Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7"

Transcript

1

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 8 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 9 Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 10 Κατάσταση συνολικών εσόδων της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 11 Ενοποιημένος ισολογισμός 12 Ισολογισμός της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 13 Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια της ΚυπριακήςΤράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 16 Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 17 Κατάσταση ταμειακών ροών της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 18 Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 19-66

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ & ΠΟΛΥΒΙΟΥ Νομικοί Σύμβουλοι KPMG LIMITED Ανεξάρτητοι Ελεγκτές ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Μακαρίου Γ, 50 Μέγαρο Άλφα 1508 Λευκωσία 2

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΝΑ ΡΟΥΒΙΘΑ ΠΑΝΟΥ Πρόεδρος ΑΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΟΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΥ ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΩΝ ΠΙΤΤΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΡΓΟΥΡΑΣ (διορίστηκε ) ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής ΑΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γενική Διευθύντρια Διεύθυνση Τραπεζικών Εργασιών & Διαχείρισης Διαθεσίμων ΕΥΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Γραμματέας 3

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η Εταιρεία ) υποβάλλει στα μέλη την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή χρηματοδότησης υπό μορφή δανείων και η διεξαγωγή ενός αυξανόμενου φάσματος εμπορικών τραπεζικών εργασιών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της εξαρτημένης εταιρείας Investment Bank of Kuban (IBK) είναι οι τραπεζικές εργασίες. Οι κυριότερες δραστηριότητες της εξαρτημένης εταιρείας Global Capital Limited είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στη σελίδα 10. Το κέρδος του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία ανήλθε σε 1.0 εκ. έναντι ζημίας 1.6 εκ. το Λειτουργώντας σε ένα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, και λαμβάνοντας υπόψη τη δραστική αναδιοργάνωση και τα σημαντικά έργα υποδομής που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότημα παρουσίασε λειτουργικές ζημίες πριν τις προβλέψεις 469 χιλ. έναντι λειτουργικού κέρδους 1.4 εκ. το Το 2009, το Συγκρότημα επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου του. Με συνετή διαχείριση μειώθηκαν τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και χορηγήσεις, που είχε σαν αποτέλεσμα την ανάκτηση προβλέψεων 1.5 εκ., διατηρώντας ταυτόχρονα τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων και ικανοποιητικό ποσοστό κάλυψης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και χορηγήσεων με προβλέψεις. Η μειωμένη ζήτηση για δανεισμό που παρατηρήθηκε στην εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια του έτους είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 3,7%. Δικαιώματα και προμήθειες από τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 119%, φτάνοντας το 1.9 εκ. Οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 47,5% κυρίως σαν αποτέλεσμα της έναρξης λειτουργίας του πρώτου καταστήματος στη Λευκωσία και άλλων έργων υποδομής. Το Συγκρότημα συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος να ανέρχεται σε 21,0% στις 31 Δεκεμβρίου Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και ο δείκτης δευτεροβάθμιων κεφαλαίων ανήλθαν σε 14,6% και 6,3% αντίστοιχα. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Για σκοπούς διατήρησης μιας υγειούς κεφαλαιακής βάσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Όπως κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός, το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος. Το Συγκρότημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς με διάφορους μηχανισμούς, που περιλαμβάνουν ενισχυμένο Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, την Eπιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού (Asset-Liability Committee ALCO) και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου. Περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων από το Συγκρότημα αναφέρεται στη σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων. 4

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Συγκρότημα έχει θέσει τις στρατηγικές του προτεραιότητες για το 2010 μέσα στα πλαίσια του τριετούς επιχειρησιακού του πλάνου, με στόχο τη συστηματική δημιουργία αξίας για τους μετόχους του. Το Συγκρότημα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο και διεθνώς και λαμβάνει μέτρα για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων τους. Το Συγκρότημα στοχεύει στη διατήρηση υγειούς κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας κατά το 2010, στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων και ενδυνάμωση της επικερδότητάς του. Μέτρα που έχουν παρθεί προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των αποδόσεων, την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τον περιορισμό των εξόδων. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2010 επικεντρώνονται στην επανατοποθέτηση της Τράπεζας στον κυπριακό επιχειρηματικό χώρο, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση τόσο των μεγάλων, όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την επικεντρωμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της. Το Συγκρότημα επικεντρώνεται επίσης στην επέκταση των υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, στην παροχή επενδυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της θυγατρικής εταιρείας Global Capital Limited στη Κύπρο και τη δραστηριοποίηση του στο χώρο της ιδιωτικής τραπεζικής (private banking). Η σημαντική ενίσχυση και δραστική επανατοποθέτηση της ρωσικής θυγατρικής εταιρείας στην περιφέρεια του Κρασνοτάρ αποτελεί επίσης μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία λειτούργησε το πρώτο της υποκατάστημα στη Λευκωσία. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής παρατίθενται στη σελίδα 3. Όλοι οι Σύμβουλοι ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2009 εκτός από τον κ. Ανδρέα Πουργούρα που διορίστηκε στις 20 Ιανουαρίου Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Θέμης Παπαδόπουλος, Τζων Πιττάλης, Μενέλαος Σιακόλας και Χρυσόστομος Θεοκλή εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις κατά τις 31 Δεκεμβρίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, κ.κ. KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα για επαναδιορισμό τους και καθορισμό της αμοιβής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ρένα Ρουβιθά Πάνου Πρόεδρος Λευκωσία, 27 Απριλίου

7 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Εταιρεία ) και των εξαρτημένων της (το Συγκρότημα ) και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 10 μέχρι 68, που αποτελούνται από τους ισολογισμούς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ αυτές τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπο τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 6

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 6 με 7 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. KPMG Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές Λευκωσία, 27 Απριλίου

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ Κύκλος εργασιών Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 (13.521) (11.550) Καθαρά έσοδα από τόκους Άλλα έσοδα Σύνολο εσόδων Συναλλαγματικές διαφορές 51 (149) Δαπάνες προσωπικού 7 (5.993) (5.784) Άλλα λειτουργικά έξοδα (2.438) (1.726) Αποσβέσεις 8 (678) (412) (Ζημία)/κέρδος πριν τις προβλέψεις για επισφαλείς λογαριασμούς (469) Προβλέψεις για επισφαλεις λογαριασμούς (3.044) Κέρδος/(ζημία) πριν από το μερίδιο κέρδους της συνδεδεμένης εταιρείας (1.669) Μερίδιο κέρδους της συνδεδεμένης εταιρείας Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία (1.554) Φορολογία 9 (116) (63) Κέρδος/(ζημία) για το έτος 901 (1.617) Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας 841 (1.588) Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στα συμφέροντα μειοψηφίας 60 (29) 901 (1.617) Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 10 6,76 (12,77) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 8

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ Κύκλος εργασιών Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 (13.630) (11.534) Καθαρά έσοδα από τόκους Άλλα έσοδα Σύνολο εσόδων Συναλλαγματικές διαφορές 50 (120) Δαπάνες προσωπικού 7 (5.342) (5.405) Άλλα λειτουργικά έξοδα (1.901) (1.397) Αποσβέσεις 8 (622) (384) (Ζημία)/κέρδος πριν τις προβλέψεις για επισφαλείς λογαριασμούς (1.078) Προβλέψεις για επισφαλείς λογαριασμούς (2.924) Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία (1.514) Φορολογία 9 (13) (12) Κέρδος/(ζημία) για το έτος 325 (1.526) Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 10 2,61 (12,27) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 9

11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κέρδος/(ζημία) για το έτος μετά τη φορολογία 901 (1.617) Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημίες) από τη μετάφραση και ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εξαρτημένων εταιρειών του εξωτερικού 21 (331) Κέρδη/(ζημίες) από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 800 (3.956) Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 17 (925) Κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων - (94) Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος 838 (4.662) Συνολικά έσοδα για το έτος (6.279) Που αναλογούν: Στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας (6.216) Στα συμφέροντα μειοψηφείας 108 (63) Συνολικά έσοδα για το έτος (6.279) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 10

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κέρδος/(ζημία) για το έτος μετά τη φορολογία 325 (1.526) Λοιπά συνολικά έσοδα Κέρδη/(ζημίες) από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 486 (3.216) Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 17 (842) Κέρδη/(ζημίες) από επανεκτίμηση εξαρτημένων εταιρειών 765 (644) Κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων - ( 94) Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος (4.152) Συνολικά έσοδα για το έτος ` (5.678) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 11

13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες Καταθέσεις με άλλες τράπεζες Δάνεια και χορηγήσεις Επενδύσεις Κυβερνητικά χρεόγραφα Ακίνητα και εξοπλισμός Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Ποσά εισπρακτέα και άλλα στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οφειλές σε τράπεζες Καταθέσεις πελατών Συμφωνίες επαναγοράς Δανειακές υποχρεώσεις Δεδουλευμένα έξοδα και άλλες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Δανειακό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Απριλίου Ρένα Ρουβιθά Πάνου Χρυσόστομος Θεοκλή Κυριάκος Χριστοφή Χριστάκης Ταουσιάνης Ανδρέας Οικονομίδης Πρόεδρος Σύμβουλος Σύμβουλος Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 12

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες Καταθέσεις με άλλες τράπεζες Δάνεια και χορηγήσεις Επενδύσεις Κυβερνητικά χρεόγραφα Εξαρτημένες εταιρείες 15/ Ακίνητα και εξοπλισμός Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Ποσά εισπρακτέα και άλλα στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οφειλές σε τράπεζες Καταθέσεις πελατών Συμφωνίες επαναγοράς Δανειακές υποχρεώσεις Δεδουλευμένα έξοδα και άλλες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Δανειακό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Απριλίου Ρένα Ρουβιθά Πάνου Χρυσόστομος Θεοκλή Κυριάκος Χριστοφή Χριστάκης Ταουσιάνης Ανδρέας Οικονομίδης Πρόεδρος Σύμβουλος Σύμβουλος Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 13

15 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Αποθεμα- Αποθεμα- Αποθεματικά μη τικά τικά συναλ- Αποθεμα- Μετοχικό διαθέσιμα επανεκτί- λαγματικών τικά Συμφέρον κεφάλαιο προς διανομή μισης διαφορών προσόδου Σύνολο μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (374) (372) Συναλλαγματικές διαφορές Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Αναπροσαρμογές στα αποθεματικά εξαρτημένων εταιρειών (9) (9) - (9) Μεταφορά από το αποθεματικό επανεκτίμησης στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος (252) (252) - (252) Κέρδος για το έτος Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (351) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 14

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Αποθεμα- Αποθεμα- Αποθεματικά μη τικά τικά συναλ- Αποθεμα- Μετοχικό διαθέσιμα επανεκτί- λαγματικών τικά Συμφέρον κεφάλαιο προς διανομή μισης διαφορών προσόδου Σύνολο μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (75) Συναλλαγματικές διαφορές (297) - (297) (34) (331) Επανεκτίμηση ακινήτων Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων - - (94) - - (94) - (94) Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - (3.956) - - (3.956) - (3.956) Αναπροσαρμογές στα αποθεματικά εξαρτημένων εταιρειών Μεταφορά από το αποθεματικό επανεκτίμησης στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - (925) - - (925) - (925) Μεταφορά από τα αποθεματικά προσόδου σε ειδικό αποθεματικό (3) Μεταφορά στα αποθεματικά προσόδου - - (3) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προσόδου λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας των μετοχών (17) Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος (163) (163) - (163) Ζημία για το έτος (1.588) (1.588) (29) (1.617) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (374) (372) Μη- διανεμητέα αποθεματικά Τα μη-διανεμητέα αποθεματικά αποτελούνται από ποσά που μεταφέρθηκαν από το αποθεματικό προσόδου της θυγατρικής εταιρείας του εξωτερικού για να καλύψουν πιθανές μελλοντικές ζημίες σύμφωνα με την Ρωσική νομοθεσία. Αποθεματικά επανεκτίμησης Τα αποθεματικά επανεκτίμησης σχετίζονται με την επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και επανεκτίμηση ακινήτων. Το αποθεματικό επανεκτίμησης δεν είναι διανεμητέο. Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 15

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Αποθεματικά Αποθεμα- Μετοχικό επανεκτί- τικά κεφάλαιο μησης προσόδου Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (863) Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Επανεκτίμηση επένδυσης σε εξαρτημένες εταιρείες Μεταφορά από το αποθεματικό επανεκτίμησης στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος - - (252) (252) Κέρδος για το έτος Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αποθεματικά Αποθεμα- Μετοχικό επανεκτί- τικά κεφάλαιο μησης προσόδου Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επανεκτίμηση ακινήτων Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων - (94) - (94) Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (3.216) - (3.216) Επανεκτίμηση επένδυσης σε εξαρτημένες εταιρείες - (644) - (644) Μεταφορά από το αποθεματικό επανεκτίμησης στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω πώλησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - (842) - (842) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προσόδου λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας των μετοχών 17 - (17) - Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος - - (163) (163) Ζημία για το έτος - - (1.526) (1.526) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (863) Αποθεματικά επανεκτίμησης Το αποθεματικά επανεκτίμησης σχετίζονται με την επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση, επανεκτίμηση επένδυσης στις εξαρτημένες εταιρείες και επανεκτίμηση ακινήτων. Το αποθεματικό επανεκτίμησης δεν είναι διανεμητέο. Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 16

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ/(ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κέρδος/(ζημία) Συγκροτήματος για το έτος (1.554) Αναπροσαρμογές: Τόκοι από κυβερνητικά χρεόγραφα (2.239) (587) Τόκοι δανειακού κεφαλαίου Κέρδος από διάθεση εξοπλισμού (1) (2) Απόσβεση ακινήτων και εξοπλισμού Απόσβεση άϋλων στοιχείων ενεργητικού Συναλλαγματικές διαφορές (51) 149 Προβλέψεις για επισφαλείς λογαριασμούς (1.486) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία - (115) Ροή μετρητών (για)/από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης και λοιπών στοιχείων ισολογισμού (1.326) Αύξηση σε δάνεια και χορηγήσεις (13.607) (32.381) (Αύξηση)/μείωση σε επενδύσεις (1.696) Μείωση σε ποσά εισπρακτέα και άλλα στοιχεία ενεργητικού αποπληρωμή από την Κυβέρνηση Αύξηση στις συμφωνίες επαναγοράς Αύξηση σε καταθέσεις πελατών Μείωση σε δανειακές υποχρεώσεις (5.964) (51.350) Καθαρή (αύξηση)/μείωση στο κεφάλαιο κίνησης και λοιπών στοιχείων ισολογισμού (367) 969 Ροή μετρητών από/(για) εργασίες (32.362) Φόροι και έκτακτες εισφορές που πληρώθηκαν (116) (59) Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες (32.421) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εξαγορά θυγατρικών εταιρειών μείον μετρητά που αποκτήθηκαν 16 - (369) Αγορά μείον διάθεση εξοπλισμού (573) (416) Αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού (543) (724) Επένδυση σε κυβερνητικά χρεόγραφα (36.183) - Τόκοι από κυβερνητικά χρεόγραφα Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (35.060) (922) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τόκοι δανειακού κεφαλαίου (756) (831) Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (756) (831) Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 519 (34.174) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 17

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ/(ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κέρδος/(ζημία) για το έτος 338 (1.514) Αναπροσαρμογές: Τόκοι από κυβερνητικά χρεόγραφα (2.239) (587) Τόκοι δανειακού κεφαλαίου Κέρδος από διάθεση εξοπλισμού (16) - Απόσβεση ακινήτων και εξοπλισμού Απόσβεση άϋλων στοιχείων ενεργητικού Συναλλαγματικές διαφορές (50) 120 Προβλέψεις για επισφαλείς λογαριασμούς (1.416) Ροή μετρητών (για)/από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης και λοιπών στοιχείων ισολογισμού (2.005) Αύξηση σε δάνεια και χορηγήσεις (12.359) (31.743) (Αύξηση)/μείωση σε επενδύσεις (2.025) Μείωση σε ποσά εισπρακτέα και άλλα στοιχεία ενεργητικού αποπληρωμή από την Κυβέρνηση Αύξηση στις συμφωνίες επαναγοράς Αύξηση σε καταθέσεις πελατών Μείωση σε δανειακές υποχρεώσεις (5.964) (51.350) Καθαρή μείωση/(αύξηση) στο κεφάλαιο κίνησης και λοιπών στοιχείων ισολογισμού (621) Ροή μετρητών από/(για) εργασίες (31.751) Φόροι και έκτακτες εισφορές που πληρώθηκαν (13) (12) Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες (31.763) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εξαγορά θυγατρικών εταιρειών 16 (2.772) (1.612) Αγορά μείον διάθεση εξοπλισμού (463) (415) Αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού (541) (724) Επένδυση σε κυβερνητικά χρεόγραφα (36.183) - Τόκοι από κυβερνητικά χρεόγραφα Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (37.720) (2.164) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τόκοι δανειακού κεφαλαίου (756) (831) Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (756) (831) Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 607 (34.758) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 68 είναι αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 18

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το Η Εταιρεία άλλαξε την εμπορική επωνυμία της σε cdbbank κατά τη διάρκεια του έτους και είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή χρηματοδότησης υπό μορφή δανείων και η διεξαγωγή ενός αυξανόμενου φάσματος εμπορικών τραπεζικών εργασιών. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (α) Δήλωση συμμόρφωσης Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. (β) Βάση επιμέτρησης Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αναπροσαρμόστηκε για να συμπεριλάβει την επανεκτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας και την παρουσίαση των επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, των επενδύσεων σε εξαρτημένες εταιρείες και των παραγώγων στην εκτιμημένη δίκαιη αξία τους. (γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και διερμηνειών Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες τους και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου H εφαρμογή των ΔΠΧΑ δεν είχε σημαντική επίδραση στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος και της Εταιρείας εκτός από τις ακόλουθες: ΔΛΠ 1 (τροποποίηση): Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, που σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του, το Συγκρότημα και η Εταιρεία παρουσιάζουν όλες τις αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μετόχους στην κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια, ενώ αλλαγές στα ίδια κεφάλαια εκτός από αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με μετόχους παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόστηκαν για να συνάδουν με το αναθεωρημένο πρότυπο. ΔΠΧΑ 7 (τροποποίηση): Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, που σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του, το Συγκρότημα και η Εταιρεία παρέχουν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για την εκτιμημένη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων με βάση την ιεραρχία επιπέδων προσδιορισμού της εκτιμημένης δίκαιης αξίας. 19

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα