πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)"

Transcript

1 ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/06/ ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/ ) Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο: Δπηηξνπή Διέγρνπ Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 3327/2005 (ΦΔΚ 70/Ά') 1. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ ΑΦΜ Αξκφδηα Γ.Ο.Τ ΠΡΔΒΔΕΑ Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΓΔΧΡΓΗΟ φλνκα παηέξα...φχσηο... ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ... επάγγεικα ΠΟΛ ΜΖΥΑΝΗΚΟ... δηεχζπλζε επαγγέικαηνο ΘΔΠΡΧΣΗΚΟ... ηει Γηεχζπλζε θαηνηθίαοθδπρχσηκο ΠΡΔΒΔΕΑ... ηει... Υξφλνο αλάιεςεο θαζεθφλησλ γηα πξψηε θνξά 01/01/ ηνηρεία ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ ΑΦΜ Αξκφδηα Γ.Ο.Τ ΠΡΔΒΔΕΑ... Δπψλπκν ΜΖΣΟΤ... θχξην φλνκα ΣΑΜΑΣΗΑ... φλνκα παηέξα ΑΥΗΛΛΔΑ.. ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ΤΕΤΓΟ... επάγγεικα... δηεχζπλζε επαγγέικαηνο... ηει ηνηρεία ηωλ αλήιηθωλ παηδηώλ 3.1 Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΦΧΣΗΟ...έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΚΟΜΑ...έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν...θχξην φλνκα...έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν...θχξην φλνκα...έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν...θχξην φλνκα...έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν...θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο.. 4. ηνηρεία ηωλ θαηά ην άξζξν 13 εδ. β' Π.Κ. νηθείωλ (ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία γξακκή, ζεηνί γνλείο, ζεηά ηέθλα, κεκλεζηεπκέλνη, αδειθνί θαη ζύδπγνη απηώλ θαζώο θαη κλεζηήξεο αδειθώλ) 4.1 Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΦΧΣΗΟ Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΔΤΑΓΓΔΛΗΝΖ Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΔΗΡΖΝΖ Δπψλπκν ΠΑΠΑΦΧΣΗΟΤ... θχξην φλνκα ΒΑΗΛΗΚΖ Δπψλπκν ΜΖΣΟ... θχξην φλνκα ΑΥΗΛΛΔΑ Δπψλπκν ΜΖΣΟΤ... θχξην φλνκα ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπψλπκν ΜΖΣΟΤ... θχξην φλνκα ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Δπψλπκν ΜΖΣΟ... θχξην φλνκα ΓΖΜΖΣΡΗΟ..., Δπψλπκν ΜΖΣΟ... θχξην φλνκαηχαννζ Δπψλπκν... θχξην φλνκα... Η

2 Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΑΗ. Πεξνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελνπ. ΑΗ.Ηα Έζνδα απφ θάζε πεγή θαηά ηα ηξία (3) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΠΖΓΖ (Δ ) ΔΣΟ 2008 ΔΣΟ 2009 ΔΣΟ , , ,00 -

3 Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΑΗ. Πεξνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελνπ. ΑΗ.Ηβ Έζνδα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΛΟΗΠΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΟΓΑ (ΟΗΚΟΝ. ΔΝΗΥΤΔΗ, ΓΑΝΔΗΑ, ΓΧΡΔΔ Κ.Λ.Π.)

4 Α 1.2 Ακίνηηα καθώς και εμπράγμαηα δικαιώμαηα ζε ασηά. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ Ή ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΔΚΣΑΖ ΔΓΑΦΟΤ Δ m2 ΔΚΣΑΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ Δ m2 ΔΣΟ ΚΣΖΖ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ % ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ ΣΗΜΖΜΑ (Δ ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΔΦΑΛΛ ΖΝΗΑ ΠΡΔΒΔΕ Α ΒΑΘΤ ΗΘΑΚΖ ΠΔΣΑΛΑΣΑ , ΥΑΡΣΖ ΚΣΖΜΑΣ ΟΛΟΓΗΟ ΘΔΠΡΩΣΗΚ ΟΤ ΑΝΑΓΑΜΟ Τ ΑΥΑΗΑ ΔΞΩ ΑΓΤΗΑ ΜΟΡΝΟΤ , , ΑΥΑΗΑ ΔΞΩ ΑΓΤΗΑ ΜΟΡΝΟΤ , , ΑΥΑΗΑ ΔΞΩ ΑΓΤΗΑ ΜΟΡΝΟΤ , , ΑΥΑΗΑ ΔΞΩ ΑΓΤΗΑ ΜΟΡΝΟΤ , , ΑΥΑΗΑ ΔΞΩ ΑΓΤΗΑ ΜΟΡΝΟΤ , , ΑΥΑΗΑ ΔΞΩ ΑΓΤΗΑ ΜΟΡΝΟΤ , ,

5 ΑΗ.3 Μεηνρέο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξηψλ, νκφινγα, θαη θάζε είδνπο νκνινγίεο, ακνηβαία θεθάιαηα, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ Ή ΓΗΑΓΡΑΦΖ (Δ ) Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ ΣΗΣΛΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ α 7β.

6 ΑΗ.4 Καηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ηδξχκαηα. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΟΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΝΟΜΗΜΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΘΔΖ ,00 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ,00 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ,00 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ,00 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ,00 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ,00 ΠΔΗΡΑΗΧ ,00 ΠΔΗΡΑΗΧ ,00 ΠΔΗΡΑΗΧ ,00 ΔΘΝΗΚΖ 8

7 Α 1.5 Πισηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΝΖΟΛΟΓΗΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΚΤΒΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΝΖΟΛΟΓΖΖ ΗΓ1ΟΚΣΖ1Α ΔΣΟ ΚΣΖΖ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ ΣΗΜΖΜΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ,00 3

8 Α 1.6 πκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΦΟΡΑ ( Δ ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ

9

10 ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΗ. Φσηνηππία ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο ή ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί αξρηθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ηνχην έρεη εθδνζεί. Δ2. Φσηνηππίεο φισλ ησλ ηίηισλ θηήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή εθπνηήζεθαλ, θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε παξάγξαθν Α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη γηα δεχηεξε, ηξίηε θ.ι.π. θνξά, πξνζθνκίδνληαη κφλνλ νη ηίηινη θηήζεσο ή εθπνηήζεσο αθηλήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην ειεγρφκελν έηνο. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ νξθσκνζία ή ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ θαη επαλαιακβάλεηαη κέρξη 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, εθφζνλ νη ππφρξενη δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα απηή θαη επί ηξία (3) ρξφληα κεηά ηελ απψιεηα ηεο. ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο είηε απηνπξνζψπσο είηε κε αληηπξφζσπν είηε ηαρπδξνκηθψο, ζηε δηεχζπλζε: Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειώζεωλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο Λεωθόξνο Αιεμάλδξαο 121 -Σ.Κ Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθωλα: , , , θαη (FAX) ΠΡΟΟΥΖ: Σν έληππν ησλ δειψζεσλ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, ππνρξεσηηθά σο έρεη, κε ηηο αλάινγεο εγγξαθέο ή δηαγξαθέο ζηηο ζειίδεο πνπ δελ έρνπλ λα δειψζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνχο ππφρξενπο. Αζήλα Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ Ο/Ζ ΤΕΤΓΟ (ππνγξαθή) (ππνγξαθή) (θαζέλαο ρσξηζηά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απφ θνηλνχ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αλειίθσλ παηδηψλ) ΔΚΘΔΖ ΚΑΣΑ0ΔΖ ηελ Αζήλα ζήκεξα.. ν ή ε θαηέζεζε απηνπξνζψπσο ή κε η λ αληηπξφζσπφ ηνπ... ηε δήισζε πεξηνπζηαθήο η. θαηάζηαζεο Αζήλα απζεκεξφλ Ο Γξακκαηέαο

11 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ & ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ ΓΖΛΩΖ Παραηήρηζη: Σε περίπηωζη ποσ κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν ζσμπληρώνονηαι πρόζθεηοι. Α) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.1 α Καηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε πξηλ από ηελ αξρηθή ππνβνιή ηεο δήιωζεο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν ΔΗ) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ (πξαγκαηηθψλ θαη φρη ηεθκαξηψλ) απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο, Β) ηνλ Πίλαθα ΑΗ -1 β Καηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηε δήιωζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ / ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζε κεηψλεηαη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ θνξνινγείηαη απηνηειψο ή κε εηδηθφ ηξφπν. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ζχκθσλα κεηά παξαπάλσ, ην αθνξνιφγεην εηζφδεκα. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ εζφδσλ απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο. Γ) ηνλ Πίλαθα Α 1.2 Καηαρωξνύληαη ηα αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζε απηά θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο, (άξζξν 2 Ν.3213/2003) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε Η ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην αθίλεην κε Ο γηα ην αθίλεην πνπ πξνυπάξ ρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ην αθίλεην πνπ απνθηή ζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 2 γηα ην αθίλεην πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα θαη κε 3 γηα ην ηδηφθηεην αθίλεην πνπ επξίζθεηαη ππφ αλέγεξζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ν Ννκφο ζηνλ νπνίν επξίζθεηαη ην αθίλεην. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 5. ηε ζέζε 5 ζε κεηψλεηαη ε Οδφο ή ε Σνπνζεζία ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Η). 7. ηε ζέζε 7 ζε κεηψλεηαη ε έθηαζε ηνπ εδάθνπο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (ΗΣΓ). 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ησλ θηηζκάησλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (πη 2 ). 9. ηε ζέζε 9 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VIII). 11. ηε ζέζε Π ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέρεη ν ππφρξενο. 12. ηε ζέζε 12 αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII). Η 3. ηε ζέζε 13 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ. 14. ηε ζέζε 14 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Π). 15. ηε ζέζε 15 ζεκεηψλεηαη ν ηίηινο κεηαβνιήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ, (π.ρ. αξηζκφο ζπκβνιαίνπ αγνξάο, αξηζκφο νηθνδν κηθήο άδεηαο, αξηζκφο ζχκβαζεο γνληθήο παξνρήο θιπ.). Γ) ηνλ Πίλαθα Α1.3 Καηαρωξνύληαη κεηνρέο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ εηαηξεηώλ, εηζεγκέλωλ ή κε ζε ρξεκαηηζηήξηα, νκόινγα θαη νκνινγίεο θάζε είδνπο, κεξίδηα ακνηβαίωλ θεθαιαίωλ, παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:!. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε Η γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηνπο πάζεο θχζεσο ηίηινπο κε Ο γηα ηνπο ηίηινπο πνπ πξνυπάξρνπλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ εθπνηήζεθαλ αληί - ζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ ηίηινπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ III). 4. ηε ζέζε 4 ζε κεηψλεηαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ηίηινπ. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ησλ ηίηισλ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ λϊΐ). 7. ηηο ζέζεηο 7α θαη 7β ζεκεηψλεηαη θαηά πεξίπησζε ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ ηίηινπ. Σημείωπη: Σε περιπηώζεις κηήζεως ηίηλοι από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροτές ή προικοζύμθωνα δεν ζσμπληρώνονηαι οι Θέζ εις 7α και 7β.

12 Δ) ηνλ Πίλαθα Α1.4 Καηαρωξνύληαη νη θαηερόκελεο θαηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζηωηηθά Ηδξύκαηα θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζεζεο κε 1 γηα θαηάζεζε ζε επξψ, κε 2 γηα θαηάζεζε ζε μέλν λφκηζκα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. 4- ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην μέλν λφκηζκα ηεο θαηάζεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζέζε 2 έρεη ζεκεησζεί ν αξηζκφο2. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ε θαηάζεζε. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίωλ ηεο θαηάζεζεο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Ζ). Σ) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.5 Καηαρωξνύληαη ηα πιωηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζώο θαη ηα νρήκαηα θάζε ρξήζεο, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, με 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην κεηαθνξηθφ κέζν κε Ο γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε Η γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη 2 γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ IV). 4. ηε ζέζε 4 ζε κεηψλεηαη ν αξηζκφο λενινγίνπ ή θπθινθνξίαο θαηά πεξίπησζε. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ή ν θπβηζκφο θαηά πεξίπησζε. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ιηκέλαο λενιφγεζεο ζε πεξίπησζε πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηώλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. 9. ηε ζέζε 9 αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII). 10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 11. ηε ζέζε 11 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ II). εκείωζε: Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλω πίλαθα Α1.5 κεηαθνξηθά κέζα πνπ πξνέξρνληαη από LEASING (ρξεκαηνδνηηθή κίζζωζε) ή ρξνλνκίζζωζε. Ε) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.6 Καηαρωξνύληαη νη ζπκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: Η. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηεο ζπκκεηνρήο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηε ζπκκεηνρή κε Ο γηα ηελ ζπκκεηνρή πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε 1 γηα ηελ επαχμεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ή ηε λέα ζπκκεηνρή θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηελ κείσζε πξνυπάξρνπ ζαο ζπκκεηνρήο ή ηελ εθπνίεζε αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ V). 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VI). 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο, φ. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην θεθάιαην εηζθνξάο. 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε επαχμεζεο ππάξρνπζαο ή λέαο ζπκκεηνρήο {Βι. ΠΗΝΑΚΑ).

13 ΠΗΝ.Η ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 2 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ 3 ΟΗΚΟΠΔΓΟ 4 ΒΟΚΟΣΟΠΟ 5 ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ 6 ΟΗΚΗΑ 7 ΓΑ1ΚΖ ΔΚΣΑΖ 8 ΑΠΟΘΖΚΖ 9 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 10 ΚΑΣΑΣΖΜΑ 11 ΓΡΑΦΔΗΟ 12 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. IV ΔΗΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ 1 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ 3 ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ 4 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ 5 ΚΑΦΟ ΑΝΑΦΤΥΖ 6 ΗΣΗΟΦΟΡΟ 7 ΒΑΡΚΑ 8 ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ 9 ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ 10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. VI ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 3 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔ1ΧΝ 4 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 5 ΑΣΟΜΗΚΖ 6 ΑΓΡΟΣΗΚΖ 7 ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ 8 ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ 9 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. VIII ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ 1 ΠΛΖΡΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ν ΠΟΟΣΟ ΔΞ ΑΓΗΑΗΡΔΣΟΤ 3 ΦΗΛΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 4 ΔΠΗΚΑΡΠΗΑ 5 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. II ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 1 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2 ΠΧΛΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΣΟ1ΥΔΗΟΤ 3 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΣΧΝ 4 ΓΧΡΔΑ 5 ΓΑΝΔ1ΜΟ 6 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 7 ΤΝΓΗΑΜΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ 8 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. III ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 1 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 2 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 3 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 4 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 5 ΟΜΟΛΟΓΑ 6 ΟΜΟΛΟΓΗΔ 7 ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 8 ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 9 ΜΔΣΟΥΔ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ 10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. V ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1 ΜΔΣΟΥΟ Δ Α.Δ. 2 ΔΣΑΗΡΟ ΔΠΔ 3 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 4 ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 5 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6 ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΟ 7 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. VII ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΣΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1 ΑΓΟΡΑ 2 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 3 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 4 ΓΧΡΔΑ 5 ΠΡΟΗΚΟΤΜΦΧΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΟΤ ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ

14

15

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα