ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του 2002-2013"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµων του Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονοµικών Κριτηρίων (Α), είτε προσωπικά, είτε µέσω εταιρείας/ εταιρειών όπου συµµετέχει ως µέτοχος αναλογικά µε βάση το ποσοστό συµµετοχς του, είτε ως υψηλόβαθµο Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας/ εταιρειών που πληροί ένα εκ των οικονοµικών Κριτηρίων (Α), δύναται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακς υπηκοότητας µε κατ εξαίρεση Πολιτογράφηση. Σε περίπτωση υψηλόβαθµου Διευθυντικού Στελέχους εταιρειών, δύναται να υποβάλει αίτηση, νοουµένου ότι το εν λόγω στέλεχος έχει τέτοια αµοιβ στην εν λόγω εταιρεία/ εταιρείες που να δηµιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δηµοκρατία της τάξης των 100,000 τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και νοουµένου ότι αυτ η φορολογία έχει δη πληρωθεί προπληρωθεί. Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούµενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ηµεροµηνία Πολιτογράφησης. Ακόµη, ο αιτών θα πρέπει απαραιττως να πληροί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στο Μέρος Β. Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδποτε Κριτριο Όρος Προϋπόθεση καταστρατηγείται, η Πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί. Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α.1 Επένδυση σε κρατικά οµόλογα: Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά της Κυπριακς Δηµοκρατίας ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. Α.2 Επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρσεων κυπριακών οργανισµών: Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρσεων κυπριακών οργανισµών (π.χ. οµόλογα/ αξιόγραφα/ χρεόγραφα εγγεγραµµένα και εκδοθέντα στην Κυπριακ Δηµοκρατία) ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. Νοείται ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να έχουν αγοραστεί τόσο κατά την έκδοση, όσο και µεταγενέστερα από την αγορά. Α.3 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδοµς: Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. για αγορά ανέγερση ακιντων δηµιουργία άλλων αναπτύξεων (οικιστικές εµπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τοµέα άλλα έργα υποδοµς). Α.4 Αγορά σύσταση συµµετοχ σε κυπριακές επιχειρσεις και εταιρείες: Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση συµµετοχ σε επιχειρσεις εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακ Δηµοκρατία ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. Οι εν λόγω επιχειρσεις εταιρείες θα πρέπει αποδεδειγµένα να 1

2 έχουν φυσικ παρουσία στην Κύπρο και να εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) υπηκόους της Κυπριακς Δηµοκρατίας. Νοείται ότι στο εν λόγω κριτριο περιλαµβάνεται και η υποχρεωτικ µετατροπ καταθέσεων σε µετοχές. Α.5 Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες: Ο αιτών πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες καταθέσεις ιδιωτικών του εταιρειών καταπιστευµάτων (που είναι τελικός δικαιούχος ο ίδιος) στην Κυπριακ Δηµοκρατία ύψους τουλάχιστον 5,0 εκ. τακτς προθεσµίας τριών ετών. Α.6 Συνδυασµός των ανωτέρω κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά οµόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρσεων κυπριακών οργανισµών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδοµς), Α.4 (Αγορά σύσταση συµµετοχ σε κυπριακές επιχειρσεις και εταιρείες) και Α.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες): Ο αιτών πρέπει να διαθέτει συνδυασµό των πιο πάνω ύψους 5,0 εκ. Α.7 Πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στη Λαϊκ Τράπεζα Δηµόσια Εταιρεία Λτδ έχουν αποµειωθεί λόγω των µέτρων που εφαρµόσθηκαν µετά τις 15 Μαρτίου 2013: Ο αιτών έχει υποστεί αποµείωση καταθέσεων η οποία να ανέρχεται συνολικά τουλάχιστον στα 3,0 εκ. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποστεί αποµείωση καταθέσεων χαµηλότερη των 3,0 εκ. µπορεί να αιτηθεί αφού προβεί σε επιπρόσθετη επένδυση µέσω των κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά οµόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρσεων κυπριακών οργανισµών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδοµς), Α.4 (Αγορά σύσταση συµµετοχ σε κυπριακές επιχειρσεις και εταιρείες) και Α.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες) για το υπόλοιπο απαιτούµενο ποσό των εν λόγω κριτηρίων. Α.8 Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα σε ειδικές περιπτώσεις, να µειώσει τα πιο πάνω κριτρια (Α.1 (Επένδυση σε κρατικά οµόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρσεων κυπριακών οργανισµών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδοµς) και Α.4 (Αγορά σύσταση συµµετοχ σε κυπριακές επιχειρσεις και εταιρείες): I. Σε 2,5 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγµένα συµµετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η επένδυση είναι τουλάχιστον 12,5 εκ. II. Σε 2,0 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγµένα συµµετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογικ επένδυση είναι πέραν των 12.5 εκ. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια (ΙΙ) θα ισχύει µέχρι την Επιπρόσθετα, νοείται ότι για τις περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ) πιο πάνω, η επένδυση για τις κατηγορίες Α1 έως Α4 δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω διαφορετικού πωλητ/ παρόχου (φυσικού νοµικού προσώπου). 2

3 Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Λευκό Ποινικό Μητρώο: Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό µητρώο. Επίσης, το όνοµα του δεν θα περιλαµβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσµευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκς Ένωσης. 2. Διαµον στην Κύπρο: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθµούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος µόνιµης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακ Δηµοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον , πλέον το ΦΠΑ. Νοείται ότι µέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστές αιτσεις ως επενδυτές, µπορούν να αγοράσουν συλλογικά µία κατοικία, νοουµένου ότι η συνολικ αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των για κάθε έκαστο αιτούντα. Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Για εξέταση της αίτησης απαιτείται απαραιττως η υποβολ του εντύπου (Μ127) και των ακολούθων: 1. Λευκό Ποινικό Μητρώο: Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τη χώρα καταγωγς και από τη χώρα συνθους διαµονς (εάν διαφέρει). 2. Διαµον στην Κύπρο: (α) Αγοραπωλητριο Συµβόλαιο. (β) Τίτλος ιδιοκτησίας Απόδειξη υποβολς του Συµβολαίου στο Τµµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (γ) Αποδείξεις καταβολς του συµφωνηµένου ποσού αγοράς (δ) Έµβασµα στο κυπριακό εµπορικό τραπεζικό ίδρυµα εν ονόµατι του πωλητ της εταιρείας του πωλητ Όσον αφορά στα οικονοµικά κριτρια απαιτείται ότι εφαρµόζεται: (α) Πιστοποιητικό Εγγραφς της εταιρείας/ εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών (β) Πιστοποιητικό µετόχων από τον Έφορο Εταιρειών πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτς είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας (γ) Ελεγµένοι λογαριασµοί της εταιρείας/ εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολς της αίτησης (δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υψηλόβαθµο διευθυντικό στέλεχος απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόµιση του συµβολαίου εργοδότησης του και Βεβαίωση Είσπραξης από το Τµµα Εσωτερικών Προσόδων Οποιοδποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Υπουργείο Οικονοµικών. 3

4 Επίσης απαιτούνται τα ακόλουθα, ανάλογα µε την περίπτωση: 1. Επένδυση σε κρατικά οµόλογα (α) Αποδείξεις από το Γενικό Λογιστριο της Κυπριακς Δηµοκρατίας για την αγορά των κρατικών οµολόγων. 2. Επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρσεων κυπριακών οργανισµών (α) Τίτλος/ Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (β) Έµβασµα σε κυπριακό εµπορικό τραπεζικό ίδρυµα εν ονόµατι της επιχείρησης του οργανισµού 3. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδοµς (α) Αγοραπωλητριο Συµβόλαιο. (β) Τίτλος ιδιοκτησίας Απόδειξη υποβολς του Συµβολαίου στο Τµµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (γ) Αποδείξεις καταβολς του συµφωνηµένου ποσού αγοράς (δ) Έµβασµα σε κυπριακό εµπορικό τραπεζικό ίδρυµα εν ονόµατι του πωλητ της εταιρείας του πωλητ 4. Αγορά σύσταση συµµετοχ σε κυπριακές επιχειρσεις και εταιρείες (α) Αγοραπωλητριο Συµβόλαιο. (β) Αποδείξεις καταβολς του συµφωνηµένου ποσού αγοράς (γ) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους µετόχους (δ) Έµβασµα σε κυπριακό εµπορικό τραπεζικό ίδρυµα εν ονόµατι του πωλητ της εταιρείας (ε) Βεβαίωση από το Τµµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργοδοτουµένων στην εταιρεία (στ) Βεβαίωση από το Τµµα Εσωτερικών Προσόδων για τις φορολογητέες αποδοχές των Κύπριων εργοδοτουµένων στις εταιρείες επιχειρσεις στις οποίες ο αιτών προέβηκε σε επένδυση 5. Καταθέσεις σε Τράπεζες (α) Βεβαιώσεις κυπριακών τραπεζών για τις καταθέσεις του αιτούντος των εταιρειών στις οποίες είναι ο τελικός δικαιούχος των καταπιστευµάτων στα οποία είναι ο τελικός δικαιούχος τακτς προθεσµίας πέντε ετών (β) Έµβασµα του ποσού της κατάθεσης σε κυπριακό εµπορικό τραπεζικό ίδρυµα 4

5 6. Αποµείωση καταθέσεων στη Λαϊκ Τράπεζα (α) Βεβαίωση για το ύψος και το χρόνο της αποµείωσης καταθέσεων (β) Σε περίπτωση καταθέσεων εταιρειών, στις οποίες ο αιτών είναι ο τελικός δικαιούχος να επισυνάπτονται Πιστοποιητικό Εγγραφς της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών / και οποιοδποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, µαζί µε υπεύθυνη δλωση από τον διαχειριστ των κεφαλαίων αυτών ως προς το δικαιούχο πρόσωπο. Ουδέν των ανωτέρω επηρεάζει την απόλυτη διακριτικ ευχέρεια του Υπουργικού Συµβουλίου στη λψη Απόφασης. 19 Μαρτίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα