ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011"

Transcript

1

2 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ Δ9 έηνπο 2011 ζε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ αθηλήησλ Γ. Ρξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ Δ9 έηνπο 2011 ζε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνρξένπ ρσξίο κεηαβνιή ησλ αθηλήησλ Δ. Ρξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ Δ9 έηνπο 2011 ζε πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ αθηλήησλ κε ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ΠΡ. Γειψζεηο Δ9 έηνπο 2011 ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππνρξένπ ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ. - Ζκεξνκελίεο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (E9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο Ρχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 θαη δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή. - Δξσηήζεηο γηα ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ Δ9 έηνπο Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ9 - Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ 1: Πηνηρεία θηηζκάησλ θαη νηθνπέδσλ (εληφο ζρεδίνπ ή νηθηζκνχ) θαη θηηζκάησλ (εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ). - Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ 2: Πηνηρεία αγξνηεκαρίσλ - Ρη πξέπεη λα ειέγρεη θαλείο πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ Δ9; - πφ αλέγεξζε θηίζκαηα θαη πσο δειψλνληαη ζην έληππν Δ9 - Θαηεγνξίεο αθηλήησλ - Νξνινγία αθηλήησλ - Απνθάζεηο & Δγθχθιηνη γηα ην έληππν Δ9 - Σψξνη πνπ δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3843/2010 2

3 Α. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 Απφ ην έηνο 2011 ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη ν εξγνιάβνο γηα ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ ν ηειεπηαίνο ζα ππνδείμεη, εθφζνλ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη νηθνπεδνχρνη, επί ησλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ αλεγείξνληαη θηίζκαηα απφ εξγνιάβνπο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα λα δηαγξάςνπλ ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνπο εξγνιάβνπο ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή εθκηζζσζεί απφ ηνπο εξγνιάβνπο κέζα ζηα ηξία έηε. Αληίζεηα, ππφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα απηά είλαη νη εξγνιάβνη, νη νπνίνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011, αλαγξάθνληαο ηα αθίλεηα πνπ ζα ιάβνπλ σο αληάιιαγκα, ζχκθσλα κε ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν. Γειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα δηαγξαθή ή αλαγξαθή απφ ηνπο νηθνπεδνχρνπο ή εξγνιάβνπο αληίζηνηρα, ησλ αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ππνβάιινληαη γηα νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί εληφο ηνπ έηνπο 2007 ή πξνγελέζηεξα. Γειαδή, νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ππνβάιινληαη ην πξψην έηνο κεηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηεο ηξηεηίαο. ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ Νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ Ζ ζρεηηθή δήισζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην έηνο 2011, θαζψο ε ηξηεηία ζπκπιεξψλεηαη ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη ζπλεπψο ην έηνο 2011 είλαη ην πξψην έηνο κεηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηεο ηξηεηίαο (2010). Νη νηθνπεδνχρνη πνπ ππνβάινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα λα δηαγξάςνπλ αθίλεηα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπλππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ. Ρα ίδηα παξαζηαηηθά ζπλππνβάινπλ θαη νη εξγνιάβνη γηα λα αλαγξάςνπλ ηα ελ ιφγσ αθίλεηα ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπο έηνπο Β. ΞΝΣΟΔΝΗ ΠΔ ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Δ9) πνρξέσζε γηα ππνβνιή δήισζεο Δ9 ην έηνο 2011 έρεη: Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 απέθηεζε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα. 3

4 Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 είρε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπ, ηα νπνία είραλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 ηα πξνεγνχκελα έηε. Θάζε ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 (εηψλ 2005 έσο 2010) ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη εληφο ηνπ έηνπο 2010 κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, φπσο απηή έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Νη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα δεισζνχλ είλαη ν γάκνο, εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη αθίλεηα, ε δηάζηαζε, ην δηαδχγην, ε παχζε ραξαθηεξηζκνχ ησλ ηέθλσλ σο πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ.) ή ν ζάλαηνο. Νηθνπεδνχρνη θαη εξγνιάβνη, εθφζνλ έρνπλ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Α: «ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011» ΡΝΛΗΕΔΡΑΗ φηη δηαγξακκίδνληαη πάληνηε νη ελδείμεηο «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΑ ΔΡΖ 2005 ΔΥΠ ΘΑΗ 2009» θαη «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΝ ΔΡΝΠ 2010» ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ, θαζψο απνηεινχλ ππνρξεσηηθά πεδία. Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 1. πνβνιή δήισζεο Δ9 γηα πξψηε θνξά ην έηνο 2011 Ρα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2010, απέθηεζαλ φκσο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα κέζα ζην έηνο 2010, ζα ππνβάινπλ δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα ζεκεησζεί «Σ» ζηα ηεηξαγσλίδηα «ΝΣΗ» γηα φια έηε. 2. Δηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ πνπ απνθηήζεθε ην έηνο 2010 απφ ππφρξεν πνπ έρεη ππνβάιεη δήισζε Δ9 Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Ζ έλδεημε «ΝΣΗ» ζα δηαγξακκηζζεί επίζεο, γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2009, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο ππέβαιε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζε θάπνην απφ ηα έηε απηά, ρσξίο, σζηφζν, λα έρεη ππνρξέσζε ζε ππνβνιή δήισζεο γηα θαλέλα έηνο, ιφγσ κε χπαξμεο αθηλήησλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαηά ηνλ Θ.Φ.Δ. ηέθλσλ ηνπ (κε 4

5 αλαγξαθή αθηλήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ). Νκνίσο, ν θνξνινγνχκελνο ζα δηαγξακκίζεη «ΝΣΗ», γηα ην έηνο 2010, εάλ ην έηνο απηφ ππέβαιε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ρσξίο λα αλαγξάςεη αθίλεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ. Ζ έλδεημε «ΛΑΗ» ζα δηαγξακκηζζεί επίζεο γηα ηα αληίζηνηρα έηε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχδπγνο ή ην πξνζηαηεπφκελν ηέθλν ππνβάιινπλ ρσξηζηά δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (κεηαβνιή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο), εθφζνλ αθίλεηά ηνπο έρνπλ αλαγξαθεί ζε δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ ππφρξενπ ζπδχγνπ ή γνλέα. Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο δελ ζπκπιεξψλεηαη ε ζηήιε ηνπ Αξηζκνχ Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.), παξά κφλν απηή ηνπ αχμνληα αξηζκνχ. Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). 3. Γηαγξαθή αθηλήηνπ πνπ έρεη αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ δηαγξάθεηαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ (κεηά ηελ πξψηε αλαγξαθή ηνπ) θαη απηέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε δειψζεηο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ, ε αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθίλεηνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία πεξηγξαθή απηνχ. Δθφζνλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2008 ή 2009, ε αλαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ πνπ δηαγξάθεηαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ απεηθφληζε ηνπ ζην αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ). 4. Κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήηνπ πνπ έρεη αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί δήισζε Δ9 έηνπο 2011, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ - ΑΟΣΗΘΖ» ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Πηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε

6 έσο θαη 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβάιιεηαη, ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ αθηλήηνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ). ΡΝΛΗΕΔΡΑΗ φηη ζην έληππν Δ9 έηνπο 2011 δειψλεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ ή δηαγξαθή αθηλήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ έηνπο Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΝΞΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ ΞΝΣΟΔΝ ΣΥΟΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΡΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 1. Κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ιφγσ γάκνπ εληφο ηνπ 2010 Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο-ζχδπγνο ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 κφλν φηαλ ε ζχδπγνο έρεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε δειψζεηο Δ9 ηα πξνεγνχκελα έηε. Πηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ δηαγξακκίδνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Δηζαγσγή». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ ή ηνπ ππφρξενπ ζπδχγνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπο. 2. Ρέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηέθλνπ ηνπ, ην νπνίν ην 2011 δελ είλαη πξνζηαηεπφκελν κέινο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Δ., ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεη ην ηέθλν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν -Ρέθλν» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Γηαγξαθή - Άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν-γνλέα δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ηέθλνπ ή ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπο. Ρν ηέθλν δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη 6

7 κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 3. Γηαθνπή ζρέζεο ησλ ζπδχγσλ ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο - ζχδπγνο πνπ ηα πξνεγνχκελα έηε είρε αλαγξάςεη ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζηελ θνηλή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη αλαγξάθεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηε ζχδπγν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Γηαγξαθή - Άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξενζχδπγν δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ θαη θαλέλα άιιν αθίλεην πνπ είρε αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ππφρξενπ ζπδχγνπ ή ηπρφλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ. Ζ ζχδπγνο δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 4. Κεηαβνιή ιφγσ ζαλάηνπ ππνρξένπ ζε δήισζε Δ9 Πε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε δήισζε απεβίσζε κέρξη , νη θιεξνλφκνη ηνπ ζα ππνβάινπλ έληππν Δ9 έηνπο 2011, ζπκπιεξψλνληαο ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλφληνο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «Γηαγξαθή ιφγσ ζαλάηνπ», φζν θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ πνπ είραλ αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ απνβηψζαληνο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαζψο θαη «Κεηαβνιή - Γηαγξαθή - Άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθεί θαλέλα αθίλεην. 5. Κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ πνπ είραλ αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά Πε πεξίπησζε πνπ ε ζχδπγνο ή ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπ ππφρξενπ ζε δήισζε απεβίσζαλ κέρξη , ν ππφρξενο ζα ππνβάιιεη έληππν Δ9 έηνπο 2011, ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ζα ζεκεηψζεη «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαζψο θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Γηαγξαθή - Ιφγσ ζαλάηνπ». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζαλφληνο θαη θαλέλα άιιν αθίλεην, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζπδχγνπ ή ησλ ελ δσή κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κε αλαγξαθή ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ππφρξενο ζχδπγνο θαη ηα ινηπά ελ δσή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη θιεξνλφκνη ηνπ ζαλφληνο. 7

8 Δ. ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΚΔ ΡΑΡΝΣΟΝΛΖ ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 1. Ρέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ. θαη ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηα αθίλεηα ηνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν ηέθλν ην νπνίν δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, εθφζνλ επήιζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηα ηνπ, νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, κε ηελ νπνία δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ αθηλήησλ ηνπ. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ πνπ πξνζηίζεληαη, δηαγξάθνληαη ή κεηαβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε. Υο αχμσλ αξηζκφο ησλ λέσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη 20111, θ.ν.θ.. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ή δηαγξαθή ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ) ή 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ) ή 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ), θαηά πεξίπησζε. Ν ππφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηνπ ηέθλνπ, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο Δ9 έηνπο 2011 πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη ην ηέθλν, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 2. Πχδπγνο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππνβάιιεη κφλε (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Δ.) δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη έρεη κεηαβνιέο ζηα αθίλεηα ηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 Ζ ζχδπγνο πνπ ππνβάιιεη κφλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, εθφζνλ επήιζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηα ηεο εληφο ηνπ έηνπο 2010, κε ηελ νπνία δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ αθηλήησλ ηεο. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ ζα γξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ πνπ πξνζηίζεληαη, δηαγξάθνληαη ή κεηαβάιινληαη. Υο αχμσλ αξηζκφο ησλ λέσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη 20111, θ.ν.θ.. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ή δηαγξαθή ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (εηζαγσγή λένπ 8

9 αθηλήηνπ) ή 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ) ή 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ), θαηά πεξίπησζε. Ν ππφρξενο - ζπδπγφο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο Δ9 έηνπο 2011 πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη ηε ζχδπγν, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 3. Ρέιεζε γάκνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 κε παξάιιειε κεηαβνιή ησλ αθηλήησλ εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο-ζχδπγνο ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη αλαγξάθεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Δηζαγσγή». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δειψλνληαη κφλν νη κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, νη νπνίεο επήιζαλ εληφο ηνπ έηνπο Υο αχμσλ αξηζκφο ησλ λέσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη 20111, θ.ν.θ., γηα ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ, εθφζνλ απηή έρεη ζπκπεξηιάβεη άιια αθίλεηά ηεο ζε δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηε κεηαβνιή ή δηαγξαθή ησλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν Α.Ρ.ΑΘ. θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο. Ρνλ Α.Ρ.ΑΘ. ν ππφρξενο ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2008 ή εάλ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηνλ κεηαθέξεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ) ή 2 (κεηαβνιή αθηλήηνπ) ή 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ), θαηά πεξίπησζε. 4. Ρέθλν - πξνζηαηεπφκελν κέινο ή ζχδπγνο ηνπ ππνρξένπ ζε δήισζε, νη νπνίνη απέθηεζαλ αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά γηα πξψηε θνξά ην έηνο 2010 Πηελ πεξίπησζε απηή ν ππφρξενο (γνλέαο ή ζχδπγνο) ππνβάιιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη αλαγξάθεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ηέθλνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαηά πεξίπησζε, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο, δειαδή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Ρέθλν» ή «Πρέζε κε ηνλ ππφρξεν - Πχδπγνο» θαη «Κεηαβνιή ζρέζεο - Δηζαγσγή». Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ ππνρξένπ (γνλέα ή ζπδχγνπ). ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο δελ ζπκπιεξψλεηαη ε ζηήιε ηνπ Αξηζκνχ Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.), παξά κφλν απηή ηνπ αχμνληα αξηζκνχ. Πηε ζηήιε 24 ηνπ πίλαθα 1 9

10 ή 22 ηνπ πίλαθα 2 (θσδηθφο κεηαβνιήο) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). ΠΡ. ΓΖΙΥΠΔΗΠ Δ9 ΔΡΝΠ 2011 ΙΝΗΞΥΛ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΥΛ ΚΔΙΥΛ ΡΝ ΞΝΣΟΔΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ Θ.Φ.Δ. Γηα ηηο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ησλ ινηπψλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, εθαξκφδνληαη αλάινγα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α έσο Δ ηνπ παξφληνο. πελζπκίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλνηθνχλ θαη βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν αληφληεο ησλ ζπδχγσλ, αλήιηθνη ζπγγελείο κέρξη ηνλ 3ν βαζκφ νξθαλνί απφ παηέξα θαη κεηέξα θαη αλχπαληξνη ή ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη αδειθνί θαη αδειθέο κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ (ΞΗΛΑΘΑΠ 9 πεξίπησζε 2 δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), απηφο ζα ππνβάιεη έληππν Δ9 γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο ζην φλνκά ηνπο, εθφζνλ απηνί έρνπλ θπξηφηεηα ζε αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά. Υζηφζν, αλ νη αληφληεο είλαη ζχδπγνη, ην έληππν Δ9 ζα είλαη θνηλφ γη' απηνχο θαη ζα ππνβάιιεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπδχγνπ απφ ηνλ ππφρξεν. Πρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ησλ αλσηέξσ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Δ., εθαξκφδνληαη αλάινγα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α έσο Δ ηνπ παξφληνο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ Α..Ν.Ν. ΞΝΙ 1150/2004 θαη ηηο εγθπθιίνπο ΞΝΙ 1001/2005 θαη ΞΝΙ 1047/2005. Ρέινο, ππελζπκίδεηαη φηη ε δήισζε Δ9 απφ ην έηνο 2008 θαη επφκελα ππνβάιιεηαη απηνηειψο, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ξιεξνθνξίεο δίλνληαη απφ ηηο Γ.Ν... Ζκεξνκελίεο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (E9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 Ρν πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ αλαθνηλψλεη φηη ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ /2/2011 Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2011 νξίδνληαη σο εμήο: Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη απηνηειψο ηηο ίδηεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κε απηέο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Όηαλ ε δήισζε ππνβιεζεί ειεθηξνληθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα νη δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέρξη 30 Ηνπλίνπ ΞΝΙ Ζκεξνκελίεο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο

11 ΞΝΙ ΘΔΚΑ: Ρχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 θαη δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΘ 312 Α / ). 2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005, κε ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηείηαη ν πνπξγφο Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη θαη έηνο ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 3. Ρελ αξηζ. Γ6Α ΔΜ 2010 θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ θππνπξγφ Νηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Θνπζειά» (ΦΔΘ 1725 Β / ). 4. Ρν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξν θαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν Κ Δ Άξζξν 1 1. Γηα ην έηνο 2011 ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (έληππν Δ9), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο. 2. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίηππα, ζε έληππα πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππφρξεν θαη ηε ζχδπγν, εθφζνλ έρεη αθίλεηα ή εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε απηά, ή απφ ηνλ πιεξεμνχζην πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη απηφ. Όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ πιεξεμνχζην, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο. 3. Ζ δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζεί ζε θχιιν πνπ έρεη εθηππσζεί ζε απιφ κεραλνγξαθηθφ ραξηί, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) νη δηαζηάζεηο ηνπ λα βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ A3 θαη 11X13 1/2 in. 11

12 (280 ρηι. Σ 353 ρηι.), εθφζνλ εκπεξηέρνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζεο. β) Ζ γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη επαλάγλσζηε έληνλε, ηα γξάκκαηα θαη νη αξηζκνί λα κελ εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο. γ) Νη θαηαρσξήζεηο λα κελ εθάπηνληαη ή λα θαιχπηνληαη απφ ηηο θάζεηεο ή νξηδφληηεο γξακκέο ηνπ εληχπνπ. δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νκνησκαηηθψλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ εληχπνπ. ε) Γεδνκέλνπ φηη ην κεραλνγξαθηθφ έληππν είλαη ζπλερέο, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζηε Γ.Ν.. ζα πξέπεη: 1. ζε θάζε ζειίδα ηεο ππνβαιιφκελεο θαηάζηαζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζε κεραλνγξαθηθφ έληππν θαη ζην επάλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο λα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. ηνπ ππφρξενπ. 2. νη δχν ζειίδεο ηνπ ππνβαιιφκελνπ εληχπνπ λα είλαη ζπξξακκέλεο ζηαζεξά έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελφηεηα ηνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 2 1. Πηηο παξαηεξήζεηο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη: i. Πε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ αθηλήηνπ ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί ζε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ππφρξενπ, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ή πψιεζεο θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. ii Πε πεξίπησζε εηζαγσγήο θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. ή ε ηαπηφηεηα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ απνβηψζαληνο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ζαλάηνπ απηνχ. iii. Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζε αθίλεην εληφο ηνπ έηνπο 2010, αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ν νηθείνο αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ (ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θ.ιπ.) πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή. 2. Ν Ξξντζηάκελνο Γ.Ν.. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Άξζξν 3 Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Ξξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ν θππνπξγφο Νηθνλνκηθψλ Γεκήηξεο Θνπζειάο 12

13 ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) 1. Ξνηνη έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011; πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2011 είλαη: - Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη απνθηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο Ρα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έρνπλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπο, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. - Ν ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε φπσο έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ (έηε 2005 έσο 2010), αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη κεηαβιεζεί ε θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ. - Ρν πξνζηαηεπφκελν κέινο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ππνρξενχηαη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε εληφο ηνπ Ξφηε ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011; Πχκθσλα κε ην λ. 3842/2010 άξζξν 51, ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ Όκσο ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ 1022/ πνπξγηθή Απφθαζε ε δήισζε Δ9 θπζηθψλ πξνζψπσλ, ππνβάιιεηαη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε ηε δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Δπίζεο παξέρεηαη θαη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ Ξφηε ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011; Πχκθσλα κε ην λ. 3842/2010 άξζξν 51, ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 15ε Καΐνπ Όκσο ζχκθσλα κε ηελ ΞΝΙ 1022/ πνπξγηθή Απφθαζε ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη κφλν ειεθηξνληθά κέρξη 30 Ηνπλίνπ Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο είλαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζην Φ.Δ.Θ., δει. απφ ηελ

14 4. πάξρεη δπλαηφηεηα ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ; ΛΑΗ. Ζ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έηνπο 2011 κπνξεί λα απνζηέιιεηαη θαη ηαρπδξνκηθά ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο, κε απηέο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 5. Ξνηνο είλαη ππφρξενο λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 αθίλεηα πνπ αλεγείξνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη απφ ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν, ζπκθσλήζεθε λα πάξεη ν εξγνιάβνο; Απφ ην έηνο 2011 ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα, είλαη ν εξγνιάβνο εθφζνλ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. Αλ φκσο δελ έρεη παξέιζεη ε ηξηεηία ή ην αθίλεην δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν, ππφρξενο λα ην δειψζεη είλαη ν νηθνπεδνχρνο 6. Πε ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβεί ν νηθνπεδνχρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαγξάςεη απφ ηε δήισζε Δ9 αθίλεηα πνπ αλεγείξνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη απφ ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν ζπκθσλήζεθε φηη ζα ηα πάξεη ν εξγνιάβνο; Ν νηθνπεδνχρνο, επί ησλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ αλεγείξνληαη θηίζκαηα απφ εξγνιάβν, νθείιεη λα ππνβάιεη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 γηα λα δηαγξάςεη ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή εθκηζζσζεί απφ ηνπο εξγνιάβνπο κέζα ζηα ηξία έηε. Δπίζεο, νθείινπλ λα ζπλππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ. 7. Πε ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβεί ν εξγνιάβνο πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ζηε δήισζε Δ9 αθίλεηα πνπ αλεγείξνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πνπ απφ ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν ζπκθσλήζεθε φηη ζα ηα πάξεη ν εξγνιάβνο θαη έρνπλ πεξάζεη ηξία ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο; Απφ ην έηνο 2011 ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη ν εξγνιάβνο γηα ηα αθίλεηα πνπ ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζηνχλ θαη δελ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ εξγνιάβν ή ζε ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 14

15 αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή έρνπλ εθκηζζσζεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ. Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή νη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δήισζε Δ9 έηνπο 2011, αλαγξάθνληαο ηα αθίλεηα πνπ ζα ιάβνπλ σο αληάιιαγκα, ζχκθσλα κε ην εξγνιαβηθφ πξνζχκθσλν. Αθφκε, νθείινπλ λα ζπλππνβάινπλ θσηναληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ. 8. Απφ πφηε είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ; Ρν πηζηνπνηεηηθφ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη απαξαίηεην γηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη έπεηηα. 9. Νη ζχδπγνη ππνβάιινπλ θνηλφ έληππν Δ9; ΛΑΗ. Νη ζχδπγνη ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θνηλφ έληππν Δ Πε πεξίπησζε γάκνπ εληφο ηνπ 2010 ππνρξενχηαη νη ζχδπγνη λα ππνβάιινπλ θνηλφ Δ9; Πε πεξίπησζε γάκνπ εληφο ηνπ 2010 ππνρξενχηαη ν ππφρξενο-ζχδπγνο λα ππνβάιιεη Δ9 έηνπο 2011 κφλν εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα ηα νπνία έρνπλ αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 11. Ρη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ππφρξεν ζε δήισζε Δ9 πνπ απεβίσζε εληφο ηνπ 2010; Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ κέρξη ππνρξενχληαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απνβηψζαληνο λα ππνβάιινπλ δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2011 ζην φλνκα ηνπ απνβηψζαληνο ζπκπιεξψλνληαο ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλφληνο ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ έλδεημε «δηαγξαθή ιφγσ ζαλάηνπ» θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ κειψλ φπσο είραλ δεισζεί ζηηο δειψζεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ ηνπ απνβηψζαληνο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή -άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθεί θαλέλα αθίλεην. πφρξενη λα δειψζνπλ ηα αθίλεηα απηά ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είλαη νη εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνη θαηά ην πνζνζηφ ηνπο, εθφζνλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηηο ή απφ ηνπο εθ δηαζήθεο θιεξνλφκνπο θαηά ην πνζνζηφ ηνπο εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί δηαζήθε κέρξη ηηο

16 12. Όηαλ επέιζεη κεηαβνιή εληφο ηνπ έηνπο 2010 ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ πνηνο ππνρξενχηαη λα ην δειψζεη ζην Δ9; Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπ ππφρξενπ κέρξη , ν ππφρξενο-ζχδπγνο ζα ππνβάιεη έληππν Δ9 έηνπο 2011 ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν» θαζψο θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή Ιφγσ ζαλάηνπ». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ζαλφληνο. 13. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ζρέζεο ησλ ζπδχγσλ εληφο ηνπ έηνπο 2010, πνηνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Δ9; Π απηή ηελ πεξίπησζε ν ππφρξενο-ζχδπγνο πνπ ηα πξνεγνχκελα έηε είρε αλαγξάςεη ηα αθίλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζην θνηλφ έληππν Δ9, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη λα αλαγξάςεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηελ ζχδπγν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν ζχδπγνο» θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή -άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ. Ζ ζχδπγνο δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011, εθφζνλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηεο. 14. Ρέθλν πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζηαηεπφκελν ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή Δ9 γηα ην έηνο 2011; Ν πφρξενο-γνλέαο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζπκπεξηέιαβε ηα αθίλεηα ηέθλνπ ηνπ, ην νπνίν ην 2011 δελ είλαη πξνζηαηεπφκελν κέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο 2011 θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεη ην ηέθλν, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν ηέθλν» θαη «κεηαβνιή ζρέζεο δηαγξαθή -άιιε αηηία». Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν-γνλέα δε ζα αλαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ ηέθλνπ. Ρν ηέθλν νθείιεη λα ππνβάιεη έληππν Δ9 έηνπο 2011 κε ην νπνίν δειψλεη κφλν ηηο κεηαβνιέο ησλ αθηλήησλ ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ, δε ζα ππνβάιεη δήισζε Δ9 έηνπο Αλήιηθν πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη έρεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα αθίλεηά ηνπ, πσο ζα δειψζεη ηηο κεηαβνιέο απηέο; Κε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ζην φλνκα ηνπ (δειαδή ε δήισζε ζα ππνβιεζεί ζην φλνκα ηνπ αλειίθνπ). 16

17 16. Αθίλεην πνπ κεηαβηβάζηεθε κέζα ζην έηνο 2010 θαη είρε αλαγξαθεί ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πσο ζα δηαγξαθεί; Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2011, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηεο δήισζεο ζα αλαγξαθνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάζηεθε θαη ζηε ζηήιε «θσδ. κεηαβνιήο» (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 3 (δηαγξαθή αθηλήηνπ). ΞΟΝΠΝΣΖ: Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνζηαιεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ (Δ.Ρ.ΑΘ.) έηνπο 2008 ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο Α.Ρ.ΑΘ. πνπ αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο αθηλήηνπ. Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. σο αχμσλ αξηζκφο ζα αλαγξαθεί εθείλνο ηεο δήισζεο Δ9 κε ηνλ νπνίν δειψζεθε ην αθίλεην γηα πξψηε θνξά. 17. Ξσο γίλεηαη ε κεηαβνιή αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεισζεί ζην έληππν Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ; Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2011, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβάιιεηαη, ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ζηε ζηήιε «θσδ. κεηαβνιή» (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 2 (κεηαβνιή ζηνηρείσλ αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεισζεί). ΞΟΝΠΝΣΖ: Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνζηαιεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ (Δ.Ρ.ΑΘ.) έηνπο 2008 ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο Α.Ρ.ΑΘ. πνπ αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη φρη ν αχμσλ αξηζκφο αθηλήηνπ. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. έηνπο 2009 θαη ν Α.Ρ.ΑΘ. ζε απηφ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2008, ηφηε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν Α.Ρ.ΑΘ. απφ ην εθθαζαξηζηηθφ έηνπο Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην εθθαζαξηζηηθφ Δ.Ρ.ΑΘ. σο αχμσλ αξηζκφο ζα αλαγξαθεί εθείλνο ηεο δήισζεο Δ9 κε ηνλ νπνίν δειψζεθε ην αθίλεην γηα πξψηε θνξά. 17

18 18. Ξσο δειψλεηαη αθίλεην πνπ απνθηήζεθε εληφο ην έηνπο 2010; Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δήισζε Δ9 έηνπο 2011, θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ζηηο ελδείμεηο «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009» θαη «Γειψζεθαλ αθίλεηα ζην Δ9 ην έηνο 2010» ζα δηαγξακκηζηνχλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο, δειαδή «ΛΑΗ» εθφζνλ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα ή «ΝΣΗ» εθφζνλ δελ έρνπλ δεισζεί αθίλεηα γηα ηα έηε απηά. Πηε ζηήιε «θσδ. κεηαβνιήο» ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ εληχπνπ (24 ηνπ πίλαθα 1 θαη 22 ηνπ πίλαθα 2) ζα αλαγξαθεί ν θσδ. αξηζκφο 1 (δήισζε λένπ αθηλήηνπ). ΞΟΝΠΝΣΖ: Υο αχμσλ αξηζκφο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξαθεί ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν αχμνληα αξηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ππνβιεζείζαο δήισζεο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 19. Κε ην Δ9 ππνβάιινληαη θαη νη ηίηινη θπξηφηεηαο; ΝΣΗ, ππνρξενχηαη φκσο ν ππφρξενο ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνπκέλνπ λα αλαγξάςεη ηνλ αξηζκφ παξαζηαηηθνχ θαη ηελ εκεξνκελία απηνχ πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηαβνιή, (π.ρ. ζπκβφιαην, άδεηα νηθνδνκήο θιπ). 20. Ξνηα αθίλεηα γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη πνηα ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ εληχπνπ Δ9; Πηνλ πίλαθα 1 γξάθνληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα αλ είλαη εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. Δπίζεο ζηνλ ίδην πίλαθα γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ νηθνπέδσλ είηε έρνπλ θηίζκαηα είηε φρη. Πηνλ πίλαθα 2 αλαγξάθνληαη φια ηα γήπεδα-εθηάζεηο πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 21. Αθίλεην πνπ απνθηήζεθε κέζα ζην έηνο 2010 θαη κεηαβηβάζηεθε ην ίδην έηνο ππνρξενχηαη ν ππφρξενο λα ην αλαγξάςεη ζην Δ9 έηνπο 2011; Πηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ. 22. Λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηνπ κέρξη ηελ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ; ΛΑΗ, φια ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ππνβάιιεη δειψζεηο Δ9 πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη δηέθνςαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κέρξη , ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ζπκπιεξψλνληαο ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ ηα ζηνηρεία ηνπο, ζεκεηψλνληαο «Σ» ζηελ αληίζηνηρε έλδεημε «δηαγξαθή ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηψλ». 18

19 Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ9 Ξνηνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκπιεξψζνπλ ην Δ9 ηνπ έηνπο 2011 Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 απέθηεζε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε αθίλεηα. Θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εληφο ηνπ έηνπο 2010 είρε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ηνπ, ηα νπνία είραλ δεισζεί ζην έληππν Δ9 ηα πξνεγνχκελα έηε. Θάζε ππφρξενο πνπ ζηηο δειψζεηο Δ9 (εηψλ 2005 έσο 2010) ζπκπεξηέιαβε ζχδπγν ή ινηπά πξνζηαηεπφκελα κέιε, εθφζνλ έρνπλ επέιζεη εληφο ηνπ έηνπο 2010 κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, φπσο απηή έρεη απεηθνληζζεί ζηηο δειψζεηο Δ9 ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Νη κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα δεισζνχλ είλαη ν γάκνο, εθφζνλ ε ζχδπγνο έρεη αθίλεηα, ε δηάζηαζε, ην δηαδχγην, ε παχζε ραξαθηεξηζκνχ ησλ ηέθλσλ σο πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Θ.Φ.Δ.) ή ν ζάλαηνο. Νηθνπεδνχρνη θαη εξγνιάβνη, εθφζνλ έρνπλ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα Α: «ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖ ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011» ΡΝΛΗΕΔΡΑΗ φηη δηαγξακκίδνληαη πάληνηε νη ελδείμεηο «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΑ ΔΡΖ 2005 ΔΥΠ ΘΑΗ 2009» θαη «ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ Δ9 ΡΝ ΔΡΝΠ 2010» ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ, θαζψο απνηεινχλ ππνρξεσηηθά πεδία. 19

20 Ξξνο ηε Γ.Ν.. : Αλαγξάθεηαη ε Γ.Ν.. ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ9 ΡΑ ΔΡΖ 2005 ΔΥΠ 2009: Πεκεηψζηε Σ ζηελ επηινγή ΛΑΗ εθφζνλ ππνβάιιαηε έληππν Δ9 ηα έηε 2005 έσο 2009 θαη αλαγξάςαηε ζε απηφ αθίλεηα, ή ΝΣΗ αλ δελ έρεηε ππνβάιιεη Δ9 ή έρεηε ππνβάιιεη κεδεληθφ ηα αληίζηνηρα έηε. ΓΖΙΥΘΖΘΑΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΠΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ9 ΔΡΝΠ 2010 : Πεκεηψζηε Σ ζηελ επηινγή ΛΑΗ εθφζνλ ππνβάιιαηε έληππν Δ9 έηνπο 2010 θαη αλαγξάςαηε ζε απηφ αθίλεηα, ή ΝΣΗ αλ δελ έρεηε ππνβάιιεη Δ9 ή έρεηε ππνβάιιεη κεδεληθφ Δ9 ην έηνο ΔΗΓΝΠ ΓΖΙΥΠΖΠ έηνπο 2011: Πεκεηψλεηε Σ ζηελ έλδεημε ΑΟΣΗΘΖ φηαλ ζπλππνβάιιεηε έληππν Δ9 γηα πξψηε θνξά ην έηνο Πεκεηψζηε Σ ζηηο ελδείμεηο ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ - ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΡΗΘΖ ή ΑΛΑΘΙΖΡΗΘΖ φηαλ κεηαβάιιεηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αθηλήηνπ ην νπνίν δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε Δ9 έηνπο Πεκεηψλεηε Σ ζηελ έλδεημε ΚΔ ΔΞΗΦΙΑΜΖ φηαλ ππνβάιιεηαη δήισζε κε επηθχιαμε ε νπνία πξέπεη λα είλαη ξεηή, εηδηθή θαη αηηηνινγεκέλε. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΣΟΔΝ: Θα ζπκπιεξσζνχλ κε θεθαιαία απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο ζε δήισζε Δ9 (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ. Πεκεηψζηε Σ φηαλ εληφο ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε δηαθνπή εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή επήιζε ζάλαηνο ηνπ ππφρξενπ. 20

21 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΠΕΓΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΥΛ ΡΔΘΛΥΛ: Θα ζπκπιεξσζνχλ κε θεθαιαία φπσο αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηαπηφηεηαο, ηα ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ, ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ πνπ έρνπλ νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε αθίλεην. Πεκεηψζηε Σ ζηελ έλδεημε ΠΕ φηαλ αλαγξάθεηε ζηνηρεία ηεο ζπδχγνπ θαη Σ ζηελ έλδεημε ΡΔΘ φηαλ αλαγξάθεηε ζηνηρεία πξνζηαηεπφκελνπ ηέθλνπ. Ξαξάιιεια ζεκεηψζηε Σ ζηηο επηινγέο ηεο ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΠΣΔΠΖΠ φηαλ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηε ζρέζε ηνπ ππφρξενπ κε ηε ζχδπγν ή ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα. ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ: Θα ζπκπιεξσζεί κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ (θεδεκφλα, αληηπξνζψπνπ, πξνζσξηλνχ δηαρεηξηζηή θ.ι.π. ) 21

22 ΞΗΛΑΘΑΠ 1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΞΔΓΥΛ Πηνλ πίλαθα απηφλ αλαγξάθνληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, θαζψο θαη ηα νηθφπεδα πφιεο ή νηθηζκνχ. Πε θάζε γξακκή ζα αλαγξάθεηαη κηα εληαία ηδηνθηεζία. ΠΡΖΙΖ 1: Αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.) ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ θαη εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ν αξηζκφο απηφο κε ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δ.Ρ.ΑΘ. ΠΡΖΙΖ 2: Αλαγξάςηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. Πε πεξίπησζε αλαγξαθήο λένπ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν Α/Α πνπ είρε αλαγξαθεί ζηα έληππα Δ9 ησλ εηψλ 2005 έσο Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ηεο πξψηεο αλαγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ. Σξεζηκνπνηείζηε σο Α/Α ηνπο αξηζκνχο 20111, θ.ν.θ. αλ εληφο ηνπ 2010 απνθηήζαηε αθίλεην θαη είζηε ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ ππφρξενπ πνπ είρε αλαγξάςεη αθίλεηά ζαο ζηε δήισζή ηνπ θαη εληφο ηνπ έηνπο επήιζε δηαθνπή ηεο ζρέζεο κε ηνλ ππφρξεν. ΠΡΖΙΔΠ 3-5: Αλαγξάςηε ην λνκφ, ην δήκν θαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή ηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ νδφ θαη ηνλ αξηζκφ, πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. ΠΡΖΙΖ 25: Αλαγξάςηε ηνλ Ραρπδξνκηθφ Θσδηθφ ηνπ αθηλήηνπ. Ζ ζηήιε απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. ΠΡΖΙΖ 6: Πεκεηψζηε Σ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε Ξ ηεο νδνχ ή ησλ νδψλ πνπ ην αθίλεην έρεη πξφζνςε ή πξνζφςεηο. Όηαλ ην αθίλεην δελ έρεη πξφζνςε ζε δξφκν αιιά βξίζθεηαη ζε αθάιππην ρψξν ή ζε αίζξην ή ζε ζηνά δελ ζπκπιεξψλνληαη νη ζηήιεο 6. ΠΡΖΙΖ 7: Αλαγξάςηε ηνπο ππφινηπνπο δξφκνπο πνπ πεξηθιείνπλ ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ αλήθεη ην αθίλεην, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 22

23 ΠΡΖΙΖ 8: Αλαγξάςηε ηνλ αξηζκφ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (Ν.Ρ) πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νλφκαηα δξφκσλ πνπ ην πεξηθιείνπλ. ΠΡΖΙΖ 26: ΔΛΓΔΗΜΖ ΑΞΑΑ: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο ΔΛΓΔΗΜΖ ΑΞΑΑ σο εμήο: ΘΥΓ. 1 : Ρν νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θηίζκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή εληφο ζπζηήκαηνο. Αληηθεηκεληθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ (ΑΞΑΑ). ΘΥΓ. 2 : Ρν νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θηίζκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή εθηφο ζπζηήκαηνο. Αληηθεηκεληθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ (ΑΞΑΑ). ΠΡΖΙΖ 9: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηα εμήο: ΘΥΓ. 1: Θαηνηθία ή Γηακέξηζκα (πιελ κνλνθαηνηθίαο). ΘΥΓ. 2: Κνλνθαηνηθία ΘΥΓ. 3: Δπαγγεικαηηθή Πηέγε. ΘΥΓ. 4: Νηθφπεδν ΘΥΓ. 5: Απνζήθεο πνπ είλαη απηνηειείο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο. Γεσξγηθά θαη Θηελνηξνθηθά θηίξηα. ΘΥΓ. 6: Θέζεηο ζηάζκεπζεο κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ. ΘΥΓ. 7: Πηαζκνί απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο, γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδθεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 8: Βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά θηίξηα κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο, γηα ηα νπνία ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 9: Ρνπξηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, Λνζειεπηήξηα θαη Δπαγή Ηδξχκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 10: Δθπαηδεπηήξηα, γηα ηα νπνία ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. ΘΥΓ. 11: Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζεο θηηξίνπ θαη ε πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαη αθνξνχλ ηνπο ΘΥΓ.7 έσο 11 ρξεζηκνπνηείηαη σο θσδ. Θαη αθηλήηνπ 3. ΘΥΓ. 12: Θηήξηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο δει. Κνπζεία, Ηεξνί Λανί, Θέαηξα, Θηλεκαηνγξάθνη. Θ.ιπ. 23

24 ΘΥΓ. 13: Ρίηινο κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο. ΠΡΖΙΖ 10: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ αλήθεη ην αθίλεην ζχκθσλα κε ηα εμήο: ΘΥΓ. 1: Θηίζκαηα θαη νηθφπεδα πνπ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, θαζψο θαη θηίζκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα ή πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο. ΘΥΓ. 2: Γηαηεξεηέν θηίζκα εθφζνλ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή πξάμε, έρεη δεκνζηεπζεί ζε Φ.Δ.Θ θαη δελ έρεη αλαθιεζεί. ΘΥΓ. 3: Γεζκεπκέλν αθίλεην ιφγσ αξραηνινγηθήο έξεπλαο ή αθίλεην πνπ ηειεί ππφ αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, εθφζνλ ππάξρεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. ΘΥΓ. 4: Νηθφπεδν, ην νπνίν δελ είλαη νηθνδνκήζηκν θαη δελ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί. ΘΥΓ. 5: Νηθφπεδν, ην νπνίν δελ είλαη νηθνδνκήζηκν αιιά κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί. ΘΥΓ. 99: Ζκηηειέο θηίζκα. ΠΡΖΙΖ 11: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηνπ νξφθνπ ηνπ αθίλεηνπ θαηά πεξίπησζε σο εμήο: ΘΥΓ. : πφγεην, ΘΥΓ.0: Ηζφγεην, ΘΥΓ 1: 1νο φξνθνο, ΘΥΓ.2: 2νο φξνθνο θ.ν.θ. Πε πεξίπησζε κεδνλέηαο αλαγξάθεηαη ν ςειφηεξνο φξνθνο. Πε πεξίπησζε ηίηινπ κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο, γηα ηελ επηθάλεηα φισλ ησλ νξφθσλ πιελ ηνπ ηζνγείνπ πνπ έρεη ηνλ θσδ. 0, αλαγξάθεηαη ν θσδ.1. ΠΡΖΙΖ 12: Αλαγξάςηε ηελ επηθάλεηα ησλ θπξίσλ ρψξσλ ηνπ θηίζκαηνο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. ΠΡΖΙΖ 13: Αλαγξάςηε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. ΠΡΖΙΖ 14: Αλαγξάςηε ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο. 24

25 ΠΡΖΙΔΠ 15 & 19: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο θαηά πεξίπησζε σο εμήο: ΘΥΓ. 1: Ξιήξεο θπξηφηεηα, ΘΥΓ.2: Τηιή θπξηφηεηα, ΘΥΓ. 3: Δπηθαξπία ή νίθεζε. ΠΡΖΙΔΠ 16 & 20: Αλαγξάςηε θαηά πεξίπησζε ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%), ζπληδηνθηεζίαο πνπ ζαο αλαινγεί, κέρξη πέληε δεθαδηθά ΠΡΖΙΔΠ 17 & 21: Πε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην έηνο γέλλεζεο ηνπ επηθαξπσηή. ΠΡΖΙΖ 18: Αλαγξάςηε ηελ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. ΠΡΖΙΖ 22: Αλαγξάςηε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην νηθφπεδν θαη πξνζκεηξνχληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο. ΠΡΖΙΖ 23: Πηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηφο είλαη ηππσκέλνο δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο δήισζεο. ΠΡΖΙΖ 24: Αλαγξάςηε αληίζηνηρα: ΘΥΓ. 1: Γηα δήισζε λένπ αθηλήηνπ. ΘΥΓ. 2: Όηαλ κεηαβάιινληαη ζηνηρεία αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί. ΘΥΓ. 3: Όηαλ δηαγξάθεηαη αθίλεην. ΞΗΛΑΘΑΠ 2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΞΔΓΥΛ Πηνλ πίλαθα 2 ζηελ έλλνηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ, πεξηιακβάλνληαη φια ηα γήπεδα- εθηάζεηο, πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή εθηφο νηθηζκνχ. ΠΡΖΙΖ 1: Αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Ρ.ΑΘ.) ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ θαη εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ν αξηζκφο απηφο κε ηελ έθδνζε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δ.Ρ.ΑΘ. ΠΡΖΙΖ 2: Αλαγξάςηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. Πε πεξίπησζε αλαγξαθήο λένπ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη ν επφκελνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ηειεπηαίν Α/Α πνπ είρε αλαγξάςεη ζηα έληππα Δ9 ησλ εηψλ 2005 έσο

26 Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο ή κεηαβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήηνπ σο Α/Α ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ηεο πξψηεο αλαγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ. Σξεζηκνπνηείζηε σο Α/Α ηνπο αξηζκνχο 20111, θ.ν.θ. αλ εληφο ηνπ 2010 απνθηήζαηε αθίλεην θαη είζηε ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ ππφρξενπ πνπ είρε αλαγξάςεη αθίλεηά ζαο ζηε δήισζή ηνπ θαη εληφο ηνπ έηνπο επήιζε δηαθνπή ηεο ζρέζεο κε ηνλ ππφρξεν. ΠΡΖΙΔΠ 3-5: Αλαγξάςηε ην λνκφ, ην δήκν θαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή ηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ νδφ θαη ηνλ αξηζκφ ή ηε ζέζε, πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. ΠΡΖΙΖ 6: Αλαγξάςηε ην θσδηθφ ηεο θαηεγνξίαο πξφζνςεο ζε νδφ, σο αθνινχζσο: ΘΥΓ. 1: Όηαλ ην αγξνηεκάρην έρεη πξφζνςε ζε Δζληθή Νδφ ή Δπαξρηαθή Νδφ. ΘΥΓ. 2: Όηαλ ην αγξνηεκάρην έρεη πξφζνςε ζε Γεκνηηθή Νδφ ή θνηλφρξεζην ρψξν αηγηαινχ θαη παξαιίαο. ΘΥΓ. 3: Όηαλ ην αγξνηεκάρην έρεη πξφζνςε ζε Αγξνηηθή Νδφ ή Ηδησηηθή Νδφ ή θνηλφρξεζην ρψξν εθηφο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. ΘΥΓ. 4: Όηαλ ην αγξνηεκάρην είλαη ηπθιφ. ΠΡΖΙΖ 7: Αλαγξάςηε ηα κέηξα πνπ απέρεη ην αγξνηεκάρην απφ ηε ζάιαζζα, εθφζνλ ε απφζηαζε απηή είλαη κηθξφηεξε ησλ 800 κέηξσλ. ΠΡΖΙΖ 8: Γηαγξακκίζηε κε Σ, εθφζνλ ην αγξνηεκάρην έρεη θεξπρζεί απαιινηξησηέν. ΠΡΖΙΖ 9: Γηαγξακκίζηε κε Σ, αλ ην αγξνηεκάρην είλαη αξδεπφκελν. ΠΡΖΙΔΠ 10-16: Αλαγξάςηε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, θαηαλεκεκέλε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηήιεο. ΠΡΖΙΖ 17: Αλαγξάςηε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα φισλ ησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην αγξνηεκάρην. 26

27 ΠΡΖΙΖ 18: Αλαγξάςηε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο θαηά πεξίπησζε σο εμήο: ΘΥΓ. 1: Ξιήξεο θπξηφηεηα, ΘΥΓ. 2: Τηιή θπξηφηεηα, ΘΥΓ. 3: Δπηθαξπία ή νίθεζε. ΠΡΖΙΔΠ 19: Αλαγξάςηε θαηά πεξίπησζε ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνηο εθαηφλ (%) πνπ ζαο αλαινγεί θαη κέρξη πέληε δεθαδηθά ςεθία. ΠΡΖΙΔΠ 20: Πε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην έηνο γέλλεζεο ηνπ επηθαξπσηή. ΠΡΖΙΖ 21: Πηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηφο είλαη ηππσκέλνο δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο δήισζεο. ΠΡΖΙΖ 22: Αλαγξάςηε αληίζηνηρα: ΘΥΓ. 1: Γηα δήισζε λένπ αθηλήηνπ. ΘΥΓ. 2: Όηαλ κεηαβάιινληαη ζηνηρεία αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί. ΘΥΓ. 3: Όηαλ δηαγξάθεηαη αθίλεην. Πε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο αθηλήηνπ κεηαμχ ζπδχγσλ ή ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπο, ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο έθαζηνπ ζπγθχξηνπ ζπκπιεξψλεηαη σο άιιν αθίλεην ζε μερσξηζηή Πεηξά. 27

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο:

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο: ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ππφρξενο ζε θφξν είλαη ν εξγνιάβνο, γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ, ηα νπνία ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζε απηφλ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.»

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009».

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ΔΣΠΑ ΚΑΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΑΔΑ: Β43ΙΦ-ΠΓΚ

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ΔΣΠΑ ΚΑΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΑΔΑ: Β43ΙΦ-ΠΓΚ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ΔΣΠΑ ΚΑΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΑΔΑ: Β43ΙΦ-ΠΓΚ ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ απφθηεζε γεο, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ αλαγθαζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα