ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011"

Transcript

1

2 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ Δ9 έηνπο 2011 ζε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ αθηλήησλ Γ. Ρξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ Δ9 έηνπο 2011 ζε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνρξένπ ρσξίο κεηαβνιή ησλ αθηλήησλ Δ. Ρξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ Δ9 έηνπο 2011 ζε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ αθηλήησλ κε ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ΠΡ. Γειψζεηο Δ9 έηνπο 2011 ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππνρξένπ ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ. - Ζκεξνκελίεο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (E9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο Ρχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 θαη δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή. - Δξσηήζεηο γηα ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ Δ9 έηνπο Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ9 - Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ 1: Πηνηρεία θηηζκάησλ θαη νηθνπέδσλ (εληφο ζρεδίνπ ή νηθηζκνχ) θαη θηηζκάησλ (εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ). - Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ 2: Πηνηρεία αγξνηεκαρίσλ - Ρη πξέπεη λα ειέγρεη θαλείο πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ Δ9; - πφ αλέγεξζε θηίζκαηα θαη πσο δειψλνληαη ζην έληππν Δ9 - Θαηεγνξίεο αθηλήησλ - Νξνινγία αθηλήησλ - Απνθάζεηο & Δγθχθιηνη γηα ην έληππν Δ9 - Σψξνη πνπ δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3843/2010 2

3 Α. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 Απφ ην έηνο 2011 ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη ν εξγνιάβνο γηα ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ ν ηειεπηαίνο ζα ππνδείμεη, εθφζνλ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη νηθνπεδνχρνη, επί ησλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ αλεγείξνληαη θηίζκαηα απφ εξγνιάβνπο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα λα δηαγξάςνπλ ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνπο εξγνιάβνπο ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή εθκηζζσζεί απφ ηνπο εξγνιάβνπο κέζα ζηα ηξία έηε. Αληίζεηα, ππφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα απηά είλαη νη εξγνιάβνη, νη νπνίνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011, αλαγξάθνληαο ηα αθίλεηα πνπ ζα ιάβνπλ σο αληάιιαγκα, ζχκθσλα κε ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν. Γειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα δηαγξαθή ή αλαγξαθή απφ ηνπο νηθνπεδνχρνπο ή εξγνιάβνπο αληίζηνηρα, ησλ αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ππνβάιινληαη γηα νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί εληφο ηνπ έηνπο 2007 ή πξνγελέζηεξα. Γειαδή, νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ππνβάιινληαη ην πξψην έηνο κεηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηεο ηξηεηίαο. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ Νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ Ζ ζρεηηθή δήισζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην έηνο 2011, θαζψο ε ηξηεηία ζπκπιεξψλεηαη ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη ζπλεπψο ην έηνο 2011 είλαη ην πξψην έηνο κεηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηεο ηξηεηίαο (2010). Νη νηθνπεδνχρνη πνπ ππνβάινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα λα δηαγξάςνπλ αθίλεηα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπλππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ. Ρα ίδηα παξαζηαηηθά ζπλππνβάινπλ θαη νη εξγνιάβνη γηα λα αλαγξάςνπλ ηα ελ ιφγσ αθίλεηα ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπο έηνπο Β. ΞΝΣΟΔΝΗ ΠΔ ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Δ9) πνρξέσζε γηα ππνβνιή δήισζεο Δ9 ην έηνο 2011 έρεη: Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 απέθηεζε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα. 3

4 Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 είρε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπ, ηα νπνία είραλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 ηα πξνεγνχκελα έηε. Θάζε ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 (εηψλ 2005 έσο 2010) ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη εληφο ηνπ έηνπο 2010 κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, φπσο απηή έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Νη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα δεισζνχλ είλαη ν γάκνο, εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη αθίλεηα, ε δηάζηαζε, ην δηαδχγην, ε παχζε ραξαθηεξηζκνχ ησλ ηέθλσλ σο πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ.) ή ν ζάλαηνο. Νηθνπεδνχρνη θαη εξγνιάβνη, εθφζνλ έρνπλ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Α: «ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011» ΡΝΛΗΕΔΡΑΗ φηη δηαγξακκίδνληαη πάληνηε νη ελδείμεηο «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΑ ΔΡΖ 2005 ΔΥΠ ΘΑΗ 2009» θαη «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΝ ΔΡΝΠ 2010» ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ, θαζψο απνηεινχλ ππνρξεσηηθά πεδία. Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 1. πνβνιή δήισζεο Δ9 γηα πξψηε θνξά ην έηνο 2011 Ρα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2010, απέθηεζαλ φκσο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα κέζα ζην έηνο 2010, ζα ππνβάινπλ δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα ζεκεησζεί «Σ» ζηα ηεηξαγσλίδηα «ΝΣΗ» γηα φια έηε. 2. Δηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ πνπ απνθηήζεθε ην έηνο 2010 απφ ππφρξεν πνπ έρεη ππνβάιεη δήισζε Δ9 Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Ζ έλδεημε «ΝΣΗ» ζα δηαγξακκηζζεί επίζεο, γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2009, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο ππέβαιε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζε θάπνην απφ ηα έηε απηά, ρσξίο, σζηφζν, λα έρεη ππνρξέσζε ζε ππνβνιή δήισζεο γηα θαλέλα έηνο, ιφγσ κε χπαξμεο αθηλήησλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαηά ηνλ Θ.Φ.Δ. ηέθλσλ ηνπ (κε 4

5 αλαγξαθή αθηλήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ). Νκνίσο, ν θνξνινγνχκελνο ζα δηαγξακκίζεη «ΝΣΗ», γηα ην έηνο 2010, εάλ ην έηνο απηφ ππέβαιε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ρσξίο λα αλαγξάςεη αθίλεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ. Ζ έλδεημε «ΛΑΗ» ζα δηαγξακκηζζεί επίζεο γηα ηα αληίζηνηρα έηε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχδπγνο ή ην πξνζηαηεπφκελν ηέθλν ππνβάιινπλ ρσξηζηά δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (κεηαβνιή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο), εθφζνλ αθίλεηά ηνπο έρνπλ αλαγξαθεί ζε δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ ππφρξενπ ζπδχγνπ ή γνλέα. Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο δελ ζπκπιεξψλεηαη ε ζηήιε ηνπ Αξηζκνχ Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.), παξά κφλν απηή ηνπ αχμνληα αξηζκνχ. Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). 3. Γηαγξαθή αθηλήηνπ πνπ έρεη αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ δηαγξάθεηαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ (κεηά ηελ πξψηε αλαγξαθή ηνπ) θαη απηέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε δειψζεηο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ, ε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθίλεηνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία πεξηγξαθή απηνχ. Δθφζνλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008 ή 2009, ε αλαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ πνπ δηαγξάθεηαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ απεηθφληζε ηνπ ζην αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ). 4. Κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήηνπ πνπ έρεη αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε

6 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβάιιεηαη, ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ αθηλήηνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ). ΡΝΛΗΕΔΡΑΗ φηη ζην έληππν Δ9 έηνπο 2011 δειψλεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ ή δηαγξαθή αθηλήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ έηνπο Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΞΝΣΟΔΝ ΣΥΟΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΡΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 1. Κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ιφγσ γάκνπ εληφο ηνπ 2010 Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο-ζχδπγνο ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 κφλν φηαλ ε ζχδπγνο έρεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε δειψζεηο Δ9 ηα πξνεγνχκελα έηε. Πηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ δηαγξακκίδνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Δηζαγσγή». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ ή ηνπ ππφρξενπ ζπδχγνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπο. 2. Ρέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηέθλνπ ηνπ, ην νπνίν ην 2011 δελ είλαη πξνζηαηεπφκελν κέινο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Δ., ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεη ην ηέθλν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν -Ρέθλν» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Γηαγξαθή - Άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν-γνλέα δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ηέθλνπ ή ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπο. Ρν ηέθλν δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη 6

7 κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 3. Γηαθνπή ζρέζεο ησλ ζπδχγσλ ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο - ζχδπγνο πνπ ηα πξνεγνχκελα έηε είρε αλαγξάςεη ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζηελ θνηλή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη αλαγξάθεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηε ζχδπγν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Γηαγξαθή - Άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξενζχδπγν δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ θαη θαλέλα άιιν αθίλεην πνπ είρε αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ππφρξενπ ζπδχγνπ ή ηπρφλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ. Ζ ζχδπγνο δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 4. Κεηαβνιή ιφγσ ζαλάηνπ ππνρξένπ ζε δήισζε Δ9 Πε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε δήισζε απεβίσζε κέρξη , νη θιεξνλφκνη ηνπ ζα ππνβάινπλ έληππν Δ9 έηνπο 2011, ζπκπιεξψλνληαο ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλφληνο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «Γηαγξαθή ιφγσ ζαλάηνπ», φζν θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ πνπ είραλ αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ απνβηψζαληνο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαζψο θαη «Κεηαβνιή - Γηαγξαθή - Άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθεί θαλέλα αθίλεην. 5. Κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ πνπ είραλ αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά Πε πεξίπησζε πνπ ε ζχδπγνο ή ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπ ππφρξενπ ζε δήισζε απεβίσζαλ κέρξη , ν ππφρξενο ζα ππνβάιιεη έληππν Δ9 έηνπο 2011, ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ζα ζεκεηψζεη «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαζψο θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Γηαγξαθή - Ιφγσ ζαλάηνπ». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζαλφληνο θαη θαλέλα άιιν αθίλεην, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζπδχγνπ ή ησλ ελ δσή κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κε αλαγξαθή ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππφρξενο ζχδπγνο θαη ηα ινηπά ελ δσή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη θιεξνλφκνη ηνπ ζαλφληνο. 7

8 Δ. ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΚΔ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖ ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 1. Ρέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ. θαη ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηα αθίλεηα ηνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν ηέθλν ην νπνίν δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, εθφζνλ επήιζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηα ηνπ, νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, κε ηελ νπνία δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ αθηλήησλ ηνπ. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ πνπ πξνζηίζεληαη, δηαγξάθνληαη ή κεηαβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε. Υο αχμσλ αξηζκφο ησλ λέσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη 20111, θ.ν.θ.. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ή δηαγξαθή ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ) ή 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ) ή 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ), θαηά πεξίπησζε. Ν ππφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηνπ ηέθλνπ, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο Δ9 έηνπο 2011 πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη ην ηέθλν, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 2. Πχδπγνο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππνβάιιεη κφλε (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Δ.) δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη έρεη κεηαβνιέο ζηα αθίλεηα ηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 Ζ ζχδπγνο πνπ ππνβάιιεη κφλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, εθφζνλ επήιζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηα ηεο εληφο ηνπ έηνπο 2010, κε ηελ νπνία δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ αθηλήησλ ηεο. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα γξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ πνπ πξνζηίζεληαη, δηαγξάθνληαη ή κεηαβάιινληαη. Υο αχμσλ αξηζκφο ησλ λέσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη 20111, θ.ν.θ.. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ή δηαγξαθή ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (εηζαγσγή λένπ 8

9 αθηλήηνπ) ή 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ) ή 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ), θαηά πεξίπησζε. Ν ππφρξενο - ζπδπγφο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο Δ9 έηνπο 2011 πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη ηε ζχδπγν, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 3. Ρέιεζε γάκνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 κε παξάιιειε κεηαβνιή ησλ αθηλήησλ εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο-ζχδπγνο ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη αλαγξάθεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Δηζαγσγή». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δειψλνληαη κφλν νη κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο επήιζαλ εληφο ηνπ έηνπο Υο αχμσλ αξηζκφο ησλ λέσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη 20111, θ.ν.θ., γηα ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ, εθφζνλ απηή έρεη ζπκπεξηιάβεη άιια αθίλεηά ηεο ζε δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ή δηαγξαθή ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ) ή 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ) ή 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ), θαηά πεξίπησζε. 4. Ρέθλν - πξνζηαηεπφκελν κέινο ή ζχδπγνο ηνπ ππνρξένπ ζε δήισζε, νη νπνίνη απέθηεζαλ αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά γηα πξψηε θνξά ην έηνο 2010 Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο (γνλέαο ή ζχδπγνο) ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη αλαγξάθεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ηέθλνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαηά πεξίπησζε, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Ρέθλν» ή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Δηζαγσγή». Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ ππνρξένπ (γνλέα ή ζπδχγνπ). ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο δελ ζπκπιεξψλεηαη ε ζηήιε ηνπ Αξηζκνχ Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.), παξά κφλν απηή ηνπ αχμνληα αξηζκνχ. Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 9

10 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). ΠΡ. ΓΖΙΥΠΔΗΠ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΙΝΗΞΥΛ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΥΛ ΚΔΙΥΛ ΡΝ ΞΝΣΟΔΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ Θ.Φ.Δ. Γηα ηηο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ησλ ινηπψλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, εθαξκφδνληαη αλάινγα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α έσο Δ ηνπ παξφληνο. πελζπκίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλνηθνχλ θαη βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν αληφληεο ησλ ζπδχγσλ, αλήιηθνη ζπγγελείο κέρξη ηνλ 3ν βαζκφ νξθαλνί απφ παηέξα θαη κεηέξα θαη αλχπαληξνη ή ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη αδειθνί θαη αδειθέο κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ (ΞΗΛΑΘΑΠ 9 πεξίπησζε 2 δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), απηφο ζα ππνβάιεη έληππν Δ9 γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο ζην φλνκά ηνπο, εθφζνλ απηνί έρνπλ θπξηφηεηα ζε αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά. Υζηφζν, αλ νη αληφληεο είλαη ζχδπγνη, ην έληππν Δ9 ζα είλαη θνηλφ γη' απηνχο θαη ζα ππνβάιιεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπδχγνπ απφ ηνλ ππφρξεν. Πρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ησλ αλσηέξσ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ., εθαξκφδνληαη αλάινγα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α έσο Δ ηνπ παξφληνο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ Α..Ν.Ν. ΞΝΙ 1150/2004 θαη ηηο εγθπθιίνπο ΞΝΙ 1001/2005 θαη ΞΝΙ 1047/2005. Ρέινο, ππελζπκίδεηαη φηη ε δήισζε Δ9 απφ ην έηνο 2008 θαη επφκελα ππνβάιιεηαη απηνηειψο, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ξιεξνθνξίεο δίλνληαη απφ ηηο Γ.Ν... Ζκεξνκελίεο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (E9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 Ρν πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ αλαθνηλψλεη φηη ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ /2/2011 Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2011 νξίδνληαη σο εμήο: Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη απηνηειψο ηηο ίδηεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κε απηέο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Όηαλ ε δήισζε ππνβιεζεί ειεθηξνληθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέρξη 30 Ηνπλίνπ ΞΝΙ Ζκεξνκελίεο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο

11 ΞΝΙ ΘΔΚΑ: Ρχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 θαη δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΘ 312 Α / ). 2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν πνπξγφο Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη θαη έηνο ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 3. Ρελ αξηζ. Γ6Α ΔΜ 2010 θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ θππνπξγφ Νηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Θνπζειά» (ΦΔΘ 1725 Β / ). 4. Ρν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξν θαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν Κ Δ Άξζξν 1 1. Γηα ην έηνο 2011 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (έληππν Δ9), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο. 2. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίηππα, ζε έληππα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππφρξεν θαη ηε ζχδπγν, εθφζνλ έρεη αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά, ή απφ ηνλ πιεξεμνχζην πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη απηφ. Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ πιεξεμνχζην, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. 3. Ζ δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζεί ζε θχιιν πνπ έρεη εθηππσζεί ζε απιφ κεραλνγξαθηθφ ραξηί, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) νη δηαζηάζεηο ηνπ λα βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ A3 θαη 11X13 1/2 in. 11

12 (280 ρηι. Σ 353 ρηι.), εθφζνλ εκπεξηέρνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζεο. β) Ζ γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη επαλάγλσζηε έληνλε, ηα γξάκκαηα θαη νη αξηζκνί λα κελ εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο. γ) Νη θαηαρσξήζεηο λα κελ εθάπηνληαη ή λα θαιχπηνληαη απφ ηηο θάζεηεο ή νξηδφληηεο γξακκέο ηνπ εληχπνπ. δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νκνησκαηηθψλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ εληχπνπ. ε) Γεδνκέλνπ φηη ην κεραλνγξαθηθφ έληππν είλαη ζπλερέο, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζηε Γ.Ν.. ζα πξέπεη: 1. ζε θάζε ζειίδα ηεο ππνβαιιφκελεο θαηάζηαζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζε κεραλνγξαθηθφ έληππν θαη ζην επάλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο λα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. ηνπ ππφρξενπ. 2. νη δχν ζειίδεο ηνπ ππνβαιιφκελνπ εληχπνπ λα είλαη ζπξξακκέλεο ζηαζεξά έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελφηεηα ηνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 2 1. Πηηο παξαηεξήζεηο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη: i. Πε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ αθηλήηνπ ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί ζε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ππφρξενπ, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ή πψιεζεο θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. ii Πε πεξίπησζε εηζαγσγήο θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. ή ε ηαπηφηεηα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ απνβηψζαληνο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ζαλάηνπ απηνχ. iii. Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζε αθίλεην εληφο ηνπ έηνπο 2010, αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ν νηθείνο αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ (ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θ.ιπ.) πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή. 2. Ν Ξξντζηάκελνο Γ.Ν.. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Άξζξν 3 Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Ξξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ν θππνπξγφο Νηθνλνκηθψλ Γεκήηξεο Θνπζειάο 12

13 ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) 1. Ξνηνη έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011; πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2011 είλαη: - Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη απνθηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο Ρα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έρνπλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπο, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. - Ν ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε φπσο έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ (έηε 2005 έσο 2010), αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη κεηαβιεζεί ε θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ. - Ρν πξνζηαηεπφκελν κέινο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ππνρξενχηαη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε εληφο ηνπ Ξφηε ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011; Πχκθσλα κε ην λ. 3842/2010 άξζξν 51, ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ Όκσο ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ 1022/ πνπξγηθή Απφθαζε ε δήισζε Δ9 θπζηθψλ πξνζψπσλ, ππνβάιιεηαη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε ηε δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Δπίζεο παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ Ξφηε ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011; Πχκθσλα κε ην λ. 3842/2010 άξζξν 51, ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 15ε Καΐνπ Όκσο ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ 1022/ πνπξγηθή Απφθαζε ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κφλν ειεθηξνληθά κέρξη 30 Ηνπλίνπ Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο είλαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζην Φ.Δ.Θ., δει. απφ ηελ

14 4. πάξρεη δπλαηφηεηα ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ; ΛΑΗ. Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 κπνξεί λα απνζηέιιεηαη θαη ηαρπδξνκηθά ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο, κε απηέο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 5. Ξνηνο είλαη ππφρξενο λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 αθίλεηα πνπ αλεγείξνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη απφ ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν, ζπκθσλήζεθε λα πάξεη ν εξγνιάβνο; Απφ ην έηνο 2011 ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα, είλαη ν εξγνιάβνο εθφζνλ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. Αλ φκσο δελ έρεη παξέιζεη ε ηξηεηία ή ην αθίλεην δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν, ππφρξενο λα ην δειψζεη είλαη ν νηθνπεδνχρνο 6. Πε ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβεί ν νηθνπεδνχρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη απφ ηε δήισζε Δ9 αθίλεηα πνπ αλεγείξνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη απφ ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν ζπκθσλήζεθε φηη ζα ηα πάξεη ν εξγνιάβνο; Ν νηθνπεδνχρνο, επί ησλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ αλεγείξνληαη θηίζκαηα απφ εξγνιάβν, νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα λα δηαγξάςεη ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή εθκηζζσζεί απφ ηνπο εξγνιάβνπο κέζα ζηα ηξία έηε. Δπίζεο, νθείινπλ λα ζπλππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ. 7. Πε ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβεί ν εξγνιάβνο πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ζηε δήισζε Δ9 αθίλεηα πνπ αλεγείξνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πνπ απφ ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν ζπκθσλήζεθε φηη ζα ηα πάξεη ν εξγνιάβνο θαη έρνπλ πεξάζεη ηξία ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο; Απφ ην έηνο 2011 ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη ν εξγνιάβνο γηα ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 14

15 αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή νη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δήισζε Δ9 έηνπο 2011, αλαγξάθνληαο ηα αθίλεηα πνπ ζα ιάβνπλ σο αληάιιαγκα, ζχκθσλα κε ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν. Αθφκε, νθείινπλ λα ζπλππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ. 8. Απφ πφηε είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ; Ρν πηζηνπνηεηηθφ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη απαξαίηεην γηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη έπεηηα. 9. Νη ζχδπγνη ππνβάιινπλ θνηλφ έληππν Δ9; ΛΑΗ. Νη ζχδπγνη ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θνηλφ έληππν Δ Πε πεξίπησζε γάκνπ εληφο ηνπ 2010 ππνρξενχηαη νη ζχδπγνη λα ππνβάιινπλ θνηλφ Δ9; Πε πεξίπησζε γάκνπ εληφο ηνπ 2010 ππνρξενχηαη ν ππφρξενο-ζχδπγνο λα ππνβάιιεη Δ9 έηνπο 2011 κφλν εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα ηα νπνία έρνπλ αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 11. Ρη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ππφρξεν ζε δήισζε Δ9 πνπ απεβίσζε εληφο ηνπ 2010; Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ κέρξη ππνρξενχληαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απνβηψζαληνο λα ππνβάιινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2011 ζην φλνκα ηνπ απνβηψζαληνο ζπκπιεξψλνληαο ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλφληνο ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «δηαγξαθή ιφγσ ζαλάηνπ» θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ φπσο είραλ δεισζεί ζηηο δειψζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ ηνπ απνβηψζαληνο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή -άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθεί θαλέλα αθίλεην. πφρξενη λα δειψζνπλ ηα αθίλεηα απηά ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη νη εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνη θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηηο ή απφ ηνπο εθ δηαζήθεο θιεξνλφκνπο θαηά ην πνζνζηφ ηνπο εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηηο

16 12. Όηαλ επέιζεη κεηαβνιή εληφο ηνπ έηνπο 2010 ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ πνηνο ππνρξενχηαη λα ην δειψζεη ζην Δ9; Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ κέρξη , ν ππφρξενο-ζχδπγνο ζα ππνβάιεη έληππν Δ9 έηνπο 2011 ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαζψο θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή Ιφγσ ζαλάηνπ». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζαλφληνο. 13. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ζρέζεο ησλ ζπδχγσλ εληφο ηνπ έηνπο 2010, πνηνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Δ9; Π απηή ηελ πεξίπησζε ν ππφρξενο-ζχδπγνο πνπ ηα πξνεγνχκελα έηε είρε αλαγξάςεη ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζην θνηλφ έληππν Δ9, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη λα αλαγξάςεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηελ ζχδπγν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν ζχδπγνο» θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή -άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ. Ζ ζχδπγνο δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, εθφζνλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο. 14. Ρέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή Δ9 γηα ην έηνο 2011; Ν πφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηέθλνπ ηνπ, ην νπνίν ην 2011 δελ είλαη πξνζηαηεπφκελν κέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεη ην ηέθλν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν ηέθλν» θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή -άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν-γνλέα δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ηέθλνπ. Ρν ηέθλν νθείιεη λα ππνβάιεη έληππν Δ9 έηνπο 2011 κε ην νπνίν δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ αθηλήησλ ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ, δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο Αλήιηθν πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη έρεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα αθίλεηά ηνπ, πσο ζα δειψζεη ηηο κεηαβνιέο απηέο; Κε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζην φλνκα ηνπ (δειαδή ε δήισζε ζα ππνβιεζεί ζην φλνκα ηνπ αλειίθνπ). 16

17 16. Αθίλεην πνπ κεηαβηβάζηεθε κέζα ζην έηνο 2010 θαη είρε αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πσο ζα δηαγξαθεί; Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2011, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηεο δήισζεο ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάζηεθε θαη ζηε ζηήιε «θσδ. κεηαβνιήο» (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ). ΞΟΝΠΝΣΖ: Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνζηαιεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ (Δ.Ρ.ΑΘ.) έηνπο 2008 ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο Α.Ρ.ΑΘ. πνπ αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο αθηλήηνπ. Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. σο αχμσλ αξηζκφο ζα αλαγξαθεί εθείλνο ηεο δήισζεο Δ9 κε ηνλ νπνίν δειψζεθε ην αθίλεην γηα πξψηε θνξά. 17. Ξσο γίλεηαη ε κεηαβνιή αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεισζεί ζην έληππν Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ; Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2011, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβάιιεηαη, ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ζηε ζηήιε «θσδ. κεηαβνιή» (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 2 (κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεισζεί). ΞΟΝΠΝΣΖ: Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνζηαιεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ (Δ.Ρ.ΑΘ.) έηνπο 2008 ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο Α.Ρ.ΑΘ. πνπ αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο αθηλήηνπ. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηφηε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν Α.Ρ.ΑΘ. απφ ην εθθαζαξηζηηθφ έηνπο Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. σο αχμσλ αξηζκφο ζα αλαγξαθεί εθείλνο ηεο δήισζεο Δ9 κε ηνλ νπνίν δειψζεθε ην αθίλεην γηα πξψηε θνξά. 17

18 18. Ξσο δειψλεηαη αθίλεην πνπ απνθηήζεθε εληφο ην έηνπο 2010; Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2011, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πηε ζηήιε «θσδ. κεηαβνιήο» ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ εληχπνπ (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). ΞΟΝΠΝΣΖ: Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 19. Κε ην Δ9 ππνβάιινληαη θαη νη ηίηινη θπξηφηεηαο; ΝΣΗ, ππνρξενχηαη φκσο ν ππφρξενο ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνπκέλνπ λα αλαγξάςεη ηνλ αξηζκφ παξαζηαηηθνχ θαη ηελ εκεξνκελία απηνχ πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή, (π.ρ. ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θιπ). 20. Ξνηα αθίλεηα γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη πνηα ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ εληχπνπ Δ9; Πηνλ πίλαθα 1 γξάθνληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα αλ είλαη εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. Δπίζεο ζηνλ ίδην πίλαθα γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ νηθνπέδσλ είηε έρνπλ θηίζκαηα είηε φρη. Πηνλ πίλαθα 2 αλαγξάθνληαη φια ηα γήπεδα-εθηάζεηο πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 21. Αθίλεην πνπ απνθηήζεθε κέζα ζην έηνο 2010 θαη κεηαβηβάζηεθε ην ίδην έηνο ππνρξενχηαη ν ππφρξενο λα ην αλαγξάςεη ζην Δ9 έηνπο 2011; Πηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 22. Λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηνπ κέρξη ηελ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ; ΛΑΗ, φια ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ππνβάιιεη δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη δηέθνςαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κέρξη , ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ζπκπιεξψλνληαο ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ αληίζηνηρε έλδεημε «δηαγξαθή ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηψλ». 18

19 Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ9 Ξνηνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκπιεξψζνπλ ην Δ9 ηνπ έηνπο 2011 Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 απέθηεζε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα. Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 είρε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπ, ηα νπνία είραλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 ηα πξνεγνχκελα έηε. Θάζε ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 (εηψλ 2005 έσο 2010) ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη εληφο ηνπ έηνπο 2010 κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, φπσο απηή έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Νη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα δεισζνχλ είλαη ν γάκνο, εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη αθίλεηα, ε δηάζηαζε, ην δηαδχγην, ε παχζε ραξαθηεξηζκνχ ησλ ηέθλσλ σο πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ.) ή ν ζάλαηνο. Νηθνπεδνχρνη θαη εξγνιάβνη, εθφζνλ έρνπλ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Α: «ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011» ΡΝΛΗΕΔΡΑΗ φηη δηαγξακκίδνληαη πάληνηε νη ελδείμεηο «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΑ ΔΡΖ 2005 ΔΥΠ ΘΑΗ 2009» θαη «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΝ ΔΡΝΠ 2010» ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ, θαζψο απνηεινχλ ππνρξεσηηθά πεδία. 19

20 Ξξνο ηε Γ.Ν.. : Αλαγξάθεηαη ε Γ.Ν.. ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ9 ΡΑ ΔΡΖ 2005 ΔΥΠ 2009: Πεκεηψζηε Σ ζηελ επηινγή ΛΑΗ εθφζνλ ππνβάιιαηε έληππν Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009 θαη αλαγξάςαηε ζε απηφ αθίλεηα, ή ΝΣΗ αλ δελ έρεηε ππνβάιιεη Δ9 ή έρεηε ππνβάιιεη κεδεληθφ ηα αληίζηνηρα έηε. ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ9 ΔΡΝΠ 2010 : Πεκεηψζηε Σ ζηελ επηινγή ΛΑΗ εθφζνλ ππνβάιιαηε έληππν Δ9 έηνπο 2010 θαη αλαγξάςαηε ζε απηφ αθίλεηα, ή ΝΣΗ αλ δελ έρεηε ππνβάιιεη Δ9 ή έρεηε ππνβάιιεη κεδεληθφ Δ9 ην έηνο ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ έηνπο 2011: Πεκεηψλεηε Σ ζηελ έλδεημε ΑΟΣΗΘΖ φηαλ ζπλππνβάιιεηε έληππν Δ9 γηα πξψηε θνξά ην έηνο Πεκεηψζηε Σ ζηηο ελδείμεηο ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ - ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΡΗΘΖ ή ΑΛΑΘΙΖΡΗΘΖ φηαλ κεηαβάιιεηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αθηλήηνπ ην νπνίν δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε Δ9 έηνπο Πεκεηψλεηε Σ ζηελ έλδεημε ΚΔ ΔΞΗΦΙΑΜΖ φηαλ ππνβάιιεηαη δήισζε κε επηθχιαμε ε νπνία πξέπεη λα είλαη ξεηή, εηδηθή θαη αηηηνινγεκέλε. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΣΟΔΝ: Θα ζπκπιεξσζνχλ κε θεθαιαία απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο ζε δήισζε Δ9 (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ. Πεκεηψζηε Σ φηαλ εληφο ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε δηαθνπή εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή επήιζε ζάλαηνο ηνπ ππφρξενπ. 20

21 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΠΕΓΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΥΛ ΡΔΘΛΥΛ: Θα ζπκπιεξσζνχλ κε θεθαιαία φπσο αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηαπηφηεηαο, ηα ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ, ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ πνπ έρνπλ νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε αθίλεην. Πεκεηψζηε Σ ζηελ έλδεημε ΠΕ φηαλ αλαγξάθεηε ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ θαη Σ ζηελ έλδεημε ΡΔΘ φηαλ αλαγξάθεηε ζηνηρεία πξνζηαηεπφκελνπ ηέθλνπ. Ξαξάιιεια ζεκεηψζηε Σ ζηηο επηινγέο ηεο ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΠΣΔΠΖΠ φηαλ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηε ζρέζε ηνπ ππφρξενπ κε ηε ζχδπγν ή ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα. ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ: Θα ζπκπιεξσζεί κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ (θεδεκφλα, αληηπξνζψπνπ, πξνζσξηλνχ δηαρεηξηζηή θ.ι.π. ) 21

22 ΞΗΛΑΘΑΠ 1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΞΔΓΥΛ Πηνλ πίλαθα απηφλ αλαγξάθνληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, θαζψο θαη ηα νηθφπεδα πφιεο ή νηθηζκνχ. Πε θάζε γξακκή ζα αλαγξάθεηαη κηα εληαία ηδηνθηεζία. ΠΡΖΙΖ 1: Αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.) ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ θαη εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ν αξηζκφο απηφο κε ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δ.Ρ.ΑΘ. ΠΡΖΙΖ 2: Αλαγξάςηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. Πε πεξίπησζε αλαγξαθήο λένπ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν Α/Α πνπ είρε αλαγξαθεί ζηα έληππα Δ9 ησλ εηψλ 2005 έσο Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ηεο πξψηεο αλαγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ. Σξεζηκνπνηείζηε σο Α/Α ηνπο αξηζκνχο 20111, θ.ν.θ. αλ εληφο ηνπ 2010 απνθηήζαηε αθίλεην θαη είζηε ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ ππφρξενπ πνπ είρε αλαγξάςεη αθίλεηά ζαο ζηε δήισζή ηνπ θαη εληφο ηνπ έηνπο επήιζε δηαθνπή ηεο ζρέζεο κε ηνλ ππφρξεν. ΠΡΖΙΔΠ 3-5: Αλαγξάςηε ην λνκφ, ην δήκν θαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή ηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ νδφ θαη ηνλ αξηζκφ, πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. ΠΡΖΙΖ 25: Αλαγξάςηε ηνλ Ραρπδξνκηθφ Θσδηθφ ηνπ αθηλήηνπ. Ζ ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. ΠΡΖΙΖ 6: Πεκεηψζηε Σ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε Ξ ηεο νδνχ ή ησλ νδψλ πνπ ην αθίλεην έρεη πξφζνςε ή πξνζφςεηο. Όηαλ ην αθίλεην δελ έρεη πξφζνςε ζε δξφκν αιιά βξίζθεηαη ζε αθάιππην ρψξν ή ζε αίζξην ή ζε ζηνά δελ ζπκπιεξψλνληαη νη ζηήιεο 6. ΠΡΖΙΖ 7: Αλαγξάςηε ηνπο ππφινηπνπο δξφκνπο πνπ πεξηθιείνπλ ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ αλήθεη ην αθίλεην, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 22

23 ΠΡΖΙΖ 8: Αλαγξάςηε ηνλ αξηζκφ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (Ν.Ρ) πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νλφκαηα δξφκσλ πνπ ην πεξηθιείνπλ. ΠΡΖΙΖ 26: ΔΛΓΔΗΜΖ ΑΞΑΑ: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο ΔΛΓΔΗΜΖ ΑΞΑΑ σο εμήο: ΘΥΓ. 1 : Ρν νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θηίζκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή εληφο ζπζηήκαηνο. Αληηθεηκεληθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ (ΑΞΑΑ). ΘΥΓ. 2 : Ρν νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θηίζκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή εθηφο ζπζηήκαηνο. Αληηθεηκεληθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ (ΑΞΑΑ). ΠΡΖΙΖ 9: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηα εμήο: ΘΥΓ. 1: Θαηνηθία ή Γηακέξηζκα (πιελ κνλνθαηνηθίαο). ΘΥΓ. 2: Κνλνθαηνηθία ΘΥΓ. 3: Δπαγγεικαηηθή Πηέγε. ΘΥΓ. 4: Νηθφπεδν ΘΥΓ. 5: Απνζήθεο πνπ είλαη απηνηειείο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο. Γεσξγηθά θαη Θηελνηξνθηθά θηίξηα. ΘΥΓ. 6: Θέζεηο ζηάζκεπζεο κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ. ΘΥΓ. 7: Πηαζκνί απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο, γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδθεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 8: Βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά θηίξηα κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο, γηα ηα νπνία ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 9: Ρνπξηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, Λνζειεπηήξηα θαη Δπαγή Ηδξχκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 10: Δθπαηδεπηήξηα, γηα ηα νπνία ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 11: Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαη αθνξνχλ ηνπο ΘΥΓ.7 έσο 11 ρξεζηκνπνηείηαη σο θσδ. Θαη αθηλήηνπ 3. ΘΥΓ. 12: Θηήξηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο δει. Κνπζεία, Ηεξνί Λανί, Θέαηξα, Θηλεκαηνγξάθνη. Θ.ιπ. 23

24 ΘΥΓ. 13: Ρίηινο κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο. ΠΡΖΙΖ 10: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ αλήθεη ην αθίλεην ζχκθσλα κε ηα εμήο: ΘΥΓ. 1: Θηίζκαηα θαη νηθφπεδα πνπ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, θαζψο θαη θηίζκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα ή πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο. ΘΥΓ. 2: Γηαηεξεηέν θηίζκα εθφζνλ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή πξάμε, έρεη δεκνζηεπζεί ζε Φ.Δ.Θ θαη δελ έρεη αλαθιεζεί. ΘΥΓ. 3: Γεζκεπκέλν αθίλεην ιφγσ αξραηνινγηθήο έξεπλαο ή αθίλεην πνπ ηειεί ππφ αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, εθφζνλ ππάξρεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. ΘΥΓ. 4: Νηθφπεδν, ην νπνίν δελ είλαη νηθνδνκήζηκν θαη δελ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί. ΘΥΓ. 5: Νηθφπεδν, ην νπνίν δελ είλαη νηθνδνκήζηκν αιιά κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί. ΘΥΓ. 99: Ζκηηειέο θηίζκα. ΠΡΖΙΖ 11: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηνπ νξφθνπ ηνπ αθίλεηνπ θαηά πεξίπησζε σο εμήο: ΘΥΓ. : πφγεην, ΘΥΓ.0: Ηζφγεην, ΘΥΓ 1: 1νο φξνθνο, ΘΥΓ.2: 2νο φξνθνο θ.ν.θ. Πε πεξίπησζε κεδνλέηαο αλαγξάθεηαη ν ςειφηεξνο φξνθνο. Πε πεξίπησζε ηίηινπ κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο, γηα ηελ επηθάλεηα φισλ ησλ νξφθσλ πιελ ηνπ ηζνγείνπ πνπ έρεη ηνλ θσδ. 0, αλαγξάθεηαη ν θσδ.1. ΠΡΖΙΖ 12: Αλαγξάςηε ηελ επηθάλεηα ησλ θπξίσλ ρψξσλ ηνπ θηίζκαηνο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. ΠΡΖΙΖ 13: Αλαγξάςηε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. ΠΡΖΙΖ 14: Αλαγξάςηε ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο. 24

25 ΠΡΖΙΔΠ 15 & 19: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο θαηά πεξίπησζε σο εμήο: ΘΥΓ. 1: Ξιήξεο θπξηφηεηα, ΘΥΓ.2: Τηιή θπξηφηεηα, ΘΥΓ. 3: Δπηθαξπία ή νίθεζε. ΠΡΖΙΔΠ 16 & 20: Αλαγξάςηε θαηά πεξίπησζε ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%), ζπληδηνθηεζίαο πνπ ζαο αλαινγεί, κέρξη πέληε δεθαδηθά ΠΡΖΙΔΠ 17 & 21: Πε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην έηνο γέλλεζεο ηνπ επηθαξπσηή. ΠΡΖΙΖ 18: Αλαγξάςηε ηελ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. ΠΡΖΙΖ 22: Αλαγξάςηε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην νηθφπεδν θαη πξνζκεηξνχληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο. ΠΡΖΙΖ 23: Πηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηφο είλαη ηππσκέλνο δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο δήισζεο. ΠΡΖΙΖ 24: Αλαγξάςηε αληίζηνηρα: ΘΥΓ. 1: Γηα δήισζε λένπ αθηλήηνπ. ΘΥΓ. 2: Όηαλ κεηαβάιινληαη ζηνηρεία αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί. ΘΥΓ. 3: Όηαλ δηαγξάθεηαη αθίλεην. ΞΗΛΑΘΑΠ 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΞΔΓΥΛ Πηνλ πίλαθα 2 ζηελ έλλνηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ, πεξηιακβάλνληαη φια ηα γήπεδα- εθηάζεηο, πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή εθηφο νηθηζκνχ. ΠΡΖΙΖ 1: Αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.) ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ θαη εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ν αξηζκφο απηφο κε ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δ.Ρ.ΑΘ. ΠΡΖΙΖ 2: Αλαγξάςηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. Πε πεξίπησζε αλαγξαθήο λένπ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν Α/Α πνπ είρε αλαγξάςεη ζηα έληππα Δ9 ησλ εηψλ 2005 έσο

26 Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ηεο πξψηεο αλαγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ. Σξεζηκνπνηείζηε σο Α/Α ηνπο αξηζκνχο 20111, θ.ν.θ. αλ εληφο ηνπ 2010 απνθηήζαηε αθίλεην θαη είζηε ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ ππφρξενπ πνπ είρε αλαγξάςεη αθίλεηά ζαο ζηε δήισζή ηνπ θαη εληφο ηνπ έηνπο επήιζε δηαθνπή ηεο ζρέζεο κε ηνλ ππφρξεν. ΠΡΖΙΔΠ 3-5: Αλαγξάςηε ην λνκφ, ην δήκν θαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή ηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ νδφ θαη ηνλ αξηζκφ ή ηε ζέζε, πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. ΠΡΖΙΖ 6: Αλαγξάςηε ην θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο πξφζνςεο ζε νδφ, σο αθνινχζσο: ΘΥΓ. 1: Όηαλ ην αγξνηεκάρην έρεη πξφζνςε ζε Δζληθή Νδφ ή Δπαξρηαθή Νδφ. ΘΥΓ. 2: Όηαλ ην αγξνηεκάρην έρεη πξφζνςε ζε Γεκνηηθή Νδφ ή θνηλφρξεζην ρψξν αηγηαινχ θαη παξαιίαο. ΘΥΓ. 3: Όηαλ ην αγξνηεκάρην έρεη πξφζνςε ζε Αγξνηηθή Νδφ ή Ηδησηηθή Νδφ ή θνηλφρξεζην ρψξν εθηφο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. ΘΥΓ. 4: Όηαλ ην αγξνηεκάρην είλαη ηπθιφ. ΠΡΖΙΖ 7: Αλαγξάςηε ηα κέηξα πνπ απέρεη ην αγξνηεκάρην απφ ηε ζάιαζζα, εθφζνλ ε απφζηαζε απηή είλαη κηθξφηεξε ησλ 800 κέηξσλ. ΠΡΖΙΖ 8: Γηαγξακκίζηε κε Σ, εθφζνλ ην αγξνηεκάρην έρεη θεξπρζεί απαιινηξησηέν. ΠΡΖΙΖ 9: Γηαγξακκίζηε κε Σ, αλ ην αγξνηεκάρην είλαη αξδεπφκελν. ΠΡΖΙΔΠ 10-16: Αλαγξάςηε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, θαηαλεκεκέλε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηήιεο. ΠΡΖΙΖ 17: Αλαγξάςηε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα φισλ ησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην αγξνηεκάρην. 26

27 ΠΡΖΙΖ 18: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο θαηά πεξίπησζε σο εμήο: ΘΥΓ. 1: Ξιήξεο θπξηφηεηα, ΘΥΓ. 2: Τηιή θπξηφηεηα, ΘΥΓ. 3: Δπηθαξπία ή νίθεζε. ΠΡΖΙΔΠ 19: Αλαγξάςηε θαηά πεξίπησζε ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνηο εθαηφλ (%) πνπ ζαο αλαινγεί θαη κέρξη πέληε δεθαδηθά ςεθία. ΠΡΖΙΔΠ 20: Πε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην έηνο γέλλεζεο ηνπ επηθαξπσηή. ΠΡΖΙΖ 21: Πηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηφο είλαη ηππσκέλνο δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο δήισζεο. ΠΡΖΙΖ 22: Αλαγξάςηε αληίζηνηρα: ΘΥΓ. 1: Γηα δήισζε λένπ αθηλήηνπ. ΘΥΓ. 2: Όηαλ κεηαβάιινληαη ζηνηρεία αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί. ΘΥΓ. 3: Όηαλ δηαγξάθεηαη αθίλεην. Πε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο αθηλήηνπ κεηαμχ ζπδχγσλ ή ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπο, ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο έθαζηνπ ζπγθχξηνπ ζπκπιεξψλεηαη σο άιιν αθίλεην ζε μερσξηζηή Πεηξά. 27

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα