Nikisso 500 ιςοδφναμο 1,9M 13, Ξηρή γ- ακτινοβολία Gambro AK200s 1300 ιςοδφναμο 2,1H ,8 Ξηρή γ- ακτινοβολία Gambro AK200s 800 α Πολυςουλφονική Pro ή ιςοδφναμο 1,9 8, ,292 γάμμα Nikisso 1500 α Πολυςουλφονική Pro ή ιςοδφναμο 1,9 51, ,415 0,7 γάμμα Nikisso 1100 ελίδα 4

5 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο. Η εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ είλαη ε , ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα 12:00 μεζημέρι. Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα 23:00. H εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο είλαη 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηκήκαηνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. Γηαδηθηπαθή πύιε Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δώδεθα (12) κήλεο. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εηδώλ είλαη ηξεηο (3) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Σα ηεύρε ηεο αξηζκ. 2/2019 Γηαθήξπμεο δηαηίζεληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο θαζώο επίζεο θαη ζηελ Γηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) θαη ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζηώλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ελίδα 5

6 Πιεξνθνξίεο όιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο από έσο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ θ. Βαζηιηθή Γξίβα θαη Αληώληνο Σζηηνύξαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο Θέζε Κνπξί Πηνιεκαΐδα, όπσο επίζεο θαη ζην ηειέθσλν: Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΙΩΣΙΔΗ ελίδα 6