ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/οικ.52536/4730/13 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ΠΡΟΣ: Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax ΑΘΗΝΑ : : : : όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». Σας ενηµερώνουµε ότι την δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 4199/13 «ηµόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/A) και παραθέτουµε στη συνέχεια τα κύρια σηµεία αυτού, ανά θεµατική ενότητα: Α. ηµόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών 1. Με τα άρθρα 3 έως 44 τίθεται το νέο πλαίσιο (αρµόδιες αρχές, σχεδιασµός και καθορισµός δικτύου, υποδοµές, διαγωνιστικές διαδικασίες) που θα διέπει τις υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. 2. Με το άρθρο 47 ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α) που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του µεταφορικού έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού ΕΕ 1370/2007 και του ν.4199/ Με το άρθρο 49 ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία α) συγκρότησης και στελέχωσης της ΡΑΕΜ η 31η Μαρτίου 2014, β) κατάρτισης σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής των ρυθµίσεων του πρώτου µέρους του παρόντος νόµου, η 31η Ιουλίου 2014 µε επισπεύδουσα τη ΡΑΕΜ και µε ανατροφοδότηση στοιχείων από τις Περιφέρειες (παρ2β ιδίου άρθρου). 4. Με το άρθρο 50, προβλέπεται ότι το προσωπικό κίνησης που προσλαµβάνεται από τα ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ ή τις εταιρείες που ιδρύθηκαν βάσει του άρθρου 29 του Ν.588/1977, υποχρεούται να υποβάλει πιστοποιητικό από γιατρούς του Ε.Ο.Π.Π.Υ, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο εξάµηνο προ της υποβολής του, κατά την πρόσληψή του ή το αργότερο εντός 20 ηµερών από τότε που ειδοποιήθηκε εγγράφως από το οικείο ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ για την υποχρέωση αυτή.

2 5. Με το άρθρο 51, σε σταθµούς άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες /νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας, προσωρινής άδειας λειτουργίας, µε την υποβολή πιστοποιητικού πυρασφάλειας, µέχρι την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών στους Αναδόχους κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν.4199/ Με το άρθρο 52 παρ.2, εξοµοιώνεται το όριο ηλικίας των τιθέµενων σε κυκλοφορία µε τις διατάξεις του π.δ.967/1979 λεωφορείων (άγονες γραµµές) στα 15 χρόνια από το έτος κατασκευής πλαισίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του έτους αυτού, όπως ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες υπεραστικών ή αστικών λεωφορείων. Λοιπές ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου διευθετούν εξειδικευµένα ζητήµατα της λειτουργίας των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ. 7. Με το άρθρο 53, παρέχεται η δυνατότητα µείωσης της απόστασης από Σχολεία ή Ενοριακούς Ναούς από 100 µ. σε 50 µ, για την ίδρυση σταθµών άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων, µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου. 8. Με το άρθρο 54 ορίζεται ότι υπόχρεοι για την υποβολή ασφαλιστικής ενηµερότητας, σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισµού ή µεταβίβασης λεωφορείου ηµοσίας Χρήσεως είναι τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι µέτοχοι των φορέων αυτών τόσο για τα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. όσο και για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν βάσει του άρθρου 29 του Ν.588/ Με τα άρθρα 55 έως 84, καθορίζονται η διαδικασία σύστασης, συγκρότησης, οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ΡΑΕΜ και οι ρυθµιστικές κανονιστικές αρµοδιότητές της. 10. Για τα άρθρα του πρώτου και δεύτερου µέρους του νόµου θα σας σταλούν τυχόν επιµέρους οδηγίες. Β. ιατάξεις για τα επιβατικά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα και τα ενοικιαζόµενα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα µε οδηγό 1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 104 του παρόντος νόµου τροποποιούνται οι περιπτώσεις δ των παραγράφων 5 των άρθρων 89 και 92 του ν.4070/2012 (Α 82) αναφορικά µε την κατηγορία εκποµπών των Ε..Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και Ειδικής Μίσθωσης- ΕΙ ΜΙΣΘ) που δύνανται να τίθενται σε κυκλοφορία και να λειτουργούν κατά τα οριζόµενα των άρθρων 82 έως 112 του ν.4070/2012 και προστίθεται η κατηγορία EURO 5 στην υπάρχουσα EURO V. Παράλληλα, τα Ε..Χ.- ΕΙ ΜΙΣΘ αυτοκίνητα προκειµένου να ταξινοµηθούν και να τεθούν σε κυκλοφορία πρέπει, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 106 του νόµου που τροποποιεί την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν.4070/2012, να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.

3 2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόµου παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και Τουρισµού έκδοσης απόφασης για τον καθορισµό διακριτικών γνωρισµάτων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων που φέρουν τα εκµισθωµένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε οδηγό για την πραγµατοποίηση του µεταφορικού έργου της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α 222) όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, η εφαρµογή της διάταξης αυτής θα γίνει µετά την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. Με τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου θεσπίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τους οδηγούς των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, καθώς και σχετικά δικαιολογητικά για την απόδειξη συνδροµής αυτών. 3. Με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του νόµου εισάγεται περίπτωση γ στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 µε την οποία θεσπίζεται νέα κατηγορία Ε..Χ. αυτοκινήτων «Ε..Χ.- Ειδικών Μεταφορών(ΕΙ ΜΕΤ)» από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεις, χωρίς µετρητή µε έργο την εκτέλεση διαδροµών αποκλειστικά ύστερα από προηγούµενη ειδική µίσθωση αυτών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συµφωνηµένου ανταλλάγµατος. Τα εν λόγω αυτοκίνητα δύνανται να κυκλοφορήσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 92Α που εισάγεται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 106 του παρόντος στο ν.4070/2012, αποκλειστικά κατόπιν µετατροπής ήδη κυκλοφορούντων Ε..Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή ΕΙ ΜΙΣΘ) και αντικατάστασης αυτών µε αυτοκίνητα καινούργια ή µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων, άνω των κυβικών εκατοστών, ενώ µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των Ε Χ- ΕΙ ΜΕΤ αυτοκινήτων, η διαδικασία και το ποσοστό µετατροπής των κυκλοφορούντων Ε..Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το µεταφορικό τους έργο, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Για τη µετατροπή κυκλοφορούντος Ε..Χ. αυτοκινήτου σε Ε..Χ.- ΕΙ ΜΕΤ καταβάλλεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του παρόντος νόµου, το παράβολο της παραγράφου 6 του άρθρου 85 του ν.4070/2012. Ως εκ τούτου, η εφαρµογή της διάταξης αυτής θα γίνει εφόσον εκδοθούν οι σχετικές υ.α. 4. Με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του ν.4070/ Με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του νόµου προσδιορίζονται τα σηµεία από όπου επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση από Ε..Χ. αυτοκίνητο αναφορικά µε τα όρια της έδρας- διοικητικής µονάδας αυτού, ενώ µε την παράγραφο 6 του άρθρου 106 του παρόντος, µε την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν.4070/2012, αποτυπώνονται οι τρόποι της προµίσθωσης και εισάγεται νέα ρύθµιση µε την οποία στις περιπτώσεις της προµίσθωσης το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία από το σηµείο επιβίβασης του πελάτη. 6. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 106 καταργούνται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 84 του ν.4070/2012, ήτοι η δυνατότητα στάθµευσης και µεταστάθµευσης Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου κατόπιν σχετικών αποφάσεων του οικείου ή οικείων Περιφερειαρχών κατά περίπτωση, σε έδρα- διοικητική µονάδα διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

4 Επιπλέον, καταργείται η περίπτωση β της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α 38) µε την οποία παραχωρούνταν στις ανώνυµες εταιρίες ή συνεταιρισµούς Ε..Χ. αυτοκινήτων που συστάθηκαν µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου του ν.3109/2013 δικαίωµα θέσης σε κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτων άνω των κ.εκ. 7. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 αναδιατυπώνεται η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του ν. 4070/2012 που αναφέρεται στο περιεχόµενο του Μητρώου Ε..Χ. αυτοκινήτων που πρέπει να τηρείται σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών προκειµένου να περιλαµβάνεται και η νέα κατηγορία Ε..Χ. αυτοκινήτων. 8. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του παρόντος τροποποιείται το άρθρο 87 του ν.4070/2012 και προστίθενται νέες παράγραφοι 4 έως 10 µε τις οποίες ορίζεται η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας ανωνύµων εταιρειών και συνεταιρισµών από ιδιοκτήτες Ε..Χ. αυτοκινήτων µε αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευση των αυτοκινήτων αυτών. 9. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 106 του νόµου αντικαθίσταται το άρθρο 91 του ν.4070/2012 προκειµένου να προσδιοριστούν οι ειδικοί κανόνες λειτουργίας της νέας κατηγορίας Ε..Χ. αυτοκινήτων, των Ε..Χ.- ΕΙ ΜΕΤ. Ως εκ τούτου, η εφαρµογή της διάταξης αυτής θα γίνει εφόσον εκδοθεί η σχετική υ.α. του άρθρου 92Α του ν.4070/2012 που εισάγεται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόµου. 10. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 106 καταργείται η προϋπόθεση είκοσι τετράµηνης προηγούµενης κατοχής άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου. 11. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 106 τροποποιείται η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του ν.4070/2012 που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των οδηγών Ε..Χ. αυτοκινήτων και ειδικότερα αντικαθίσταται η λέξη «πέραν» µε τη λέξη «διάφορο» απαγορεύοντας καθ αυτόν τον τρόπο την είσπραξη αντιτίµου ανώτερου ή κατώτερου από το προβλεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία, ενώ οι κυρώσεις για την είσπραξη διάφορου του νοµίµου επιβάλλονται και στους οδηγούς των Ε..Χ.- ΕΙ ΜΕΤ αυτοκινήτων. 12. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 106 τροποποιείται το άρθρο 99 του ν.4070/2012 προκειµένου το προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων να ρυθµίζει τους κανόνες λειτουργίας και των Ε..Χ.- ΕΙ ΜΕΤ αυτοκινήτων µετά την έκδοση της σχετικής υ.α. του άρθρου 92Α του ν.4070/2012 που εισάγεται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόµου. 13. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 13 του άρθρου 106 αντικαθίσταται η περίπτωση δ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 αναφορικά µε τις οριστικές ανακλήσεις αδειών Ε..Χ. αυτοκινήτων όταν αυτά βρίσκονται σε ακινησία. Ειδικότερα, όταν διαπιστωθεί ότι το Ε..Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες του συγκεκριµένου Ε..Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός. Σε περίπτωση παραµονής του ανωτέρω Ε..Χ. οχήµατος σε ακινησία µε κατατιθέµενη την άδεια

5 κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) µήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, τότε, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριµένων Ε..Χ. αυτοκινήτων για επιπλέον χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Σε περίπτωση παραµονής του ανωτέρω Ε..Χ. οχήµατος σε ακινησία µε κατατιθέµενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) µήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της εξάµηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων τότε, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται οριστικά η άδεια κυκλοφορίας. 14. Με την παράγραφο 14 του άρθρου 106 του νόµου προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 του ν.4070/2012 νέο εδάφιο µε το οποίο διευκρινίζεται ότι µε την απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε την οποία καθορίζεται το κόµιστρο δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κοµίστρου για κάθε περίπτωση προµίσθωσης. 15. Οι παράγραφοι 15 έως 19 του άρθρου 106 του νόµου αναφέρονται στη λειτουργία των Ραδιοταξί, και ειδικότερα: α. Θεσπίζεται διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας Ραδιοταξί στην οικεία Περιφέρεια µε την υποβολή: α) Καταστατικού του νοµικού προσώπου στο οποίο συµπεριλαµβάνονται απαραιτήτως όλα τα Ε..Χ. αυτοκίνητα που έχουν ενταχθεί στο Ραδιοταξί, και β) Περιγραφής του συστήµατος ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα χρησιµοποιείται από το νοµικό πρόσωπο. β. Σε κάθε έδρα - διοικητική µονάδα επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) Ραδιοταξί, εφόσον στο Ραδιοταξί έχει ενταχθεί το 50% του συνολικού αριθµού των Ε Χ-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της ίδιας αυτής έδραςδιοικητικής µονάδας. γ. εύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί για µεν τις έδρες - διοικητικές µονάδες της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν.4070/2012 εφόσον σε αυτό έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 30 % του συνολικού αριθµού των Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, για δε τις έδρες- ενιαίες διοικητικές µονάδες της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του ν.4070/2012 εφόσον σε αυτό έχουν ενταχθεί τουλάχιστον 150 Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα. δ. Οι ανωτέρω διατάξεις καθώς και κάθε άλλη διάταξη περί Ραδιοταξί της κείµενης νοµοθεσίας δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τα οποία εφαρµόζουν συστήµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε µορφής για την εξυπηρέτηση Επιβατηγών ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, πλην ραδιοσυχνοτήτων. ε. Τα νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων για Ε..Χ. αυτοκίνητα κατ εφαρµογή των διατάξεων των π.δ. 482/1987 (Α 220) και 587/1988 (Α 282) ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Άδειας κατόπιν έγκρισης του καταστατικού τους από τον οικείο Νοµάρχη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3431/2006 (Α 13), θεωρούνται επίσης «Ραδιοταξί» και συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. 16. Οι παράγραφοι 20 έως 22 του άρθρου 106 του παρόντος νόµου αναφέρονται στα όρια ηλικίας των οδηγών Ε..Χ. αυτοκινήτων, σχολικών λεωφορείων και οδηγών αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης. Ειδικότερα:

6 α. Το όριο ηλικίας των οδηγών Ε..Χ. αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα εννέα (69) έτη ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ειδική άδεια οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας κατά τα οριζόµενα του άρθρου 95 του ν.4070/2012. Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι σε περιπτώσεις ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου οδηγού ηλικίας µεταξύ εξήντα δύο (62) και εξήντα επτά (67) ετών, η ηµεροµηνία λήξης της εκδιδόµενης άδειας δε δύναται να υπερβαίνει την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 67 ου έτους ηλικίας του οδηγού. Προκειµένου η ειδική άδεια οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου να ανανεωθεί περαιτέρω έως τα εξήντα εννέα (69) έτη ηλικίας του κατόχου, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσέλθει στην αρµόδια υπηρεσία, κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 346/1997 (Α 238), για την υποβολή των οριζόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 δικαιολογητικών περί ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου. ιευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι ειδικών αδειών οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου που έχουν λήξει πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4199/2013, ήτοι την 11 η Οκτωβρίου 2013, λόγω συµπλήρωσης του 67 ου έτους ηλικίας τους κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.3710/2008 (Α 216) δύνανται να την ανανεώσουν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος και λοιπών δικαιολογητικών του ν.4070/2012 καταβάλλοντας παράβολο υπέρ του ηµοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ ακόµα κι αν έχει παρέλθει εξάµηνο από την ηµεροµηνία λήξης αυτής. β. Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη. γ. Το όριο ηλικίας των ιδιοκτητών- οδηγών, καθώς και οδηγών µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας. δ. Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν.3710/2008 (Α 216). 17. Με το άρθρο 106 παρ.23 Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του ν.3887/2010 (Α 174), όπως αυτό προστίθεται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του παρόντος νόµου και αναφέρεται στη διαδικασία θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγών ηµόσιας Χρήσης, εφαρµόζονται και στα Ε..Χ. αυτοκίνητα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διακοπή ασφαλιστικών υποχρεώσεων του µεταφορέα κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας. 18. Με το άρθρο 133 του νόµου ορίζεται ότι για Ε..Χ. αυτοκίνητα των οποίων εγκρίθηκε η µόνιµη µεταφορά έδρας στο ήµο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου µέχρι καθώς και για Ε..Χ. αυτοκίνητα των οποίων εγκρίθηκε µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η µόνιµη µεταφορά έδρας τους µέχρι και οι οποίες ανακλήθηκαν, ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει κατά δέσµια αρµοδιότητά του νέα απόφαση µε την οποία µεταφέρονται οριστικά όλα τα Ε..Χ. αυτοκίνητα που περιλαµβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις. Γ. Θέµατα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ)181/2011 σχετικά µε τα δικαιώµατα των επιβατών στις οδικές µεταφορές Με το άρθρο 117 ρυθµίζονται τα θέµατα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ)181/2011 σχετικά µε τα δικαιώµατα των επιβατών στις οδικές µεταφορές. 1. Με την παράγραφο 1 αυτού ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ρυθµίζονται ανά κατηγορία οδικών επιβατικών µεταφορών, το εύρος εφαρµογής, οι εθνικοί

7 φορείς ελέγχου, οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προβλέψεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 51/ ) «για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004». Έως την 1η Μαρτίου 2017 οι διατάξεις του κανονισµού αυτού δεν εφαρµόζονται στις διεθνείς τακτικές µεταφορές επιβατών µεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε.. 2. Με την παράγραφο 2 αυτού ορίζεται ότι τα επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα υπέρ του ηµοσίου για τις παραπάνω παραβάσεις κυµαίνονται από 800 έως 1500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση το πρόστιµο διαµορφώνεται σε 1500 έως 1800 ευρώ για την πρώτη φορά, 1810 έως 2000 ευρώ για τη δεύτερη φορά και 2010 έως 3000 ευρώ για την τρίτη φορά και σε 3000 ευρώ για κάθε επόµενη υποτροπή. 3. Με την παράγραφο 3 αυτού ορίζεται ότι, έως την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, για τις εθνικές τακτικές αστικές ή υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών που εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α 268), ως εθνικοί φορείς ελέγχου λογίζονται οι οικείες ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του ΚΤΕΛ και τα οικεία Πειθαρχικά Συµβούλια, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις ρυθµίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 170/2003 (Α 140).. Θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Γενικής ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας Άρθρο Προβλέπεται η έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων που καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη κυκλοφορία επιβατηγών αυτοκινήτων εφοδιασµένων αντί εφεδρικού τροχού, µε Κιβώτιο Επισκευής Ελαστικού ή µε ειδικά συστήµατα οδήγησης (παρ. 2). 2. Τα σχολικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν πριν την εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να µεταβιβάζονται µέχρι την λήξη ισχύος των αδειών τους, µε τις προδιαγραφές που ταξινοµήθηκαν (παρ. 3) και δεν απαιτείται αλλαγή των αδειών κυκλοφορίας. 3. Επίσης θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων µε την οποία θα καθοριστούν νέες προδιαγραφές για σχολικά λεωφορεία που µεταφέρουν νήπια και µαθητές εντός αστικών περιοχών (παρ.4). 4. Με το άρθρο 101 παρ.5, ορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και συνυπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Σταθµών ιεθνών Λεωφορειακών Γραµµών καθώς και η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της πιο πάνω άδειας. Η ίδρυση και λειτουργία των ως άνω σταθµών, θα επιτρέπεται κατόπιν άδειας που θα χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Η χρήση Σταθµού ιεθνών Λεωφορειακών Γραµµών στην αφετηρία / τέρµα των διεθνών λεωφορειακών γραµµών (στο ελληνικό έδαφος), καθίσταται υποχρεωτική για τη χορήγηση άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραµµής, µετά το πέρας τριών (3) ετών από την έκδοση του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγµατος.

8 Άρθρο 103 Παρατείνεται η προθεσµία για απόκτηση Π.Ε.Ι. µεταφοράς επιβατών, των οδηγών, κατόχων αδειών οδήγησης των υποκατηγοριών 1, Ι+Ε των κατηγοριών, +Ε µέχρι (παρ. 1). Άρθρο 112 Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια υγρών καυσίµων. Άρθρο 114 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθίσταται υποχρεωτικό, η αντικατάσταση συστήµατος εξαρτήµατος που έχει τοποθετηθεί εκ κατασκευής σε κάποιο όχηµα να γίνει µε άλλο όµοιο που είναι επίσης εγκεκριµένο µε την ίδια ή νεώτερη οδηγία της ΕΕ ή διεθνή Κανονισµό. Για να γίνει αυτό πρέπει η οδηγία /κανονισµός του «αρχικού» συστήµατος- εξαρτήµατος να προβλέπει «αυτοτελώς» την έκδοση έγκρισης τύπου για τέτοιο εξάρτηµα. Αν η οδηγία κανονισµός δεν το προβλέπει επιτρέπει τότε δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό µε υπουργική απόφαση να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θα σας δοθούν περαιτέρω οδηγίες κατά περίπτωση. Άρθρο Προβλέπονται ρυθµίσεις σχετικές µε τα πρατήρια υγραερίου (παρ. 1,2,3,4 και 5 ). 2. Προβλέπονται ρυθµίσεις σχετικές µε την λειτουργία πρατηρίων φυσικού αερίου αµιγών και µικτών (παρ. 6, 7, και 8 ) Θα αναµένετε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων. Άρθρο Προβλέπονται ρυθµίσεις σχετικές µε τα συνεργεία αερίων καυσίµων (παρ. 1). 2. Με την παρ.2 απαλλάσσονται οι εκµεταλλευτές συνεργείων από την υποχρέωση της έκδοσης, ή της αναθεώρησης της άδειας δόµησης ή της αναθεώρησης της οικοδοµικής άδειας σε περίπτωση υφιστάµενου κτιρίου για την εγκατάσταση και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας συνεργείου, µε χρήση Η (εµπορική), Ι (βιοµηχανία βιοτεχνία), Λ (σταθµός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσµενέστερο του αριθµού των απαιτουµένων θέσεων στάθµευσης. Ε. Θέµατα Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Άρθρο 118 Τροποποιούνται τα άρθρα 3, 4 και 5 του ν. 3651/2008 (Α' 44) και καταργείται η υποχρέωση των αυτόνοµων πανελλαδικών και των µικτών επιχειρήσεων οδικής βοήθειας να καταθέτουν στην αρµόδια κατά περίπτωση αρχή αντίγραφα των ασφαλιστηρίων οδικής βοήθειας που συνάπτουν µε τους ασφαλισµένους τους (προκειµένου για ασφαλιστικές επιχειρήσεις) ή αντίγραφα των συµβάσεων οδικής βοήθειας που συνάπτουν µε τους συνδροµητές τους (προκειµένου για µη ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

9 Άρθρο 121 Παράγραφος 1: Προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής ακινησίας των φορτηγών δηµοσίας χρήσης και παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµικών, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη ρύθµιση της δυνατότητας διακοπής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του µεταφορέα κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας. Η εγκύκλιός µας υπ' αριθµ. Β1/34382/3228/ (Α Α ΒΛΩΕ1-Τ3Β) εξακολουθεί να ισχύει. Παράγραφος 2: Προβλέπεται ότι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων διεθνών µεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν την άδεια ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας (ΠΕΕ) λόγω προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας χωρίς εξετάσεις σε εφαρµογή του π.δ. 346/2001 και των προγενέστερων κανονιστικών διατάξεων, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επαγγελµατικής τους επάρκειας στις εθνικές µεταφορές, εφ' όσον αποδεικνύουν ότι εργάζονταν συνεχώς ως διαχειριστές µεταφορικής επιχείρησης διεθνών µεταφορών εµπορευµάτων κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 εκεµβρίου Σε αυτούς η αρµόδια υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί µε αίτησή τους ΠΕΕ εθνικών και διεθνών οδικών µεταφορών εµπορευµάτων σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού 1071/2009. Κατά την έκδοση του ΠΕΕ οι αρµόδιες υπηρεσίες θα διαγράφουν µε το χέρι το ακόλουθο κείµενο από το έντυπο του ΠΕΕ: "πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις (έτος:... περίοδος:...)(5) που απαιτούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας για οδικές µεταφορές εµπορευµάτων/επιβατών (3), σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα (6)" και αντί του ανωτέρω κείµενου θα συµπληρώνουν (χειρόγραφα ή µε σφραγίδα), θα υπογράφουν αρµοδίως και θα σφραγίζουν µε την επίσηµη σφραγίδα της υπηρεσίας το εξής κείµενο, στα ελληνικά και αγγλικά: "Χορήγηση σύµφωνα µε το άρθρο 9 Κανονισµού 1071/2009 και το άρθρο 121 του νόµου 4199/2013 (ΦΕΚ Α' 216) Issued according to Article 9 of Regulation 1071/2009 and article 121 of Greek Law 4199/2013 (Official Journal Α' 216)" Άρθρο 128: Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και µεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Η µόνη αλλαγή, που επέρχεται µε την παρούσα διάταξη, είναι η διενέργεια της πράξης µεταβίβασης επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας και όχι επί του βιβλιαρίου µεταβολών και κυριότητας, το οποίο καταργείται ΦΙΧ αυτοκίνητα µικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται και στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα.

10 Συγκεκριµένα: Στο πίσω µέρος της άδειας κυκλοφορίας, αφού κατατεθούν οι πινακίδες των ΦΙΧ αυτοκινήτων και καταβληθούν τα τέλη µεταβίβασης, υπογράφεται η πράξη από αγοραστή και πωλητή. Στα πεδία C.1.1 και C.2.2 αναγράφονται η επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή και στα αντίστοιχα πεδία ο τρόπος µεταβίβασης (παρακράτηση κυριότητας, χρηµατοδοτική µίσθωση, πλήρης κυριότητα, ή αναγραφή του αριθµού συµβολαίου εάν έχει συνταχθεί συµβολαιογραφική πράξη.) Επίσης, κατά τη µεταβίβαση δεν απαιτείται πλέον συµβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά αρκεί απλή εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στη συνέχεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται µέχρι σήµερα, δηλαδή έλεγχος µεταφορικού έργου, µεταφορά φακέλων εάν είναι αναγκαία, καθώς και υποβολή τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών (βεβαίωση δ/νσης κτηνιατρικής, υγείας κλπ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: 1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Γενικούς ιευθυντές Μεταφορών - ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία και για την ενηµέρωση των Μεικτών Κλιµακίων Ελέγχου 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, , Αθήνα ιεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων, Τµήµα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, /νση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ , Αθήνα 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 19η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα (µε την παράκληση όπως ενηµερωθούν όλα τα τελωνεία της χώρας) - 33η ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, Κ. Σερβίας 10 Αθήνα Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα ιεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, Σίνα 2-4 Αθήνα ιεύθυνση Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υποθέσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα, ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, /νση ιοικητικών Υπηρεσιών ιδίου Υπουργείου, Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού, Αµαλίας 12, ΤΚ , Αθήνα 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Αστυνοµίας και Τάξης, ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης & Κανονισµών Λιµένων Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε Πειραιάς 7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ιεύθυνση Ασφάλισης, Σατωβριάνδου 18 Αθήνα ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ι ΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΩΝ Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ Αθήνα, µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι της Χώρας 10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Τµήµα ιοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Αµερικής 3 Αθήνα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) Πειραιώς 4, Αθήνα 12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Π.Ο.Α.Σ.), Πειραιώς 4,10431 Αθήνα 13. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) Πανεπιστηµίου 57, 1 ος όροφος τ.κ Αθήνα 14. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, Τερτσέτη 6, Θεσσαλονίκη 15. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 16. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51, Αθήνα 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ, Πειραιώς 4, ΤΚ , Αθήνα 18. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Χ ΤΟΥ Ν 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς 21. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΕΜΙΦΑ), Θηβών 219, Περιστέρι 22. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ "Ο Φίλιππος", 26ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χ, Μαιζώνος 45, Πάτρα 25. ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής 26. ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 27. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Φ Χ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 28. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ, Φοινίκων 23 ΤΚ Περιστέρι Αττικής

12 29. ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 3ο χλµ Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσσαλονίκης, ΤΚ ΤΘ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, Ξενοφώντος 10 Αθήνα ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΑΒΕ), Ν. Κουντουριώτου 19 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΛΠΑ), Μεσογείων 395 Αγία Παρασκευή ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Αγίου Κωνσταντίνου 6 Αθήνα ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Σ.Ε.Ο.Β.), Στουρνάρη 51 Αθήνα ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51 Τ.Κ Αθήνα 36. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ (Ο...Υ. Α.Ε.), Σταδίου 60, ΤΚ 10564, Αθήνα Εσωτερική κοινοποίηση Γραφείο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γραφείο Υφυπουργού Υποδοµών, µεταφορών και ικτύων Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γενική ιεύθυνση Μεταφορών Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Εσωτερική διανοµή ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών - Τµήµα Υπεραστικών Συγκοινωνιών - Τµήµα Αστικών Συγκοινωνιών

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ. ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010

ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ. ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010 ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓίϊΝ ώ ΥΓ,λ λ v, i-efe V' ; Q_ O C., 2 - o / O APit*. rrr- QT frg/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟΜίΐΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΪΚΤΎίΙΝ Παπάγου, 27 / 05 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΤΑΦΟΡίΙΝ ΛΪΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Σε συνέχεια της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α ), σας γνωρίζουµε τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Σε συνέχεια της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α ), σας γνωρίζουµε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 9 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας: /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Β Αριθ. Πρωτ.: Β3/οικ. 11307/1578 /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1069235 / 693 / Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ. 1093 Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ TMHMAΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν για τα έτη

ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν για τα έτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 46908/3536

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 20534/ 1646 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µ ε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 εκεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

www.pedmede.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 εκεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 εκεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 13ε/ο/21814 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & Λ. ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ13 ΤΜΗΜΑ ε Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2.

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Αρ. Πρωτ.: B/75187/6817/01/21-12-2001 ΘΕΜΑ: Αποστολή του Ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ,18 η ΤΜΗΜΑΤΑ Δ',Α' Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1130/Β /05-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014 ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Α019 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα