PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch."

Transcript

1 PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ µέρους σας χρήση της ιστοσελίδας PetSearch.gr που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση («Ιστοσελίδα») και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω της Ιστοσελίδας ("Υπηρεσίες"). Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει, και συµφωνείτε να δεσµεύεστε από τη Συµφωνία και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων της PetSearch.gr, που καθίσταται µέρος της Συµφωνίας. Αν δεν καταλαβαίνετε την Συµφωνία ή δεν συµφωνείτε µε τη τους όρους της, δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες. 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δίδετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σχετικά µε εσάς. H χρήση των πληροφοριών αυτών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων που ισχύει κατά τον χρόνο που χρησιµοποιούνται. 3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τη Συµφωνία ανά πάσα στιγµή, µετά από ειδοποίηση προς εσάς, που θα γίνει: (Ι) την προβολή νέας έκδοσης ή/και (ii) ανακοίνωση της αλλαγής στην ιστοσελίδα. Είναι και δική σας ευθύνη να ενηµερώνεστε περιοδικά για τη Συµφωνία. Θεωρείται ότι έχετε συµφωνήσει µε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση, µε την απόφασή σας να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η τροποποιηµένη ή τροποποιηµένη Συµφωνία έχει αναρτηθεί. 4. Χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και διαθέτετε όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για να συµβληθείτε µε την παρούσα Συµφωνία. 5. ΑΔΕΙΑ. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η PetSearch.gr σας χορηγεί µια µη αποκλειστική, µη περαιτέρω µεταβιβάσιµη, ανακλητή και µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών της µέσω της ιστοσελίδας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι για προσωπική και όχι για εµπορική χρήση. Οι Υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τµήµα της, δεν µπορούν να αναπαραχθούν, αντιγραφούν, τροποποιηθούν, πωληθούν, µεταπωληθούν, διανεµηθούν, ή χρησιµοποιηθούν καθ οιονδήποτε τρόπο για εµπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του PetSearch.gr. Εκτός των περιπτώσεων που έχουν διατυπωθεί στο παρόν, αυτή η Συµφωνία δεν σας παρέχει δικαιώµατα ή την πνευµατική ιδιοκτησία του PetSearch.gr. Η άδεια που σας χορηγείται εξαρτάται από την συµµόρφωσή σας µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας, τα δικαιώµατα σας από αυτή την ενότητα θα πάψουν αµέσως. 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Εν γνώση σας και ελεύθερα αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο όταν χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και είτε απόλυτα υπεύθυνοι για κάθε τυχόν ζηµία σας ή απώλεια. Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλµατα, ή άλλους περιορισµούς. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι τυχόν αποτυχία του διακοµιστή ή άλλο γεγονός µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του συνόλου των δεδοµένων που σχετίζονται µε το λογαριασµό σας. Συµφωνείτε και κατανοείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να κάνετε αρχεία ασφαλείας των δεδοµένων σας µε τον προσφορότερο για εσάς τρόπο. Με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείστε και απαλλάσσετε την PetSearch.gr και τους κάθε είδους συνεργάτες του από κάθε αξίωση για τυχόν αποζηµίωση κοκ, προκληθείσα σε εσάς. 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Για τη χρήση ορισµένων Υπηρεσιών υποχρεούστε να συµπληρώσετε µια φόρµα εγγραφής. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι

2 πλήρεις και ακριβείς και θα ενηµερώσετε το προσωπικό σας προφίλ µε τα τυχόν νέα στοιχεία, αφού είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η πληρότητα και η ακρίβειά του. Επίσης, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε σύνδεση µε τη χρήση ορισµένων από τις Υπηρεσίες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογαριασµό, το όνοµα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου µέλους. Συµφωνείτε να ειδοποιήσετε αµέσως το PetSearch.gr για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του λογαριασµού σας, του ονόµατος χρήστη σας ή του κωδικού πρόσβασής σας. Η PetSearch.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν υποστείτε από τρίτους που χρησιµοποιούν αυτά, µε ή χωρίς γνώση σας. Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζηµίες που προκαλούνται στην PetSearch.gr, τους εν γένει συνεργάτες και υπαλλήλους της λόγω της χρήσης του λογαριασµού ή του κωδικού σας πρόσβασής από άλλους. Οι πληροφορίες και ειδοποιήσεις γίνονται, προς και από την PetSearch.gr στα µέλη της, στα πλαίσια της Συµφωνίας, πρέπει να είναι γραπτή και να γίνονται µέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δίνετε εσείς. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της ακρίβειας της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σα ταχυδροµείου, που θα γνωστοποιήσετε στην PetSearch.gr και οποιαδήποτε ειδοποίηση λάβετε µε τον τρόπο αυτόν θεωρείται ότι σας έχει παραδοθεί, µόλις το µήνυµα φτάσει στον δικό σας σέρβερ, όπως θα φαίνεται στα αρχεία της PetSearch.gr. 8. ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΟΦΊΛ. Θα δηµιουργήσετε δηµόσιο προφίλ, που θα περιέχει ορισµένες πληροφορίες (πχ. τοποθεσία, τηλέφωνο, κλπ). Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δηµοσιεύσετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλες πληροφορίες. Η PetSearch.gr στηρίζεται στα µέλη της να παρέχουν ακριβείς και η ίδια δεν µπορεί, να διερευνήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα δηµόσια προφίλ και σε κάθε περίπτωση δεν θα το κάνει. Κατά συνέπεια, θεωρείται δεδοµένο ότι οι πληροφορίες δηµόσιου προφίλ κάθε µέλους είναι ακριβείς και επίκαιρες. Η PetSearch.gr δεν εγγυάται την ενηµερότητα ή ακρίβεια των δηµόσιων προφίλ και σε κάθε περίπτωση αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τα µέλη µέσω δηµόσιων προφίλ ή άλλως σε σχέση µε τις Υπηρεσίες. 9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΈΛΗ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις σχέσεις σας µε άλλα µέλη. Γνωρίζετε και καταλαβαίνετε ότι η PetSearch.gr δεν έχει, µε κανένα τρόπο: (α) εξετάσει τα µέλη της (Β) διερευνήσει το παρελθόν των µελών της και (Γ) εξετάσει ή τις δηλώσεις των µελών της. Με το παρόν συµφωνείτε τηρείτε το προσήκον µέτρο στις συµπεριφορές σας έναντι τρίτων µελών. Η PetSearch.gr δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ούτε εγκρίνει ή εγγυάται την εν γένει συµπεριφορά των µελών της. Σε καµία περίπτωση η PetSearch.gr δεν ευθύνεται για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµίες εξαιτίας της συµπεριφοράς οποιουδήποτε µέλους, ακόµα και σε σχέση µε τη χρήση των υπηρεσιών που µπορεί να προκύψουν από τις εν γένει επικοινωνίες µεταξύ µελών. Εν γνώσει σας ελεύθερα και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο όταν χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες. 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τυχόν διαφωνίες µεταξύ των µελών, αλλά αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη. Συµφωνείτε να κρατήσετε τη PetSearch.gr αµέτοχο σε σχέση µε οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση µπορεί να εγείρετε κατά άλλου µέλους. 11. Συµφωνείτε και µπορεί να λαµβάνετε από την PetSearch.gr περιοδικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [ ] σχετικά µε υπηρεσίες, νέες προσφορές προϊόντων κοκ, ή περιοδικές προσφορές και άλλες ενηµερώσεις που µπορεί να ενδιαφέρουν εσάς η άλλα εγγεγραµµένα µέλη π.χ. Θα λαµβάνετε περιοδικά

3 ή έκτακτα κάποιες ενηµερώσεις σχετικά µε απώλειες, ευρέσεις ή παραχωρήσεις διαφόρων κατοικίδιων στην ευρύτερη περιοχή σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των µηνυµάτων, οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις οδηγίες διαγραφής που περιέχονται σε κάθε µήνυµα. Αντιλαµβάνεστε και συµφωνείτε ότι σε µια τέτοια περίπτωση διαγραφής σας, θα διαγραφείτε αυτόµατα και από µέλος της PetSearch.gr. Μετά τη διαγραφή σας δεν µπορείτε να επανεγγραφείτε στην Petsearch.gr για χρονικό διάστηµα δύο [2] ετών. H Petsearch.gr είναι µια διαδικτυακή κοινότητα για την αναζήτηση κυρίως -αλλά όχι αποκλειστικά- χαµένων κατοικιδίων/οικόσιτων ζώων. Οι υπηρεσίες της προσφέρονται προς όλους τους χρήστες της ΔΩΡΕΑΝ και η ως άνω ενηµέρωσή σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, βοηθά σηµαντικά στην εύρεση τους, αφού αυτή η επιτυχία και η αµεσότητα αυτής εξαρτάται ουσιαστικά από τη δική σας συµµετοχή. Άρνησή σας για ενηµέρωση σηµαίνει συγχρόνως και άρνησή σας για συµµετοχή στους σκοπούς της κοινότητας και, συνακόλουθα, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας για τον αποκλεισµό σας από αυτή. 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΈΛΗ. Ενδέχεται να λάβετε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, από άλλα µέλη της ιστοσελίδας, την οποία προφανώς θα διαχειριστείτε εσείς. Η Petsearch.gr µπορεί να εποπτεύει µόνο τις δηµόσιες συζητήσεις που λαµβάνουν δηµόσια χώρα στην Ιστοσελίδα. 13. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Η υπηρεσία περιλαµβάνει συνδέσεις µε ιστοσελίδες τρίτων ("Ιστοσελίδες Τρίτων"). Η PetSearch.gr δεν ελέγχει το περιεχόµενο των Ιστοσελίδων Τρίτων, ακόµα και αν είναι συνεργάτες της, δεν έχει εξετάσει, και δεν µπορεί να ελέγξει αυτές, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ή των υπηρεσιών, που εκείνοι διαθέτουν άµεσα ή µέσω Ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου, η PetSearch.gr δεν εκπροσωπεί και ευθύνεται για το περιεχόµενο, τη νοµιµότητα ή την ποιότητά του ή υπηρεσίες που διατίθενται, κοκ, και σε κάθε περίπτωση αποποιείται τυχόν ευθυνών της, εσείς δε αποδέχεστε αυτό και ρητά την απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη. Συµφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για: (Ι) να παίρνετε προφυλάξεις, απαραίτητες για εσάς και τον υπολογιστή σας από κάθε είδους ιούς και κακόβουλα λογισµικά (ΙΙ) κάθε µεταφόρτωση, χρήση ή πώληση υλικού που είναι άσεµνο, προσβλητικά ή άλλως αποδοκιµαστέο ή παράνοµο, ή που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες τυπογραφικά ή άλλα λάθη (III) κάθε µεταφόρτωση, χρήση ή πώληση του υλικού που παραβιάζει τα δικαιώµατα µυστικότητας ή δηµοσιότητας, ή πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων κοκ (IV) Όλες τις οικονοµικές χρεώσεις ή άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους που προκύπτουν από συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες και (v) για την ανάγνωση και την κατανόηση οποιωνδήποτε όρων χρήσης ή πολιτικής απορρήτου που ισχύουν για τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων. 14. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω των Υπηρεσιών της PetSearch.gr, µπορεί να παρέχονται, εν όλω ή εν µέρει, από τρίτους ("Υπηρεσίες Τρίτων"). Για να χρησιµοποιήσετε Υπηρεσίες Τρίτων, µπορεί να σας ζητηθεί να υπαχθείτε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις µε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Αν δεν καταλαβαίνετε και δεν συµφωνείτε να δεσµευθείτε από τους σχετικούς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες αυτών. Οι Πάροχοι Τρίτων Υπηρεσιών µπορεί να συλλέγουν και να χρησιµοποιούν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε εσάς, όπως ορίζεται στις πολιτικές τους. Η PetSearch.gr αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τα προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγονται ή χρησιµοποιούνται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΧΡΗΣΤΗ. «Περιεχόµενο Χρήστη» είναι κάθε περιεχόµενο, υλικό ή πληροφορίες (π.χ. κείµενο, πληροφορίες, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο κοκ) που θα ανεβάσετε ή δηµοσιεύσετε καθ

4 οιονδήποτε τρόπο, σε σύνδεση µε τη χρήση της ιστοσελίδας. Με το παρόν επιτρέπετε στην PetSearch.gr και τους συνεργάτες/υπαλλήλους της, συνεχή και αµετάκλητη εκχώρηση, για αντιγραφή, δηµοσίευση, µετάδοση, δηµόσια έκθεση ή παρουσίαση, επεξεργασία, τροποποίηση, µετάφραση, και οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχοµένου Χρήστη, χωρίς περιορισµό στη διαφήµιση και τη δηµοσιότητα. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, θα συµµορφώνεστε µε τον νόµο και θα σέβεστε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των άλλων. Συµφωνείτε να µην ανεβάσετε, δηµοσιεύσετε, µεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε ή διανείµετε οποιουδήποτε περιεχοµένου πληροφορίες ή άλλα πράγµατα, εµπορικά σήµατα ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, κατά παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν παραβάσεις νόµων και παραβιάσεις δικαιωµάτων τρίτων, εξαιτίας της χρήσης του ιστότοπου από σας και των υπηρεσιών. Φέρετε εξ ολοκλήρου το βάρος της απόδειξης της µη παραβίασης κατά τα ανωτέρω. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να (i) αποµακρύνει, αναστείλει, επεξεργαστεί ή τροποποιήσει οποιοδήποτε Περιεχόµενο Χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, ανά πάσα στιγµή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά λόγω παραλαβής αιτήσεων ή καταγγελιών από τρίτους ή αν θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η Συµφωνία), ή για κανένα λόγο σε όλα και (ii) αποσύρει, αναστείλει ή να µπλοκάρει οποιοδήποτε Περιεχόµενο Χρήστη. Η PetSearch.gr διατηρεί επίσης το δικαίωµα να έχει πρόσβαση, διατηρεί και αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί εύλογα ότι είναι απαραίτητο για να (i) εναρµονιστεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή έρευνα στα πλαίσια νοµικής διαδικασίας, (ii) επιβάλει τους Όρους Χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας πιθανών παραβάσεων του παρόντος, (iii) εντοπίσει, αποτρέψει ή αντιµετωπίσει θέµατα απάτης, ασφαλείας ή τεχνικών προβληµάτων, (iv) ανταποκριθεί σε αιτήµατα υποστήριξης χρηστών, (v) προστατεύσει τα δικαιώµατα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του PetSearch.gr, τους χρήστες και το κοινό της. 16. ΕΥΘΎΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΆ ΣΧΌΛΙΑ. Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι µπορεί να θεωρηθείτε νοµικά υπεύθυνοι για τις ζηµίες που υπέστησαν άλλα µέλη ή τρίτοι, ως αποτέλεσµα των σχολίων σας, πληροφοριών, ή άλλου περιεχοµένου που δηµοσιεύετε ή διατίθετε στις Υπηρεσίες και µπορεί να θεωρηθεί δυσφηµιστικό. Η PetSearch.gr δεν είναι, ούτε µπορεί να θεωρηθεί νοµικά υπεύθυνη για ζηµίες κάθε είδους, που προκύπτουν από ή σε σχέση µε τα ανωτέρω. 17. ΑΝΆΡΜΟΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ. Δηλώνετε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να ανεβάσετε, δηµοσιεύσετε, µεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε ή διανείµετε οποιουδήποτε περιεχοµένου, πληροφορίες ή υλικά που: (α) είναι συκοφαντικά, δυσφηµιστικά, υβριστικά ή απειλητικά, βίαια, άσεµνα, ή πορνογραφικά (β) αποτελούν παιδική πορνογραφία (γ) ζητούν προσωπικές πληροφορίες (δ) υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν τη σωµατική βλάβη εναντίον του άλλου, κάθε τύπου µισαλλοδοξία, (ε) προωθούν τη χρήση παράνοµων ουσιών και φαρµάκων (στ) διαφηµίζουν ή ζητούν κεφάλαια ή κάνουν άγρα πελατών για προϊόντα ή υπηρεσίες (ζ) παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη της Συµφωνίας. Η PetSearch.gr αποποιείται κάθε τυχόν υποχρέωση να παρακολουθεί τα περιεχόµενα των Υπηρεσιών και δη αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόµενες Υπηρεσίες. Χωρίς άλλο περιορισµό, η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει τη χρήση των Υπηρεσιών ή να διαγράψει από τους servers της κάθε ανάρτηση, δηµοσίευση, µετάδοση, απόδοση ή διανοµή του ανάρµοστου περιεχοµένου από εσάς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και θα συνεργαστεί πλήρως µε οποιεσδήποτε αρχές στο πλαίσιο έρευνας για κάθε παραβίαση της Συµφωνίας ή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

5 18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ. Η PetSearch.gr επιβάλλει περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση των Υπηρεσιών. Δηλώνετε ότι δεν θα: (α) παρενοχλήσετε ή επικοινωνήσετε µε πρόσωπο που έχει ζητήσει να µην έρθει σε επαφή (β) παρέχετε ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες στην PetSearch.gr ή οποιοδήποτε άλλο µέλος (γ) δηµιουργήσετε περισσότερα από ένα δηµόσιο προφίλ (δ) συλλέξετε πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες της PetSearch.gr, συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αριθµών τηλεφώνου (ε) χρησιµοποιήσετε ή κάνετε απόπειρα χρήσης κάποιου λογισµικού ή εργαλείου, κοκ (ενδεικτικά µηχανών αναζήτησης, κοκ) για να συλλέξετε πληροφορίες από την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε χρήση, (στ) προσπαθήσετε να ελέγξετε ή να δοκιµάσετε την ευπάθεια των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας, χωρίς άδεια (i) παρέµβετε ή να προσπαθήσετε να παρέµβετε στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες µέσω τρίτου χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, (ια) χρησιµοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προσφορών ή διαφηµίσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες, (ιβ) δηµοσιεύσετε ή µεταδώσετε διαφήµιση, διαφηµιστικό υλικό, "ανεπιθύµητη αλληλογραφία", ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ανεπιθύµητης προώθησης περιεχοµένου ή οποιαδήποτε πληροφορία, (ιγ) προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή επέµβετε στον πηγαίο κώδικα µερών που χρησιµοποιούνται από την PetSearch.gr για την Ιστοσελίδα ή τις εφαρµογές. Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος, επισύρει αστικές ή και ποινικές ευθύνες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι η χρήση σας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών θα είναι σύµφωνες µε την Συµφωνία καθώς και µε τους ισχύοντες νόµους ή κανονισµούς. 19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι οι αιτήσεις και όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που συνδέονται µε αυτές είναι, και θα παραµείνουν, στην ιδιοκτησία της PetSearch.gr. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι ο πηγαίος κώδικας, όλη η δοµή των Ιστοσελίδων, της βάσης δεδοµένων και όσων τυχόν γραφικών χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από αυτή, αποτελούν πνευµατική και υλική ιδιοκτησία της PetSearch.gr. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Συµφωνία, δεν διατηρείτε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας για τις αιτήσεις σας συνακόλουθα, αυτά διατηρούνται από την PetSearch.gr. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ. Το λογότυπο της PetSearch.gr είναι εµπορικό σήµα της PetSearch.gr. Άλλα εµπορικά σήµατα, σήµατα υπηρεσιών, γραφικά, λογότυπα και τα ονόµατα domain που εµφανίζονται στις Υπηρεσίες µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα των τρίτων. Ούτε η εκ µέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ούτε η Συµφωνία, σας παρέχει κάποιο δικαίωµα, τίτλο ή άδεια για την αναπαραγωγή ή άλλη χρήση αυτών. 3. Αν έχετε ενδείξεις ότι τα πνευµατικά δικαιώµατά σας έχουν παραβιαστεί και θέλετε η PetSearch.gr να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει το εν λόγω υλικό, θα πρέπει να παρέχετε στην PetSearch.gr τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας (β) την αναγνώριση του έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, (γ) στοιχεία του υλικού που φέρεται να προσέβαλε ή να είναι το αντικείµενο παράνοµων δραστηριοτήτων και πρόκειται να αφαιρεθεί η πρόσβαση (δ) επαρκείς πληροφορίες για να επικοινωνήσουµε µαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, και εάν είναι διαθέσιµη, µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα µπορούµε να έρθουµε σε επαφή 20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [α] Για την παροχή υπηρεσιών, µπορείς να λαµβάνετε περιοδικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την PetSearch.gr σχετικά µε τις υπηρεσίες, όπως οι νέες προσφορές προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν µέρος των Υπηρεσιών και που δεν µπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους. Μπορείτε επίσης να λαµβάνετε περιοδικά προσφορές ή διαφηµιστικό υλικό που το PetSearch.gr πιστεύει ότι µπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών

6 των διαφηµιστικών µηνυµάτων ανά πάσα στιγµή (α) σύµφωνα µε τις οδηγίες διαγραφείτε που περιέχεται σε κάθε µήνυµα? ή (β) την αλλαγή των προτιµήσεων µηνυµάτων στο λογαριασµό σας. [β] Με την εξεύρεση και τη σύνδεση µε τους φίλους σας και άλλα µέλη, ενδέχεται να λάβετε ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα προσωπικά µηνύµατα από άλλους PetSearch.gr µέλη. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα µηνύµατα που λαµβάνετε από άλλα µέλη από την αλλαγή των προτιµήσεων µηνυµάτων στο λογαριασµό σας 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΊΑ: Για οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της PetSearch.gr και των µελών, εξ αφορµής της Συµφωνίας ή της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αν δεν διευθετείται φιλικά µεταξύ τους, µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρµοστέο το Ελληνικά Δίκαιο. 22. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. Η Συµφωνία λύεται αυτόµατα, και δεν απαιτεί καµία ενέργεια από PetSearch.gr, σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους ή συµφωνίες της, ή σε περίπτωση παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας. Μετά τον τερµατισµό, όλα τα δικαιώµατα, τις άδειες και τις υποχρεώσεις που δηµιουργούνται από την παρούσα συµφωνία θα τερµατίσει. Αυτόµατα, εν προκειµένω, θα λήγουν όλα τα δικαιώµατα και οι άδειες που σας χορηγούνται, βάσει της Συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Μετά τη λήξη, η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να ασκεί οποιοδήποτε µέσο κρίνει αναγκαία για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης από σας, εφαρµογών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, τεχνολογικών εµπόδιων, όπως φραγή IP κοκ. 23. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. Η PetSearch.gr δεσµεύεται να σέβεται τα δικαιώµατα της ιδιωτικής ζωής των χρηστών της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ισχύει µόνο για την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες και δεν ισχύει για ιστοσελίδες ή εφαρµογές που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τρίτους. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα και υποβάλλοντας αίτηση, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει και συµφωνείτε µε τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αν δεν καταβαίνετε ή δεν συµφωνείτε δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Κατά τη χρήση τους αποθηκεύονται [α] "Cookies" [σειρά από πληροφορίες που αποθηκεύει µια ιστοσελίδα στον υπολογιστή ενός χρήστη, και ότι ο browser του χρήστη παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε φορά που ο χρήστης υποβάλλει ένα ερώτηµα στην ιστοσελίδα. Ο σκοπός ενός Cookie είναι να αναγνωρίσει το χρήστη ως ένα µοναδικό χρήστη της ιστοσελίδας. Αν δεν θέλετε να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να κάνετε σε αυτόν τις σχετικές ρυθµίσεις ΠΡΙΝ την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, όµως έχετε κατανοήσει πλήρως ότι σε αυτήν την περίπτωση το λογισµικό θα αδυνατεί να σας "αναγνωρίσει" ως εγγεγραµµένο µέλος και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα περιορίζεται σε όποιο υλικό είναι διαθέσιµο στους µη εγγεγραµµένους χρήστες, ήτοι υλικό σηµαντικά περιορισµένο]. [β] "Web beacons" [πολύ µικρά γραφικά, παρόµοια σε λειτουργία µε τα "cookies", που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών κινήσεων των χρηστών του Διαδικτύου, όµως σε αντίθεση µε τα cookies που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, αυτά είναι ενσωµατωµένα στο παρασκήνιο, σε ιστοσελίδες ή στο . Μπορεί να χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση ή την επικοινωνία µέσω cookies, για την καταµέτρηση των χρηστών που έχουν επισκεφθεί ορισµένες σελίδες και να κατανοήσουν τα πρότυπα χρήσης].

7 Εξάλλου, η PetSearch.gr χρησιµοποιεί τρίτους για διάφορες υπηρεσίες της στις Ιστοσελίδες και τις Εφαρµογές [πχ. διαφήµιση κοκ], οι οποίοι µπορεί να τοποθετήσουν cookies στον υπολογιστή σας, χρησιµοποιήστε τα Web Beacons, συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες. Δεν δίνουµε µη-δηµόσιες προσωπικές πληροφορίες σας µε τρίτους, αλλά µπορεί να τους δώσουµε ανώνυµα ή συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βελτιώσουν τις προς την PetSearch.gr υπηρεσίες τους. Η συλλογή των πληροφοριών αυτών από τρίτους υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Αν επιθυµείτε να εξαιρεθείτε από αυτές θα πρέπει να αποστείλετε, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προς την PetSearch.gr έγγραφη ρητή σας δήλωση. Οι προσωπικές πληροφορίες που σας ζητούνται περιλαµβάνουν (1) "Στοιχεία Επικοινωνίας" (προσωπικά αναγνωρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε εσάς, όπως το όνοµά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και (2) "Δηµογραφικά στοιχεία" (προσωπικά στοιχεία για εσάς, όπως το φύλο, την ηµεροµηνία γέννησης, ταχυδροµικό κώδικα, τη χώρα,). Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε χρησιµοποιούνται από την PetSearch.gr για σκοπούς όπως η δηµιουργία από εσάς λογαριασµού χρήστη και δηµόσιου προφίλ, παρέχοντας την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, τη δυνατότητα βελτίωσης, προσαρµόζοντας τις αγγελίες, τις διαφηµίσεις και το εν γένει περιεχόµενο, την επικοινωνία µαζί σας σχετικά µε νέα χαρακτηριστικά και άλλες ειδήσεις. Επίσης η PetSearch.gr µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτά τα στοιχεία, για να προσαρµόσει την Ιστοσελίδα στις ανάγκες σας, για να ερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, καθώς και να αναπτύξει νέα εργαλεία για τα µέλη. Περαιτέρω, ορισµένα τµήµατα της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών µπορεί να είναι ανοικτά σε κάθε θεατή, όπως το προσωπικό σας προφίλ. Οποιαδήποτε πληροφορία δηµοσιεύσετε σε αυτές τις θέσεις µπορεί να είναι διαθέσιµα και προσβάσιµα από άλλα µέλη της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα περιέχει χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να φορτώσετε, δηµοσιεύσετε, µεταδώσετε, προβάλετε, διανείµετε κοκ πληροφορίες ή άλλα δεδοµένα σας, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών πληροφοριών σας. Κάθε πληροφορία που επιλέξετε να αποκαλύψετε µε τη βοήθεια αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται δηµόσια πληροφορία. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σας µέσω αυτών των χαρακτηριστικών, και αναλαµβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάτι τέτοιο. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη Συµφωνία ή την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων, η PetSearch.gr δεν θα δώσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: [α] αν απαιτείται να το πράξει από τον νόµο, ή σε συνέχεια δικαστικής εντολής, ή όταν θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι η αποκάλυψη είναι λογικά αναγκαία για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωµάτων της. [β] διατηρεί το δικαίωµα να µεταφέρει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή της σε διάδοχο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή άλλης πώλησης του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών της στοιχείων. Η PetSearch.gr εφαρµόζει διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία ενάντια στην µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, κανένα µέτρο ασφαλείας είναι δεν είναι απόλυτα αδιαπέραστο και καµία µέθοδος δεν µπορεί να σας εξασφαλίζεται έναντι κάθε υποκλοπής ή άλλου είδους κατάχρησης, το οποίο αναγνωρίζετε και συµφωνείτε, απαλλάσσοντας µε την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα την PetSearch.gr από κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας στοιχεία είναι σε κίνδυνο, ως αποτέλεσµα της παραβίασης της ασφάλειας, η PetSearch.gr θα σας ενηµερώσει έγκαιρα αν τα προσωπικά στοιχεία σας έχουν παραβιαστεί, ώστε να λάβετε τα απαραίτητα µέτρα.

8 Η PetSearch.gr δεν ζητά ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω από την ηλικία των 18. Εάν η PetSearch.gr εξακριβώσει ότι έχει συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών θα διαγράψει αµέσως αυτές τις πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων της. Η PetSearch.gr διατηρεί το δικαίωµα να ενηµερώνει ή τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασία προσωπικών δεδοµένων. Τυχόν σηµαντικές αλλαγές σε αυτή την πολιτική θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ή µπορεί να ειδοποιηθείτε µέσω ή άλλης ειδοποίησης, και θα υποδείξει πότε αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ. Θα θεωρείται ότι έχετε συµφωνήσει µε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση, µε την απόφασή σας να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την Ιστοσελίδα, µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η τροποποιηµένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. 24. Η παρούσα Συµφωνία αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ PetSearch.gr και σας σχετικά µε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Μπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε γραπτή τροποποίηση υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της PetSearch.gr ή από µονοµερή τροποποίηση από την PetSearch.gr και ανάρτηση της νέας συµφωνίας κατά τα ανωτέρω. Εάν οποιοσδήποτε όρος της Συµφωνίας καταστεί άκυρος ή µη εφαρµόσιµος, η αρχική πρόθεση των µερών και οι υπόλοιποι όροι παραµένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρµογή. Η PetSearch.gr µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα συµφωνία ανά πάσα στιγµή, µε ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η Συµφωνία και όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις σας από αυτήν δεν µπορούν να µεταβιβαστούν από εσάς, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της PetSearch.gr. Η Συµφωνία αυτή είναι δεσµευτική για τα µέρη για και τίθεται σε ισχύ προς όφελος των µερών και των διαδόχων τους. 25. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται µε δική του ευθύνη. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ζηµιά η οποία µπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλµα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών, κοκ. Ο χρήστης συµφωνεί και συνοµολογεί ότι αυτή η παρούσα αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 20η Ιανουαρίου 2015

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Εγκρίθηκε στην αριθ.382/20.4.2005 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών 1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Πανεπιστήµιο Πατρών (ΠΠ)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα