Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Law) Γενικό Αστικό Δίκαιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Law) Γενικό Αστικό Δίκαιο"

Transcript

1 Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Law) Γενικό Αστικό Δίκαιο ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Α.Μ Ζητήματα ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα Η έκταση της ευθύνης του λήπτη του αδικαιολόγητου πλουτισμού Αποζημίωση συζύγου και τέκνων λόγω στέρησης διατροφής ή παροχής υπηρεσιών επί θανάτου ή σωματικής βλάβης του άλλου συζύγου Η αξίωση αποζημίωσης επί παράνομου αποκλεισμού από δημόσια σύμβαση. ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου - Φωτιάδη Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Επίκουρος Καθηγητής Β.Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Καθηγητής Δ. Λιάππης Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας 1

2 Η καταδολίευση των δανειστών Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Ζητήματα από την μέμψη άστοργης δωρεάς Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Ο κοινός λογαριασμός Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Το ευεργέτημα της απογραφής Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Η «ενιαία οικονομική οντότητα» στο πεδίο της αστικής ευθύνης Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρωτής Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Σχέση εικονικότητας και καταδολίευσης δανειστών Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Έλεγχος γενικών όρων ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως υπό το πρίσμα του είδους του Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Καθηγητής Δ. Λιάππης 2

3 ασφαλιζόμενου κινδύνου και της ιδιότητας του Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας ασφαλισμένου Ζητήματα από την σχέση παραγραφής και Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής αποσβεστικής προθεσμίας Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Διαπίστωση και πλήρωση κενών, ιδίως στο δίκαιο Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια ενδοσυμβατικής ευθύνης Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Καθηγητής Δ. Λιάππης Αδικαιολόγητος πλουτισμός επί ακύρωσης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής πλειστηριασμού Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Περίπτωση αντίθεσης στα χρηστά ήθη σύμφωνα Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου- Φωτιάδη με τη διάταξη του άρθρου 919ΑΚ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Ζητήματα αστικής ιατρικής ευθύνης στην Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος 3

4 Αξιώσεις ιδιωτικού δικαίου από την αυθαίρετη δόμηση Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και το τεκμήριο υπαιτιότητας. Το παράδειγμα της ευθύνης της τράπεζας και της ευθύνης του ιατρού Συμβατικές ρήτρες ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής των συνθηκών στις διαδικασίες συγχωνεύσεως ή εξαγοράς επιχειρήσεων Material Adverse Change/ Effect Clauses in Mergers & Acquisitions Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών Το δικαίωμα της υπαναχώρησης στις συμβάσεις από απόσταση Ο υπολογισμός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στο πλαίσιο εφαρμογής του Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγητής Δ. Λιάππης Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Επίκουρος Καθηγητές Ζ. Τσολακίδης Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου-Φωτιάδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου Φωτιάδη Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια 4

5 άρθρου 932 ΑΚ Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οιικονομίδου εκτάσεων που βρίσκονται στα γκρεμνά της Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Καλντέρας της νήσου Θήρας. Ζητήματα επί των Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη οικείων κτηματολογικών εγγραφών Η έννοια της «απαλλοτρίωσης» κατά τις Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος διατάξεις ΑΚ Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Η κατάρτιση συμβάσεων από ψευδοαντιπρόσωπο Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη 5

6 Αστικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιλογή θεραπευτικής μεθόδου και αστική ιατρική ευθύνη Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Καθηγήτρια Α. Πελλένη- Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος ΟΙ περιορισμοί του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Η κατά προσαύξηση κληρονομική μερίδα Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Η αστική ιατρικής ευθύνη του γυναικολόγου Νομολογία Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Καθηγήτρια Α. Πελλένη- Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Ο υπεύθυνος προστασίας κατά τον Κανονισμό 2016/679 Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου Καθηγήτρια Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας από πλευράς Αστικού Δικαίου Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης 6

7 Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Προσωπικά δεδομένα και τύπος Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου-Οικονομίδου Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Η επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα τραπεζικά συστήματα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου Οικονομίδου Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Ζητήματα από τη Σύμβαση Τραπεζικής Κατάθεσης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Οι συμφωνίες των συζύγων για την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και παραίτηση από το δικαίωμα, ιδίως στη Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου συναινετική λύση του γάμου μετά το Ν. 4509/ Ζητήματα από την πώληση με παρακράτηση κυριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 532ΑΚ Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου Φωτιάδη Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Ο ορισμός και η αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου 7

8 Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Η αρχή της διαφάνειας σε δάνεια ξένου νομίσματος, με έμφαση στο ελβετικό φράγκο, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ και Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου την Οδηγία 2014/17/ΕΕ Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου-Οικονομίδου Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Ο ρόλος του εισαγγελέα κατά την απονομή της δικαιοσύνης και η προστασία δεδομένων προσωπικού Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης χαρακτήρα Το δικαίωμα στη Λήθη Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΓ. Λέκκας Ζητήματα όρων και επιτρεπτού της επεξεργασίας δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για προσβολές της Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου 8

9 Πνευματικής Ιδιοκτησίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Η συγκατάθεση του υποκειμένου στην Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Ασφαλιστική Σύμβαση και Προστασία Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οιικονομίδου Προσωπικών Δεδομένων Καθηγήτρια Δ. Παπαπδοπούλου Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Αστική ευθύνη του ορθοπεδικού Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Το δικαίωμα αναιτιολόγητης Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης υπαναχώρησης στις συμβάσεις από Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου απόσταση και στις συμβάσεις εκτός Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος εμπορικού καταστήματος. Νομική φύση και νομική μεταχείριση Συμβάσεις και προστασία των Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος δικαιωμάτων των φωτογράφων Καθηγήτρια Α. Πελλένη- Παπαγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου στην προστασία της πνευματικής Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας 9

10 ιδιοκτησίας Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Αστική ευθύνη καρδιολόγου και καρδιοχειρουργού Χρήση προσωπικών δεδομένων ως αποδεικτικών μέσων Αναγνώριση ακυρότητας και ακύρωση συμφώνου συμβίωσης Η κυμαινόμενη ασφάλεια κα τον Ν. 2844/ Μουσικό Έργο: Έννοια Προστασία Εκμετάλλευση Διαφωνίες των γονέων σε θέματα θρησκεύματος, εκπαίδευσης και υγείας Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη 10

11 Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές A.M. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύναψη συμβάσεων με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στον Αστικό Κώδικα Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής Ε. Πούλου-Οικονομίδου Η εσωτερική αιτιώδης συνάφεια κατ ΑΚ 71 και κυρίως 922 Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Ζητήματα αστικού δικαίου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Α. Πελλένη- Παπαγεωργίου Η καταχρηστικότητα των τραπεζικών ΓΟΣ λόγω αδιαφάνειας στη νομολογία Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Η αστική ευθύνη του κράτους σε περίπτωση άδικης προσωρινής κράτησης ή καταδίκης σε στέρηση της Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος 11

12 Δικαίωμα υπαναχώρησης στην εξ αποστάσεως σύμβαση Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Καθηγητής Μ. Αυγουστιανάκης Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Η παραπλανητική διαφήμιση ως αθέμιτη εμπορική πρακτική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης. Αστικό και ενωσιακό δίκαιο. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου-Φωτιάδη Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Ζητήματα από τις συμβάσεις αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανείων Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Κοινός Λογαριασμός και Κληρονομικό Δίκαιο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Η αστική ευθύνη του αναισθησιολόγου Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Καθηγήτρια Α. Πελλένη- Παπαγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Προϋποθέσεις για τη γέννηση δικαιώματος διάρρηξης απαλλοτρίωσης ως καταδολιευτικής Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος 12

13 Ενέχυρο απαιτήσεων από τραπεζική κατάθεση σε εξασφάλιση σύγχρονων συμβάσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου Φωτιάδη Καθηγήτρια Α. Πελλένη - Παπαγεωργίου Ειδικά θέματα ευθύνης του εγγυητή Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας Καθηγητής Κ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Το δικαίωμα της πληροφόρησης του καταναλωτή υπό το πρίσμα του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Εξασφαλιστική και χρηματοδοτική λειτουργία Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Λέκκας της σύμβασης forfeiting Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Οι έννομες συνέπειες της υπερημερίας του μισθωτή στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου, Ευθύνη του εγγυητή στον αλληλόχρεο λογαριασμό Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Καθηγήτρια Α. Πελλένη Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Ελαττώματα βουλήσεως και διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας Καθηγητής Δ. Λιάππης Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης 13

14 Ο έλεγχος των Γενικών Όρων Συναλλαγών που ρυθμίζουν το κύριο αντικείμενο της σύμβασης Μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Κτήση κυριότητας ακινήτου παρά μη κυρίου κατά ΑΚ και το Εθνικό Κτηματολόγιο Η αρχή του παρεπόμενου στην εξασφάλιση απαιτήσεων. Η επίδραση της στην νομολογία των δικαστηρίων Σύγχρονες μορφές χρήματος και μορφές καταβολής ως λόγοι απόσβεσης των χρηματικών ενοχών Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μεντής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Επίκουρος Καθηγητής Θ. Λύτρας Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Πούλου- Οικονομίδου Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ρούσσος Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κονδύλη Καθηγητής Δ. Λιάππης Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Τσολακίδης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Παπαρσενίου Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος ΕΝΙΑΙΟ (Κατεύθυνση: Ι. Αστικό Δίκαιο ΙΙ. Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές) 14

15 Σχέση της ποινικής ρήτρας με την ρύθμιση του άρθρου ΑΚ409 Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου Φωτιάδη Επίκουρος Καθηγητής Β. Παναγιωτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γ. Λαδογιάννης Η Σύμβαση ιατρικής αγωγής Επίκουρος Καθηγητής Π. Νικολόπουλος Καθηγήτρια Ε. Δακορώνια Καθηγήτρια Χ. Σταμπέλου 15

16 Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Business Law) Εταιρείες & Χρηματοδότηση Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υποχρεώσεις Τραπεζών περί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το τραπεζικό απόρρητο Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Ελαττωματικές Αποφάσεις ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4548/2018 Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Η προστασία των πιστωτών στη διαδικασία εξυγίανσης κατ άρθρα 99επ ΠτΚ Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Μετατρέψιμο ομολογιακό Δάνειο Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Ανθρώπινα Δικαιώματα και Όμιλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός 16

17 Επιχειρήσεων Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Το νομικό καθεστώς των αποδοχών των μελών του ΔΣ Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Υποκεφαλαιοδότηση και δάνεια χρηματοδοτικού προγραμματισμού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Κυμαινόμενο Ενέχυρο Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Το Forfaiting ως χρηματοδοτικό εργαλείο επιχειρήσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Καθηγητής Γ. Μιχαλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Product Governance Πλαίσια διακυβέρνησης προϊόντων (ιδίως υπό το φως της Οδηγίας MiFiD και IDD) Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Λήψη αποφάσεων από τους μετόχους με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Venture Capitals Κεφάλαια επιχειρηματικών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα 17

18 Συμμετοχών Καθηγητής Γ. Μιχαλόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Λιβαδά Ασφαλιστική εκκαθάριση Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Ζητήματα από την υποχρέωση εποπτείας των μελών του ΔΣ μιας ΑΕ Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Χ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Μονομελές Διοικητικό Όργανο (α. 115 Ν.4548/2019) Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Το νέο δίκαιο της χειραγώγησης αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 12, παρ.1 στοιχ. Δ. του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Χρ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Η έννοια και η προστασία του καταναλωτή επενδυτή από την παραβίαση υποχρεώσεων ΑΕΠΕΥ έναντί του Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Η σύσταση ενεχύρου επί ιδίων μετοχών Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Η σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός 18

19 κατά την MiFiD II Επίκουρη Καθηγήτρια Χρ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Το ισχύον καθεστώς ευθύνης των διοικούντων Καθηγητής Γ. Μιχαλόπουλος κεφαλαιουχικών εταιρειών στην πτώχευση Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Λέκτορας Κ. Μπέτζιου - Κάμτσιου Ζητήματα από το νέο δίκαιο των Ομολογιών με Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα βάση το νόμο 4548/2018 Καθηγητής Γ. Μιχαλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Αστικές αξιώσεις από την κατάχρηση αγοράς Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Χρ. Λιβαδά Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Crowdfunding crowdinvesting: Υπό το Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα πρίσμα του ενωσιακού, συγκριτικού και Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Λιβαδά ελληνικού νομοθετικού πλαισίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός 19

20 Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η συμπίεση περιθωρίου κέρδους (margin/price squeeze) ως καταχρηστική πρακτική επιχείρησης με Δεσπόζουσα θέση, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Remedies στην ψηφιακή οικονομία. Το παράδειγμα των αλγορίθμων. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Καθηγητής Δ. Τζουγανάτος Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Τεχνολογία Blockchain: Κίνδυνοι και ευκαιρίες υπό το πρίσμα του Δικαίου Ανταγωνισμού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Συγκεντρώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και δίκαιο του Ανταγωνισμού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης 20

21 Επίκουρη Καθηγήτρια Χ.Λιβαδά Κοινοπραξίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα των κανόνων ανταγωνισμού Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μαστρομανώλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Μοντέλα Οργάνωσης της ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας; Από το Μονοπώλιο στην Απελευθέρωση Επίκουρος Καθηγητής Ε. Μαστρομανώλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Η ποινική διάσταση του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Συμφωνίες διευθέτησης διαφορών από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: αποτίμηση σύμφωνα με του κανόνες Επίκουρος Καθηγητής Ε. Μαστρομανώλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Κινινή ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις και Ενέργεια: Η περίπτωση των ΑΠΕ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Καθηγητής Δ. Τζουγανάτος Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Big data και Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης 21

22 Ο κίνδυνος συγχύσεως στο δίκαιο του σήματος Επίκουρος Καθηγητής Χρ. Χρυσάνθης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Ο θεσμός της συλλογικής αγωγής ως μέσο αποκατάστασης της ζημίας από παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Ε. Μαστρομανώλης Ελεύθερου Ανταγωνισμού Μειωψηφικές συμμετοχές στο δίκαιο ελέγχου συγκεντρώσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Καθηγητής Δ. Τζουγανάτος Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Οι προκλήσεις που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη (Α&I) στο δίκαιο του ανταγωνισμού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Το σήμα φήμης Επίκουρος Καθηγητής Χρ. Χρυσάνθης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Η διαχείριση των κόκκινων δανείων υπό την οπτική του δικαίου του ανταγωνισμού Επίκουρος Καθηγητής Ε. Μαστρομανώλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Η αποζημίωση στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας` Επίκουρος Καθηγητής Χρ. Χρυσάνθης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης 22

23 Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Καρτέλ και Δημόσιοι Διαγωνισμοί Καθηγητής Δ. Τζουγανάτος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Η ρήτρα μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός του ανταγωνισμού Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Ζητήματα αντα γωνισμού στις φαρμακευτικές πατέντες. Ειδικά η ρήτρα pay for delay Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλ. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Η εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου του Ανταγωνισμού στον τομέα του Αθλητισμού Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Gun jumping στο δίκαιο ελέγχου συγκεντρώσεων Επίκουρος Καθηγητής Ε. Μαστρομανώλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Περιορισμοί του ανταγωνισμού στις κάθετες συμπράξεις και στη μεταφορά τεχνολογίας: σύγκριση των διατάξεων του κανονισμού Επίκουρος Καθηγητής Ε. Μαστρομανώλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή 330/2010/ΕΕ και του Κανονισμού 316/ Εμπορικός αντιπρόσωπος και δίκαιο Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή 23

24 ανταγωνισμού. Νομολογία και ενωσιακό δίκαιο Η συγκριτική διαφήμιση στο δίκαιο του σήματος Καθηγητής Δ. Τζουγανάτος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μικρουλέα Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χρυσάνθης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Βενιέρης Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Ναυτικό Δίκαιο ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Μ Η χρήση ενόπλων φρουρών στο πλοίο: έννομες συνέπειες ως προς συμβάσεις εκμετάλλευσης του πλοίου και τρίτους ζημιωθέντες Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Απαλλαγή από την ευθύνη του χερσαίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός 24

25 μεταφορέα Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Η δευτερογενής περιγραφή του ασφαλιστικού κινδύνου στην θαλάσσια ασφάλιση Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Employment clause: Συγκρούσεις συμφερόντων και νομική επίλυση Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου (Under) Performance Clause στη σύμβαση ναύλωσης Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Θαλάσσιοι κίνδυνοι (θαλάσσια συμβεβηκότα) και οι συνέπειές τους στη σύμβαση ναύλωσης και θαλάσσιας μεταφοράς Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Η εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε ρυθμιζόμενη αγορά Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επιπτώσεις στην ασφαλιστική κάλυψη του κινδύνου από την χρονοτριβή στην εκτέλεση θαλάσσιας μεταφοράς Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Διαιτησία και ναυτικό δίκαιο Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός 25

26 Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Σύγχρονα ζητήματα από την ευθύνη των νηογνωμόνων: συγκριτική προσέγγισης ημεδαπής και αλλοδαπής νομολογίας Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μαστρομανώλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης για τη διεθνή πώληση κινητών (CISG) πραγμάτων στη ναυτική πώληση Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Related Party Transactions στη ναυτική εταιρεία Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Η ασφάλιση P & I Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Επιπτώσεις στην ασφαλιστική κάλυψη θαλασσίων κινδύνων από τη χρήση αυτοματοποιημένων πλοίων Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στη ναυτιλία Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Καθηγητής Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Ανοιχτή/τρέχουσα (open cover) ασφάλιση Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου 26

27 Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα με τον Ν. 89/67 όπως ισχύει Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Το προσυμβατικό καθήκον αναγγελίας ως έκφανση της αρχής της καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή Κίνδυνοι συνδεόμενοι με το φορτίο και ευθύνη του φορτωτή στο καθεστώς των ΚΧΒ Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Το νομικό καθεστώς της νηολόγησης υπό ΚΔΝΔ κ αρ 13 π.δ 2687/53 πλοίων (ελαττώματα, θεραπεία, διαγραφή, διπλή νηολόγηση) Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Ευθύνη του θαλασσίου μεταφορέα επιβατών: Αξιολόγηση Πρωτοκόλλου 2002 σε σύγκριση με την ευθύνη αεροπορικού μεταφορέα Καθηγητής Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Οριοθέτηση του Ναυτικού πταίσματος: συγκριτική επισκόπηση με βάση τη νομολογιακή εμπειρία Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Το νομικό καθεστώς (διεθνές και ενωσιακό) της Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου 27

28 διάλυσης πλοίων: υποχρεώσεις και ευθύνη του πλοιοκτήτη Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Ναυτικά προνόμια για έσοδα φύλαξης και συντήρησης. Συγκριτική προσέγγιση Καθηγήτρια Λ. Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Η ασφάλιση φορτίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Βερβεσός Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Κινινή 28

29 Π.Μ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Procedure and Labour Law) Πολιτική Δικονομία Α,Μ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δικονομικά ζητήματα της δίκης διανομής Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Η άσκηση ενδίκων μέσων επί υποκειμενικά σύνθετων δικών Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Συντηρητική κατάσχεση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Καθηγητής Γ. Ορφανίδης 29

30 Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ έφεση δίκη (άρθρο 527 ΚΠολΔ) Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Δικονομικά ζητήματα για τα ασφαλιστικά μέτρα μετά τον ν.4335/2015. Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Δικονομικά ζητήματα του 215 παρ. 2 και 237 ΚΠολΔ Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Οι ένορκες βεβαιώσεις μετά το Ν. 4335/2015 Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Η άμυνα του οφειλέτη κατά της Διαταγής Πληρωμής Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Η διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας επί διεθνούς διαιτησίας (άρθρα 18 έως 27 Ν. 2735/1999) Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου- Αλμπανίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου - 30

31 Αποδεικτικοί περιορισμοί στην δίκη της ανακοπής του άρ.933 ΚΠολΔ και δεδικασμένο Αλμπανίδου Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Η προσεπίκληση στην πολιτική δίκη Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Καθηγητής Σ. Σ. Πανταζόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρι Φλ. Τριανταφύλλου- - Αλμπανίδου Η συζητητική αρχή και η αυτεπάγγελτη διάταξη αποδείξεων Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητής Φλ. Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου Η απαγόρευση εκποίησης και η δήμευση από την πλευρά του αστικού δικονομικού δικαίου Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίου Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου Η δικονομική μεταχείριση των ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Καθηγητής Γ. Ορφανίδης 31

32 Ζητήματα από την κατάσχεση μελλοντικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου Δικονομικά ζητήματα προσημείωσης υποθήκης επί ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης Προϋποθέσεις επιτρεπτού άσκησης έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 513 παρ. 1. ΚΠολ. Δ Ζητήματα διαχρονικού δικονομικού δικαίου με ΕΝΙΑΙΟ βάση το Ν. 4335/2015 Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου Αλμπανίδου Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Επίκουρος Καθηγητής Ν. Κατηφόρης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος Καθηγητής Δ. Τσικρικάς Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φλ. Τριανταφύλλου - Αλμπανίδου Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητης Ν. Κατηφόρης Καθηγητής Σ.. Πανταζόπουλος Καθηγητής Γ. Ορφανίδης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληκωστόπουλος 32

33 Εργατικό Δίκαιο Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στο ρωσικό δίκαιο: Μία δικαιοσυγκριτική μελέτη Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος ΚαθηγητήςΚ. Μπακόπουλος Η αλληλέγγυα ευθύνη του εργοδότη Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Η ελευθερία έκφρασης στο χώρο εργασίας Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους μετά την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ. Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα ένα άλυτο πρόβλημα; Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Εργασία μέσω πλατφόρμας Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου 33

34 Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Εργατικό ατύχημα και υπαιτιότητα του εργοδότη Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Το δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων μορφές, περιεχόμενο, αξιώσεις και συνέπειες Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Η έννοια του χρόνου εργασίας στην ψηφιακή εποχή Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο Εργατικό Δίκαιο Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Whistleblowing: Στάθμιση συμφερόντων καταγγέλοντος εργαζομένου και επιχείρησης Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Το δικαίωμα της άδειας στο πεδίο έντασης εθνικού και ενωσιακού δικαίου Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Η έννοια του εργαζόμενου στο ευρωπαϊκό Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης 34

35 εργατικό δίκαιο Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Απεργία Ναυτεργατών Ν. 330/76 Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Η ιδιωτική βούληση ως παράγων διαμόρφωσης του δικαιώματος καταγγελίας Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Εταιρική κοινωνική ευθύνη και εργασιακές σχέσεις Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Καθηγητής Κ. Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης Άκυρες αποφάσεις ΓΣ και ΔΣ σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων Επίκουρος Καθηγητής Δ. Λαδάς Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μπακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σκανδάλης 35

36 Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (Public Law) Δημόσιο Δίκαιο Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η αρχή ne bis in idem στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Η κρατική κυριαρχία στην Ευρώπη σήμερα Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Καθηγητής Φ. Σπυρόπουλος Ο προληπτικό έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Οι πηγές του δικαίου Καθηγητής Φ. Σπυρόπουλος Καθηγητής Π. Λαζαράτος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Η προστασία του ανταγωνισμού και ο αποκλεισμός οικονομικών φορέων από την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Συνταγματικές διαστάσεις των ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων του 21 ου αιώνα Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Γ. Δελλής Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Καθηγητής Φ. Σπυρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου 36

37 Δημόσια Υπηρεσία και θρησκευτική ελευθερία Το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την συνταγματική πολιτική στην Ευρωζώνη Η δημοκρατική νομιμοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης Τα συνταγματικά όρια της κανονιστικής αρμοδιότητας των ΟΤΑ κατά την επιβολή φόρων και τελών Το δημοσιονομικό πλαίσιο των δημοσίων επιχειρήσεων Οι κανόνες καλής νομοθέτησης σε συγκριτικό επίπεδο Ne bis in idem στη διοικητική δίκη σε συγκριτικό επίπεδο Η δέσμευση της αναθεωρητικής Βουλής από την Προτείνουσα Η αστική ευθύνη των αστυνομικών οργάνων. Συγκριτική μελέτη: Ελλάδα, ΕΔΔΑ, ΗΠΑ Το έννομο συμφέρων για την προσβολή πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Αναπληρωτής Καθηγητής Κονδύλης Επίκουρος Καθηγητής Τσουρουφλής Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Ηλιάδου Καθηγητής Π. Λαζαράτος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγήτρια Ζ. Παπαϊωάννου -Παπαθανασίου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Π. Λαζαράτος 37

38 αρχών Η φορολογία ως μοχλός ιστορικής εξέλιξης του συνταγματισμού στον κόσμο Η υπεροχή του ενωσιακού έναντι του εθνικού δικαίου Η νομική σημασία και οι συνέπειες υπαγωγής στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) Ο περιορισμός των απεριόριστων (απόλυτων) δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμα Η παραβίαση των διαδικαστικών εγγυήσεων κατά τη χορήγηση ασύλου και ο έλεγχός της από το ακυρωτικό δικαστήριο Οι κοινοβουλευτικές ομάδες κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής Η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων υπό το φώς της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου Η ρύθμιση καταστάσεως κατά τον Κώδικά Διοικητικής Δικονομίας Το ΔΕΕ και η επίλυση ζητημάτων status των εθνικών δικαστών Ο δικαστικός έλεγχος της επιστημονικής τεκμηρίωσης των νομοθετικών και κανονιστικών επιλογών Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγήτρια Θ. Σιούτη Καθηγητής Φ. Σπυρόπουλος Καθηγητής Π. Λαζαράτος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Π. Λαζαράτος Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγητής Π. Λαζαράτος 38

39 Η δημόσια απόφαση μεταξύ τεχνοκρατικής και πολιτικής νομιμοποίησης Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Εκκλησιαστικό Δίκαιο Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η θέση του Πολιτικού Διοικητή στην Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος αγιορείτικη δικαιοταξία Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Ο χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών στην ελληνική έννομη τάξη Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις θρησκευτικές κοινότητες Η νομική θέση της καθολικής εκκλησίας στην Ελληνική έννομη τάξη Θρησκευτική ελευθερία και έμφυλη ισότητα στο πλαίσιο του φαινομένου της περιβολής της «ισλαμικής μαντήλας» (hijab) υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων στην ελληνική έννομη Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης 39

40 τάξη Η ανάδειξη επισκόπων στην καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας Το νομικό καθεστώς των Εκκλησιαστικών Έργων Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Καθηγητής Φ. Σπυρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ανδρουτσόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (Public Law Public Policies). Φορολογικό Δίκαιο Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ενδικοφανής προσφυγή κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Καθηγητής Π. Λαζαράτος Πληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Το ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Το παράβολο στις φορολογικές διαφορές Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Π. Λαζαράτος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Η εξουσία του διοικητικού δικαστή στις Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη 40

41 φορολογικές διαφορές Καθηγητής Π. Λαζαράτος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Η παραγραφή στο φορολογικό δίκαιο Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Το σχέδιο δράσεων του ΟΟΣΑ για τη «διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών» (BEPS) Η Φορολογική Δικονομία Εντός του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Π. Λαζαράτος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Ειδικός φόρος κατανάλωσης στον οίνο. Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Η φορολόγηση στην διασυνοριακή ακαδημαϊκή δραστηριότητα Η φορολόγηση της διασυνοριακής καλλιτεχνικής και αθλητικής δραστηριότητας Οι οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές Οι υποχρεώσεις εγκατάστασης POS και δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στη φορολογική διαδικασία Η Γενική Ρήτρα κατά της φοροαποφυγής του άρθρου 38 ΚΦΔ Συνάφεια και Ομοδικία στις φορολογικές διαφορές Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Π. Λαζαράτος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Επίκουρος Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Π. Λαζαράτος 41

42 Η διόρθωση των κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς φορολογικού δικαίου Η αρχή των ίσων αποστάσεων (arm s length principle) Το δικαίωμα στη λήθη και η υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων την οποία υπέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Αρ.8, «Η δικαστική προστασία του αλληλεγγύως υποχρέου στις φορολογικές διαφορές» Η φορολόγηση του εισοδήματος των συζύγων Η φορολόγηση του εισοδήματος από τη διεθνή ναυτιλία Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου στη φορολογία εισοδήματος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Π. Λαζαράτος Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρος Καθηγητής Β. Κονδύλης Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Φ. Σπυρόπουλος 42

43 Η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας 43

44 Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μέτρα ταχύτερης απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης Αναπληρωτής Καθηγητής Π-Μ Ευστρατίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Η δημοσιονομική αυτονομία. Η εθνική και ενωσιακή διάσταση Ο ΕΟΠΥΥ και η προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών υγείας Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των αποσπασμένων εργαζομένων Η μισθολογική μεταχείριση των ιατρών του ΕΣΥ Η πρωτοβάθμια περίθαλψη μετά τον Ν. 4238/2014 Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αιτιολογία της διοικητικής πράξης Καθηγητής Π. Λαζαράτος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Μ. Ευστρατίου Οι δημόσιοι σκοποί του αρ. 21 Συντ. και η αρχή της ισότητας Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγήτρια Π. Παπαπρρηγοπούλου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Αποφάσεις για το τέλος της ζωής Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Επίκουρος Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Ρύθμιση και εποπτεία του crowdfunding Καθηγητής Χ. Γκόρτσος 44

45 Προγεννητικός έλεγχος και προστασία της αξίας του ανθρώπου Η προστασία των προσωπικών δεδομένων υγείας με βάση τον Κανονισμό 2016/679 (GDPR) Η εποπτεία στους φορείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα European pillar of social rights τι αλλαγές σηματοδοτεί στην κοινωνική προστασία Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Καθηγήτρια Θ. Αντωνίου Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Δίκαιο του Περιβάλλοντος 45

46 Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πολεοδομικό κεκτημένο και αρχές βιώσιμής οικιστικής ανάπτυξης Αναπληρωτής Καθηγητής Π-Μ Ευστρατίου Καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος Ο δικαστικός έλεγχος της ρυθμιστικής παρέμβασης στον τομέα της ενέργειας E government Η περίπτωση της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγητής Π. Λαζαράτος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Χρηματικά εργαλεία περιβαλλοντικής προστασίας Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Νομολογία και νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές αυξημένης προστασίας Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Η αθέτηση της υποχρέωσης καταβολής φόρων και ο αποκλεισμός από τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Το προστατευτικό πλαίσιο για τις περιοχές του δικτύου Natura Σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μνημόνια συνεργασίας του Ν. 4072/2012 Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΓιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Α. Τσουρουφλής Καθηγητής Χ. Γκόρτσος Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Καθηγητής Γ. Δελλής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Παπασπύρου Καθηγητής Γ. Δελλής Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Γιαννακόπουλος Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου 46

47 Νομοθετικό πλαίσιο και νομολογία για την τεχνητή δάσωση Έννοια, Νομική Φύση και Δεσμευτικότητα χωροταξικών, ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων και μελετών Άδεια δόμησης και έλεγχος των ανεγειρόμενων υφιστάμενων οικοδομών Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Αναπληρωτής Καθηγητής Π-Μ Ευστρατίου Καθηγητής Γ. Δελλής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Π-Μ Ευστρατίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Καθηγητής Π. Λαζαράτος Η αρμοδιότητα της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Ανεξάρτητες αρχές μεταξύ εθνική και ευρωπαϊκής νομιμότητας Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής κι επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου Καθηγητής Γ. Δελλής Καθηγήτρια Γ. Σιούτη Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ηλιάδου Αναπληρωτής Καθηγητής Π-Μ Ευστρατίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π. Μουζουράκη Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Κονδύλης Π.Μ.Σ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ( Criminal law and Criminology) Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία 47

04. Εταιρείες & Χρηματοδότηση

04. Εταιρείες & Χρηματοδότηση 04. Εταιρείες & Χρηματοδότηση Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 7340010418001 Υποχρεώσεις Τραπεζών περί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το τραπεζικό Αν. Καθηγήτρια Αλ. Μικρουλέα απόρρητο 7340010418002

Διαβάστε περισσότερα

01 ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

01 ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 01 ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ Α.Μ. 7340010118001 Ζητήματα ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα Καθηγήτρια Κ.Α. Χριστακάκου-Φωτιάδη 7340010118002 Η έκταση της ευθύνης του λήπτη

Διαβάστε περισσότερα

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών και Δικαιοπραξιών Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ», ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», «ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ», ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», «ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ», ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», «ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Τα δημόσια έσοδα. Ανδρέας Τσουρουφλής

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Τα δημόσια έσοδα. Ανδρέας Τσουρουφλής Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2018-2019 Τα δημόσια έσοδα Ανδρέας Τσουρουφλής 19.11.2018 Δημόσια έσοδα 2 Είσπραξη των δημοσίων εσόδων Όργανα είσπραξης του Δημοσίου Δ.Ο.Υ. Τελωνεία Λοιπά όργανα είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Εναλλακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδυνάμωση

Η αποδυνάμωση Ακαδημίας 47 Αθήνα, Τ.Κ. 10672 Τηλ. 2103688656 Fax. 210 368 8640 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Email: dathanas@law.uoa.gr Πληροφορίες: Δ. Αθανασόπουλος 1.Αστικό Δίκαιο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4 01. ΤΜΉΜΑ ΠΡΩΤΟ 1 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΡΘΡΑ 1-3) 2 1.2. ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4 02. ΤΜΉΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 5 2.1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΡΘΡΑ 4 11) 6 2.2. Η ΙΔΡΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/ ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος 4548/2018 Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4548 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. Θέση του ζητήματος...1 Α. Το ζήτημα... 1 2. Αντίθεση συμφερόντων... 3 3. Έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου... 6 4. Διάγραμμα μελέτης...10 Β. Ιδιαιτερότητες του ζητήματος...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...5 Συντομογραφίες...15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 Α. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ... 17 Β. ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛ- ΛΑΓΩΝ... 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 18.2.2019 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α ορθή επανάληψη 15:00 17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ENNOIA ΔΙΚΑΙΟΥ Ι) Ορισμός, έννοια του κανόνα δικαίου, διάκριση από συγγενείς έννοιες ΙΙ) Δίκαιο-ηθική-εθιμοτυπία-συναλλακτικά ήθη ΙΙΙ) Βασικές διακρίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της κατά τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων στην ΑΕ ...

Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της κατά τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων στην ΑΕ ... ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΜ. ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ Αθήνα, 05.10.2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 ΕΝΑΡΞΗ 5.3.2018 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 15:00 17:00 Φορολογικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 ΕΝΑΡΞΗ 5.3.2018 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 15:00 17:00 Φορολογικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29645 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2841 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 433 Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 12 της υπ αριθμ. 270/26.8.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ο τροποποιημένος νόμος για την προστασία του καταναλωτή από τη σκοπιά ενός εμπορικολόγου... 1 2. Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

KEIMENO ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

KEIMENO ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ KEIMENO ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Ο ελληνικός λαός αναγκάστηκε τα τελευταία χρόνια να υποστεί σοβαρότατες θυσίες. Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 15:00 17:00 Φορολογικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.6.2018 Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 3 I. Γενικά... 3 II. Αρχαία δίκαια...... 3 III. Βυζαντινό δίκαιο... 7 IV. Μεταβυζαντινό δίκαιο... 8 V. Προεργασία του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 15:00 17:00 Φορολογικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4548/2018 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4541/2018 του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη, Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... ΧΙΙ Πρόλογος στο τεύχος Ια της πρώτης έκδοσης... XΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. V. Η εμπιστοσύνη ως αυτόνομο θεμέλιο ευθύνης του παραγωγού 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. V. Η εμπιστοσύνη ως αυτόνομο θεμέλιο ευθύνης του παραγωγού 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. Ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου.. 1 1. Ο εθνικός χαρακτήρας του αστικού δικαίου 1 2. Προώθηση της ενοποιήσεως μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...VII EΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η εγγύηση ως προσωπική παρεπόμενη ασφάλεια...1 I. Έννοια και προϋποθέσεις γέννησης της ευθύνης του εγγυητή... 1 II. Η πλοκή των έννομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Δικαίωμα δικαστικής προστασίας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 Εξεταζόμενα Μαθήματα 1. Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου

H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου 24 Νοεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ποινική ευθύνη Ζημία Εργατικά/ Εργασιακά/ Ασφαλιστικές εισφορές Προσωπικά δεδομένα Αθέμιτος/ Ελεύθερος Ανταγωνισμός Πνευματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ακαδημίας 47, Αθήνα, Τ.Κ. 10672 Τηλ. 210 3688656 Fax. 210 368 8640 Email: dathanas@law.uoa.gr Πληροφορίες: Δ. Αθανασόπουλος ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Π.Μ.Σ. 1.Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 3-9-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τετάρτη 2-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος. Α. Τσουρουφλής

Φορολογικό Δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος. Α. Τσουρουφλής Φορολογικό Δίκαιο Φορολογία εισοδήματος Α. Τσουρουφλής 17/4/2018 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 008-009 Υποχρεωτικά μαθήματα: Ώρες διδασκαλίας (διδ. μονάδες) Α Εξάμηνο 1 Συνταγματικό Δίκαιο Ι (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) Ιστορία του Δικαίου Δημοσιονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 Οκτωβρίου 2018 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡ. Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 210-3688656 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 Οκτωβρίου 2018 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι Χ Ευχαριστίες... χιιι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... χχιχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι Χ Ευχαριστίες... χιιι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... χχιχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις... ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι Χ Ευχαριστίες... χιιι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... χχιχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 2. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. ( έως ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. ( έως ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ακαδημίας 47, Αθήνα, Τ.Κ. 10672 Τηλ. 210 3688656 Fax. 210 368 8640 Email: dathanas@law.uoa.gr Πληροφορίες: Δ. Αθανασόπουλος ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 Οκτωβρίου 2018 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡ. Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 210-3688656 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 Οκτωβρίου 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς

Σχέδιο Νόμου για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς Σχέδιο Νόμου για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Γεώργιος Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή. 1. Προβληματισμός Μεθοδολογία... 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή. 1. Προβληματισμός Μεθοδολογία... 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 1. Προβληματισμός... 1 2. Μεθοδολογία... 5 3. Ιστορική και συγκριτική προσέγγιση... 11 α. Ιστορική προσέγγιση... 11 β. Συγκριτική προσέγγιση... 16 i. Γαλλία... 16 ii. Γερμανία... 20

Διαβάστε περισσότερα

Τα δημόσια έσοδα (συνέχεια)

Τα δημόσια έσοδα (συνέχεια) Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2017-2018 Τα δημόσια έσοδα (συνέχεια) Ανδρέας Τσουρουφλής 28.11.2017 Δημόσια έσοδα 2 Διοικητική εκτέλεση Αναγκαστική εκτέλεση Δημόσιο ως fisui: άρθρα 904 επ. ΚΠολΔ Δημόσιο ως imperium:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ...... V Τροποποιήσεις στα νομοθετήματα του Κώδικα από Φεβρουάριο 2014 έως Δεκέμβριο 2015... VII Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι... Β.Δ. ΤΗΣ 2/14 ΜΑΪΟΥ 1835 «ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΩΝ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 531 532 533 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ναυτικό Δίκαιο... 1 1.1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση... 1 1.2. Έθιμα, συνήθειες... 1 1.3. Ιστορικά... 1 2. Επισκόπηση του ΚΙΝΔ... 2 2.1. Γενικά... 2 2.2. Τα κεφάλαια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. (ορθή επανάληψη) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. (ορθή επανάληψη) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ορθή επανάληψη) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 45 Α 15:00 17:00 Εισαγωγή στο Λογιστικό Δίκαιο 26.2.2018 17:00 1900

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση. Δημήτριος Μάντζος Δικηγόρος ΥπΔΝ - Διαμεσολαβητής Εκτελεστικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ

Νέες Διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση. Δημήτριος Μάντζος Δικηγόρος ΥπΔΝ - Διαμεσολαβητής Εκτελεστικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ Νέες Διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση Δημήτριος Μάντζος Δικηγόρος ΥπΔΝ - Διαμεσολαβητής Εκτελεστικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ Διαμεσολάβηση Εναλλακτική και συμπληρωματική μέθοδος επίλυσης διαφορών Διαρθρωμένη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Αστικού Δικαίου Τηλέφωνο: 2310.99.64.60 e.mail: avaltoud@otenet.gr Ώρες ακρόασης: Τετάρτη 15.00-16.00, Πέμπτη, 13.00-14.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 7 Συντομογραφίες... 9 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 7 Συντομογραφίες... 9 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 Συντομογραφίες... 9 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγικά 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 33 Α. Γενικά... 33 Β. Συνταγματική κατοχύρωση... 34 Γ. Ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Γενικές Αρχές Αστικού 9.00-10.00 Γενικές Αρχές Αστικού Σαριπόλων, Οικονομίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2018 COM(2018) 184 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ακαδημίας 45, Αθήνα, Τ.Κ. 10672 Τηλ. 210-3688672 Fax. 210 368 8667 Πληροφορίες: Μ. Βελλή ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1)

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Διδακτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:15,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ακαδημίας 47, Αθήνα, Τ.Κ. 10672 Τηλ. 210 3688656 Fax. 210 368 8640 Email: dathanas@law.uoa.gr Πληροφορίες: Δ. Αθανασόπουλος ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 Π.Μ.Σ. 1.Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Γενικές Αρχές Αστικού 9.00-10.00 Γενικές Αρχές Αστικού Σαριπόλων, Οικονομίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ομ. καθ. Γ.Δ. Καλλιμόπουλου...VII Προλογικό σημείωμα συγγραφέα...ix Συντομογραφίες... XIX 1. Προδιάθεση... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Έννοια και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φο ρ ο λ ο γ ί α Κωδικός - Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τίτλος μαθήματος Φορολογία Υπεύθυνος

Φο ρ ο λ ο γ ί α Κωδικός - Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τίτλος μαθήματος Φορολογία Υπεύθυνος Φο ρ ο λ ο γ ί α Κωδικός - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τίτλος μαθήματος Φορολογία Υπεύθυνος Αθανάσιος Μανδήλας μαθήματος Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Εξάμηνο Α Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος: Μεθοδολογικές και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Ι. Αντικείμενο της μελέτης, σκοπός και μεθοδολογία ΙΙ. «Δικαιώματα» και «υποχρεώσεις» πολιτειακών οργάνων ΙΙΙ. Η αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Πλοία υπό την Ελληνική Σημαία Νηολόγηση Α. Κατά το άρθρο 5 ΚΔΝΔ 1 Αναγνωρίζονται ως ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε έλληνες υπηκόους ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06]

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [06.01.---] Ληξουριώτης Ι. Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. ( έως ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. ( έως ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ακαδημίας 47, Αθήνα, Τ.Κ. 10672 Τηλ. 210 3688656 Fax. 210 368 8640 Email: dathanas@law.uoa.gr Πληροφορίες: Δ. Αθανασόπουλος ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Αφορά όλους τους φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή, σε οποιαδήποτε εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή πριν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα