TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : FAX : ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : FAX : ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ (ΑΝΑΓΟΜΧΗ ΦΙΑΛΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ) ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.000,00 ΕΤΡΧ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ

2 Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3846/2010 πεξί παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ 5. Σελ ππ αξηζκ. πξση. 433/737643/ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Γηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απ επζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνύ νμπγόλνπ (αλαγόκσζε θηαιώλ ηαηξηθνύ νμπγόλνπ), πξνϋπνινγηζκνύ 8.000,00 ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: ΑΡΘΡΟ 1 ο ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό θαη δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα εκθηάισζεο γηα ηαηξηθό αέξην νμπγόλν από ηνλ ΔΟΦ. ΑΡΘΡΟ 2 ο Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Δάλ ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. 2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. 3. Δηδηθή άδεηα ζε ηζρύ, εκθηάισζεο ηαηξηθνύ αέξηνπ νμπγόλνπ, από ηνλ ΔΟΦ. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία καο πξηλ από ηε ιήμε απηήο.

3 ΑΡΘΡΟ 4 ο Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε άιινλ πξνκεζεπηή από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ ηαηξηθνύ αέξηνπ νμπγόλνπ (αλαγόκσζε θηαιώλ ηαηξηθνύ νμπγόλνπ). ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΟΞΤΓΟΝΟ 1 Δ ΦΙΑΛΔ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 4,4 m 3 ΕΧ 10,7 m 3 ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΟΞΤΓΟΝΟ 2 Δ ΦΙΑΛΔ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 1,1 m 3 ΕΧ 2,1 m 3 3 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗ 4 ΚΛΔΙΣΡΟ ΦΙΑΛΗ 5 ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΔΙΣΡΟΤ ΦΙΑΛΗ m 300 ΣΕΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΥΧΡΙ ΦΠΑ) ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΦΠΑ Α) Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Β) Σν θόζηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ θηαιώλ, ην θόζηνο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ πιηθώλαεξίσλ, ην θόζηνο ειέγρνπ θαη θαζαξηζκνύ ησλ θηαιώλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θόζηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ην ηαηξηθό αέξην νμπγόλν ΑΡΘΡΟ 6 ο Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. ΑΡΘΡΟ 7 ο Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: Α) Γηα ην ηαηξηθό αέξην νμπγόλν αληαιιαθηηθά ησλ θηαιώλ Φόξνο 4% Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% Β) Γηα ηηο εξγαζίεο Φόξνο 8% Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%

4 ΑΡΘΡΟ 8 ο Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 8.000,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 ο 1) Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 2) Σν Παξάξηεκα Α απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΙΙΔΧΡΟ ΠΡΧΙΟ

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΓΟΜΧΗ ΦΙΑΛΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν παξόλ έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηαηξηθνύ αέξηνπ νμπγόλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί ην Φ.Ν.Α «Γξνκνθαΐηεην» γηα ηε δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο. Οη θηάιεο πνπ πξόθεηηαη λα αλαγνκσζνύλ είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. πγθεθξηκέλα: Η θαζαξόηεηα ηνπ αέξηνπ νμπγόλνπ ζα είλαη όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ Δ.Ο.Φ. ζε 99,5% θαη όγθν Οη θηάιεο ηνπ αέξηνπ νμπγόλνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε πίεζε 200 atm Οη ηύπνη ησλ θηαιώλ πνπ πξόθεηηαη λα αλαγνκσζνύλ είλαη: o Φηάιεο Ο 2 ρσξεηηθόηεηαο 50 lt (πεξηερόκελν 10,7 m 3 ) πίεζεο 200 atm o Φηάιεο Ο 2 ρσξεηηθόηεηαο 10 lt (πεξηερόκελν 2 m 3 ) πίεζεο 200 atm o Φηάιεο Ο 2 ρσξεηηθόηεηαο 7 lt (πεξηερόκελν 1,5 m 3 ) πίεζεο 200 atm Σα θιείζηξα ησλ θηαιώλ πνπ πξόθεηηαη λα αιιαρηνύλ ιόγσ βιάβεο, ζα είλαη θαηλνύξγηα θαη ζα πιεξνύλ ηνπο θαλόλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο-αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Λ.Ο.Σ. Ο έιεγρνο ησλ θηαιώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πίεζε 300 atm Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εκθηάισζεο γηα ηαηξηθό αέξην νμπγόλν από ηνλ ΔΟΦ Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί, ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζόηεηεο ησλ αεξίσλ εληόο ζηδεξνθηαιώλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο H εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο Οη εηαηξείεο, ζηελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζνπλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ: Σν αθξηβέο θόζηνο ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο αλά θηάιε Σν αθξηβέο θόζηνο ηεο αιιαγήο ηνπ θιείζηξνπ ηεο θηάιεο ε θάζε πεξίπησζε, πριν από ηελ πδξαπιηθή δνθηκή ή ηελ αιιαγή ηνπ θιείζηξνπ ηεο θηάιεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) ζα ελεκεξώλεη ην ηκήκα Β.Ι.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η αλάδνρνο εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) κεηά από θάζε πδξαπιηθή δνθηκή αιιαγή θιείζηξνπ ζα πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε απηό ν ζεηξηαθόο αξηζκόο ηεο θηάιεο. ΚΟΤΓΟΤΝΑ ΠΑΝΣΔΛΗ ΜΗΥ. ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα