ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ Γ' Σαρ. δ/λζε: Καξαγ. εξβίαο 10 Σαρ. θψδ.: Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Η. Φνβάθεο Α. Γηαθνζηεξγίνπ Σειέθσλν: Σειενκ.: Ζι.ηαρ/κείν: ΘΕΜΑ: Μεταβολή κατοικίαρ ή διαμονήρ. Εφαπμογή των διατάξεων τος ν.2238/1994 και τος ν.4174/2013. ΣΧΕΤ.: Η ΠΟΛ.1142/ εγκύκλιορ διαταγή. ε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ ζρεηηθνχ θαη κε αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο Τπεξεζίαο καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: Α) Θεζκηθφ πιαίζην. 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη εθαξκφδνληαλ γηα θνξνινγηθά έηε πνπ άξρηζαλ πξηλ απφ ηελ , ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα. ε θφξν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ. Ωο ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο εκέξεο ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. Ζ δηακνλή ηεθκαίξεηαη σο ζπλήζεο, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά.

2 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.2238/1994 νξηδφηαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη: Αλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαβάιεη ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη, κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο πξηλ απφ ηε κεηαβνιή, ηε δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο /842/ΓΜ/ (ΦΔΚ Β' 193) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηνλ ηφπν ηεο λέαο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ. (παξ. 1) Αλ δελ ππνβιεζεί ε δήισζε πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 2, αξκνδίσο επηιακβάλεηαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο πξηλ απφ ηε κεηαβνιή. (παξ. 3) Ζ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1, θαζψο θαη ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 87 (λ.2523/1997). (παξ. 4) Αλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε θξάηνο πνπ εκπίπηεη ζηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51 Α, ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2. (παξ. 5) Αλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ εθηφο Διιάδαο θαη ππαγφηαλ ζε θφξν ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε έηε πξηλ απφ ηε δήισζε κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ, εθφζνλ: αα) κεηαβάιιεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ κε κεηαθνξά ηεο ζε θξάηνο ζην νπνίν ην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 51 Α, θαη ββ) δηαζέηεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηελ Διιάδα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β', ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζε θφξν ζηελ Διιάδα, γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ εθηφο εάλ απνδείμεη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζην θξάηνο απηφ. (παξ. 6) 3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη, αλ ν θνξνινγνχκελνο δηαπηζηψζεη, φηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε. Αλ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηφηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε επέρεη ζέζε αξρηθήο δήισζεο θαη ζεσξείηαη φηη θαη νη δχν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα. Σξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πεξί εθπξφζεζκεο δήισζεο.

3 4. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 25 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4172/2013 παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ ηνπ λφκνπ. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.2238/1994 πεξί αλαθιεηηθψλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πεξί ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, δελ έρνπλ πιένλ εθαξκνγή απφ ηελ (ζρεη. Π0Λ.1174/ ). Β) Με ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη κεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο. 1. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Α' ηεο παξνχζεο πξνθχπηεη φηη ν θνξνινγνχκελνο πνπ εγθαηαζηάζεθε κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή, αιιά δελ είρε πξνβεί ζηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ θαηά ην έηνο αλαρψξεζεο απφ ηελ Διιάδα θαη δελ έρεη ππνβάιιεη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο Διιάδαο, ελψ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Γ.Ο.Τ. φπνπ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηα πξηλ απφ ηε κεηαβνιή: i) βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο φπνπ δειψλεη θάηνηθνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο απηνχ ηνπ θξάηνπο, ή ii) αληίγξαθν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, ή iii) ειιείςεη εθθαζάξηζεο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππέβαιε ζην άιιν θξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε απφ ην θνξνινγνχκελν θαλελφο εθ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ηφηε ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα δερζεί βεβαίσζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ή δεκνηηθή ή άιιε αλαγλσξηζκέλε αξρή απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηνηθία ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ αιινδαπή. Δθφζνλ απνδεηρζεί φηη ν θνξνινγνχκελνο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο Διιάδαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο λνκνζεζίαο (π.ρ. δελ έρεη κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε κε-ζπλεξγάζηκν θξάηνο απφ ηηο έσο ηηο ), είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα ππνβιεζνχλ, ζηε Γ.Ο.Τ. φπνπ ν θνξνινγνχκελνο εκθαλίδεηαη σο θάηνηθνο Διιάδαο, δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ην εηζφδεκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο γηα ηα έηε πνπ απέδεημε φηη ήηαλ θάηνηθνο εμσηεξηθνχ. Δάλ δελ απνδεηρζεί απφ ην θνξνινγνχκελν φηη δηαζέηεη θαηνηθία ή δηακνλή ζηελ αιινδαπή ή πξνθχςεη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ αξρηθέο δειψζεηο, φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ.

4 εκεηψλεηαη φηη, εάλ ν θνξνινγνχκελνο κεηαβεί ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, αιιά ζεσξεζεί θάηνηθνο θαη ζηα δπν ζπκβαιιφκελα θξάηε, ηφηε ηίζεηαη ζέκα δηπιήο θαηνηθίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ (Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ) ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ζηε γλεζηφηεηα ησλ αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο θαηνηθίαο ή δηακνλήο θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε ηεο Υάγεο (Apostille) ή θαηά ηα δηεζλή λφκηκα (πξνμεληθή δηαδηθαζία), έρνπλ δνζεί νδεγίεο κε ην ππ. αξηζ. Γ6Γ ΔΞ2014/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο. Δπίζεο, ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα ππνβάιινληαη πξσηφηππα θαη απαηηείηαη ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία εμαηξνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαηνηθίαο πνπ εθδίδνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Σνπξθίαο, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηε ρψξα καο. Γ) Τπνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο Διιάδαο θαη κεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Α' ηεο παξνχζεο ζπλάγεηαη φηη, ν θνξνινγνχκελνο πνπ εγθαηαζηάζεθε κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή, αιιά ππέβαιε δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρεηξφγξαθε/εο ηξνπνπνηεηηθή/έο θνξνινγηθή/έο δήισζε/δειψζεηο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, φπνπ ζα αλαθέξεη φηη είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ (θσδ.319 ηνπ Πίλαθα 2) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Β' ηεο παξνχζεο. Ο θνξνινγνχκελνο πνπ ππέβαιε δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα επεηδή απνθηνχζε εηζφδεκα ζηε ρψξα καο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κπνξεί λα πξνζθνκίζεη, αληί ηεο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο φπνπ δειψλεη θάηνηθνο, ηελ πξνβιεπφκελε Αίηεζε γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο φπνπ είλαη ελζσκαησκέλν ην πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο (δίγισζζα έληππα) θαη γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ε επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (αξκφδηα ε Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο). Δπνκέλσο, εάλ απνδεηρζεί φηη ν θνξνινγνχκελνο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο Διιάδαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο λνκνζεζίαο (π.ρ. δελ έρεη κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε κε-ζπλεξγάζηκν θξάηνο απφ ηηο έσο ηηο ), είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο

5 απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα ππνβιεζνχλ, ζηε Γ.Ο.Τ. φπνπ ν θνξνινγνχκελνο εκθαλίδεηαη σο θάηνηθνο Διιάδαο, δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ην εηζφδεκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο γηα ηα έηε πνπ απέδεημε φηη ήηαλ θάηνηθνο εμσηεξηθνχ. εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ππέβαιε δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα επεηδή απνθηνχζε εηζφδεκα ζηε ρψξα καο θαη απνδείμεη φηη είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί εθ λένπ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ σο θνξνινγηθνχ θαηνίθνπ αιινδαπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ίζρπαλ θαηά ηα θξηλφκελα έηε. Δάλ δελ απνδεηρζεί απφ ην θνξνινγνχκελν φηη δηαζέηεη θαηνηθία ή δηακνλή ζηελ αιινδαπή ή πξνθχςεη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηεο παξνχζεο πεξί δηπιήο θαηνηθίαο. Γ) Γηαδηθαζία κεηαβνιήο. Ο θνξνινγνχκελνο πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε αιιαγή ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ, ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ή γξαθείνπ «Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο» ηεο Γ.Ο.Τ.: αίηεζε (έληππν Μ0) γηα ηε γλσζηνπνίεζε αιιαγήο θαηνηθίαο κε ζπλεκκέλα ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 ζπκπιεξσκέλα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζπλππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Ο σο άλσ ππάιιεινο, πξνσζεί ηελ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά ζην ηκήκα «πκκφξθσζεο θαη ρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνχκελνπο» ηεο απηήο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί, εάλ πιεξνχληαη ή φρη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξνο ηνχην ζεκείσκα. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ζεσξεζεί θάηνηθνο ή ζπλήζσο δηακέλσλ ζηελ Διιάδα, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο φηη, ην αίηεκά ηνπ γηα κεηαθνξά ηεο θαηνηθίαο ηνπ απνξξίπηεηαη θαη ε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα ηίζεηαη ζην θάθειφ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ζεσξεζεί θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ην ηκήκα «πκκφξθσζεο θαη ρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνχκελνπο» ηεο απηήο Γ.Ο.Τ., πξνσζεί ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ή γξαθείνπ «Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο» ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 κε ζπλεκκέλν ην ζρεηηθφ ζεκείσκα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε κεηαβνιήο, ζα απνζηέιιεηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ.

6 Δ) Μεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο νηθνλνκηθνχ έηνπο ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο εγθαηαζηάζεθε κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή ην έηνο 2013 θαη δελ έρεη ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ, είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο Διιάδαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο λνκνζεζίαο θαη εθφζνλ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Β' ηεο παξνχζεο, αλεμαξηήησο εάλ ε δήισζε κεηαβνιήο ππεβιήζε εκπξνζέζκσο (έσο ηηο ) ή εθπξνζέζκσο (κεηά ηελ ). (ζρεη /898/Α0012/ΠΟΛ.1138/ εγθχθιηνο δηαηαγή). Σ) Μεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013. ρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε φηη, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Τπεξεζία καο ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ. Ε) Πξνγελέζηεξεο νδεγίεο Σνλίδεηαη, ηέινο, φηη ππφ ην πξίζκα ησλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηα δηαιακβαλφκελα ζην ππ. αξηζ. Γ.Γ.Γ.Δ ΔΞ 2013/ έγγξαθν, παχνπλ πιένλ λα ηζρχνπλ. Ζ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΗΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα