Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος MED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος MED"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: /2 Τηλ.: , Σεπτεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος MED Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 1080/2006, το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ συγκροτεί σύστημα ελέγχου, επαλήθευσης και εγκυρότητας των δηλωθέντων δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σύστημα Πρωτοβάθμιων Ελέγχων). 2. Η επιλογή της δομής του Συστήματος Επαλήθευσης Δαπανών εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος. Η Κύπρος για το Πρόγραμμα MED αλλά και γενικότερα για όλα τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας έχει επιλέξει να εφαρμόσει ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου οι δικαιούχοι/εταίροι των έργων του Προγράμματος προτείνουν στην Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης, που στη περίπτωση της Κύπρου έχει οριστεί το Γραφείο Προγραμματισμού, έναν ανεξάρτητο εξακριβωτή (controller), εξωτερικό ή εσωτερικό που θα διενεργεί τους πρωτοβάθμιους ελέγχους, ο οποίος εγκρίνεται από το Γραφείο Προγραμματισμού πριν την δήλωση των πρώτων δαπανών στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι εξακριβωτές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη σε εθνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς συνδέσμους λογιστών/ελεγκτών. 3. Αναλυτικότερα, η διαδικασία εξουσιοδότησης του εξακριβωτή είναι η ακόλουθη: i. Ο ανεξάρτητος εξακριβωτής (εσωτερικός ή εξωτερικός) που θα επιλεγεί από τον δικαιούχο για να διενεργεί τις επαληθεύσεις των δαπανών του έργου θα πρέπει να 1

2 πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Έγγραφο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙI. Ως εκ τούτου, ο εξακριβωτής και ο δικαιούχος/εταίρος θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συνυπογράψουν το εν λόγω έγγραφο. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ μπορείτε να το προμηθευτείτε ηλεκτρονικά από το Γραφείο Προγραμματισμού. ii. Το έγγραφο αυτό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης (Approbation Body), το Γραφείο Προγραμματισμού, μετά την έγκριση του έργου και πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου αναφοράς. iii. Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης του έργου επιλέξει να προσλάβει εξωτερικό εξακριβωτή από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Σημειώνεται ότι το σχετικό Πιστοποιητικό Συμβατότητας Ανάθεσης Σύμβασης πρέπει να εξασφαλισθεί εκ των προτέρων από την Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και να αποσταλεί στο Γραφείο Προγραμματισμού μαζί με το τυποποιημένο έγγραφο για εξουσιοδότηση εξακριβωτή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει εσωτερικό εξακριβωτή αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος, μαζί με το συνυπογεγραμμένο από τον εξακριβωτή Έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού και οργανόγραμμα της υπηρεσίας του όπου θα διαφαίνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία του εξακριβωτή από τις δραστηριότητες και τις πληρωμές του έργου. iv. Το Γραφείο Προγραμματισμού ελέγχει τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο και αξιολογεί κατά πόσον ο προτεινόμενος εξακριβωτής είναι ανεξάρτητος και κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για να διεκπεραιώσει τις επαληθεύσεις δαπανών για το συγκεκριμένο δικαιούχο και έργο. v. Εάν το Γραφείο Προγραμματισμού καταλήξει θετικά τότε αποστέλλει το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης του Εξακριβωτή (First Level Controller Approbation Certificate) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) στο δικαιούχο. vi. Η Σύμβαση μεταξύ δικαιούχου και εξακριβωτή συνυπογράφεται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Εξουσιοδότησης του Εξακριβωτή vii. Ο δικαιούχος υποβάλλει το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης του Εξακριβωτή στον επικεφαλής εταίρο (στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι επικεφαλής εταίρος ο ίδιος). 2

3 viii. Ο επικεφαλής εταίρος του κάθε έργου πρέπει να βεβαιωθεί ότι σε κάθε αναφορά προόδου περιλαμβάνεται το Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιου Ελέγχου (Certificate of First Level Controller) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) για κάθε εταίρο του έργου και ότι είναι υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο εξακριβωτή, ενώ στην πρώτη αναφορά προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης του Εξακριβωτή από τους εταίρους με αποκεντρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιων ελέγχων. 4. Ο εξακριβωτής θα επαληθεύει την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος σε κάθε αναφορά προόδου. Συγκεκριμένα θα ελέγχει ότι: Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες Οι δηλωμένες δαπάνες έχουν πληρωθεί και αφορούν την επιλέξιμη περίοδο και το εγκεκριμένο έργο Οι όροι του Προγράμματος, της αίτησης του έργου (application form) και του συμβολαίου επιδότησης (subsidy contract) έχουν τηρηθεί Τα τιμολόγια και πληρωμές έχουν καταχωρηθεί ορθά και είναι επαρκώς αιτιολογημένες με τα απαραίτητα έγγραφα Οι δραστηριότητες του έργου που αποτελούν το αντικείμενο συγχρηματοδότησης εκτελούνται ή έχουν διεκπεραιωθεί. Έχουν τηρηθεί οι κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον, τις ίσες ευκαιρίες και τη δημοσιότητα και πληροφόρηση. Ο εξακριβωτής είναι υπεύθυνος για τις μεθόδους και τεχνικές της επαλήθευσης δαπανών σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα ελέγχου. Πρόσθετα, θα πρέπει να είναι γνώστης των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών (Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1080/2006, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1083/2006, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1828/2006, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 284/2009, Οδηγία (ΕΚ) Αρ. 2004/18/ΕΚ), καθώς και του Εγχειρίδιου του Προγράμματος MED, της αίτησης του έργου (application form), του συμβολαίου επιδότησης (subsidy contract) και της συμφωνίας του εταιρικού σχήματος (partnership agreement), για να είναι σε θέση να πιστοποιεί την αυστηρή συμμόρφωση με τα έγγραφα αυτά. 5. Ο εξακριβωτής θα εξετάζει το 100% των δηλωμένων δαπανών ενώ είναι επίσης απαραίτητο να πραγματοποιεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και με την ολοκλήρωση τους, με σκοπό να λαμβάνει λογικές διαβεβαιώσεις σχετικά με την υλοποίηση/παράδοση των συγχρηματοδοτουμένων αγαθών και υπηρεσιών. 3

4 6. Ο εξακριβωτής του Επικεφαλής Εταίρου θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι: Οι δηλωμένες δαπάνες ολόκληρου του εταιρικού σχήματος είναι ορθές από λογιστικής σκοπιάς, έχουν πληρωθεί και είναι επιλέξιμες Οι δηλωμένες δαπάνες αφορούν το έργο και τις δραστηριότητες όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη αίτηση του έργου και αντιστοιχούν στο στάδιο υλοποίησης του έργου όπως αναφέρεται από τον εταίρο στην έκθεση προόδου Τα στοιχεία στην έκθεση προόδου από τους διάφορους εταίρους έχουν προστεθεί ορθά. Οι δηλωμένες δαπάνες από κάθε εταίρο έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εξακριβωτή σύμφωνα με το σύστημα πρωτοβάθμιου ελέγχου της χώρας προέλευσης του κάθε εταίρου. Συνοπτικά, ο εξακριβωτής του Επικεφαλής Εταίρου θα πρέπει να επαληθεύει τις δαπάνες που διενεργεί ο Επικεφαλής Εταίρος. Θα πρέπει επίσης να διαμορφώνει μια γνώμη σχετικά με τις δαπάνες που υποβάλλονται από τους άλλους εταίρους του έργου. Αυτή η γνώμη μπορεί να βασίζεται στις πληροφορίες και πιστοποιήσεις που παρέχονται από τους εταίρους αν τα «Πιστοποιητικά Πρωτοβάθμιου Ελέγχου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) πιστοποιούνται από τον εξακριβωτή του κάθε Εταίρου στη βάση των σχετικών εθνικών κανονισμών για επαληθεύσεις. 7. Το Πρόγραμμα MED ετοίμασε τυποποιημένα έγγραφα ελέγχου για να διευκολύνει την εργασία των εξακριβωτών και να διασφαλίσει ομοιομορφία στην ποιότητα των πρωτοβάθμιων ελέγχων των έργων του προγράμματος MED. Τονίζεται ότι η χρήση των τυποποιημένων εγγράφων είναι υποχρεωτική και πρέπει να ετοιμάζονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος PRESAGE CTE από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Ο εξακριβωτής θα έχει πρόσβαση στο σύστημα PRESAGE CTE προκειμένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες που θα έχει καταχωρήσει ο δικαιούχος, όπως επίσης και να καταχωρήσει τυχόν παρατηρήσεις σε σχέση με μη επιλέξιμες δαπάνες. Τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα τυποποιημένα έγγραφα ελέγχου τα οποία θα φέρουν την επίσημη σφραγίδα του εξακριβωτή πρέπει να αποσταλούν στον εταίρο εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Τα τυποποιημένα έγγραφα ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εξακριβωτές είναι τα ακόλουθα: i. Τυποποιημένο Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιου Ελέγχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) (Certificate of First Level Controller) το οποίο θα υπογράφει ο εξακριβωτής του κάθε εταίρου (συμπεριλαμβανομένου και του εξακριβωτή του επικεφαλής εταίρου για τις δαπάνες του ιδίου) και θα συνοδεύει την εσωτερική οικονομική έκθεση του κάθε έργου και θα υποβάλλεται στον Επικεφαλής Εταίρο 4

5 ii. Τυποποιημένη Λίστα Ελέγχου εξακριβωτή (Control Checklist template) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον εξακριβωτή κάθε Εταίρου (συμπεριλαμβανομένου και του εξακριβωτή του Επικεφαλής Εταίρου για τις δαπάνες του ιδίου). Η τυποποιημένη λίστα ελέγχου παραμένει στην κατοχή του εταίρου και του εξακριβωτή του εκτός αν του ζητηθεί ειδικά από τον Επικεφαλής Εταίρο. Τα δύο πιο πάνω έντυπα αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την επαλήθευση των δαπανών των έργων του Προγράμματος MED και η χρήση τους είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές Επαλήθευσης Δαπανών Πρωτοβάθμιου Ελέγχου (Guidelines on First Level Control) των έργων του Προγράμματος περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Τα πιο πάνω έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κυπριακής Δημοκρατίας 8. Ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου θα πρέπει να υποβάλει τις πιστοποιημένες δαπάνες στα πλαίσια της υποβολής της έκθεσης προόδου στη Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος εντός δύο μηνών μετά τη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς. Ως εκ τούτου οι εξακριβωτές των εταίρων θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τις επαληθεύσεις δαπανών των έργων εντός ενός μηνός μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς και την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, ώστε να επιτρέπουν στον επικεφαλής εταίρο και τον εξακριβωτή του να μαζέψει όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα από όλους τους εταίρους, να τα επεξεργαστεί και να τα υποβάλει με τη σειρά του στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος μέσα στα πιο πάνω χρονικά πλαίσια. 9. Το κόστος για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων ελέγχων αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Στην περίπτωση που τον έλεγχο διενεργεί εσωτερικός εξακριβωτής το κόστος θα περιλαμβάνεται στην κατηγορία μισθοί προσωπικού (staff cost) και θα πρέπει να υποστηρίζεται με εγκεκριμένα δελτία καταγραφής χρόνου (timesheets) ενώ στην περίπτωση που τον έλεγχο διενεργεί εξωτερικός εξακριβωτής η δαπάνη θα περιλαμβάνεται στην κατηγορία εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (external expertise). 10. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων και της έγκαιρης διεκπεραίωσης τους, οι εξακριβωτές θα πρέπει να συμμετέχουν σε ενημερωτικά σεμινάρια που θα διοργανώνει το 5

6 Γραφείο Προγραμματισμού. Επιπλέον το Γραφείο Προγραμματισμού θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του όλου συστήματος. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες προσαφθούν σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τρίτους για τη διενέργεια των επαληθεύσεων θα πρέπει να προνοούν ότι οι εξακριβωτές θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση στα στοιχεία (φακέλους) που υποστηρίζουν την εργασία που έγινε τόσο στις Εθνικές όσο και στις Κοινοτικές Αρχές Ελέγχου. 11. Παρακαλούμε τους δημόσιους φορείς όπως ενημερώσουν όλα τα τμήματα τους, και τις Γραμματείες Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων όπως ενημερώσουν όλους του δήμους και κοινότητες, αντίστοιχα. 12. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις/ πρόσθετες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την κα Δέσποινα Σταύρου (τηλ , ) (Δέσποινα Σταύρου) για Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Επίτροπο Περιβάλλοντος - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπόψη κας Ανθής Τουμάζου και κας Βάνιας Θεοφίλου) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Υπόψη κ. Κώστα Χ Παύλου) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπόψη κ. Πάμπου Χαραλάμπους) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπόψη κας Μικαέλλας Παπαδοπούλου) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Υπόψη κας Έλενας Πάτσαλου) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υπόψη κ. Ιωάννη Σαββίδη) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Υπόψη κας Μηλίτσας Καστελλάνη και κ. Στέλιου Ζερβού) - Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας (Υπόψη κας Εύης Μισσούρη) - Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου (Υπόψη κας Χ. Αγγελή) - Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Υπόψη κας Λουκίας Αντωνιάδου και κας Μαρίας Σωκράτους) - Γενικό Διευθυντή Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας - Γενικό Διευθυντή Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - Γενικό Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - Γενικό Διευθυντή Αρχής Λιμένων - Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου - Πρόεδρο Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Υπόψη κας Μαριλένας Δελέντα) - Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) - Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) - Πρόεδρο Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας (Υπόψη κ. Μιχάλη Ζάνου)

8 - Πρόεδρο Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου - Πρόεδρο Αναπτυξιακής Εταιρείας Μαραθάσας - Πρόεδρο Κυπριακού Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard (Υπόψη κ. Χρήστου Αναστασίου) - Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Πρόεδρο Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας - Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κύπρου - Πρόεδρο Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους (Υπόψη κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου) - Πρόεδρο Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου - Πρόεδρο Ιδρύματος Τεχνολογίας Κύπρου - Πρόεδρο Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου - Διευθυντή Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου - Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου - Έπαρχο Λευκωσίας - Έπαρχο Λεμεσού - Έπαρχο Λάρνακας - Έπαρχο Πάφου - Έπαρχο Αμμοχώστου - Έπαρχο Κερύνειας - Γραμματέα Ένωσης Κοινοτήτων - Γραμματέα Ένωσης Δήμων - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου (Υπόψη κας Θ. Χατζηβασιλείου, κ. Γ. Χ Βαρνάβα, κας Ξ. Κωνσταντίνου) - Πρόεδρο Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Υπόψη Δρ. Α. Μαλλούπα και κας Ρ. Παυλίδου) - Πρόεδρο Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Πανεπιστημίου - Πρύτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Υπόψη κας Μ. Αλεξάνδρου) - Πρύτανη Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Πρύτανη Frederick University Cyprus - Πρόεδρο Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου - Πρόεδρο Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου - Πρόεδρο Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας - Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας - Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας - Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου - Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου - Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας

9 - Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας - Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας - Πρόεδρο Εταιρείας Αναπτύξεως Ακακίου Λτδ - Πρόεδρο Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Πρόεδρο Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Πρόεδρο Κέντρου Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών Κοιν.: Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας Έφορο Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

11 Checklist with Criteria for the Approbation of First Level Controllers (in a Decentralised System) (to be filled in and signed by the project partner and controller, to be submitted and to remain with the MS approbation body, no submission to the JTS required) Operation Name of the operation Acronym Index Project Partner to be controlled Name of the contact person Division Organisation Address Telephone number Fax Function in the project (Lead partner or project partner?) Partner Controller Name Job title Division/Unit/Department Organisation Address Telephone number Fax number Partner Budget (indicative) Budget line Staff Administration Travel and accommodation External expertise Investment Other Sub-project funding TOTAL Amount in EUR Questions regarding professional skills and competence Please describe the controller s individual professional skills and knowledge in the control/audit field by providing the appropriate evidence (e.g. experience, training, studies etc). Please describe the controller s individual professional skills and knowledge in the field of control of projects co-financed from EU-funds (Structural Funds and ERDF in particular) by providing the appropriate evidence (e.g. experience, training, studies etc).. Is the controller s knowledge of the English language sufficient in order to read and understand all relevant documents? If the answer is no, is it ensured that all relevant documents (including communication with the MED Secretariat, other controllers, etc) are translated?

12 Questions regarding independence Is the controller from a unit/organisation professionally independent from the unit dealing with the activities and finances (accounting, salary calculations and payment orders) of the MED operation in question? Can you confirm that the organisation/unit that the controller is working for is not involved in - project approval - project activities (incl. signing the project report as project partner) - project finances (project accounting and payment orders) Is the controller an internal (employed by the entity of the project partner) or an external independent controller (not employed by the entity of the project partner)? If the controller is an external controller: Is the controller a private or a public external controller? What is the basis for the controller to carry out the control? A service contract, a mandate, other (please precise)? Have the relevant EC and national regulations been respected regarding Public Procurement on selecting the First Level Controller? Please attach the relevant Certificate issued by the Public Procurement Directorate of the Treasury of the Republic of Cyprus. Is the controller registered, i.e. a member of a professional organisation of accountants/auditors (obligatory)? If yes, which one? Is the controller obliged to a professional code of conduct or other rules defining his/her function and independence? If the controller is an internal controller: Is the controller registered, i.e. a member of a professional organisation of accountants/auditors (obligatory)? If yes, which one? Is the controller s independence regulated by law or local or internal rules in your country (for example: rules regarding internal controller s function, code of conduct). And if so can you describe what these rules are? To which person in your organisation does the controller answer (management, council, supervisory board or other)? Please provide an organisational chart which shows the units where the activities and finances are managed, where the payments are ordered and where the control is carried out. Can you confirm that regarding the control of this MED project, there are no relationships by blood or marriage Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

13 between the controller and employees/managers of the unit in charge of project activities and finances? Is the controller independent of mind meaning that (s)he doesn t feel dependent on the entity/unit to be controlled regarding the MED project in any other way than the ones already mentioned? Other Did the controller receive and study the following documents - MED programme manual incl. o Control guidance o Control confirmation form o Model control report and checklist - Approved application form - Subsidy contract 1 - Partnership agreement 1 - Country specific requirements? Can the controller ensure that his/her work is properly documented and accessible to ensure an efficient review of the work in a way that any other controller/auditor can perform again the control with the only use of the control file? Can the controller ensure that the work will be carried out within 1 month after receipt of the documents bearing in mind that the progress report has to be submitted by the Lead partner within 2 months after the end of each reporting period? Signatures Partner signature and stamp 2 (+ place and date) Controller s signature and stamp (+ place and date) Please send a filled questionnaire with included evidence (organisation chart, Certificate for Public Procurement Compatibility, and other documents, if relevant) to: Despina Stavrou Planning Bureau 29 Byron Avenue 1409 Nicosia 1 If the subsidy contract or partnership agreement has not been signed yet, the controller should be provided with the draft-if it exists-or alternatively with the model forms form the MED website. It has to be ensured that the controller will receive the final and project specific documents later on. 2 If according to internal procedures, a stamp is not used, please state it Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

15 First Level Controller Approbation Certificate [to be sent to the project partner for submission to the LP] Based on our review of the information provided by the project partner and controller in the Checklist for the Approbation of a First Level Controller, we acknowledge the following body Partner Controller Name Job title Division/Unit/Department Organisation Address Telephone number Fax number to verify - the delivery of the products and services co-financed, - the soundness of the expenditure declared for operations or parts of operations implemented on our territory and - the compliance of such expenditure and of related operations, or parts of those operations with Community rules and relevant national rules for the following project and partner: Project Name of the project Acronym Index Project Partner to be controlled Name of the contact person Division Organisation Address Telephone number Fax Function in the project Lead partner Projet Partner The information provided gives reasonable assurance about the controller s - independence from the project s activities and finances and - qualification to carry out the verifications mentioned above. We herewith remind the project partner and project partner controller: to bear in mind that the progress report has to be submitted by the Lead partner to the JTS within 2 months after the end of each reporting period to ensure that the control work will be carried out within one month after the end of each reporting period to use the MED programme s standard reporting and control documents to report the expenditure, to document the checks and to confirm the eligible expenditure. Place, Date and Stamp Name of the signatory + signature of the MS Approbation Body Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Γραφείο Προγραμματισμού, 1409 Λευκωσία Τηλ.: /1 Φαξ: , Ιστοσελίδα:

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: 04.02.022.03.03.01 Τηλ.: 22602847, 22602814 11 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικονομική Αναφορά (Financial Reporting) Τχης(ΕΜ) Σωτήριος Α. Γλυκοφρύδης ΔΙΔΕΑΠ/Τμήμα Β Θέματα Ενότητας 1. Υποχρεώσεις Αναφοράς 2. Τυποποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.02 ΕΠ, & 2.12.007 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 04 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklet One For Examination from 2011

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT

COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΠΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνου & Ελέγχου Οι τρεις βασικές λειτουργίες δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS RESEARCH AWARD DISTINGUISHED RESEARCHER

CYPRUS RESEARCH AWARD DISTINGUISHED RESEARCHER 0BΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ FORM «ΒΡ-ΔΕ» UΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ FORM FOR THE CYPRUS RESEARCH AWARD DISTINGUISHED RESEARCHER OF THE R ESEARCH P ROMOTION F OUNDATION UTO BE COMPLETED BY THE NOMINATOR CALL IDENTIFIER CODE ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΔΕ/0415

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση «Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα