Italiano Manuale d Uso Introduzione al prodotto Contenuto della confezione Panoramica del Dispositivo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1."

Transcript

1 1

2 Italiano Manuale d Uso Introduzione al prodotto Contenuto della confezione Panoramica del Dispositivo Inserimento SIM e scheda Micro SD Accensione e Caricamento Batteria Accensione/Sospensione/Spegnimento Supporto Offerto APPENDICE A: Risoluzione dei problemi e Supporto English Manual Important Safety Instructions Package Contents OverView Insert SIM1/2 and Micro SD card Charging and Power On Power on/sleep Mode/Power off Support Appendix A: Troubleshooting Français Manuel Utilisateur Introduction Dans la Boîte Présentation du Produit Insérer les cartes SIM et la carte Micro SD Allumage et Chargement de la Batterie Allumer/Mode veille/éteindre Support ANNEXE A: Dépannage et assistance Español Manual de Uso Introducción al producto Contenido de la caja Panorámica del dispositivo Inserir la SIM y la tarjeta Micro SD Encendido y carga de la batería Encendido/Suspensión/Apagado Soporte Técnico Apéndice A: resolución de problemas y soporte

3 Deutsch Schnellstartanleitung Produktseinführung Inhalt Geräteüberblick SIM-Karten und microsd-karte einlegen Einschalten und die Batterie aufladen Anschalte/Schlafmodus/Ausschalten Hilfe APPENDIX A: Problemelösung und Hilfe ελληνικά ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας Περιεχόμενα συσκευασίας Επισκόπηση Εισαγωγή SIM1/2 και Micro SD κάρτας Charging and Power On Ενεργοποίηση/Λειτουργια ύπνου/απενεργοποίηση Υποστήριξη Παράρτημα A: Επίλυση προβλημάτων Teachnical Features Technical Features BG-QSG01(V1.03, September 2014) 3

4 ITA AVVERTENZE Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware. Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte nostra che non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi errore/omissione o inesattezza che possa essere presente in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte nostra. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari. Informazioni generali e sulla Sicurezza Solo personale qualificato, al fine di evitare shock elettrici, è autorizzato ad interventi sull apparato. La pulizia del prodotto va effettuata evitando di utilizzare spray detergenti e soluzioni contenenti alcool o liquidi infiammabili. E fondamentale evitare che l apparato possa surriscaldarsi. Questo potrebbe drasticamente accorciarne la vita. E opportuno proteggere l apparato da elevata umidità, irraggiamento solare diretto e da temperature estremamente basse o elevate (non superare i 45 C). Non depositare liquidi sopra o accanto l apparecchio. Utilizzare solo i cavi specifici per le applicazioni. Utilizzare le porte indicate senza forzare. Verificare regolarmente che tutti i cavi di connessione non siano danneggiati. In caso lo fossero sostituirli immediatamente. Verificare che nella prese di collegamento non entrino oggetti e/o cavi estranei. Utilizzare esclusivamente l adattatore di rete AC/DC incluso nella confezione. In caso contrario l apparecchio potrebbe manifestare malfunzionamenti. Utilizzare solo accessori (antenne e/o alimentatori) contenuti nell imballo. Lasciare almeno 30cm di distanza tra l antenna del dispositivo e l utilizzatore. Taluni apparati hanno antenna/e integrata/e. Non usare la stessa presa di corrente per connettere altri apparecchi al di fuori del dispositivo in oggetto. 4

5 ITA Non aprire mai l'housing plastico del dispositivo né cercare di ripararlo da soli. Se il dispositivo dovesse essere troppo caldo, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale qualificato. Non utilizzare lo smartphone mentre si guida l'autovettura, questo potrebbe essere rischioso. Quando utilizzato in autovettura, assicurarsi che sia saldamente fissato all'apposita struttura di supporto. Lo smartphone non va assolutamente montato in prossimità degli airbag. Lo smartphone è un dispositivo estremamente complesso e composto da decine di moduli differenti. Ogni urto/caduta potrebbe danneggiare il prodotto. Prestare la massima attenzione in tal senso. Oggetti che producono un campo elettromagnetico possono inficiare le prestazioni del dispositivo. Non utilizzare cover e/o strutture protettive con chiusure magnetiche. Non lasciare inoltre il dispositivo a contatto con oggetti che emettono un campo elettromagnetico. Il dispositivo emana campi elettromagnetici e potrebbe interferire con altri oggetti sensibili a questi campi (quali pacemaker, apparecchi acustici, dispositivi medici). Contattare il produttore di tali dispositivi al fine di risolvere i problemi di interferenza. Lo smartphone va tenuto lontano dalla portata dei bambini, che non dovrebbero poter giocare con questo dispositivo. Scariche elettrostatiche potrebbero compromettere il funzionamento dello smartphone. In tal caso spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria per circa un minuto e riaccendere il dispositivo. Danni all'udito Questo dispositivo è conforme alle norme vigenti sulla limitazione del volume in uscita dei dispositivi audio ad un livello sicuro. Ascoltando il dispositivo ad un elevato livello di volume con cuffie o auricolari si corre il rischio di generare danni permanenti all'udito. Ridurre il volume del dispositivo ad un livello ragionevole per evitare questa tipologia di problematiche. Se doveste sentire un fischio alle orecchie, è opportuno ridurre immediatamente il volume del dispositivo e/o spegnerlo. Il dispositivo è stato testato con le cuffie auricolari in dotazione, l'utilizzo di altri accessori (cuffie/auricolari) può produrre danni all'udito. Si consiglia comunque, nel caso di utilizzo di cuffie/auricolari di produttori terzi, di acquistare accessori conformi alle normative in vigore. Avvertenze sulla Batteria 5

6 ITA Questo smartphone è dotato di una batteria agli ioni di Litio. Questa batteria non va per alcuna ragione forata, aperta, disassemblata, utilizzata in ambienti umidi o corrosivi. In caso di contatto con eventuali fluidi fuoriusciti dalla batteria è opportuno lavare immediatamente con acqua abbondante la parte interessata e rivolgersi immediatamente ad un medico. Si prega di osservare scrupolosamente le istruzioni riportatate in questa guida, la mancata osservazione può portare alla fuoriuscita di acido dalla batteria, ad un eccessivo surriscaldamento sino all'esplosione e/o incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non lasciare mai in carica la batteria per tempi prolungati (oltre 10 ore). Questo potrebbe provocarne il sovraccarico ed accorciarne così la durata di servizio. Un lungo periodo di inutilizzo dello smartphone porterà alla scarica completa della batteria. Prima di accendere il dispositivo è opportuno caricare la batteria per qualche ora. Scollegare il caricatore dalla presa a muro quando questo non viene utilizzato per caricare lo smartphone. Utilizzare soltanto batterie originali del produttore nello smartphone. Utilizzare soltanto il caricatore originale fornito a corredo. L'uso di caricatori e/o batterie non originali possono danneggiare il prodotto ed invalidarne la garanzia. L'uso di accessori non originali può provocare problematiche di varia natura (shock elettrici, fiamme etc..) Non gettare mai la batteria tra le fiamme, in zone dove la temperatura è elevata o vicino ad oggetti che emanano calore. Le batterie se si scaldano eccessivamente possono esplodere. La batteria non va per alcuna ragione forata e schiacciata (questo potrebbe generare un corto circuito interno). La batteria non va posta in ambienti la cui temperatura è superiore ai 45 C. Dichiarazione di Conformità Sintetica Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 2011/65/CE e 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. La dichiarazione di conformità è disponibile presso la nostra sede. Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per: 6

7 ITA Italia(IT): Questa periferica è conforme con l Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull Assegnazione delle Frequenze. L utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un area geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund. La dichiarazione in forma completa e la documentazione tecnica sono disponibili presso la nostra sede. Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica da Lei acquistata e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata. Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettroniche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all''interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire. Il titolare del marchio Bluego, in qualità di produttore di questa apparecchiatura, è impegnato nel finanziamento e nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute umana. E' Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune. Qualora invece avesse deciso di acquistare una nuova apparecchiata elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere le stesse funzioni di quella da smaltire, potrà portare la vecchia apparecchiatura al distributore presso cui acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura 1. 7

8 ITA Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 154. Il suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse. 1 Il distributore non sarà tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricati o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche. NB: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 22 luglio 2005, n.[] che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni in materia, la invitiamo a consultare il nostro sito Le batterie utilizzate nei prodotti BlueGo sono removibili, vanno pertanto rimosse e smaltite esclusivamente negli appositi punti di raccolta designati a questo scopo. Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto è opportuno provvedere alla registrazione dello stesso utilizzando l'apposità App (Registrazione) o andando sul sito entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto. La mancata registrazione entro il termine di sopra farà si che il prodotto sia coperto esclusivamente dalla condizioni standard di garanzia. 8

9 ITA Manuale d Uso La ringraziamo per aver scelto uno smartphone della famiglia Bluego. Si consiglia la lettura di questo documento al fine di un corretto utilizzo del prodotto. La guida completa è disponibile online nel sito alla pagina del prodotto. 1.1 Introduzione al prodotto Seguire attentamente tutte le istruzioni durante l installazione. Leggere attentamente l intera guida rapida prima di iniziare l installazione del dispositivo. 1.2 Contenuto della confezione Una volta aperta la confezione dovrebbero essere presenti i seguenti componenti: SmartPhone Alimentatore AC/DC Cavo Micro USB Guida rapida multilingua Auricolari Batteria Batteria di Ricambio(nei modelli BG-G509X-X) Cover/Flip Cover aggiuntiva (secondo il modello) Tagliando di Garanzia Avvisi Legali e di Sicurezza Qualora mancasse uno qualsiasi di questi componenti rivolgersi immediatamente al rivenditore. Per i soli modelli BG-G509X-X Nella confezione del prodotto sono incluse 2 batterie: BG-G1-batt1 (batteria standard da 1650mAh) BG-G1-batt2 (batteria a lunga durata da 2150mAh) La batteria a lunga durata (BG-G1-batt2) può essere utilizzata, a causa delle dimensioni maggiorate, esclusivamente con la Flip Cover fornita. Non utilizzare la batteria standard (BG-G1-batt1) con la Flip cover. Per i soli modelli BG-G509X-X Prestare particolare attenzione all'atto del bloccaggio della cover (normale e/o Flip) a non fare pressione nella parte posteriore bassa a sinistra (riconoscibile dalla presenza di una placca metallica). In questa zona è presente lo speaker la cui membrana potrebbe danneggiarsi se sottoposta a pressione eccessiva. Si consiglia di bloccare la cover 9

10 ITA iniziando dagli altri 3 angoli per poi, come ultimo atto, premere sull'angolo posto in prossimità dello speaker. 1.3 Panoramica del Dispositivo 10

11 11 ITA

12 12 ITA

13 ITA Informazione Funzionalità 1 Tasto Permette di accendere/spegnere il dispositivo e/o Accensione metterlo in modalità stand-by. 2 Volume +/- Permette la regolazione del livello del volume. 3 Menu Visualizza le opzioni del menu. 4 Home Torna alla schermata Home. 5 Indietro Torna alla shermata precedente. 6 Presa Auricolari Utilizzare per la connessioni agli auricolari. 7 Porta USB Utilizzare per ricaricare la batteria e/o scambio dati. 8 Obiettivo Permette di scattare foto, effettuare videochiamate e la Camera registrazione di video. 13

14 ITA Anteriore 9 Obiettivo Permette di scattare foto e la registrazione di video. Camera Posteriore 10 Flash Permette di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità. 11 Altoparlante Permette di ascoltare suoni riprodotti dallo smartphone (musica o chiamate entranti). 12 Microfono Permette la cattura suoni. 13 Sensori Sensori ambientali. 14 LED Led utili a conoscere lo stato del dispositivo. 15 NFC Antrenna NFC. 1.4 Inserimento SIM e scheda Micro SD Anzitutto, dopo aver spento il cellulare, è opportuno aprire il dispositivo rimuovendone la cover posteriore (sfruttando l'apposita scanalatura presente in prossimità della fotocamera posteriore o nell'angolo inferiore destro). Rimuovere a questo punto la batteria Inserire l'eventuale scheda MicroSD (supporta sino ad un massimo di 32/64GB) utile per aumentare la memoria interna del dispositivo. Fare attenzione e verificare che i contatti metallici siano rivolti verso il basso. Spingere la scheda di espansione sino in fondo. La scheda può essere rimossa dall'alloggiamento semplicemente sfilandola. BG-G509X-X e BG-G559X-X : Inserire la/le SIM negli appositi Slot. Il dispositivo ha 2 alloggiamenti per SIM. L'alloggiamento per la SIM1 (dimensioni standard, supporta GSM/WCDMA) mentre l'alloggiamento per la SIM2 (MicroSim, supporta GSM/WCDMA). Fare attenzione e verificare che i contatti metallici dorati siano rivolti verso l'alto per la SIM1 e verso il basso per la MicroSIM2. BG-V503-K: Inserire la/le SIM negli appositi Slot. Il dispositivo ha 2 alloggiamenti per SIM. L'alloggiamento per la SIM1 (dimensioni standard, supporta GSM/ WCDMA) mentre l'alloggiamento per la SIM2 (MicroSim, solo GSM). Fare attenzione e verificare che i contatti metallici dorati siano rivolti verso l'alto per la SIM1 e verso il basso per la MicroSIM2. BG-A451-W/B: Inserire la/le SIM negli appositi Slot. Il dispositivo ha 2 alloggiamenti per SIM. L'alloggiamento per la SIM1 (dimensioni standard, supporta GSM/WCDMA) come l'alloggiamento per la SIM2 (dimensioni standard, GSM/WCDMA). Fare attenzione e verificare che i contatti metallici dorati siano rivolti verso il basso per la SIM1/2. Reinserire la batteria e riposizionare la cover posteriore, chiudendola saldamente. 14

15 ITA 1.5 Accensione e Caricamento Batteria Collegare poi il caricatore alla presa elettrica. Inserire un'estremità del cavo USB fornito alla porta USB del dispositivo (identificativo n 7) e l'altro capo al caricatore. La procedura di ricarica della batteria richiede diverse ore, a seconda della carica residua. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare il dispositivo durante questo processo, i tempi di ricarica potrebbero allungarsi. Se lo SmartPhone non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la batteria perderà comunque la carica. Prima di riutilizzare il dispositivo provvedere ad effettuare la ricarica della batteria connettendo il dispositivo al caricatore. 1.6 Accensione/Sospensione/Spegnimento Accensione: Per accendere il dispositivo è necessario tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo. Dopo qualche secondo lo SmartPhone visualizzerà la schermata di Home. Sospensione: Per mandare il dispositivo in modalità sospensione, premere il pulsante di accensione. Premere nuovamente per riattivare il dispositivo. Spegnimento: Per spegnere il dispositivo è necessario tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo, poi toccare la voce Spegni e quindi confermare toccando su OK. Dopo qualche secondo lo smartphone inizierà la procedura di spegnimento. 1.7 Supporto Offerto Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica tramite l apertura di un ticket on-line sul portale Per esporre eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto, si invita ad utilizzare gli indirizzi mail oppure 15

16 ITA APPENDICE A: Risoluzione dei problemi e Supporto Questo capitolo illustra come identificare e risolvere eventuali problemi riscontrati con l utilizzo del dispositivo. Situazione Controllo Soluzione L'accesso ad internet non avviene correttamente (browser). Che tipo di Garanzia copre questo dispositivo? Errore sulla SIM. Errore nel PIN. La qualità della ricezione è scadente. Lo smartphone non si accende. Verificare che l'operatore eroghi il servizio di accesso dati verso internet e che il contratto in essere lo preveda. 16 Contattare l'operatore telefonico su come attivare ed utilizzare la modalità dati. I settaggi non sono corretti. Contattare l'operatore telefonico per avere i settaggi corretti. Leggere attentamente le condizioni di garanzia allegate. Contattare l'operatore SIM card è danneggiata. telefonico per sostituirla. La SIM card non è installata Aprire lo smartphone e correttamente. controllare attentamente. Aprire lo smartphone, rimuovere la batteria, I contatti metallici della Sim estrarre la SIM e Card sono sporchi. provvedere ad una pulizia dei contatti metallici. Se avete immesso per 3 volte Contattare l'operatore consecutive un PIN errato la telefonico. scheda sarà inutilizzabile. Lo smartphone è utilizzato in un'area con un segnale estremamente debole (ad esempio per la presenza di pareti importanti, o in zone sotto il livello del suolo). La rete dell'operatore è congestionata a causa di un alto numero di chiamate contemporanee. La batteria è completamente scarica. Spostarsi in una zona dove il segnale è più forte e provare ad effettuare/ricevere chiamata. una Attendere qualche minuto e/o spostarsi in una nuova cella, se possibile, e riprovare. Collegare lo smartphone al caricatore e riprovare ad accenderlo dopo 15

17 ITA Non riesco ad effettuare una chiamata. Presenza di un forte eco o rumori durante la comunicazione. Impossibile accedere alla rete dati. Alcuni servizi di rete non sono attivabili. Il prodotto presenta un comportamento anomalo. minuti. La funzionalità di blocco Disattivare la funzionalità chiamate (Call barring) è di blocco chiamate (Call attiva. barring). Disattivare la funzionalità La funzionalità di chiamate chiamate permesse a permesse a numeri fissi è numeri fissi (Fixed dialing attiva. number). La rete dell'operatore è Chiudere la chiamata e congestionata a causa di un riprovare dopo aver atteso alto numero di chiamate qualche minuto. contemporanee. Spostarsi in una zona Lo smartphone è utilizzato in dove il segnale è più forte un'area con un segnale e provare ad estremamente debole. effettuare/ricevere una chiamata. SIM card è danneggiata/non Contattare l'operatore attiva/non funzionante. telefonico. Spostarsi in una zona La zona non è coperta dal dove il segnale è presente segnale dati (3G/HSDPA) del e provare nuovamente. proprio operatore. Lo smartphone è utilizzato in un'area con un segnale Spostarsi in una zona estremamente debole (ad dove il segnale è più forte esempio per la presenza di e provare nuovamente. pareti importanti, o in zone sotto il livello del suolo). L'operatore non offre tali servizi oppure verificare che il contratto in essere lo preveda. 17 Contattare l'operatore telefonico su come attivare tali servizi. Spegnere il cellulare, rimuovere la batteria, Chiudere tutte le applicazioni e aspettare un paio di provare a riavviare lo minuti, reinserire la smartphone. batteria e riaccendere il cellulare. Provare ad effettuare il reset del prodotto. Andare in Impostazioni- >Backup e Ripristino- >Ripristino Dati di

18 ITA La durata della batteria non è soddisfacente. Lo SmartPhone non carica la batteria (benché connesso al caricatore). Fabbrica. Questa operazione cancellerà l'intero contenuto del cellulare. Chiudere tutte le applicazioni Premere il tasto Home in background non utili e per qualche secondo e disattivare i network non chiudere le applicazioni utilizzati (ad esempio non utilizzate facendole bluetooth/wi-fi). scivolare sulla parte destra. In Impostazioni disattivare, se non utilizzati, i moduli bluetooth e Wi-Fi. Se la batteria ha effettuato un Cambiare la batteria con alto numero di cicli di carica una nuova orginale. scarica potrebbe accumulare meno carica che non ad inizio vita. La batteria raggiunge il suo Utilizzare il telefono per massimo dopo alcuni cicli di alcuni giorni, dopo carica e scarica completi. l'acquisto, per far salire la carica immagazzinata nella batteria. Quando la ricezione del In Impostazioni segnale è debole, lo disattivare la/le Sim smartphone cercherà oppure spostarsi in una continuamente di connettersi zona dove il segnale è più alla rete consumando buona forte. parte della carica residua della batteria. La rete elettrica cui il Utilizzare il caricatore solo caricatore è connesso non è con reti elettriche entro i entro i limiti di tolleranza limiti di tolleranza riportati accettati dal caricatore. nell'etichetta del prodotto. Il caricatore utilizzato è fuori strandard. Cavo non inserito correttamente. Utilizzare il caricatore originale o almeno con caratteristiche equivalenti. Controllare che il cavo sia saldamente inserito tanto lato cellulare che 18

19 ITA Impossible aggiungere un nuovo contatto alla rubrica. Il PlayStore non è disponibile. caricatore. La batteria va ricaricata in Spostare lo smartphone in condizioni ambientali un ambiente nel rispetto di comprese tra i -10 ed i 55. queste condizioni. La memoria della rubrica dello Cancellare alcuni contatti smartphone è prossima dalla Rubrica. all'esaurimento. Lanciare l'icona e quindi digitare il codice *#11#, come da figura seguente:. L'icona del PlayStore verrà adesso installata e sarà possibile accedere al market. Digitando invece il codice *#22#, l'icona del PlayStore verrà rimossa. Posso installare market alternativi al PlayStore? Nei modelli BG-A451-X è sufficiente aprire l'icona per far apparire l'icona del PlayStore. Su alcuni smartphone è già installato il market Bluego Aptoide (Bluego Apps). E' possibile comunque accedendo alla pagina trovare maggiori 19

20 ITA Talune applicazioni presentano problematiche minori. Cosa posso fare? Come posso aggiornare il FW del dispositivo? Il telefono non viene riconosciuto dal PC. Com'è divisa la memoria interna? Come attivo la ricerca vocale? La batteria si scarica velocemente. Come posso effettuare la Registrazione del prodotto? informazioni in merito. Android non è un sistema omogeneo come altri ambienti e pertanto gli sviluppatori non possono testare ogni funzionalità su tutti gli apparati esistenti. Solitamente è sufficiente segnalare la problematica per permettere agli sviluppatori di risolvere l inconveniente in breve tempo. Bluego rilascerà sul proprio sito web, alla sezione download, eventuali FW aggiornati con un apposito tool per effettuare l'upgrade. Questa procedura, che richiede l'utilizzo di un PC con SO Windows, è estremamente più sicura rispetto all'aggiornamento OTA. Sul dispositivo è inoltre presente l'applicazione Aggiornamento che permette, una volta lanciata, di controllare l'eventuale presenza di aggiornamenti. Verificare che il cavo utilizzato sia quallo originale. Cliccare su Attiva Archivio USB quando lo smartphone viene collegato al PC. Solitamente sono presenti 3 partizioni, di cui solo 2 visibili (la terza è riservata al SO). Le 2 partizioni visibili sono chiamate: Memoria Telefono (archivio generico) Archivio Interno (messe di default le applicazioni) A seconda del modello l'archivio interno è di 1GB o 2GB. Scaricare ed installare Google Now (Ricerca Google). Impostazioni->Lingue e Immissione->Google Digitazione Vocale. E' opportuno ricordare che la piena fruibilità della batteria viene raggiunta dopo circa una decina di cicli di carica/scarica. L'indicatore percentuale è puramente qualitativo. Applicazioni in background e/o servizi aggiuntivi (GPS, Bluetooth, Wi-Fi) possono contribuire ad accelerare questo processo. Una zona di cattiva ricezione può drasticamente consumare la batteria dello smartphone. L'applicazione Registrazione permette in pochissimi secondi di registrare il proprio SmartPhone. In alternativa sul sito è possibile registrare il prodotto. 20

21 ENG Copyright Statement No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Please read the following instructions carefully in order to avoid any risk or damage to the device caused by fire or electric power failure: Only qualified personnel should carry out any technical work on the device. To prevent risks of electric shock, this unit must only be opened by qualified service personnel. Power off and disconnect the power supply cable before opening the unit. When cleaning, avoid using cleaning sprays or any product containing alcohol or other flammable liquids. Avoid overheating. This may reduce the life of the device. Do not expose it to temperatures over 45 C. Do not allow the device to come in close contact to a flame. Do not use the smartphone near water. Do no place any liquids on or close to the unit. Check the cable regularly. Damaged cables must be replaced immediately. Please use the supplied AC/DC Adapter included in the package. If you connect it to other devices, this product or power supply unit may be damaged. Do not attempt to service the smartphone yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks as well as ruin product warranty. Refer all servicing to qualified service personnel. Install your product carefully Make sure your product and its accessories are solidly secured when you are using them in a car. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver. Laws governing th, usage of electronic devices by the driver may be applicable in your jurisdiction and/or country. Avoiding mounting your smartphone and its accessories near the airbag opening areas. Equipment that is not securely fixed in a car could result in serious injury w the airbag activates. Your device is a complex electronic product. Keep it protected from falls and physical shock. Do not subject it to violent movements. Do not paint your product. Doing so could make movable parts unusable and reduce or limit its functionality Other products that create a magnetic field could hamper the functionality of your product. 21

Italiano English Français Español

Italiano English Français Español 1 ITA Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1.4 Inserimento SIM e scheda Micro SD... 13 1.5 Accensione e

Διαβάστε περισσότερα

Italiano English Français Español

Italiano English Français Español 1 ITA Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1.4 Inserimento SIM e scheda Micro SD... 13 1.5 Accensione e

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone.

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. 1 The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. It is now available from itunes and the Google Play Store For Apple Smart Phones: https://itunes.apple.com/us/app/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20 Οδηγός χρήστη USB Charger UCH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες για το φορτιστή USB Charger...3 Χρήση του φορτιστή USB...4 Φόρτιση της συσκευής σας... 4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity...6

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK30/DK31

Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock...3 Εισαγωγή...4 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...4 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...5 Χρήση των προσαρτήσεων...5

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz)

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz) ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL M1 (662 698 MHz) 2003, Shure Incorporated 27B8733A (Rev. 4) Printed in U.S.A. SPECIFICATIONS ULX1 Transmitter

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament Draft opinion Giovanni La Via (PE v01-00)

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament Draft opinion Giovanni La Via (PE v01-00) European Parliament 2014-2019 Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 14.12.2016 2016/2166(DEC) AMENDMENTS 1-11 Giovanni La Via (PE592.294v01-00) Discharge 2015: European Environment

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

RM Pro. Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών. Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης

RM Pro. Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών. Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης RM Pro Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης Package Content Περιεχόμενα Συσκευασίας RM Pro RM Pro AC/DC Adapter Τροφοδοτικό AC/DC Yellow LED Κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES W ANALOG DIN-RAIL TIME SWITCH QUARTZ, SERIES TEMPUS ANALOG 244 W SCHRACK-INFO Analogue time switch 1 channel Daily program With power reserve (NiMH rechargeable battery) Synchronised with mains Shortest

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager

ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Connection Manager QSG TF300TG 3G Connection Manager Εγκατάσταση κάρτας SIM GK7210 1. Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα για να πατήσετε το κουμπί εξαγωγής του δίσκου κάρτας SIM. 2. Αφαιρέστε τον δίσκο από την υποδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες TK-STAR PET GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για Thank την you καλή for purchasing χρήση της the εν

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Quick Charger UCH10

Οδηγός χρήστη. Quick Charger UCH10 Οδηγός χρήστη Quick Charger UCH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση είναι πλέον εύκολη...3 Χρήση της βάσης Quick Charger...4 Φόρτιση της συσκευής σας...4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity

Διαβάστε περισσότερα

Picture 1 4/5. Picture 2. Picture 3

Picture 1 4/5. Picture 2. Picture 3 SMARTPAD Picture 1 11 9 1 2 v v 7 10 6 4/5 3 8 Picture 2 Picture 3 9 1 2 10 11 8 3 7 6 5 4 SMARTPAD Quick Start Guide Safety precautions For safe following rules: Keep the Tablet away from extreme heat,

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Partial Trace and Partial Transpose

Partial Trace and Partial Transpose Partial Trace and Partial Transpose by José Luis Gómez-Muñoz http://homepage.cem.itesm.mx/lgomez/quantum/ jose.luis.gomez@itesm.mx This document is based on suggestions by Anirban Das Introduction This

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil HAV-TRHP20KN MANUAL (p. 2) Wireless Headphones ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14) Draadloze Hoofdtelefoon MANUALE (p. 19) Cuffie senza

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα