ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag από την εταιρεία Gazprom Germania GmbH Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs- Aktiengesellschaft Sovag από την εταιρεία Gazprom Germania GmbH. Η Gazprom Germania GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της GPG είναι η χρηματοδότηση και διαχείριση επενδύσεων. Η Gazprom Germania GmbH είναι θυγατρική εταιρεία της ΟΑΟ Gazprom, η οποία είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την εξερεύνηση, παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία, διανομή και αποθήκευση του φυσικού αερίου. Η Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι πάροχος ασφαλιστικών υπηρεσιών και οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης (εκτός από την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ζωής) και υπηρεσιών αντασφάλισης. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 83(I)/2014.

2 4976 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4957 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Payzone Ελλάς ΑΕ από την ΟΠΑΠ ΑΕ Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Payzone Ελλάς ΑΕ από την εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω της θυγατρικής της ΟPAP INVESTMENT LTD. Η ΟΠΑΠ ΑΕ αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται παγκόσμια κυρίως στην αγορά αριθμολαχείων και στοιχημάτων. Η ΟPAP INVESTMENT LTD αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών. H PAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΕ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών και τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του Αριθμός 4958 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Επιβολή ονομαστικού διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και Κανονισμών περί Διοικητικών Προστίμων, Κανονισμός 3, για παραβίαση των προνοιών των περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμών και του όρου 6 της Άδειας Κατασκευής και της Άδειας Λειτουργίας από την εταιρεία TP Aeolian Dynamics Ltd Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και N. 143(I)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008 και Ν. 211(Ι)/2012), 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοση Αδειών, και Τέλη Αδειών, Κανονισμών του 2004, Κ.Δ.Π. 538/2004 και Κ.Δ.Π. 467/2004, 3. Την Άδεια Κατασκευής και την Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, Ν. 419(Α)/Κ και Ν. 419(Α)/Π , και τους όρους που τις συνοδεύουν, 4. Την υπ αριθμό φακέλου 14/ade/010 επιστολή της εταιρείας TP Aeolian Dynamics Ltd, ημερομηνίας 14/4/2014, με την οποία ζητά την έγκριση της ΡΑΕΚ για αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας TP Aeolian Dynamics Ltd, 5. Τις Γνωματεύσεις των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 6/5/2014 και 7/5/2014, ότι για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας TP Aeolian Dynamics Ltd απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση από τη ΡΑΕΚ και η ΡΑΕΚ δεν περιορίζεται, από τις προηγούμενες της Αποφάσεις, να εξετάσει το αίτημα της εταιρείας για αλλαγή, κατά 100%, των μετόχων της εταιρείας, 6. Την υπ αριθμό 1077/2014, Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14/5/2014, με την οποία ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας, για αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος και τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της εταιρείας TP Aeolian Dynamics Ltd στην Κυπριακή εταιρεία T.P. Aeolian Dynamics Acquisition Co Ltd, 7. Την υπ αριθμό φακέλου 14/ade/016 επιστολή της εταιρείας TP Aeolian Dynamics Ltd, ημερομηνίας 30/5/2014, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ, ως όφειλε, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό μετόχων με τη νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας, το οποίο εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 8/5/2014, πριν να εγκρίνει η ΡΑΕΚ τη ζητούμενη αλλαγή, 8. Την υπ αριθμό φακέλου PK/Ν.419(Α) Κ11-06 και Π13-06/554-14, επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1/8/2014, με την οποία επέδωσε ειδοποίηση παραβίασης όρων της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ και Άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π , και ζητούσε από την εταιρεία να υποβάλει γραπτώς τη θέση της, 9. Την υπ αριθμό φακέλου 14/ade/037 επιστολή της εταιρείας TP Aeolian Dynamics Ltd, ημερομηνίας 7/8/2014, στην οποία η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η διαπίστωση της ΡΑΕΚ για αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος πριν από την έγκριση της ΡΑΕΚ και παραβίαση των όρων των Αδειών της είναι ορθή και εξηγεί τα γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος πριν από την έγκριση της ΡΑΕΚ, και αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι αφενός δεν ήταν με κακή πρόθεση που ενήργησε η εταιρεία TP Aeolian Dynamics Ltd, και αφετέρου ότι η εταιρεία με την τελευταία αλλαγή άλλαξε ήδη το ιδιοκτησιακό της καθεστώς κατά 100%, την οποία αλλαγή ενέκρινε η ΡΑΕΚ στις 14/5/2014, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να επιβάλουν στην εταιρεία TP Aeolian Dynamics Ltd, σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς, ένα ονομαστικό διοικητικό πρόστιμο για το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000) για την παραβίαση των προνοιών των περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμών, ΚΔΠ 538/2004, και του όρου 6 της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ και της Άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4959 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 '000 1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με 5 πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού

4 4978 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4960 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 210 Ημερών, 1 η Έκδοση 2014 (17/10/ /05/2015). Αριθμός 4961 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 120 Ημερών, 1 η Έκδοση 2014 (17/10/ /02/2015). Αριθμός 4962 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 150 Ημερών, 1 η Έκδοση 2014 (17/10/ /03/2015). Αριθμός 4963 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 60 Ημερών, 2 η Έκδοση 2014 (17/10/ /12/2014). Αριθμός 4964 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 39 Εβδομάδων, 1 η Έκδοση 2014 (17/10/ /07/2015). Αριθμός 4965 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών, 11 η Έκδοση 2014 (17/10/ /11/2014).

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4966 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 240 Ημερών, 1 η Έκδοση 2014 (17/10/ /06/2015). Αριθμός 4967 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 26 Εβδομάδων, 2 η Έκδοση 2014 (17/10/ /04/2015). Αριθμός 4968 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 21 Οκτωβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 13 η Έκδοση 2014 (17/10/ /01/2015). Αριθμός 4969 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(Ι) ΤΟΥ 1992, 45 (Ι) ΤΟΥ (I) ΚΑΙ 52(Ι) ΤΟΥ 1996, 37 (Ι) ΚΑΙ 72(Ι) ΤΟΥ 1997, 71(Ι) ΤΟΥ 1998, 35(Ι), 61 (Ι) ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι), 66 (Ι), 73(Ι), 126(Ι) ΚΑΙ 157(Ι) ΤΟΥ 2000, 26(Ι), 33(Ι) ΚΑΙ 202 (Ι) ΤΟΥ 2002, 101(Ι) ΤΟΥ 2006, 21(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 2008 _ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(9) Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, ως η Αρμόδια Αρχή (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «η Αρμόδια Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Νόμος»), με τη Γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17 του Νόμου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ ημερομηνίας 31/12/2009 έκαμε γνωστό ότι: (α) Λήφθηκε απόφαση με σκοπό, μεταξύ άλλων οι δρόμοι που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα κατασκευαστούν όπως πρέπει, (β) ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στα Γραφεία της σχέδια και τεχνικοί όροι, και (γ) τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι ήταν διαθέσιμοι για επιθεώρηση από το κοινό όλες τις ώρες εργασίας για περίοδο δύο μηνών από τη δημοσίευση της πιο πάνω Γνωστοποίησης. Και επειδή, μετά τη λήξη της προκαθορισμένης ημερομηνίας δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε ενστάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε έγκριση για τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους δρόμους που αναφέρονται πιο πάνω και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 17 του Νόμου στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ ημερομηνίας 4/6/2010 η Γνωστοποίηση αριθμός 466. Και επειδή η κατασκευή αποπερατώθηκε, Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο ως η Αρμόδια Αρχή, με τη Γνωστοποίηση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο (9) του άρθρου 17 του Νόμου, γνωστοποιεί στον πιο κάτω Πίνακα την ακριβή κατάσταση της δαπάνης μαζί με την τελική κατανομή της, μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.

6 4980 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

8 4982 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10 4984 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4970 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του Γερμανικού Νόμου περί εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών η εταιρεία Allianz Global Corporate & Specialty SE, με έδρα στο Μόναχο, Königinstrasse 28, München Deutschland, υπέβαλε στην υπηρεσία εποπτείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μια αίτηση έγκρισης της μεταβίβασης όλων των συμβολαίων αντασφάλισης Marine XL, που υπογράψατε από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 συμπεριλαμβανομένων όλων των με τα συμβόλαια σχετιζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Knapton Insurance Limited, μια ασφαλιστική εταιρία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Avaya House, 2 Cathedral Hill, Guildford, Surrey GU2 7YL, Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεταβίβαση των συμβολαίων θα καταστεί ισχυρή εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών αφότου η υπηρεσία εποπτείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα παρέχει την έγκρισή της. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή έχουν ως ακολούθως: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, Bonn, Postfach 1253, Bonn, T: , Αριθμός 4971 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής Ενημέρωση Αιτητών που αφορά στα «Έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου 2014 από τη ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία». Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία μέχρι την οποία οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας (τηλ ). Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενημέρωση Αιτητών καθώς και έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και του Τμήματος Γεωργίας Αριθμός 4972 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(Ι) του 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο κάτω ετήσιου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει να τυγχάνει εμπορικής εκμετάλλευσης με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασής του για ιδιωτική χρήση του κοινού, και ειδικά με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων ή ακτινοδίσκων ή ψηφιακών βιντεοδίσκων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κινηματογραφικά έργα: 1. ANNIE 2. ASTERIX: THE LAND OF THE GODS 3. AVENGERS: AGE OF ULTRON 4. BIG EYES 5. BIG HERO 6 6. BIRDMAN 7. CHAPPIE 8. CHARLIE S COUNTRY 9. CHEF 10. CHEVALIER 11. CHILD CINDERELLA 13. COOK 14. DRIVE HARD 15. DRONES

11 16. DUMB AND DUMBER EXODUS: GODS AND KINGS 18. FADING GIGOLO 19. FAR FROM THE MADDING CROWD 20. FRANNY 21. FURY 22. GONE GIRL 23. GOOSEBUMPS 24. GRIMSBY 25. INSIDE OUT 26. INSIDIOUS: CHAPTER INSURGENT 28. INTO THE STORM 29. INTO THE WOODS 30. JANE GOT A GUN 31. KHUMBA 32. KILL THE MESSENGER 33. KINGSMAN: THE SECRET SERVICE 34. LAGGIES 35. LE WEEK END 36. LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 37. LOVE AT FIRST FIGHT 38. LOVE PUNCH 39. MAGGIE S PLAN 40. MAX STEEL 41. MCFARLAND 42. MY OLD LADY 43. NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB 44. NIGHTCRAWLER 45. PADDINGTON 46. PARKER 47. PAWN SACRIFICE 48. PIXELS 49. POINT BREAK 50. RAGE 51. STRANGE BUT TRUE 52. THE DYING OF THE LIGHT 53. THE FANTASTIC FOUR (2015 REBOOT) 54. THE INTERVIEW 55. THE LITTLE PRINCE 56. THE LOBSTER 57. THE LONGEST RIDE 58. THE WATER DIVINER 59. THE WEDDING RINGER 60. TOMORROWLAND 61. TURIST 62. WALK OF SHAME 63. WILD 64. WON T BACK DOWN 65. WORDS AND PICTURES 66. WTF (WHAT THE FUCK) 67. ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ 68. ΠΛΑΤΩΝ & ΠΑΝΔΩΡΑ: ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΔΑΚΡΥΑ 69. ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ 70. ΤΕΤΑΡΤΗ 4.45 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο που περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο διαγράφεται από αυτόν μετά από πάροδο πέντε μηνών από την ημέρα της πρώτης προβολής του στη Δημοκρατία, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών. (Υ.Ε /12) Εγινε στις 20 Oκτωβρίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ, Υπουργός Εσωτερικών.

12 4986 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4973 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με το Γιαννάκη Κιούρτη, (Αρ. Ταυτότητας ), τέως από την Αυστραλία, αποβιώσαντα. και Αρ. Αίτησης 608/2014. Δίδεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την Επανασφράγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της Διαθήκης του πιο πάνω αποβιώσαντα, τέως από την Αυστραλία, το οποίο δόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Victoria, Αυστραλία, στις 8 Μαΐου ΛΕΛΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι. Αριθμός 4974 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αρ. Αίτ. 511 /2014. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αναφορικά με τον αποβιώσαντα CHRISTODOULO KYRIAKOU, τέως από την Αγγλία. Δίνεται ειδοποίηση με την παρούσα ότι στις 27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση εις το ως άνω ονομαζόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την επανασφράγιση διατάγματος διαχείρισης της περιουσίας του CHRISTODOULOU KYRIAKOU, τέως από το Λονδίνο, αποβιώσαντα. ΕΛΛΗ Κ. ΚΑΔΗ, Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της διαχειρίστριας της περιουσίας του αποβιώσαντα CHRISTODOULOU KYRIAKOU. Αριθμός 4975 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αρ. Αίτ. 243/2014. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αναφορικά με το Χριστόδουλο Μαρτιανού με Α.Τ εξ Αναφωτίας τέως εκ 130 Albert Road, Wood Green, London. Δίνεται ειδοποίηση με την παρούσα ότι στις 17/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. θα γίνει εις το ως άνω Δικαστήριο αίτηση για την επανασφράγιση του διατάγματος διαχειρίσεως της περιουσίας του Χριστόδουλου Μαρτιανού τέως εκ Λονδίνου, αποβιώσαντα το οποίο εξεδόθει υπό του HIGH COURT OF JUSTICE εις IPSWISH στις 21/8/2014. ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ, Δικηγόρος. Αριθμός 4976 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αρ. Αίτ. 261/2014. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αναφορικά με την Susan Lesley Buddle, αποβιώσασα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ., θα υποβληθεί αίτηση στο πιο πάνω κατονομαζόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την Επανασφράγιση του Διατάγματος Επικύρωσης της διαθήκης της Susan Lesley Buddle, αποβιώσασας, τέως από το Ηνωμένο Βασίλειο που εκδόθηκε από το High Court of Justice the District Probate Registry at Brighton στις 2 Οκτωβρίου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΝΤΗ, Διαχειρίστρια της περιουσίας της αποβιώσασας Susan Lesley Buddle.

13 Αριθμός 4977 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 113, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Jubilant Energy N.V. από το Άμστερνταμ, Ολλανδία (η «Αποκτώσα Εταιρεία»), ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ Jubilant Energy Holding (V) Ltd., Jubilant Energy India Holding Ltd., Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd., και και Jubilant Resources India Holding Ltd., ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από τη Λεμεσό, Κύπρος (η «Αποκτώμενες Εταιρείες»), και ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως έχει τροποποιηθεί και του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα (Burgerlijk Wetboek) (όπως έχει τροποποιηθεί). (Α) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Jubilant Energy N.V (i) (ii) (iii) Μορφή: δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όνομα: Jubilant Energy N.V Εγγεγραμμένο Γραφείο: Orlyplein 10, Floor 24, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands ΚΑΙ (β) Jubilant Energy Holding (V) Ltd. (iv) (v) (vi) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όνομα: Jubilant Energy Holding (V) Ltd. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus (γ) Jubilant Energy India Holding Ltd. (iv) (v) (vi) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όνομα: Jubilant Energy India Holding Ltd. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus (δ) Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd., (iv) (v) (vi) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όνομα: Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus (ε) Jubilant Resources India Holding Ltd. (iv) (v) (vi) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όνομα: Jubilant Resources India Holding Ltd. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus

14 4988 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (Β) Μητρώο/ώα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί (α) (β) Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ) το Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Στην περίπτωση των Αποκτώμενων Εταιρειών (αριθμός εγγραφής Η.Ε , αριθμός εγγραφής Η.Ε , αριθμός εγγραφής Η.Ε , αριθμός εγγραφής Η.Ε ) το γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) (β) (γ) Αναφορικά με πιστωτές, η Αποκτώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Αποκτώμενη Εταιρεία. Καθώς η Αποκτώσα Εταιρεία είναι η μοναδική μέτοχος της Αποκτώμενων Εταιρειών, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση των τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων μετόχων μειοψηφίας. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με την διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων τεκμηρίων και/ή παραρτημάτων που αναφέρονται στο σχέδιο συγχώνευσης) οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο γραφείο των Αποκτώμενων Εταιρειών στην Γρ. Ξενόπουλου 17, Τ.Κ. 3106, Λεμεσός, Κύπρος. Cross-border Merger Merger Terms Between Jubilant Energy N.V. (Acquiring Company) and Jubilant Energy Holding (V) Ltd., Jubilant Energy India Holding Ltd., Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd., Jubilant Resources India Holding Ltd. (Dissolving Companies) Table of content Acquiring and Dissolving Companies 3 Merger Terms 3 1. Definitions and interpretation 3 2. Introduction and recitals 4 3. Conditions 5 4. Data to be included in these Merger Terms pursuant to the CBM Directive, the Dutch implementing legislation of the CBM Directive and the implementing legislation of the CBM Directive in Cyprus 5 5. Additional data to be included in these Merger Terms pursuant to Section 2:312, subsections 2 and 4, and Section 2:326 of the Dutch Civil Code and section 201IB of Cap Legal Effective Date 8 7. Directors report / explanatory notes 8 8. Filing 8 9. Announcements Resolutions to effect Cross-Border Merger Other provisions 9

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Annex 1 - Annex 2 - Articles of association of the Acquiring Company as they currently read The last three adopted annual accounts or other financial statements of the Acquiring and Dissolving Companies, including the annual reports and the accountant s certificates in respect thereof Acquiring and Dissolving Companies These terms of a cross-border merger (the Merger Terms ) are drawn up by the boards of directors of: 1. Jubilant Energy N.V., a public limited company incorporated under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its office at Orlyplein 10, Floor 24, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number , hereinafter referred to as the Acquiring Company ; 2. Jubilant Energy Holding (V) Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registration number HE , having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus and registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus; 3. Jubilant Energy India Holding Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registration number HE , having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus and registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus; 4. Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registration number HE and having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus; And 5. Jubilant Resources India Holding Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, with registration number HE and having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus, Jubilant Energy Holding (V) Ltd., Jubilant Energy India Holding Ltd., Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd. and Jubilant Resources India Holding Ltd. hereinafter jointly referred to as the Dissolving Companies, the Acquiring Company and the Dissolving Companies hereinafter jointly also referred to as the Acquiring and Dissolving Companies. Merger Terms 1. Definitions and interpretation In these Merger Terms, the following terms have, unless the context otherwise requires, the following meanings: 2.2. Acquiring and Dissolving Acquiring and Dissolving Companies have the meaning given above. Companies Acquiring Company Cap. 113 CBM Directive Court Cross-Border Merger Deed of Merger Dissolving Companies Dutch Civil Code Acquiring Company has the meaning given above. Cyprus Companies Law Cap. 113 as amended. The Directive on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies (2005/56/EC). The District Court of Limassol, Cyprus. Cross-Border Merger has the meaning given in paragraph 3.1 of these Merger Terms. The deed of merger pursuant to which the Cross-Border Merger takes effect, to be executed by a Dutch civil-law notary. Dissolving Companies have the meaning given above. The Dutch Civil Code, particularly Title 7, section 2, 3 and 3A of Book 2 of the Dutch Civil Code.

16 4990 Effective Time Merger Terms ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 The date and time, on which the consequences of the Cross-Border Merger, as set out in Section 2:311 of the Dutch Civil Code, are to have effect, being 0:00 hours Central European Time (CET) of the day following the day on which the Deed of Merger is executed. These terms of a cross-border merger between the Acquiring Company and the Dissolving Companies In these Merger Terms, unless the context otherwise requires or unless otherwise specified: (i) (ii) (iii) references to any statute or statutory provision or any order or regulation shall be construed as a reference to that statute, provision, order or regulation as extended, modified, amended, replaced or re-enacted from time to time (whether before or after the date of these Merger Terms); all references to recitals, sections, chapters, paragraphs or Annexes are to the recitals, sections, chapters, paragraphs and Annexes of these Merger Terms; and headings are for convenience only and shall not affect the interpretation of these Merger Terms. 3. Introduction and recitals 3.1. It is proposed to effect a cross-border merger within the meaning of the CBM Directive in accordance with Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code and sections 201Θ -201ΚΔ of Cap.113, as a result of which: (i) the Acquiring Company will acquire all of the assets and liabilities of the Dissolving Companies under universal succession of title; and (ii) the Dissolving Companies will cease to exist, (the Cross-Border Merger ) On 25 June 2014, the board of directors of the Acquiring Company granted its in-principal approval for the restructuring of the Group in the manner most beneficial to the company (the In-principal Approval ) These Merger Terms comprise the terms (and information, pursuant to Section 2:312, subsection 2 in connection with Section 2:333d of the Dutch Civil Code and Section 201IB of Cap. 113) of the Cross-Border Merger which have been drawn up and adopted by the boards of directors of the Acquiring and Dissolving Companies As all of the shares in the capital of the Dissolving Companies are held by the Acquiring Company the exemption set forth in Section 2:333 paragraph of the Dutch Civil Code and section 201ΚΒ of Cap.113 is applicable According to information given by the boards of directors of the Dissolving Companies, it is apparent from the shareholders register of the Dissolving Companies that meeting rights have not been attributed to any persons other than the Acquiring Company According to information given by the boards of directors of the Dissolving Companies (i) none of the shares in the capital of the Dissolving Companies have been pledged, notwithstanding that the Acquiring Company, as sole shareholder of the Dissolving Companies, has granted 'non-disposal undertakings' in respect of the shares in the capital of the Dissolving Companies, and (ii) the obligations of the Dissolving Companies towards third parties under finance documentation (such as charges, pledges and undertakings) shall, as a result of the Cross-Border Merger, transfer to and be enforceable against the Acquiring Company None of the Acquiring and Dissolving Companies has been dissolved, and no resolutions have been passed to dissolve the Acquiring and Dissolving Companies, nor has any request thereto been filed or has any notice as set forth in Section 2:19a of the Dutch Civil Code been received from the Dutch Chamber of Commerce nor any winding up petition has been filed with the Court None of the Acquiring and Dissolving Companies has been declared insolvent nor has any resolution for the voluntary winding up been passed in respect of the Acquiring and Dissolving Companies and no court order for the compulsory winding up, and no application for the suspension of payments has been made or is there any reason to expect such application The Acquiring Company has installed a board of directors, consisting of both executive and non-executive directors. These Merger Terms are signed by all of the executive and non-executive directors of the Acquiring Company. None of the Dissolving Companies has installed a supervisory board None of the Acquiring and Dissolving Companies has established a works council The financial year of the Acquiring Company runs from 1 April up to and including 31 March of the following calendar year. The financial year of the Dissolving Companies run from 1 April up to and including 31 March of the following calendar year.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Conditions 4.1. Completion of the Cross-Border Merger is conditional upon satisfaction of the following conditions: (a) (b) (c) (d) a resolution to effect the Cross-Border Merger by the board of directors of the Acquiring Company at the board meeting of the Acquiring Company convened for that purpose; written resolutions to effect the Cross-Border Merger by the sole shareholder of the respective Dissolving Companies; pursuant to section 201IZ of Cap. 113, pre-merger certificates having been issued by the Court confirming that the respective Dissolving Companies have completed the pre-merger requirements; and the execution of the Deed of Merger Pursuant to Section 2:318 of the Dutch Civil Code, the Cross-Border Merger becomes effective on 0:00 hours CET of the day following the day on which the Deed of Merger is executed. 5. Data to be included in these Merger Terms pursuant to the CBM Directive, the Dutch implementing legislation of the CBM Directive and the implementing legislation of the CBM Directive in Cyprus 5.1. The form, name and registered office of the Acquiring and Dissolving Companies (i) the Acquiring Company: Jubilant Energy N.V., a public limited company incorporated under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its office at Orlyplein 10, Floor 24, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number ; (ii) the Dissolving Companies: Jubilant Energy Holding (V) Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registration number HE , having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus and registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus; Jubilant Energy India Holding Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registration number HE , having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus and registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus; Jubilant Oil & Gas India Holding Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, with registration number HE and having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus; And Jubilant Resources India Holding Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, with registration number HE and having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus No exchange of securities or shares representing the capital of the Dissolving Companies and no amount of any cash payment Considering that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Dissolving Companies, no shares in the capital of the Acquiring Company will be issued and no cash payment will be made by the Acquiring Company in connection with the Cross-Border Merger. Further, considering that the Dissolving Companies will cease to exist, no consideration will be received by the Dissolving Companies No allotment of securities or shares representing the capital of the Acquiring Company Considering that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Dissolving Companies, no shares in the capital of the Acquiring Company will be issued. Further, considering that the Dissolving companies will cease to exist, no consideration will be received by the Dissolving companies.

18 4992 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ No likely repercussions of the Cross-Border Merger on employment The Cross-Border Merger will have no repercussions on employment The date from which the holding of such securities or shares representing the capital of the Acquiring Company will entitle the holders to share in the profits and any special conditions affecting that entitlement Considering that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Dissolving Companies, no shares in the capital of the Acquiring Company will be issued The date from which the transactions of the Dissolving Companies will be treated for accounting purposes as being those of the Acquiring Company The Cross-Border Merger will be treated as effective for accounting purposes from 1 April The rights conferred by the Acquiring Company on shareholders of the Dissolving Companies enjoying special rights or on holders of securities other than shares representing the capital of the Dissolving Companies, or the measures proposed concerning them As there are no shareholders of the Dissolving Companies who enjoy special rights and no holder of securities other than shares representing the capital of the Dissolving Companies, no special rights will be given and no compensation will be paid by the Acquiring Company No special advantages granted to the experts who examine the draft Merger Terms or to members of the administrative, management, supervisory or controlling organs of the Acquiring and Dissolving Companies Considering that with respect to the Cross-Border Merger a simplified merger procedure applies as the Acquiring Company is the sole shareholder of the Dissolving Companies, an independent expert s report is not required. No advantage is granted and no amount or benefit is paid or given or intended to be paid or given to any of the members of the boards of directors of the Acquiring and Dissolving Companies, and it is not intended to grant any such person any special advantages in connection with the Cross-Border Merger The statutes of the Acquiring Company The articles of association of the Acquiring Company will not be amended by, or in connection with, the Cross- Border Merger. The articles of association of the Acquiring Company were last amended on 11 November The complete text of the articles of association of the Acquiring Company in force on the date of these Merger Terms is attached to these Merger Terms as Annex Information on the procedures by which arrangements for the involvement of employees in the definition of their rights to participation in the Acquiring Company are determined pursuant to Article 16 of the CBM Directive No employee participation rights or systems, as referred to in Section 2:333k of the Dutch Civil Code or section 201ΚΓ of Cap. 113, have applied to the Acquiring Company or the Dissolving Companies within six months prior to the filings of these Merger Terms with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce and the Registrar of Companies in Cyprus. Therefore, the Acquiring Company will not become subject to any employee participation rights or system, and no negotiations will have to be opened in respect of any system of employee participation, as referred to in Section 2:333k of the Dutch Civil Code or section 201ΚΓ of Cap Information on the evaluation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company The annual accounts of the Dissolving Companies for the financial year which ended on 31 st March 2014 have been used to assess (the value of) the assets and liabilities of the Dissolving Companies that are transferring to the Acquiring Company as a result of the Cross-Border Merger. In those annual accounts, the assets and liabilities of the Dissolving Companies have been valued in accordance with the valuation principles as set out in those annual accounts Dates of the Acquiring and Dissolving Companies accounts used to establish the conditions of the Cross-Border Merger The annual accounts of the Dissolving Companies for the financial year which ended on 31 st March 2014 have been used to establish the conditions of the Cross-Border Merger A proposal for the amount of compensation for a share under the application of Section 2:333h of the Dutch Civil Code

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ As there is only one shareholder of the Dissolving Companies, Section 2:333h of the Dutch Civil Code is not applicable. 6. Additional data to be included in these Merger Terms pursuant to Section 2:312, subsections 2 and 4, and Section 2:326 of the Dutch Civil Code and section 201IB of Cap Type of legal entity, name and official seat of the Acquiring and Dissolving Companies Reference is made to paragraph 5.1 of these Merger Terms Articles of association of the Acquiring Company Reference is made to paragraph 5.9 of these Merger Terms Rights to be given and compensations to be paid pursuant to Section 3:320 of the Dutch Civil Code, to be chargeable to the Acquiring Company As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Dissolving Companies, such as profit distribution rights or share subscription rights, no special rights will be given and no compensations will be paid Benefits to be granted to the members of the boards of directors of the Acquiring and Dissolving Companies or to third parties in connection with the Cross-Border Merger No benefits will be granted to the members of the boards of directors of the Acquiring and Dissolving Companies or to third parties in connection with the Cross-Border Merger Intentions with regard to the composition of the board of directors of the Acquiring Company after the Cross- Border Merger The present composition of the board of directors of the Acquiring Company is as follows: - Hari Shanker Bhartia (non-executive director); - Shyam Sunder Bhartia (non-executive director); - Rakesh Jain (executive director); - Robert Paul Reid (non-executive director); - Arun Kumar Duggal (non-executive director); - Andrew William Wood (non-executive director); - Shahzaad Siraj Dalal (non-executive director); and - Radhey Shyam Sharma (non-executive director). There is no intention to change the composition of the board of directors of the Acquiring Company after the Cross-Border Merger The date from which the financial data of the Dissolving Companies will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company Reference is made to paragraph 5.6 of these Merger Terms Proposed measures in connection with the conversion of the shareholding of the Dissolving Companies Reference is made to paragraph 5.3 of these Merger Terms Intentions involving continuance or termination of activities The activities of the Dissolving Companies will be continued by the Acquiring Company Approval of the resolution to effect the Cross-Border Merger The Merger Terms will be presented before the board of directors of the Acquiring and Dissolving Companies for their approval. There are no other persons who have an approval right with respect to (the resolution to effect) the Cross-Border Merger Consequences of the Cross-Border Merger on the size of the goodwill and the distributable reserves of the Acquiring Company As there is no goodwill attaching to the assets and liabilities of the Dissolving Companies, the Cross-Border Merger will have no effect on the size of the goodwill of the Acquiring Company.

20 4994 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 As the Cross-Border Merger is a business combination under common control, the Acquiring Company s accounting policy is to incorporate the implications of the Cross-Border Merger in its books using book value. Accordingly, after elimination of the intercompany balances and investments, all of the assets, liabilities and equity of the Dissolving Companies will be incorporated in the Acquiring Company s books at book value. The size of the retained earnings of the Acquiring Company shall be adjusted with the amount of retained earnings of the Dissolving Companies and the difference in the book values of the intercompany balances and investments, if any. 7. Legal Effective Date Subject to the conditions set out in chapter 3, the Cross-Border Merger shall be completed and become legally effective on 0:00 hours CET of the day following the day on which the Deed of Merger is executed. 8. Directors report / explanatory notes The boards of directors of the Acquiring and Dissolving Companies will draw up a joint directors report / explanatory notes in relation to the Cross-Border Merger, explaining, amongst other matters, the legal, economic and social consequences of the Cross-Border Merger. The directors report / explanatory notes will be made available to the shareholders of the Acquiring and Dissolving Companies and shall be available for inspection at the registered offices of the Acquiring and Dissolving Companies. 9. Filing A copy of these Merger Terms, together with the following annexes, will be filed with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce: (a) (b) articles of association of the Acquiring Company as they currently read; and the last three adopted annual accounts or other financial statements of the Acquiring and Dissolving Companies, including the annual reports and the accountant s certificates in respect thereof. The abovementioned documents, including the directors report / explanatory notes to these Merger Terms, the annual accounts and the annual reports that do not have to be made available for public inspection, will simultaneously be deposited for inspection at the registered office of each of the Acquiring and Dissolving Companies. Those documents shall remain available for inspection by the shareholders of the Acquiring and Dissolving Companies and those who may exercise a special right against the Acquiring and Dissolving Companies, such as profit distribution rights or share subscription rights, at the registered office of each of the Acquiring and Dissolving Companies or by electronic means of communication up until the Effective Time, and at the registered office of the Acquiring Company also for a period of at least six months thereafter. A copy of these Merger Terms will also be filed with the Registrar of Companies in Cyprus. 10. Announcements Upon filing of these Merger Terms (together with the annexes) with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce and the Registrar of Companies in Cyprus and depositing these Merger Terms (together with the annexes and the ancillary documents) at the registered office of each of the Acquiring and Dissolving Companies, the intention to effect the Cross-Border Merger will be announced: (c) (d) in the Dutch Government Gazette, as required pursuant to Section 2:333e of the Dutch Civil Code; in a Dutch nationally distributed newspaper, as required pursuant to Section 2:314, subsection 3, of the Dutch Civil Code; and (e) in the Official Gazette of the Republic of Cyprus, as required pursuant to section 201ΙΓ of Cap Resolutions to effect Cross-Border Merger The resolution to effect the Cross-Border Merger in conformity with these Merger Terms, as referred to under paragraph 3.1 (a) above, shall not be adopted until at least one month has elapsed from the day the filing of these Merger Terms has been announced in accordance with paragraph 9 (a) and (b) of these Merger Terms. The resolutions to effect the Cross-Border Merger in conformity with these Merger Terms, as referred to under paragraph 3.1 (b) above, shall not be adopted until at least one month has elapsed from the day the filing of these Merger Terms has been announced in accordance with paragraph 9 (c) of these Merger Terms.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Memorandum of Association. Articles of Association. Form of Memorandum and Articles. Registration. Provisions with respect to Names of Companies.

Memorandum of Association. Articles of Association. Form of Memorandum and Articles. Registration. Provisions with respect to Names of Companies. CHAPTER 113. COMPANIES. (as amended including law 92(I)/2004) ARRANGEMENT OF SECTIONS Deleted: 70 Deleted: 167(1)/2003 1. Short title. 2. Interpretation. PART I. INCORPORATION OF COMPANIES AND MATTERS

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 14 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα