1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 11/1980).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 11/1980)."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ YΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 11/1980). 2) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 114/2006) και ιδιαίτερα τις 2, 4 & 9 του άρθρ. 209 αυτού, όπως σήμερα ισχύουν. 3) Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν τα χρηματικά όρια για τον πρόχειρο διαγωνισμό. 4) Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1, εδαφ. ε, του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003, άρθρο 4 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 7) Tις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ : A/68/2007). 8) Το Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/160/2014). Επιπροσθέτως: 9) Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για κλάδεμα των πολύ ψηλών δένδρων, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές εργασιών της υπ αριθμ. 3/2015 Μελέτης του Τμήματος Aστικού Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 10) Τη με αριθμό 139/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της εν λόγω εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό.

2 11) Την υπ αριθμ. 120/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεως για την εν λόγω εργασία. 12) Tην υπ αριθμ. 200/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων», συνολικού προϋπολογισμού ,00 (σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3/2015 Μελέτη του Τμήματος Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 1. Ισχύουσες διατάξεις: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τις αναφερόμενες ανωτέρω διατάξεις. 2. Συμβατικά στοιχεία: Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή είναι, κατά σειρά ισχύος, τα εξής: 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Η υπ αριθμ. 3/2015 Μελέτη του Τμήματος Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου με τις συνοδεύουσες αυτήν σχετικές α) τεχνική έκθεση, β) ενδεικτικός προυπολογισμός γ) τιμολόγιο μελέτης δ) τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές εργασιών ε) συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Η προσφορά του μειοδότη. 3. Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση της εργασίας: Η δαπάνη για το σύνολο των εργασιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα τον κωδικό ΚΑ και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αμαρουσίου. 4. Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου (οδ. Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης την 24 η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ. 5. Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: 5.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήµου Αμαρουσίου, τηλ και 099, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης, ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 2

3 Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ: Β/3400/2012) Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού, και τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Δεκτοί στο διαγωνισμό: Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση των προκηρυσσόμενων με την παρούσα εργασιών. 7. Δικαιολογητικά συμμετοχής: Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη, που λαμβάνει µέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, μαζί με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 7.1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς: Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου απο αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδοθέντος εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδοθέντος εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκεί την δραστηριότητά του τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων υπηρεσιών και εργαλείων είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθμ. 2/2014 Μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνει ότι η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 3

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των ιδιόκτητων ή μισθωμένων οχημάτων (σε είδος, τύπο και ποσότητα) που διαθέτει καθώς και αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και ασφαλιστηρίων των οχημάτων που θα απασχολήσουν στο συγκεκριμένο έργο. - Για το καλαθοφόρο όχημα (μισθωμένο ή ιδιόκτητο) αντίγραφο της άδειας του χειριστή, καθώς επίσης και των χαρακτηριστικών του οχήματος. Για το καλαθοφόρο όχημα προσκομίζεται επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα << ότι θα παρέχει οποτεδήποτε χρειαστεί το καλαθοφόρο όχημα στην υπηρεσία Πρασίνου, εφόσον του κατακυρωθεί η ανάληψη των εργασιών κλαδέματος πολύ ψηλών δένδρων για χρονικό διάστημα από την αρχή έως την λήξη των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νόμιμων παρατάσεων>>. - Για το όχημα που φέρει αρπάγη προσκομίζεται επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα << ότι θα παρέχει στον Δήμο το όχημα το οποίο φέρει την αρπάγη, και για χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την λήξη των εργασιών, όπως αναφέρεται στην σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νόμιμων παρατάσεων>> Συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων εργασιών Αν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπρόσθετα, επί ποινή αποκλεισμού: -- Έγγραφα σύστασης της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η νομική υπόστασή της. -- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει τεθεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ασφαλιστική ενημερότητα. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από την οποία προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. -- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό νομικό περιορισμό λειτουργίας. -- Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής ποινής ή αποκλεισμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχία ή ΟΤΑ, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού συμμετοχής του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. Αν ο διαγωνιζόμενος είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) η προσφορά κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή μέλος του Δ.Σ σύμφωνα με σχετικό πρακτικό του Δ.Σ το οποίο και υποβάλλεται. Επιπρόσθετα : -- Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. -- Επίσημο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τα τεύχη των ΦΕΚ, όπου έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις. -- Πρόσφατο (τρεις μήνες) πιστοποιητικό της Νομαρχίας περί τροποποιήσεων. 4

5 -- Το τεύχος ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι αυτής. Αν ο διαγωνιζόμενος είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) η προσφορά κατατίθεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Επιπρόσθετα : ---Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. -- Επίσημο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τα τεύχη των ΦΕΚ, όπου έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις. -- Πρόσφατο (τρεις μήνες) πιστοποιητικό της Νομαρχίας περί τροποποιήσεων. -- Το τεύχος ΦΕΚ στο οποίο έγινε η δημοσίευση των αποφάσεων περί διορισμού ή ανάκλησης διορισμού του διαχειριστή της εταιρείας. Αν ο διαγωνιζόμενος είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) η προσφορά κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επιπρόσθετα : -- Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. -- Επίσημο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τροποποιήσεών του. -- Πιστοποιητικό, πρόσφατο (τριών μηνών), από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία, αλλά και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτής δεν έχουν τεθεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση Αν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η προσφορά κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με σχετικό πρακτικό του Δ.Σ το οποίο και υποβάλλεται. Επιπρόσθετα υποβάλλονται στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στην παραγρ , εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική Αν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση, η προσφορά κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επιπρόσθετα υποβάλλονται: α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου υποβάλλεται για όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση ένωση. β) Επίσημο ή νόμιμο επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού συμφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας, εάν πρόκειται για κοινοπραξία. γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω για τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν. Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς. 8. Προσφορές γενικά: Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω εργασίες του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη των εργασιών. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της προσφοράς θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στους όρους διακήρυξης και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ 28 /80 και του ν. 4281/14. 5

6 Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μή προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.. 9.Δομή και σύνταξη προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις (βλέπετε σχετικό υπόδειγμα) Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Την αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αμαρουσίου. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον πλήρη τίτλο. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα, χωρίς σβησίματα, ξυσίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι καθαρογραμμένο και να συνοδεύεται από σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: 1. Όλα τα ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, εις διπλούν. Ένα από τα δύο σετ πρέπει να είναι μονογραμμένο σε κάθε φύλλο του από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας. 2. Ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Ένα από τα δύο σετ πρέπει να είναι μονογραμμένο σε κάθε φύλλο του από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας. Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτούς φακέλους ή σε φακέλους που δύνανται να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, ή που δεν περιέχουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο την οικονομική προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές (απορρίπτονται). Οικονομική Προσφορά Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου με τη διαφορά ότι αντί για «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναγράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον φάκελο θα βρίσκεται η οικονομική προσφορά ακολουθώντας κατά γράμμα και επί ποινή αποκλεισμού τη σειρά που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (βλέπε σχετικό υπόδειγμα). Η οικονομική προσφορά θα είναι εις διπλούν. Ένα από τα δύο σετ θα είναι πρωτότυπο και πρέπει να είναι μονογραμμένο σε κάθε φύλλο του από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για την συγκεκριμένη εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ήμο Αμαρουσίου. 6

7 Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτούς φακέλους ή σε φακέλους που δύνανται να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, ή που δεν περιέχουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο την οικονομική προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές (απορρίπτονται). 10.Υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, τκ:15124, Μαρούσι), στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική παράγραφο της διακήρυξης ή/και στην περιληπτική διακήρυξη. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από τον Δήμο το αργότερο μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη των προσφερόντων. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 11.Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, ξεκινά την αποσφράγιση των προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην περιληπτική διακήρυξη. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι) εκπρόσωποι των προσφερόντων. Η αποσφράγιση γίνεται κατά την παρακάτω διαδικασία σε τρεις διακριτές φάσεις: Α. Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής. Αποσφραγίζεται μόνον ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο σφραγισμένος υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς μονογράφεται επίσης από τα μέλη της Επιτροπής αλλά δεν αποσφραγίζεται σε αυτή τη φάση. Εξετάζονται από τα μέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων και συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και η πληρότητα/ορθότητα ή μή των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Β. Αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς. Μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια αξιολογούνται, μόνον οι τεχνικά στοιχεία των προσφορών των εταιριών που πέρασαν επιτυχώς τη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών και συμπληρώνεται το σχετικό πρακτικό. Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών. Αποσφραγίζονται μόνο οι οικονομικές προσφορές των εταιριών που πέρασαν επιτυχώς και από τη φάση ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Τα μέλη της επιτροπής μονογράφουν κάθε φύλλο των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια αξιολογούν συγκριτικά τις προσφορές και σε σχέση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δύο προμηθευτές προσφέρουν την ίδια ακριβώς συνολική τιμή και εφόσον αυτή η τιμή μειοψηφήσει στο διαγωνισμό, διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων μερών. 7

8 Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την τελική έγκριση. 12.Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσα στο πρώτο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν γίνονται αποδεκτές. Δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα του Ν.3463/ Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού: Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 14. Υπογραφή σύµβασης: Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήµου σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του Δήµου. 15. Σύμβαση: Η σύμβαση συντάσσεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα µέρη, βάσει των όρων της διακήρυξης, των τευχών της µελέτης και της προσφοράς του µειοδότη. 16. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τoν Φ.Π.Α Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού καθώς και των ανά είδος ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 18. Χρόνος, τόπος & τρόπος παράδοσης: 18.1 Οι προς ανάθεση εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν ελέγχου των εργασιών 8

9 19. Τρόπος- χρόνος πληρωµής: 19.1 Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνεται µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο στην υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκρίσεις Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για τα τις εργασίες υπηρεσία. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9

10 Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας (επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) Προς τον Δήμο Αμαρουσίου Ημερομηνία: / /2015 Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό: Προμήθεια υλικών άρδευσης της υπηρεσίας πρασίνου, έτους 2015 Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»,», έτους 2015 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την / /2015 Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον τρεις μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: CPV : CPV ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜONΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 135 ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.(23%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ) Σημείωση προς προμηθευτές: Στον παραπάνω πίνακα, συμπληρώστε μόνο τις στήλες «Τιμή Μονάδας» και «Δαπάνη». Όλες οι υπόλοιπες στήλες καθώς και η σειρά των ειδών πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτες. Συμπληρώστε και την τελευταία γραμμή του πίνακα με τη συνολική τιμή της προσφοράς σας (καθαρό ποσό, ΦΠΑ, γενικό σύνολο με ΦΠΑ). Όλες οι τιμές σε ευρώ και με ακρίβεια δύο δεκαδικών. Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα (να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Για την (εταιρία), Με εκτίμηση, (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 10

11 Παράρτημα 2 : Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία: Νομική μορφή: ΑΦΜ: Ταχ.Διεύθυνση: Τηλέφωνα: Φαξ: Νόμιμος εκπρ/πος: Θέση σφραγίδας: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αμαρουσίου Αριθμός διακήρυξης:.. Τίτλος διακήρυξης: Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων», Ημερ/νία διενέργειας: / /2015 Σημειώσεις προς προμηθευτές: Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς Για το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, αντικαταστήστε τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τις λέξεις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ως αριθμό διακήρυξης συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης. Δήμος Αμαρουσίου Τμήμα Προμηθειών Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα Μαρούσι 11

12 Παράρτημα 3 : Μελέτη Τεχνική Περιγραφή Αρ.Μελ 3 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Μελ:3 /2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες, κλαδέματος πολύ ψηλών δένδρων τα οποία δεν μπορούν να κλαδευτούν από τα συνεργεία Πρασίνου, διότι το ύψος τους είναι μεγαλύτερο των 12 μέτρων και ως εκ τούτου τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος μας δεν επαρκούν για την υλοποίηση τους. Στις εργασίες κλαδέματος πολύ ψηλών δένδρων εντάσσονται όλες οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της παρούσας μελέτης. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2015 με Κ.Α με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων» συνολικής αξίας (πενήντα χιλιάδες ευρώ). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ,00 (σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων ασφαλείας καθ ολη τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη της λήψης μέτρων για τις σωστές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη σωστή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και της λήψης φωτογραφιών. Οι τιμές του τιμολογίου ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο με έρευνα αγοράς. Μαρούσι,.18./03/15. Μαρούσι,18/03/ Μαρούσι, 18,/03/ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΧΝ.ΑΝΘ.ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧ. 13

14 Αρ.Μελ:3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜONΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α.(23%) 9.315,00 ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ ,00 Μαρούσι,18/03/15 Μαρούσι,18/03/15 Μαρούσι,18/03/15 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΧΝ.ΑΝΘ.ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧ. 14

15 Αρ.Μελ: 3 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1 Κλάδεμα δένδρων και απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλαδέματος Kλάδεμα στα δένδρα όπου το ύψος τους ξεπερνά τα 12m ( δώδεκα μέτρα). Η εργασίες κλαδέματος θα γίνουν με την χρήση γερανοφόρου του αναδόχου. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλαδέματος θα γίνει άμεσα με το φορτηγό του αναδόχου. Τιμή ανά τεμάχιο ΕΥΡΩ ( Αριθμητικά ) 300 (χωρίς ΦΠΑ) Ολογράφως τριακόσια ευρώ Μαρούσι,18/03/15. Μαρούσι,18/03/ Μαρούσι,18/03/ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΧΝ.ΑΝΘ.ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧ. ΜΗΧ. 15

16 Αρ.Μελ:3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στον Δήμο Αμαρουσίου υπάρχουν πολλά δένδρα πολύ μεγάλου ύψους τα οποία το τμήμα μας αδυνατεί να τα κλαδέψει. Για το κλάδεμα των δένδρων αυτών απαιτείται η χρήση πολύ ψηλού γερανοφόρου το οποίο δεν διαθέτουμε. To κλάδεμα των δένδρων αυτών είναι απαραίτητο και απολύτως αναγκαίο, διότι αν αυτά τα δένδρα παραμείνουν ακλάδευτα θα αποτελέσουν εστίες επικινδυνότητας για διερχόμενους και οχήματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για το κλάδεμα των πολύ ψηλών δένδρων, τα οποία βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου μας και σε πολλές των περιπτώσεων έχουν αιτηθεί οι δημότες μας το κλάδεμα τους, θα δοθεί προτεραιότητα στην επικινδυνότητα και στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τα δένδρα αυτά. 1. Κατά την διαδικασία των κλαδεμάτων θα πρέπει να είναι παρών υπεύθυνος επιστήμονας συνεργείου ( γεωπόνος, δασολόγος ή συναφούς ειδικότητας). 2. Πριν την εφαρμογή οποιαδήποτε παρέμβασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει: α) την προσωπική ασφάλεια του /των εφαρμοστή/ ων, την ασφάλεια των περιοίκων και του περιβάλλοντος χώρου. 16

17 3. Μέτρα προστασίας Τα συνεργεία του αναδόχου καθόλο το διάστημα της εργασίας τους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους ( κράνη ειδικά γιλέκα, γάντια γυαλιά κ.λ.π.). 4. Το κλάδεμα θα πρέπει να αποφεύγεται τις ώρες κοινής ησυχίας. 5. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θα αναλάβει την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων στα σημεία όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις τουλάχιστον μία μέρα νωρίτερα, ώστε να διασφαλιστεί η απολύτως ακίνδυνη για πεζούς και οχήματα διεξαγωγή των εργασιών κλαδέματος. 6. To είδος κλαδέματος ( αυστηρό ή μακρό ) θα γίνεται ανάλογα με το είδος του δένδρου και πάντα σύμφωνα με τις εντολές του τμήματος Αστικού Πρασίνου. 7. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπηρεσίας σε θέματα επιλογής του τρόπου και χρόνου εφαρμογής των εργασιών. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το κλάδεμα αφορά διάφορα δένδρα διαφόρων ειδών, όπως ευκάλυπτοι, λεύκες, πεύκα κ.λ.π.. που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης και λόγω του πολύ μεγάλου ύψους τους (άνω των 12 δώδεκα) μέτρων αδυνατούμε να τα κλαδέψουμε. Το κλάδεμα θα γίνει με την χρήση γερανοφόρου οχήματος και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται. Σε κάθε δένδρο ανάλογα με το είδος του ( φυλλοβόλο, αειθαλές κ.λ.π.) θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανόνες κλαδέματος. Το κλάδεμα θα γίνεται με επιμέλεια, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των δένδρων, αλλά και ασφάλεια των ανθρώπων. η Η περισυλλογή των υπολειμμάτων κλαδέματος θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το κλάδεμα, με φορτηγό του αναδόχου, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός και να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Σε καμία περίπτωση η συγκέντρωση των υπολειμμάτων δεν πρέπει να γίνεται ακατάστατα,αλλά θα πρέπει να γίνεται σε σημεία που δεν δυσχεραίνουν την διάβαση πεζών και των οχημάτων. 17

18 Τα πολύ ψηλά δένδρα που θα κλαδευτούν είναι τα εξής: 1. Στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών 86 υπάρχουν 2 πολύ ψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 2. Στην πλατεία Ηρώων υπάρχουν 6 δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα 3. Στην οδό Νερατζιωτίσσης 60 υπάρχει 1 ψηλό πεύκο που γέρνει προς τις γραμμές του τρένου και χρειάζεται κλάδεμα, καθώς επίσης και 3 λεύκες (καβάκια) που χρειάζονται κλάδεμα. 4. Στην οδό Καραολή Δημητρίου 2 και Παραδείσου υπάρχουν 4 λεύκες που χρειάζονται κλάδεμα. 5. Στη οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 2 υπάρχει 1 ψηλός ευκάλυπτος που χρειάζεται κλάδεμα. 6. Στην οδό Άρεως υπάρχουν 2 πεύκα που χρειάζονται κλάδεμα. 7. Στην οδό Χλόης στην κεντρική κυκλική πλατεία υπάρχουν 2 πολύ ψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 8. Στην οδό Πλωμαρίου υπάρχει 1 ψηλός ευκάλυπτος 9. Στην οδό Φθιώτιδος 7 και Πέλικα 17 υπάρχουν 5 ψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 10. Στην οδό Νερατζιωτίσσης 48 υπάρχει 1 ευκάλυπτος που χρειάζεται κλάδεμα. 11.Στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 71 και στην Αγίων Αναργύρων υπάρχουν 1 λεύκα και 2 ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 12. Στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας (παλαιό δημαρχείο) υπάρχουν 5 λεύκες που χρειάζονται κλάδεμα. 13. Στην οδό Αυτοκράτορος Ηρακλείου υπάρχουν 3 ψηλοί ευκάλυπτοι και 5 πεύκα που χρειάζονται κλάδεμα. 14. Στην οδό Ολυμπίας (Ο.Τ.Ε) υπάρχει 1 ευκάλυπτος πολύ ψηλός που χρειάζεται κλάδεμα. 15. Στην οδό Αθανασίου Διάκου και Μεσολογγίου υπάρχουν 1 λεύκα που χρειάζεται κλάδεμα. 16. Στην οδό Νερατζιωτίσσης 39 υπάρχει 1 λεύκα Αργυρόφυλλη που χρειάζεται κλάδεμα. 17. Στην οδό Στρατηγού Λέκκα και Ρήγα Φεραίου 8, υπάρχουν 8 ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 18. Στην οδό Ηρώδου Αττικού και Αθηνάς υπάρχουν 5 δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα. 19. Στην οδό Στέφανου Δραγούμη και Μιλτιάδου υπάρχουν 2 πολύ ψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 20. Στην οδό Δάφνης και Μεσογείων (πάρκο) υπάρχουν 5 δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα. 21.Στην οδό Παπάγου 31 υπάρχει 1 ψηλό πεύκο που χρειάζεται κλάδεμα. 18

19 22.Στην οδό Παραδείσου υπάρχουν 10 ψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα 23.Στην οδό Ξενοφώντος υπάρχουν 5 ψηλά πεύκα που χρειάζονται κλάδεμα. 24.Στην οδό Πάρνωνος (παιδική χαρά) υπάρχουν 13 δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα. 25.Στην οδό Νεαπόλεως και Ελευθερίας (πάρκο) υπάρχουν 9 δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα. 26.Στην οδό Πλουτάρχου υπάρχουν 4 υψηλά πεύκα που χρειάζονται κλάδεμα. 27.Στην οδό Βας.Αλεξάνδρου υπάρχουν 3 υψηλά πεύκα που χρειάζονται κλάδεμα. 28.Στην οδό Τζαβέλλα υπάρχουν 2 υψηλά πεύκα που χρειάζονται κλάδεμα. 29.Στην οδό Αγράφων υπάρχουν 3 υψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 30. Στo 5o Γυμνάσιο Ευκαλύπτων 39 υπάρχουν 6 υψηλοί ευκάλυπτοι που χρειάζονται κλάδεμα. 31.Στην οδό Φλέμινγκ (νησίδα) υπάρχουν 10 υψηλά δέντρα που χρειάζονται κλάδεμα. 32. Στην οδό Ύδρας και Αυτοκράτορος Ηρακλείου υπάρχει μια ψιλή λεύκα ου χρειάζεται κλάδεμα. 33.Στην οδό Ικτίνου 1-3 υπάρχει ένας υψηλός ευκάλυπτος που χρειάζεται κλάδεμα. Αν κατά την διάρκεια του έργου παρουσιαστεί ανάγκη κλαδέματος σε κάποιο άλλο δένδρο λόγω επικινδυνότητας ή άλλου λόγου, το Τμήμα Αστικού Πρασίνου μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο ώστε να δοθεί εκεί προτεραιότητα, παρακάμπτοντας κάποια άλλα σημεία από τα προαναφερόμενα αριθμημένα σημεία. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Για την διεξαγωγή των κλαδεμάτων θα χρειαστεί : 1. Καλαθοφόρο όχημα με δυνατότητα πρόσβασης τουλάχιστον 20 μέτρα. 2. Ένα φορτηγό που να φέρει αρπάγη με κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 20 κυβικών μέτρων. Μαρούσι Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΧ.ΑΝΘ.ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: EΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ((Π..Δ / /8800)) Άρθρο 1: Αντικείμενο εργασιών. Η συγγραφή αυτή αφορά στις εργασίες κλαδέματος πολύ ψηλών δένδρων του Δήμου μας. Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 11/1980). 2) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 114/2006) και ιδιαίτερα τις 2, 4 & 9 του άρθρ. 209 αυτού, όπως σήμερα ισχύουν. 3) Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν τα χρηματικά όρια για τον πρόχειρο διαγωνισμό. 4) Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1, εδαφ. ε, του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003, άρθρο 4 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 7) Tις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ : A/68/2007). 8) Το Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/160/2014). 20

21 Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής ικανότητας Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη, που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να προσκομίσει, μαζί με την προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: 3.1. Προκειμένου περί νομικού προσώπου τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης Προκειμένου για συμπράξεις, για κάθε μέλος της σύμπραξης πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω από κάθε μέλος της Σύμπραξης. Πρέπει επίσης να κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ των μελών της σύμπραξης Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό.to πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με το γνήσιο της υπογραφής με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των ιδιόκτητων ή μισθωμένων οχημάτων (σε είδος, τύπο και ποσότητα) που διαθέτει καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και ασφαλειών των οχημάτων που θα απασχολήσουν στο συγκεκριμένο έργο Για το καλαθοφόρο όχημα (μισθωμένο ή ιδιόκτητο), επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του χειριστή καθώς επίσης και των χαρακτηριστικών του οχήματος. Για το καλαθοφόρο όχημα προσκομίζεται επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του οχήματος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα: α) ότι θα παρέχει οποτεδήποτε χρειαστεί το καλαθοφόρο όχημα στην υπηρεσία Πρασίνου, εφόσον του κατακυρωθεί η ανάληψη των εργασιών κλαδέματος πολύ ψηλών δένδρων από την αρχή έως την λήξη των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νόμιμων παρατάσεων Για το όχημα που φέρει αρπάγη προσκομίζεται επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα: α) ότι θα παρέχει στον Δήμο το όχημα το οποίο φέρει την αρπάγη, και για χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την λήξη των εργασιών, όπως αναφέρεται στην σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νόμιμων παρατάσεων. 3.7 Συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων έργων. 3.8 Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής με την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα αναφερόμενα της υπ αριθμ.3/2015 μελέτης του Τμήματος Αστικού Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Zωής και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τα δέχεται ανεπιφύλακτα. Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς. 21

22 Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας Η ανάθεση των εργασιών αυτών θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών. Άρθρο 5: Στοιχεία προσφοράς Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά ακολουθώντας επακριβώς τη γραμμογράφηση και τη σειρά των εργασιών που υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προς εκτέλεση εργασίες. Προσφορά που περιλαμβάνει μέρος των εργασιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη. Το σύνολο της προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως και αριθμητικά αναλυτικά χωρίς ΦΠΑ και μετά με το άθροισμα του ΦΠΑ 23% Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις τιµές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το ήµο Αμαρουσίου. Άρθρο 6: Ειδικές προδιαγραφές των παρεχόμενων εργασιών Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εργασιών προσδιορίζονται επακριβώς στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές των εργασιών της μελέτης. Άρθρο 7: Οικονομικές υποχρεώσεις του αναδόχου εργασιών Οι δαπάνες της δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. (Σύµφωνα µε το αρ.46 του ν.3801/2009 "οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόμιση των νόµιµων παραστατικών). Άρθρο 8: Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 3.1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού Η τεχνική έκθεση Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός.-Τιμολόγιο. 3.4 Η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές των εργασιών Συγγραφή Υποχρεώσεων. Άρθρο 9: Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήµου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του Δήµου. 22

23 Άρθρο 10: Σύµβαση Η σύμβαση συντάσσεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα µέρη, βάσει των όρων της διακήρυξης, των τευχών της µελέτης και της προσφοράς του μειοδότη. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού καθώς και των ανά είδος ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. Άρθρο 11: Παραλαβή εργασιών Η παραλαβή των εν λόγω εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ήµου Αμαρουσίου. Κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Άρθρο 12: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 23%. Άρθρο 13: Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Άρθρο 14: Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται βάσει των κειμένων διατάξεων, σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει το Δήμο.Επίσης, επιβαρύνεται με τις δαπάνες για τη δημοσίευση της διακήρυξης, σύμφωνα με το αρ.46 του Ν.3801/2009 ("οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών"). Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αναδόχων, το συνολικό κόστος της δημοσίευσης επιμερίζεται ανάλογα με το συμβατικό τίμημα του καθενός. Μαρούσι ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΧ.ΑΝΘ.ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΡΩΝΗ ΑΙΚ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη : AΔΑ : 7ΠΟΣ7ΛΚ-Ω1Λ ΑΔΑΜ :.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 24/11/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ. 145905 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χαλάνδρι 29/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 31494 ΑΠΟΦΑΣΗ 851 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6032 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 ===================================== Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», Σελίδα 1 από 14 Διακ. αριθ. 5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 1-4-2014 Αρ. Πρωτ.: 485 Ταχ. Δ/νση : Νεομ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ I A K H P Y Ξ H

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ I A K H P Y Ξ H ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 Καλαμαριά, 27/11/2015 Aριθ. πρωτ.:4632 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 17/07/2013 Αρ. πρωτ. : 1667 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή... 8 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 /2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε: 33177/62/Β/95/96 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΥΔΡ 1303 / 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16413-09/10/2015 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 6283-09/10/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2013 (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ Διακ. αριθ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 103 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Α Τ Ρ Α 02.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 14823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν.

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης - μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150089 2014-07-07

14PROC002150089 2014-07-07 Ημερομηνία 7-7-2014 Α. Π. 17899 14PROC002150089 2014-07-07 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του ΠΕΔΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ ΝΟΤΙΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ O Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: 1. To Nόμο 2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : << ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ >>

ΘΕΜΑ : << ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ >> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ Π Σ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΜΧΑΝ/0105 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41033 Αριθ. Διακήρυξης: 73/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Προμηθειών Καστοριά, 26 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν. e-θέμις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. Απόφασης 389/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα