TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004"

Transcript

1 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË

2 MONAXIKH EKºPA H τ.2, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ. - fax EK OTPIA: MONAXH NIKO HMH EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEIOY: LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη Mερικές àπό τίς φ το εrναι àπό τήν eurokinissi Oσοι âπιθυµεöτε νά λαµβάνετε τό περιοδικό τéς ^IερÄς MονÉς γιά τήν δική σας ψυχική καί πνευµατική èφέλεια, παρακαλοüµε νά âπικοινωνήσετε στό τηλέφωνο: νά àποστείλετε ταχυδροµικ ς τά στοιχεöα σας ( Oνοµα, \Eπίθετο, ιεύθυνση, Tηλέφωνο) στήν ëξéς διεύθυνση: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ.-fax Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια λων µας. KρατÄτε στά χέρια σας τό δεύτερο τεüχος. Oσοι θέλετε νά βοηθήσετε τό περιοδικό αéτό γιά νά συνεχίσει νά âκδίδεται, µπορεöτε νά µäς àποστέλετε τήν βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρω- µή πού âσωκλείουµε µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα στόν àριθµό 426/ δίνοντας καί τό ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ στε µας τηλεφωνικά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη. \Eκ τοü περιοδικοü 18 OYPANIOI AN Pø OI: A. MONIKA: ì ñappleô ÂÈÁÌ ÙÈÎ Û ÁÔ & ÌËÙ Ú 4 A H ø ANE TH O KYPIO \AappleÔ Â ÍÂÈ ÁÈ Ù Ó \AÓ ÛÙ ÛË ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ 10 NøPI ON MOI: Tfi appleúfiûêôúô. ^H ÛËÌ Û & ï ÙÚfiappleÔ Î Ù - ÛÎÂ É ÙÔ 24 ME O IA A A: ^O applefióô ÛÙ ˆ Ì OYPANIOI AN Pø OI: A.EºPAIM: ì ˆ & Ùfi Ì ÚÙ ÚÈfi ÙÔ 20 MONA IKE EM EIPIE : ÚÔÓÙ EºPAIM K ÙÔ Ó ÎÈÒÙË 28 EN ømati Y IEI: Oî àïïâúá  ÙÉ òaóôèíë

3 Úfi Ó ÁÓÒÛÙÂÛ ÂappleÈÛÙÔÏ... Aγαπητοί µας âν Xριστ àδελφοί, φίλοι àναγν στες τοü ΠεριοδικοÜ µας MÔÓ ÈÎ òeîêú ÛË Xριστός \Aνέστη. Θά θέλαµε πολύ νά µπορούσατε νά δεöτε κατ\ εéθείαν µέσα στίς ψυχές µας πού εrναι πληµ- µυρισµένες àπό συγκίνηση. Mιά συγκίνηση πού τήν προκάλεσε àνταπόκρισή σας στήν προσπάθεια πού κάνουµε µέσα àπό τίς σελίδες αéτοü τοü περιοδικοü. Oταν στείλαµε τό πρ το τεüχος τéς MοναχικÉς Eκφρασης περιµέναµε µέ πολύ àγωνία τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις σας, τήν àνταπόκρισή σας ταν πιά θά öφτανε στά χέρια σας. ^H àλήθεια εrναι τι ξεπεράσατε κάθε προσδοκία µας. Kαταφέρατε µέ τά τηλεφωνήµατά σας καί τίς âπιστολές σας νά µäς συγκινήσετε µέχρι δακρύων γιά λα αéτά πού µäς ε πατε, γιά τά καλά σας λόγια, γιά τήν äθική καί λική βοήθειά σας, γιά τίς âνθαρρυντικές προτροπές σας, γιά τίς εéχαριστίες σας καί τίς πολλές εéχές πού µäς δώσατε γιά νά µπορέσουµε νά συνεχίσουµε. ΣÄς εéχαριστοüµε, σäς εéχαριστοüµε, σäς εéχαριστοüµε... έν πάρχει µεγαλύτερη îκανοποίηση γιά âµäς àπό τήν àνταπόκριση τ ν àναγνωστ ν τοü περιοδικοü µας. Γι\ ôλλη µιά φορά καί σ\ αéτήν τήν προσπάθειά µας τόσο πολύ µäς στηρίζετε τόσο κοντά µας εrστε, καί αéτό àποτελεö γιά µäς τό öναυσµα καί τήν κινητήριο δύναµη γιά νά συνεχίσουµε νά σäς προσφέρουµε καί νά προβάλλουµε τόν λόγο τοü ΘεοÜ. Θά θέλαµε ξεχωριστά στόν καθένα σας νά τοü σφίξουµε τό χέρι καί νά τοü ποüµε να µεγάλο εéχαριστ γιατί ï καθένας àπό σäς àποτελεö να µέλος τοü öργου µας. Θά qταν εéχéς öργον νά µπορέσετε νά öλθετε âδ στό Mοναστήρι µας, νά σäς γνωρίσουµε àπό κοντά, σους δη δέν öχουµε γνωρίσει, νά σäς εéχαριστήσουµε àπό κοντά καί νά δεöτε µέ τά µάτια σας λα αéτά πού δη βλέπετε µέ τά µάτια τéς ψυχéς σας. E µαστε âδ καί σäς περιµένουµε. E µαστε κοντά σας, πάντα µέ τήν προσευχή µας. Erναι ï ±γιος Nεκτάριος δίπλα σας καί σäς παραστέκει στούς πειρασµούς καί στίς δοκιµασίες σας, στόν πόνο καί στίς θλίψεις σας κρατώντας σας τό χέρι. Kαθηµερινά τόν παρακαλοüµε νά µήν λείψει àπό κοντά σας. Eéχόµαστε λοι σας νά µπορέσετε νά öλθετε καί νά προσκυνήσετε âδ στό Mοναστήρι του. ΣÄς περιµένουµε... ΣÄς εéχαριστοüµε. Mέ εéχές Xριστός \Aνέστη

4 AÊÈ ÚˆÌ... A H ø ANE TH ï K ÚÈÔ A O EI EI ÁÈ Ù Ó \AÓ ÛÙ ÛË ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ 4 Nά λοιπόν πού öφτασε σωτήρια ëορτή πού ποθούσαµε, µέρα πού àναστήθηκε ï Kύριός µας \IησοÜς Xριστός, τό θεµέλιο τéς ε ρήνης, τό σηµεöο àπό τό ïποöο ôρχισε συµφιλίωσή µας µέ τό Θεό πού καταργήθηκε ï θάνατος, πού νικήθηκε ï διάβολος. Σήµερα οî ôνθρωποι πανηγυρίζουν µέ τούς àγγέλους κι âκεöνοι πού öχουν σωµατική πόσταση µνοüν τό Θεό µαζί µέ τίς àσώµατες δυνάµεις. Aς ëορτάσουµε λοιπόν αéτή τή µέγιστη καί λαµπρή ëορτή κατά τήν ïποία \Aνέστη ï Kύριος. \Aνέστη ï Xριστός καί àνέστησε µαζί Tου καί τήν ο κουµένη. \Aνέστη ï Xριστός καί öσπασε τοü θανάτου τά δεσµά. \Aνέστη ï Xριστός πρίν 2004 χρόνια καί εrναι σχυρές καί àδιαµφισβήτητες οî àποδείξεις τéς \Aναστάσεώς Tου: Γιά σους τό àµφισβητοüν öχουν νά àπαντήσουµε µέ πάµπολα âπιχειρήµατα. Kατ\ àρχάς οî \IουδαÖοι ζήτησαν àπό τόν Πιλάτο φρουρά γιά νά àσφαλίσουν τόν τάφο, γιατί φοβήθηκαν, πως εrπαν στόν Πιλάτο, τι οî µαθητές Tου θά κλέψουν τό Σ µα καί µετά θά ποüν τι ï Xριστός àναστήθηκε.... κύριε, âµνήσηµεν τι âκεöνος ï πλάνος εrπεν MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

5

6 AÊÈ ÚˆÌ... Mεγάλη Πέµπτη. Σήµερον κρεµäται âπί ξύλου öτι ζ ν, µετά τρεöς µέρας âγείροµαι. Kέλευσον οsν àσφαλισθéναι τόν τάφον ως τéς τρίτης µέρας, µήποτε âλθόντες οî µαθηταί αéτοü νυκτός κλέψωσιν αéτόν καί ε πωσι τ λα, äγέρθη àπό τ ν νεκρ ν καί öσται âσχάτη πλάνη χείρων τéς πρώτης.... Oµως παρ\ λο πού τόν φρουροüσαν, ï Tάφος βρέθηκε ôδειος. Kαί Pωµαϊκή φρουρά εrπε τι, âν φύλαγαν τό τάφο àποκοιµήθηκαν καί οî µαθητές öκλεψαν τό Σ µα τοü XριστοÜ καί αéτή εrναι δικαιολογία καί µαρτυρία τ ν ^Eβραίων âδ καί 2004 χρόνια. Oµως π ς εrναι δυνατόν στόν τόσο αéστηρό ρωµαϊκό στρατό νά µήν τιµωρηθεö φρουρά πού παραµέλησε τό καθéκον της; Στήν Ποµπηΐα, γιά παράδειγµα ταν âξεράγει τό φαίστειο, βρέθηκαν οî στρατι τες àπολιθωµένοι àπό τήν λάβα στό σηµεöο àκριβ ς πού qταν σκοπιά τοü καθενός. Kανείς δέν τόλµησε νά âγκαταλείψει τή θέση του, γιατί τόν περίµενε θάνατος, τόσο αéστηροί qταν οî νόµοι τοü ρωµαϊκοü στρατοü. Π ς εrναι δυνατόν τότε, µιά ïλόκληρη φρουρά νά φυλάει σκοπιά στόν Tάφο καί νά διανοηθοüν λοι νά àποκοιµηθοüν; Kαί γιατί παραδέχτηκαν δηµόσια τι κοιµήθηκαν καί δέν φοβήθηκαν τήν ποινή; Kαί γιατί τελικά δέν πéρξε ποινή γι\ αéτούς; Kαί âπιπλέον àκόµη àφοü εrπαν τι κοιµήθηκαν, π ς εrδαν, πως εrπαν µετά, τι οî µαθητές öκλεψαν τό Σ µα; Aéτός πού κοιµäται δέν öχει τήν δυνατότητα νά δεö τίποτα. Kαί ôν τούς εrδαν τι qταν οî µαθητές πού öκλεψαν τό Σ µα τοü \IησοÜ, τότε γιατί δέν τούς συνέλαβαν; Eστω, γιατί δέν τούς συνέλαβαν τήν ëπο- µένη µέρα; Γιατί δέν διέταξε ï Πιλάτος τήν δίωξή τους; Kαί àποκοιµήθηκαν λοι τόσο βαριά πού âν µετακινήθηκε µιά τεράστια πέτρα πού öκλινε τόν τάφο, ½στόσο δέν ξύπνησε κανείς; \Eπιπλέον µέσα στόν τάφο τό Σ µα τοü XριστοÜ ταν âτάφει qταν τυλιγµένο µέ τό σουδάριο. Eτσι öθαβαν οî \IουδαÖοι τούς νεκρούς τους. Tό σουδάριο εrναι λευκές λωρίδες φάσµατος µέ τίς ïποöες τύλιγαν ïλόκληρο τό σ µα τοü νεκροü. Πρίν àπό τό σουδάριο, ôλειφαν τό σ µα τοü νεκροü µέ σµύρνα καί àλόη, µεöγµα πού öδινε εéωδία στό νεκρό σ µα, àλλά

7 καί µέ τήν κολώδη οéσία πού περιέχει àλόη εrχε τήν διότητα νά κολλάει πάνω στό σ µα τό σουδάριο κλείνοντας àσφυκτικά καί τούς πόρους τοü σώµατος. Π ς λοιπόν οî µαθητές, µπαίνοντας κρυφά στόν τάφο, öβγαλαν τό σουδάριο τραβώντας το καί ξεκολώντας το àπό τό Σ µα τοü XριστοÜ; ^Yπενθυµίζουµε τι τό σουδάριο βρέθηκε καθαρό, τυλιγµένο καί τακτοποιηµένο σ\ ναν τόπο, µέσα στόν τάφο τοü XριστοÜ. Π ς τό ξεκόλλησαν àπό τό Σ µα; Kαί ποιός öχει ôραγε τόν χρόνο καί τήν ποµονή àπό τόν φόβο πού τόν κατέχει νά βγάλει τό σουδάριο àπό τό Σ µα, ταν öξω àπό τόν τάφο πάρχει µιά µισοκοιµισµένη φρουρά, πού àνά πäσα στιγµή θά ξυπνοüσε; Kαί γιατί νά µήν κλέψει τό Σ µα πως εrναι καί γρήγορα νά φύγει; Ποιός κλέφτης εrναι αéτός πού τακτοποιεö τό σπίτι àφοü öκλεψε τό νοικοκύρη; Mιά àκόµη àπόδειξη εrναι τι τόν Xριστό µας Tόν εrδαν!... Tόν εrδαν οî ôνθρωποι πού µαρτυροüν γι\ αéτό. Tόν εrδαν οî µυροφόρες καί Tόν àναγνώρισαν!... Tόν εrδαν ο \Aπόστολοι καί Tόν àναγνώρισαν!... Tόν εrδε ï ΘωµÄς καί ψηλάφισε τά σηµεöα που εrχαν καρφωθεö τά καρφιά στή Σταύρωση. Tόν εrδαν περίπου 500 ôνθρωποι καί µαρτυροüν γι\ αéτό. Tόν εrδε καί ï διώκτης Tου, ï ΠαÜλος νά τοü λέει Σαούλ γιατί µέ διώκεις; Aς θυµηθοüµε σέ τί κατάσταση qταν οî \Aπόστολοι κατά τήν œρα τéς συλλήψεως, τ ν Παθ ν καί τéς Σταυρώσεως. Φοβισµένοι καί δειλοί, öτρεξαν καί κρύφτηκαν καί κανείς τους, âκτός àπό τόν \Iωάννη, δέν qταν κοντά Tου τίς zρες τοü µαρτυρίου. Π ς öγινε àλλαγή τους; Oî πρίν φοβισµένοι καί σκορπισµένοι καί êµπαρωµένοι ëρµητικά στό σπίτι τους, π ς öγιναν οî θαρραλέοι κηρυχτές Tου; Π ς öγιναν µάρτυρες τι ï Xριστός \Aνέστη; Aν οî διοι εrχαν κλέψει τό Σ µα Tου εrναι βέβαιο τι δέν θά θυσίαζαν τή ζωή τους γι\ Aéτόν. Ποιός δίνει τή ζωή του γιά να ψέµα; Kαί οî \Aπόστολοι öδωσαν τήν ζωή τους γιατί εrχαν δεö τόν Xριστό \Aναστηµένο. Kαί γι\ αéτό κανένα µαρτύριο καί καµµία àπειλή δέν qταν îκανή νά τούς σταµατήσει νά ποüνε τήν àλήθεια. ^O Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος γράφει: MÄς εrπε (ï Xριστός στούς \Aποστόλους) ταν ζοüσε τι θά àναστηθεö µετά ^H ζωή âν τάφω κετετέθης Xριστέ.... Oî µοναχές ψάλλουν τά âγκώµια τή Mεγάλη Παρασκευή

8 AÊÈ ÚˆÌ... Oî µοναχές στό ψαλτήρι στόν ^Eσπερινό τéς \Aγάπης 8 τρεöς µέρες καί δέν àναστήθηκε. Π ς λοιπόν νά Tόν πιστέψουµε καί γιά τά µελλοντικά, δηλ. τήν διάδοση τοü χριστιανισµοü στήν ο κουµένη, àφοü στά τωρινά àποδείχθηκε àπατε νας; Aν δέν àναστήθηκε ï Xριστός, γιατί οî \Aπόστολοι κήρυτταν τι àναστήθηκε; Θά µäς ποüν µερικοί, τι âπειδή τόν àγαποüσαν γι\ αéτό öλεγαν αéτά. \Aλλά κανονικά θά öπρεπε νά τόν µισοüν, γιατί τούς àπάτησε, τούς âξευτέλισε τούς εrπε τόσα ψέµµατα, τούς ξεσήκωσε καί παράτησαν τίς ο κογένειές τους, τά σπίτια τους, τά πάντα καί âπιπλέον λο τό \Iουδαϊκό öθνος τούς µίσησε. Aéτό δηλαδή πού τούς öκανε, δέν qταν êπλ ς µία àδυναµία, να êπλά àποτυχηµένο σχέδιο, àλλά qταν να κακούργηµα. Θά öπρεπε νά τόν µισοüν οî \Aπόστολοι καί νά ξεσκεπάσουν τήν àπάτη λέγοντάς τον πλάνο καί ψεύτη. Aν δέν àναστήθηκε ï Xριστός τότε π ς ξεκίνησαν οî àπόστολοι κηρύττοντας τό ùνοµά Tου; Aν οî àπόστολοι δέν εrχαν àποδείξεις γιά τήν àνάσταση τοü XριστοÜ, ùχι µόνο δέν θά τόν κήρυτταν, àλλά θά öκλιναν τό στόµα τους καί δέν θά àνέφεραν ξανά τό ùνοµά Tου. Aν δηλαδή οî àπόστολοι δέν εrχαν δεö àναστηµένο τόν Xριστό, γιατί ν\ àφήσουν τίς ο κογένειές τους καί νά MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË βγοüν στόν κόσµο λο, στά πέρατα τéς ο κουµένης γιά νά Tόν κηρύξουν; Aν δέν Tόν εrχαν δεö \Aναστηµένο, τότε σίγουρα θά öλεγαν, τι àφοü δέν àναστήθηκε οûτε καί λα τά πόλοιπα πού µäς εrπε δέν εrναι àλήθεια. \Aλλά âπειδή εrδαν τόν \IησοÜ \Aναστηµένο γι\ αéτό καί âκπλήρωσαν καί τήν âντολή Tου πορευθέντες µαθητεύσατε πäντα τά öθνη, βαπτίζοντας αéτούς ε ς τό ùνοµα τοü Πατρός καί τοü YîοÜ καί τοü ^Aγίου Πνεύµατος.... Mερικοί ποστηρίζουν τι ï Xριστός δέν πέθανε πάνω στό σταυρό, àλλά âπειδή öχασε πολύ αxµα µέ τήν σταύρωση, êπλά λιποθύµησε καί συνéλθε µέσα στόν τάφο καί ôρα àφοü δέν πέθανε δέν àναστήθηκε. Oµως σ\ αéτούς τούς àφελεöς öχουµε τήν µαρτυρία τοü Kεντυρίωνος, γιατί πως λοι γνωρίζουµε µέ τή λόγχη του öνιξε τήν πλευρά τοü \IησοÜ καί àµέσως âξéλθε αxµα καί δωρ. Aν qταν ζωντανός ï Xριστός µας πάνω στό Σταυρό τότε àπό τήν πλευρά Tου θά öβγαινε µόνον αxµα γιατί µόνον τοü νεκροü τό αxµα χωρίζεται σέ αxµα καί δωρ. \Aλλά κι ôν εrχε συνέλθει µέσα στόν τάφο qταν àδύνατο νά µπορέσει µόνος Tου νά κυλήσει µιά πέτρα πού τήν κύλησαν καί τήν öβαλαν µπροστά στόν τάφο µιά ïλόκληρη φρουρά.

9 Kαί σάν µεγαλύτερη àπόδειξη τι ï Xριστός µας \Aναστήθηκε εrναι τι àκόµη καί τώρα οî \IουδαÖοι àλλά καί σοι δέν Tόν πιστεύουν, Tόν πολεµοüν. Aν ï Xριστός µας δέν àναστήθηκε, τότε γιατί πολεµοüν ναν πεθαµένο; Ποιός πολεµä µ\ να στρατόπεδο àνύπαρκτο; Γι\ αéτό àπό τήν ôρνησή τους àποδεικνύεται τι ï Xριστός ζεö καί ôρα \Aνέστη. Γιατί τόν νεκρό ποιός τόν βρίζει καί ποιός àσχολεöται; \Eδ καί 2004 χρόνια \Eκκλησία βάλλεται àπό παντοü àλλά \Eκκλησία µας µένει. Kαί αéτή εrναι δύναµη τéς \Eκκλησίας. Παράδοξο πρäγµα. Tήν \Eκκλησία τήν χτυποüν àπό παντοü, τήν κυνηγοüν, τήν διαβάλλουν, τήν συκοφαντοüν, τήν γελοιοποιοüν καί µως αéτή ζεö καί θριαµβεύει. BÄλτε σέ να κοπάδι λύκων 12 πρόβατα γιά νά δοüµε τί θά πάθουν τά πρόβατα. Σέ λίγα λεπτά δέν θά πάρχει τίποτα àπό τά πρόβατα. Eτσι καί ï Xριστός µας öστειλε 12 àποστόλους, 12 πρόβατα µέσα στούς λύκους: \Iδού àποστέλλω µöν ½ς πρόβατα âν µέσω λύκων. Kαί τά 12 πρόβατα, àντί νά φαγωθοüν àπό τούς λύκους, öφαγαν λους τούς λύκους. Γιατί πίστη µας εrναι àληθινή. Γιατί ôν qταν ψεύτικη καί ï Xριστός δέν εrχε àναστηθεö, τότε µέ τήν πρώτη µάχη δη àπό τά πρ τα χριστιανικά χρόνια µέ τούς διωγ- µούς \Eκκλησία θά εrχε àφανιστεö. \Aλλά âπειδή \Aνέστη ï Xριστός καί πάνω σ\ αéτήν τήν \Aνάσταση χτίστηκε καί στηρίζεται λη \Eκκλησία µας, γι\ αéτό àκόµη πάρχει καί θά ζεö âσαεί. Γιατί \Eκκλησία εrναι ï Xριστός. \EκεÖνος εrναι κεφαλή κι âµεöς τά µέλη Tου. Kαί àφοü \EκεÖνος àναστήθηκε κι âµεöς θ\ àναστηθοüµε µαζί Tου. Γι\ αéτό âδ καί 2004 χρόνια àναφωνοüµε µέ πίστη καί àπό τό στόµα αéτ ν πού τόν εrδαν µέχρι σήµερα äχεö δια µαρτυρία: Xριστός \Aνέστη. Kαί γιά λους âµäς µαζί µέ τά âκατοµµύρια τ ν ôλλων àνθρώπων πάνω στή γé öρχεται µέσα àπό τήν ψυχή µας àβίαστη καί µέ πίστη àπάντηση: \AÏËıá \AÓ ÛÙË ï K ÚÈÔ Στόν ^Eσπερινό τéς \Aγάπης MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 9

10 ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... ΠPOΣΦOPO ^H σηµασία καί ï τρόπος παρασκευéς του 10 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË υστυχ ς στίς µέρες µας πολύ λίγες γυναöκες γνωρίζουν τί σηµαίνει τό νά προσφέρεις να πρόσφορο. Oî περισσότερες τρέχουν στό φροüρνο τéς γειτονιäς, àγοράζουν τό πρόσφορο καί τοποθετ ντας το σέ µιά σακούλα, τό προσφέρουν στήν \Eκκλησία. \AγνοÜν τι τό πρόσφορο συµβολίζει τήν Παναγία καί αéτή πού θά τό παρασκευάσει, ½ς ôλλη ^Aγία Aννα τό προσφέρει στήν \Eκκλησία. \EκεÖ θά τό παραλάβει ï îερέας, ½ς ôλλος \Iωσήφ, σάν νά παραλαµβάνει τήν Παναγία καί θά τό τοποθετήσει στήν προσκοµιδή, τή νέα Bηθλεέµ. Στή συνέχεια ï îερέας τό προσκοµίζει, δηλαδή àφαιρεö àπό τό πρόσφορο τό τετράγωνο âκεöνο κοµµάτι πού γράφει IΣ- XΣ-NI-KA (\IησοÜς Xριστός NικÄ) καί τό ïποöο συµβολίζει τόν Xριστό καί λέγεται àµνός. Kατόπιν ï îερέας àφαιρεö τήν µερίδα τéς Θεοτόκου πρός τιµή καί µνήµη τéς Θεοµήτορος πού φέρει τά γράµµατα M-Θ (Mήτηρ ΘεοÜ) καί βρίσκεται àκριβ ς στά àριστερά τéς σφραγίδας. Tήν τοποθετεö στά δεξιά τοü σώµατος τοü XριστοÜ âπάνω στό δισκάριο, τιµéς νεκεν. Mετά àφαιρεö τήν µερίδα τ ν οéρανίων δυνάµεων, \Aγγέλων καί \Aρχαγγέλων, πού βρίσκεται àριστερά τοü àµνοü καί öχει âννιά µικρά τρίγωνα, τά âννέα τάγµατα τ ν \Aγγέλων. Kατόπιν τίς ôλλες µερίδες σέ τιµή καί µνήµη τοü Προδρόµου, τ ν Προφητ ν, τ ν \Aποστόλων, τ ν êγίων Mαρτύρων καί ^Oµολογητ ν, τοü ëορτάζοντος êγίου καί τοü ^Aγίου \Iωάννου τοü Xρυσοστόµου τοü Mεγάλου Bασιλείου, àνάλογα µέ τή θεία λειτουργία πού θά τελεστεö. Oλες αéτές οî µερίδες τοποθετοüνται στά àριστερά τοü àµνοü. Tό πόλοιπο πρόσφορο εrναι σύµβολο τοü παρθενικοü σώµατος τéς Θεοτόκου, καί àφοü εéλογηθεö πό τοü îερέως χρησιµοποιεöται ½ς àντίδωρο. Tό πρόσφορο àποτελεöται àπό τρία πράγ- µατα: Tό àλεύρι µέ τό προζύµι πού δηλώνει τήν ψυχή, τό νερό πού δηλώνει τό βάπτισµα καί τό êλάτι πού σηµαίνει τή διδασκαλία τοü Kυρίου στούς µαθητές του ^YµεÖς âστέ τό ±λας τéς γéς. Tέλος ï λειτουργός îερέας βγάζει µερίδα πέρ τοü àρχιερέως τοü καθηγουµένου/ης καί τéς λοιπéς àδελφότητος, ôν θεία Λειτουργία τελεöται σέ µοναστήρι καί µερίδα πέρ τ ν προσφερόντων τά δ ρα ταüτα, πέρ τοü φιλοχρίστου λαοü, πέρ τ ν κτιτόρων, καί τελευταöα πέρ τ ν κεκοιµηµένων àδελφ ν µ ν. Aéτές τίς µερίδες τίς τοποθετεö µπροστά àπό τό Σ µα τοü XριστοÜ, âπειδή προσφέρονται γιά µäς τούς ταπεινούς πού âλπίζουµε στό öλεος καί τή φιλανθρωπία τοü ΘεοÜ. Tό πρόσφορο εrναι στρογγυλό, γιατί συµβολίζει τό ôναρχο καί àτελεύτητο τοü ΘεοÜ. H KATAΣKEYH TOY ΠPOΣΦOPOY Tό πρόσφορο θά πρέπει νά ζυµώνεται µέ προζύµι τό ïποöο συνήθως εéσεβεöς γυναöκες àναπιάνουν µέ τό βασιλικό àπό τή µέρα τéς ^Yψώσεως τοü Tιµίου ΣταυροÜ. Tό ζύµωµα θά

11 πρέπει νά γίνεται σέ χ ρο καθαρό καί µέ σκεύη (λεκάνη, ταψάκια, πετσέτες κ.λπ.) πού θά χρησιµοποιοüνται µόνο γι\ αéτό τό σκοπό. Tά σκεύη αéτά θά πρέπει νά εrναι àπολύτως καθαρά, àλλά καθαρή θά πρέπει νά εrναι στό σ µα καί στήν ψυχή καί γυναίκα πού θά ζυµώσει τό πρόσφορο. Πρίν àρχίσουµε νά ζυµώνουµε, σταυρώνουµε τρεöς φορές τή λεκάνη, àλλά καί κατά τή διάρκεια τοü ζυµώµατος θά πρέπει νά προσευχόµαστε λέγοντας τήν σωτήρια εéχή τοü \IησοÜ Kύριε \IησοÜ Xριστέ âλέησόν µε τήν êµαρτωλή ôλλες προσευχές, öτσι œστε νά κρατεöται ï νοüς προσηλωµένος στό îερό αéτό καθéκον τéς κατασκευéς τοü προσφόρου. Ξεκινώντας, διαλύουµε τό προζύµι, àφοü τό öχουµε βγάλει àποβραδύς àπό τό ψυγεöο που καί τό διατηροüµε, σέ να ποτήρι χλιαρό νερό µέχρι νά γίνει νας λεöος χυλός. \Aνάλογα µέ τό πόσα πρόσφορα θέλουµε νά ζυµώσουµε, διαλύουµε τό προζύµι στά àνάλογα ποτήρια χλιαροü νεροü ( να πρόσφορο àντιστοιχεö σέ να ποτήρι χλιαρό νερό, δύο ποτήρια-δύο πρόσφορα κ.ο.κ) Kατόπιν, àφοü βάλουµε λίγο àλάτι, ρίχνουµε σιγά σιγά στό χυλό (προζύµι + νερό) τό àλεύρι, (σκληρό κίτρινο σταρένιο) σο πάρει, µέχρις του γίνει µιά σφιχτή ζύµη. Γιά κάθε να πρόσφορο φτιάχνουµε µία στρογγυλή µπάλα àπό ζύµη, (µποροüµε νά φτιάξουµε δύο µικρές µπαλίτσες καί νά τίς τοποθετήσουµε τή µία πάνω στήν ôλλη). Πατĵε τή σφραγίδα µέχρι τή µέση, àφοü τή βουτήξουµε στό àλεύρι καί τήν τινάξουµε καλά. Προσεκτικά àφαιροüµε τή σφραγίδα καί τρυπäµε τό πρόσφορο γύρω àπό τήν σφραγίδα καί στίς τέσσερις ôκρες στό IΣ-XΣ-NI-KA. \AφοÜ φουσκώσουν σέ ζεστό µέρος µέχρι νά γίνει ζύµη διπλάσια, τά ψήνουµε σέ µέτριο φοüρνο γιά µία œρα. Mόλις τελειώσουµε, τά σκεύη πού χρησι- µοποιήσαµε, τά πλένουµε µέ σφουγγάρι πού χρησιµοποιεöται µόνο γι\ αéτό τό σκοπό. TI ΠPEΠEI NA ΠPOΣEXOYME: -^H ζύµη νά εrναι ζεστή σέ λα τά στάδια τéς παρασκευéς τοü προσφόρου. -Πρίν βάλουµε τά πρόσφορα στό φοüρνο τά ξανατρυπäµε στίς διες τρύπες πού ε χαµε àνοίξει πρίν τά βάλουµε νά φουσκώσουν. -Στό ταψάκι στόν πäτο, βάζουµε λίγο àλεύρι γιά νά µήν κολλήσει τό πρόσφορο. -Πρίν τό πäµε στήν âκκλησία, τό τυλίγουµε σέ ε δική καθαρή πετσέτα. - έν ξεχνοüµε νά κρατήσουµε προζύµι γιά τήν ëπόµενη φορά, σέ ε δικό τάπερ. -Προσοχή στήν σφραγίδα, γιατί κυκλοφοροüν πολλές àκατάλληλες. Nά εrναι µέ γράµµατα καθαρά, πως τéς φωτογραφίας καί βαθειά σκαλισµένες.

12 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... \Eν Oρει τ ν \Aµώµων œσπερ λιος öλαµψας καί µαρτυρικ ς θεοφόρε, πρός Θεόν âξεδήµησας, βαρβάρων ποστάς âπιδροµάς, \Eφραίµ Mεγαλοµάρτυς τοü XριστοÜ διά τοüτο àναβλύζεις χάριν àεί, τοöς εéλαβ ς βο σι σοι δόξα τ δεδωκότι σοι σχύν, δόξα τ σέ θαυµαστώσαντι, δόξα τ âνεργοüντι διά σοü, πäσιν άµατα. TÉ 5Ë ÙÔÜ ÌËÓfi M Ô, MÓ ÌË ÙÔÜ âó êá ÔÈ apple ÙÚfi ììáó EºPAIM ÙÔÜ MÂÁ ÏÔÌ ÚÙ ÚÔ Î Ì ÙÔ ÚÁÔÜ (\Aπολυτίκιον τοü ^Aγίου) 12 O±γιος \Eφραίµ γεννήθηκε στά Tρίκαλα τéς Θεσσαλίας στίς 14 Σεπτεµβρίου, µέρα τοü ΣταυροÜ, τοü öτους ^Ως γνωστόν τά Tρίκαλα τό öτος 1393 περιéλθαν στήν Tουρκική κατοχή, πό τοü Bαγιαζίτ τοü A τοü KεραυνοÜ, ï ïποöος κατέκτησε τή χώρα τéς Θεσσαλίας. \Aπό τότε ôρχισε âγκατάσταση Mουσουλµάνων στίς Θεσσαλικές πεδιάδες. Tό 1395 στή Θεσσαλονίκη ôρχισε νά âφαρµόζεται τό Παιδοµάζωµα, τό ïποöο âπί MουρÄτ B çργανώθηκε συστηµατικώτερα σέ λες τίς τουρκο- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

13 κρατούµενες περιοχές. Συνήθως στρατολογοüνταν παιδιά àπό 14 µέχρι 18 âτ ν 15 µέχρι 20 âτ ν, àλλά καί µικρότερες λικίες. ^O Aγιος \Eφραίµ σέ λικία 14 âτ ν, τό 1398 µέ τό κοσµικό ùνοµα KΩNΣTANTINOΣ MOPΦHΣ âγκατέλειψε τήν µητέρα του, ïποία qταν χήρα καί τούς ëπτά (7) àδελφούς του, µέ τήν προτροπή τéς εéσεβοüς µητέρας του, προφαν ς γιά νά àποφύγει τή βίαιη στρατολογία γιά τήν âπάνδρωση τ ν γενιτσαρικ ν σωµάτων. Eτσι κατέφυγε γιά νά µονάσει στήν Σταυροπηγιακή Mονή τοü EéαγγελισµοÜ τéς Θεοτόκου, στό Oρος τ ν \Aµώµων τéς \AττικÉς, ïποία βρισκόταν σέ µεγάλη àκµή. Mέσα στή Mονή, µέ φλογερό ζéλο, âπιδόθηκε στή Mοναχική Πολιτεία καί βίωσε ½ς ôγγελος âπί τéς γéς µαζί µέ τούς àδελφούς τéς MονÉς. Kατά τό öτος 1416 οî TοÜρκοι λεηλάτησαν τήν \Aττική καί àνάγκασαν τόν οüκα τ ν \Aθην ν \Aντώνιο \Aτζαγιόλι νά ïµολογήσει ποταγή στό Σουλτάνο. Kατά τό öτος 1424 οî TοÜρκοι ε σέβαλαν βίαια στήν ^Iερά Mονή EéαγγελισµοÜ τéς Θεοτόκου, στό ùρος τ ν \Aµώµων καί σφαγίασαν àγρίως τούς πατέρες τéς MονÉς. ^O Aγιος àπουσίαζε στή σπηλιά του καί ταν âπέστρεψε βλέποντας τά νεκρά σώµατα τ ν Πατέρων τéς MονÉς καί àδελφ ν του, σφαγµένα âδ καί âκεö, θρήνησε µέ πολύ πόνο καί çδύνη. Tόν ëπόµενο χρόνο, στίς 14 Σεπτεµβρίου 1425, âπανéλθαν οî βάρβαροι \Oθωµανοί καί βρίσκοντας τόν Aγιο, τόν συνέλαβαν καί ôρχισαν τά µαρτύριά του. Tόν βασάνισαν âπί çχτώµισυ συνεχόµενους µéνες, µέ µεγάλη µανία καί βαρβαρότητα, µέ τά δια βασανιστήρια µέ τά ïποöα βασάνισαν τούς ^Aγίους Mεγαλο- µάρτυρες, τόν Aγιο Γεώργιο, τόν Aγιο ηµήτριο, τήν ^Aγία A κατερίνη, τήν ^Aγία Tό µαρτύριο τοü ^Aγίου \Eφραίµ Bαρβάρα καί τόσους ôλλους. Tέλος τόν κρέµασαν àνάποδα σέ να παλαιό δέντρο µουριäς πού βρισκόταν στόν περίβολο τéς MονÉς, àφοü διεπέρασαν στόν àφαλό του χοντρό παλαιό ξύλο àναµένο καί àφοü τόν κάρφωσαν πάνω στό δέντρο µέ µεγάλα σουβλερά καρφιά. \EκεÖνος καιγόµενος προσευχόταν θερµά στόν Kύριο. ^O Aγιος \Eφραίµ τελείωσε µαρτυρικ ς τή ζωή του àπό τά βασανιστήρια τ ν Tούρκων στίς 5 Mαΐου τοü öτους 1426, µέρα Tρίτη καί στίς 9 œρα τό πρωΐ, σέ λικία 42 âτ ν. \Aπό τή µαρτυρία τéς Γερόντισσας Mακαρίας Στά âρείπια τοü ΠαλαιοÜ MοναστηριοÜ Kαθισµένη πάνω στά âρείπια τοü παλιοü MοναστηριοÜ, που Θεία Πρόνοια ïδήγη- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 13

14 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ ^H Mονή τοü EéαγγελισµοÜ στό ùρος τ ν \Aµώµων σε τά βήµατά µου, öφερνα τόν στοχασµό µου σέ χρόνια περασµένα, σέ παλιούς καιρούς, ταν σκορπισµένα παντοü τά κόκκαλα τ ν ^Aγίων, πού µέ τό αxµα τους ποτίστηκε τό δέντρο τéς \Oρθοδοξίας. Kαί καθώς καταγινόµουν στό καθάρισµα àπ\ τά χαλάσµατα τοü îεροü τόπου τéς MονÉς, àναλογιζόµουν τι βρίσκοµαι σέ îερό τόπο, καί öλεγα Θεέ µου, ôς µποροüσα νά βρισκόµουν σ\ âκεöνες τίς µέρες καί νά öβλεπα τούς ^Aγίους πού περπατοüσαν στή γé κι öκαναν θαύµατα! ^H σκέψη µου αéτή öγινε νοσταλγία, πόθος καί φλόγα. Kαί νά, ï καλός Θεός, πού βλέπει τά κρύφια τοü àνθρώπου, öκανε πραγµατικότητα αéτή τή θερµή âπιθυµία µου. MοÜ πέδειξε να τρόπο µυστηριακό, να κοµµάτι γéς στό προαύλιο τοü MοναστηριοÜ, µέ µιά âσωτερική àπόκοσµη φωνή: \EκεÖ σκάψε καί θά βρεöς αéτό πού âπιθυ- µεöς. Kι öδειξα τόν τόπο στόν âργάτη πού εrχα φωνάξει κεöνες τίς µέρες γιά µιά µικροεπισκευή στό παλιό ^HγουµενεÖο. \EκεÖνος δέν qταν πρόθυµος νά σκάψει MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË âκεö πού µέ èθοüσε âσωτερική φωνή. Hθελε νά σκάψει κάπου πιό πέρα καί âπειδή âπέµενα, δέχθηκε. \EκεÖ πού öσκαβε, ταν öφτασε να καί ëβδοµéντα περίπου βάθος, öφερε στό φ ς ï κασµäς τό κεφάλι τοü ^Oσίου àνθρώπου τοü ΘεοÜ, καί αéτή τή στιγµή σκορπίστηκε ôρρητη εéωδία. ohταν αéτό πού ζητοüσα. ohταν τά λείψανα ëνός ^Aγίου. Nά, π ς περιγράφεται âµφάνιση τοü ^Aγίου µέ τούς παρακάτω στίχους: Erχε τά βλέφαρα κλειστά καί σφαλιστά τά χείλη. Tό πρόσωπό του qταν χλωµό καί χυνόταν γαλήνη. ^H öκφρασή του τùλεγε πώς εrχε αéτό τό θάρρος, γιά νά σηκώσει ôφοβα τοü µαρτυρίου τό βάρος. Erχε τά πόδια àδύνατα, γυµνά κοκκαλιασµένα, öτσι καθώς τά δέσανε µέσ\ τά σχοινιά µπλεγµένα. Kι λο τό σ µα του γυµνό καί καταπληγωµένο. ^H µακαριστή Γερόντισσα Mακαρία.

15 ^O âργάτης χλώµιασε, δέθηκε γλ σσα του, κόπηκε µιλιά του. Γονάτισα µ\ εéλάβεια κι àσπάστηκα τό σκήνωµα κι α σθάνθηκα βαθειά τήν öκταση τοü µαρτυρίου του. ^H ψυχή µου γέµισε àπό àγαλλίαση. \Aπόκτησα µεγάλο θησαυρό. Aφησέ µε σέ παρακαλ µόνη, εrπα στόν ôνθρωπο. Kαί àποµακρύνθηκε. Eσκυψα τότε καί παραµερίζοντας τό χ µα µέ προσοχή, öβλεπα µέ θαυµασµό τήν êρµονία τοü σκηνώµατος, πού µετά àπό τόσους α νες µέσα στή γé, δέν εrχε àλλοιωθé. Mιά àδελφή τéς MονÉς, πολύ àργότερα, ïραµατίστηκε τό π ς âτάφη ï Aγιος σ\ αéτόν τόν τόπο. Erδε τι να σκυλί τéς MονÉς ôσπρο µέ µαüρες βοüλες, τοü καιροü âκείνου, στεκόταν κοντά στό κουφαλιασµένο δέντρο, qταν πολύ θλιµµένο κι àπό τά µάτια του τρέχανε δάκρυα. Aéτή τήν œρα µπéκαν τρεöς àγρότες στό Mοναστήρι, τό σκυλί àµέσως πéγε στήν κουφάλα τοü δέντρου καί συνέχεια στούς àγρότες, µέ τά σχήµατα καί τίς φωνές του τούς προκαλοüσε νά πäνε στήν κουφάλα. \EκεÖνοι κατάλαβαν πώς κάτι συνέβη σ\ αéτό τό δέντρο καί πéγαν κοντά. Tό σκυλί öδειξε µέ τό πόδι τήν κουφάλα που εrχαν πεταµένο τό καταπληγωµένο καί κατακοµ- µατιασµένο σ µα τοü ^Aγίου, τό σήκωσαν καί àφοü öσκαψαν να λάκκο, âκεö πού βρίσκεται σήµερα ï τάφος του, τό àπόθεσαν. Tό σκυλί, µόλις πéραν τό σ µα τοü ^Aγίου, πéγε στήν κουφάλα καί πéρε να κοµµάτι àπό τήν πλευρά τοü ^Aγίου πού εrχε àποµείνει, àπό τά πολλά βασανιστήρια πού τοü εrχαν κάνει, καί κρατ ντας το στά δόντια του τό öβαλε στόν τάφο µέ τό σ µα τοü ^Aγίου. Oî ôνθρωποι αéτοί σκέπασαν τόν τάφο κι öφυγαν. Xαρακτηριστικό τι âπρόκειτο γιά κληρικό εrναι τό τι εrδα να κοµµάτι àπό τό ^O τάφος τοü ^Aγίου \Eφραίµ. ράσο του πού qταν ïλοκάθαρο, τόσο, œστε διέκρινα τήν φανσή του καί τήν ποιότητά του. ohταν να φασµα τοü παλαιοü καιροü χονδροϋφασµένο στόν àργαλειό. \Eκείνη τή στιγµή öβρεχε àνάλαφρα λές καί öρριχνε àσηµένια φυλλαράκια µέ τά ïποöα öρραινε ï Oéρανός τόν Aγιο καί τόν τάφο του. Προσπαθώντας νά καθαρίσω τά çστä, εrδα τι τά δάκτυλά του τρίβονταν, κι öτσι τά τοποθέτησα πως qταν σέ µιά àπό τρεöς θυρίδες πού βρίσκονταν σ\ αéτό τό µέρος. Oî θυρίδες, τό τζάκι, ï µισογκρεµισµένος τοöχος, öδειχαν τι qταν κάποτε να καλογερικό κελλί. ohταν βράδυ, διάβαζα τόν ^Eσπερινό, MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 15

16 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ Tό δέντρο πού µαρτύρησε ï Aγιος \Eφραίµ µουνα µόνη σ\ αéτόν τόν ±γιο, àλλά âρηµικό τόπο, πού µ\ öφερε ï Kύριος νά πηρετήσω. Ξαφνικά àκούω βήµατα πού ξεκινοüσαν àπό τό βάθος τοü τάφου, προχώρησαν στήν αéλή κι öφτασαν στήν πόρτα τéς \Eκκλησίας. Kυριεύτηκα àπό φόβο. Yστερα àκούω τήν φωνή νά µοü λέει: Eως πότε θά µέ öχεις âκεö πέρα; καί πρόσθεσε. Kι αéτός πού µοü öβαλε τό κεφάλι µου öτσι!... Γύρισα καί τόν εrδα. Ψηλός, àσκητικός, πολύ µελαχροινός, µάτια µικρά στρογγυλά µέ âλαφρές ρυτίδες στήν ôκρη, µακρυά γένεια πού öφθαναν ως τό λαιµό, µέ λη τή µοναχική àµφίεση. Στό àριστερό χέρι κρατοüσε να φ ς περφυσικό καί µέ τό δεξί χέρι εéλογοüσε. ^H ψυχή µου πληµµύρισε àπό χαρά. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË A σθάνθηκα τήν παρουσία του πολύ γνώρι- µη. ΠÉρα θάρρος καί δύναµη καί εrπα: Συγχώρεσέ µε καί αûριο µόλις ξηµερώσει ï Θεός τήν µέρα, θά σέ περιποιηθ. \Aµέσως öγινε ôφαντος καί συνέχισα τόν ^Eσπερινό. Tό πρωΐ, µετά τήν \Aκολουθία τοü ùρθρου, καθάρισα τά çστä àπό τό χ µα µέ τά χέρια µου, τά öπλυνα καί τά àπόθεσα στό ^Iερό σέ µιά θυρίδα, ôναψα καί να καντήλι. Tό βράδυ τéς διας µέρας, βλέπω στόν πνο µου τόν Oσιο ôνθρωπο τοü ΘεοÜ πού κρατοüσε στήν àγκαλιά τήν ε κόνα του, µεγάλη σαµε τό àνάστηµά του. Mά µιά ε κόνα περίλαµπρη àπό καθαρό àσήµι, σφυρηλατηµένη µέ τό χέρι. ίπλα του βρισκόταν να µανουάλι. \EκεÖ ôναψα µιά λαµπάδα àπό καθαρό κερί. Kι ôκουσα τή φωνή του: Σ\ εéχαριστ πολύ. \Oνοµάζοµαι \Eφραίµ. Πέρασε àρκετός καιρός. \Aπό τότε, εrχα µέσα µου µιά àπορία γιά αéτό τό περιστατικό. Mιά ôλλη µέρα, àφοü τελείωσα τόν ^Eσπερινό, καθώς öκλεινα τήν πόρτα τéς \Eκκλησίας, àκούω τρία γλυκόηχα κτυπή- µατα σάν àπό κοµπολόϊ κεχριµπαρένιο. Kατάλαβα. ohταν ï ±γιος. Γυρίζοντας, µπéκα στό ^Iερό, ôναψα να κεράκι καί προσκύνησα τά Aγια Λείψανα. Eéωδία ôρρητη πληµµύρισε ïλόκληρο τό εrναι µου. A σθάνθηκα âντός µου τόν Παράδεισο µά καί τήν ταπεινότητά µου, µπροστά σ\ αéτό τό µεγαλεöο. (Mαρτυρία τéς Γερόντισσας Mακαρίας àπό τό βιβλίο \Oπτασίαι καί θαύµατα τοü ^Aγίου Mεγαλοµάρτυρος \Eφραίµ τοü ΘαυµατουργοÜ Eκδ. ^Iερ. MονÉς EéαγγελισµοÜ Θεοτόκου, Oρος \Aµώ- µων \AττικÉς)

17 H KAINH IA HKH Ì Î Ï ÌÌ ÂÈÚÔappleÔ ËÙ KENTHMENO Oî µοναχές τéς ^IερÄς MονÉς êγίου Nεκταρίου κεντοüν στό χέρι καλύµµατα διακοσµηµένα µέ σταυρό καί öγχρωµα λουλούδια γύρω àπό αéτόν καί ντύνουν τήν Kαινή ιαθήκη. Eτσι τό îερό αéτό βιβλίο, φαίνεται πολύ περιποιηµένο, âν στό πίσω µέρος βάζουν βελούδινο φασµα. ^H Kαινή ιαθήκη εrναι τό βιβλίο πού λοι µας θά πρέπει νά öχουµε καί νά τήν διαβάζουµε καθηµερινά. Oσοι àπό âσäς τήν θέλετε µέ κεντηµένο κάλυµ- µα, µπορεöτε νά µäς τήν παραγγείλετε, θά σäς τήν κεντήσουµε καί θά σäς τήν àποστείλουµε ταχυδροµικ ς. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 17

18 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... H A IA MONIKA ^H ñappleô ÂÈÁÌ ÙÈÎ Û ÁÔ Î ÌËÙ Ú... Mιά µάνα πού µέ τά δάκρυά της öσωσε τόν ôσωτο γιό της HMόνικα γεννήθηκε στήν Tαγάστη τéς Nουµιδίας τéς \AφρικÉς, τό 332 µ.x. Oî γονεöς της qταν εéσεβεöς χριστιανοί, καί παρότι qταν πλούσιοι, προτίµησαν νά τéς δώσουν χριστιανική παιδεία µäλλον, παρά τήν ψευδεπίπλαστη µόρφωση, ïποία µεταβάλλει τούς àνθρώπους σέ µαταιόφρονους χαρακτéρες. \Eµπιστεύθηκαν λοιπόν τήν àνατροφή της, σέ µία λικιωµένη καί δοκιµασµένη στήν àρετή πηρέτρια, ïποία προσπαθοüσε σο τό δυνατόν περισσότερο νά τήν καταστήσει ôξια τοü µελλοντικοü της ρόλου. Παρά τίς συµβουλές της µως καί τίς προφυλάξεις της, Mόνικα νικήθηκε àπό µία κακή συνήθεια. Aρχισε νά MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË πίνει καί µέ τήν πάροδο τοü χρόνου, öπινε πολλά ποτήρια κρασιοü, πρäγµα τό ïποöο öκανε µäλλον àπό νεανική àπερισκεψία, παρά àπό àγάπη πρός τό ποτό. ^O καλός Θεός µως, τήν öφερε σέ âπίγνωση, ταν âρχόµενη σέ προστριβή µέ µία πηρέτριά της, τéς εrπε: \Eσύ πού µεθäς, θά µέ διδάξεις; Aéτό qταν àρκετό γιά νά κάνει τή Mόνικα νά σταµατήσει τήν κακή της συνήθεια, καί ùχι µόνο αéτό, àλλά καί νά àρχίσει νά διαβάζει συστηµατικά τήν ^Aγ. Γραφή καί νά âπιδίδεται στό λόγο τοü ΘεοÜ. Oî γονεöς της, τήν παντρεύουν µέ τόν Πατρίκιο, ï ïποöος qταν àπό àριστοκρατική ο κογένεια, ε δωλολάτρης, àλλά µως καλοπροαίρετος. Γιά νά τόν προσελκύσει Mόνικα στή χριστιανική πίστη, öκανε πλήρη πακοή σ\ αéτόν, πως λέει καί ï \Aπόστολος. Erχε µως δύο µεγάλα âλαττώµατα. Erχε âξωσυζυγικές σχέσεις καί qταν πολύ νευρικός. ^H Mόνικα στεναχωριόταν πάρα πολύ καί γιατί ï σύζυγός της προσέβαλε τή συζυγική τιµή, àλλά καί γιατί ï διος êµάρτανε âνώπιον τοü ΘεοÜ. ^H Mόνικα µως, ποτέ δέν τοü προκάλεσε σκηνές φιλονικίες µέσα στό σπίτι. \EξακολουθοÜσε νά τόν περιβάλλει µέ τήν àγάπη της καί µέ χριστιανική τρυφερότητα. ^H Mόνικα στάθηκε µως ποδειγµατική καί àπέναντι στήν πεθερά της, ïποία qταν διότροπη καί âπιπλέον δέν τήν συµπαθοüσε. ^H Mόνικα πέµεινε καί τήν φρόντιζε µέ στοργή καί πεθερά της µεταβλήθηκε τόσο πολύ, œστε νά τιµωρεö σες πηρέτριες συκοφαντοüσαν τή νύφη της. \EκεÖνο µως τό ïποöο

19 τήν χαροποίησε περισσότερο, qταν âπιστροφή τοü Πατρίκιου, στό δρόµο τοü ΘεοÜ. Kάποια στιγµή ï σύζυγός της àρρώστησε βαρειά, καί λίγο πρίν πεθάνει, βαπτίσθηκε χριστιανός. ^H Mόνικα εrχε àποκτήσει µέ τόν Πατρίκιο, να γιό, τόν AéγουστÖνο. Στή νεαρή του λικία, ï AéγουστÖνος, qταν âπιρρεπής στήν ôσωτη ζωή. ^H Mόνικα àγωνίστηκε σέ λη της τή ζωή νά τόν κάνει àπό µικρό, να καλό χριστιανό, àλλά τό παράδειγµα τοü πατέρα του καί àνήσυχη φύση τοü Aéγουστίνου τόν öφερεαν στόν δρόµο τéς êµαρτίας. Σέ λικία 19 âτ ν, πηγαίνει στήν Kαρχηδόνα γιά ε ρύτερες σπουδές. \EκεÖ, που àκολασία çργιάζει, α χµαλωτίζεται τελείως στίς παράνοµες àπολαύσεις καί ε σέρχεται στή γνωστή τότε, α ρεση τ ν Mανιχαίων. ^H Mόνικα τό µαθαίνει, àλλά µως ξέρει νά ποµένει, νά κλαίει καί νά προσεύχεται. Tόν περιµένει τά βράδυα, µέ δάκρυα στά µάτια, νά γυρίσει àπό τούς ο κους τéς êµαρτίας. Xύνει τόσα δάκρυα - πως γράφει καί ï διος àργότερα στίς \Eξο- µολογήσεις του-, πολύ περισσότερα àπό âκεöνα τά ïποöα χύνουν οî µητέρες στίς σορούς τ ν κεκοιµηµένων παιδι ν τους. Eβλεπε καθηµερινά τόν AéγουστÖνο, ùχι σωµατικά, àλλά πνευµατικά, νεκρό. ^O Θεός µως, ï ïποöος εrδε τά δάκρυά της, φρόντισε καί γιά τήν âπιστροφή τοü γιοü της. Kάποτε ï âπίσκοπος Kαρχηδόνας τéς εrχε πεö παρηγορητικά: Eνα παιδί πού προκαλεö τόσα δάκρυα στή µητέρα του, δέν εrναι ποτέ δυνατόν νά χαθεö. Θά σωθεö ï γιός σου. ^O AéγουστÖνος, φεύγει àπό τήν Kαρχηδόνα καί πηγαίνει στό Mιλάνο, ½ς δάσκαλος τéς ρητορικéς. \EκεÖ συνδέεται µέ τόν εéσεβέστατο âπίσκοπο Mεδιολάνων \Aµβρόσιο, µέ τόν ïποöο γνωριµία öφερε καί τήν àποχώρησή του àπό τήν πλάνη τ ν Mανιχαίων. ^O AéγουστÖνος, συνεχίζει νά δοκιµάζει µία πάλη µεταξύ τοü καλοü καί τοü κακοü. Φύση συνεχ ς àνήσυχη καί àνικανοποίητη, ψάχνει συνεχ ς τήν \Aλήθεια. Kαί κάποια µέρα àκούει µιά φωνή νά τοü παγορεύει: Πάρε καί διάβασε. \Aνοίγει τότε τό Eéαγγέλιο σ\ να χωρίο καί διαβάζει: Mή κώµαις καί µέθαις, µή κοίταις καί àσελγείαις.... \Aρχίζει τότε νά συναισθάνεται τήν êµαρτία σάν βασανιστική τιµωρία. \Eγκαταλείπει τήν êµαρτωλή ζωή καί σέ µιά συνεχή πορεία µετανοίας àρχίζει νά πλησιάζει λο καί περισσότερο τό Θεό. KατηχεÖται κοντά στόν Aγιο \Aµβρόσιο καί στίς 24 \Aπριλίου τοü 387 µ.x. βαπτίζεται χριστιανός. Xαίρονται οî ôγγελοι στόν οéρανό γιά κάθε ψυχή πού µετανοεö. Xαίρεται µαζί τους στή γé καί µητέρα του Mόνικα, êγία Mόνικα πού µέ δάκρυα καί πάλι, àλλά αéτή τή φορά χαρäς, δοξολογεö καί εéχαριστεö τόν Θεό. ^H âπιστροφή τοü πλάσµατος στόν πλάστη εrναι γεγονός. Mητέρα καί γιός âπιστρέφουν στή Pώµη. \EκεÖ µως, Mόνικα προσβάλλεται àπό θανατηφόρα àσθένεια, ïποία âπιδεινώνεται καθη- µερινά σέ γρήγορους ρυθµούς... ^H µέρα τéς àποχώρησής της àπό τήν âπίγεια ζωή πλησιάζει, àνοίγει µως ï δρόµος γιά τήν ôλλη ζωή, τήν α ώνια, τήν àτελείωτη ζωή κοντά στό Θεό... Tώρα µως, àρχίζει καί θλίψη στήν καρδιά τοü Aéγουστίνου. ^H Mόνικα τόν παρακαλεö νά µή στενοχωριέται, γιατί αéτός ï χωρισµός τους δέν εrναι ôξιος θλίψης, àφοü εrναι προσωρινός, γιατί λοι θά àνταµώσουν καί πάλι στήν ôνω ^Iερουσαλήµ. Tό µόνο πού τόν παρακαλεö εrναι νά τήν µνηµονεύουν στήν ^Aγία Πρόθεση, στίς Θ. Λειτουργίες... Aφησε τήν πνοή της, διανύοντας τό 56ο öτος τéς λικίας της καί ταν ï AéγουστÖνος qταν 33 âτ ν. Tά δάκρυα µιäς µητέρας, πως καί τéς Mόνικας, σπείρονται σέ κάθε βéµα τéς ζωéς της. Προσεύχεται καί âλπίζει. Ποτέ δέν κάµπτεται προσευχόµενη. έν çργίζεται, δέν µεµψι- µοιρεö κατά τοü ΘεοÜ. Tήν προσευχή της τή συνοδεύει µέ βίο ±γιο, µέ àγαθοεργίες. Eσωσε τόν γιό της, τόν σύζυγο, τήν πεθερά της. Erναι σως τό καλύτερο παράδειγµα γιά τίς µητέρες, τίς συζύγους, τίς νύφες... ^H \Eκκλησία µας ëορτάζει τή µνήµη της στίς 15 \Iουνίου. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 19

20 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... A A - EºPAIM ï K ÙÔ Ó ÎÈÒÙË Eνας ±γιος ποτακτικός πού öζησε στίς µέρες µας, στό Aγιο Oρος MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË \Eφραίµ ^Iεροµόναχος Kατουνακιώτης, êπλά παπα- \Eφραίµ. Eτσι τόν àποκαλοüσαν λοι στό Aγιον Oρος. Λέγοντας γενικά, τό εrπε ï παπα \Eφραίµ, λοι âννοοüσαν, τόν Kατουνακιώτη. ιακριτικός, παρηγορητικός στίς θλίψεις τ ν µοναχ ν, συµµετεöχε στίς χαρές τους, στοργικός καί µέ ôµετρη àγάπη γιά κάθε ψυχή πού τόν âπισκεπτόταν. Προσευχόταν κατανυκτικά γιά τούς µοναχούς µέ αéτοσχέδια προσευχή. Erναι εûκολο νά καταλάβει κανείς, τήν παρρησία πού εrχε πρός τόν Kύριο, κυρίως àπό τόν τρόπο µέ τόν ïποöο àπευθυνόταν πρός Aéτόν. Oσοι τόν γνώρισαν àπό κοντά, φυλäνε τίς συναντήσεις τους, σάν îερή παρακαταθήκη. ^H δέ êγία του µορφή, öχει χαραχθεö στίς καρδιές λων.

21 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 21

22 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... YΠAKOH ^O γέροντας \Eφραίµ πάντοτε τόνιζε διαίτερα τήν µεγάλη σηµασία τéς πακοéς στή µοναχική πορεία τοü µοναχοü. Eλεγε συχνά στούς πατέρες: Oποιος δέν κάνει πακοή, δεύτερος \Iούδας γίνεται, ποιος πακούει, σώζεται. Tόνιζε συχνά, τι βάση γιά νά στηριχθεö κανείς στήν προσευχή, εrναι πακοή. Nοερά προσευχή καί παρακοή, δέν συνδιάζονται 22 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË στή ζωή τοü µοναχοü. ^Yπακοή öλεγε, πρέπει νά öχει κανείς, φυσικά στό Γέροντα, àλλά καί στούς πόλοιπους πατέρες. έν φοβäται κανείς τόν Θεό καί τήν κρίση, âάν εrναι τέλειος στήν πακοή. ^H πακοή εrναι ζωή, παρακοή θάνατος. Oποιος δέν κάνει πακοή, καί δέκα φορές τήν µέρα νά µεταλαµβάνει, προορίζεται γιά τήν κόλαση. \EξηγοÜσε στούς πατέρες, τι κάποτε θέλησε νά φυτέψει µία βερυκοκιά µέ τήν ïποöα δέν συµφωνοüσε ï Γέροντάς του. Aéτό τό δένδρο, δέν πρόκοψε ποτέ, καί µόνο να λουλούδι öβγαλε µετά àπό 7 χρόνια. ΠIΣTH ΣTON ΓEPONTA ^O γέροντας \Eφραίµ öδινε δαίτερη öµφαση στήν εéλάβεια καί τήν πίστη πού πρέπει νά öχει κανείς στόν Γέροντά του. \Eάν çλιγοπιστοüµε, δέν öχουµε πίστη στό Γέροντα, πρέπει νά βιάσουµε τόν ëαυτό µας νά àποκτήσουµε. ιότι, εéχή τοü Γέροντα θά µäς σώσει. Nά öχουµε εéλάβεια πρός τό Γέροντα, γιά νά λαµβάνουµε µεγαλύτερη εéλογία. Erναι µεγάλη πόθεση νά àναπαύουµε τήν ψυχή τοü Γέροντα. Tήν δια στιγµή àναπαύεις καί τόν Xριστό. Στεναχώρησες τόν Γέροντα, στεναχωρεöς τόν Xριστό. Tό στόµα τοü Γέροντα, εrναι τό στόµα τοü XριστοÜ. Erναι φανερό, τι στό θέµα τéς πακοéς, qταν αéστηρός, γιά τή σωτηρία τéς ψυχéς τ ν µοναχ ν. Tόν πόθο πού εrχε ï παπα- \Eφραίµ ταν qρθε στό Aγιο Oρος, τόν διατήρησε καί τόν αûξησε µέχρι τό τέλος τéς ζωéς του. Oπως στήριζε τούς µοναχούς âν ζωή, τούς παρηγοροüσε, τούς χαροποιοüσε µέ τήν àτέλειωτη àγάπη του, öτσι καί τώρα πού ψυχή του βρίσκεται κοντά στή µόνη \Aγάπη του, τόν Xριστό, συνεχίζει âντονώτερα νά βοηθάει µέ τή δυνατή πρός Kύριον πρεσβεία του. Aς öχουµε τήν εéχή του. ENA XAPAKTHPIΣTIKO ΠAPA EIΓMA Θά παραθέσουµε να àπό τά πολλά περιστατικά τéς πνευ- µατικéς του ζωéς, πού àποτελεö καί µία λύση γιά λους τούς χριστιανούς πού πιστεύουν τι ζωή τους στόν κόσµο δέν τούς βοηθä νά καλλιεργήσουν τήν καρδιακή προσευχή. Λίγο λοιπόν πρίν τό 1980 âπισκέφθηκε τόν

23 Γέροντα νας νεαρός ε ρηνοδίκης. Tόν βρéκε στήν κουζίνα νά κάνει âργόχειρο. Eπαιρνε σφραγίδες àπό τό ζεστό νερό τéς κατσαρόλας πού σιγόβραζε πάνω στήν πυροστιά τοü τζακιοü καί τίς χάραζε. Eβαλε µετάνοια καί κάθισε στό κοντινό σεντούκι. -Λοιπόν, τί öχουµε; καί öστρεψε ï Γέροντας τό διαπεραστικό του βλέµµα στό νέο. - Eχω προβλήµατα, γέροντα, διάφορα προβλήµατα. -Kάθε πότε âξοµολογεöσαι; -Γέροντα, διστακτικά ï νέος, δέν âξοµολογοüµαι. - E, τότε τά προβλήµατα εrναι φυσικό νά βρίθουν. -Mά, δέν öχω τί νά âξοµολογηθ! -Nά σοü π âγώ τί νά âξοµολογηθεöς. Θά πäς τότε;... Erδες στόν δρόµο νά περνάει µία κοπέλα καί σκέφτηκες κάτι πονηρό. Tί λές; -\Eντάξει, γέροντα, θά πάω νά âξοµολογηθ. Eφυγε. Πέρασαν µερικοί µéνες καί ξαναεµφανίστηκε. -Kαλ ς τόν Eéθυµάκο! Λοιπόν, âξοµολογήθηκες; -Nαί, γέροντα. -Kαί ï πνευµατικός σέ ôφησε νά µεταλάβεις; ρώτησε διερευνητικά. -MοÜ εrπε να µεταλαµβάνω κάθε 15 µέρες. - A, καλά, öκανε εéχαριστηµένος ï γέροντας. Kαί µäς öλεγε στερα: Kατάλαβα ùτι δέν εrχε µεγάλα προβλήµατα τό παιδί. Oµως ï νέος συνέχισε τήν συνοµιλία προβάλλοντας τό παράπονό του, τι δέν öχει χρόνο νά προσευχηθεö λόγω φόρτου πηρεσιακéς âργασίας πού τοü τρώει àκόµα καί τίς âλεύθερες zρες. Xαµογέλασε ï γέροντας καί µέ πρακτικό φος τοü λέει: -Θά σοü δείξω âγώ π ς νά προσεύχεσαι καί µοü λές ôν µπορεöς ùχι. \Aκούµπησε τό âργόχειρό του δίπλα, σηκώθηκε, τίναξε τά ξυλαράκια àπό τήν ποδιά του καί ψηλός, λευκογένειος, îεροπρεπής πλησίασε τόν νιπτήρα λέγοντας: -Erναι πρωΐ καί σηκώθηκες àπό τόν πνο. Aνοιξε ï γέροντας τό νερό καί ôρχισε µέ êπλές κινήσεις νά πλένει τά χέρια καί τό πρόσωπό του âπαναλαµβάνοντας γλυκά καί παρακλητικά. Kύριε, \IησοÜ Xριστέ âλέησόν µε. Πλησίασε τήν πετσέτα καί σκουπίστηκε συνεχίζοντας τήν εéχή. Mετά στράφηκε µέ τό φωτεινό του πρόσωπο στό νέο καί ρώτησε âπιτακτικά: -Aéτό µπορεöς νά τό κάνεις; -Mπορ γέροντα ïµολόγησε àφοπλισµένος âκεöνος. -Πρόσεχε µως, θά τό κάνεις κάθε µέρα, ùχι µία ναί, µία ùχι. ιότι, πως γράφει ï àββάς \Iσαάκ ï ΣÜρος, µεγάλη δύναµις τéς µικρäς πολιτείας τéς àεί γινοµένης ( Eχει µεγάλη δύναµη µικρή προσπάθεια πού γίνεται µως πάντοτε. \AββÄ \Iσαάκ, Λόγος 73). -Kαί κάτι àκόµη, πρόσθεσε ï γέροντας, àφοü ξανακάθισε στό âργόχειρο καί ëτοιµαζόταν ν\ àρχίσει. -Στήν α θουσα πού δικάζεις, πάρχει καµία ε κόνα τοü XριστοÜ τéς Παναγίας; -^Yπάρχει. -Λοιπόν, πρίν àρχίσεις νά δικάζεις, θά στραφεöς καί θά πεöς: Xριστέ µου, φώτισέ µε, νά µήν àδικήσω κάποιον àπ\ αéτούς τούς àνθρώπους... Tόν ρωτούσαµε µήπως εrναι λίγη αéτή προσευχή àκόµα καί γιά τούς κοσµικούς καί µäς öλεγε τι: \Eάν ï ôνθρωπος συνηθίσει νά λέει κάθε µέρα, öστω àπό λίγο, σο µπορεö, àλλά κάθε µέρα, τήν εéχή, καρδιά του σιγά σιγά γλυκαίνεται καί περιµένει πότε θά öρθει âκείνη zρα. Kαί ταν γλυκαθεö καρδιά àπό µόνος του κανείς ζητάει περισσότερο. (Γέροντας \Eφραίµ Kατουνακιώτης, Eκδ. ^I. ^Hσυχ. Aγιος \Eφραίµ Aγιον Oρος ) MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 23

24 M ÏfiÁÈ appleï... ^O applefióô ÛÙ ˆ Ì 24 Hàνθρώπινη ζωή εrναι àναπόσπαστα δεµένη µέ τόν πόνο. Θλίψεις, βάσανα, στεναχώριες, àρρώστιες, θάνατοι àγαπηµένων προσώπων, πρωταγωνιστοüν στή ζωή µας. Πολλές φορές ρωτäµε γιατί;. Γι\ αéτό νας àπό τούς µεγαλύτερους πατέρες τéς \Eκκλησίας µας, πρόλαβε νά µäς àπαντήσει. Erναι ï ±γιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος πού δέν µιλάει µόνο ½ς χρυσορρή- µων, οûτε καί ½ς βαθύς γνώστης τéς àνθρώπινης ψυχéς, àλλά προβάλλει καί τό βίωµα τéς διας του τéς ζωéς. Mιά ζωή ζυµωµένη µέ τόν πόνο, τή θλίψη,τούς διωγµούς καί τίς συκοφαντίες.^o πόνος, εrναι κληρονοµιά πού ôφησε ½ς τιµή καί γνώρισµα ï \Eσταυρωµένος Kύριος, στούς πιστούς Tου. ^O Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος, öκλεισε µως τήν πονεµένη καί δοκιµασµένη ζωή του µέ τόν àθάνατο λόγο του: όξα τ Θε MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË πάντων νεκεν. Γιά τίς χαρές καί τίς λύπες, τίς âπιτυχίες καί τίς συµφορές, γιά λα δόξαζε τό Θεό. Πολλοί παραδέχονται σάν γιατρούς τéς θλίψης καί τοü πόνου, τή φιλοσοφία, τό χρόνο κ.λπ. Aéτά εrναι ψεύτικοι παρακλήτορες. Mόνον ï Θεός µπορεö νά καταπαύσει καί νά âλαφρύνει τόν πόνο µας. ^O Xρυσόστοµος, σέ µιά àπό τίς âπιστολές του πρός τήν διακόνισσά του, τήν ^Aγία \Oλυµπιάδα, γράφει χαρακτηριστικά, καί µάλιστα σέ µιά πονεµένη περίοδο τéς ζωéς του, στήν âξορία, τά ëξéς: Aφησε τούς àνθρώπους νά ζήσουν τήν παρηγοριά στίς σκιές. Σύ, παρακάλεσε θερµά τόν \IησοÜ πού λατρεύεις, νά ρίξει µόνο να βλέµµα στήν θλίψη σου καί θά καταπαύσουν µέ µιäς οî πόνοι σου. Erναι ôνωθεν βοήθεια, ïποία êπαλύνει τόν πόνο, θεία παρηγοριά, ïποία µäς δίνεται àπό τό Θεό, ταν φυσικά τή ζητήσουµε...

25 έν θά πρέπει βέβαια νά ξεχνäµε τι ï πόνος εrναι πολλές φορές τό προσκλητήριο τοü ΘεοÜ, πού µäς καλεö σέ µετάνοια... Mή σκέπτεσαι πώς ôν τόν τάδε τόν àγαποüσε ï Θεός δέν θά τόν ôφηνε νά γίνει φτωχός, λέει ï ±γιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος. Aφησε τίς προλήψεις. Aéτές οî διες οî θλίψεις εrναι καί àπόδειξη τéς àγάπης τοü ΘεοÜ. ^O πόνος δίνεται στούς àσεβεöς σάν να µέσον, πού θά τούς κινήσει σέ µετάνοια, σάν τιµωρία, ôν öχει ï νοüς τους πορωθεö. Στούς δίκαιους ï πόνος âπιτρέπεται γιά νά λάµψουν àκόµη περισσότερο, πως λάµπει τό χρυσάφι ταν πυρώνεται στή φωτιά. \Aλλά καί γιά ναν àκόµα λόγο γιά νά τούς δοξάσει γιά τήν ποµονή καί τήν καρτερικότητά τους. Γι\ αéτό καί ï Xρυσόστοµος çνο- µάζει τήν θλίψη καί τόν πόνο ^φάρµακο ψυχéς. Γιατί πως κάθε φάρµακο öχει τίς âνέργειες καί τίς παρενέργειές του, öτσι καί τό π ς θά âνεργήσει τό φάρµακο σέ âµäς, âξαρτäται àπό τή διάθεσή µας νά ποταχθοüµε στό θέληµα τοü ΘεοÜ. Oûτως ôλλως τόν πόνο σου καί τή θλίψη σου πρέπει νά τά àντέξεις. Aν τά ποφέρεις àγόγγυστα θά öχεις µεγάλο κέρδος, ôν µως δυσανασχετεöς âναντίον τοü ΘεοÜ, ï πόνος σου θά γίνει àκόµη µεγαλύτερος. Kαί εrναι στό χέρι µας νά âφαρµόσουµε ëκούσια τό θέληµα τοü ΘεοÜ, γιατί τότε µέσα µας θά ε µαστε ε ρηνικοί καί îκανοποιηµένοι, δοξάζοντας τό Θεό γιά,τι µäς συµβεö. Oταν µως àκούσια κάνουµε τό θέληµα τοü ΘεοÜ τότε τόν Θεό σέ τίποτα δέν τόν βλάπτουµε, àλλά µόνον τόν ëαυτό µας τόν καταδικάζουµε στήν κόλαση, γιατί αéτό εrναι κόλαση, ëκούσια àποµάκρυνσή µας àπό τό Θεό. MποροÜµε µως νά àντιµετωπίσουµε τόν πόνο; Kαί πάλι ï îερός Xρυσόστοµος µäς δίνει τίς λύσεις: Kαί πρ τα àπ\ λα µέ τήν προσευχή πού εrναι τό σχυρότερο àντίδοτο τοü πόνου. Θλίβεσαι, πονäς καί ποφέρεις; \Aκόµα καί τότε δοξολόγησε τό Θεό. E µαστε συνηθισµένοι σήµερα οî ôνθρωποι στήν ôνεση καί δυσανασχετοüµε µέ τήν παραµικρή δυσκολία καί µäς φαίνεται àδιανόητο νά δοξάζουµε τό Θεό στίς θλίψεις. Kαί µως. \Aπό τό παράδειγµα τοü \Iώβ µέχρι καί τόν διο τόν Aγιο \Iωάννη τόν Xρυσόστοµο µαζί µέ τίς χιλιάδες ôλλες τ ν êγίων µας ôς àγωνιστοüµε µέ τήν προσευχή νά δοξάσουµε τόν Θεό µέσα àπό τήν καρδιά µας γιά τίς θλίψεις µας. ^H âλεη- µοσύνη εrναι να àκόµα φάρµακο âναντίον τοü πόνου. Σέ βρéκε µιά συµφορά, µιά δοκι- µασία; Σκέψου τούς πονεµένους àδελφούς σου. σε τους κάποια âλεηµοσύνη καί öτσι δεµένος µέ τόν Θεό µέ τήν προσευχή καί συνδεδεµένος µέ τούς àδελφούς σου µέ τήν âλεηµοσύνη, θά öχεις να γερό στήριγµα πού θά σέ στηρίξει αéτές τίς σκληρές zρες πού περνäς. ^H προσευχή λοιπόν σέ συνδέει µέ τό Θεό, âλεηµοσύνη µέ τούς συνανθρώπους σου καί τρίτο φάρµακο εrναι αéτοεξέταση, πού θά σέ συνδέσει µέ τόν ëαυτό σου. Eλεγ- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 25

26 M ÏfiÁÈ appleï... ξε καλά τά öγκατα τéς ψυχéς σου. Xωρίς κολακεöες καί φιλαρέσκειες. Kαί θά δεöς τότε τι δέν εrσαι àθ ος καί γι\ αéτό πάσχεις. Mήν σκέπτεσαι τι ôλλοι εrναι πιό êµαρτωλοί àπό âσένα, àλλά καλοπερνοüν. Mήν βλέπεις τούς ôλλους. \Aλλά στρέψου στόν ëαυτό σου. Kαί σως οî θλίψεις καί ï πόνος σου εrναι νας καλός τρόπος γιά νά ξεπληρώσεις τά χρέη τ ν êµαρτι ν σου. Kαί τότε, πως τό δέντρο πού εrναι βαθειά ριζωµένο στή γé, µένει àσάλευτο στήν ïρµή τοü àνέµου, öτσι καί ï πιστός, γνωρίζοντας τι ï Θεός ξέρει τό συµφέρον του καί τόν àγαπä δέν θά λυγίσει στίς µπόρες πού θά συναντήσει... Aéτή âµπιστοσύνη εrναι µιά δύναµη πού βοηθä τά πιστά παιδιά τοü ΘεοÜ νά ποφέρουν τίς παροüσες θλίψεις µέ καρτερία καί ποµονή καί öτσι καί τά µέλλοντα àγαθά νά κερδίσουν. ^O Θεός ξέρει τά βάσανα καί τίς θλίψεις µας καί ποτέ δέν θά âπιτρέψει νά µäς βρεö νας πειρασµός µεγαλύτερος àπό τίς δυνάµεις µας. Kαί τό πέµπτο φάρµακο κατά τοü πόνου εrναι ï πόθος καί àγάπη τοü ΘεοÜ. ^H ψυχή πού öχει συνέχεια τά µάτια της στραµµένα στό Θεό δέν φοβäται τή φτώχεια, δέν δυσανασχετεö στήν àρρώστεια, δέν δειλιάζει µπροστά στόν θάνατο, γιατί àγάπη τοü ΘεοÜ λα τά νικä... Kαί ï îερός Xρυσόστοµος µäς φέρνει σάν ζωντανό παράδειγµα τόν àπόστολο ΠαÜλο πού µέσα στίς θλίψεις καί τούς πειρασµούς του, qταν χαρούµενος, σάν νά βρισκόταν στόν Παράδεισο. Kάθε πιστός λοιπόν, πού µένει κοντά στήν àγάπη τοü ΘεοÜ, ποτέ δέν καταβάλεται àπό τήν µελαγχολία. \Aλλά, öστω µέ µάτια δακρυσµένα àπό τόν πόνο, µέ καρδιά µατω- µένη àπό τούς πολέµους καί τούς πειρασµούς, βυθίζεται µές στήν àγάπη τοü ΘεοÜ. Γιατί πως καί ï Xριστός µäς βεβαιώνει ï 26 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË γάρ ζυγός µου χρηστός και τό φορτίον µου âλαφρόν âστί. Tέλος, νας àκόµη τρόπος γιά ν\ àντιµετωπίζουµε µέ θάρρος καί δύνα- µη τίς δυσκολίες καί τίς συµφορές τéς ζωéς µας εrναι, κατά τόν î. Xρυσόστοµο, τό νά βλέπουµε τά πάντα µέσα àπό τό πρίσµα τéς α ωνιότητος. Mέ τή σκέψη καί τόν πόθο τéς οéράνιας πατρίδας, δέν θά α σθανόµαστε κôν τά δεινά καί τίς συµφορές τéς παρούσας ζωéς. ^O öµπορος νικä τήν ταλαιπωρία µέ τήν âλπίδα τοü κέρδους. Kαί ï àθλητής εéχαρίστως δέχεται στερήσεις καί περιορισµούς µέ τή σκέψη τéς νίκης. Eτσι κι âµεöς. Kοιτάζοντας πρός τόν Oéρανό, àφοü âδ στή γé ε µαστε πάροικοι καί παρεπίδηµοι καί βλέποντας τά àγαθά πού µäς περιµένουν âκεö, ôς ποµείνουµε γενναöα τά δεινά τéς παρούσας ζωéς. Aς πάρουµε δύναµη καί ποµονή σχυρή àπό τήν âλπίδα τ ν µελλόντων àγαθ ν. \Eδ ε µαστε οî δόκιµοι γενναöοι àγωνιστές τéς ζωéς. Kαί στόν οéρανό θά àπολαύσουµε τή δόξα και τή λαµπρότητα τοü ΘεοÜ. Kαί ï îερός Xρυσόστοµος µäς πενθυµίζει καί πάλι τόν \Aπ. ΠαÜλο, ï ïποöος βάζοντας µπροστά µας µιά περκόσµια ζυγαριά γιά νά µετρήσει àπό τή µιά τόν πόνο τéς παρούσης ζωéς καί àπό τήν ôλλη τήν οéράνια àπόλαυση, µäς λέει... οéκ ôξια τά παθήµατα τοü νüν καιροü πρός τήν µέλλουσαν δόξαν àποκαλυφθéναι ε ς µäς... (Pωµ. 8-18). Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος

27 T ÈÎ Û Û ÏfiÁÈ... ΠPΩTOΠPEΣBYTEPOΣ π. HMHTPIOΣ AΛIKAKOΣ ΓΛYKA NEPA ATTIKHΣ Γερόντισσα χαίρετε âν Kυρίω, àγάλλεσθε.... Πρό ëβδοµάδος στήν \Aθήνα, öλαβα τό πρ το τεüχος τοü àπέριτου περιοδικοü σας: Mοναχική Eκφραση. Σήµερα ôρχισα νά τό µελετ : Oντως τό µελετ, λέξη πρός λέξη. Oµορφο-πνευµατικό àλλά καί γραφίδα, τéς àρθρογράφου µοναχéς, µέ κατέπληξε! Mέ κατέκτησε! ^Aπλές στή ζωή, êπλές καί στήν γραφίδα σας! \EκεÖ στό χαριτωµένο περιοδικό σας, βλέπω σύν τοöς ôλλοις, νά πάρχουν: δύο διαφορετικές κυψέλες: ^H µία δίνει τό êγνό σας κερί, πού τό εéλογηµένο öντοµο µέλισσα, κατασκευάζει, νά προσφέρει τή θυσία του: Tό πλάσµα του στόν Πλάστη καί âκ παραλλήλου δέ, ôλλη Kυψέλη, εrναι ^Iερά σας Mονή, τοü êγίου Nεκταρίου πού πέρ-εéλαβοüµαι µισόν α να, ïποία öχει µεγαλύτερη γλυκύτητα, àλλά καί àποστολή. \EσεÖς διά τéς êπλéς, σεµνéς ζωéς σας µέ τίς προσευχές σας, σεöς θεία Kυψέλη: Γλυκαίνει τήν ζωή κάθε ïδοιπόρου, διαβάτη καί προσκυνητοü, πως γλυκάνατε âµέ καί τήν πρεσβυτέρα µου πέρ µέλιτος καί κηρίου, γλυκαθήκαµε! \Aλλά καί µέ τό πρ το âπιτυχές τεüχος σας àγαλλόµεθα καί εéφραινόµεθα καί βοηθώµεθα καί κάθε ψυχή πού τό πέροχο περιοδικό σας νοερε ς µäς µεταφέρει δίπλα σας, στό σπιτάκι σας, τήν Kυψέλη σας, καί γνωρίζουµε π ς πολιτεύονται οî ùντως âκ ΘεοÜ κεκληµέναι νύµφαι XριστοÜ, πού àκολουθοüν τήν στενή ïδόν τοü µοναχικοü Σχή- µατος. ^O Θεός νά εéλογεö τό öργο σας τούς κόπους σας, τό öργο κυκλοφορίας τοü µοναχικοü περιοδικοü σας: Mοναχική Eκφραση. Eéλογηµένες νά εrστε, êγιασµένες, àσάλευτα ëνωµένες καί νά àξιωθεöτε νά µπεöτε ùχι µόνον στόν σεµνό διάκοσµο τ ν κατακοµβ ν σας, àλλά στόν àφάνταστο àσύληπτο διάκοσµο τοü OéρανοÜ πού àναµένει ï Πλάστης Πατέρας τά κουρασµένα πλάσµατά Tου!.. NIKOΛAOΣ HMOΠOYΛOΣ EK OTHΣ AXAΓIΩTIKΩN NEΩN KATΩ AXAΪA Σεβαστή Γερόντισσα, Mιά εéχάριστη öκπληξη àλλά καί χαρά, öνιωσα ταν ôνοιξα τό φάκελο καί κράτησα στά χέρια µου τό πρ το τεüχος τοü περιοδικοü MONAXIKH EKΦPAΣH. Eνα περιοδικό, δηµιούργηµα τéς σεπτéς καί àγαπητéς àδελφότητος τéς ^IερÄς MονÉς σας, τοü ^Aγίου Nεκταρίου. Erναι µιά öκφραση âπικοινωνίας καί µιά στάυρωση γιά σες àπό τίς µοναχές βοήθησαν στήν öκδοσή του. Πλήν µως, γνωρίζω, τι öρχεται γρήγορα àνάσταση ùχι µόνον ταν ταχυδροµεöς καί τό τελευταöο περιοδικό, àλλά γιατί νιώθεις τήν îκανοποίηση τι µέ τίς µικρές σου δυνάµεις προβάλλεις τό λόγο τοü ΘεοÜ, προβάλλεις τήν \Oρθοδοξία µας, àλλά καταγράφεις καί κοινωνικά θέµατα àφυπνίζοντας συνειδήσεις. \Eξάλλου γιά σους àναγν στες πρώτη γνωριµία µέ τήν îερά Mονή τοü ^Aγίου Nεκταρίου θά γίνει µέσα àπό τίς σελίδες τéς MONAXIKHΣ EKΦPAΣHΣ, εrναι βέβαιο τι κάποια στιγµή τά βήµατά τους θά τούς ïδηγήσουν ταπεινούς προσκυνητές στή Mοναχική Πολιτεία σας. ^H MONAXIKH EKΦPAΣH εrναι νας µαργαρίτης µέσα στόν κυκε να τοü öντυπου καί äλεκτρονικοü τύπου, εrναι àκόµα µιά φωνή τéς àλήθειας, τéς àγάπης, τéς çµορφιäς, τéς πίστης στό Xριστό µας. Tό πρ το τεüχος γραµµένο σέ êπλή γλ σσα, δη τό κυκλοφορήσατε, εûχοµαι καί âλπίζω µέ τή βοηθεια τοü ΘεοÜ νά βρεö στήριξη àπό χιλιάδες àναγν στες καί νά εrναι ï λαµπαδηδρό- µος πού θά µεταφέρει τήν äθική καί πνευµατική τελείωση, τό Φ ς τό àληθινό, τό Λόγο τοü ΘεοÜ στούς àναγν στες του... Ù ÈÎ Û ÏfiÁÈ... MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 27

28 ... EÓ ÛˆÌ ÙÈ ÁÈÂÈ. Oî àλλεργίες τéς Aνοιξης ANOIΞH, âποχή àναγέννησης τéς φύσης. \Aπό ποιητικéς ôποψης, σίγουρα εrναι µία âποχή πού âµπνέει, àλλά καί àπό ψυχολογικéς,,τι... καλύτερο. Tί γίνεται µως, µέ αéτές τίς àλλεργίες âποχιακοü χαρακτéρα πού παιδεύουν καί ταλαιπωροüν να µεγάλο ποσοστό àνθρώπων, µέ διαίτερα âπίµονα καί âνοχλητικά συµπτώµατα; Tί εrναι àλλεργία καί πώς àντι- µετωπίζεται; Θεραπεύεται, êπλά àνακουφίζουµε τά συµπτώµατα; Aéτά καί διάφορα ôλλα âρωτήµατα πού àφοροüν τίς àνοιξιάτικες àλλεργίες, µäς àπασχολοüν âδ, προκειµένου νά γνωρίζουµε καλύτερα, µικροί καί µεγάλοι -γιατί àλλεργία χρόνια δέν κοιτä-, τόν καλύτερο δυνατό τρόπο προκειµένου νά τήν àντιµετωπίσουµε.

29 Tί εrναι àλλεργία καί π ς âκδηλώνεται. \Aλλεργία εrναι, βίαιη àντίδραση ëνός çργανισµοü σέ µία âξωτερική οéσία, σάν νά âπρόκειτο γιά βλαβερή οéσία, âν δέν εrναι. ^O çργανισµός âρχόµενος σέ âπαφή µέ τήν ξένη οéσία- τό àντιγόνο τό àλλεργιογόνο- εéαισθητοποιεöται, παράγοντας κάποια στιγµή τήν îσταµίνη, καθώς καί κάποιες ôλλες οéσίες πού âνοχοποιοüνται γιά τά συµπτώµατα µίας àλλεργίας. Eνα τυπικό παράδειγµα τέτοιας àντίδρασης, εrναι αéτές πού προκαλεö γύρη τ ν φυτ ν. ^Yπάρχει στόν àέρα, χωρίς νά µπορεö νά βλάψει, µως γιά κάποιο λόγο πού κανείς δέν ξέρει, κάποιος çργανισµός àποφασίζει τι αéτό εrναι πάρα πολύ βλαβερό καί àντιδρä µέ φλεγµονή, σέ âκεöνα τά σηµεöα µέ τά ïποöα öρχεται σέ âπαφή. Kατά κύριο λόγο αéτά εrναι: τό àναπνευστικό σύστηµα, µύτη, καί âπίσης τά µάτια πού öχουν µία µεµβράνη âκτεθειµένη στό περιβάλλον. Σηµαντικό ρόλο γιά τήν âκδήλωση µιäς àλλεργίας, διαδραµατίζουν ï περιβαλλοντικός παράγοντας καί γενετική προδιάθεση ëνός çργανισµοü. \Aξιοσηµείωτο εrναι, τι àλλεργία δέν εrναι νόσος πού κληρονοµεöται. Aéτό πού κληρονο- µεöται εrναι προδιάθεση ëνός çργανισµοü γιά νά âµφανίσει κάποια στιγµή τéς ζωéς του, àλλεργία. Eτσι, δέν εrναι τυχαöο τό γεγονός, τι ïλόκληρες ο κογένειες µπορεö νά παρουσιάζουν àλλεργίες σέ διάφορες οéσίες. PINITI A-EΠIΠEΦYKITI A Oî δύο πιό συχνές χαρακτηριστικές àνοιξιάτικες àλλεργίες. Pινίτιδα, δηλαδή àλλεργία τéς µύτης, µπορεö νά öχει τό 20% µέ 25% τοü πληθυσµοü κάποια στιγµή τéς ζωéς του. \Eκδηλώνεται µέ φαγούρα, καταρροή καί φράξιµο τéς µύτης. Aéτά τά κύρια συµπτώµατά της, µπορεö νά προκληθοüν καί κατά τή διάρκεια µίας ωσης. Σέ αéτήν τήν περίπτωση µως, θά διαρκέσουν ïρισµένο χρονικό διάστηµα, àπό τρεöς µέρες, ως µία ëβδοµάδα. Στή ρινίτιδα, διάρκειά τους παρατείνεται γιά να àρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, πού àντιστοιχεö µέ τήν àνθοφορία τοü φυτοü τ ν φυτ ν πού τήν προκαλεö. Eτσι, µία àλλεργία, µέ τά διαίτερα âνοχλητικά της συµπτώµατα, µπορεö νά κρατήσει καί δύο µéνες, âν κάποιος çργανισµός εrναι àλλεργικός σέ πολλά φυτά µπορεö àλλεργία του νά παραταθεö λη τήν περίοδο τéς ôνοιξης. \Eκτός àπό τή γύρη τ ν φυτ ν, ρινίτιδα µπορεö νά προκαλέσουν καί οί µύκητες. Aéτή µως περίπτωση, δέν εrναι αéστηρά âποχιακοü χαρακτéρα, àφοü γιά νά àναπτυχθοüν οî µύκητες àπαιτεöται νας καλός συνδυασµός γρασίας καί ζέστης, πού µπορεö νά προκληθεö σέ ïποιαδήποτε χρονική περίοδο, σέ περιβάλλον âσωτερικοü χώρου. Oµως, καί σκόνη τοü σπιτιοü, âνοχοποιεöται γιά πρόκληση àλλεργικ ν συµπτωµάτων. \Aλλά καί αéτή περίπτωση δέν πάγεται στίς âποχιακοü χαρακτéρα àλλεργίες. Π ς àντιµετωπίζεται. \AφοÜ λοιπόν, διαπιστώσει κανείς τι τά χαρακτηριστικά συµπτώµατα πού παρουσιάζει ρινίτιδα δέν çφείλονται σέ κάποια ωση, λόγω τéς µακρόχρονης διάρκειάς τους, τότε âπιβάλλεται νά âπισκεφθεö τόν γιατρό, προκειµένου νά περάσει σέ φαρµακευτική àγωγή. Tά τελευταöα χρόνια, àντιµετώπιση τ ν συµπτωµάτων µιäς àλλεργίας, öχει περάσει àπό τή χρήση τ ν συστηµατικ ν φαρµάκων, τά χάπια, στή χρήση διαφόρων τοπικ ν σκευασµάτων. Πρόκειται γιά öξυπνα φάρµακα, τά ïποöα χτυποüν κατευθείαν στό ùργανο µέ δραστικό τρόπο, χωρίς νά âπιβαρύνουν τόν çργανισµό. Mέ παρόµοια, àνάλογα συµπτώµατα, âπιπεφυκίτιδα àνήκει στίς àλλεργίες âποχιακοü χαρακτéρα. Bασικό της σύµπτωµα εrναι ï âρεθισµός τοü µατιοü, σάν νά öχει µπεö να ξένο σ µα µέσα σέ αéτό, âν δέ συµβαίνει κάτι τέτοιο. Tά µάτια δακρύζουν καί τό σύµπτωµα τéς φαγούρας εrναι öντονο. \Aντιµετωπίζεται µέ προηγµένα φάρµακα, πως τά κολλύρια πού προσφέρουν καλή àνακούφιση. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 29

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 Kø IKO 7109 ^H Ó Á ÙÉ BËıÏÂ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 23, NOEMBPIOΣ- EKEMBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

BéïçòáæéëÞ óèíåýöíá. ) ÁÂÁÔÓfiÙ Î È Ù Û fiïè ÛÂ Ó ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ. Ï Í Ó ÚÔ apple È Ì ÓÙË (1851-1911) (1) Να µελετήσεις το βιογραφικό

BéïçòáæéëÞ óèíåýöíá. ) ÁÂÁÔÓfiÙ Î È Ù Û fiïè ÛÂ Ó ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ. Ï Í Ó ÚÔ apple È Ì ÓÙË (1851-1911) (1) Να µελετήσεις το βιογραφικό 77 BéïçòáæéëÞ óèíåýöíá ) ÁÂÁÔÓfiÙ Î È Ù Û fiïè ÛÂ Ó ÈÔÁÚ ÊÈÎfi ÛËÌ ˆÌ Να µελετήσεις το βιογραφικό σηµείωµα του Παπαδια- µάντη και να υπογραµµίσεις τα γεγονότα και τα σχόλια που σχετίζονται µε τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

ΞYΣTO: AΠOΠEIPATAI NA TO ΞANAΦEPEI H KYBEPNHΣH / ΣΕΛ. 7

ΞYΣTO: AΠOΠEIPATAI NA TO ΞANAΦEPEI H KYBEPNHΣH / ΣΕΛ. 7 ΞYΣTO: AΠOΠEIPATAI NA TO ΞANAΦEPEI H KYBEPNHΣH / ΣΕΛ. 7 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.216 Àƒø 1,30 Xωρίς τις στοιχειώδεις υποδοµές οι µονάδες σε όλη τη χώρα Zητείται εμβόλιο... εντατικής 14 Σεπτεµβρίου η πρώτη δόση

Διαβάστε περισσότερα

Tελεσίγραφο E.E. για να δώσει 6,5 δισ.

Tελεσίγραφο E.E. για να δώσει 6,5 δισ. 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.604 Àƒø 1,30 EM TH 18 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr H ÙÚfiÈÎ apple ÈÙ ÓfiÌÔ ÁÈ Ì ÙÚ appleúèó applefi ÙÈ ÁÈÔÚÙ Tελεσίγραφο E.E. για να δώσει 6,5 δισ. N ÚË 3,4 ÈÛ. Ê ÚÓÂÈ Ë ÙÚ apple ÙÔ appleúô

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï. Mε τον νόµο για τις κουκούλες και τις µαζικές προσαγωγές 13 για κακούργημα

ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï. Mε τον νόµο για τις κουκούλες και τις µαζικές προσαγωγές 13 για κακούργημα HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ µô ÙÈ ÛÙÔ Ú Ûfi + ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï «Θεραπείες» οµορφιάς ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ E.E. ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σιβυλλικός ο Γιώργος για μισθούς, συντάξεις

Σιβυλλικός ο Γιώργος για μισθούς, συντάξεις Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.581 Àƒø 1,30 EM TH 21 OKTøBPIOY 2010 www.enet.gr AappleÔÎÏ ÂÈ Ó Â appleâúèîôapple, ÊÔ ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ appleèûù Ù ÙÔ MÓËÌÔÓ Ô Σιβυλλικός

Διαβάστε περισσότερα

AKPIBEIA KAI TEPH EI. TÔÓˆÌ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÚÁ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ºıËÓ ÓÔ Ó Ù Ê ÚÌ Î. Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û. www.enet.

AKPIBEIA KAI TEPH EI. TÔÓˆÌ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÚÁ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ºıËÓ ÓÔ Ó Ù Ê ÚÌ Î. Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û. www.enet. 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.605 Àƒø 1,30 APA KEYH 19 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr O appleúô appleôïôáèûìfi Ó ÂÈ ÙÈ ÙÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ, appleëúâû Â Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û AKPIBEIA KAI TEPH EI POB E ETAI

Διαβάστε περισσότερα

Σπασμένο τηλέφωνο Προεδρικού-ΑΚΕΛ Εν αναμονή του ανασχηματισμού και ελλείψει της απαραίτητης συνεννόησης σε Κυπριακό και οικονομία

Σπασμένο τηλέφωνο Προεδρικού-ΑΚΕΛ Εν αναμονή του ανασχηματισμού και ελλείψει της απαραίτητης συνεννόησης σε Κυπριακό και οικονομία À ø π Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 103 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

K ıôúèûùèî Ë 5Ë ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÙÔ Û - ªapple ÚÙÛÂÏfiÓ - πóùâú Û apple È Ó È ˆ. ÂÏapple Ô Ó ÌfiÓÔ Û ı Ì Ù. Πρώτες γκρίνιες

K ıôúèûùèî Ë 5Ë ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÙÔ Û - ªapple ÚÙÛÂÏfiÓ - πóùâú Û apple È Ó È ˆ. ÂÏapple Ô Ó ÌfiÓÔ Û ı Ì Ù. Πρώτες γκρίνιες HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ K ıôúèûùèî Ë 5Ë ÁˆÓÈÛÙÈÎ ÙÔ Û - º ÔÚ ÛÙËÓ + ÌappleÈÔÓ ÈÁÎ ÁÈ appleôïïô «ÌÂÁ ÏÔ»: ªapple ÚÙÛÂÏfiÓ - πóùâú Û apple È Ó È ˆ ÂÓÙ ÙÈÎ... Î È ı Ó ÙÔ, ÂÚappleÔ Ï Î È ªapple

Διαβάστε περισσότερα

Tέλος εποχής για το ιστορικό στέλεχος του ΠAΣOK Eξωσn Aκn. για τις off shore

Tέλος εποχής για το ιστορικό στέλεχος του ΠAΣOK Eξωσn Aκn. για τις off shore IΣPAHΛ KONTPA ΣTHN TOYPKIA, ME IA HΛΩΣH KATA THΣ KATOXHΣ ΣTHN KYΠPO /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.468 Àƒø 1,30 TPITH 8 IOYNIOY 2010 www.enet.gr Tέλος εποχής για το ιστορικό στέλεχος του ΠAΣOK Eξωσn Aκn για

Διαβάστε περισσότερα

3 MHNYMATA A O TON OPO

3 MHNYMATA A O TON OPO Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.711 Àƒø 1,30 HÚıÂ Î È ËÏ Ê ٠ÛËÌÈÎ ÙË ÒÚ, Ì appleúˆı appleô ÚÁfi Î È ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù Â 3 MHNYMATA A O TON OPO OÈ ÁÔÚ Î ÓÔ Ó Ë H E ÚÒappleË ı Û ÛÒÛÂÈ, ÛÙËÚ Ô Ó ÔÈ H A de facto Ó È ÚıÚˆÛË

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαµβάνοντας τους µαθητές της τάξης στον σχεδιασµ και στη λήψη αποφάσεων

Περιλαµβάνοντας τους µαθητές της τάξης στον σχεδιασµ και στη λήψη αποφάσεων 7 Περιλαµβάνοντας τους µαθητές της τάξης στον σχεδιασµ και στη λήψη αποφάσεων Στα προηγο µενα κεφάλαια περιγράφησαν τα έξι βασικά χαρακτηριστικά των τάξεων µε ψυχική ανθεκτικ τητα, τα εργαλεία και οι µέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Tρέχουν να ανακόψουν το κύμα φυγής

Tρέχουν να ανακόψουν το κύμα φυγής BATOΠE IO KAPΦΩNEI AΓΓEΛOY KAI MΠAΣIAKO O OYKAΣ /ΣΕΛ. 22 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.440 Àƒø 1,30 TPITH 4 MA OY 2010 www.enet.gr ΣYNTAΞEIΣ Tροµάζει η κυβέρνηση από 140.000 που έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα Tρέχουν να

Διαβάστε περισσότερα

MEIΩNONTAI TA KAΘAPA 120 τ.µ. ΠOIOI AΠAΛΛAΣΣONTAI KAI ΓIA ΠOΣO Ψαλιδίζεται το πόθεν έσχες για αγορά α κατοικίας A ÛÔ Ó ÙÌ Ì ÙË apple ÏÏ -

MEIΩNONTAI TA KAΘAPA 120 τ.µ. ΠOIOI AΠAΛΛAΣΣONTAI KAI ΓIA ΠOΣO Ψαλιδίζεται το πόθεν έσχες για αγορά α κατοικίας A ÛÔ Ó ÙÌ Ì ÙË apple ÏÏ - 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.649 Àƒø 1,30 TPITH 18 IANOYAPIOY 2011 www.enet.gr MË ÓÈÎÔ, ÈÎËÁfiÚÔÈ, Ê ÚÌ ÎÔappleÔÈÔ ÛÙÔ applefi È. ºˆÙÈ applefi ÙËÓ EappleÈÙÚÔapple AÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ METø IKH ME TA K EI TA A π ÛÙË ÊˆÙÈ ÙˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

IA THN KAPTA TH NTPO H

IA THN KAPTA TH NTPO H 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.657 Àƒø 1,30 EM TH 27 IANOYAPIOY 2011 www.enet.gr 32 σελίδες BIBΛIAPAKI-EΓKYKΛIOΣ Tο νέο Aσφαλιστικό στο ηµόσιο Kερδίζουν οι άνδρες χάνουν οι γυναίκες Ó Ô ÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ ËÌÔÛ Ô «ÈÒ ÓÂÈ»

Διαβάστε περισσότερα

H EKTPONIKH T IM I A IA O OY XPø TANE

H EKTPONIKH T IM I A IA O OY XPø TANE 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.696 Àƒø 1,30 TETAPTH 16 MAPTIOY 2011 www.enet.gr Mέτρα τώρα, νέο Mνηµόνιο από το 2013 ƒ ÙˆÓ ı ÚÒÓ Ú ÛÎÂÙ È Ó Ô Â- ÛÌ ÙÈÎfi ªÓËÌfiÓÈÔ applefi ÙÔ 2013 Î È ÌÂÙ ÁÈ ÙËÓ ÏÏ. È ÙËÓ ÒÚ Ú- ÔÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

ºÂ ÚÔ ÚÈÔ appleâúáèòó ÛÂ Û ÁÎÔÈÓˆÓ Â, Ê ÚÌ ÎÂ, IKA Î È ÁÈ ÙÚÔ E Y

ºÂ ÚÔ ÚÈÔ appleâúáèòó ÛÂ Û ÁÎÔÈÓˆÓ Â, Ê ÚÌ ÎÂ, IKA Î È ÁÈ ÙÚÔ E Y 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.662 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 2 ºEBPOYAPIOY 2011 www.enet.gr ºÂ ÚÔ ÚÈÔ appleâúáèòó ÛÂ Û ÁÎÔÈÓˆÓ Â, Ê ÚÌ ÎÂ, IKA Î È ÁÈ ÙÚÔ E Y XAO IAPKEIA A πªe ø Ì ÙËÓ Ó appleô ÒÚËÙË ÛÙ ÛË ÌÂÁ

Διαβάστε περισσότερα

12 TPO OI IA ANA NøPI H XPONOY ª applefi 12 ÙÚfiappleÔ ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ó ÁÓˆÚ ÛÔ Ó ˆ 7 appleï - ÛÌ ÙÈÎ ÙË Î È Ó Û ÌappleÏËÚÒÛÔ Ó ÙÈ

12 TPO OI IA ANA NøPI H XPONOY ª applefi 12 ÙÚfiappleÔ ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ó ÁÓˆÚ ÛÔ Ó ˆ 7 appleï - ÛÌ ÙÈÎ ÙË Î È Ó Û ÌappleÏËÚÒÛÔ Ó ÙÈ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.701 Àƒø 1,30 TETAPTH 23 MAPTIOY 2011 www.enet.gr Aapplefi 165-360 A ÙÔ Ì Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ fiû apple ÚÓÔ Ó ÔÈ appleúòëó Û ÁÔÈ 12 TPO OI IA ANA NøPI H XPONOY ª applefi 12 ÙÚfiappleÔ ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè

Διαβάστε περισσότερα

Ó ËÙÂ appleúô ÈÛÌ ÙË Ù ÓÙ Ú È ÁË. στο μικροσκόπιο. Eλλειµµα: παράταση τουλάχιστον ώς το 2011 για όλους

Ó ËÙ appleúô ÈÛÌ ÙË Ù ÓÙ Ú È ÁË. στο μικροσκόπιο. Eλλειµµα: παράταση τουλάχιστον ώς το 2011 για όλους HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ Ï ÌappleÈ Îfi «ºˆÙÈ» + Ó ËÙ appleúô ÈÛÌ ÛÙ ÎfiÎÎÈÓ appleúfiîúèûë Âapple ÙË Ù ÓÙ Ú È ÁË ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ KAI EMMHNOΠAYΣH AΦΓANIΣTAN «KAΛΠIKH» H NIKH KAPZAΪ, ΛEEI TO ΠOPIΣMA

Διαβάστε περισσότερα

ÙÚÔapple ÚËÓÈÎ Ó ÚÁÂÈ. È ÌÂ- ÚÈÎ ÓÔ appleèûùâ Ô Ó fiùè Ú ÈÛ Ó Ó Ù - ª 5 ÂÙÒÓ ı apple ÚÓÔ Ó ÔÈ

ÙÚÔapple ÚËÓÈÎ Ó ÚÁÂÈ. È ÌÂ- ÚÈÎ ÓÔ appleèûùâ Ô Ó fiùè Ú ÈÛ Ó Ó Ù - ª 5 ÂÙÒÓ ı apple ÚÓÔ Ó ÔÈ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.697 Àƒø 1,30 EM TH 17 MAPTIOY 2011 www.enet.gr ÁÎÚ ÙÈ, ÂÚÈÛÙ ÚÈ, EÍ Ú ÂÈ, K ÏÏÈı I OY 4 NEE KPABE EÚÂ Ó ÙË «E». AÓˆ-Î Ùˆ Ì ÙË Û Á ÒÓ - ÛË ÛÂ Û ÔÏ appleô ÂÓ Ô Ó Âapple ÚΠ٠ÍÂÈ, Ì ÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

Σφάζεται. ο δεξιός... πόλος. Ο Αντώναρος τον κατηγορεί ότι καλεί για ανατροπή της κυβέρνησης Αλέκα Παπαρήγα Ο ΛΑ.Ο.Σ. εκτελεί συµβόλαια θανάτου

Σφάζεται. ο δεξιός... πόλος. Ο Αντώναρος τον κατηγορεί ότι καλεί για ανατροπή της κυβέρνησης Αλέκα Παπαρήγα Ο ΛΑ.Ο.Σ. εκτελεί συµβόλαια θανάτου ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ... ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ / ΣΕΛ. 12 34Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.176 Àƒø 1,30 ª 11 π À π À 2009 Κι όµως κάποιοι βουλευτές της Ν.. κλείνουν το µάτι στον ΛΑ.Ο.Σ. για συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

M ÎÚ Ú Î È ÁˆÓ Ô appleï Ó ÙË appleô ÂÙ È ÙÔ ÌÂÙ ÏÏˆÚ Ô ÙË XÈÏ. Σώθηκαν!

M ÎÚ Ú Î È ÁˆÓ Ô appleï Ó ÙË appleô ÂÙ È ÙÔ ÌÂÙ ÏÏˆÚ Ô ÙË XÈÏ. Σώθηκαν! Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.575 Àƒø 1,30 EM TH 14 OKTøBPIOY 2010 M ÎÚ Ú Î È ÁˆÓ Ô appleï Ó ÙË appleô ÂÙ È ÙÔ ÌÂÙ ÏÏˆÚ Ô ÙË XÈÏ Σώθηκαν! www.enet.gr 2,5

Διαβάστε περισσότερα

LOS FAKIRES + À π π LATIN ƒà ª π Àµ. ANA Y H TH Eø PAºIA TOY IKOMMATI MOY EIXNEI KA APO EK O IKO A OTE E MA. Tα 7 κλειδιά

LOS FAKIRES + À π π LATIN ƒà ª π Àµ. ANA Y H TH Eø PAºIA TOY IKOMMATI MOY EIXNEI KA APO EK O IKO A OTE E MA. Tα 7 κλειδιά ΣΗΜΕΡΑ MOY π À ª À: Ó ÛÂÈÚ CDs ÙË LOS FAKIRES + À π π LATIN ƒà ª π Àµ MAZI TA ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ENNEA Με περισσότερα κόµικς, διηγήµατα Επιστηµονικής Φαντασίας κ.λπ. ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ Με νέες συνεργασίες BBCWildlife Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

ø ƒπ ª À Συμβιβασμός με τούμπα Nτόρας Yποψήφιος επισήμως και ο Aβραμόπουλος, με αιχμές κατά της Nτόρας και στίγμα «προοδευτική κεντροδεξιά»

ø ƒπ ª À Συμβιβασμός με τούμπα Nτόρας Yποψήφιος επισήμως και ο Aβραμόπουλος, με αιχμές κατά της Nτόρας και στίγμα «προοδευτική κεντροδεξιά» ΕΚΤΑΚΤΩΣ ÎÔÚ Ê ÊˆÓ ÙÔ Ï ÎÔ Î È ÙÔ ÚÂÌapple ÙÈÎÔ Ì ÙÚ ÁÔ ÈÔ CD1 + ª Û ÏÏÂÎÙÈÎ Î ÛÂÙ Ó. MÈ Ûapple ÓÈ Û ÏÏÔÁ! ø ƒπ ª À ƒã π ΤΑΙΝIA ΣΕ DVD MÈ Ù ÈÓ ÙÔ Ù ÂÓ Ù ÏÓÙÚÈ µilly Elliot ª à ƒ À OMΠAMA ENEKPINE ΣIΩΠHPA

Διαβάστε περισσότερα

O H O E IBIø H TO XAO TOY IKA

O H O E IBIø H TO XAO TOY IKA 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.667 Àƒø 1,30 TPITH 8 ºEBPOYAPIOY 2011 www.enet.gr TPOΪKA 7 αλλαγές µε ψαλίδισµα αποδοχών A π ıâ ÛÙËÓ Aı Ó Ë appleúòùë Û ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈÎ ÁÈ Ù Ì ÙÚ appleô appleú appleâè Ó ÏËÊıÔ Ó Ì ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς Δικαιοσύνης. Ὅταν ὅµως οἱ δικαστές εἶναι ἀσυνείδητοι, ἡ µέν Δικαιοσύνη παραπαίει, ἡ δέ Ἀλήθεια καταρρακοῦται. Γ. Χ. Π. Εἶναι πλέον καιρός

Διαβάστε περισσότερα

H ME A H AP AXTH 5,4 δισ.

H ME A H AP AXTH 5,4 δισ. Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.842 Àƒø 1,30 EM TH 15 E TEMBPIOY 2011 www.enet.gr TE O AKINHTøN H ME A H AP AXTH 5,4 δισ. Ù ÚË Ê ÙÔ Î È ÙÔ ÚfiÓÔ Συντελεστής appleúôû ÍËÛË Î È ÁÈ Ù apple ÏÈ 3 ανά τ.μ. Î È ÛÙËÓ appleèô

Διαβάστε περισσότερα

ΔEHσεις. στην τρόικα. Σάµος: τρέχουν αλλά αβοήθητοι οι εθελοντές. Kολωνάκι και Mύκονος στο στόχαστρο της Eφορίας. και απειλές

ΔEHσεις. στην τρόικα. Σάµος: τρέχουν αλλά αβοήθητοι οι εθελοντές. Kολωνάκι και Mύκονος στο στόχαστρο της Eφορίας. και απειλές NAYTIKH BAΣH ΣE EΛΛA A Ή TOYPKIA ΘEΛEI H PΩΣIA /ΣΕΛ. 10 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.515 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 4 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Παζάρι µε τους ελεγκτές για να εκτονώσουν πιέσεις για πώληση ΔEHσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά σε ξύλινα κλουβιά με μόνο ένα στρώμα» OÈ Y ANA TYKTE Û Óı Π«ˆÚ Á appleë, Û ÛÌfi Î È ÓıÚˆappleÈ», Ï ÍË appleúô Ï ÍË

«Παιδιά σε ξύλινα κλουβιά με μόνο ένα στρώμα» OÈ Y ANA TYKTE Û Óı Π«ˆÚ Á appleë, Û ÛÌfi Î È ÓıÚˆappleÈ», Ï ÍË appleúô Ï ÍË 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.674 Àƒø 1,30 TETAPTH 16 ºEBPOYAPIOY 2011 www.enet.gr H E - ªπ O ƒπ, π H æyxø à π A «Παιδιά σε ξύλινα κλουβιά με μόνο ένα στρώμα» OÈ Y ANA TYKTE Û Óı Π«ˆÚ Á appleë, Û ÛÌfi Î È ÓıÚˆappleÈ»,

Διαβάστε περισσότερα

EH A IA ENO AOY. H Î ÚÓËÛË Âapple Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleâúûèó appleôù ËÌ ÓË Û ÓÙ Á ÌÂ ÙËÓ Â ÎÔÏË Úapple Á ÙÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÙˆÓ appleúôûù ÙÂ ÙˆÓ Ê Á

EH A IA ENO AOY. H Î ÚÓËÛË Âapple Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleâúûèó appleôù ËÌ ÓË Û ÓÙ Á Ì ÙËÓ Â ÎÔÏË Úapple Á ÙÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÙˆÓ appleúôûù ÙÂ ÙˆÓ Ê Á 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.746 Àƒø 1,30 TPITH 24 MA OY 2011 www.enet.gr H Î ÚÓËÛË Âapple Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙËÓ appleâúûèó appleôù ËÌ ÓË Û ÓÙ Á Ì ÙËÓ Â ÎÔÏË Úapple Á ÙÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÙˆÓ appleúôûù ÙÂ ÙˆÓ EH A IA Ê Á ÛÙÈ appleô

Διαβάστε περισσότερα

Aναδόμηση. ο ανασχηματισμός

Aναδόμηση. ο ανασχηματισμός ΣOMAΛIA MAKEΛEIO ME 33 NEKPOYΣ ΣE ΞENO OXEIO AΠO EΠIΘEΣH IΣΛAMIΣTΩN-ANTAPTΩN /ΣΕΛ. 11 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.532 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 25 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Γιώργος: Θα αντικατασταθούν µόνον

Διαβάστε περισσότερα

E INAKE H A OºA H TOY Y OYP EIOY AI EIA IA O H TH XøPA. Ποια 1.056 σχολεία κλείνουν, µε ποια συγχωνεύονται

E INAKE H A OºA H TOY Y OYP EIOY AI EIA IA O H TH XøPA. Ποια 1.056 σχολεία κλείνουν, µε ποια συγχωνεύονται 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.694 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 MAPTIOY 2011 www.enet.gr E INAKE H A OºA H TOY Y OYP EIOY AI EIA IA O H TH XøPA Ποια 1.056 σχολεία κλείνουν, µε ποια συγχωνεύονται ËÌÔÙÈÎ Î È Ù ËappleÈ ÁˆÁ ÙË ÒÚ

Διαβάστε περισσότερα

Aπειλεί τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα

Aπειλεί τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.597 Àƒø 1,30 TETAPTH 10 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr apple Ú ÂÈ ÓÙÔ ÁÈ appleúfiûıâù Ì ÙÚ È ÌËÓ ÂÈ Î È ÛÙËÓ ÙÚfiÈÎ Ë EıÓÈÎ ÓÔÌÔÛappleÔÓ EÏÏËÓÈÎÔ EÌappleÔÚ Ô, ÓÔÓÙ ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÂappleÈ- Î Ó ÓÂ

Διαβάστε περισσότερα

HΠA-PΩΣIA ΣTA ΠANΩ TOYΣ OI MYΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ /ΣΕΛ. 12

HΠA-PΩΣIA ΣTA ΠANΩ TOYΣ OI MYΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ /ΣΕΛ. 12 HΠA-PΩΣIA ΣTA ΠANΩ TOYΣ OI MYΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ /ΣΕΛ. 12 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.502 Àƒø 1,30 TPITH 20 IOY IOY 2010 www.enet.gr Nεκρός µε 16 σφαίρες ο δηµοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας Yποπτο χτύπημα με «γνωστά» όπλα

Διαβάστε περισσότερα

OI TAΛIMΠAN ANEΛABAN THN EYΘYNH ΓIA TH BOMBA ΣTH NEA YOPKH / ΣΕΛ. 19. Aφαίµαξη 41,6 δισ. για να µη χρεοκοπήσουµε 4 χρόνια χωρίς ανάσα...

OI TAΛIMΠAN ANEΛABAN THN EYΘYNH ΓIA TH BOMBA ΣTH NEA YOPKH / ΣΕΛ. 19. Aφαίµαξη 41,6 δισ. για να µη χρεοκοπήσουµε 4 χρόνια χωρίς ανάσα... OI TAΛIMΠAN ANEΛABAN THN EYΘYNH ΓIA TH BOMBA ΣTH NEA YOPKH / ΣΕΛ. 19 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.439 Àƒø 1,30 EYTEPA 3 MA OY 2010 www.enet.gr Aφαίµαξη 41,6 δισ. για να µη χρεοκοπήσουµε 4 χρόνια χωρίς ανάσα... Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

I OY TO MNHMO YNO MÈÎÚfiÙÂÚÂ appleô Ô, Â ÎÔÏfiÙÂÚÂ appleôï ÛÂÈ, ÂÈÚfiÙÂÚË appleâú ı Ï Ë, ÎÚÈ fiùâú appleúô fióù, ÏÔ Î ÙÔ ÛÂ EKO Î È Ó Ô AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi

I OY TO MNHMO YNO MÈÎÚfiÙÂÚ appleô Ô,  ÎÔÏfiÙÂÚ appleôï ÛÂÈ, ÂÈÚfiÙÂÚË appleâú ı Ï Ë, ÎÚÈ fiùâú appleúô fióù, ÏÔ Î ÙÔ Û EKO Î È Ó Ô AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.622 Àƒø 1,30 APA KEYH 10 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr Ï ÚË Ó ÙÚÔapple ÙˆÓ fiúˆó ˆ Ì ÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ appleô Ó ÎÔÈÓÒıËΠI OY TO MNHMO YNO MÈÎÚfiÙÂÚ appleô Ô,  ÎÔÏfiÙÂÚ appleôï ÛÂÈ, ÂÈÚfiÙÂÚË

Διαβάστε περισσότερα

DEEP PURPLE. ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÏÌappleÔ Ì! CD2. παρέα με τον ιό. Παναγιώτης Mπεχράκης KA H HTH NEYMONO O O

DEEP PURPLE. ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÏÌappleÔ Ì! CD2. παρέα με τον ιό. Παναγιώτης Mπεχράκης KA H HTH NEYMONO O O ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ À ƒ ª π.ã. ºø Ãøƒπ π π π + Ô DEEP PURPLE ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÏÌappleÔ Ì! CD2 Eκκαθαρίσεις στο «Eφετείο» EappleÈ Â ÚËÛË - ÛÎÔ apple ÙË E.A. ÁÈ appleôì ÎÚ ÓÛË Î

Διαβάστε περισσότερα

H κρίση σβήνει κλήσεις

H κρίση σβήνει κλήσεις KIPΓIΣIA EKATOMBH MEIONOTIKΩN OYZMΠEKΩN AΠO MAZIKEΣ ΣΦAΓEΣ /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.473 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 IOYNIOY 2010 www.enet.gr Oι παραβάτες αδυνατούν να πληρώσουν H κρίση σβήνει κλήσεις Συζητούν τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ. ÎÔ. È ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ, ÔÏ fiìûâó,

Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ. ÎÔ. È ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ, ÔÏ fiìûâó, PΩΣIA METAΦEPOYN ΠYPHNIKA - ΠYPAYΛOYΣ ΛOΓΩ TΩN ΠYPKAΓIΩN /ΣΕΛ. 11 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.517 Àƒø 1,30 APA KEYH 6 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

TA 36 E I OMATA OY KATAP OYNTAI

TA 36 E I OMATA OY KATAP OYNTAI 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.668 Àƒø 1,30 (Ì ÙÔ EæI ON 2,00) ª ÂÌapplefi È Û Ó ÛÙËΠıâ ÁÈ Â - ÙÂÚË Ì Ú Ë ÂÍ appleëú ÙËÛË ÙˆÓ ÛÊ - ÏÈÛÌ ÓˆÓ ÙÔ π applefi ÙÔ ÁÈ ÙÚÔ ÙÔ Î È ÙÔ. O ÙÂ Ô ÈÔ Ô appleô ÚÁfi ÀÁ ÌapplefiÚÂÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

Kαι αµνηστία για όσους είναι εγκλωβισµένοι στον «Tειρεσία» 12 ανάσες. για υπερχρεωμένους

Kαι αµνηστία για όσους είναι εγκλωβισµένοι στον «Tειρεσία» 12 ανάσες. για υπερχρεωμένους OMΠAMA ΠAPAΛAMBANEI ΣHMEPA, ΣE KΛIMA ANTI PAΣEΩN, TO NOMΠEΛ EIPHNHΣ /ΣΕΛ. 15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.328 Àƒø 1,30 TEIPE IA EM TH 10 EKEMBPIOY 2009 Kαι αµνηστία για όσους είναι εγκλωβισµένοι στον «Tειρεσία» 12

Διαβάστε περισσότερα

Mέτωπο. ανατροπής. 10 δεσμεύσεις στον Aλμούνια PINK MARTINI DHOOM SYMPATHIQUE. Eργασιακή ζούγκλα για τις γυναίκες

Mέτωπο. ανατροπής. 10 δεσμεύσεις στον Aλμούνια PINK MARTINI DHOOM SYMPATHIQUE. Eργασιακή ζούγκλα για τις γυναίκες ΕΚΤΑΚΤΩΣ TÔ ÎÔÚ Ê Ô Û ÁÎÚfiÙËÌ Ù ÙË Ó ÁÂÓÈ Î È Á appleëì ÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ ÎÔÈÓÔ PINK MARTINI SYMPATHIQUE CD1 ª Û ÏÏÂÎÙÈÎ Î ÛÂÙ Ó. MÈ Ûapple ÓÈ Û ÏÏÔÁ!+ ΤΑΙΝIA ΣΕ DVD DHOOM XAM OMΠAMA ΠAEI ΣTHN KINA ΓIA MIA

Διαβάστε περισσότερα

500 οι δήμοι. 10-15 τοπικές κυβερνήσεις. Πληρώνουµε 5 δισ. τη... δωρεάν παιδεία. O νέος εκλογικός χάρτης της χώρας

500 οι δήμοι. 10-15 τοπικές κυβερνήσεις. Πληρώνουµε 5 δισ. τη... δωρεάν παιδεία. O νέος εκλογικός χάρτης της χώρας ΠPOBOΠOYΛOΣ: ME NEA YΠOBAΘMIΣH THΣ OIKONOMIAΣ TEPMA TO XPHMA AΠO EKT /ΣΕΛ. 53 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.315 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 25 NOEMBPIOY 2009 www.enet.gr KAΠO IΣTPIAΣ 2 EKΛOΓIKOΣ NOMOΣ Tι εισηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

16%-40% MEIø H MI øn «TÛ» ÛÙÔ NATO

16%-40% MEIø H MI øn «TÛ» ÛÙÔ NATO 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.607 Àƒø 1,30 EYTEPA 22 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr Ξαφνική εµπλοκή στα εργασιακά µε την τρόικα ƒa apple ÚÂ Î Ù Ú Ë ÔÚÈÛÙÈ- ÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ Ó ıâˆúëì ÓÔ MÓË- ÌÔÓ Ô appleô ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó

Διαβάστε περισσότερα

AKOMA ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 196 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΙΑΣΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΑΥΡΟ / ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΛ. 28-29.

AKOMA ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 196 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΙΑΣΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΑΥΡΟ / ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΛ. 28-29. ΣHMEPA ΣTO «9» ΣΚΙΤΣΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ 4ο ATHENS ΑΝΙΜFEST AKOMA ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 196 σελίδες MOΡΦΕΣ ΤΟΥ 21 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ EKTAKTΩΣ ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

TEMΠH IΣΩΣ KAI ENA XPONO EΩΣ THN AΠOKATAΣTAΣH / ΣΕΛ. 18-19. «Kάναµε λάθος µε τα τέλη»

TEMΠH IΣΩΣ KAI ENA XPONO EΩΣ THN AΠOKATAΣTAΣH / ΣΕΛ. 18-19. «Kάναµε λάθος µε τα τέλη» TEMΠH IΣΩΣ KAI ENA XPONO EΩΣ THN AΠOKATAΣTAΣH / ΣΕΛ. 18-19 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.342 Àƒø 1,30 (Ì CD & DVD 3,00) TETAPTH 30 EKEMBPIOY 2009 www.enet.gr Στόχος, το έλλειµµα στο 8% και να λειανθούν οι σχέσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Aτζέντα - φωτιά. για κύκλωμα φαρμάκων. «Σερίφηδες» χτυπούν και απειλούν πολίτες. 7 κρίσιµα τεστ για την οικονοµία

Aτζέντα - φωτιά. για κύκλωμα φαρμάκων. «Σερίφηδες» χτυπούν και απειλούν πολίτες. 7 κρίσιµα τεστ για την οικονοµία YEMENH KOINH ANTITPOMOKPATIKH OMA A HΠA-BPETANIAΣ. KΛEINOYN TIΣ ΠPEΣBEIEΣ /ΣΕΛ. 12 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.345 Àƒø 1,30 EYTEPA 4 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Aποκαλύψεις µε ονόµατα γιατρών σε δηµόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεχασµένα Εδέσµατα από τα κατεχόµενα χωριά και τις πόλεις µας

Ξεχασµένα Εδέσµατα από τα κατεχόµενα χωριά και τις πόλεις µας Ξεχασµένα Εδέσµατα από τα κατεχόµενα χωριά και τις πόλεις µας A ηµοτικό Σχολείο Γερίου 2013-2014 XOPHΓOΣ: Σύνδεσµος Γονέων και Kηδεµόνων A ηµοτικού Σχολείου Γερίου ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το σχολείο κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

για γάμους τραπεζών Eδειξε... H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων Φλερτ 700 εκ.

για γάμους τραπεζών Eδειξε... H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων Φλερτ 700 εκ. ΠETPEΛAIOKHΛI A H MEΓAΛH «ΓENOKTONIA» TOY BYΘOY ΣTON KOΛΠO TOY MEΞIKOY /ΣΕΛ. 16 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.499 Àƒø 1,30 APA KEYH 16 IOY IOY 2010 www.enet.gr H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

- ª ƒ. ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ apple ÏÏÔ, 12 Ì ÚÂ appleúèó ÙË ÌÂÙ Í ÙÔ. ÛÙËÓ ªappleÔ ÓÙÂÛÏ ÁÎ

- ª ƒ. ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ apple ÏÏÔ, 12 Ì ÚÂ appleúèó ÙË ÌÂÙ Í ÙÔ. ÛÙËÓ ªappleÔ ÓÙÂÛÏ ÁÎ HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ - ª ƒ Úfi... + ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ apple ÏÏÔ, 12 Ì ÚÂ appleúèó ÙË ÌÂÙ Í ÙÔ ÙÂÏÈÎÒÓ Ì Ë ÁÈ ÙÔÓ Ù ÙÏÔ ÛÙËÓ ªappleÔ ÓÙÂÛÏ ÁÎ Παιδιά µε «ειδικές ικανότητες» ΣΥΝ ΡΟΜΟ DOWN

Διαβάστε περισσότερα

TO IKA Y O HKEYEI EI ºOPE -AKINHTA

TO IKA Y O HKEYEI EI ºOPE -AKINHTA Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.903 Àƒø 1,30 EYTEPA 5 EKEMBPIOY 2011 www.enet.gr Δωδεκάτη ώρα για την σκληρή Eυρώπη της Mέρκελ ΔO Ì ÏÏÔÓ ÙÔ Â ÚÒ ÎÚ ÓÂÙ È Ù ÙËÓ Â ÔÌ, Î ıò ª ÚÎÂÏ Î È ÚÎÔ, ÂÓ Ì Ûˆ ÙˆÓ È ÊˆÓÈÒÓ ÙÔ, appleúôˆıô

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟ. Για να. γνωρίσουμε τον ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΠΑΠΠΑΣ

ΣΟΛΩΜΟ. Για να. γνωρίσουμε τον ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΠΑΠΠΑΣ Ανατομία ενός εθνικού θρίλερ ISBN 978-960-455-777-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 4777 Φάκελος ÇΔιονύσιος ΣολωμόςÈ εισαγωγή - επιμέλεια - σχόλια: Ένας οδηγός ανάγνωσης του έργου του Σολωμού, σ οποίο αναλύονται και

Διαβάστε περισσότερα

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική µάδα τ ν συνοµιλητ ν. καµβάς τ ς στορίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική µάδα τ ν συνοµιλητ ν. καµβάς τ ς στορίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 284 1 Σεπτεµβρίου 2010 καµβάς τ ς στορίας ά χρόνια τρέχουν. Ο α νες κυλο ν. Ο γενιές ρχονται καί πα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣYNANTHΣH ΠAΠAN PEOY-ΓKPOYEΦΣKI ΣHMEPA ΣTIΣ BPYΞEΛΛEΣ / ΣΕΛ. 11. Tροµο-στρατός 6 ενόπλων γάζωσε το A.T. Aγ. Παρασκευής Πρόκληση.

ΣYNANTHΣH ΠAΠAN PEOY-ΓKPOYEΦΣKI ΣHMEPA ΣTIΣ BPYΞEΛΛEΣ / ΣΕΛ. 11. Tροµο-στρατός 6 ενόπλων γάζωσε το A.T. Aγ. Παρασκευής Πρόκληση. ΣYNANTHΣH ΠAΠAN PEOY-ΓKPOYEΦΣKI ΣHMEPA ΣTIΣ BPYΞEΛΛEΣ / ΣΕΛ. 11 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.292 Àƒø 1,30 EM TH 29 OKTøBPIOY 2009 Tροµο-στρατός 6 ενόπλων γάζωσε το A.T. Aγ. Παρασκευής Πρόκληση www.enet.gr TPAΓΩ IA

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Παπαδήµος: H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την υιοθέτησή τους. Προανάκρουσμα. δραστικών μέτρων

Λ. Παπαδήµος: H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την υιοθέτησή τους. Προανάκρουσμα. δραστικών μέτρων TOYPKIA EKTOΣ NOMOY TO ΦIΛOKOYP IKO KOMMA, ΠPOΩPEΣ EKΛOΓEΣ ΣTON OPIZONTA /ΣΕΛ. 11 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.331 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 EKEMBPIOY 2009 Λ. Παπαδήµος: H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την υιοθέτησή τους www.enet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ANTI O O 4 HMEIøN THN TPOIKA

ANTI O O 4 HMEIøN THN TPOIKA 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.618 Àƒø 1,30 EYTEPA 6 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr ANA NøPIZONTAI E EITA A O 28 XPONIA Eπαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους TEI ª π E ÏÏ Á ÛÙËÓ ÁÔÚ ÂÚ- Á Û Ó Ì ÓÂÙ È Ó Ê ÚÂÈ Ë Ó - ÁÓÒÚÈÛË

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος, η διάλυση των κλαδικών συμβάσεων

Στόχος, η διάλυση των κλαδικών συμβάσεων Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.859 Àƒø 1,30 TETAPTH 5 OKTøBPIOY 2011 www.enet.gr Στόχος, η διάλυση των κλαδικών συμβάσεων ªπ À πó Ô- Ó ı ÏÔ Ó Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÙÚfiÈ- Î Î È ÂÚÁÔ fiùâ ÛÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ. ªÂ ÙÔ appleúfi-

Διαβάστε περισσότερα

«Oé  appleôù ËéÙ ËÛÂÓ öî ÈÎÔ ÁÂÁÒ, âó Ùˇá ÈÎ ˇˆ âïapple  ۈÙËÚ»

«Oé  appleôù ËéÙ ËÛÂÓ öî ÈÎÔ ÁÂÁÒ, âó Ùˇá ÈÎ ˇˆ âïapple  ۈÙËÚ» στ. 942-1139 4Ë KHNH (ÛÙ. 942-1139) EΛENH ΘΕΟΝΟΗ Ω! συµφορά µουø δυστυχία µε ζώνει. Μενέλαε, χαθήκαµεø απ το σπίτι βγαίνει όπου να ναι η µάντισσα ΘεονόηØ 1 βροντάει απ τις αµπάρες το παλάτι. 945 ΦύγεØ

Διαβάστε περισσότερα

EΘ Aγωνιώδης προσπάθεια Παπανδρέου για εξαγγελίες. 10 πακέτα. χωρίς... φράγκο

EΘ Aγωνιώδης προσπάθεια Παπανδρέου για εξαγγελίες. 10 πακέτα. χωρίς... φράγκο HΠA 300.000 AKPO EΞIOI ΣHKΩΣAN TO «ΛABAPO» THΣ ΠOΛITIKHΣ «KAΘAPΣHΣ» /ΣΕΛ. 13 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.536 Àƒø 1,30 EYTEPA 30 AY OY TOY 2010 www.enet.gr EΘ Aγωνιώδης προσπάθεια Παπανδρέου για εξαγγελίες 10 πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈÛÙÔÏ BÂÓÈ ÏÔ appleúô appleô ÚÁÔ : TÚ ÍÙÂ ÁÈ ÙËÓ 6Ë fiûë

EappleÈÛÙÔÏ BÂÓÈ ÏÔ appleúô appleô ÚÁÔ : TÚ ÍÙ ÁÈ ÙËÓ 6Ë fiûë Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.890 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 NOEMBPIOY 2011 www.enet.gr ΠAΣOK: προειδοποιητικές βολές στον Παπανδρέου για έξοδο π Hªø ÛÙÔ fiïôè appleâúèì - ÓÔ Ó ÙÔÓ. apple Ó Ú Ô Ó ÍÂÎ ı - Ú ÛÂÈ ÙË ı ÛË ÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

Aιμορραγία για 1,5 εκ. ασφαλισμένους

Aιμορραγία για 1,5 εκ. ασφαλισμένους 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.599 Àƒø 1,30 APA KEYH 12 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr Πώς σχεδιάζει ο OΠAΠ να φτωχύνει την EPT! T ÂÙ ÛÈ apple ÚÔ 2,5 ÂÎ ÙÔÌÌ - Ú ˆÓ  ÚÒ appleúô È ÈˆÙÈÎfi ÙËÏÂÔappleÙÈÎfi ÛÙ ıìfi ÁÈ ÙË ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3. Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από βουλευτές Συναγερμός για τα μπλόκα

IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3. Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από βουλευτές Συναγερμός για τα μπλόκα IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.358 Àƒø 1,30 (Ì CD & DVD 3,00) TETAPTH 20 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12. Oργιάζουν. οι φοροφυγάδες. A OæEI Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις / E.

ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12. Oργιάζουν. οι φοροφυγάδες. A OæEI Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις / E. ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.527 Àƒø 1,30 EM TH 19 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Oι διασταυρώσεις βγάζουν λαγούς Tο κράτος όµως θα εισπράξει; Oργιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

EI A ø H TA AEI A O IEK, KO E IA

EI A ø H TA AEI A O IEK, KO E IA Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.821 Àƒø 1,30 EYTEPA 22 AY OY TOY 2011 www.enet.gr OI ΔANEIOΛHΠTEΣ TΩN TPAΠEZΩN TΩPA ΔIKAIΩNONTAI Tα δικαστήρια διαγράφουν χρέη νοικοκυριών Δ ƒπ Ó Â ÈÎ ÛÙÈÎ appleôê ÛÂÈ applefi ÈÚËÓÔ ÈÎÂ,

Διαβάστε περισσότερα

TΣIΓΓANOI META TH ΓAΛΛIA, «AΠO IOΠOMΠAIOI» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ /ΣΕΛ. 12. MNHMONIO νο2: Oκτώβριο θα κλειδώσει το νέο πακέτο της τρόικας Ψιλά γράμματα

TΣIΓΓANOI META TH ΓAΛΛIA, «AΠO IOΠOMΠAIOI» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ /ΣΕΛ. 12. MNHMONIO νο2: Oκτώβριο θα κλειδώσει το νέο πακέτο της τρόικας Ψιλά γράμματα TΣIΓΓANOI META TH ΓAΛΛIA, «AΠO IOΠOMΠAIOI» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ /ΣΕΛ. 12 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.530 Àƒø 1,30 EYTEPA 23 AY OY TOY 2010 www.enet.gr MNHMONIO νο2: Oκτώβριο θα κλειδώσει το νέο πακέτο της τρόικας Ψιλά

Διαβάστε περισσότερα

Bράζει η N.. Φαγωµάρα στελεχών για τους χειρισµούς Aναζητούν. αποδιοπομπαίο

Bράζει η N.. Φαγωµάρα στελεχών για τους χειρισµούς Aναζητούν. αποδιοπομπαίο HΠA ΣE ΠTΩΣH H YΠEP YNAMH, ΣYMΦΩNA ME EKΘEΣH BPETANIKOY INΣTITOYTOY /ΣΕΛ. 16 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.256 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 16 E TEMBPIOY 2009 Bράζει η N.. Φαγωµάρα στελεχών για τους χειρισµούς Aναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιξε η πόρτα για την προσφυγή

Ανοιξε η πόρτα για την προσφυγή ΣABBATO 10 AΠPIΛIOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.421 2,00 (ΜΕ CD 3,50 ) πª à π Àªºø π ª À ƒπª À ƒ À π ƒπ Ανοιξε η πόρτα για την προσφυγή M ÚÈÔ Σαρκοζί Mπερλουσκόνι Eίµαστε έτοιµοι ανά πάσα στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ξετυλίγοντας κλωστές και νήµατα

ξετυλίγοντας κλωστές και νήµατα ξετυλίγοντας κλωστές και νήµατα π À π À,.. 137, 592 00 À. 23320 25.111 ñ. & FAX 23320 52.053 e-mail: arapitsa@otenet.gr π ø π ª : Ù ÏÈ ÓÔ Û Ï Ó, ÛÎ Ï - appleâ ı ÓË ÙÔ... ÙÛÈÔ ËÌ ÙÚÈÔ, ª ıëì ÙÈÎfi - Ó.

Διαβάστε περισσότερα

λαµπερό πρόσωπο Κρίση-τέρας

λαµπερό πρόσωπο Κρίση-τέρας ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ Οι «αιώνιοι» ψάχνουν το «2» Ï ÌappleÈ Îfi Ì ÙË ƒâ Ï ÁÈ Ó ÂÍ - ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙËÓ appleúfiîúèûë Î È Ô Ì ÙË È Ó ÁÈ ÙÔ appleïâôó ÎÙËÌ Ú.. 45 Aνοιξη και λαµπερό πρόσωπο 8ΜΑΖΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H E KYK IO POB E EI IO O A XPONIA, IO ME A A OPIA. Πότε, πώς θα συνταξιοδοτούνται δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί

H E KYK IO POB E EI IO O A XPONIA, IO ME A A OPIA. Πότε, πώς θα συνταξιοδοτούνται δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.561 Àƒø 1,30 TPITH 28 E TEMBPIOY 2010 www.enet.gr ª ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiappleÔ Í ÓÔ Ó Ù ÙË ÛÊ ÏÈ- ÛË Î È Ù fiúè ËÏÈÎ ÁÈ Û ÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

Pουκέτα για νέα λιτότητα

Pουκέτα για νέα λιτότητα 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.596 Àƒø 1,30 TPITH 9 NOEMBPIOY 2010 Aποχή Mέχρι 35 ετών, στριµωγµένοι οικονοµικά ƒø ø π H ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó -  ÙËÎÂ Ë appleô, appleô Î Ù ÏËÍ ÛÙÔ 39%. ÙÈ appleâúèê ÚÂÈÂ Î Ì ÓıËΠapplefi ÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

φωτιά για οικονομία «Kόψτε μισθούς, θέσεις και συντάξεις» Aπό την παρωδία στην τραγωδία

φωτιά για οικονομία «Kόψτε μισθούς, θέσεις και συντάξεις» Aπό την παρωδία στην τραγωδία HΠA YΠO ΠAPAKOΛOYΘHΣH H YΓEIA 100.000 ΠAI IΩN, AΠO EMBPYA MEXPI 21 ETΩN /ΣΕΛ. 15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.381 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 17 ºEBPOYAPIOY 2010 www.enet.gr «Nα δούµε ποιοι τίναξαν στον αέρα προϋπολογισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Mέτωπο. Σύμμαχοι. αναλαμβάνει. της E.E. A OæEI Πολιτική λύση στην ομηρία / E. 2. Φορολογικό: 16 µέτρα βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση /ΣΕΛ.

Mέτωπο. Σύμμαχοι. αναλαμβάνει. της E.E. A OæEI Πολιτική λύση στην ομηρία / E. 2. Φορολογικό: 16 µέτρα βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση /ΣΕΛ. KOΠEΓXAΓH XΩPIΣ KAMIA EΣMEYΣH ΓIA TO KΛIMA TO KEIMENO THΣ IAΣKEΨHΣ / ΣΕΛ. 12 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.336 Àƒø 1,30 EYTEPA 21 EKEMBPIOY 2009 www.enet.gr Aναλυτές: H Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα έχει καταστεί όµηρός

Διαβάστε περισσότερα

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.741 Àƒø 1,30 TETAPTH 18 MA OY 2011 www.enet.gr ƒπ ÚfiÓÈ ÛÙÔÓ appleúôı Ï ÌÔ ÙÔ ËÌÔÛ Ô ı apple Ú Ì ÓÔ Ó ÔÈ apple Ï- ÏËÏÔÈ ÙˆÓ, π, ÙÚ appleâ ÒÓ Î È ÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, appleô ı appleâ- Yπό

Διαβάστε περισσότερα

Mας δάνεισαν, μας έγδαραν...

Mας δάνεισαν, μας έγδαραν... HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ µâóù Ù + Ô ª ÓÙÛÂÛÙÂÚ Âapple appleô fi appleôï ÌÔ, Î ıò ÈÔ Ó ÈÙÂÓÙ - ÙÈ Ï ÓÔ Ó ÙÈ È ÊÔÚ ÙÔ ÁÈ appleúfiîúèûë ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ ÚÏÈÓÁÎ apple Eγκυµοσύνη µετά τα 40 AΛABANOΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ανατροπές PANTEBOY ΣTO ΛOYΞEMBOYPΓO ME TIΣ... BPYΞEΛΛEΣ

7 ανατροπές PANTEBOY ΣTO ΛOYΞEMBOYPΓO ME TIΣ... BPYΞEΛΛEΣ OHE ZHTAEI AΠO IΣPAHΛ-XAMAΣ NA BPOYN TOYΣ EΓKΛHMATIEΣ ΠOΛEMOY ΣTH ΓAZA /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.284 Àƒø 1,30 EYTEPA 19 OKTøBPIOY 2009 www.enet.gr H κυβέρνηση µετά την ψήφο εµπιστοσύνης, ενώπιον ευθυνών

Διαβάστε περισσότερα

KOM AP OI στις Bρυξέλλες

KOM AP OI στις Bρυξέλλες Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.874 Àƒø 1,30 EYTEPA 24 OKTøBPIOY 2011 www.enet.gr Στον κουρέα τα κλειδιά των τραπεζών ΔπªEΔø Ì ÙËÓ ÎÚ ÙÈÎÔappleÔ ËÛ ÙÔ Ú - ÛÎÔÓÙ È ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ ÙÚ appleâ Â, appleôù ÏÂÛÌ ÙË appleúôˆıô

Διαβάστε περισσότερα

KOYPEMA MI øn XøPI A O Y EI

KOYPEMA MI øn XøPI A O Y EI 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.615 Àƒø 1,30 EM TH 2 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr ÌÊÒÓËÛ Ó EE- EB ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛÂÈ Ì ÌÂÈÒÛÂÈ 12% KOYPEMA MI øn XøPI A O Y EI Aπειλεί µε πόθεν έσχες όσους δεν περαιώσουν ª ƒa ÂÏ Á

Διαβάστε περισσότερα

BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής 5 υπουργοί N.Δ. για προκαταρκτική

BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής 5 υπουργοί N.Δ. για προκαταρκτική ΣYMΦΩNIA AΠO E.E. ΓIA ΠEPIOPIΣMOYΣ ΣTH ΛEITOYPΓIA TΩN HEDGE FUNDS /ΣΕΛ. 56 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.453 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 19 MA OY 2010 www.enet.gr BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο «Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ µεγαλύτερο θαῦµα ποὺ τάραξε τὴν τάξη τοῦ κόσµου, πιὸ µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

MÈ ˆÚ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. www.enet.gr ΣΠΟΡ O ÚÙË ÙˆÓ ÌÂÙ Ó ÛÙÒÓ ÛÙË ÒÚ H ÁˆÁÚ Ê ÙˆÓ ÌÂÙ - Ó ÛÙÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ X Ú ÛÙËΠÛÙÔ Ô Ï Ù

MÈ ˆÚ ÙÌfiÛÊ ÈÚ. www.enet.gr ΣΠΟΡ O ÚÙË ÙˆÓ ÌÂÙ Ó ÛÙÒÓ ÛÙË ÒÚ H ÁˆÁÚ Ê ÙˆÓ ÌÂÙ - Ó ÛÙÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ X Ú ÛÙËΠÛÙÔ Ô Ï ٠36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.650 Àƒø 1,30 TETAPTH 19 IANOYAPIOY 2011 Eνθετο 64σέλιδο µε τις οδηγίες του υπουργείου TÈ ÏÏ ÂÈ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÓÙ appleô ÊÔÚÔÏÔÁ Ò ı Á ÓÂÈ Ë Û ÌappleÏ ÚˆÛË Î È Ì ÚÈ applefiùâ fiûô ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ»

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 98 EPIEXOMENA Τά μεγάλα μας «ΟΧΙ»... σελ. 1 Νά πάρουμε στά χέρια μας καί πάλι τό λάβαρο τοῦ 21... σελ. 3 Νομοθετικό κακούργημα ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Aλλάζει ο χάρτης των τραπεζών

Aλλάζει ο χάρτης των τραπεζών 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.558 Àƒø 1,30 APA KEYH 24 E TEMBPIOY 2010 www.enet.gr Ò ı Ì ÓÂÈ Ì ËÌfiÛÈ Î È 2 3 È ÈˆÙÈÎ Aλλάζει ο χάρτης των τραπεζών Aσφυξία στον Bόλο TÈ apple ÂÙ È ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÈÙÒÓ. H AÁÚÔÙÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφος εμπιστοσύνης οι δημοτικές εκλογές

Ψήφος εμπιστοσύνης οι δημοτικές εκλογές Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.584 Àƒø 1,30 K ÏÂÛÌ. apple Ó Ú Ô Ó Â ÙÂ Ô Ï fi ÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ Ψήφος εμπιστοσύνης οι δημοτικές εκλογές AÎÔÏÔ ıëûâ Ù Ó ÚÈ Ì Ú, KKE

Διαβάστε περισσότερα

για προσλήψεις Ψωρίαση Mπλόκο στα παράθυρα της αυθαιρεσίας Ô ÛÙÂÚÓ - Ûapple ÁÁ ÙÈ

για προσλήψεις Ψωρίαση Mπλόκο στα παράθυρα της αυθαιρεσίας Ô ÛÙÂÚÓ - Ûapple ÁÁ ÙÈ HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ ªÂÁ Ï apple È Ó È Ô ÛÙÂÚÓ Ψωρίαση ÛÙÔ Î ÌappleÈÔÓ ÙÔ ÈÔ ÓÙÔ - ÌappleÓÙfiÚÈ appleôïè - ª Ï Ó ÓÙÈÓ Â - ƒfiì Η αποκάλυψη της αλήθειας - Ûapple ÁÁ ÙÈ + TAΞI EPXONTAI

Διαβάστε περισσότερα

AI TE ÌÂ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÙË T ÓË ÙÔ 2010. KOMIK Ú ÌÂ ÙÔ Beatles 2 E I TO E. BAZOYN ºøTIE

AI TE ÌÂ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÙË T ÓË ÙÔ 2010. KOMIK Ú ÌÂ ÙÔ Beatles 2 E I TO E. BAZOYN ºøTIE ª ƒ ª 4 EN ETA AI TE ÌÂ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÙË T ÓË ÙÔ 2010 KOMIK Ú ÌÂ ÙÔ Beatles Y EIA & E I THMH K È ÔÈ ÌÈÎÚÔ apple Ô Ó ÛÙËÓ ÎÚ ÛË BIB IO HKH H appleô ËÛË ÙˆÓ IÓÎ ΠEMΠTH-ΠAPAΣKEYH 23-24 ΔEKEMBPIOY 2010 ÃÚÈÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÙËÓ Î ÏappleË ÙË BÔ Ï ÙÔ Û ÛÙ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ, ÂÓÒ ÙÔ ÓÙ ÁÌ appleó ÁËÎÂ ÛÙ ÎÚ ÁfiÓ. æhºoºopia ME AKPYA AOY

ÙËÓ Î ÏappleË ÙË BÔ Ï ÙÔ Û ÛÙ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ, ÂÓÒ ÙÔ ÓÙ ÁÌ appleó ÁËΠÛÙ ÎÚ ÁfiÓ. æhºoºopia ME AKPYA AOY Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.776 Àƒø 1,30 TETAPTH 29 IOYNIOY 2011 www.enet.gr «E» - T AKIPH ÙËÓ Î ÏappleË ÙË BÔ Ï ÙÔ Û ÛÙ ÙÔ appleúfiáú ÌÌ, ÂÓÒ ÙÔ ÓÙ ÁÌ appleó ÁËΠÛÙ ÎÚ ÁfiÓ æhºoºopia ME AKPYA AOY ÌÂÚ Î È ÚÈÔ applefi

Διαβάστε περισσότερα

Κωµωδία µε πρωταγωνιστή τον βουλευτή της Νέας ηµοκρατίας Μανώλης εδώ, Μανώλης εκεί, Μανώλης παραπέρα

Κωµωδία µε πρωταγωνιστή τον βουλευτή της Νέας ηµοκρατίας Μανώλης εδώ, Μανώλης εκεί, Μανώλης παραπέρα ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ, ΝΕΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΩΝ / ΣΕΛ. 12-13 34Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.180 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) T ƒ 17 π À π À 2009 Κωµωδία µε πρωταγωνιστή τον βουλευτή της Νέας ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ σελ 4. ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ σελ 8 ΓΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ. εν παίζουµε µε την ανεργία, κύριε Τσίρο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ σελ 4. ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ σελ 8 ΓΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ. εν παίζουµε µε την ανεργία, κύριε Τσίρο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 374 ΤΙΜΗ 0,10 Η ώρα της κάλπηςσελ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ - ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΩΝ 26 ΓΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς αποκατάσταση ζημιών στο ΑΚΕΛ Επιχειρείται ανασύνταξη εν μέσω έντονης γκρίνιας για την γκάφα Χριστόφια η οποία εξέθεσε το κόμμα

Προς αποκατάσταση ζημιών στο ΑΚΕΛ Επιχειρείται ανασύνταξη εν μέσω έντονης γκρίνιας για την γκάφα Χριστόφια η οποία εξέθεσε το κόμμα À ø π Κυριακή 10 Απριλίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 128 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA Ανοίγει, με διπλό στόχο, η συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988 Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ- σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας Φύλλο 22ο Έτος 7ο Μάρτιος 2011. Ì Û applefi Ù apple Ï ÈÔÓÙÔÏÔÁÈÎ Â Ú Ì Ù

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας Φύλλο 22ο Έτος 7ο Μάρτιος 2011. Ì Û applefi Ù apple Ï ÈÔÓÙÔÏÔÁÈÎ Â Ú Ì Ù C M Y K Kωδικός 7908 ( Μια συνέντευξη του Οµότιµου Καθηγητή Παλαιοβοτανικής και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ρ. Βελιτζέλου Ευάγγελου στον Ηλία Κάρτα) Ο Ευάγγελος. Βελιτζέλος γεννήθηκε το 1941

Διαβάστε περισσότερα

«N ÊÙÈ Íˆ Ó Ó ÎfiÛÌÔ. BÏ appleˆ ÙÈ applefiïâè ÙÔ ÎfiÛÌÔ Î È ÛÙËÓ Ù Ë Î Óˆ ÙÔÓ Â Ùfi ÌÔ appleôï ÙË Î ıâìè...

«N ÊÙÈ Íˆ Ó Ó ÎfiÛÌÔ. BÏ appleˆ ÙÈ applefiïâè ÙÔ ÎfiÛÌÔ Î È ÛÙËÓ Ù Ë Î Óˆ ÙÔÓ Â Ùfi ÌÔ appleôï ÙË Î ıâìè... «N ÊÙÈ Íˆ Ó Ó ÎfiÛÌÔ appleô Ù appleôù  ı ÙÔ Ï appleâè» BÏ appleˆ ÙÈ applefiïâè ÙÔ ÎfiÛÌÔ Î È ÛÙËÓ Ù Ë Î Óˆ ÙÔÓ Â Ùfi ÌÔ appleôï ÙË Î ıâìè... BÏ appleˆ ÚÒÌ Ù, appleôïèùèûìô, appleëá Óˆ Ó ÌÂÛ ÙÔ Î È ÈÚÂÙÒ

Διαβάστε περισσότερα

25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης. Λάβαρο ΔNT. επισείει ο Γιώργος

25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης. Λάβαρο ΔNT. επισείει ο Γιώργος AΦΓANIΣTAN OI EI IKEΣ YNAMEIΣ TΩN HΠA EN ΛOΓO OTOYΣAN ΣE KANENAN! /ΣΕΛ. 15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.403 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 17 MAPTIOY 2010 www.enet.gr 25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠOΜΝΗΜOΝΕΥΜΑΤΑ. πως λα τα αυτοβιογραφικά βασίζεται στην τα τιση των προσώπων του συγγραφέα, του

ΑΠOΜΝΗΜOΝΕΥΜΑΤΑ. πως λα τα αυτοβιογραφικά βασίζεται στην τα τιση των προσώπων του συγγραφέα, του ΑΠOΜΝΗΜOΝΕΥΜΑΤΑ πως λα τα αυτοβιογραφικά κείµενα, το αποµνηµ νευµα βασίζεται στην τα τιση των προσώπων του συγγραφέα, του αφηγητή και του πρωταγωνιστή της ιστορίας. Στο αποµνηµ νευ- µα αναπλάθονται εµπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

EÏÏ Û ÎÚ ÙÈÎfi ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙË ºÈÓÏ Ó, Ë ÔappleÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ ÙË ı ÂappleÂÓ ÛÂÈ ÙÔ appleôûfi Ùfi Û ÔÌfi- ÏÔÁ ÁÈ ÌÈ appleâú Ô Ô Ûˆ 15 ˆ 30

EÏÏ Û ÎÚ ÙÈÎfi ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi ÙË ºÈÓÏ Ó, Ë ÔappleÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ ÙË ı ÂappleÂÓ ÛÂÈ ÙÔ appleôûfi Ùfi Û ÔÌfi- ÏÔÁ ÁÈ ÌÈ appleâú Ô Ô Ûˆ 15 ˆ 30 Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.817 Àƒø 1,30 TETAPTH 17 AY OY TOY 2011 www.enet.gr H Φινλανδία θα μας δανείσει, αφού πρώτα της δανείσουμε εμείς! H «ƒ O» Û ÌÊˆÓ ÌÂÙ - Í ÏÏ Î È ºÈÓÏ Ó ÊÔÚ ÙË ÔÚ ÁËÛË Ó Ô, ˆ ÂÁÁ ËÛË, applefi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ. Στον κόσµο του Tύπου. Tουρκία και Eυρώπη. Oχι στην µπούργκα HÌÔ Ó ÛÙ «Ã ÚÔ- ÓÙ» ÁÈ ÒÓÈ ÙËÓ. ÛÙÔ IÓÙÂÚÓÂÙ www.enet.gr

ΑΠΟΨΕΙΣ. Στον κόσµο του Tύπου. Tουρκία και Eυρώπη. Oχι στην µπούργκα HÌÔ Ó ÛÙ «Ã ÚÔ- ÓÙ» ÁÈ ÒÓÈ ÙËÓ. ÛÙÔ IÓÙÂÚÓÂÙ www.enet.gr Pεκόρ εισιτηρίων για το νέο Mουσείο Oικισµός 14.000 χρόνων στο Aιγαίο ÚˆÙÔÊ Ó Ô Ú ıìfi Ô Ê ÁÔ Ó. Eˆ ıâ Â Ó ˆÏËı -Ì Ûˆ È ÈÎÙ Ô - 25.000!  ËÊÔÊÔÚ ÛÙË ÚÂÙ ÓÈÎ «Î ÚÓÙÈ Ó» ÁÈ ÙÔ Ó Ú ÂÈ fi È Ó Â ÈÛÙÚ ÊÔ Ó Ù

Διαβάστε περισσότερα

Προς νέο μοντέλο πέρα από το ΠAΣOK

Προς νέο μοντέλο πέρα από το ΠAΣOK 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.542 Àƒø 1,30 EYTEPA 6 E TEMBPIOY 2010 www.enet.gr H ÂappleÈÏÔÁ ÈÒÚÁÔ ÁÈ K Ì ÓË, MappleÔ Ù ÚË, T ÙÔ ÏË Προς νέο μοντέλο πέρα από το ΠAΣOK ÚÂÈ ÌË ÎÔÌÌ ÙÈÎÔ appleô ÊÈÔÈ, ÁÈ ÙËÓ ı - Ó Ô. Ì

Διαβάστε περισσότερα

MEIø H MI øn 20% KAI YNTA EøN ºEPNEI A O TI H A

MEIø H MI øn 20% KAI YNTA EøN ºEPNEI A O TI H A Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.852 Àƒø 1,30 TPITH 27 E TEMBPIOY 2011 www.enet.gr Aυξήσεις ώς και 60% στο ρεύμα και διώξιμο υπαλλήλων KAM ANAKI ÁÈ Ó Â Í ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÚÂ Ì - ÙÔ, appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÊÙ

Διαβάστε περισσότερα

βλέπει η τρόικα Ú ÙÂÙ Ì ÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó Ù Ú, ÔÍÂ Â appleôïèùèî ÓÙÈ-

βλέπει η τρόικα Ú ÙÂÙ Ì ÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó Ù Ú, ÔÍÂ Â appleôïèùèî ÓÙÈ- ENΘΕΤΑ» Τέχνη» Κόµικς» Βιβλιοθήκη» Υγεία και Eπιστήµη ΣABBATO 3 IOYΛIOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.489 1,50 AΣΦAΛIΣTIKO OI TEΛIKEΣ ANATPOΠEΣ TPATO K Ó Ó ÛÙË Û ÓÙ ÍË appleúèó Ù 53 Mε κρατική

Διαβάστε περισσότερα