Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Προϋπολογισμός Πράξης: ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός Πράξης χωρίς ΦΠΑ: ,70 ) Διάρκεια 2 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/08/2015 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 53

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Γενικές Πληροφορίες... 4 Συνοπτικά στοιχεία της Πράξης... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 7 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 8 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 8 Α1.1.5 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.1.6 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.1.7 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.1.8 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.2.1 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη του συστήματος ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές» Α3.2.2 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και επιμέλεια του πολιτιστικού αποθέματος της Μητρόπολης» Α3.2.3 Λειτουργική Ενότητα «Προβολή του Έργου και των αποτελεσμάτων του» Α3.2.4 Λειτουργική Ενότητα «Εκπαίδευση του προσωπικού και πιλοτική λειτουργία του συστήματος» Α3.2.5 Λειτουργική Ενότητα «Μεταφόρτωση του ψηφιακού υλικού σε Wikipedia και Wikisource» 27 Α3.3 Διαλειτουργικότητα Α3.4 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.5 Ανοιχτά δεδομένα Α3.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.7 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Σελίδα 2 από 53

3 Α3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.9 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.10 Πίνακας Παραδοτέων Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 53

4 Γενικές Πληροφορίες ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» Υποέργο 1 Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κωδικός CPV: CPV: Πλατφόρμες Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού CPV: Υπηρεσίες Κατάρτισης Προσωπικού Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,70 χωρίς Φ.Π.Α., και ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το παρόν Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 2 μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 31/07/2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/08/ /08/ :00 πμ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21/08/ :00 μμ Σελίδα 4 από 53

5 Συνοπτικά στοιχεία της Πράξης Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου είναι η «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Πράξη με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των εισροών και των εκροών των Μητροπόλεων με χρήση ψηφιακών εργαλείων. Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Το υποέργο στοχεύει στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα προβάλλεται στο ευρύ κοινό η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή της ιεράς μητρόπολης. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εφαρμογές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του πολιτιστικών τεκμηρίων, διαχείρισης της διαδικτυακή ψηφιακής συλλογής και διασύνδεσής της με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης ειδική ενότητα με προσκυνηματικές διαδρομές εντός της περιφέρειας της ιεράς μητροπόλεως, οι οποίες θα συνδέονται με τεκμήρια του πολιτιστικού αποθέματος. Το υποέργο θα περιλαμβάνει επίσης την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 275 κειμηλίων, τη δημιουργία 5 οπτικών κλώνων και 3 προσκηνυματικών διαδρομών. Σελίδα 5 από 53

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΟΧ ΔΚΠ Ε.Δ.Δ.Α.Π. Υ.Δ.Δ. Ε.Π.Π.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ISO Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος) η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων του διαγωνισμού. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο International Organization for Standardization Σελίδα 6 από 53

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Οι εμπλεκόμενοι είναι το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ως Δικαιούχος, η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ως φορέας λειτουργίας του έργου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία θα δανείσει το λογισμικό για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της ΙΜΝΑΒ, και ο Ανάδοχος που θα αναλάβει το Έργο. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας λειτουργίας είναι Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) συστάθηκε στις 30 Ιουλίου 2007, στο πλαίσιο του έργου «Ίδρυση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» (ΔΚΠ), με πόρους από το χρηματοδοτικό μέσο INTERREG III / A, INTERREG III / B. Αποτελεί έναν ευέλικτο οργανισμό (ΝΠΙΔ), με δράσεις και συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και της ερευνητικής κοινότητας στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή παρουσία. Στο ΔΚΠ μετέχουν δέκα αμιγώς δημόσιοι φορείς-εταίροι που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (αποκεντρωμένων, περιφερειών και δήμων). Το ΔΚΠ διαθέτει διεθνές καθοδηγητικό συμβούλιο το οποίο χαράσσει κατευθυντήριους άξονες για τη βιώσιμη πορεία ως προς τις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες του ΔΚΠ με οργανισμούς και φορείς από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, την Ευρώπη και διεθνώς. Το ΔΚΠ ενσωματώνει την καινοτομία, την έξυπνη εξειδίκευση και την επιστημονική γνώση στις παραγωγικές διαδικασίες, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Πολιτικές, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων στα θέματα διαχείρισης του Σελίδα 7 από 53

8 περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Μέσα από ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών, διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεπιστημονική προσέγγιση και παροχή έγκυρων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πολίτες, τους μηχανισμούς διακυβέρνησης και τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρεί να συμβάλει καίρια στην περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ευρισκόμενο συνεχώς στο πλευρό των πολιτών. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας. Το Κέντρο διαθέτει εγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες σύμφωνα με τη Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β (Αρ.Πρωτ / ) από το ΕΠΕΡΡΑ. Παράλληλα, το Αναλυτικό Εργαστήριο του ΔΚΠ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) σύμφωνα με το ISO 17025:2005 (αριθμός πιστοποιητικού 720). Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Για την εκτέλεση του Υποέργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βελτίωσης των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις της ΙΜΚΑ» εμπλέκεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία θα δανείσει το λογισμικό για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της ΙΜΝΑΒ. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το σύστημα διακυβέρνησης, διοίκησης και παρακολούθησης του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, βάση της Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β (Αρ.Πρωτ / ) που διαθέτει. Ο υπεύθυνος για το συντονισμό, την παρακολούθηση της υλοποίησης του υποέργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων ορίζεται από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, είναι μέλος της Ομάδας Έργου της Πράξης και καλείται Υπεύθυνος Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Σελίδα 8 από 53

9 Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ όσον απαιτείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήματος (Key Users). Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου. Τέλος, για τις ανάγκες του παρόντος έργου θα συσταθούν οι ακόλουθες επιτροπές: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ): Η αρμοδίως συσταθείσα επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του Παρόντος Διαγωνισμού και είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και την υποβολή πρακτικών στην Υ.Δ.Δ. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: Η αρμοδίως συσταθείσα επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του Παρόντος Διαγωνισμού και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων και την υποβολή πρακτικών στην Υ.Δ.Δ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.): Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων του διαγωνισμού. Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η εκκλησία της Ελλάδας είναι από τους σημαντικότερους παρόχους ανθρωπιστικού - κοινωνικού έργου και δραστηριοποιείται χωρικά σε όλη την επικράτεια μέσω του δικτύου των Μητροπόλεων της. Το μέγεθος του έργου της είναι συνδεδεμένο με το εύρος των πόρων- εισροών (υλικών και άυλων) που διαθέτουν κάθε φορά αλλά και της ιδιαίτερης εκκλησιαστικής παράδοσης της περιοχής που εποπτεύει η κάθε Μητρόπολη. Το εύρος των δράσεων που παρέχεται ως κοινωνικό ή πολιτιστικό αγαθό (εκροές) είναι επίσης εξαρτώμενο από την οργανωτική δομή και τα εργαλεία εφαρμογής που διαθέτει η κάθε Μητρόπολη. Σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αναζητούν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Σελίδα 9 από 53

10 Μητροπόλεις, ειδικότερα στις δράσεις ανθρωπιστικού / κοινωνικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερα πολίτες που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή και κατηγορίες πολιτών που αναζητούν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης άμεσα συνυφασμένου με τον παρηγορητικό λόγο της εκκλησιαστικής παράδοσης. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας - προσέγγισης μεταξύ της εκκλησιαστικής οργανωτικής δομής με τους πολίτες που επιθυμούν να γίνουν δέκτες των υπηρεσιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, στηρίζεται στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που ενδυναμώνουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δομών προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών αυξάνοντας ταυτόχρονα και το επίπεδο αυτών των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση των εισροών των Μητροπόλεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την παροχή υψηλού επιπέδου κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Μητροπόλεις στις επικράτειές τους. Ως εισροές νοούνται: Η ακίνητη περιουσία της κάθε Μητρόπολης, μια και η ορθολογική και άμεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα τα οποία μπορούν να διατεθούν για το σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Το πολιτιστικό απόθεμα των Μητροπόλεων, μια και η διάθεσή του στο ευρύ κοινό συμβάλλει στην προβολή του ιστορικού και πολιτιστικού ρόλου της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και στην πρόσβαση του αποθέματος από ειδικές ομάδες ενδιαφερομένων (πχ φοιτητές, μελετητές κα) Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η επίτευξη της αποτελεσματικής διάθεσης των εκροών, δηλαδή των κοινωνικών και πολιτιστικών αγαθών που παρέχει η Μητρόπολη, σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες. Ως εκροές νοούνται: Οι δράσεις προβολής του πολιτιστικού αποθέματος των Μητροπόλεων σε ομάδες ενδιαφερομένων πολιτών (φοιτητές, μελετητές κα) Συνεπώς, η παρούσα πράξη στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των εισροών και των εκροών των Μητροπόλεων με χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε να Σελίδα 10 από 53

11 βελτιωθεί αφενός η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των μητροπόλεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αφετέρου να βελτιωθεί η ποιότητα του ανθρωπιστικού έργου που αυτές προσφέρουν. Α1.1.5 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Η Επισκοπή Ναυπάκτου ιδρύθηκε από τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πρώτος γνωστός Επίσκοπός Ναυπάκτου, υπό τον Κορίνθου είναι ο Μαρτύριος που έλαβε μέρος το 342/343 στη Σύνοδο της Σαρδικής. Η Ναύπακτος αναδείχθηκε πρωτεύουσα του Θέματος Νικοπόλεως και Μητρόπολη στο διάστημα μ.χ Το 1367 η έδρα της Μητροπόλεως μεταφέρθηκε προσωρινά στην έδρα της Επισκοπής Άρτης και αργότερα το 1507 ο τίτλος γίνεται "Ναυπάκτου και Άρτης". Μετά την απελευθέρωση έγιναν οι εξής εκκλησιαστικές μεταβολές: Το 1909 η Επαρχία Ναυπακτίας της Επισκοπής Ακαρνανίας και Ναυπακτίας και η Επισκοπή Ευρυτανίας ενώνονται με ονομασία Επισκοπή Ναυπακτίας και Ευρυτανίας. Το 1923 οι Επισκοπές ονομάζονται Μητροπόλεις και η Επισκοπή λαμβάνει την επωνυμία Μητρόπολις Ναυπακτίας και Ευρυτανίας. Το 1977 με τον Ν. 590/77 "Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος" συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Ευρυτανίας. Το 1978 η Μητρόπολη χωρίσθηκε σε δύο: την Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου με έδρα την Ναύπακτο, με την μορφή που διατηρεί και σήμερα και την Μητρόπολη Καρπενησίου. Σήμερα η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου καλύπτει γεωγραφικά την Επαρχία Ναυπακτίας και την περιοχή του Αγίου Βλασίου της Επαρχίας Τριχωνίδας. Αποτελείται από έξι Αρχιερατικές Περιφέρειες: Ναυπάκτου, Αντιρρίου Χάλκειας, Σελίδα 11 από 53

12 Πυλήνης, Προσχίου Πλατάνου, Αποδοτίας και Αγίου Βλασίου. Η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου προσφέρει έργο πνευματικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εν γένει κοινωφελές, το οποίο στηρίζεται από ειδικές εκδόσεις και από τα κοινωφελή εκκλησιαστικά ιδρύματα. Ο απώτερος στόχος της συμμετοχής της Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα είναι η ενίσχυση του έργου της, με βασικούς άξονες την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος των πολιτών και πάντα στα πλαίσια ευθύνης της ως εκκλησιαστικού φορέα. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής και της στελέχωσης του φορέα. Α1.1.6 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Τα διοικητικά όργανα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου όπως προκύπτει από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977, άρθρο 29 και 35) περί Μητροπόλεων είναι ο Μητροπολίτης και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο με σημερινό Πρόεδρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιερόθεο. Η ΙΜΝΑΒ αποτελείται από 6 Αρχιερατικές Περιφέρειες: Ναυπάκτου, Αντιρρίου Χάλκειας, Πυλήνης, Προσχίου Πλατάνου, Αποδοτίας και Αγίου Βλασίου. Η δομή λειτουργίας της ΙΜΝΑΒ έχει καθοριστεί με κριτήριο τους Ιερούς Κανόνες και την εν γένει Παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και τα αντικείμενα εργασίας κάθε οργανωτικής ομάδας και απαρτίζεται από τα εξής τμήματα στα οποία βοηθούν έμπειροι συνεργάτες. Συγκεκριμένα: Η ΙΜΝΑΒ διαρθρώνεται διοικητικά από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, τον Μητροπολίτη, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, τους Αρχιερατικούς Επιτρόπους των Περιφερειών και τα Συμβούλια των Νομικών Προσώπων των Ενοριών (Εκκλησιαστικά) και των Ιερών Μονών (Ηγουμενοσυμβούλια), τα οποία υπάγονται εκκλησιαστικώς στην Ι. Μητρόπολη. Σελίδα 12 από 53

13 Διαθέτει: Τεχνική Υπηρεσία που αποτελείται από δύο Μηχανικούς ένας εκ των οποίων ορίζεται Προϊστάμενος αυτής και Τεχνικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε Μηχανικούς, έχει καθήκοντα επιβλέποντος Μηχανικού και ασχολείται με σύνταξη μελετών για την εκτέλεση έργων. Τομέα Φιλανθρωπίας/Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο/Σύνδεσμοι Αγάπης ενοριών που φροντίζουν για την ανακούφιση αστέγων, απόρων και κοινωνικά ευπαθών ομάδων και συμμετέχουν σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο και ευρύτερες πρωτοβουλίες με παρεμφερείς σκοπούς Α1.1.7 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών - Η ΙΜΝΑΒ έχει σκοπό μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα την ενίσχυση του πνευματικού, φιλανθρωπικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και εν γένει κοινωφελούς έργου της. Τούτο φαίνεται από τις εξής δράσεις της: - Α) Τομέας Νεότητος: - 1. Οργάνωση Κατηχητικού Ιεραποστολικού έργου σε Μητροπολιτικό και Ενοριακό επίπεδο Λειτουργία Σχολών Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού και Πολιτισμικού χαρακτήρα: Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, και αντίστοιχες χορωδίες ενηλίκων και παιδική 3.Λειτουργία παιδικών Κατασκηνώσεων - Β) Τομέας Φιλανθρωπίας - 1.Λειτουργία Φιλανθρωπικών Δομών, που σκοπό έχουν την ανακούφιση απόρων, αστέγων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Λειτουργεί: - Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο - Ταμείο Ευποιϊας - Σύνδεσμοι Αγάπης Ιερών Ναών Γ) Τομέας Πολιτισμού: Οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων αντίστοιχου περιεχομένου όπως και οργάνωση ημερίδων. Σελίδα 13 από 53

14 - Δ) Εκδόσεις: - Η ΙΜΝΑΒ εκδίδει μηνιαίως την εφημερίδα "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" η οποία διανέμεται δωρεάν σε τοπικό επίπεδο και σε συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα. Κάθε χρόνο εκδίδει το ημερολόγιό της και κατά καιρούς προβαίνει και σε έκτακτες εκδόσεις. Λειτουργεί την ιστοσελίδα: με πλούσιο περιεχόμενο το οποίο ανανεώνεται σε καθημερινή σχεδόν βάση. Α1.1.8 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) διαθέτει εγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες σύμφωνα με τη Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β (Αρ.Πρ / ) από το ΕΠΠΕΡΡΑ. Το ΔΚΠ διαθέτει τμήμα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων, το οποίο αποτελείται από τη μονάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων και τη μονάδα διενέργειας διαγωνισμών και διαχείρισης συμβάσεων, το οποίο είναι υπό την εποπτεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου του ΔΚΠ. Το εν λόγω τμήμα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων, για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη διαχείριση συμβάσεων και για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να ορισθεί ξεχωριστά, μετά από σχετική απόφαση του Διαχειριστή του ΔΚΠ και ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, αρμόδια Επιτροπή για τη παρακολούθηση της υλοποίηση και της πιστοποίησης του εκάστοτε έργου. Ακόμα, το ΔΚΠ διαθέτει υπηρεσία τεχνικής και διοικητικής μέριμνας, η οποία αποτελείται από το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση των έργων, για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των έργων, για τον ορισμό των κανόνων και των ενεργειών που ακολουθούνται στην εκτέλεση των εντολών πληρωμής προς τους δικαιούχους των έργων και για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει η νομοθεσία για την καταγραφή και Σελίδα 14 από 53

15 παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων που αφορούν στα έργα, υπό την επίβλεψη του Διαχειριστή του ΔΚΠ. Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την οργάνωση και τήρηση των φακέλων των έργων, για την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και για όλη τη σχετική αλληλογραφία. Τέλος, το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για την τεχνική μηχανογραφική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το ΔΚΠ, για τη διαχείριση του δικτύου μηχανογραφικής υποδομής και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής σύγκλισης, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ) διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των επιστημονικών του αποτελεσμάτων. Για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του, το ΔΚΠ διαθέτει αυτόνομο εσωτερικό δίκτυο με δομημένη αρχιτεκτονική. Η σύνδεση με το διαδίκτυο γίνεται μέσω σύνδεσης ADSL 24Mbps και CISCO ADSL modem router series 800. Για τις εσωτερικές ανάγκες δικτύωσης χρησιμοποιείται switch της CISCO (SG200-50), 1Gbps, 50 θηρών με δυνατότητες διαχείρισης. Το κέντρο διαθέτει 4 φυσικούς servers (host machines) οι οποίοι υποστηρίζουν εικονικούς servers, Virtual Machines (VM). Τα χαρακτηρίστηκα των διακομιστών είναι τα εξής: 1 x DELL Poweredge R710 1 x DELL Poweredge R510 2 x Fujitsu Siemens RX 3000 S6 Τα VM περιγράφονται στη συνέχεια: Domain server, Windows 2008 R2 2 x Database server, Microsoft SQL Server 2008 και PostgreSQL για την αποθήκευση τηλεμετρικών δεδομένων, γεω - χωρικών δεδομένων, κ.α. 3 x Web servers (CentOS 6.2, Ubuntu server και IIS 7.5), για την εξυπηρέτηση ιστοσελίδων, e-platfrom, e-portals, web dashboards, κ.α. 2 x WebGIS server, για την εξυπηρέτηση διαδικτυακών συστημάτων Σελίδα 15 από 53

16 γεωγραφικών πληροφοριών με χρήση των λογισμικών της ESRI, ArcGIS server 10.1 και της ERDAS, Apollo Telemetry server, διακομιστής για τη διαχείριση του τηλεμετρικού δικτύου που έχει υπό την ευθύνη του το ΔΚΠ. Επίσης για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας και τη διαμοίραση αρχείων μεταξύ των χρηστών το κέντρο διαθέτει 3 NAS συνολικής χωρητικότητας 28TB. o 2 x NETGEAR ReadyNas 3100 o 1 x NETGEAR ReadyNas 2100 Με σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία του εξοπλισμού, η παροχή ρεύματος πραγματοποιείται διαμέσου τριών (3) UPS των 3KVΑ το καθένα (3 x Ablerex 3kVA). Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος εντός ειδικών καμπινών (racks) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που κλιματίζεται. Το κέντρο για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του διαθέτει τα παρακάτω: 4 x Workstation PC με επεξεργαστές Xeon, ένας εκ των οποίων διαθέτει κάρτα γραφικών με δυνατότητα απεικόνισης σε 4 οθόνες ταυτόχρονα που εξυπηρετεί τις διαχειριστικές ανάγκες όλων των πληροφοριακών συστημάτων (σε αίθουσα ελέγχου) Περισσότερα από 10 PC νέας τεχνολογία (intel i5 και i7) σταθερά και φορητά 2 x πολυμηχανήματα, 2 x εκτυπωτές laser, 2 x plotters κ.α. Συγκεντρωτικά το λογισμικό που διαθέτει το ΔΚΠ με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης είναι το εξής: Λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων απεικόνισης o ERDAS Imagine o ENVI o Definiens ecognition Λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών o ArcGIS Desktop o Manifold GIS o GRASS Σελίδα 16 από 53

17 o Quantum GIS Διαδικτυακοί εξυπηρετητές γεωγραφικών δεδομένων o ArcGIS Server Advanced o Erdas Apollo Υδραυλικό μοντέλο InfoWorks RS Relational DBMS o SQL Server 2008 R2 o PostgreSQL 9.1 Διαχείριση Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων o SQL Server 2008 R2 Spatial o ArcSDE Λειτουργικά Συστήματα o Windows Server 2008 R2 o Ubuntu Server o Ubuntu 13 o CentOS 6.2 o Windows 7 o Windows 8 o Windows XP Το Χημικό Εργαστήριο του ΔΚΠ είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο. Η αξιοποίηση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την αξιόπιστη και έγκυρη λειτουργία του Εργαστηρίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και μετρήσεων. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και η εν γένει λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου στηρίζεται στις λεγόμενες «καλές πρακτικές» λειτουργίας, ώστε να αποδεικνύεται η εύρυθμη και έγκυρη επιστημονικά και διοικητικά λειτουργία του. Σημειώνεται ότι το χημικό εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Σελίδα 17 από 53

18 πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.720 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι ο μόνος «Διαδικτυακός κόμβος παροχής και Διάδοσης Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πληροφοριών» στη Βόρεια Ελλάδα, και λειτουργεί ως κομβικό σημείο συνεργασίας, ανταλλαγής δεδομένων και μεταφοράς τεχνογνωσίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στα Βαλκάνια. Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Το υποέργο αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα προβάλλεται στο ευρύ κοινό η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή της ιεράς μητρόπολης. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εφαρμογές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του πολιτιστικών τεκμηρίων, διαχείρισης της διαδικτυακή ψηφιακής συλλογής και διασύνδεσής της με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης ειδική ενότητα με προσκυνηματικές διαδρομές εντός της περιφέρειας της ιεράς μητροπόλεως, οι οποίες θα συνδέονται με τεκμήρια του πολιτιστικού αποθέματος. Το υποέργο θα περιλαμβάνει επίσης την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 275 κειμηλίων, τη δημιουργία 5 οπτικών κλώνων και 3 προσκηνυματικών διαδρομών. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η σκοπιμότητα υλοποίησης έγκειται στην ανάγκη: A. αντιμετώπισης του προβλήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων Σελίδα 18 από 53

19 B. μεταφοράς και αξιοποίησης τους ως γνώση προς τον Φορέα λειτουργίας, τον πολίτη και τις επιχειρήσεις Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι στόχοι του έργου αφορούν: Η προβολή του πολιτιστικού ιστορικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό Η δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό. Η προβολή στο ευρύ κοινό σπάνιων κειμηλίων της Ιεράς Μητρόπολης μέσω οπτικών κλώνων, τα οποία στο παρελθόν ήταν δύσκολο να εκτεθούν στο κοινό λόγω δυσκολίας μετακίνησης ή αυξημένου κινδύνου φυσικής φθοράς ακόμη και κλοπής Η προβολή στο ευρύ κοινό περιπατητικών διαδρομών θρησκευτικού προσκυνηματικού χαρακτήρα εντός της επικράτειας της Ιεράς Μητρόπολης και συνεπώς ενίσχυση του προσκυνηματικού τουρισμού εντός της επικράτειας της Μητρόπολης. Η ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του Ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες (Ένταξη των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδής στη Europeana και συμπερίληψή τους στον ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του ΕΚΤ) Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποέργο 1 Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του συστήματος θα ακολουθούν το μοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government)» και το οποίο αναπτύσσεται στα παρακάτω επίπεδα ως εξής: Σελίδα 19 από 53

20 1ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης, δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών 2ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες. Αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα ( , fax, κόμβοι «συχνών ερωτήσεων» (FAQ), κλπ) 3o Επίπεδο: Ηλεκτρονικές συναλλαγές 4ο Επίπεδο: Ολοκλήρωση Συναλλαγής 5ο Επίπεδο: Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσία / προσωποποίηση Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με λειτουργικούς όρους που θα παρέχονται μέσω του υλικού και λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου και θα συντελούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Φορέας προσδιορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Υποέργο Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούμενος** 1 Προβολή πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης 1 Προβολή προσκυνηματικών διαδρομών 1 Επικοινωνία με πολίτες προσωποποιημένη ενημέρωση 1 Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα *1ο - Πληροφοριακό, 2ο - Επικοινωνιακό, 3ο - Διαδραστικό, 4ο - Συναλλακτικό, 5ο - Προσωποποιημένο ** 1 Κράτος, 2- Πολίτης, 3-Επιχείρηση Σελίδα 20 από 53