ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALPHA BANK CYPRUS LIMITED"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

2 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις οικονομικές καταστάσεις 2 Σελίδα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 Κατάσταση συνολικών εσόδων 8 Κατάσταση οικονομικής θέσης 9 Κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 10 Κατάσταση των ταμειακών ροών 11 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 12-69

3 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής Χρ. Χ. Γιαμπανάς Μ. Σ. Γιαννόπουλος Γ. Μ. Μιχαηλίδης Λ. Α. Παπαγαρυφάλλου Α. Δ. Χατζηπαύλου (αποχώρησε στις 30 Ιουνίου 2009) Γραμματέας Λ. Α. Παπαλαμπριανού Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης και Πολυβίου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited Εγγεγραμμένη διεύθυνση Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος Πλατεία Στυλιανού Λένα, Λευκωσία Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης Μέγαρο Alpha Bank Λεωφ. Λεμεσού 3, Λευκωσία

4

5 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Limited ( η Εταιρία ) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατά το έτος 2009, η Εταιρία συνέχισε να διεξάγει πλήρεις τραπεζικές εργασίες με την παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Εταιρία είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Η Εταιρία είναι η μητρική εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Bank Cyprus Limited. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Μεταβολή % Κέρδη από εργασίες (6,5) Κέρδη πριν τη φορολογία (28,8) Κέρδη μετά τη φορολογία (30,2) Κέρδη ανά μετοχή (30,2) 45,94 σεντ 65,84 σεντ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μεταβολή % Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (3,4) Καταθέσεις από πελάτες (4,3) Ίδια κεφάλαια 15, Το 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει ετεροχρονισμένα και την Κύπρο. Τα κέρδη πριν τη φορολογία ανέρχονταν σε σε σύγκριση με για το έτος 2008 κυρίως λόγω: Της αύξησης των απομειώσεων των επισφαλών απαιτήσεων. Της μείωσης των προμηθειών που συνδέονται με την παραχώρηση νέων χορηγήσεων. Της μείωσης των εσόδων από μεταφορές ως αποτέλεσμα της υποτονικής διεθνούς δραστηριότητας. Οι πιο κάτω παράγοντες επηρέασαν θετικά την κερδοφορία: Αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους που σε συνδυασμό με την υψηλή παραγωγικότητα του προσωπικού διατήρησαν τον δείκτη έξοδα προς έσοδα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αποτελεσματική διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση με τις εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες να αποδίδουν διατηρώντας τον δείκτη καθυστερήσεων σε επίπεδα χαμηλότερα του συστήματος. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και του συντηρητικού επιχειρησιακού σχεδίου που ακολουθεί η Εταιρία, τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν κατά 3,4%. Οι καταθέσεις από πελάτες μειώθηκαν κατά 4,3%.

6 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (συνέχ.) Επιπρόσθετα, κατά το 2009 έγιναν οι ακόλουθες πράξεις οι οποίες επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Εταιρίας: Η Εταιρία έλαβε μέρος στην έκδοση τριετούς ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας για ποσό ύψους 237 εκατομμύρια το οποίο αφορά εξαγοράσιμα συμβόλαια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς χρηματοδότησης των εργασιών της Εταιρίας. Η πράξη αυτή δεν είχε ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρίας. Η Εταιρία απόκτησε ομόλογα ύψους 1.1 δις από εταιρίες του Ομίλου της Alpha Bank A.E. με βαθμό ΑΑ. Τα ομόλογα περιλαμβάνονται στα δάνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα. Υπολογίζεται ότι τα ομόλογα αυτά επηρεάσουν θετικά τα μελλοντικά αποτελέσματα τις Εταιρίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στη σελίδα 8 των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη για το έτος που αναλογούν στους ιδιοκτήτες ανέρχονται σε (2008: ) τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν όπως μεταφερθούν στο αποθεματικό προσόδου. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος (2008: μηδέν). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικός ή άλλος παράγοντας που δημιουργεί πιθανότητες για μελλοντική μείωση της κερδοφορίας. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στο φάσμα των εργασιών της Εταιρίας είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς (κυρίως επιτοκίων και συναλλάγματος), ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος συμμόρφωσης. Λεπτομερής περιγραφή των κινδύνων και διαχείρισης τους παρουσιάζεται στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Με βάση το οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις της αγοράς, η Εταιρία αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξη των εργασιών της ακολουθώντας ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο βασισμένο στις ακόλουθες προτεραιότητες: προσέλκυση νέων καταθέσεων στην τοπική αγορά και μέσω του δικτύου διεθνών δραστηριοτήτων προσεκτική ανάπτυξη των χορηγήσεων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας συγκράτηση καθυστερήσεων και απομειώσεων συγκράτηση λειτουργικών εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας αναμένεται να παραμείνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

7

8 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας Alpha Bank Cyprus Limited (η Εταιρία ) στις σελίδες 8 μέχρι 69, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών στα ίδια κεφάλαια και των ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

9 Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της μητρικής εταιρίας Alpha Bank Cyprus Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 3 μέχρι 5 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένη και της γνώμης ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρίας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 7 Εγκεκριμένοι Λογιστές Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2010

10 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 5 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες 6 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Καθαρή ζημία από μεταβολή χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία 7 ( ) ( ) Άλλα έσοδα από εργασίες Κέρδη από εργασίες Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 17 ( ) ( ) Δαπάνες προσωπικού 9 ( ) ( ) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 20,21 ( ) ( ) Άλλα έξοδα 10 ( ) ( ) Κέρδη για το έτος πριν τη φορολογία Φορολογία 12 ( ) ( ) Κέρδη για το έτος Λοιπά συνολικά έσοδα Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρίας Κέρδη ανά μετοχή (σεντ) 13 45,94 65,84 Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 69 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

11

12 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αποθεματικό διαφοράς από Αποθεματικό Αποθεματικό μετατροπή Μετοχικό υπέρ το επανεκτίμησης μετοχικού Αποθεματικό Ίδια κεφάλαιο άρτιο επενδύσεων κεφαλαίου προσόδου κεφάλαια 1 Ιανουαρίου Κέρδη έτους Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων Δεκεμβρίου Αποθεματικό διαφοράς από Αποθεματικό Αποθεματικό μετατροπή Μετοχικό υπέρ το Επανεκτίμησης μετοχικού Αποθεματικό Ίδια κεφάλαιο άρτιο επενδύσεων κεφαλαίου προσόδου κεφάλαια 1 Ιανουαρίου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας σε Ευρώ ( ) Κέρδη για το έτος Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 69 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

13 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημ. Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδη για το έτος Αναπροσαρμογές για: Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Χρεόλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων Κέρδος από πώληση επενδύσεων (81.112) - Ζημία από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Μερίσματα που εισπράχθηκαν ( ) ( ) Διαγραφή λογιστικής αξίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Έλλειμμα επανεκτίμησης παραγώγων Πρόβλεψη για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων Φορολογία Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση σε καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αύξηση)/μείωση στα δάνεια και αποκτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα ( ) Μείωση/(αύξηση) στα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ( ) Μείωση στις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ( ) ( ) Μείωση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού Αύξηση στις λοιπές υποχρεώσεις Αύξηση στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα (Μείωση)/αύξηση στις καταθέσεις από πελάτες ( ) Ροή μετρητών από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές μείον εισπράξεις για επενδύσεις διαθέσιμες προς πώλησης ( ) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ( ) ( ) Πληρωμές για αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Παράγωγα για διαχείριση κινδύνων - ( ) Παράγωγα για σκοπούς εμπορίας ( ) Μερίσματα που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση αξιόγραφα κεφαλαίων Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για το έτος Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 69 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

14 12 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Alpha Bank Cyprus Limited (η Εταιρία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1960 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Η Εταιρία μετατράπηκε σε δημόσια στις 13 Σεπτεμβρίου 2000 σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Στις 21 Ιανουαρίου 2003, μετατράπηκε από δημόσια σε ιδιωτική εταιρία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Στις 27 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρία μετονομάστηκε από Alpha Bank Limited σε Alpha Bank Cyprus Limited σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Η εμπορική επωνυμία εξακολουθεί να είναι Alpha Bank. H Εταιρία είναι η μητρική εταιρία του Συγκροτήματος της Alpha Βank Cyprus Limited. Η Εταιρία θεωρεί ως ιθύνουσα εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η πλήρης διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με την παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ) το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρίας είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων της. Η Εταιρία θα ετοιμάσει αυτές τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου της Κύπρου. Η Εταιρία θα ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ για την Εταιρία και τις θυγατρικές της που μαζί αναφέρονται ως το Συγκρότημα. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας. Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος κατά την και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ώστε να λάβουν ορθή κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρίας και του Συγκροτήματος.

15 13 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (συνέχ.) Αλλαγή σε λογιστική αρχή Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρία έχει προβεί σε αλλαγή στην ακόλουθη λογιστική αρχή: Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων Η Εταιρία έχει υιοθετήσει το ΔΛΠ1 (αναθεωρημένο) Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, η υιοθέτηση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα, η Εταιρία να παρουσιάζει στην κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με ιδιοκτήτες, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μη ιδιοκτήτες της Εταιρίας, παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να συνάδουν με το αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική αρχή έχει επιπτώσεις μόνο στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Καθορισμός και παρουσίαση λειτουργικών τομέων Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρία καθορίζει και παρουσιάζει τους λειτουργικούς τομείς βάσει της αναφοράς που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρίας. Αυτή η αλλαγή στη λογιστική αρχή οφείλεται στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ8: Λειτουργικοί Τομείς. Προηγουμένως, οι λειτουργικοί τομείς καθορίζονταν και παρουσιάζονταν σύμφωνα με το ΔΛΠ14 Πληροφόρηση κατά Τομέα. Η νέα λογιστική αρχή σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις λειτουργικών τομέων παρουσιάζεται πιο κάτω. Οι συγκριτικές πληροφορίες κατά τομέα ξαναπαρουσιάζονται σύμφωνα με τις μεταβατικές πρόνοιες του ΔΠΧΑ8. Λόγω του ότι η αλλαγή στην λογιστική αρχή επηρεάζει μόνο θέματα παρουσίασης και γνωστοποιήσεων, δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή. Λειτουργικός τομέας είναι ένα τμήμα της Εταιρίας που ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν έσοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων και εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές με οποιαδήποτε από τα άλλα τμήματα της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα από εργασίες ενός λειτουργικού τομέα, για τον οποίο υπάρχει διακριτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μελετούνται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων ως προς την κατανομή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσής του. Τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων που παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν στοιχεία που αποδίδονται άμεσα στον τομέα καθώς και στοιχεία που επιμερίζονται με μία λογική βάση.

16 14 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα αποτελέσματα χρήσεως και την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας. Βάση ετοιμασίας Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις επανεκτιμήσεις των κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση, τις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, τα παράγωγα και τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες. Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κατά το έτος 2009 η Εταιρία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρίας με εξαίρεση των πιο κάτω: (α) Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (αναθεωρημένο). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του αναθεωρημένου προτύπου, η Εταιρία παρουσιάζει στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές με μη-ιδιοκτήτες της Εταιρίας παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρμοστεί προς συμμόρφωση με το αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή επηρέασε μόνο την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. (β) ΔΠΧΑ7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις» (τροποποίηση). Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης, η Εταιρία παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις επιμετρήσεις της εύλογη αξίας των χρηματοοικονομικών της μέσων και τον κίνδυνο ρευστότητας.

17 15 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (συνέχ.) Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή: Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή Πρότυπο/Διερμηνεία μετά την (i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΠΧΑ1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Αναθεωρημένο) 1 Ιουλίου 2009 ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (Αναθεωρημένο) 1 Ιουλίου 2009 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (Τροποποιημένο) 1 Ιουλίου 2009 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) 17 «Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες» 1 Ιουλίου 2009 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Διαθέσιμα αντισταθμισμένα στοιχεία» 1 Ιουλίου 2009 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2008 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5: «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 1 Ιουλίου 2009 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων δικαιωμάτων» 1 Φεβρουαρίου 2010 (ii) Δεν υιοθετήθηκαν ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Ιουλίου 2009/1 Ιανουαρίου 2010 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 «Συναλλαγές ομίλου σε παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται τοις μετρητοίς» 1 Ιανουαρίου 2010 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις για υιοθετώντες πρώτης εφαρμογής» 1 Ιανουαρίου 2010 ΕΔΔΠΧΑ 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με συμμετοχικούς τίτλους» 1 Ιουλίου 2010 Τροποποιήσεις στο ΕΔΔΠΧΑ 14 «Προπληρωμές μιας ελάχιστης κεφαλαιακής υποχρέωσης» 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 1 Ιανουαρίου 2011 (Αναθεωρημένο) ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 1 Ιανουαρίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

18 16 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Ξένο συνάλλαγμα Συναλλάγματα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ και καταχωρούνται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετάφραση μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Τα υπόλοιπα μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο συνάλλαγμα τα οποία παρουσιάζονται σε τιμή κόστους μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής. Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων. Τα έσοδα από τόκους περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους από δάνεια και απαιτήσεις και από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τα έσοδα από τόκους από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα αναστέλλονται και δεν θα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θεωρούνται τα δάνεια και απαιτήσεις που παρουσιάζουν υπέρβαση ή καθυστερήσεις στην αποπληρωμή του κεφαλαίου ή του τόκου ή των άλλων εσόδων πέραν των τριών μηνών. Ένα δάνειο ή μια απαίτηση δεν κατατάσσεται ως μη εξυπηρετούμενη χορήγηση εξαιρουμένου του γεγονότος ότι πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης αναστολής στις περιπτώσεις όπου οι χορηγήσεις καλύπτονται πλήρως με εξασφαλίσεις. Η Εταιρία εφαρμόζει την πρακτική αναστολής αναγνώρισης εσόδων σε δάνεια και απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναγνώριση των εσόδων αναστέλλεται μέχρι την είσπραξη τους και επομένως δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, αλλά μεταφέρονται σε προσωρινό λογαριασμό αναστολής εσόδων. Η αναγνώριση των εσόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων πραγματοποιείται όταν τα έσοδα έχουν εισπραχθεί. Έξοδα από τόκους Έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων. Έσοδα και έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες καταχωρούνται ανάλογα με τη συμπλήρωση της συναλλαγής ώστε να συσχετίζονται με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Τα δικαιώματα και προμήθειες αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες.

19 17 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Έσοδα από μερίσματα Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν εισπραχθούν. Δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και επισκευών Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιρίων ή κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται στη σημείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που πραγματοποιούνται. Ανάλυση κατά τομέα Λειτουργικός τομέας είναι ένα τμήμα της Εταιρίας που ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν έσοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανόμενων εσόδων και εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές με οποιαδήποτε από τα άλλα τμήματα της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα από εργασίες ενός λειτουργικού τομέα, για τον οποίο υπάρχει διακριτή χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μελετούνται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων ως προς την κατανομή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσής του. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, δεν κατέστει δυνατό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με τους λειτουργικούς τομείς της Εταιρίας πέραν από αυτές που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί μια και η Εταιρία παρέχει μόνο τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Δάνεια και απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται με τη χορήγηση μετρητών κατευθείαν στον πελάτη ως δάνεια και/ή απαιτήσεις, αποτιμούνται στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα, τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται στο χρεολυτικό τους κόστος το οποίο περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους αφού αφαιρεθεί η απομείωση επισφαλών απαιτήσεων. Οι χορηγήσεις διαγράφονται στο βαθμό που δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξή τους. Η εισπραξιμότητα των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες αξιολογείται κατά πελάτη για όλα τα σημαντικά ποσά, με βάση την οικονομική κατάσταση, πόρους χρηματοδότησης και το ιστορικό αποπληρωμής του οφειλέτη, την πιθανότητα στήριξης από πιστοληπτικά αξιόπιστους εγγυητές και την ρευστοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων. Ένα δάνειο ή μια απαίτηση χαρακτηρίζεται ως επισφαλές όταν είναι πιθανόν ότι η Εταιρία δεν θα εισπράξει όλο το οφειλόμενο ποσό με βάση τους αρχικούς όρους της σύμβασης της χορήγησης, εκτός αν τέτοια χορήγηση είναι εξασφαλισμένη ή υφίστανται άλλοι λόγοι που συνηγορούν έτσι που η Εταιρία να αναμένει ότι θα εισπραχθούν όλα τα ποσά που οφείλονται. Όταν ένα δάνειο ή μια απαίτηση χαρακτηριστεί ως επισφαλές, η λογιστική της αξία μειώνεται στην εκτιμημένη ανακτήσιμη αξία της η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο της χορήγησης.

20 18 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Δάνεια και απαιτήσεις (συνέχ.) Για ορισμένα χαρτοφυλάκια ομοιογενών δανείων και απαιτήσεων όπως καταναλωτικά δάνεια, οι απομειώσεις υπολογίζονται μετά από αξιολόγηση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου. Κατά την αξιολόγηση του κάθε χαρτοφυλακίου, λαμβάνεται υπόψη το ύψος των υπό παρακολούθηση ή πιθανών προβληματικών δανείων, η χρονική διάρκεια για την οποία η αποπληρωμή του δανείου και της απαίτησης είναι σε καθυστέρηση, το οικονομικό κλίμα που επικρατεί και η εμπειρία του παρελθόντος σχετικά με το ύψος των αναμενόμενων ζημιών. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση και αναγνωρίζονται για σκοπούς προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων στην κατάσταση συνολικών εσόδων κάθε τρίμηνο. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές στα ανακτήσιμα ποσά και στο χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται να εισπραχθούν, συγκρίνονται με προηγούμενους υπολογισμούς και εκεί όπου προκύπτει διαφορά στην απομείωση γίνεται η αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Γίνεται επαναφορά απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων μόνο όταν η φερεγγυότητα του πελάτη έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται εφικτή ή έγκαιρη είσπραξη του κεφαλαίου και των τόκων με βάση τους όρους της σύμβασης του δανείου. Χρηματοοικονομικά μέσα Ημερομηνία αναγνώρισης Αγορές ή πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση τους εντός του χρονικού περιθωρίου που καθορίζεται από κανονισμούς ή τους πρότυπους κανόνες της σχετικής αγοράς, αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα παράγωγα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα, καταθέσεις από πελάτες, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία εισπράξει ή χορηγήσει μετρητά στους αντισυμβαλλόμενους, εκτός στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που δεν επιμετρείται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το σκοπό της απόκτησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους τους συν, έξοδα συναλλαγών που αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, εκτός στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που επιμετρείται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Παράγωγα που κατατάσσονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Η Εταιρία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (derivatives) όπως συμβόλαια ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) και επιτοκιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (forward rate agreements) για να αντισταθμίσει τους κινδύνους στις τιμές αγοράς που προέρχονται από τις λειτουργικές χρηματοδοτικές και επενδυτικές του δραστηριότητες. Παράγωγα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμιση λογίζονται ως εμπορικά μέσα.

21 19 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχ.) Παράγωγα που κατατάσσονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχ.) Τα παράγωγα αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους. Στη συνέχεια τα παράγωγα αναπροσαρμόζονται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία των συμβολαίων ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων θεωρείται η εκτιμημένη αξία την οποία η Εταιρία θα λάμβανε ή θα πλήρωνε για τερματισμό του συμβολαίου ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων το τέλος μιας περιόδου αναφοράς λαμβανομένου υπόψη της τρέχουσας πιστωτικής φερεγγυότητας των συμβαλλόμενων μερών του συμβολαίου. Η εύλογη αξία των επιτοκιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η χρηματιστηριακή τιμή αγοράς κατά το τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως λοιπά στοιχεία ενεργητικού όταν η εύλογη αξία είναι θετική, ενώ παράγωγα των οποίων η εύλογη τους αξία είναι αρνητική παρουσιάζονται ως άλλες υποχρεώσεις. Αντισταθμίσεις εύλογης αξίας Για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας που πληρούν τα κριτήρια, το πλεόνασμα ή έλλειμμα από την επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στην Καθαρή (ζημία)/κέρδος από μεταβολή χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η λογιστική αξία του αντισταθμιζόμενου στοιχείου προσαρμόζεται με το κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από το αντισταθμιζόμενο στοιχείο και αφορά το αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Όταν το αντισταθμιστικό χρηματοοικονομικό μέσο λήξει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί η αντιστάθμιση δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις εφαρμογής, και ως αποτέλεσμα η λογιστική αντιστάθμιση διακόπτεται. Δάνεια Τα δάνεια και απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριστέες πληρωμές που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποκτηθεί με σκοπό την άμεση πώλησή τους και δεν κατατάσσονται ως επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση. Αυτή η λογιστική πολιτική αφορά τις κατηγορίες που αναφέρονται στον ισολογισμό ως καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και απαιτήσεις επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον προβλέψεις για απομείωση. Ζημιές από την απομείωση αυτών των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζονται στην πρόβλεψη για απομείωση δανείων και απαιτήσεων στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Επενδύσεις προς πώληση Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση είναι εκείνες που μπορούν να πωληθούν για σκοπούς ρευστότητας ή λόγω μεταβολών των κινδύνων της αγοράς και περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα και γραμμάτια Δημοσίου.

22 20 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχ.) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (συνέχ.) Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους, με βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές για τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια. Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους παρουσιάζονται στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα μοντέλα και δείκτες αποτίμησης όπως αυτά αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του εκδότη ή που βασίζεται στη θεώρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του εκδότη συγκρινόμενες με αυτές παρόμοιων εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια για τις οποίες υπάρχουν τρέχουσες αγοραίες τιμές. Κέρδη ή ζημιές από τη μεταβολή στην εκτιμημένη αξία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων. Όταν η επένδυση πωληθεί, τότε το συνολικό κέρδος ή ζημιά που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στο αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Όταν η Εταιρία κατέχει περισσότερες από μια επενδύσεις στον ίδιο τίτλο, θεωρείται ότι πωλούνται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμισμένου κόστους. Οι τόκοι από ομόλογα και γραμμάτια Δημόσιου διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα μερίσματα από μετοχές διαθέσιμες προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στα άλλα έσοδα από εργασίες όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης τους. Ζημιές από την απομείωση αυτών των επενδύσεων αναγνωρίζονται στα καθαρά κέρδη από μεταβολή των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων μαζί με οποιοδήποτε ποσό από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων σχετικά με την επένδυση που εκποιήθηκε. Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας εξετάζεται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη απομείωσης στην αξία των περιουσιακών στοιχείων. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για απομείωση, εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η απομείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους.

23 21 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρμόζονται στην εύλογη αξία τους. Τυχόν πλεονάσματα που μπορεί να προκύπτουν από αλλαγές στο καθαρό ενεργητικό μεταφέρονται στα αποθεματικά επανεκτίμησης της Εταιρίας, ενώ ελλείμματα χρεώνονται απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων, στην έκταση που αυτά δεν καλύπτονται από προηγούμενα πλεονάσματα από επανεκτίμηση. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Η γη και κτίρια παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις για κτίρια. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλων δαπανών περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. Η απόσβεση υπολογίζεται ως εξής: Κτίρια και βελτιώσεις σε κτίρια με μακροχρόνια εκμίσθωση Υπερτίμηση μισθώσεων Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 5-50 έτη 10 έτη 3-10 έτη Δε λογίζεται απόσβεση στη γη. Χρεόλυση κτιρίων με μακροχρόνια εκμίσθωση υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διαγραφεί η εκτιμημένη αξία της μακροχρόνιας μίσθωσης με ίσες ετήσιες επιβαρύνσεις κατά την περίοδο μίσθωσης. Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες οικονομικές ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιμένων περιουσιακών στοιχείων τα ποσά που περιλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.

24 22 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής Τα λογισμικά προγράμματα εφαρμογής παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες χρεολύσεις. Οι χρεολύσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. Το ετήσιο ποσοστό χρεόλυσης για λογισμικά προγράμματα εφαρμογής είναι 33,3%, με εξαίρεση το λογισμικό πρόγραμμα της Εταιρίας, το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης του οποίου είναι 20%. Λογισμικά προγράμματα εφαρμογής Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού Η Εταιρία λειτουργεί σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος (παροχών) για το προσωπικό της όπως αυτό περιγράφεται στη σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων. Το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος (παροχών) είναι ένα σχέδιο το οποίο καθορίζει ένα εφάπαξ ποσό, πληρωτέο με την αφυπηρέτηση ή ποσό σύνταξης που πληρώνεται κατά την αφυπηρέτηση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα χρόνια υπηρεσίας και το μισθό του υπαλλήλου. Οι εισφορές για τα σχέδια αυτά γίνονται σε χρονιαία βάση με σκοπό να δημιουργηθούν επαρκή αποθεματικά ή κεφάλαια κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων, έτσι ώστε να πληρωθούν τα σχετικά ωφελήματα με την αφυπηρέτησή τους. Το κόστος για ωφελήματα αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο διάστημα των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων σύμφωνα με τη εκτίμηση ανεξάρτητων επαγγελματιών αναλογιστών που προβαίνουν σε αναλογιστικές εκτιμήσεις των σχεδίων κάθε δύο έτη. Η υποχρέωση για τα σχέδια αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος υπολογίζεται με βάση τη σημερινή αξία των αναμενομένων μελλοντικών πληρωμών που απαιτούνται για την τακτοποίηση της υποχρέωσης που προέρχεται από την υπηρεσία εργαζόμενου κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους. Αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που υπερβαίνουν το 10% της σημερινής αξίας των υποχρεώσεων των σχεδίων ή της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων των σχεδίων, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο, αποσβένονται στο διάστημα του αναμενόμενου μέσου όρου της υπολειπόμενης εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων που συμμετέχουν στα σχέδια. Φορολογία Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρίας και καταχωρείται ως έξοδο στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν τα εισοδήματα.

25 23 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Αναβαλλόμενη φορολογία Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία για όλες τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της φορολογικής τους βάσης. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν στο τέλος του έτους. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται μόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο μέλλον επαρκή εταιρικά κέρδη προς συμψηφισμό. Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα αποθεματικά ανάλογα με το που συμπεριλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόμενη φορολογία. Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (εκτός από αυτά που θεωρούνται ασφαλιστήρια συμβόλαια) είναι συμβόλαια που απαιτούν από τον εκδότη να καταβάλει συγκεκριμένα ποσά για να ικανοποιήσει το δικαιούχο για ζημιά η οποία προέκυψε λόγω μη καταβολής πληρωμών από συγκεκριμένο χρεώστη που θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους όρους κάποιου χρηματοοικονομικού μέσου. Τέτοιες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις δίδονται σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς εκ μέρους πελατών για εξασφάλιση δανείων και άλλων τραπεζικών διευκολύνσεων. Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που δόθηκε η εγγύηση και στη συνέχεια αποτιμούνται στο μεγαλύτερο από: (α) Το ποσό της αρχικής αναγνώρισης μείον, όπου εφαρμόζεται, το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης που αναγνωρίστηκε, και (β) τη βέλτιστη εκτίμηση του κόστους που απαιτείται για να διακανονιστεί η σχετική δέσμευση κατά το τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Οι εκτιμήσεις αυτές καθορίζονται βάση εμπειρίας με αντίστοιχες συναλλαγές, ιστορικού ζημιών και συμπληρώνονται από εκτιμήσεις της Διεύθυνσης. Οποιαδήποτε αύξηση στην υποχρέωση που σχετίζεται με εγγυήσεις αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η Εταιρία δεν αναγνώρισε οποιαδήποτε ποσά που αφορούν συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες η λήξη των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία απόκτησής τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για σκοπούς ρευστότητας.

26 24 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) Δανειακό κεφάλαιο Το δανειακό κεφάλαιο αποτελείται από χρεόγραφα κεφαλαίου τα οποία αναγνωρίζονται σε δίκαιη αξία, η οποία αντιπροσωπεύεται από τις εισπράξεις από την έκδοση. Τα χρεόγραφα κατατάσσονται ως δευτεροβάθμιο κεφάλαιο (Tier 2 Capital) για σκοπούς υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Μετοχικό κεφάλαιο Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης όταν η Εταιρία έχει νομική, ή εμπορική/ανειλημμένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος που έγινε στο παρελθόν και είναι πιθανό να χρειαστεί η εκροή οικονομικών ωφελημάτων προς εξόφληση της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιμετρώνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην καλύτερη εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Λειτουργική μίσθωση Μισθώσεις αναφορικά με τις οποίες η Εταιρία δεν αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Το ενοίκιο που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση αναφορικά με τις λειτουργικές μισθώσεις χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων με την ισομερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. Συγκριτικά ποσά Τα συγκριτικά ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναπροσαρμόζονται όπου χρειάζεται, για να συνάδουν με το τρόπο παρουσίασης του τρέχοντος έτους. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Η Εταιρία έχει μόνον ένα βασικό επιχειρηματικό τομέα τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται στην Κύπρο.

27 25 5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Σημ. Έσοδα από τόκους Δάνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες - Σημ. (i) Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων Κρατικά ομόλογα Ομόλογα εταιριών Σύνολο εσόδων από τόκους Έξοδα από τόκους Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα Καταθέσεις από πελάτες Παράγωγα που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων Χρεόγραφα κεφαλαίου Σύνολο εξόδων από τόκους Καθαρά έσοδα από τόκους Σημείωση: (i) Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται μετά τον διαχωρισμό πραγματικού τόκου ως ακολούθως: Σημ. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Διαχωρισμός πραγματικού τόκου (unwinding of interest)) 17 ( ) - Αναστολή αναγνώρισης τόκων 17 - ( )

28 26 6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Προμήθειες εισπρακτέες Έσοδα από δικαιώματα Έξοδα μελέτης Σύνολο εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες Έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες Έξοδα από δικαιώματα ( ) ( ) Προμήθειες πληρωτέες (18.681) (13.016) Σύνολο εξόδων από δικαιώματα και προμήθειες ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (Ζημία)/κέρδος από επανεκτίμηση παραγώγων που κατέχονται για διαχείριση κινδύνων ( ) Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από επανεκτίμηση σχετικών αντισταθμισμένων μέσων (Σημ. 26) ( ) Έλλειμμα από επανεκτίμηση παραγώγων που κατέχονται για εμπορία (63.735) ( ) 8. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( ) ( ) Έσοδα από πράξεις συναλλάγματος Έξοδα από πράξεις συναλλάγματος μη πραγματοποιηθήσα ζημία ( ) ( ) Κέρδος από διάθεση επενδύσεων Μερίσματα εισπρακτέα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6 & 7 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 5 & 6 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος Κ. Μ. Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος Γρ. Θ. Τιμπλαλέξης, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (πρώην Alpha Bank Limited) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (πρώην Alpha Bank Limited) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 0 ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελεγκτών και Οικονοµικές Καταστάσεις

Έκθεση Ελεγκτών και Οικονοµικές Καταστάσεις Έκθεση Ελεγκτών και Οικονοµικές Καταστάσεις Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ALPHA BANK LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 Έκθεση ελεγκτών 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 6 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005 ELGEKA (CYPRUS) LIMITED Έκθεση και Oικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου, 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2005 Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2010 Έκθεση Ελεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 65 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα