Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία"

Transcript

1 Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία

2 Γύν δηαζηάζεηο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Οξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο Αληηθείκελν: ηνπηθό παξαγσγηθό ζύζηεκα, πιεζπζκόο, ρξήζεηο γεο Κεληξηθέο έλλνηεο: (1) δξαζηεξηόηεηα, (2) ρξήζε γεο (θαηεγνξία, έληαζε, ζέζε) ΥΔΓΗΑΜΟ Οξγάλσζε ηνπ θηηζκέλνπ ρώξνπ ηεο πόιεο Αληηθείκελν: ξπκνηνκία ηεο πόιεο, γεσκεηξία ηνπ ζ.δ., νξηνζέηεζε κνξθνινγίαο Κεληξηθέο έλλνηεο: (1) γεσκεηξηθή νξγάλσζε, θαη (2) θαηαζθεπή ηεο πόιεο ρέζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ ρεδηαζκνύ Γηάθξηζε: αληηθεηκέλνπ θαη κεζόδνπ πλνρή: δηαδηθαζίαο θαη εμάξηεζεο ρεηξηζκώλ, ελόηεηα ρώξσλ (Κνηλσληθνύ-Κηηζκέλνπ)

3 Βαζηθέο θαηεγνξίεο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ Ρπζκηζηηθό ζρέδην Γεληθό πνιενδνκηθό ζρέδην ΥΟΟΑΠ Πνιενδνκηθή κειέηε Πνιενδνκηθή κειέηε αλάπιαζεο Οξγαλσκέλε δόκεζε (ΕΔΠ, ΒΗΠΔ, ΒΔΠΔ, Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο, ΠΟΣΑ)

4 Α. Οξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο (Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην) Πξνγξακκαηηζκόο / Μνληέια αζηηθήο αλάπηπμεο, νηθηζηηθώλ ελνηήησλ, ρξήζεσλ γεο, θπθινθνξίαο

5 Έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ Ρύζκηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πόιεο Θεσξεηηθή νπηηθή: (1) νξζνινγηζκόο: αλάιπζεπξόβιεςε-δξάζε, ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, (2) ζεζκνί πξνγξακκαηηζκνύ πζηαηηθά ζηνηρεία: (1) ν αζηηθόο ρώξνο θαη νη ζεσξίεο ζπγθξόηεζεο θαη κεηαβνιήο ηνπ, (2) ζηξαηεγηθή θαη ζηόρνη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, (3) ηα εξγαιεία ηεο παξέκβαζεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξήζεηο γεο, (4) ε ζεζκηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ

6 Μέζνδνο: νξζνινγηζκόο απνθάζεσλ 1. Ανάλςζη Πεξηγξαθή θαη θαηαλόεζε ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο Οηθνλνκηθνί θαη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί Καηαλόεζε θαη παξέκβαζε 2. ηπαηηγική και ζηόσοι Πξνηεξαηόηεηεο δξάζεο Πνιιαπινί νξζνινγηζκνί θαη ζηόρνη 3. Ππόγπαμμα Γπάζηρ: Δναλλακηικέρ λύζειρ, Αξιολόγηζη Γεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Τπάξρεη θαιύηεξε ιύζε ; 4. Δθαπμογή ηος ππογπάμμαηορ δπάζεων

7 1. ΑΝΑΛΤΖ ΌΡΗΑ, ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΛΤΖ θεζμική, λειηοςπγική, θαη ππογπαμμαηική νξηνζέηεζε ζεζκηθά όξηα: όξηα δήκσλ θαη λνκώλ ιεηηνπξγηθά όξηα: ζύζηεκα εκεξεζίσλ κεηαθηλήζεσλ, ζπκπιέγκαηα δξαζηεξηνηήησλ, νκνεηδείο δξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκαηηθά όξηα: πεξηνρή ζρεδίνπ πόιεο, πεξηνρή ξπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ ΓΔΓΟΜΔΝΑ δείγκα, δεηγκαηνιεςία, ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο Πξσηνγελή ζηνηρεία: εξσηεκαηνιόγην, απνγξαθηθά δειηία Γεπηεξνγελή ζηνηρεία: δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ζηαηηζηηθέο, ηξάπεδεο δεδνκέλσλ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ανάλςζη ηάζεων δείθηεο, αναλογική πποζέγγιζη μονηέλα, ζύλζεζε κεηαβιεηώλ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ύλδεζε κε δηαδηθαζίεο αζηηθνπνίεζεο ύλδεζε κε δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο πόιεο

8 1. Πληθςζμόρ Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο: γελλεηηθόηεηα, ζλεζηκόηεηα, κεηαλάζηεπζε Πιεζπζκηαθή πξόβιεςε: ζπλαξηήζεηο, πξόβιεςε ζε ζρέζε κε ρξήζεηο γεο, αλάιπζε ζπληζησζώλ πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο 2. Σοπικό παπαγωγικό ζύζηημα Παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Γηα-ηνκεαθέο θαη δηα-θιαδηθέο ζρέζεηο Δμεηδίθεπζε Απόδνζε 3. Απαζσόληζη Δλεξγόο πιεζπζκόο Γνκή ελεξγνύ πιεζπζκνύ θαηά ηνκέα θαη θιάδν Απαζρόιεζε θαη αλεξγία 4. Φςζικό πεπιβάλλον και σπήζειρ γηρ Δδαθηθή κνξθνινγία, γεσινγία Καιιηέξγεηεο Πεξηνρέο πξνζηαζίαο Υξήζεηο γεο θαη νη θαηεγνξίεο ηνπο

9 5. Βιομησανία Λεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο, θιάδνη θαη επηρεηξήζεηο Υσξνζέηεζε βηνκεραλίαο Τπνδνκέο θαη εμππεξέηεζε ηεο βηνκεραλίαο (ΒΗΠΔ, ΒΗΟΠΑ, θ.α.) Αλάιπζε κειινληηθώλ ηάζεσλ 6. Δμπόπιο Λεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ εκπνξίνπ Καηαλνκή θαη ρσξνζέηεζε θαηαζηεκάησλ, πεξηνρέο εκπνξίνπ Τπνδνκέο θαη εμππεξεηήζεηο γηα ην εκπόξην Αλάιπζε κειινληηθώλ ηάζεσλ 7. Καηοικία Πεξηγξαθή, δείθηεο θαηάζηαζεο θαη θαηάιεςεο θαηνηθίαο πλζήθεο παξαγσγήο θαηνηθίαο (απηνζηέγαζε, αληηπαξνρή, θνηλσληθή θαηνηθία) Έιιεηκκα θαηνηθίαο (πξνζθνξά δήηεζε) Αλάιπζε κειινληηθώλ ηάζεσλ 8. Κοινωνικόρ εξοπλιζμόρ Γεκόζηνο ρώξνο θαη εμνπιηζκόο Δμνπιηζκόο πεξηνρώλ θαηνηθίαο Υξεκαηνδόηεζε εμνπιηζκνύ Αλάιπζε κειινληηθώλ ηάζεσλ

10 2. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ Έννοια ζηπαηηγικήρ Πξνηεξαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ Υξνληθόο νξίδνληαο πλέπεηεο, δεζκεύζεηο, δξάζεηο Παξαδνηέα ζηξαηεγηθήο / απνδέθηεο ηεο ζηξαηεγηθήο Νομιμοποίηζη Πνηνο ζέηεη ζηόρνπο θαη επηινγέο (εθπξόζσπνη, πνιίηεο, κεραληθνί) Σν ζεζκηθό θαη πνιηηηθό πιαίζην ηεο πνιενδνκηθήο δξάζεο πκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο Δξειδίκεςζη ζηόσων ποζοηικοποίηζη ζηόσων πλνιηθνί ζηόρνη γηα ηελ πόιε ηόρνη θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο θαη ρξήζεηο γεο ηόρνη θαηά επηκέξνπο πεξηνρή

11 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ: ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, αμηνιόγεζε, βέιηηζηε ιύζε (εμεηδίθεπζε / θσδηθνπνίεζε ζηξαηεγηθήο) Δναλλακηικέρ λύζειρ Πξνεγνύκελεο ιύζεηο Μέζνδνη δεκηνπξγηθόηεηαο θαη παξαγσγήο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Αξιολόγηζη και επιλογή Μνληέιν αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο Κξηηέο θαη θξηηήξηα Βέληιζηη λύζη Τπάξρεη βέιηηζηε ιύζε? ηξαηεγηθέο, ζηόρνη θαη βέιηηζηεο ιύζεηο Κνηλσληθά, ιεηηνπξγηθά θαη ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βέιηηζηεο ιύζεο Ππόγπαμμα δπάζηρ Γνκή πξνγξάκκαηνο ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο Αλαιπηηθή πεξηγξαθή έξγσλ θαη δξάζεσλ Φάζεηο πινπνίεζεο, θνζηνιόγεζε, πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο Μειέηεο ζθνπηκόηεηαο Πηινηηθέο δξάζεηο

12 4. ΡΤΘΜΗΖ: Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Εώνερ πύθμιζηρ Εώλεο ρξήζεσλ γεο (Θεζκνζέηε ρξήζεσλ, ΕΟΔ, θνηλσθειείο ρξήζεηο, κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο) Εώλεο πνιενδνκηθώλ κεραληζκώλ Πολεοδομικοί μησανιζμοί Γ Μεηαθνξά Γ Καλνληζκνί δόκεζεο Εώλεο εηδηθώλ εληζρύζεσλ θαη θηλήηξσλ Έπγα ςποδομήρ και άλλα Γίθηπν θπθινθνξίαο Γίθηπα ύδξεπζεο, ΖΦ, νπηηθέο ίλεο Γεκόζηνο ρώξνο, εμνπιηζκόο Κνηλσθειείο ρώξνη Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα πινπνίεζεο Υπημαηοδόηηζη Μεραληζκνί ρξεκαηνδόηεζεο Ηδησηηθή δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε. Τπνβνήζεζε! Ππογπάμμαηα οπγανωμένηρ δόμηζηρ Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαηνηθίαο

13 Σειηθή πξόηαζε: απεηθόληζε δξάζεσλ

14 Β. Οξγάλσζε ηνπ θηηζκέλνπ ρώξνπ ηεο πόιεο (Δπέθηαζε, αλαζεώξεζε ζρεδίνπ πόιεο) ρεδηαζκόο θαη Μνληέια ξπκνηνκίαο θαη κνξθήο ηεο πόιεο

15 Έλλνηα ηνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ RIBA: αλαπόζπαζην ηκήκα αζηηθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε έκθαζε ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν ΒΑRΝΖΑΜ: ζρεδηαζκόο ζε ελδηάκεζε θιίκαθα, θαηαζηάζεηο 2 ηεηξ. ρηιηνκ. GOSLING & MAITLAND : κεηαμύ αξρηηεθηνληθήο θαη αζηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε δεκόζηνπ ρώξνπ

16 Αληηθείκελν Δκπεηξηθό: πξνζδηνξηζκόο ηνπ (1) ηζηνύ ηεο πόιεο ξπκνηνκίαο, (2) ζρέζεο όγθσλ θηηζκάησλ κε ηζηό, (3) γεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κνξθνινγίαο, (4) ρξήζεσλ γεο ζην εζσηεξηθό ησλ επηκέξνπο νηθηζηηθώλ ελνηήησλ. Θεσξεηηθό: ξύζκηζε θπζηθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο, έιεγρνο ησλ αληηζέζεσλ θαη αληαγσληζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο πόιεο. ρέζε πξνγξακκαηηζκνύ - ζρεδηαζκνύ: (1) γξακκηθή, δηαδνρή, (2) παξάιιειε, αλάδξαζε από ζρεδηαζκό ζε πξνγξακκαηηζκό, (3) επηθαιύςεηο θαηά ηελ άζθεζε ηεο πνιενδνκίαο.

17 Μέζνδνο αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ Α. Γηαδηθαζία Βήκαηα, θάζεηο, Γηαδνρηθέο επεμεξγαζίεο Β. ύληαμε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ: θαηαζθεπή θαη γεσκεηξία ηεο πόιεο Ηζηόο Ογθνκεηξία Μνξθνινγία Δπηπηώζεηο ηεο ρσξηθήο ζύληαμεο Κνηλσληθέο / νηθνλνκηθέο Λεηηνπξγηθέο Ηδενινγηθέο

18 Α. Γηαδηθαζία αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ

19 Β. ύληαμε ηνπ ρώξνπ (ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ) 1. ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1. γεσκεηξηθά 2. ειεύζεξα, κε θαλνληθά 2. ΓΗΑΣΑΞΖ ΒΑΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 3. ΥΩΡΟΗ 1. γξακκηθή 2. πεξίθεληξε 3. ζύκθσλα κε θάλαβν 4. ειεύζεξε, ηπραία 1. ρσξίο πξνζδηνξηζκέλα όξηα, "αλνηθηόο" 2. κε πξνζδηνξηζκέλα όξηα, "θιεηζηόο" 3. ξντθόο, ζπλερήο 4. δηαθξηηόο, αζπλερήο 5. νκνηνγελήο 6. εηεξνγελήο, ηεξαξρεκέλνο 4. ΡΤΘΜΟ 1. επαλάιεςε 2. ελαιιαζζόκελνο 3. κε πεξηνδηθόο 5. ΑΝΑΛΟΓΗΔ 1. αξκνληθέο ραξάμεηο 2. modulor 6. ΥΔΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ-ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 1. αληηζηνηρία 2. δηαθνξνπνίεζε 7. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ 1. λαόο - θηίζκα - δξόκνο 2. δξόκνο - πιαηεία - θηίζκα 3. δξόκνο - πιαηεία - νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 4. ειεύζεξνο ρώξνο - θηίζκα 8. ΤΜΒΟΛΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ηδέεο θαη αμίεο δηαθνξνπνηεκέλεο θαηά ηόπν θαη θνηλσληθή νκάδα

20 1. ΚΑΝΟΝΗΚΑ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηύπνη ΟΣ + ηύπνη ειεπζ. ρώξσλ 2. ΓΗΑΣΑΞΖ Πνιιαπινί θάλαβνη 3. ΥΩΡΟΗ ΟΣ: κε πξνζδηνξηζκέλα όξηα, "θιεηζηνί πλνηθίεο: αλνηθηόο ρώξνο/ επαλάιεςε ύλνιν: εηεξνγελήο, ηεξαξρεκέλνο 4. ΡΤΘΜΟ Δπαλάιεςε + δηαθνξνπνίεζε 5. ΑΝΑΛΟΓΗΔ 6.ΥΔΔΗ ΜΟΡΦΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Δζσηεξηθνύ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 7. ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΟΣ Γξόκνο- Διεύζεξνο ρώξνο 8. ΤΜΒΟΛΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ City beautiful / λενθιαζηθηζκόο

21 Γ. Δπηπηώζεηο ηεο ζύληαμεο Κοινωνικέρ επιπηώζειρ ηηρ γεωμεηπίαρ 1. Αναλςηική λογική (1) Iδιοκηηζία γηρ και ιζηόρ ηηρ πόληρ (θξίζηκε κεηαβιεηή : ε θαηαλνκή ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ρώξν, άξα ε πνζνηηθή έθθξαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηππνινγίαο) (2) Xπήζη γηρ και ιζηόρ πόληρ (θξίζηκε κεηαβιεηή: ε εηεξνγέλεηα ηνπ ηζηνύ θαη ε ρξήζε ρώξνπ) (3) Αξία γηρ και ιζηόρ ηηρ πόληρ (θξίζηκε κεηαβιεηή: ηα ζρήκαηα θαη νη δηαηάμεηο ησλ Ο.Σ., πεξίκεηξνο, πξόζβαζε, ζέζε) (4) Δμποπεςζιμόηηηα κηιζμάηων και διάηαξη ή μοπθή (θξίζηκε κεηαβιεηή : ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα) (5) Σεσνολογία καηαζκεςήρ και μοπθή κηιζμάηων (θξίζηκε κεηαβιεηή : ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο, ε ηππνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ) (6) Ηδεολογία, αιζθηηική και μοπθή ηων κηιζμάηων (θξίζηκε κεηαβιεηή : νη ζπκβνιηθέο αλαθνξέο θαη ηα πιηθά) 2. σολέρ ζσεδιαζμού Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Kunh θαη Broadbent, επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ε έλλνηα ηνπ Παξαδείγκαηνο, ε ζρεδηαζηηθή θνηλόηεηα. Γηεζληζκόο, δηεζλνπνίεζε ησλ πξνηύπσλ, δηεζλνπνίεζε ηερλνινγίαο (1) City beautiful (2) Garden City, απνθέληξσζε, απηνδηνηθνύκελεο θνηλόηεηεο (3) Ville radieuse θαη ε πύθλσζε θαη νξγάλσζε ρώξνπ κεγάιεο θιίκαθαο, καδηθόηεηα ζηελ ρξήζε θαη θαηαλάισζε ηνπ ρώξνπ (4) Πξναζηηαθή νξγάλσζε ηεο πόιεο θαη αηνκηθή θαηνηθία (5) Bauhaus θαη βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο πόιεο (6) Νεν-θνλζηξνπθηηβηζκόο θαη ε έλλνηα ηεο επειημίαο ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ θαηαζθεπή

22 Σειηθή πξόηαζε: απεηθόληζε γεσκεηξίαο

23 Σειηθή πξόηαζε

24 Μνληέια σο Μέζνδνο Πνιενδνκηθήο Οξγάλσζεο

25 Έλλνηα ηνπ κνληέινπ Ζ ζεκαζία ησλ κνληέισλ ζηελ επηζηεκνληθή ζθέςε Μνληέια ζηε πνιενδνκία Μνληέια ζπλνιηθήο αλάπηπμεο πόιεσλ Μνληεινπνίεζε / ηππνπνίεζε πξνβιεκάησλ Σππνπνίεζε ιύζεσλ Πξόηππεο ιύζεηο Μνληέια ρσξηθήο νξγάλσζεο Πνζνηηθά πξόηππα

26 Γύν θαηεγνξίεο πνιενδνκηθώλ κνληέισλ Αλγοπιθμικά μονηέλα Πνζνηηθέο ζρέζεηο Μεηαβιεηέο Παξάκεηξνη Αλεμάξηεηε /Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο Πποζδιοπιζμόρ αλγοπίθμος Έκθπαζη ζε Μεγέζε νηθηζκώλ Πιεζπζκό Υσξνζέηεζε ρξήζεσλ Δθηίκεζε κειινληηθώλ ηάζεσλ Υωπικά - Γεωμεηπικά μονηέλα Γεσκεηξηθέο ζρέζεηο Μνληέια κνξθνινγίαο Πξόηππεο δηαηάμεηο Πποζδιοπιζμόρ απσών ζσεδιαζμού (1-n) Έκθπαζη ζε επίπεδο Υξήζεσλ Ρπκνηνκίαο Μνξθνινγίαο

27 Μνληέια ρσξηθήο νξγάλσζεο ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦΟΡΑ Θέζε εληόο ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο ύλδεζε κε άιιεο ζπληζηώζεο ηεο πόιεο Κεληξηθή έλλνηα ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ Οξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οξγάλσζε ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο ρέζε αλάκεζα ζηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ ΜΔΓΔΘΖ ηνηρεία πνπ ηππνπνηεί ην κνληέιν Μεγέζε

28 Καζνιηθά κνληέια (1) City beautiful (2) Garden City, απνθέληξσζε, απηνδηνηθνύκελεο θνηλόηεηεο (3) Ville radieuse θαη ε πύθλσζε θαη νξγάλσζε ρώξνπ κεγάιεο θιίκαθαο, καδηθόηεηα ζηελ ρξήζε θαη θαηαλάισζε ηνπ ρώξνπ (4) Πξναζηηαθή νξγάλσζε ηεο πόιεο θαη αηνκηθή θαηνηθία (5) Bauhaus θαη βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο πόιεο (6) Νεν-θνλζηξνπθηηβηζκόο θαη ε έλλνηα ηεο επειημίαο ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ θαηαζθεπή

29 Μνληέια ζε ηκήκαηα πόιεσλ ζπλνηθίεο / clusters Αζηηθνπνίεζε ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο: αλάκημε πιεζπζκώλ θαη εζλνηήησλ Πξνβιήκαηα ζπλνίθεζεο θαη αλαζθάιεηαο Πνιενδνκηθά κνληέια ειέγρνπ (1) Τπεξπςσκέλεο ζπλδέζεηο θηηξηαθώλ κνλάδσλ (2) Shopping malls (3) Γηαηάμεηο επνπηείαο παλόπηηθνλ (4) Διεγρόκελεο δώλεο πόιεσλ (5) πγθξνηήκαηα θαηνηθίαο πςειήο αζθάιεηαο

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα