Hauptseminar: Die Urgemeinde

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hauptseminar: Die Urgemeinde"

Transcript

1 Theologische Fakultät Kochstr. 6, D Erlangen Institut für Neues Testament I Professor Dr. Peter Pilhofer Wintersemester 2004/2005 Hauptseminar: Die Urgemeinde Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus Josephus: Antiquitates XX τε δ ο ν τοιο τος ν Ανανος, νοµίσας χειν καιρ ν πιτήδειον δι τ τεθνάναι µ ν Φ στον, Αλβ νον δ τι κατ τ ν δ ν πάρχειν, καθίζει συνέδριον κριτ ν κα παραγαγ ν ε ς α τ τ ν δελφ ν Ιησο το λεγοµένου Χριστο, Ιάκωβος νοµα α τ, καί τινας τέρους, ς παρανοµησάντων κατηγορίαν ποιησάµενος παρέδωκε λευσθησοµένους. 201 σοι δ δ κουν πιεικέστατοι τ ν κατ τ ν π λιν ε ναι κα περ το ς ν µους κριβε ς βαρέως νεγκαν π το τω κα πέµπουσιν πρ ς τ ν βασιλέα κρ φα παρακαλο ντες α τ ν πιστε λαι τ Ανάνω µηκέτι τοια τα πράσσειν µηδ γ ρ τ πρ τον ρθ ς α τ ν πεποιηκέναι. 202 τιν ς δ α τ ν κα τ ν Αλβ νον παντιάζουσιν π τ ς Αλεξανδρείας δοιπορο ντα κα διδάσκουσιν, ς ο κ ξ ν ν Ανάνω χωρ ς τ ς κείνου γνώµης καθίσαι συνέδριον. 1 Der Text des Josephus wird hier abgedruckt nach der Ausgabe von Louis H. Feldman: Josephus with an English Translation in Ten Volumes, Band X: Jewish Antiquities, Book XX. General Index to Volumes I X, LCL 456, Cambridge/Mass. und London 1981 (= Nachdr. der Ausgabe von 1965), S Die Übersetzung dieses Textes habe ich aus Platzgründen auf S. 9 abgedruckt.

2 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 2 Euseb: Kirchengeschichte II 23,3 1 3 τ ν δ τ ς το Ιακώβου τελευτ ς τρ πον δη µ ν πρ τερον α παρατεθε σαι το Κλήµεντος φωνα δεδηλώκασιν, π το πτερυγίου βεβλ σθαι ξ λω τε τ ν πρ ς θάνατον πεπλ χθαι α τ ν στορηκ τος κριβέστατά γε µ ν τ κατ α τ ν Ηγήσιππος, π τ ς πρώτης τ ν ποστ λων γεν µενος διαδοχ ς, ν τ πέµπτω α το ποµνήµατι το τον λέγων στορε τ ν τρ πον 4 διαδέχεται δ τ ν κκλησίαν µετ τ ν ποστ λων δελφ ς το κυρίου Ιάκωβος, νοµασθε ς π πάντων δίκαιος π τ ν το κυρίου χρ νων µέχρι κα µ ν, πε πολλο Ιάκωβοι καλο ντο, 5 ο τος δ κ κοιλίας µητρ ς α το γιος ν, ο νον κα σίκερα ο κ πιεν ο δ µψυχον φαγεν, ξυρ ν π τ ν κεφαλ ν α το ο κ νέβη, λαιον ο κ λείψατο, κα βαλανείω ο κ χρήσατο. 6 το τω µ νω ξ ν ε ς τ για ε σιέναι. ο δ γ ρ ρεο ν φ ρει, λλ σινδ νας. κα µ νος ε σήρχετο ε ς τ ν να ν η ρίσκετ τε κείµενος π το ς γ νασιν κα α το µενος π ρ το λαο φεσιν, ς πεσκληκέναι τ γ νατα α το δίκην καµήλου, δι τ ε κάµπτειν π γ νυ προσκυνο ντα τ θε κα α τε σθαι φεσιν τ λα. 7 διά γέ τοι τ ν περβολ ν τ ς δικαιοσ νης α το καλε το δίκαιος κα βλίας, στιν Ελληνιστ περιοχ το λαο, κα δικαιοσ νη, ς ο προφ ται δηλο σιν περ α το. 8 τιν ς ο ν τ ν πτ α ρέσεων τ ν ν τ λα, τ ν προγεγραµµένων µοι ( ν το ς Υποµνήµασιν), πυνθάνοντο α το τίς θ ρα το Ιησο, κα λεγεν το τον ε ναι τ ν σωτ ρα

3 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 3 Euseb: Kirchengeschichte II 23, Auf welche Art Jakobus geendet hat, haben die bereits oben angeführten Worte des Clemens (Alex.) gezeigt, der erzählt, daß er von der Zinne (des Tempels) herabgestürtzt und mit einem Prügel totgeschlagen worden sei. Ganz genau berichtet von seinem Schicksal Hegesipp, der noch der ersten Generation nach den Aposteln angehört, in dem fünften Buch seiner Denkwürdigkeiten: 4 Auf die Apostel folgte in der Gemeinde (Jerusalems) Jakobus, der Bruder des Herrn, der von allen»der Gerechte«genannt wurde, von der Zeit des Herrn an bis heute. Denn der Name Jakobus ist häufig. 5 Dieser war von Mutterleib an heilig. Wein und Most trank er nicht und aß nichts vom Lebenden. Ein Schermesser kam ihm nicht an das Haupt, mit Öl salbte er sich nicht, und ein Bad benutzte er nicht. 6 Dieser allein durfte in das Allerheiligste eintreten. Denn er trug auch kein Wollengewand, sondern nur Linnenkleider. Und er ging allein in den Tempel, und man fand ihn auf den Knien liegen und für das Volk um Vergebung bitten, so daß seine Kniee schwielig waren wie die eines Kameles, weil er stets anbetend vor Gott die Knie beugte und für das Volk um Vergebung bat. 7 Wegen seiner übergroßen Gerechtigkeit wurde er»der Gerechte«genannt und»oblias«, d.h. auf deutsch: Schutz des Volkes und Gerechtigkeit, wie die Propheten es von ihm verkündigten. 8 Einige von den sieben Häresien, die im Volk bestanden, und die ich oben beschrieben habe (in den»aufzeichnungen«), fragten ihn was»die Türe Jesu«sei Und er sagte, dies sei der Heiland.

4 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 4 9 ξ ν τινες πίστευσαν τι Ιησο ς στιν Χριστ ς. α δ α ρέσεις α προειρηµέναι ο κ πίστευον ο τε νάστασιν ο τε ρχ µενον ποδο ναι κάστω κατ τ ργα α το σοι δ κα πίστευσαν, δι Ιάκωβον. 10 πολλ ν ο ν κα τ ν ρχ ντων πιστευ ντων, ν θ ρυβος τ ν Ιουδαίων κα γραµµατέων κα Φαρισαίων λεγ ντων τι κινδυνε ει π ς λα ς Ιησο ν τ ν Χριστ ν προσδοκ ν. λεγον ο ν συνελθ ντες τ Ιακώβω παρακαλο µέν σε, πίσχες τ ν λα ν, πε πλανήθη ε ς Ιησο ν, ς α το ντος το Χριστο. παρακαλο µέν σε πε σαι πάντας το ς λθ ντας ε ς τ ν µέραν το πάσχα περ Ιησο σο γ ρ πάντες πειθ µεθα. µε ς γ ρ µαρτυρο µέν σοι κα π ς λα ς τι δίκαιος ε κα τι πρ σωπον ο λαµβάνεις. 11 πε σον ο ν σ τ ν χλον περ Ιησο µ πλαν σθαι κα γ ρ π ς λα ς κα πάντες πειθ µεθά σοι. στ θι ο ν π τ πτερ γιον το ερο, να νωθεν ς πιφαν ς κα ε άκουστά σου τ ήµατα παντ τ λα. δι γ ρ τ πάσχα συνεληλ θασι π σαι α φυλα µετ κα τ ν θν ν. 12 στησαν ο ν ο προειρηµένοι γραµµατε ς κα Φαρισα οι τ ν Ιάκωβον π τ πτερ γιον το ναο, κα κραξαν α τ κα ε παν δίκαιε, πάντες πείθεσθαι φείλοµεν, πε λα ς πλαν ται πίσω Ιησο το σταυρωθέντος, πάγγειλον µ ν τίς θ ρα το Ιησο. 13 κα πεκρίνατο φωνή µεγάλη τί µε περωτ τε περ το υ ο το νθρώπου, κα α τ ς κάθηται ν τ ο ραν κ δεξι ν τ ς µεγάλης δυνάµεως,

5 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 5 9 Einige von ihnen glaubten, daß Jesus der Christus sei. Die oben genannten Ketzereien aber glaubten nicht, weder, daß er von den Toten auferstanden sei, noch daß er kommen werde, um einem jeden nach seinen Werken zu vergelten. Die aber zum Glauben kamen, verdankten es Jakobus. 10 Als nun auch viele von den Führern glaubten, entstand eine Verwirrung unter den Juden und Schriftgelehrten und Pharisäern, die sagten, es sei Gefahr, daß das ganze Volk auf Jesus als den Christus warte. Sie kamen daher zusammen und sagten zu Jakobus: Wir fordern dich auf, halte das Volk zurück, denn es täuscht sich in Jesus, wenn es meint, daß er der Christus wäre. Wir fordern dich auf, alle, die auf den Tag des Passahfestes kommen, über Jesus aufzuklären. Denn dir folgen wir alle. Denn wir bezeugen dir und (mit uns) das ganze Volk, daß du gerecht bist und nicht auf die Person schaust. 11 Kläre daher du das Volk über Jesus auf, daß es sich nicht täuscht. Denn das ganze Volk und wir alle folgen dir. Stelle dich also auf die Zinne des Tempels, damit du oben allen sichtbar bist und deine Worte dem ganzen Volk gut verständlich sind. Denn des Passahs wegen sind alle Stämme samt den Heiden zusammengekommen. 12 Es ließen also die obengenannten Schriftgelehrten und Pharisäer Jakobus auf die Zinne des Tempels treten und schrieen ihm zu und sprachen: Gerechter, dem wir alle folgen müssen; da das Volk aus Irrtum Jesus dem Gekreuzigten nachfolgt, so sage uns an, was die Türe Jesu ist. 13 Und er antwortete mit lauter Stimme: Was fragt ihr mich nach Jesus dem Menschensohn, und er sitzt (doch) im Himmel zur Rechten der großen Kraft

6 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 6 κα µέλλει ρχεσθαι π τ ν νεφελ ν το ο ρανο ; 14 κα πολλ ν πληροφορηθέντων κα δοξαζ ντων π τ µαρτυρία το Ιακώβου κα λεγ ντων σανν τ υ αυίδ, τ τε πάλιν ο α το γραµµατε ς κα Φαρισα οι πρ ς λλήλους λεγον κακ ς ποιήσαµεν τοια την µαρτυρίαν παρασχ ντες τ Ιησο λλ ναβάντες καταβάλωµεν α τ ν, να φοβηθέντες µ πιστε σωσιν α τ. 15 κα κραξαν λέγοντες, κα δίκαιος πλανήθη, κα πλήρωσαν τ ν γραφ ν τ ν ν τ Ησα α γεγραµµένην ρωµεν τ ν δίκαιον, τι δ σχρηστος µ ν στιν. τοίνυν τ γενήµατα τ ν ργων α τ ν φάγονται. 16 ναβάντες ο ν κατέβαλον τ ν δίκαιον. κα λεγον λλήλοι λιθάσωµεν Ιάκωβον τ ν δίκαιον, κα ρξαντο λιθάζειν α τ ν, πε καταβληθε ς ο κ πέθανεν λλ στραφε ς θηκε τ γ νατα λέγων παρακαλ, κ ριε θε πάτερ, φες α το ς ο γ ρ ο δασιν τί ποιο σιν. 17 ο τως δ καταλιθοβολο ντων α τ ν, ε ς τ ν ερέων τ ν υ ν Ρηχ β υ ο Ραχαβείµ, τ ν µαρτυρουµένων π Ιερεµίου το προφήτου, κραζεν λέγων πα σασθε τί ποιε τε; ε χεται π ρ µ ν δίκαιος. 18 κα λαβών τις π α τ ν, ε ς τ ν γναφέων, τ ξ λον, ν ποπιέζει τ µάτια, νεγκεν κατ τ ς κεφαλ ς το δικαίου, κα ο τως µαρτ ρησεν. κα θαψαν α τ ν π τ τ πω παρ τ να, κα τι α το στήλη µένει παρ τ να. µάρτυς ο τος ληθ ς Ιουδαίοις τε κα Ελλησιν γεγένηται

7 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 7 und wird bald kommen auf den Wolken des Himmels. 14 Und viele wurden zuversichtlich und priesen (Jesus) auf Grund des Zeugnisses des Jakobus und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids! Da sagten wieder die Schriftgelehrten und Pharisäer zu einander: Wir haben übel daran getan, daß wir Jesus ein solches Zeugnis verschafft haben; aber laßt uns hinaufgehen und ihn herabstürzen, damit sie Angst bekommen und nicht an ihn glauben. 15 Und sie schrieen und sprachen: Wehe, wehe, auch der Gerechte irrt. Und sie erfüllten die Schrift, die im Jesaja (3,10) steht: Wir wollen den Gerechten beiseite schaffen, denn er ist uns widerwärtig. Nun werden sie die Früchte ihrer Taten essen. 16 Sie stiegen aber hinauf und stürzten den Gerechten hinab. Sie sprachen zu einander: Sie wollen Jakobus, den Gerechten, steinigen. Und sie begannen ihn zu steinigen, denn er war von dem Sturz in die Tiefe noch nicht gestorben, sondern hatte sich umgewandt, war in die Knie gegangen und hatte gebetet: Ich bitte dich Gott, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 17 Während sie ihn so mit Steinen niederschlugen, rief einer von den Priestern, den Söhnen Rechab, des Sohnes des Rechabim, die von dem Propheten Jeremia bezeugt sind, und sprach: Hört auf! Was tut ihr! Der Gerechte betet für euch. 18 Und einer von ihnen, einer von den Walkern, nahm sein Walkholz, mit dem er die Mäntel klopft, und schlug es dem Gerechten auf den Kopf. Und so wurde er ein Märtyrer. Und man begrub ihn an der Stelle bei dem Tempel und noch (heute) steht seine Denksäule bei dem Tempel. Er ist für Juden und Griechen in Wahrheit ein Zeuge dafür geworden,

8 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 8 τι Ιησο ς Χριστ ς στιν. κα ε θ ς Ο εσπασιαν ς πολιορκε α το ς. 19 τα τα δι πλάτους, συν δά γε τ Κλήµεντι κα Ηγήσιππος. Text und Übersetzung nach Erwin Preuschen: Antilegomena: Die Reste der außerkanonischen Evangelien und urchristlichen Überlieferungen herausgegeben und übersetzt, Gießen , S (Text) und (Übersetzung).

9 Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 9 daß Jesus der Christus ist. Und gleich nachher begann Verpasian seine Belagerung. 19 Dies erzählt ausführlich Hegesipp, und zwar in Übereinstimmung mit Clemens. Übersetzung des Josephus-Textes von Seite Da nun Ananus so geartet war, war er der Auffassung, er hätte eine günstige Gelegenheit, weil (der Procurator) Festus gestorben war, (sein Nachfolger) Albinus aber noch auf dem Weg (nach Palästina) war. So berief er das Synhedrion der Richter ein und führte ihm vor den Bruder Jesu, des sogenannten Christus, Jakobus hieß er, und einige andere, und beschuldigte sie, sie hätten gegen das Gesetz verstoßen und übergab sie zur Steinigung. 201 Diejenigen aber von den Stadtbewohnern, die als die integersten galten und als genau in bezug auf die Gesetze, waren deswegen bedrückt. Und sie schickten heimlich zu dem König (Agrippa II.) und baten ihn darum, den Ananus anzuweisen, so etwas nicht wieder zu tun; denn noch nicht einmal das erste hatte er richtig gemacht. 202 Einige von ihnen trafen auch den Albinus der auf dem Weg aus Alexandrien (nach Palästina) war, und unterrichteten ihn, daß Ananus nicht berechtigt gewesen sei, ohne sein Wissen das Synhedrion einzuberufen.

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 Analyse Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums Die Perikope von der Auferweckung des Lazarus ist, abgesehen von der Passionsgeschichte, die längste

Διαβάστε περισσότερα

Die Bibel. Das Buch der Bücher

Die Bibel. Das Buch der Bücher Die Bibel Das Buch der Bücher Die Bibel eine ganze Bücherei Das AT die jüdische Heilige Schrift Gesetz (Thora) Propheten (Nebiim) Schriften (Ketubim) Das AT wie es Jesus kannte Lk.24,44: [...] Es muß alles

Διαβάστε περισσότερα

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August Ἀκολουθία Τοῦ Εσπερινοῦ Vespergottesdienst Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῃ κθ τοῦ Ἀυγούστου Gedächtnis der Enthauptung des heiligen,

Διαβάστε περισσότερα

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos Basil P. Mathiopoulos H E R A U S G E B E R Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Der Vorstand Karsten Brenner, Ministerialdirektor a. D. (Vorsitzender) Prof. Dr. Dieter Dowe Prof. Dr. Klaus Schönhoven R

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher.

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher. Pan als Allgott. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung von Willi. H. Roscher. Mit 3 Abbildungen im Text. Es ist, so viel ich weiss, eine noch ungelöste Frage, wie, wann und wo Pan (== Πάων, d. i.»der

Διαβάστε περισσότερα

Korrekturheft Griechisch

Korrekturheft Griechisch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Korrekturheft Griechisch Haupttermin 2012/13 1 Hinweise zur Korrektur Allgemeine Hinweise Die Kandidat/innen wurden gebeten, ihre Übersetzungen

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου;

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Wie kann ich mein Kind schützen? Eine Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt Griechische Ausgabe

Διαβάστε περισσότερα

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett

Πίνακας ανακοινώσεων Schwarzes Brett Was Sie in dieser Lektion lernen: rund um den Haushalt Berufsbezeichnungen Nationalitätsbezeichnungen den bestimmten Artikel im Plural das Substantiv im Plural die άς- und είς-konjugation Πίνακας ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald Sprachkalender neugriechisch 2015 von Jorina Grünewald Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten.

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002

Irrtümer. 1620_15 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002 Irrtümer 6 Τα κείµενα Από µία διαφωνία προέκυψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Το ερώτηµα ήταν εάν το κάπνισµα και οι καπνιστές ανεβάξουν το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπως πιστεύει το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein

Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein MÄRCHENKINO Kinderfilmklassiker Kinder- und Jugendliteratur im Film für Groß und Klein Erich Kästner (1899-1974) schrieb Meisterwerke der Weltkinderliteratur, die kongeniale filmische Umsetzungen fanden.

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

VS 8, 11, 15. Betriebsanleitung Operating manual Instrucciones de servicio Manuale di servizio Manuel de service δηγίες ειρισμύ

VS 8, 11, 15. Betriebsanleitung Operating manual Instrucciones de servicio Manuale di servizio Manuel de service δηγίες ειρισμύ VS 8, 11, 15 Betriebsanleitung Operating manual Instrucciones de servicio Manuale di servizio Manuel de service δηγίες ειρισμύ Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis DEUTSCH 1 Einführung 3 1.1 Kurzbeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. Familienkasse Αριθμός φορολογικού μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση στη Γερμανία Steuer-ID d. antragstell. Person in Deutschl. Αίτηση επιδόματος τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios 08.05.2015, 18.30-02.00 18.30-20.30 Goethe-Institut Athen 21.00-02.00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ INSTITUT FRANÇAIS DE

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

Der griechische Catenen- Text von Josua 2

Der griechische Catenen- Text von Josua 2 Der griechische Catenen- Text von Josua 2 anhand der Mss. efjsvz und der Nikephoros-Catene rekonstruiert Prof. Siegfried Kreuzer zur Emeritierung versio 1.0 (1/2015) ed. Marcus Sigismund ISBTF Wuppertal

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα