Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12."

Transcript

1 Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 19,85% Δεκέμβριος 2014

2 2 2

3 3 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Νόμος 3601/2007 ( ΦΕΚ α 178/ ) Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Απόφαση υπ αριθ. 2/452/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Οργανωτικές απαιτήσεις για την λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αποφάσεις υπ αριθ. 1 έως 7 και 9/459/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση υπ αριθ. 8/459/ (ΦΕΚ Β/2456/ ) «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει. Εγκύκλιος 48 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Διευκρινίσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που προβλέπεται στην απόφαση 8/459/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΚΕ Η εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας όπου περιγράφονται πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο και την πρόληψη και διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο Διαχείρισης κινδύνων για την εφαρμογή διαδικασιών που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της εταιρείας ( ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας). Ο υπεύθυνος Διαχείρισης κινδύνων παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και είναι υπεύθυνος για την ΕΔΑΚΕ. Σκοπός της ΕΔΑΚΕ είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτικής της εταιρίας σε σχέση με το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων της. Η ΕΔΑΚΕ απoτελεί εσωτερική διαδικασία της εταιρίας στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι στόχοι σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της εταιρίας, αναλόγως των κινδύνων που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται στο πλαίσιο της συναλλακτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας κατά την 31/12/2014 υπολογίστηκε σε 19,85 %, σε σχέση με το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτείται. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Τα κεφάλαια της ΕΠΕΥ για εποπτικούς σκοπούς με βάση την απόφαση 2/459/ αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το τακτικό αποθεματικό, το αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων, το αποθεματικό αναπροσαρμογής και καταγραφής ζημιών χαρτοφυλακίου της εταιρείας, θετικό ή αρνητικό, ενδιάμεσα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) περιόδου, υπό τους όρους ότι α) έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας και β) έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται οι Ζημιές χρήσης και παρελθουσών χρήσεων, τα έξοδα ιδρύσεως και άυλα πάγια στοιχεία, και οι διαφορές αναπροσαρμογής. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των Εποπτικών Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου ( ποσά σε χιλ. ευρώ.) ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (CΑ1) OWN FUNDS (CA1) Ποσά σε χιλ. ευρώ 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(OWN FUNDS) 2.840, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL) 2.840,21 3

4 ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL) 2.848, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital) 6.900, Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments) 6.900, (-) Own CET1 instruments / Ιδιοκατεχόμενα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας Retained earnings /Κέρδη εις νέον , Previous years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών , Profit or loss eligible / Κέρδος ή Ζημία (εποπτικά αναγνωριζόμενα) -815, Profit or loss attributable to owners of the parent / Κέρδος ή ζημία που αποδίδεται στη μητρική εταιρεία -815, (-) Part of interim or year-end profit not eligible / Μέρος των προσωρινών κερδών ή κέρδων στο τέλος της χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας Accumulated other comprehensive income /Λοιπά συσωρευμένα εισοδήματα Other reserves / Λοιπά αποθεματικά 1.655, Funds for general banking risk /Κεφάλαια για γενικούς Τραπεζικούς κινδύνους Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments /Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε προϋφιστάμενα στοιχεία κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 Adjustments to CET1 due to prudential filters/ Προσαρμογές στα μέσα κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 που οφείλονται στα εποπτικά φίλτρα (-) Goodwill / Υπεραξία (-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια -9, (-) Other intangible assets gross amount / Μικτή αξία λοιπών αϋλων παγίων -9, Deferred tax liabilities associated to other intangible assets / Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με τα λοιπά αϋλα πάγια (-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities / Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές καθαρές των φορολογικών υποχρεώσεων (-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses/άνεπαρκεια των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου ΠΕΔ που προκύπτει κατά τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας (-)Defined benefit pension fund assets /Περιουσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών (-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital / Αμοιβαίες συμμετοχές στα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital /Υπερβάλλον ποσό αφαιρετικών στοιχείων των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που υπερβαίνει τα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα στις οποίες εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1.250% 4

5 (-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Τιτλοποιημένες θέσεις στις οποίες εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1.250% (-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Ατελής συναλλαγές στις οποίες εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1.250% (-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Θέσεις χαρτοφυλακίου για τις οποίες το ίδρυμα δε μπορεί να προσδιορίσει το συντελεστή στάθμισης κινδύνου δυνάμει της προσέγγισης ΠΕΔ και εναλλακτικά μπορεί να εφαρμόσει συντελεστή στάθμισης 1.250% (-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight / Ανοίγματα σε μετοχές στο πλαίσιο της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων στις οποίες εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1.250% (-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 σε περιπτωσεις που το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα (-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences / Αφαιρετικά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 σε περιπτωσεις που το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα (-) Amount exceeding the 17.65% threshold / Ποσό που υπερβαίνει το όριο του 17.65% Other transitional adjustments to CET1 Capital / Λοιπές μεταβατικές προσαρμογές των μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR/ Πρόσθετα αφαιρετικά ποσά των μέσων κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 που οφείλονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού CET1 capital elements or deductions - other / Λοιπά στοιχεία κεφαλαίου κοινων μετοχών της κατηγορίας 1 ή αφαιρετικά στοιχεία ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL /ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Capital instruments eligible as AT1 Capital /Μέσα κεφαλαίου αποδεκτά ως Πρόσθετα Μέσα Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments / Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε προϋφιστάμενα στοιχεία πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital / Μέσα κεφαλαίου που εκδίδονται από θυγατρικές και αναγνωρίζονται ως στοιχεία πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1-7,89 5

6 Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries / Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε πρόσθετη αναγνώριση στα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1, μέσα κεφαλαίου εκδόσεως των θυγατρικών (-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital / Αμοιβαίες συμμετοχές στα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 σε περίπτωση που το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα (-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment / Αφαιρετικά ποσά από τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 σε περίπτωση που το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα (-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital Υπερβάλλον ποσό αφαιρετικών στοιχείων που υπερβαίνει τα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 2 Other transitional adjustments to AT1 Capital / Λοιπές προσαρμογές των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1) / Υπερβάλλον ποσό αφαιρετικών στοιχείων που υπερβαίνει τα πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (αφαιρετικό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1) (-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR / Πρόσθετα αφαιρετικά ποσά των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που οφείλονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού AT1 capital elements or deductions - other / Πρόσθετα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ή αφαιρετικά ποσά- Λοιπά -7,89 Δεν απαιτείται ανάλυση της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων διότι η εταιρεία δεν έχει εκδώσει καινοτόμους τίτλους και δεν έχει υβριδικά κεφάλαια. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)) (ποσά σε χιλ. ) 1 1* 1** ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR / Εκ των οποίων: Eπιχειρήσεων επενδύσεων που υπόκεινται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και άρθρο 98 του Κανονισμού Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR / Εκ των οποίων: Eπιχειρήσεων επενδύσεων που υπόκεινται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 και άρθρο 97 του Κανονισμού , ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ,44 ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Τυποποιημένη Προσέγγιση ,44 6

7 Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων , Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Public Sector Entities / Οντότητες του Δημοσίου τομέα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς οργανισμοί Ιδρύματα (institutions) Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική 27, Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία Ανοίγματα Σε καθυστέρηση Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση 8.330, Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) Ανοίγματα σε Μετοχές 13, Λοιπά ανοίγματα 3.346, Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη Μέθοδο * εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν δεν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές Μετατροπής Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Ιδρύματα (institutions) Corporates - SME / Επιχειρήσεις - ΜΜΕ Corporates - Specialised Lending / Επιχειρήσεις - Ειδικός δανεισμός Corporates - Other / Επιχειρήσεις -Λοιπά Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές Μετατροπής Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Ιδρύματα (institutions) Corporates - SME / Επιχειρήσεις - ΜΜΕ Corporates - Specialised Lending / Επιχειρήσεις - Ειδικός δανεισμός Corporates - Other / Επιχειρήσεις -Λοιπά Retail - Secured by real estate SME /Λιανική Τραπεζική- Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία δάνεια σε ΜΜΕ Retail - Secured by real estate non-sme/λιανική Τραπεζική- Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία λοιπά δάνεια (εκτός δανείων σε ΜΜΕ) Retail - Qualifying revolving /Λιανική Τραπεζική Ανακυκλούμενες πιστώσεις Retail - Other SME /Λιανική Τραπεζική- Δάνεια σε ΜΜΕ Retail - Other non-sme /Λιανική Τραπεζική- Λοιπά δάνεια (εκτός δανείων σε ΜΜΕ) Μετοχές με την ΠΕΔ Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την ΠΕΔ * εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις 7

8 Άλλα στοιχεία του ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος για συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου (Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP) 1.2 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για τον Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης στο Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με την τυποποιημένη προσέγγιση Εμπορεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Μετοχές Συνάλλαγμα Εμπορεύματα ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ για Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με τη Μέθοδο των Εσωτερικών Υποδειγμάτων 1.4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (BIA) Τυποποιημένη (STA) / Εναλλακτική Τυποποιημένη Προσέγγιση (ASA) Εξελιγμένη προσέγγιση ( AMA) (ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS) / ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Advanced method /Εξελιγμένη προσέγγιση Standardised method /Τυποποιημένη προσέγγιση Based on OEM / Μέθοδος Αρχικού Ανοίγματος TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES 1.7 IN THE TRADING BOOK /ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΧΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1.8 OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS /ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ * 1.8.2** 1.8.2*** Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458 / Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 458 Of which: requirements for large exposures / Εκ των οποίων απαιτήσεις για τα ΜΧΑ Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property/ Εκ των οποίων: που οφείλονται σε προσαρμοσμένους συντλεστές στάθμισης για τη στάθμιση κινδύνου με στόχο τις φούσκες κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων κατοικίας και των εμπορικών ακινήτων Of which: due to intra financial sector exposures / Εκ των οποίων: που οφείλονται σε ανοίγματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα 2.591,19 8

9 Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459 / Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 459 Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR / Εκ των οποίων: Πρόσθετο ποσό σταθμισμένου ανοίγματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 υπολογίζονται ανά άνοιγμα με Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως ορίζει και η σχετική Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναλυτικά το 8% του σταθμισμένου ποσού για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων για πιστωτικό κίνδυνο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 3/459/3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι για ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση 8,00% 666,450,44 Λιανική Τραπεζική 8,00% 2,206,31 Λοιπά ανοίγματα ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 8,00% , ,08 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ ΚΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2014 (Τα ποσά σε χιλιάδες) ΘΕΣΕΙΣ LONG SHOR T ΜΙΚΤΗ ΘΕΣΗ Χαρτοφυλάκιο 6,96 0 6,96 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΙΚΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙ 8% ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΑΡ ΓΕΝΙΚΟΥ Η ΘΕΣΗ (L-S) ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙ 8% ΚΕΦΑΛΑΙΑΚ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0,56 0,56 1,11 CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3) Β03: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1 Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital ratio) 20% 9

10 10 2 Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 [ Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital] 2.204,17 3 Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1(T1 Capital ratio) 20% 4 Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 [Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital] 1.981,63 5 Συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total capital ratio) 20% Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων 6 (Surplus(+)/Deficit(-) of total capital) 1.695,44 Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλά, προς τούτο θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος έχουν την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Η εταιρεία λόγου του μεγέθους της δεν έχει δημιουργήσει ανεξάρτητη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει την υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου με κριτήριο την εμπειρία της ως υπεύθυνη της υπηρεσίας διαχείρισης κινδύνων και παράλληλα έχει αναθέσει και στο Λογιστήριο, και στο τμήμα παροχής πιστώσεων να παρακολουθούν όλους τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εμπλακεί η εταιρεία και να ενημερώνουν άμεσα την υπεύθυνη. Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την υπηρεσία της Διαχείρισης Κινδύνων. Η γραμμή αναφοράς της υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων είναι, τόσο στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο απευθείας. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων υποβάλλει στον ΔΣ της ΕΠΕΥ τουλάχιστον άπαξ ετησίως, έκθεση για την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας της εταιρείας (ΕΔΑΚΕ). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση και της λειτουργίας της ΕΔΑΚΕ ανατίθεται από το ΔΣ στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Σκοπός της ΕΔΑΚΕ είναι η καταγραφή της πολιτικής της εταιρίας σε σχέση με το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων της. Αποτελεί εργαλείο για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της ΕΠΕΥ σε σχέση με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της δραστηριότητας της και οι οποίοι μπορεί να προέρχονται τόσο από το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον όσο και από την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΕΠΕΥ. Η ακολουθούμενη διαδικασία βασίζεται: 1 αναγνώριση/αξιολόγηση του κινδύνου (υφιστάμενου και αναμενόμενου) 2 υφιστάμενα (ή προτιθέμενα) μέτρα περιορισμού/μετριασμού του κινδύνου 3 υπολογισμός της ανάγκης κράτησης (ή μη) κεφαλαίου. Βασικές κατηγορίες κινδύνων που διαλαμβάνει η ΕΔΑΚΕ Α)Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Β)Υπολειπόμενος κίνδυνος Γ)Κίνδυνος συγκέντρωσης Δ)Κίνδυνος της αγοράς Ε)Λειτουργικός κίνδυνος Στ)Κίνδυνος ρευστότητας Ζ)Κίνδυνος κεφαλαίων Η)Κίνδυνος κερδοφορίας Θ) Κίνδυνος Φήμης 10

11 11 Ι) Κίνδυνος Τιτλοποίησης Κ) Πολιτική Αποδοχών Α) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η εταιρεία ζημιές εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και των αντισυμβαλλόμενων. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τις δανειοδοτήσεις και τη διαχείριση διαθεσίμων. [πχ η εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος (πελάτες, συνεργαζόμενες ΕΠΕΥ, τράπεζες) αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τις συναλλαγές πελατών και τη διαχείριση διαθεσίμων. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί όταν υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών δανείων, που έχουν ως αποτέλεσμα, τη μείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της ΕΠΕΥ σε περίπτωση που η τελευταία κατέχει ομολογιακά δάνεια ή όταν μειώνονται οι αξίες των τίτλων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Διαδικασίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Η εταιρεία :. Προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προσδιορίζει τις τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται. Προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κτλ.) Προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα τους. Αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας. Εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος. Εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου. Εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Εφαρμόζει κριτήρια χορήγησης πιστώσεων. Προσδιορίζει διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε σχέση με τις χορηγηθείσες πιστώσεις (άμεση αντίδραση των υπευθύνων παροχής πίστωσης για περιορισμό παροχής, αύξηση περιθωρίων, διαφοροποίηση καταλόγου αποδεκτών αξιών ) Προσδιορίζει τις πολιτικές ως προς την αναχρηματοδότηση, ανανέωση, έγκριση και τροποποίηση των χορηγηθέντων πιστώσεων. ( ιστορικότητα της συμπεριφοράς των πελατών) Προσδιορίζει πολιτική και διαδικασίες για την εξασφάλιση της εταιρίας ως προς τις χορηγούμενες πιστώσεις ( πχ χαρτοφυλάκιο ασφαλείας) προβαίνει σε Εξασφαλίσεις για την χορήγηση πιστώσεων ( επαφές με τα πιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση της έγκρισης, ανανέωσης, και τροποποίησης των χορηγηθέντων πιστώσεων) Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζει την ικανότητα αποπληρωμής, αντισταθμίζει και μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Η δε εταιρεία για καλύτερη διαχείριση του κινδύνου αναθεωρεί συνεχώς τις πολιτικές της. Η πολιτική της εταιρείας είναι όπως το ύψος της πίστωσης που παρέχει στους πελάτες να μη ξεπερνά το σύνολο των διαθεσίμων της και της πιστωτικής γραμμής των τραπεζών που χορηγούν πίστωση. Επιμελείται την διασπορά κεφαλαίων ΕΠΕΥ και επενδυτών σε διάφορα πιστωτικά Ιδρύματα. Έχει ανατεθεί σε νομικούς η εξόφληση των πριν της 1/6/2001 χρεωστικών υπολοίπων. Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν.4141/2013 και την απόφαση υπ. αριθμ. 6/675/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, πρέπει μέχρι το πέρας του Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+3. 11

12 12 Εξασφαλίσεις Η πολιτική της ΕΠΕΥ είναι όπως το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης των πελατών και των λοιπών αντισυμβαλλομένων. Η εταιρία παρέχει πιστώσεις περιθωρίου μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει από τον πελάτη τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Για το σκοπό της εξασφάλισης των απαιτήσεων της από ανοίγματα έναντι των πελατών της, η εταιρία καταρτίζει εγγράφως έγκυρες δεσμευτικές και εκτελεστές συμβάσεις δανεισμού περιθωρίου ασφάλειας, στις οποίες εφαρμοστέο δίκαιο είναι εκείνο της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία δεν εκταμιεύει κανένα ποσό της πίστωσης, εφόσον ο πελάτης δεν παρέχει προς την εταιρεία ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του με όσα προβλέπει ο νόμος και ορίζει η σύμβαση. Συνεπώς προτού ο πελάτης παράσχει προς την εταιρία χαρτοφυλάκιο ασφαλείας το οποίο μπορεί να αποτελείται μόνο από κινητές αξίες αποδεκτές από την εταιρία, δεν είναι δυνατή η παροχή πίστωσης. Οι αποδεκτές αξίες ρυθμίζονται νομοθετικά. Το αρχικό περιθώριο συμφωνείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Το διατηρητέο περιθώριο δεν επιτρέπεται να κατέρχεται του ποσοστού του 30% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Στη σύμβαση με τον πελάτη, προβλέπεται ρητώς ότι μέχρι την κάλυψη εκ μέρους του πελάτη του διατηρητέου περιθωρίου ασφαλείας η εταιρία δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του πελάτη σε καμία άλλη αγορά μετοχών με πίστωση. Ο πελάτης δε δικαιούται να αναλάβει χρηματικά ποσά από το λογαριασμό πίστωσης αορίστου χρόνου ή να παραλάβει μετοχές πριν από την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών του έναντι της εταιρίας, βάσει των όρων της σχετικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την εταιρία. Η εταιρία δικαιούται, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης με τον πελάτη, να αρνηθεί καταβολή χρημάτων στον πελάτη, ακόμα και αν επί μέρους λογαριασμοί του εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται οφειλή του πελάτη έναντι της εταιρίας, από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και αν η οφειλή αυτή δεν είναι ληξιπρόθεσμη, ενδεικτικώς στην περίπτωση που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του πελάτη κινητές αξίες, χωρίς να έχει παρέλθει ακόμη η ημερομηνία κατά την οποία το σχετικό ποσό είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την εταιρία Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της εταιρίας έναντι του πελάτη υφίσταται νόμιμο ενέχυρο υπέρ της εταιρίας επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. Margin calls Σε περίπτωση που οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πίστωσης και για οποιοδήποτε λόγο ιδίως συνεπεία διακυμάνσεων των τιμών των αποδεκτών αξιών ή αν η κινητή αξία παύσει να είναι αποδεκτή αξία προκύψει έλλειμμα περιθωρίου, αν δηλ το διατηρητέο περιθώριο κατέλθει του ισχύοντος ποσοστού καθώς και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, προκύψει ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο του πελάτη έναντι της εταιρίας, η τελευταία εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης με τον πελάτη κατά την κρίση της, α) να μεταφέρει στον λογαριασμό πίστωσης αορίστου χρόνου πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό του πελάτη που τηρείται στην εταιρία, μειώνοντας έτσι το χρεωστικό υπόλοιπο ή και να β) να μεταφέρει άμεσα στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας κινητές αξίες του πελάτη που αυτή φυλάσσει από οποιοδήποτε λογαριασμό τηρεί ο πελάτης στην εταιρία, επιλέγοντας κατά την κρίση της μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη ή και γ) να ρευστοποιήσει αμέσως κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκαθίσταται το διατηρητέο περιθώριο στα εκάστοτε συμβατικώς ή εκ του νόμου οριζόμενα επίπεδα, ή κατά περίπτωση, να εξοφληθεί η ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του πελάτη. Σε περίπτωση που το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού πίστωσης, όπως και αν αυτό προκύψει, υπερβεί το συμφωνημένο όριο της πίστωσης και ο πελάτης δεν το καταθέσει αμέσως στην εταιρία, σε πίστωση του λογαριασμού πίστωσης το ποσό της διαφοράς, η εταιρία πέραν των δικαιωμάτων που έχει να προβεί άμεσα σε ρευστοποίηση τίτλων προς αποκατάσταση της συμφωνημένης σχέσης διατηρητέου περιθωρίου του χαρτοφυλακίου ασφαλείας δικαιούται, κατά την κρίση της, να κλείσει οριστικά την πίστωση. Όχληση του πελάτη Το τμήμα παροχής πιστώσεων είναι αρμόδιο για την όχληση του πελάτη σε περίπτωση ελλείμματος περιθωρίου. Η ρευστοποίηση των θέσεων του πελάτη γίνεται από το τμήμα παροχής πιστώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας. Κίνδυνος απομείωσης αξίας από: Εκπρόθεσμες απαιτήσεις που αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις πριν την 1/6/2001(κόκκινοι κωδικοί). Επισφαλείς απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες η εταιρεία προσδιορίζει ότι είναι πιθανή η μη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού και των οφειλόμενων τόκων. Ο υπολογισμός της απομείωσης γίνεται με βάση την εκτίμηση της εταιρείας σε ότι αφορά την ιστορική εμπειρία ζημιών που παρουσιάστηκαν με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνων. Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες διενεργούνται όταν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις οι οποίες καθιστούν αμφίβολη την είσπραξη μέρους ή του συνόλου των οφειλόμενων ποσών. Αντικειμενικές αποδείξεις ότι ορισμένες χορηγήσεις σε πελάτες χρειάζονται πρόβλεψη για απομείωση αξίας, επέρχεται μετά από βίαιη πτώση των τιμών του χαρτοφυλακίου ασφαλείας ή από την εξαφάνιση ενεργής αγοράς για το στοιχείο εξασφάλισης του δανείου. Χορηγήσεις διαγράφονται όταν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εισπράξιμες. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη πληροφορίες όπως σημαντικές αλλαγές στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις 12

13 13 του έναντι της εταιρείας ή περιπτώσεις όπου οι εισπράξεις από την εξασφάλιση δεν θα είναι επαρκείς για την αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δικαστική απόφαση. Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου και Υιοθέτηση Πιστωτικών Ορίων Η έγκριση των χορηγήσεων γίνεται από τον υπεύθυνο παροχής πίστωσης. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και η Υπηρεσία παροχής πιστώσεων παρακολουθούν στενά και αναθεωρούν όπου χρειάζεται τα όρια έγκρισης πιστωτικών ορίων.οι μεταβολές στις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των πελατών παρακολουθούνται καθημερινά. Ο καθορισμός των ορίων των Διαθεσίμων και των Τραπεζικών χορηγήσεων γίνεται από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της εταιρείας με γνώμονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της εταιρείας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε ζημιογόνες δραστηριότητες. Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας, οι οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και το πολιτικοοικονομικό περιβάλλον. Γραμμές χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα Η υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων με το τμήμα παροχής πίστωσης παρακολουθούν ημερησίως, τις γραμμές χρηματοδότησης που η εταιρία έχει διασφαλίσει από πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρίας, ούτως ώστε να γνωρίζει το ύψος των πιστώσεων που μπορεί να παρέχει η εταιρία συνολικά σε πελάτες της. Το τμήμα παροχής πιστώσεων σε συνεργασία με την υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων αποφασίζουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων πελατών για χρήση ορίου πίστωσης αναλόγως των ρευστών διαθεσίμων που η εταιρία διαθέτει και της διαμόρφωσης της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων της. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ενημερώνονται καθημερινώς ως προς τα ανωτέρω. Συμβάσεις εξασφάλισης Η εταιρία μεριμνά ώστε το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης να προσαρμόζει στις συμβάσεις εξασφάλισης των απαιτήσεων της εταιρίας από συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου στις νομοθετικές εξελίξεις. Το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης μεριμνά, ώστε οι ανωτέρω εξασφαλιστικές συμβάσεις της εταιρίας με τον πελάτη να παραμένουν δεσμευτικές. Για το σκοπό της εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων το τμήμα παροχής πιστώσεων συνεργάζεται με το τμήμα της εταιρίας. Επιλογή Πιστωτικών ιδρυμάτων Η εταιρία κατά τη σύναψη συμφωνιών προθεσμιακής κατάθεσης ή επαναγοράς (repos) επιλέγει κατά κανόνα την overnight δέσμευση χρηματικών ποσών προκειμένου να διατηρεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Επιπλέον προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας επιλέγουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρείας Ο καθορισμός των ορίων στα διαθέσιμα και στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρείας γίνεται με γνώμονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της εταιρίας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια του ν Υπεύθυνος για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι ο Πρόεδρος. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισμοί σχετικά με την ανάληψη καινούργιων πιστωτικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Β) ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο υπολειπόμενος κίνδυνος αναφέρεται στην περίπτωση της απόδειξης των τεχνικών μειώσεως του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου ως λιγότερο αποτελεσματικών από όσο αναμενόταν. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά στις συμβάσεις με τον αντισυμβαλλόμενο πελάτη, ότι σε περίπτωση που οι παρεχόμενες ασφάλειες δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της Εταιρίας, η τελευταία θα δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να απαιτήσει την καταβολή επιπρόσθετης ασφάλειας ή διακοπή της παροχής πίστωσης. Γ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα προς έναν πελάτη ή προς μία ομάδα συνδεδεμένων πελατών θεωρείται όταν το ύψος του είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το συνολικό άθροισμα των ΜΧΑ της Εταιρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας. Κάθε ΜΧΑ της Εταιρίας έναντι ενός πελάτη της ή μίας ομάδας συνδεδεμένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας. Το σύνολο των ανοιγμάτων της Εταιρίας έναντι: α) των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσου ή ανώτερου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και β) των πέντε μεγαλύτερων μετόχων της, δεν υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της. Για το σκοπό του υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές, προσμετρώνται τα χρηματοδοτικά ανοίγματα της Εταιρίας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν «ομάδα συνδεδεμένων πελατών» με τα πρόσωπα,υπό α) και β) ανωτέρω. 13

14 14 Η ΕΠΕΥ αναλύει τα ανοίγματά της κατά εκδότη εξασφαλίσεων προκειμένου να παρακολουθεί την ύπαρξη πιθανού κινδύνου συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων και εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε σημαντικό εύρημα. Η Εταιρία γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ΜΧΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/ «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων». Τo τμήμα του εσωτερικού ελέγχου παρακολουθεί καθημερινώς μέσω του λογισμικού συστήματος της Εταιρίας την αξία των ΜΧΑ. Αν διαπιστωθεί ότι τα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβαίνουν τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια, τότε ενημερώνεται άμεσα σχετικώς ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας, ο οποίος κοινοποιεί άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την υπέρβαση αυτή, εντός 10 ημερών από τη διαπίστωση της υπέρβασης. Η Εταιρία επικοινωνεί άμεσα εντός του χρονικού αυτού διαστήματος με τον πελάτη, τον ενημερώνει για την υπέρβαση και κλείνει το ποσό της υπέρβασης είτε με κατάθεση του ποσού της υπέρβασης από τον πελάτη στο λογαριασμό του, είτε με πώληση τίτλων του πελάτη, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αναγκαστική πώληση από την Εταιρία. Δ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ότι αλλαγές στις τιμές της αγοράς - όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις τιμές χρηματιστηρίου και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες - θα επηρεάσουν τα καθαρά εισοδήματα της εταιρείας ή τις αξίες στοιχείων του ισολογισμού της. Ο κίνδυνος αγοράς αναλύεται στα πιο κάτω είδη κινδύνου: (i) Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, που προκύπτει από αλλαγές στην καμπύλη επιτοκίων, και ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων. (ii) Ο κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις αλλαγές των τιμών διάφορων χρηματοοικονομικών αξιών (ομόλογα, παράγωγα, μετοχές κλπ) που κατέχει η εταιρεία. (iii) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος κέρδους ζημιών ή αυξομείωσης σε αξίες στοιχείων ισολογισμού της εταιρείας, που προκύπτει από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία τηρεί λογαριασμούς συναλλάγματος, παρακολουθεί την εξέλιξη των ισοτιμιών προκειμένου να λάβει μέτρα αντιμετώπισης του σχετικού κινδύνου και επωμίζεται τον σχετικό κίνδυνο ανάλογα με το τηρούμενο υπόλοιπο. Κατά την ισχύουσα σήμερα διαδικασία, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται σε άλλο νόμισμα, για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών και την λογιστικοποίησή τους σε ευρώ ο Θεματοφύλακας «κλειδώνει την ισοτιμία» (άλλου νομίσματος/ευρώ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της συναλλαγής. Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο εταιρείας Υπεύθυνος για τις επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασμό σε κινητές αξίες είναι ο Πρόεδρος. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο μεταβολής της αξίας του προς τούτο η εταιρεία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση την απόφαση 4/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων: Μεριμνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρείας να κινείται στα νόμιμα όρια. Ενημερώνει σε καθημερινή βάση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας σχετικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και αναφορικά με την συμμόρφωση του προς τα όρια των ΜΧΑ. Ε) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες ή παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτει και ο νομικός κίνδυνος. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων. Διαδικασίες Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία καλύπτουν την αναγνώριση, εντοπισμό, μέτρηση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχο, μείωση και αναφορά των λειτουργικών κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει να αντιμετωπίσει Για την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων χρησιμοποιούνται: 14

15 15 Εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, εκθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Τεχνικού ασφαλείας. Εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου. Μητρώο Παραπόνων. Μητρώο Καταγραφής Παρακολούθησης Κινδύνων όπου καταγράφονται τα γεγονότα που δημιουργούν λειτουργικό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται στα συστήματα πληροφορικής (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητας, κλοπή μηχανογραφικού εξοπλισμού, κακόβουλή χρήση κτλ.). - γεγονότα που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο κατά της ΕΠΕΥ Εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. Νομικός κίνδυνος και ιδίως ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της εταιρίας προς καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους σε περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας Διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων πληροφορικής Η μη εφαρμογή ή η λανθασμένη εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας Βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Υποθέσεις που χειρίσθηκαν / χειρίζονται οι Νομικές Υπηρεσίες,. ΣΤ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών ή του κεφαλαίου που προκύπτει από την αδυναμία της εταιρείας να ικανοποιήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας Η προσέγγιση της εταιρείας στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της, όταν προκύψουν, τόσο υπό «κανονικές», όσο και σε καταστάσεις προσομοίωσης κρίσης, χωρίς δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος. Η διαχείριση της ρευστότητας (συμπεριλαμβανομένης και τήρησης ορίων των εποπτικών αρχών), αναλαμβάνεται από την υπηρεσία Διαχείρισης κινδύνων. Εφαρμόζεται, διαδικασία για τον εντοπισμό, τη μέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας Η εταιρεία λαμβάνει, υπόψη την νομική οντότητα στην οποία βρίσκονται τα στοιχεία Ενεργητικού, τη χώρα που είναι νομίμως καταχωρημένα, παρακολουθεί δε τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω στοιχεία Ενεργητικού μπορούν να ρευστοποιηθούν εγκαίρως. Προς τούτο τηρείται αρχείο που ενημερώνεται σε καθημερινή βάση. Το ως άνω αρχείο παραδίδεται σε καθημερινή βάση στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο της εταιρείας. Η στρατηγική, είναι ανάλογη προς την πολυπλοκότητα, και το επίπεδο ανοχής κινδύνου που έχει οριστεί. Επί του αρχείου πραγματοποιούνται διάφορα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα όταν χρειάζονται. Αναφορικά με τις απαιτήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας, η εταιρεία έχοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδομή παρακολούθησης και διαχείρισης της ρευστότητας, όταν κρίνει αναγκαίο προβαίνει σε δανεισμό από τράπεζες για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Η εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3606/2007, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την συνεχή και κανονική εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και διατηρεί καθόλην την διάρκεια της λειτουργίας της το δείκτη ρευστότητας ( κυκλοφορούν ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τουλάχιστον ίσον με τη μονάδα. Ζ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνθεση κεφαλαίων (ότι αναφέρεται στη μέθοδο υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας). Η) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Εξαρτάται από την διακύμανση των λειτουργικών εσόδων και τις τοποθετήσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Θεωρούμε ότι η εταιρεία έχει χαμηλό κίνδυνο διότι ο κύκλος εργασιών της εξαρτάται από μεγάλο αριθμό πελατών. Στόχοι της εταιρείας είναι α) σταθεροποίηση και β)ανάπτυξη. Θ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΗΜΗΣ Εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των λοιπών κινδύνων. Ι) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 15

16 16 Η πολιτική της εταιρείας δεν προβλέπει συναλλαγές τιτλοποίησης. K) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η Διοίκηση της εταιρείας συνέστησε Επιτροπή Αποδοχών για την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που προβλέπεται στην απόφαση 8/459/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/606/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της οποίας διαθέτουν επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου κυρίως σε σχέση με τους μηχανισμούς ευθυγράμμισης της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της εταιρείας. Η λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών διέπεται από Κανονισμό στον οποίο καθορίζονται η διάρκεια, τα μέλη, η συχνότητα εναλλαγής τους, οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων καθώς και τα κύρια καθήκοντά της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τουλάχιστον οι ακόλουθες αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών: Μεριμνά, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με τους κινδύνους να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας,, Μεριμνά για τον καθορισμό και στην επίβλεψη των αμοιβών του προσωπικού οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις ευθύνες τους. Αξιολογεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση, την εναλλαγή των μελών της επιτροπής, τις διαπιστώσεις της από την πολιτική αποδοχών που αυτή διενεργεί, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποδοχών, με γνώμονα ιδίως την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της εταιρείας. Μεριμνά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, να λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων μερών, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης. Παρέχει, εφόσον απαιτείται, επαρκή πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί. Αξιολογεί την καταλληλότητα της πολιτικής αποδοχών σε σχέση με τους καθοριζόμενους από το θεσμικό πλαίσιο στόχους και τις τυχόν επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στην ανάληψη και στη διαχείριση κινδύνων. Η αμοιβή των Συμβούλων Επενδύσεων δεν συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η εταιρεία με βάση την απόφαση της ΕΚ 26/606/ , οφείλει να δημοσιοποιεί την πληροφόρηση σε σχέση με την πολιτική αποδοχών που έχει υιοθετήσει, για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. Η συμμόρφωση της εταιρείας πραγματοποιείται κατ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή κατά τρόπο κατάλληλο προς τη φύση, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και την εσωτερική οργάνωση της. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται για: α)τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση και τα καθήκοντα της επιτροπής αποδοχών, β) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της αμοιβής με τις επιδόσεις, γ) συνολική ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τις αποδοχές, κατανεμημένες ανά ανώτερα διοικητικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: το ύψος των ετήσιων αποδοχών ανά οικονομικό έτος, με διάκριση αυτών σε σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων, ποσά που καταβλήθηκαν κατόπιν προσαρμογής των αμοιβών με βάση την επίδοση, τις νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος και τον αριθμό των δικαιούχων αυτών των αμοιβών, και το ύψος των αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που καταβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος, τον αριθμό των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό αυτής της κατηγορίας που καταβλήθηκε σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Οι μεταβλητές αποδοχές δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να αναστέλλει πλήρως ή εν μέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών όταν δεν ικανοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κλπ.) ή όταν η 16

17 17 οικονομική της κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Η εταιρεία για την διασφάλισή της προσαρμόζει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με το προσωπικό. Η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που οι αμοιβές τους εξαρτώνται από το ύψος των συναλλαγών πελατών για λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην εταιρεία. 17

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΔΑΚΕ Δεκέμβριος 2015 2 2 3 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Νόμος 3601/2007 ( ΦΕΚ α 178/18.2.2007) Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 28.2.2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, 105 61, Αθήνα, Τηλ: 2103212947 Fax: 2103217088 - www.karamanofaxe.gr E-mail: logistirio@karamanofaxe.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23571/06/Β/91/13 - ΓΕ.Μ.Η. :001253201000

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4261/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4261/2014 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 & 21/471/16-5-28 =========================================================== Δραγ ατσανίου 6 Αθήνα 1559 Τηλ: 21.33.67.7 - Fax:2133.12.324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX: 210 32.39.122 E-mail: central@cyclos.gr, Web site : www.cyclos.gr Γ.Ε.Μ.Η 1188801000 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν. 4261/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ με βάση τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική καινοτοµία του νέου πλαισίου είναι η αναγνώριση τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/459/

Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/459/ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/459/27.12.2007 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31.12.2011 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νόμος 3601/2007 (φεκ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2015 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα