πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο (ΦΔΚ309/Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011... (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)"

Transcript

1 ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/ ) Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο: Δπηηξνπή Διέγρνπ Γήισζεο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 3327/2005 (ΦΔΚ 70/Ά') 1. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ ΑΦΜ Αξκφδηα ΓΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ Δπψλπκν ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ - ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ θχξην φλνκα ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ φλνκα παηέξα...λαεαρο ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ επάγγεικα ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΣΔ δηεχζπλζε επαγγέικαηνο ΑΗΟΛΟΤ 86 ΑΘΖΝΑ ηει Γηεχζπλζε θαηνηθίαο ΚΡΑ 7 ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ηει Υξφλνο αλάιεςεο θαζεθφλησλ γηα πξψηε θνξά ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ηνηρεία ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ ΑΦΜ... Αξκφδηα ΓΟΤ... Δπψλπκν... θχξην φλνκα... φλνκα παηέξα... ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε... επάγγεικα... δηεχζπλζε επαγγέικαηνο... ηει ηνηρεία ηωλ αλήιηθωλ παηδηώλ 3.1 Δπψλπκν... θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο 3.2 Δπψλπκν... θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο 3.3 Δπψλπκν... θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν... θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν... θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν... θχξην φλνκα... έηνο γελλήζεσο.. 4. ηνηρεία ηωλ θαηά ην άξζξν 13 εδ. β' Π.Κ. νηθείωλ (ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία γξακκή, ζεηνί γνλείο, ζεηά ηέθλα, κεκλεζηεπκέλνη, αδειθνί θαη ζύδπγνη απηώλ θαζώο θαη κλεζηήξεο αδειθώλ) 4.1 Δπψλπκν ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ θχξην φλνκα ΛΑΕΑΡΟ 4.2 Δπψλπκν ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ θχξην φλνκα ΦΧΣΔΗΝΖ 4.3 Δπψλπκν ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ θχξην φλνκα ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 4.4 Δπψλπκν ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ θχξην φλνκα ΗΧΑΝΝΖ 4.5 Δπψλπκν ΓΖΜΟΤ θχξην φλνκα ΣΑΜΑΣΗΝΑ 4.6 Δπψλπκν ΚΤΡΟΤ θχξην φλνκα ΗΧΑΝΝΑ 4.7 Δπψλπκν θχξην φλνκα Δπψλπκν... θχξην φλνκα..., Δπψλπκν...,... θχξην φλνκα Δπψλπκν... θχξην φλνκα... Η

2 Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΑΗ. Πεξνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελνπ. ΑΗ.Ηα Έζνδα απφ θάζε πεγή θαηά ηα ηξία (3) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΠΖΓΖ (Δ ) ΔΣΟ 2007 ΔΣΟ 2008 ΔΣΟ , ,72, ,29 -

3 Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΑΗ. Πεξνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελνπ. ΑΗ.Ηβ Έζνδα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΛΟΗΠΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΟΓΑ (ΟΗΚΟΝ. ΔΝΗΥΤΔΗ, ΓΑΝΔΗΑ, ΓΧΡΔΔ Κ.Λ.Π.) ,

4 Α 1.2 Ακίνηηα καθώς και εμπράγμαηα δικαιώμαηα ζε ασηά. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ Ή ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΘΔ ΗΑ ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΔΚΣΑΖ ΔΓΑΦΟΤ Δ m2 ΔΚΣΑΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ Δ m2 ΔΣΟ ΚΣΖΖ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ % ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ ΣΗΜΖΜΑ (Δ ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ Ζ. ΠΗΓΗ ΑΣΣΘΚ Η ΑΘΗΝΑΘΩΝ ΑΘΗΝΑΘΩΝ Ν. ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ Ν. ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ Ν. ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ Ν. ΦΘΛΑΔΕΛΦΕΘ Α Ν. ΦΘΛΑΔΕΛΦΕΘ Α Ν. ΦΘΛΑΔΕΛΦΕΘ Α ΑΘΗΝΑΘΩΝ ΑΘΗΝΑΘΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤ ΛΟ ΜΕΟΓΑΘΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤ ΛΟ Ζ. ΠΗΓΗ , ΩΚΘΩΝ , ΩΚΘΩΝ , ΩΚΘΩΝ , ΚΡΑ , ΚΡΑ , ΚΡΑ , ΞΑΝΘΘΠ 519,192 ΠΗ ,10 126, , ΞΑΝΘΘΠ ΠΗ , ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ ΘΕΗ ΛΘΟΦΑΣΕ ΖΑ 3 305, , ΠΟΡΣΟ 4173,41 ΡΑΦΣΗ 6 207,35 67, ,

5 ΜΕΟΓΑΘΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤ ΛΟ ΜΕΟΓΑΘΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤ ΛΟ ΜΕΟΓΑΘΑ ΘΕΗ ΛΘΟΦΑΣΕ ΖΑ ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ ΘΕΗ ΛΘΟΦΑΣΕ ΖΑ 12 52, ,41 74 ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ ΘΕΗ ΛΘΟΦΑΣΕ ΖΑ 3 203, , ΑΗ.3 Μεηνρέο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξηψλ, νκφινγα, θαη θάζε είδνπο νκνινγίεο, ακνηβαία θεθάιαηα, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ Ή ΓΗΑΓΡΑΦΖ (Δ ) Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ ΣΗΣΛΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ α 7β ΔΣΔ ΠΔΡΗΠΟΤ ΑΛΦΑ ΠΔΡΗΠΟΤ.

6 ΑΗ.4 Καηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ηδξχκαηα. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΟΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΝΟΜΗΜΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΘΔΖ

7 Α 1.5 Πισηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΚΤΒΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΝΖΟΛΟΓΖΖ ΗΓ1ΟΚΣΖ1Α ΔΣΟ ΚΣΖΖ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ ΣΗΜΖΜΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΕΕΖ ΗΖΒ

8 Α 1.6 πκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΦΟΡΑ ( Δ ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ

9

10 ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΗ. Φσηνηππία ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο ή ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί αξρηθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ηνχην έρεη εθδνζεί. Δ2. Φσηνηππίεο φισλ ησλ ηίηισλ θηήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή εθπνηήζεθαλ, θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε παξάγξαθν Α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη γηα δεχηεξε, ηξίηε θ.ι.π. θνξά, πξνζθνκίδνληαη κφλνλ νη ηίηινη θηήζεσο ή εθπνηήζεσο αθηλήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην ειεγρφκελν έηνο. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο γίλεηαη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ νξθσκνζία ή ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ θαη επαλαιακβάλεηαη κέρξη 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, εθφζνλ νη ππφρξενη δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα απηή θαη επί ηξία (3) ρξφληα κεηά ηελ απψιεηα ηεο. ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο είηε απηνπξνζψπσο είηε κε αληηπξφζσπν είηε ηαρπδξνκηθψο, ζηε δηεχζπλζε: Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειώζεωλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο Λεωθόξνο Αιεμάλδξαο 121 -Σ.Κ Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθωλα: , , , θαη (FAX) ΠΡΟΟΥΖ: Σν έληππν ησλ δειψζεσλ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, ππνρξεσηηθά σο έρεη, κε ηηο αλάινγεο εγγξαθέο ή δηαγξαθέο ζηηο ζειίδεο πνπ δελ έρνπλ λα δειψζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνχο ππφρξενπο. Αζήλα 30/6/ Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ Ο/Ζ ΤΕΤΓΟ (ππνγξαθή) (ππνγξαθή) (θαζέλαο ρσξηζηά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απφ θνηλνχ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αλειίθσλ παηδηψλ) ΔΚΘΔΖ ΚΑΣΑ0ΔΖ ηελ Αζήλα ζήκεξα.. ν ή ε θαηέζεζε απηνπξνζψπσο ή κε η λ αληηπξφζσπφ ηνπ... ηε δήισζε πεξηνπζηαθήο η. θαηάζηαζεο Αζήλα απζεκεξφλ Ο Γξακκαηέαο

11 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ & ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ ΓΖΛΩΖ Παραηήρηζη: Σε περίπηωζη ποσ κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν ζσμπληρώνονηαι πρόζθεηοι. Α) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.1 α Καηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε πξηλ από ηελ αξρηθή ππνβνιή ηεο δήιωζεο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν ΔΗ) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ (πξαγκαηηθψλ θαη φρη ηεθκαξηψλ) απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο, Β) ηνλ Πίλαθα ΑΗ -1 β Καηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηε δήιωζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ / ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζε κεηψλεηαη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ θνξνινγείηαη απηνηειψο ή κε εηδηθφ ηξφπν. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ζχκθσλα κεηά παξαπάλσ, ην αθνξνιφγεην εηζφδεκα. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ εζφδσλ απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο. Γ) ηνλ Πίλαθα Α 1.2 Καηαρωξνύληαη ηα αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζε απηά θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο, (άξζξν 2 Ν.3213/2003) ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε Η ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην αθίλεην κε Ο γηα ην αθίλεην πνπ πξνυπάξ ρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ην αθίλεην πνπ απνθηή ζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 2 γηα ην αθίλεην πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα θαη κε 3 γηα ην ηδηφθηεην αθίλεην πνπ επξίζθεηαη ππφ αλέγεξζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ν Ννκφο ζηνλ νπνίν επξίζθεηαη ην αθίλεην. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 5. ηε ζέζε 5 ζε κεηψλεηαη ε Οδφο ή ε Σνπνζεζία ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Η). 7. ηε ζέζε 7 ζε κεηψλεηαη ε έθηαζε ηνπ εδάθνπο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (ΗΣΓ). 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ησλ θηηζκάησλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (πη 2 ). 9. ηε ζέζε 9 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VIII). 11. ηε ζέζε Π ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέρεη ν ππφρξενο. 12. ηε ζέζε 12 αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII). Η 3. ηε ζέζε 13 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ. 14. ηε ζέζε 14 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Π). 15. ηε ζέζε 15 ζεκεηψλεηαη ν ηίηινο κεηαβνιήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ, (π.ρ. αξηζκφο ζπκβνιαίνπ αγνξάο, αξηζκφο νηθνδν κηθήο άδεηαο, αξηζκφο ζχκβαζεο γνληθήο παξνρήο θιπ.). Γ) ηνλ Πίλαθα Α1.3 Καηαρωξνύληαη κεηνρέο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ εηαηξεηώλ, εηζεγκέλωλ ή κε ζε ρξεκαηηζηήξηα, νκόινγα θαη νκνινγίεο θάζε είδνπο, κεξίδηα ακνηβαίωλ θεθαιαίωλ, παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:!. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε Η γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηνπο πάζεο θχζεσο ηίηινπο κε Ο γηα ηνπο ηίηινπο πνπ πξνυπάξρνπλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ εθπνηήζεθαλ αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ ηίηινπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ III). 4. ηε ζέζε 4 ζε κεηψλεηαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ηίηινπ. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ησλ ηίηισλ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ λϊΐ). 7. ηηο ζέζεηο 7α θαη 7β ζεκεηψλεηαη θαηά πεξίπησζε ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ ηίηινπ. Σημείωπη: Σε περιπηώζεις κηήζεως ηίηλοι από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροτές ή προικοζύμθωνα δεν ζσμπληρώνονηαι οι Θέζεις 7α και 7β.

12 Δ) ηνλ Πίλαθα Α1.4 Καηαρωξνύληαη νη θαηερόκελεο θαηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζηωηηθά Ηδξύκαηα θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζεζεο κε 1 γηα θαηάζεζε ζε επξψ, κε 2 γηα θαηάζεζε ζε μέλν λφκηζκα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. 4- ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην μέλν λφκηζκα ηεο θαηάζεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζέζε 2 έρεη ζεκεησζεί ν αξηζκφο2. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ε θαηάζεζε. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίωλ ηεο θαηάζεζεο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ Ζ). Σ) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.5 Καηαρωξνύληαη ηα πιωηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζώο θαη ηα νρήκαηα θάζε ρξήζεο, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, με 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην κεηαθνξηθφ κέζν κε Ο γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε Η γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη 2 γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ IV). 4. ηε ζέζε 4 ζε κεηψλεηαη ν αξηζκφο λενινγίνπ ή θπθινθνξίαο θαηά πεξίπησζε. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ή ν θπβηζκφο θαηά πεξίπησζε. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ιηκέλαο λενιφγεζεο ζε πεξίπησζε πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηώλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. 9. ηε ζέζε 9 αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII). 10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 11. ηε ζέζε 11 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (Βι. ΠΗΝΑΚΑ II). εκείωζε: Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλω πίλαθα Α1.5 κεηαθνξηθά κέζα πνπ πξνέξρνληαη από LEASING (ρξεκαηνδνηηθή κίζζωζε) ή ρξνλνκίζζωζε. Ε) ηνλ Πίλαθα ΑΗ.6 Καηαρωξνύληαη νη ζπκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: Η. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηεο ζπκκεηνρήο κε Ο γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηε ζπκκεηνρή κε Ο γηα ηελ ζπκκεηνρή πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε 1 γηα ηελ επαχμεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ή ηε λέα ζπκκεηνρή θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηελ κείσζε πξνυπάξρνπ ζαο ζπκκεηνρήο ή ηελ εθπνίεζε αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ V). 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VI). 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο, φ. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην θεθάιαην εηζθνξάο. 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε επαχμεζεο ππάξρνπζαο ή λέαο ζπκκεηνρήο {Βι. ΠΗΝΑΚΑ).

13 ΠΗΝ.Η ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 2 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ 3 ΟΗΚΟΠΔΓΟ 4 ΒΟΚΟΣΟΠΟ 5 ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ 6 ΟΗΚΗΑ 7 ΓΑ1ΚΖ ΔΚΣΑΖ 8 ΑΠΟΘΖΚΖ 9 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 10 ΚΑΣΑΣΖΜΑ 11 ΓΡΑΦΔΗΟ 12 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. IV ΔΗΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ 1 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ 3 ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ 4 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ 5 ΚΑΦΟ ΑΝΑΦΤΥΖ 6 ΗΣΗΟΦΟΡΟ 7 ΒΑΡΚΑ 8 ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ 9 ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ 10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. VI ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 3 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔ1ΧΝ 4 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 5 ΑΣΟΜΗΚΖ 6 ΑΓΡΟΣΗΚΖ 7 ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ 8 ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ 9 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. VIII ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ 1 ΠΛΖΡΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ν ΠΟΟΣΟ ΔΞ ΑΓΗΑΗΡΔΣΟΤ 3 ΦΗΛΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 4 ΔΠΗΚΑΡΠΗΑ 5 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. II ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 1 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2 ΠΧΛΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΣΟ1ΥΔΗΟΤ 3 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΣΧΝ 4 ΓΧΡΔΑ 5 ΓΑΝΔ1ΜΟ 6 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 7 ΤΝΓΗΑΜΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ 8 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. III ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 1 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 2 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 3 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 4 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ 5 ΟΜΟΛΟΓΑ 6 ΟΜΟΛΟΓΗΔ 7 ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 8 ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 9 ΜΔΣΟΥΔ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ 10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. V ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1 ΜΔΣΟΥΟ Δ Α.Δ. 2 ΔΣΑΗΡΟ ΔΠΔ 3 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 4 ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 5 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6 ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΟ 7 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΗΝ. VII ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΣΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1 ΑΓΟΡΑ 2 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 3 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 4 ΓΧΡΔΑ 5 ΠΡΟΗΚΟΤΜΦΧΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΟΤ ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ

14

15

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010. (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010. (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία... 200... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010. θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/3/... 2011... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/06/... 2011... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/12/2013 ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ.... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία: 09/ 04 / 2012 ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα