ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις Οργανώσεις Παραγωγών στην Κύπρο για τον τομέα των οπωροκηπευτικών. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 103 β του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/ του Συμβουλίου, οι Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν Επιχειρησιακό Ταμείο το οποίο χρηματοδοτείται από: (α) χρηματοδοτικές εισφορές των μελών ή από την ίδια την Οργάνωση Παραγωγών, (β) Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση που μπορεί να χορηγείται στις Οργανώσεις Παραγωγών. Τα Επιχειρησιακά Ταμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση των εγκριμένων από τα Κράτη Μέλη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 103 ζ του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007, του Συμβουλίου. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) των Οργανώσεων Παραγωγών περιλαμβάνουν δύο ή περισσοτέρους στόχους από τους ακόλουθους: την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από ποιοτική και ποσοτική άποψη, τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά της παραγωγής των μελών της οργάνωσης, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού. στόχους Επιπρόσθετα τα ΕΠ μπορούν να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους προγραμματισμό της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, περιβαλλοντικά μέτρα και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδούς παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας, πρόληψη και διαχείριση κρίσεων. 1 Ε.Ε. L299,

2 Σύμφωνα με το Άρθρο 103 γ του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, οι Οργανώσεις Παραγωγών που υλοποιούν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνουν σε αυτό: α) Δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις, ή β) το 10 % τουλάχιστον των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του Άρθρου 39 (3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/ του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Όταν το 80 % τουλάχιστον των παραγωγών που είναι μέλη μιας Οργάνωσης Παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις δυνάμει της εν λόγω διάταξης, η καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται ως περιβαλλοντική δράση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου πιο πάνω. 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Παρά τη μερική επιδείνωση της η ποιότητα του περιβάλλοντος της Κύπρου παραμένει σχετικά ψηλή. Οι πιέσεις όμως από την ταχύρρυθμη ανάπτυξη οδήγησαν σε υποβάθμηση του σε μερικές περιοχές. Η τουριστική ανάπτυξη επικεντρώθηκε κυρίως στις παράκτιες περιοχές ασκώντας έντονες πιέσεις και οδηγώντας σε εκτενή αστικοποίηση τους. Παράλληλα, η μείωση του πληθυσμού και η υποτονικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές, οδήγησαν σε υποβάθμιση πολύτιμων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Η επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον είναι πολύ σημαντική αφού η εγκατάλειψη της γης και η εντατικοποίηση της παραγωγής είναι από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της υπαίθρου. Ο προστατευτικός ρόλος που μπορεί να έχει η γεωργία αντικατοπτρίζεται με τη συμβολή της στη διατήρηση του αγροτικού παραδοσιακού τοπίου και τη συγκράτηση 2 Ε.Ε L 277, , σ.1 2

3 του πληθυσμού σε περιοχές με περιορισμένες προοπτικές οικονομικής δραστηριότητας. Κάποιες καλλιέργειες όπως τα φυλλοβόλα και τα αμπέλια, πέρα από την καθαρά οικονομική συνεισφορά τους είναι πιο σημαντικά για τη διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου στις ορεινές κυρίως περιοχές με θετικές επιπτώσεις τόσο από περιβαλλοντικής όσο και τουριστικής άποψης. Βιοποικιλότητα Ο πλούτος αναφορικά με την βιοποικιλότητα φαίνεται και από τον αριθμό διαφορετικών ειδών και ενδημικών ειδών φυτών, ζώων κτλ που μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει παρατηρηθεί γενετική υστέρηση λόγω απώλειας εγχώριων ποικιλιών / ειδών. Αρνητικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μπορεί να επιδράσουν η ερημοποίηση, ο ευτροφισμός των υδάτων, οι πυρκαγιές, η ρύπανση από την εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας κ.α. Διαχείριση του νερού Ως αποτέλεσμα του κλίματος στην Ανατολική Μεσόγειο, με τα μακρά ζεστά καλοκαίρια και τη χαμηλή ετήσια βροχόπτωση, η έλλειψη νερού αποτελεί για την Κύπρο μια πραγματικότητα που επιδεινώνεται συνεχώς. Παρόλο που τα τελευταία 40 χρόνια προτεραιότητα του κράτους ήταν η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων (ειδικότερα η δημιουργία ταμιευτήρων νερού για τη συλλογή της χειμερινής ροής προς χρήση κατά τη θερινή περίοδο) και η προώθηση μέτρων για εξοικονόμηση νερού, η περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού παραμένει γεγονός. Τα αυξημένα φαινόμενα παρατεταμένης ανομβρίας - αποτέλεσμα των κλιματολογικών αλλαγών - καθώς και η μεγάλη αύξηση των υδατικών αναγκών επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ, η συνεχής έλλειψη πόρων από τα επιφανειακά ύδατα έχει οδηγήσει στην υπεράντληση των υδροφορέων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα συστήματα υπόγειων υδάτων να χαρακτηρίζονται σήμερα ότι βρίσκονται «σε κίνδυνο». Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την, επί σειρά ετών, ανομβρία το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει στραφεί προς νέους υδάτινους πόρους, προσθέτοντας στο ισοζύγιο μεγάλες ποσότητες από την αφαλάτωση θαλάσσιου νερού και την επαναχρησιμοποίηση εξαγνισμένων λυμάτων. Ταυτόχρονα η χρήση Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης χρησιμοποιείται σε 3

4 μεγάλο βαθμό στις αρδευόμενες καλλιέργειες με αποτέλεσμα την τεράστια εξοικονόμηση νερού. Ως δείκτης για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού χρησιμοποιείται το πλεόνασμα αζώτου υπολογιζόμενο σε κιλά ανά εκτάριο. Για την Κύπρο, με έτος υπολογισμού το 2000, ο δείκτης αυτός ήταν 44 κιλά ανά εκτάριο, χαμηλότερος δηλαδή από το μέσο όρο της ΕΕ των 15 (55 κιλά ανά εκτάριο). Στην Κύπρο έχουν καθοριστεί έξι ευαίσθητες ζώνες στη νιτρορύπανση και το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στις ανατολικές περιοχές όπου καλλιεργούνται κυρίως πατάτες. Η τοποθέτηση κοπριάς στις 6 ζώνες είναι ελεγχόμενη και δεν αναμένονται οποιαδήποτε προβλήματα. Η Κύπρος με Υπουργικό Διάταγμα καθόρισε το Σχέδιο Δράσης για τη νιτρορύπανση το οποίο άρχισε να εφαρμόζει στις έξι ευαίσθητες ζώνες. Η αύξηση όμως των εντατικών καλλιεργειών με την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κτλ είναι ένας καθοριστικός αρνητικός παράγοντας για την ποιότητα του νερού. Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε καλλιέργειες όπως οι πατάτες και τα λαχανικά και σε μικρότερο βαθμό στα εσπεριδοειδή. Επίσης, η χρήση της κοπριάς και της λάσπης πρέπει να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα υοβάθμισης της ποιότητας των νερών. Αέρας και Κλιματικές αλλαγές Η Κύπρος δεν είχε συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης για τις Κλιματικές Αλλαγές, δεν είχε ενταχθεί στο Παράρτημα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο και δεν ήταν μέλος της ΕΕ όταν συμφωνήθηκαν οι επιμέρους δεσμεύσεις των Κρατών- Μελών της για την πρώτη περίοδο δεσμεύσεων ( ). Έτσι, στα πλαίσια της από κοινού επίτευξης του στόχου του 8% για την ΕΕ, η Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Παρόλο που η συμμετοχή της γεωργικής δραστηριότητας στην εκπομπή αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι περιορισμένη το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση κατά 52,1% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Κύπρο για την περίοδο , θεωρείται απαραίτητη η λήψη μέτρων για περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 4

5 Ποιότητα και διάβρωση εδαφών Ακριβή στοιχεία για τη διάβρωση των εδαφών δεν υπάρχουν, το πρόβλημα όμως υφίσταται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι κύριοι παράγοντες που εντείνουν το πρόβλημα αυτό είναι η σύσταση του εδάφους, οι έντονες εκτός εποχής βροχοπτώσεις, οι μεγάλες κλίσεις, οι περιοχές με ανέμους, οι πυρκαγιές, η εγκατάλειψη της καλλιεργήσιμης γης και σε μικρότερο βαθμό η υπερβόσκηση ή και το είδος των φυτών που καλλιεργούνται. Άλλοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του εδάφους είναι η μείωση της οργανικής ουσίας, η ρύπανση από τα γεωργικά απόβλητα και η καταστροφή της δομής και της περατότητας του εδάφους. Η εντατικοποίηση της παραγωγής από την άλλη πλευρά, οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας των ήδη φτωχών σε οργανική ουσία, εδαφών. Γενικά, αναφορικά με το περιβάλλον υπάρχει ανάγκη για προστασία του λόγω δύο σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όπως είναι η εγκατάλειψη της γης και η εντατικοποίηση της παραγωγής. Η εντατικοποίηση της παραγωγής από την άλλη, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας, των ήδη φτωχών σε οργανική ουσία, εδαφών. Ο κύριος σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να περιγράφουν τα μέτρα για την ορθολογική διαχείρισης της γεωργικής γης, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος (γενικός στόχος), όπως αυτό ορίζεται πιο πάνω, σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες και τις προτεραιότητες για την Κύπρο. Οι ειδικοί στόχοι του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι οι ακόλουθοι: η προστασία του εδάφους, η προστασία και διατήρηση της ποιότητας του νερού, η αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων, η προστασία και διατήρηση των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας, η προστασία και διατήρηση του τοπίου, 5

6 η συμβολή στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, η μείωση ή / και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Οι περιβαλλοντικές δράσεις που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να: - να τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του Άρθρου 39 (3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/05 του Συμβουλίου και ειδικά οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται από τη «γραµµή βάσης». Οι απαιτήσεις της «γραµµής βάσης», περιλαµβάνουν: α) τα υποχρεωτικά πρότυπα που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα Άρθρα 4 και 5 και τα Παραρτήµατα III και IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/03 3, β) τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων που έχουν καθοριστεί από την Εθνική νοµοθεσία, και γ) άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην Εθνική νοµοθεσία. - να είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα στο Εθνικό Πλαίσιο, - να είναι συµβατές και συµπληρωµατικές µε άλλες περιβαλλοντικές δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και µε τα Μέτρα του Προγράµµατος της Αγροτικής Ανάπτυξης, που εφαρµόζονται από τα µέλη των Οργανώσεων Παραγωγών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µπορεί να συντίθεται από διαφορετικές περιβαλλοντικές δράσεις ή/και να τις συνδυάζει µε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ύψος ενίσχυσης, στην περίπτωση αυτή, θα υπολογιστεί βάσει της απώλειας του εισοδήματος των παραγωγών και των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν, σαν αποτέλεσμα του συνδυασμού των δράσεων αυτών. Η χρηµατοδότηση των περιβαλλοντικών δράσεων που θα υπολογιστεί µε βάση την απώλεια εισοδήµατος και τις επιπλέον δαπάνες, ως αποτέλεσµα της υλοποίησης των δράσεων αυτών, θα µπορεί να τροποποιείται εφόσον αλλάζει η «γραµµή βάσης» (δηλαδή, τον καθορισμό των απαιτήσεων 3 Ε.Ε L 270, , σ.1 6

7 πέραν από το σχετικό επίπεδο αναφοράς που περιλαµβάνονται στη «γραµµή βάσης»). 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Σε περίπτωση που μία περιβαλλοντική δράση (εκτός από τις επενδύσεις) είναι παρόμοια με ένα γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου (π.χ. Ολοκληρωμένης Παραγωγή και άλλες δράσεις όπου η διάρκεια είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά, δηλαδή για την επίτευξη του αναμενόμενων περιβαλλοντικών ωφελημάτων), η διάρκεια της εν λόγω δράσης είναι η ίδια όπως εφαρμόζεται για το παρόμοιο γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτός δεόντως αιτιολογημένους λόγους και ειδικά με βάση τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προβλέπεται στο Άρθρο 127 (3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1580/ της Επιτροπής, σε περίπτωση που η διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι μικρότερη (δηλ. 3 ή 4 έτη) από τη διάρκεια που αναφέρεται ανωτέρω, η Οργάνωση Παραγωγών είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει την υλοποίηση της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής δράσης στο επόμενο της Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ώστε η σχετική διάρκεια της δράσης να είναι η ίδια με τη διάρκεια παρόμοιου γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου. Η εφαρμογή των ανωτέρω απαιτήσεων αναφέρεται ξεκάθαρα στην περιγραφή των περιβαλλοντικών δράσεων όπου εφαρμόζονται. Ανάλογα με την περίπτωση στο μέλλον, η απαίτηση αυτή θα ισχύει και για άλλες νέες περιβαλλοντικές δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο. 5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Όσον αφορά την πιθανή επικάλυψη των περιβαλλοντικών δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το Πλαίσιο, με ορισμένα Μέτρα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου, σε άλλα σημεία της Εθνικής Στρατηγικής για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα αναφέρονται λεπτομερώς τα κριτήρια και οι διοικητικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι, κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει στήριξη για μια δεδομένη δράση μόνο από ένα καθεστώτος. 4 Ε..Ε L 350, , σ.1 7

8 ΜΕΤΡΟ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΗ 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής στοχεύει στη μείωση των εισροών στη γεωργική εκμετάλλευση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ενώ όλες οι καλλιεργητικές πρακτικές εκτελούνται υπό την εποπτεία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και καταγράφονται από τους παραγωγούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας του παραγωγού και των καταναλωτών. Τα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών που στοχεύουν στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών. 1. Οι παραγωγοί μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και πρόνοιες εθνικών ή ιδιωτικών πλήρως καθορισμένων προτύπων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (π.χ EurepGAP, Nature choise, AGRO ). 2. Οι παραγωγοί μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών που εφαρμόζουν πλήρως καθορισμένα πρότυπα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής πρέπει να τυγχάνουν πιστοποίησης από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης. 3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. 4. Εξαιρούνται τα εσπεριδοειδή από τη συγκεκριμένη δράση Η διάρκεια εφαρμογής αυτής της δράσης καθορίζονται τα 5 χρόνια Η δράση αυτή πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες (Δράση 7.2) Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. Το ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το επιπρόσθετο κόστος από την εφαρμογή της δράσης καθώς και το διαφυγόν εισόδημα του παραγωγού που σχετίζεται με την μετάβαση από την εφαρμογή συνήθων πρακτικών της συμβατικής παραγωγής (οι οποίες συμμορφώνονται με τις βασικές καλλιεργητικές φροντίδες και τις ορθές γεωργικές πρακτικές) στην εφαρμογή του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Ο υπολογισμός του πρόσθετου κόστους λαμβάνει υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των συστημάτων όπως για παράδειγμα η μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και νερού καθώς επίσης και τυχόν υψηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων. 8

9 ΜΕΤΡΟ 2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗ 2.1 Ετοιμασία και εφαρμογή προγράμματος λίπανσης των καλλιεργειών Το έδαφος αποτελεί τη πηγή των θρεπτικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου των φυτικών οργανισμών. Η χρήση χημικών ή και οργανικών λιπασμάτων αποσκοπεί στη συμπλήρωση των ελλειπόντων από το έδαφος θρεπτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Παρόλα αυτά όμως η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους ρύπανσης των υπογείων υδάτων και του εδάφους. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι ο ακριβής προσδιορισμός των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών και η χρήση των απόλυτα απαραίτητων ποσοτήτων χημικών ή και οργανικών λιπασμάτων που απαιτεί η καλλιέργεια. Η αξιολόγηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την φυλλοδιαγνωστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αειφορική διαχείριση της θρέψης τόσο των λαχανικών όσο και των δενδρωδών καλλιεργειών. Η εφαρμογή προγράμματος λίπανσης που να βασίζεται, σε αποτελέσματα χημικών αναλύσεων φύλλων και εδάφους, εμπίπτει σε μια ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση των εδαφών και τη ρύπανση των νερών. 1. Η Οργάνωση Παραγωγών καταρτίζει σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό πρόγραμμα δειγματοληψιών εδάφους ή φύλλων ανάλογα με την καλλιέργεια και τηρεί σχετικό αρχείο. 2. Πραγματοποίηση αναλύσεων εδάφους ή φύλλων τουλάχιστον για Ν, Ρ και Κ τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία του προγράμματος λίπανσης των καλλιεργειών. 3. Πρέπει να καθορίζεται σχετικό πρόγραμμα λίπανσης από επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και τη θρεπτική κατάσταση των φυτών το οποίο και θα εφαρμόζεται από τους παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών. 4. Η Οργάνωση Παραγωγών διατηρεί σχετικό αρχείο με τις αναλύσεις και αντίγραφο της σύστασης λίπανσης που εκδίδεται από επιστημονικό προσωπικό 5. Οι παραγωγοί μέλη διατηρούν και ενημερώνουν σχετικό ημερολόγιο ή αρχείο για τη λίπανση των καλλιεργειών τους ενώ διατηρούν τα πρωτότυπα των αναλύσεων. 6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. Η διάρκεια εφαρμογής αυτής της δράσης καθορίζονται τα 5 χρόνια Οι ειδικές δεσμεύσεις 1 και 3 μπορεί να εφαρμόζονται με την βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών (Δράση 7.2) 9

10 Το κόστος των εδαφολογικών αναλύσεων και της φυλλοδιαγνωστικής με προσκόμιση τιμολογίων ΔΡΑΣΗ 2.2 ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ Τα ζιζάνια αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών και για το λόγο αυτό οι παραγωγοί συνηθίζουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση τους. Η συνεχής χρήση ζιζανιοκτόνων δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης των εδαφών και δυνητικής ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έκφρασης ανθεκτικότητας στα ζιζάνια, μείωση της μικροβιακής δραστηριότητας στο έδαφος και έμμεσης υποβάθμισης της γονιμότητας του εδάφους. Ως εκ τούτου η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων στη συμβατική γεωργία έχει σημαντική θετική επίπτωση στο περιβάλλον. 1. Εφαρμογή στις καλλιέργειες βιοδιασπώμενου πλαστικού εδαφοκάλυψης. Η εφαρμογή να γίνεται γραμμικά και σε καλλιέργειες στις οποίες η εφαρμογή τους είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 3. Οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται εκ μέρους της Οργάνωσης Παραγωγών και των μελών της που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση είναι αυτές που είναι πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 1. Το πρόσθετο κόστος της χρήσης των βιοδιασπώμενων πλαστικών σε σχέση με την κάλυψη του εδάφους με συμβατικό πλαστικό κάλυψης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ τους και το πραγματικό πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή της δράσης. Ως εκ τούτου, η μείωση του κόστους, που προκύπτει από τη συλλογή του πλαστικού κάλυψης του εδάφους λαμβάνεται υπόψη κατά τους υπολογισμούς του ύψους ενίσχυσης. 2. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. 10

11 ΔΡΑΣΗ 2.3 ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στο έδαφος δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Η χρήση της ηλιαπολύμανσης ως εναλλακτικής μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών και την επαρκή αντιμετώπιση ή επίσχεση των παθογόνων εδάφους με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση πλαστικού εδαφοκάλυψης με στρώσεις βελτιώνει την αποδοτικότητα της μεθόδου μειώνοντας πρόσθετες δαπάνες για την αντιμετώπιση των παθογόνων εδάφους αργότερα. 1. Εφαρμογή ηλιαπολύμανσης από μόνη της για την αντιμετώπιση των παθογόνων εδάφους. 2. Χρήση πλαστικού με στρώσεις με πολυαμίδιο για την εφαρμογή της μεθόδου. 3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 4. Οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται εκ μέρους της Οργάνωσης Παραγωγών και των μελών της που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση είναι αυτές που είναι πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με την βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών (Δράση 7.2) Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. ΔΡΑΣΗ 2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Η έγκαιρη εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών ουσιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ορθής καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών. Μια ακατάλληλη επέμβαση, σε λάθος χρόνο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων όπως η ανεπαρκής καταπολέμηση και μείωση του πληθυσμού ωφέλιμων εντόμων και μικροοργανισμών, ενώ επιβαρύνεται το περιβάλλον. Επιπλέον ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι καίριας σημασίας για την πρόβλεψη της παρουσίας και εξέλιξης διαφόρων εχθρών και ασθενειών τα οποία προσβάλλουν τα οπωροκηπευτικά τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής όσο και μετασυλλεκτικά. 11

12 1. Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών σε αντιπροσωπευτικά σημεία περιοχών που υπάρχουν αγροτεμάχια των παραγωγών μελών της Οργάνωσης Παραγωγών. 2. Εγκατάσταση και παρακολούθηση παγίδων παρακολούθησης εχθρών. 3. Τήρηση αρχείου παρακολούθησης εχθρών. 4. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. 5. Εγκατάσταση μοντέλων πρόβλεψης κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες που θα καθοριστούν από την Οργάνωση Παραγωγών. 6. Δημιουργία συστήματος ταχείας και έγκαιρης προειδοποίησης των παραγωγών μελών για λήψη μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων. 7. Διαχείριση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με την βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών (Δράση 7.2) Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες αφορούν το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των παρακάτω συστημάτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών κατόπιν προσκόμισης παραστατικών αγοράς: 1. Θερμόμετρα μεγίστου ελαχίστου 2. Ανεμόμετρα 3. Όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας αέρα 4. Μετρητές έντασης ηλιακής ακτινοβολίας 5. Λογισμικό καταχώρησης των μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων 6. Λογισμικό πρόβλεψης κινδύνου προσβολής από εχθρούς και ασθένειες 7. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές δικτύωση για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των παραμέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της Δράσης. 12

13 ΔΡΑΣΗ 2.5 ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση εχθρών δημιουργεί προβλήματα σημειακής και μη σημειακής ρύπανσης του εδάφους των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Επιπλέον αυξάνεται η έκθεση του χρήστη και των εργαζομένων σε χημικές ουσίες. Η χρήση εντομοπροστατευτικών δικτύων ως εναλλακτικής μεθόδου αντιμετώπισης των εχθρών των καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών με θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια του χρήστη. 1. Εφαρμογή εντομοπροστατευτικών δικτύων ως μέσω προστασίας υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 1. Το κόστος αγοράς των εντομοπροστατευτικών δικτύων με προσκόμιση τιμολογίων. 2. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. ΔΡΑΣΗ 2.6 ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ Τα παθογόνα εδάφους αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης της γεωργικής παράγωγής καθώς και της υποβάθμισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Ως εκ τούτου οι παραγωγοί για την εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής, υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση παθογόνων εδάφους. Η συνεχής χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών δημιουργεί προβλήματα σημειακής και μη σημειακής ρύπανσης του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Επιπλέον αυξάνεται η έκθεση του χρήστη και των εργαζομένων σε χημικές ουσίες. Η χρήση εμβολιασμένων σπορόφυτων με υποκείμενα ανθεκτικά σε παθογόνα εδάφους ως μια επιτυχής και μη υποχρεωτική μέθοδος αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών με θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια του χρήστη. 1. Αγορά εμβολιασμένων σπορόφυτων τομάτας, αγγουριάς και καρπουζιάς, σε υποκείμενα ανθεκτικά σε παθογόνα εδάφους. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και 13

14 ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών πρέπει να υποβάλλουν στην Αρμόδια Εθνική Αρχή μελέτη σκοπιμότητας σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη, από την εφαρμογή αυτής της δράσης. 4. Οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται εκ μέρους της Οργάνωσης Παραγωγών και των μελών της που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση είναι αυτές που είναι πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με την βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών (Δράση 7.2) 1. Η μείωση του κόστους που προκύπτει από τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών λαμβάνεται υπόψη και δεν περιλαμβάνεται στο ύψος της ενίσχυσης. 2. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. 14

15 ΜΕΤΡΟ 3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ 3.1 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ Η εγκατάσταση στα όρια των αγροτεμαχίων και συντήρηση φυτικών ειδών άλλων από αυτά που καλλιεργούνται προάγουν την βιοποικιλότητα στο αγροτικό οικοσύστημα. Είδη καλά προσαρμοσμένα στις συνθήκες της Κύπρου πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να αποτελούν ενδιαίτημα για πουλιά και έντομα. Ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης, αύξησης και διατήρησης οργανισμών που συμμετέχουν στη διατήρηση ή την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ωφέλιμων και επιβλαβών οργανισμών για τα καλλιεργούμενα είδη. Τέτοια δραστηριότητα συμβάλει στη βελτίωση του αγροτικού οικοσυστήματος, αυξάνει και διατηρεί τη βιοποικιλότητα, ενώ συμβάλλει θετικά στην διαχείριση των εκμεταλλεύσεων. 1. Αγορά και εγκατάσταση στα όρια των αγροτεμαχίων φυτικών ειδών προσαρμοσμένων στις Κυπριακές συνθήκες άλλων από αυτά που καλλιεργούνται. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 3. Είδη που περιλαμβάνονται στο Καθεστώς του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Εγκατάσταση γεωργοδασοπονικών συστημάτων» δεν είναι επιλέξιμα προς ενίσχυση σε αυτή τη δράση. Το κόστος αγοράς των φυτικών ειδών με προσκόμιση τιμολογίων ΔΡΑΣΗ 3.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΛΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Η διαβίωση και η φυσιολογική δραστηριότητα των πτηνών που ενδημούν ή μεταναστεύουν στις γεωργικές περιοχές καθ όλη τη διάρκεια του έτους είναι σημαντικό στοιχείό, υψηλής περιβαλλοντικής αξίας για το αγροτικό οικοσύστημα. Ο εμπλουτισμός και η διατήρηση των αγροοικοσυστημάτων με διάφορα είδη πτηνών συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις εκμεταλλεύσεις, ενώ συμβάλλει στη μείωση των πληθυσμών των επιβλαβών για τις καλλιέργειες οργανισμών 1. Εγκατάσταση φωλιών πτηνών στις εκμεταλλεύσεις. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. Το κόστος φωλιών πουλιών με προσκόμιση τιμολογίων. 15

16 ΜΕΤΡΟ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ 4.1 ΧΛΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ Η χρήση φυτών κάλυψης είναι πολύ σημαντική γεωργική δραστηριότητα που προστατεύει το περιβάλλον και διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους. Συμβάλει σημαντικά στη μικροβιακή δραστηριότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτρέπει την έκπλυση των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια νερά. Επιπλέον η ενσωμάτωση της φυτομάζας στο έδαφος, συμβάλλει στον εμπλουτισμό των εδαφών με οργανική ουσία ενώ καλύπτει μέρος των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών που ακολουθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων προστατεύοντας το περιβάλλον και μειώνοντας έμμεσα τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου. 1. Σπορά και ενσωμάτωση φυτών κατάλληλων για χλωρή λίπανση. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. Η διάρκεια εφαρμογής της δράσης καθορίζονται τα πέντε χρόνια. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. ΔΡΑΣΗ 4.2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Η διατήρηση στις δενδρώδεις καλλιέργειες ελάχιστης βλάστησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την μείωση της διάβρωσης των εδαφών ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές λόγω βροχοπτώσεων. Επιπλέον στις παράλιες περιοχές, η διατήρηση χαμηλής βλάστησης, προστατεύει τη διάβρωση του εδάφους από τον άνεμο. Η μείωση της διάβρωσης των εδαφών συμβάλλει στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, στην μείωση του κινδύνου ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων νερών από νιτρικά ιόντα και φώσφορο. 1. Διατήρηση ελάχιστης βλάστησης στις δενδρώδεις καλλιέργειες με τη χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων. 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. Η διάρκεια εφαρμογής της δράσης καθορίζονται τα πέντε χρόνια. Εκμεταλλεύσεις με χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνονται στις Ελάχιστες 16

17 Περιβαλλοντικές Συνθήκες (GAECs) ή και άλλων σχετικών διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δεν θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. ΔΡΑΣΗ 4.3 ΒΙΟΚΛΙΝΕΣ Τα απόνερα των ξεπλυμάτων των ψεκαστήρων είναι σημαντικός παράγοντας ρύπανσης των εδαφών, της μείωσης της βιοποικιλότητας των εδαφών, καθώς και της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών. Η βιοποδόμηση των φυτοπροστατευτικών ουσιών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους «βιοκλίνες» συμβάλει στην αποφυγή της ρύπανσης των εδαφών και των υπογείων νερών από τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Επιπλέον με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων βελτιώνεται η ποιότητα των εδαφών αφού δεν επιβαρύνονται με τέτοιας φύσεως γεωργικά απόβλητα. 1. Εγκατάσταση και λειτουργία βιοκλίνων για την κάλυψη των αναγκών των παραγωγών μελών της. 2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης.. 3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. Επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δράσεις που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγωγών μελών ή των Οργανώσεων Παραγωγών σε ότι αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών όπως αυτές καθορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με την βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών (Δράση 7.2) (Παράρτημα Ι) Το κόστος των παρακάτω δαπανών κατόπιν προσκόμισης παραστατικών αγοράς: 1. Τσιμεντένιο δάπεδο ξεπλύματος ψεκαστήρων με υδρορροές (150m 2 ) 2. Δεξαμενές αποθήκευσης υγρών αποβλήτων των ξεπλυμάτων 3. Αντλίες μεταφοράς των υγρών αποβλήτων στις δεξαμενές φύλαξης 4. Σύστημα άρδευσης για την μεταφορά του υγρού αποβλήτου στις βιοκλίνες 5. Εγκατάσταση βιοκλίνης 20m 3 (υλικό πληρώσεως, αδιάβροχο πλαστικό καλυψης πυθμένα, σωλήνες αποστράγγισης και συλλογής εκπλυμάτων) 6. Αντλία μεταφοράς εκπλυμάτων στη δεξαμενή συλλογής των υγρών αποβλήτων. 17

18 ΜΕΤΡΟ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΡΑΣΗ 5.1 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Η διαχείριση των υδατικών πόρων και η οικονομία της χρήσης του νερού είναι σημαντικός παράγοντας διατήρησης της αειφορίας στα αγροτικά οικοσυστήματα. Η χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης συμβάλει στην μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προς άρδευση νερού αφού με την χρήση τέτοιων συστημάτων, εξοικονομείται νερό ενώ μπορεί να γίνει και εφαρμογή λιπάνσεων με ακρίβεια, μειώνοντας το κίνδυνο ρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων νερών με νιτρικά ιόντα. Ωστόσο στόχος της δράσης είναι η αντικατάσταση ή η βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης έτσι ώστε να εξοικονομηθεί το νερό άρδευσης και να μην αυξηθεί η συνολική αρδευόμενη έκταση. 1. Εγκατάσταση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης για αντικατάσταση ή βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών συστημάτων. 2. Εγκατάσταση των προτεινόμενων βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης. 3. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να συνδέεται με το μέτρο 7 (Υποστηρικτικές Δράσεις). Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον το περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 25% σε σύγκριση με της βασικές πρακτικές. Ωστόσο η δράση μπορεί να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση εάν το πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 10% σε σύγκριση με τις βασικές πρακτικές εάν η δράση συνοδεύεται με την εφαρμογή άλλων σχετικών μέτρων ή δράσεων και τα οποία συμβάλλουν σε άλλα περιβαλλοντικά οφέλη. 4. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. Η εγκατάσταση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης είναι επιλέξιμη μόνο σε υφιστάμενα αρδευόμενα αγροτεμάχια. Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με την βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών (Δράση 7.2) Δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης με την προσκόμιση παραστατικών αγοράς 18

19 ΔΡΑΣΗ 5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Η συλλογή του βρόχινου νερού κατά τη χειμερινή περίοδο στα θερμοκήπια είναι σημαντική δραστηριότητα για την διαχείριση των υδάτινων πόρων που προορίζονται για γεωργικούς σκοπούς. Συλλογή του βρόχινου νερού και η χρησιμοποίηση του για την κάλυψη μέρους των αναγκών των καλλιεργειών συμβάλει στη μείωση της άντλησης των υπόγειων νερών ειδικότερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Υπεράντληση των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την υποβάθμιση τους κυρίως λόγων της εισόδου στους υδροφορείς, θαλάσσιου νερού. 1. Αγορά ή και κατασκευή δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων, κατασκευές στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, σωλήνες μεταφοράς του νερού στις δεξαμενές 2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, εκτάσεις, τύπος και όγκος δεξαμενών αποθήκευσης, τον τύπο και το μήκος των σωλήνων μεταφοράς νερού που εγκαταστάθηκαν) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 3. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να συνδέεται με το μέτρο 7 (Υποστηρικτικές Δράσεις). Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον το περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 25% σε σύγκριση με της βασικές πρακτικές. Ωστόσο η δράση μπορεί να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση εάν το πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 10% σε σύγκριση με τις βασικές πρακτικές εάν η δράση συνοδεύεται με την εφαρμογή άλλων σχετικών μέτρων ή δράσεων και τα οποία συμβάλλουν σε άλλα περιβαλλοντικά οφέλη. 4. Η εγκατάσταση συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων είναι επιλέξιμη εφόσον η Οργάνωση Παραγωγών παρουσιάσει πρόγραμμα άρδευσης καθώς επίσης και ολοκληρωμένο σχέδιο αναφορικά με τη συλλογή του νερού ενώ, ο όγκος του νερού που θα συλλέγεται πρέπει να είναι ανάλογος της με τις ανάγκες άρδευσης της υφιστάμενης καλλιεργούμενης έκτασης. Για την ετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας και του προγράμματος άρδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Δράση 7.2) Το συνολικό ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5000 και περιλαμβάνει τις παρακάτω δαπάνες κατόπιν προσκόμισης παραστατικών αγοράς: 1. Πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού. 2. Σωλήνες μεταφοράς όμβριων υδάτων από τις στέγες θερμοκηπίων στις δεξαμενές αποθήκευσης. 3. Δημιουργία χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης (χωματουργικές εργασίες και αδιάβροχο πλαστικό κάλυψης). 19

20 ΔΡΑΣΗ 5.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ Η τυποποίηση και συσκευασία των γεωργικών προϊόντων απαιτεί τη χρήση σημαντικών ποσοτήτων νερού για το πλύσιμο τους. Κατά τη διαδικασία πλυσίματος, τα απόνερα επιβαρύνονται με μικροοργανισμούς, υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, ξένες ύλες κτλ. Ως εκ τούτου, η διαχείριση και η επαναχρησιμοποίηση των απονέρων για άλλους σκοπούς όπως π.χ άρδευση καλλιεργειών είναι σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση και ορθολογιστική διαχείρισης του νερού στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης. 1. Εγκατάσταση συστήματος συλλογής και επεξεργασίας νερών συσκευαστηρίων (όπου αυτό εφαρμόζεται) με στόχο την εξοικονόμηση νερού. 2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να συνδέεται με το μέτρο 7 (Υποστηρικτικές Δράσεις). Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον το περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 25% σε σύγκριση με της βασικές πρακτικές. Ωστόσο η δράση μπορεί να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση εάν το πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 10% σε σύγκριση με τις βασικές πρακτικές εάν η δράση συνοδεύεται με την εφαρμογή άλλων σχετικών μέτρων ή δράσεων και τα οποία συμβάλλουν σε άλλα περιβαλλοντικά οφέλη. 3. Η επαναχρησιμοποίηση των απονέρων των συσκευαστηρίων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας. Για την ετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Δράση 7.2) Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση του συστήματος συλλογής, επεξεργασία και ανακύκλωσης νερού από τα συσκευαστήρια με προσκόμιση παραστατικών αγοράς ΔΡΑΣΗ 5.5 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Η απώλειες νερού από δεξαμενές λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη Κύπρο είναι σημαντικές. Ως εκ τούτου η μείωση της εξάτμισης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της εξοικονόμησης του διαθέσιμου για άρδευση νερού 1. Κάλυψη υπαίθριων δεξαμενών με δίκτυ σκίασης για τη μείωση της 20

21 εξάτμισης του νερού των δεξαμενών. 2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να συνδέεται με το μέτρο 7 (Υποστηρικτικές Δράσεις). Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον το περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 25% σε σύγκριση με της βασικές πρακτικές. Ωστόσο η δράση μπορεί να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση εάν το πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 10% σε σύγκριση με τις βασικές πρακτικές εάν η δράση συνοδεύεται με την εφαρμογή άλλων σχετικών μέτρων ή δράσεων και τα οποία συμβάλλουν σε άλλα περιβαλλοντικά οφέλη. Για την ετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Δράση 7.2) Δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση δικτύου σκίασης για κάλυψη υπαίθριων δεξαμενών με προσκόμιση παραστατικών αγοράς. 21

22 ΜΕΤΡΟ 6. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΔΡΑΣΗ 6.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου επιτυγχάνεται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο με τη μείωση της απώλειας θερμότητας σε αυτά. Η χρήση θερμοκουρτίνων μειώνει της απώλειες θερμότητας από τα θερμοκήπια κατά 30-60% ανάλογα με τον τύπο κουρτίνας που χρησιμοποιείται. Έτσι με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και κατ επέκταση η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Αντίστοιχα η χρήση εξωτερικού δικτύου σκίασης στα θερμοκήπια τις περιόδους με υψηλή ηλιοφάνεια, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μέσω των συστημάτων δροσισμού των θερμοκηπίων και κατ επέκταση την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. 1. Εγκατάσταση θερμοκουρτίνων και δικτύων σκίασης σε θερμοκήπια. 2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να συνδέεται με το μέτρο 7 (Υποστηρικτικές Δράσεις). Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον το περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 25% σε σύγκριση με της βασικές πρακτικές. Ωστόσο η δράση μπορεί να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση εάν το πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος ξεπερνά το 10% σε σύγκριση με τις βασικές πρακτικές εάν η δράση συνοδεύεται με την εφαρμογή άλλων σχετικών μέτρων ή δράσεων και τα οποία συμβάλλουν σε άλλα περιβαλλοντικά οφέλη. 3. Η Οργάνωση Παραγωγών να τηρεί στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς μέλη που εφαρμόζουν τη σχετική δράση. Για την ετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Δράση 7.2) Δαπάνες για την εγκατάσταση θερμοκουρτίνων και δικτύων σκίασης σε θερμοκήπια με προσκόμιση παραστατικών αγοράς. 22

23 ΜΕΤΡΟ 7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗ 7.1 Ενημέρωση και εκπαίδευση Η εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων και μέτρων που στοχεύουν στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων του αγροτικού οικοσυστήματος είναι πιο αποτελεσματική όταν συνοδεύονται από δράσεις όπως η εκπαίδευση και η μεταφορά τεχνογνωσίας στους παραγωγούς μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών. Για το σκοπό οι Οργανώσεις Παραγωγών εφαρμόζοντας αυτή τη δράση έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη τους έτσι ώστε να εφαρμόσουν με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, άλλες περιβαλλοντικές δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπρόσθετα τους δίδεται η δυνατότητα να εκπαιδεύσουν και ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους σε σχέση με περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργάνωσης. Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτής της δράσης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση οι δαπάνες αυτές πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να εφαρμόζεται τουλάχιστο μια από τις δράσης που αναφέρονται στο Μέτρο 2 της Εθνικού Πλαισίου για το Περιβάλλον και κατ επέκταση συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργάνωσης Παραγωγών και συγκεκριμένα έχει ως στόχο την ενίσχυση των επιπτώσεων εφαρμογής της δράσης αυτής ή αυτών των δράσεων στο περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργ. Παραγωγών. 2. Η εκπαίδευση και ενημέρωση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό (εσωτερικό ή εξωτερικό). 3. Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει καθορίζεται ξεκάθαρα ο στόχος για τον οποίο απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης. 4. Η Οργάνωση Παραγωγών πρέπει να διατηρεί ενημερωμένα αρχεία σχετικά με την συμμετοχή των παραγωγών μελών ή υπαλλήλων της στα προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Προσκόμιση παραστατικών για την πραγματοποίηση των δράσεων. Επιπλέον η Οργάνωση Παραγωγών πρέπει να προσκομίζει λεπτομερή κατάλογο των παραγωγών μελών της που παρακολούθησαν τα προγράμματα εκπαίδευσης καθώς και τους ειδικούς σκοπούς που επιτεύχθηκαν. Παρόμοιες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση όταν εφαρμόζονται σε άλλα κεφάλαια της Εθνικής Στρατηγικής. 23

24 ΔΡΑΣΗ 7.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος, και την αποδοτικότητα των περιβαλλοντικών δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών. Έτσι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπληρωματικά για άλλες περιβαλλοντικές δράσεις του Εθνικού Πλαισίου για το Περιβάλλον με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των περιβαλλοντικών δράσεων και της καλύτερης αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η εφαρμογή τους. 1. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να συνοδεύουν άλλες περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στο περιβάλλον και οι οποίες περιλαμβάνονται το Εθνικό Πλαίσιο για το Περιβάλλον και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και έχουν ως στόχο την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων εφαρμογής τους στο περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργ. Παραγωγών. 2. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (εσωτερικό ή εξωτερικό) το οποίο να συμβάλετε με την Οργάνωση Παραγωγών κατόπιν υπογραφής σχετικού συμβολαίου συνεργασίας. 3. Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει καθορίζεται ξεκάθαρα ο στόχος για τον οποίο απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης. 4. Η Οργάνωση Παραγωγών να τηρεί στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς μέλη που δέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως π.χ μισθοί προσωπικού (Προσκόμιση παραστατικών αγοράς στις περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της Οργάνωσης Παραγωγών). Επιπρόσθετα, πρέπει να τηρούνται από την Οργάνωση Παραγωγών λεπτομερή στοιχεία σε ότι αφορά τον ακριβή αριθμό των παραγωγών μελών που δέχονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, και οι ειδικοί στόχοι που επιτυγχάνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται επιστημονικό προσωπικό που ανήκει στο προσωπικό της Οργ. ο χρόνος εργασίας του πρέπει να καταγράφεται. Παρόμοιες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση όταν εφαρμόζονται σε άλλα κεφάλαια της Εθνικής Στρατηγικής. 24

25 25

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη Τρίτη 1 Απριλίου 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-3 η Συνδιάσκεψη- ΘΕΣΕΙΣ του ΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γ1. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης και το πρόγραμμά της 35. Με το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισμός

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισμός EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισμός Έγγραφο Οκτωβρίου 2013 h Ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες (Άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β της ΣΛΕΕ) Κατάλογος σημείων ελέγχου για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1/26 ΑΠΟ : Γνωµοδοτική Επιτροπή της.ε. του Τ.Ε.Ε. για το νέο Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης του Επαγγέλµατος του Μηχανικού (K. Κρεµαλής, Γ. Πρέσβελος, Α. Χατζηδάκης) ΠΡΟΣ : Γ. Αλαβάνος Αντιπρόεδρος.Ε./Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 24/08/1991 σ. 0001-0024 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ. 0022 Σουηδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να: NON PAPER 24-02-2015 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ος πυλώνας: Αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 4 ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 6: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Υπεύθυνος καθηγητής : ηµητρόπουλος Α. ΙΩΑΝΝΗΣ.Α ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΑΜ 1340200200760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Υπεύθυνος καθηγητής : ηµητρόπουλος Α. ΙΩΑΝΝΗΣ.Α ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΑΜ 1340200200760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ Υπεύθυνος καθηγητής : ηµητρόπουλος Α. ΙΩΑΝΝΗΣ.Α ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΑΜ 1340200200760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα