ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράµµατος Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των Ταµείων Συνδροµή ανά οµάδες - στόχο Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδροµής Στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το Κοινοτικό δίκαιο Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισης (Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου) Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 1083/ Συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγµάτων και µέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρµογής του Προγράµµατος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Θέµατα Αξιολόγησης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος.. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Συνεισφορά του Προγράµµατος στο ΕΣΠΑ Συνεισφορά του Προγράµµατος στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας Ενέργειας Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους... 1 i

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελέσµατα από την Ενσωµάτωση αρχής της µη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Πληροφόρηση και ηµοσιότητα Περιβαλλοντικά έργα και Μεγάλα έργα Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισµού Μ Μεγάλα έργα Συµπεράσµατα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε και.α...1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...1 ii

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση» (Περιφέρεια Μεταβατικής Στήριξης) Σχετική επιλέξιµη περιοχή: Περιφέρεια Αττικής (GR30) Περίοδος προγραµµατισµού: Αριθµός προγράµµατος (αριθ. CCI): 2007GR161PO006 Τίτλος προγράµµατος: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος αναφοράς: 2010 Ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττικής» (ΕΠ Αττικής), σύµφωνα µε το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». Η έκθεση συντάχθηκε από τη ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ), σύµφωνα µε: µε τους Καν. (ΕΚ) 846/2009 και 832/2010 που τροποποιούν τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», την εγκύκλιο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, και τις συµπληρωµατικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόµενο των εκθέσεων µε το έγγραφο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/720/ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Tις προφορικές και γραπτές οδηγίες της ΕΥΣ και ΕΥΣΣΑΑΠ. 1

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρµογής τη διοικητική Περιφέρεια Αττικής, η οποία ανήκει στο στόχο «Σύγκλιση» phasing out (Μεταβατική Στήριξη). Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής (ΕΠ Αττικής) για την περίοδο , είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής µητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από τέσσερις γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι: o Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο o Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης o Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος o Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείµενο την παρουσίαση της προόδου εφαρµογής του ΕΠ Αττικής µέχρι τις Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράµµατος Το τέταρτο έτος εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής (ΕΠ Αττικής)- σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος : o Στην ωρίµανση δράσεων που οδήγησε στην ενεργοποίηση νέων Θεµατικών Προτεραιοτήτων (ενεργοποίηση 12 νέων ΘΠ το 2010) µέσω της έκδοσης προσκλήσεων και προκηρύξεων. Σε τοµείς µάλιστα µε σηµαντική δυναµική ωρίµανσης στο ΕΠ έγινε υπερδέσµευση πόρων (βλ. Άξονα Προτεραιότητας 3) o στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης προτάσεων που είχαν υποβληθεί τα προηγούµενα έτη o στην περαιτέρω ένταξη πράξεων στο πλαίσιο των εκδοθεισών προσκλήσεων καθώς και των έργων γεφυρών & µεταφερόµενων έργων από την προγραµµατική περίοδο o στην ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων (συµβασιοποίηση ενταγµένων έργων) και o στην απορρόφηση του Προγράµµατος (πιστοποίηση δαπανών). Συνοπτικά η φυσική πρόοδος που έχει σηµειωθεί µέχρι και το έτος αναφοράς (2010) για το σύνολο του ΕΠ Αττικής, καταγράφεται ως εξής: έχουν εκδοθεί 176 προσκλήσεις και προκηρύξεις σε 42 Θεµατικές Προτεραιότητες, συνολικής δηµόσιας δαπάνης

7 έχουν ενταχθεί πράξεις, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης , εκ των οποίων αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ποσού συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , σε όρους συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. Συµπερασµατικά: έχει ενεργοποιηθεί (µέσω της έκδοσης προσκλήσεων) το 101 % της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος έχουν πραγµατοποιηθεί εντάξεις που αντιστοιχούν στο 61,8 % της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις που αντιστοιχούν στο 37,8 % της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί ποσό (αφορά πιστοποιηµένες δαπάνες σε όρους συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης) το οποίο αντιστοιχεί στο 19,7 % της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος. Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης για τις Θεµατικές Προτεραιότητες στις οποίες έχουν ενταχθεί πράξεις ανά Άξονα Προτεραιότητας. Σηµειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράµµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. Στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορµού (core indicators) του Προγράµµατος. 3

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Στοιχεία Ενεργοποίησης & Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Χρηµατοδοτικό σχήµα Προκλήσεις Εντάξεις Συνολική Αρ. ΠΥ προσκλ. (Συνολ...) Αρ. Πράξ. ΠΥ ένταξης () ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδροµή) Νοµικές εσµεύσεις ΠΥ ΝΟ Ε (Συγχρηµ...) απάνες ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας ενέργειας ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΣΥΝΟΛΟ:

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Στοιχεία Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής ανά Άξονα Προτεραιότητας και ΚΘΠ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. ΘΠ) Αριθ. Ενταγµένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρηµ...) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδροµή) Νοµικές εσµεύσεις ΠΥ ΝΟ Ε (Συγχρηµ...) απάνες Συγχρηµ... ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας ενέργειας ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΚΘΠ (26): Πολυτροπικές µεταφορές ΚΘΠ (30): Λιµένες ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας ΚΘΠ (52): Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λπ.) ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ- Ε (διευρωπαϊκό δίκτυο)] ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) ΚΘΠ (44): ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων ΚΘΠ (45): ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) ΚΘΠ (46): Επεξεργασία ύδατος (λύµατα) ΚΘΠ (47): Ποιότητα του αέρα ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης και εφαρµογής σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)

10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. ΘΠ) Αριθ. Ενταγµένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρηµ...) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδροµή) Νοµικές εσµεύσεις ΠΥ ΝΟ Ε (Συγχρηµ...) απάνες Συγχρηµ... ΚΘΠ (57): Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής ΚΘΠ (69): Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ΚΘΠ (75): Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης ΚΘΠ (76): Υποδοµές στον τοµέα της υγείας ΚΘΠ (77): Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδοµές ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΚΘΠ (03): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρω ΚΘΠ (04): Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) ΚΘΠ (05): Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων ΚΘΠ (07): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.) ΚΘΠ (08): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΚΘΠ (09): Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ ΚΘΠ (10): Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων)

11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. ΘΠ) Αριθ. Ενταγµένων Πράξεων Εντάξεις ΠΥ ένταξης (Συγχρηµ...) ΠΥ ένταξης (Κοινοτική Συνδροµή) Νοµικές εσµεύσεις ΠΥ ΝΟ Ε (Συγχρηµ...) απάνες Συγχρηµ... ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λπ.) ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ- Ε (διευρωπαϊκό δίκτυο)] ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση κ.λπ.) ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) ΚΘΠ (15): Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσµατική χρήση τους από τις ΜΜΕ ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισµός ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας ΚΘΠ (81): Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών ΚΘΠ (61): Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και µελέτες ενηµέρωση και επικοινωνία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

12 είκτες ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: είκτες Κορµού (Core Indicators) του ΕΠ Αττικής Σύνολο Νέες θέσεις εργασίας που Επίτευγµα δηµιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης Στόχος 0 (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης) Αφετηρία 0 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Αριθµός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Επίτευγµα Στόχος 786 Αφετηρία 0 Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ Επίτευγµα Αριθµός Έργων Στόχος Αφετηρία 430 Εκ των οποίων: αριθµός Επίτευγµα ενάρξεων λειτουργίας που Στόχος 99 ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια µετά την έναρξη) Αφετηρία 0 Αριθµός θέσεων Επίτευγµα απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, Στόχος ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης) Αφετηρία 0 Υπαγόµενες Επενδύσεις (εκ. ) Επίτευγµα ,8 Στόχος 162 Αφετηρία 78 Κοινωνία της Πληροφορίας Επίτευγµα Αριθµός Έργων Στόχος 164 Αφετηρία 1 Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα Επίτευγµα Στόχος 2% Αφετηρία 0 Μεταφορές Επίτευγµα Αριθµός Έργων Στόχος 15 Αφετηρία 126 Κατασκευή και Επίτευγµα αποπεράτωση Στόχος 105 αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) Αφετηρία 3,06 Χιλιόµετρα Επίτευγµα ,08 κατασκευασµένων/ Στόχος 43,3 αναβαθµισµένων δρόµων (χλµ) Αφετηρία 20 8

13 είκτες Σύνολο Κατασκευή και Επίτευγµα αποπεράτωση Στόχος 37,5 σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) Αφετηρία 13,5 Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων σιδηροδροµικών γραµµών Επίτευγµα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Επιπρόσθετος πληθυσµός Επίτευγµα που εξυπηρετείται από Στόχος αναβαθµισµένα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς Αφετηρία 0 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Επίτευγµα Αριθµός Έργων Στόχος 34 Αφετηρία 0 Επιπρόσθετη δυναµικότητα Επίτευγµα για την παραγωγή Στόχος 56 ανανεώσιµης ενέργειας (MW) Αφετηρία 0 Πρόσθετη δυναµικότητα Επίτευγµα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Mhz) ως αποτέλεσµα Στόχος των δράσεων ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας Αφετηρία 0 Ετήσια Εξοικονόµηση Επίτευγµα πρωτογενούς ενέργειας Στόχος από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ) Αφετηρία 0 Περιβάλλον Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 4 Αφετηρία 3 Επίτευγµα Στόχος 0 Αφετηρία 5 Πρόληψη κινδύνων Αριθµός Έργων Επίτευγµα Στόχος 20 9

14 είκτες Σύνολο Αφετηρία 24 Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα µέτρα προστασίας δασών Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Τουρισµός Επίτευγµα Αριθµός Έργων Στόχος 100 Αφετηρία 35 Εκπαίδευση Επίτευγµα ςαριθµός Έργων Στόχος 90 Αφετηρία 76 Αριθµός ωφελούµενων µαθητών Επίτευγµα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Υγεία Επίτευγµα Αριθµός Έργων Στόχος 10 Αφετηρία 7 Αστική ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Αριθµός έργων για την Επίτευγµα εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της Στόχος 0 ελκυστικότητας των πόλεων Αφετηρία 25 Ανταγωνιστικότητα Αριθµός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηµατικότητας και νέων τεχνολογιών Επίτευγµα Στόχος 0 Αφετηρία 0 Κοινωνική Ενσωµάτωση Αριθµός έργων/ υπηρεσιών Επίτευγµα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωµάτωσης Στόχος 0 για µειονεκτούντες οµάδες και νέους Αφετηρία

15 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εφαρµογής του ΕΠ Αττικής, ανά πηγή χρηµατοδότησης, µέχρι και τις µε βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ): ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ΕΠ Αττικής ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) ΑΠ 1 Άξονας Προτεραιότητας Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας - Ενέργειας Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Συνολική χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού προγράµµατος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισµού της ενωσιακής συνεισφοράς ( ηµόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιµων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % , , , ,08 9,36% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 2 Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) , , , ,59 3,62% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 3 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) , , , ,27 58,88% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 4 Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) , , , ,16 32,69% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 5 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ , , , ,19 2,10% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,29 19,71% Σύνολο των µεταβατικών περιοχών επί του Γενικού Συνόλου , , , ,29 19,71% Σύνολο των µη µεταβατικών περιοχών επί του Γενικού Συνόλου απάνες τύπου ΕΚΤ επί του Γενικού Συνόλου 11

16 Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των Ταµείων Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει µία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία παρουσιάζεται συµπληρωµένος στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία Συνδυασµός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός * ιάσταση 1 Θέµα προτεραιότητας Κωδικός * ιάσταση 2 Μορφή χρηµατοδότησης Κωδικός * ιάσταση 3 Έδαφος Κωδικός * ιάσταση 4 Οικονοµική δραστηριότητα Κωδικός * ιάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή Ποσό ** Σύνολο * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένες για κάθε διάσταση σύµφωνα µε την τυποποιηµένη ταξινόµηση ** Χορηγούµενο ποσό της κοινοτικής συνδροµής για κάθε συνδυασµό κατηγοριών Συνδροµή ανά οµάδες - στόχο Στο πλαίσιο της συνδροµής του ΕΠ σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχο έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για ένταξη πράξεων στη Θεµατική Προτεραιότητα 08 του Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Οι προσκλήσεις αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ακόλουθων τεσσάρων οµάδων: ΡΟΜ Οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω Γυναικών Νέων Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης για τις δράσεις αυτές είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Μέχρι το έτος αναφοράς (2010) και σε συνέχεια προσκλήσεων συνολικής δηµόσιας δαπάνης έχουν ενταχθεί 178 πράξεις συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δµόσιας δαπάνης Αναλυτικά ανά πρόσκληση: 12

17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΝΕΣ α/α ΚΘΠ Κατηγορία πράξης/ Τίτλος πρόσκλησης Κωδικός - Ηµ/νία πρόσκλησης Φορέας Πρόσκλησης/ ΕΦ Συνολική Αρ. Συγχρηµ. Συγχρηµ Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας/ 'Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας/ Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων 02-9/2/ /3/ /4/ /4/2010 ΓΓΒ/ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ΓΓΒ/ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ΓΓΒ/ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ΓΓΒ/ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδροµής Στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγµατοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική » (ΕΠ Αττικής) για το έτος 2010, ανέρχεται σε ,81 (ποσό Κοινοτικής Συνδροµής). Αναλυτικότερα, το ποσό ανάκλησης δαπάνης αφορά στους εξής Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής: ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής (70.553,01 σε όρους Κοινοτικής Συνδροµής) και ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ( ,80 σε όρους Κοινοτικής Συνδροµής). 13

18 1.2. Στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το Κοινοτικό δίκαιο Σε ότι αφορά τον τοµέα Περιβάλλοντος στο τέλος τους 2009 δηµιουργήθηκε ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στο οποίο (στις αρχές του 2010) µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητες και οι υπηρεσίες που ανήκαν: α) στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης, όσον αφορά στην ενέργεια και τη διαχείριση των υδάτων και β) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όσον αφορά στην προστασία και διαχείριση των δασών. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι περιβαλλοντικοί θεσµοί για την παρακολούθηση και την εφαρµογή του περιβαλλοντικού δικαίου στην Ελλάδα, µε: - Τη σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ (Ν. 3818/2010) - Την αναβάθµιση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων σε Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (Π 24/2010) - Τη συγκρότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Π 72/2010) - Τη σύσταση του Πράσινου Ταµείου και την καθιέρωση ολοκληρωµένου και ειδικού συστήµατος χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών παρεµβάσεων (Ν. 3889/2010) Η εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, κατά τη διάρκεια του έτους 2010, εµπλουτίστηκε µε κανονιστικά κείµενα, τα οποία αποτελούν, κυρίως, ενσωµάτωση Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξειδίκευση ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Ειδικότερα, σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της προστασίας και βιώσιµης διαχείρισης των υδάτων, όπου η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία πλαίσιο για τα νερά έχει σηµειώσει σηµαντική εξέλιξη. Επί πλέον, µε τη "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης", οι εκ του νόµου 3199/2003, περί προστασίας και διαχείρισης των Υδατικών πόρων, προβλεπόµενες αρµοδιότητες επιµερίζονται µεταξύ της Κρατικής ιοίκησης και των αιρετών Περιφερειών. Ιδιαίτερης σηµασίας κρίνεται η ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, µε σκοπό την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας και τη µείωση των κινδύνων από τις πληµµύρες στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες. Αναφορικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων: τροποποιήθηκε η νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, προσαρµόστηκε η νοµοθεσία σε σχέση µε τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των οχηµάτων προσδιορίστηκαν τα µέτρα, οι όροι και το πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Τέλος, ορίστηκε ιυπουργική Οµάδα ιοίκησης Έργου (Ο Ε) για την Παρακολούθηση της Εφαρµογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων. 14

19 Κατά το έτος 2010 το ελληνικό δίκαιο ενσωµάτωσε διατάξεις οι οποίες συµβάλουν στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί για τη βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα, την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, που ευθύνονται για την κλιµατική αλλαγή. Ειδικότερα, ενσωµατώθηκαν διατάξεις για: τη µείωση «εκποµπών» από τα αυτοκίνητα, την επέκταση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου στις εκποµπές από αεροπορικές µεταφορές, την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση ενέργειας και την ανάπτυξη αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών. Όσον αφορά στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθορίστηκαν µέτρα και διαδικασίες για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτηµάτων της ενώ επεκτάθηκε ο κατάλογος των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Εν συνεχεία καταρτίσθηκε και δηµοσιεύτηκε για διαβούλευση Σχέδιο Νόµου για την προστασία της βιοποικιλότητας, µε βάση το οποίο επιτυγχάνεται συντονισµός των διατάξεων για την προστασία της βιοποικιλότητας µε τις αντίστοιχες της δασικής νοµοθεσίας και καλύπτονται υφιστάµενα νοµοθετικά κενά για την προστασία της φύσης. Επιπλέον, ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Φύση, µε στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών και το συντονισµό και ενίσχυση των φορέων διαχείρισης. Τέλος, µε το Ν. 3882/2010, εναρµονίστηκε η Οδηγία 2007/2/ΕΚ για την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (INSPIRE) και συστήθηκε η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘ.Ε.Γ.). Η ΕΘ.Ε.Γ. αποτελεί το ανώτατο όργανο για τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τοµέα της συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας, σε όλο το εύρος των δηµόσιων αρχών, και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της γεωπληροφορίας. 15

20 1.3. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισης (Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου) A.Κανονιστικές ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της χρηµατοδότησης και της υλοποίησης των έργων Οι ρυθµίσεις του νόµου 3840/2010 σχεδιάστηκαν προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του συστήµατος χρηµατοδότησης και υλοποίησης των έργων επιδιώκοντας την ουσιαστική αντιµετώπιση χρόνιων ζητηµάτων που επέφεραν σηµαντικές καθυστερήσεις στους ρυθµούς υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων. Η τροποποίηση του Νόµου 3614/07 απλοποίησε το σύστηµα υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ απαλείφοντας διαδικασίες που επέφεραν καθυστερήσεις χωρίς την αντίστοιχη προστιθέµενη αξία, όπως την κατάργηση της υποχρέωσης διατύπωσης γνώµης πριν από την έκδοση απόφασης ένταξης από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ και την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης για συµβάσεις που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων. Περαιτέρω για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ τέθηκαν µε την τελευταία τροποποίηση της ΥΠΑΣΥ (ΦΕΚ 1088/Β/ ) υποχρεωτικές προθεσµίες σε ορισµένες διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου µε στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Πιο συγκεκριµένα στην ΥΠΑΣΥ : o ορίζονται χρονικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση ενεργειών από τις αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης όπως για την υπογραφή Συµφώνου αποδοχής όρων από το δικαιούχο, για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, για τη διοικητική επαλήθευση των δελτίων δήλωσης δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων, o ορίζονται χρονικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση ενεργειών από τους δικαιούχους που υλοποιούν συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις όπως για την υποβολή των τευχών δηµοπράτησης, για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των προσφορών, του ελέγχου δικαιολογητικών και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης, Παράλληλα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του εδαφίου της παρ.22 του παραρτήµατος ΙΙΙ του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστηµα) υπό το λογαριασµό διαθεσίµων του Ελληνικού ηµοσίου (28) λογαριασµός µε τίτλο Λογαριασµός Ταµειακής ιαχείρισης µε τίτλο Ε. - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ και αριθµό 23/ εφεξής Κεντρικός Λογαριασµός ΕΣΠΑ. Με τη µε αριθµ. 2/51571/0020/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι διαδικασίες κίνησης του ανωτέρω λογαριασµού. Στόχος της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ είναι η στοχευµένη και ταχεία χρηµατοδότηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ σύµφωνα µε την πρόοδο υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδροµής. 16

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα