ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : και 1649 ΦΑΞ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161616 και 1649 ΦΑΞ : 210 5230577 Email : pfy@yyka.gov.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 14/1/2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Aρ. Πρ : Γ3α/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΣΑΧ. Δ/ΝΗ : Αριςτοτζλουσ 17 ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Αναςταςία Δθμθτρίου ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : και 1649 ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: «Επιςτθμονικι, νοςθλευτικι και εκπαιδευτικι διαςφνδεςθ όλων των δθμοςίων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ., που αποτελοφν το Ρ.Ε.Δ.Υ., με τα Νοςοκομεία τθσ Δ.Υ.Ρε. ςτθν οποία υπάγονται και τα οποία αποτελοφν Νοςοκομεία Αναφοράσ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ Ζχοντασ υπόψθ: 1. τισ διατάξεισ του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ. Α/2014) με κζμα «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείασ (ΠΕΔΥ), αλλαγή ςκοποφ του ΕΟΠΥΥ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ τθσ παρ 4 του άρκρου 2, 2. τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρ. 2 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) «Νόμοσ αρμοδιότητασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ για εφαρμογή του νόμου «Ζγκριςη των Σχεδίων Συμβάςεων Χρηματοδοτικήσ Διευκόλυνςησ.για τη μείωςη του δημοςίου χρζουσ και τη διάςωςη τησ εθνικήσ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 3. τισ διατάξεισ του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 4. τισ διατάξεισ του νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005) «Κώδικασ Ιατρικήσ Δεοντολογίασ», 5. τισ διατάξεισ των άρκρων 3, 6 Α και 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Εθνικό Σφςτημα Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 6. τισ διατάξεισ των άρκρων 17,18 και 19 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ. Α'/ ) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ», όπωσ ιςχφει, 7. τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ΡΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ Α) και τo γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, 8. το ΡΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Υγείασ», 9. τθ με αρικ / (ΦΕΚ 376/Β/2014) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Χωροταξική Κατανομή, ανά υγειονομική περιφζρεια, των υφιςτάμενων δομών υγείασ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίεσ μεταφζρονται και εντάςςονται ςτην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ τησ χώρασ», 10. τθ με αρικ. Υ3α/ΓΡ οικ / εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) με κζμα «Διαδικαςία εφαρμογήσ ν 4238/2014-Διευκρινίςεισ για τα ΚΥ και τισ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ τουσ ςτο πλαίςιο ζνταξησ και λειτουργίασ τουσ ςτο ΠΕΔΥ» (ΑΔΑ:ΒΙΘΧΘ- Σελίδα 1 από 18

2 Ξ97), 11. τθ με αρικ. Υ3/ΓΡ/οικ 23726/ εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) με κζμα «Διαδικαςία εφαρμογήσ του Ν. 4238/2014-Διευκρινίςεισ για την ζναρξη λειτουργίασ των Μονάδων Υγείασ του ΠΕΔΥ» ( ΑΔΑ: ΒΙΞΡΘ-7ΔΥ), 12. τθ με αρικ / (79568/ ) πρόταςθ τθσ 1 θσ ΔΥΡΕ, 13. τθ με αρικ /20952/ Β.Ο.Ε. (83235/ ) πρόταςθ τθσ 2 θσ ΔΥΡΕ, 14. τθ με αρικ / πρόταςθ τθσ 3 θσ ΥΡΕ, 15. τθν από πρόταςθ τθσ 4 θσ ΥΡΕ, 16. τθ με αρικ / (79914/ πρωτ. ΓΓ) πρόταςθ τθσ 5 θσ ΥΡΕ 17. τθν από πρόταςθ τθσ 6 θσ ΥΡΕ και 18. τισ με αρικ / (82816/ πρωτ. ΓΓ) και 13137/ (98517/ πρωτ. ΓΓ) προτάςεισ τθσ 7 θσ ΥΡΕ. ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 1. Τθν άμεςθ επιςτθμονικι, νοςθλευτικι και εκπαιδευτικι διαςφνδεςθ όλων των δθμοςίων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ., που αποτελοφν το Ρ.Ε.Δ.Υ., με τα Νοςοκομεία τθσ Δ.Υ.Ρε. ςτθν οποία υπάγονται και τα οποία αποτελοφν Νοςοκομεία Αναφοράσ, ωσ εξισ: 1Η ΤΠΕ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΝΟΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΥ ΛΑΥΙΟΥ ΓΝΑ "Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ" ΚΥ ΚΟΩΡΙΟΥ ΚΥ ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΜΥ ΚΟΩΡΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΥ ΣΡΑΤΩΝ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΘΣ ΚΥ ΑΦΘΝΑΣ ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ ΜΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΥ ΡΑΤΘΣΙΩΝ ΜΥ ΡΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΥ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΥ ΑΧΑΝΩΝ ΜΥ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ ΜΥ ΡΑΓΚΑΤΙΟΥ ΜΥ ΘΛΙΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΒΥΩΝΑ ΓΝ ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΓΝΝΘ "Θ ΣΩΤΘΙΑ" ΓΝΑ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ" (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) ΓΝΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ-ΡΑΤΘΣΙΩΝ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ) ΓΝΑ ΚΑΤ ΓΝΑ "ΚΟΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ-ΕΕΣ" ΓΝΑ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ" Σελίδα 2 από 18

3 ΜΥ ΔΑΦΝΘΣ ΜΥ ΗΩΓΑΦΟΥ ΜΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΕΝΤΟ ΡΑΙΔΟΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΜΥ ΒΥΩΝΑ ΜΥ ΑΘΘΝΑΣ ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΥ ΚΕΑΜΕΙΚΟΥ ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ τ.ταξυ ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΑ 3θσ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ (τ. ΔΕΘ) ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΑ ΡΑΤΘΣΙΩΝ (Λ.ΙΩΝΙΑΣ 166 (τ. ΔΕΘ) ΡΟΛΥΙΑΤΕΙΟ ΑΤΤΙΚΘΣ (τ. ΤΥΔΑ) ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" -ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 2Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΥ ΜΕΓΑΩΝ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΙΑΣΙΟ" ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΥ ΜΕΓΑΩΝ ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΥ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ ΚΥ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΟΥ (ΛΙΟΥΜΘ) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΜΥ ΧΑΪΔΑΙΟΥ ΜΥ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΜΥ ΙΛΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΟΘΕΟΥ ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΥ ΡΕΑΜΑΤΟΣ ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΥ ΒΑΘΣ ΓΟΝΚ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ" ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΙΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ"-ΓΝΔΑ "ΑΓΙΑ ΒΑΒΑΑ" (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΔΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ) ΓΝ "ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ Σελίδα 3 από 18

4 ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΥ ΡΕΙΑΙΑ ΙΑΤΕΙΟ ΡΕΙΑΙΑ τ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΜΥ ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΝ ΡΕΙΑΙΑ "ΤΗΑΝΕΙΟ" ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥ ΙΟΥ ΓΝ ΣΥΟΥ "ΒΑΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΡΩΙΟ" ΚΥ ΘΘΑΣ ΚΥ ΜΘΛΟΥ ΚΥ ΑΝΔΟΥ ΚΥ ΤΘΝΟΥ ΚΥ ΡΑΟΥ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥ ΕΜΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΧΩΑΣ ΑΜΟΓΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΚΥ ΑΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΝ ΟΔΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ ΚΥ ΕΜΡΩΝΑ "ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ"-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΩ ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ"- ΚΥ ΡΑΤΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΥ ΚΑΡΑΘΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΟΔΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ) ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΟΔΟΥ ΜΥ ΟΔΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΥ ΚΩ ΕΙΔΙΚΟ ΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΕΙΔΙΚΟ ΡΙ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΕΥΔΘΛΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΙΑΣ ΚΥ ΚΑΛΟΒΑΣΙΟΥ ΜΥ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΟΔΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ "ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ"-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΩ ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ"- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΣ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ") ΓΝ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ" ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ΚΥ ΡΛΩΜΑΙΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΘΣ ΚΥ ΡΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΚΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΜΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ Σελίδα 4 από 18

5 ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΧΙΟΥ ΚΥ ΡΥΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΝΟΜΟ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΜΥ ΧΙΟΥ ΙΑΤΕΙΟ ΧΙΟΥ τ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 3Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "Γ. ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΜΥ ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΚΕΝΤΟ ΡΑΙΔΟΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΥ ΡΥΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΑΣ) ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΙΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ τ. ΔΕΘ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΥ ΡΥΛΘΣ ΑΞΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ"(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ "Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ") ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ ΘΜΑΘΙΑΣ ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ ΜΥ ΒΕΟΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΒΕΟΙΑ) ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΡΙ ΑΓΓΕΛΟΧΩΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ ΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ) ΡΕΛΛΑΣ ΚΥ ΑΙΔΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΛΛΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΑΝΙΣΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) ΚΥ ΣΚΥΔΑΣ ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΥ ΚΥΑΣ ΒΥΣΘΣ ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΡΙΕΙΑΣ ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΟΥ ΓΝ ΡΕΛΛΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) Σελίδα 5 από 18

6 ΜΥ ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΥ ΣΕΒΙΩΝ ΓΝ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-"ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΟΗΑΝΘ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΜΥ ΚΟΗΑΝΘΣ ΜΥ ΚΑΡ/ΔΕΘ ΚΟΗΑΝΘΣ ΜΥ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΝ ΚΟΗΑΝΘΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- ΜΥ ΚΑΡ/ΔΕΘ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΘΣ ΓΝ ΓΕΒΕΝΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ ΜΥ ΓΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΥ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΙΚΟΥ ΓΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΜΥ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΝ ΦΛΩΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΘ Θ ΔΘΜΘΤΙΟΥ" ΜΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 4Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΗΑΓΚΛΙΒΕΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ" ΚΥ ΘΕΜΘΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΜΥ ΤΟΥΜΡΑΣ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ) ΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ ΤΙΑΝΔΙΑΣ ΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ (Β ΙΑΤΕΙΟ) ΕΙΔΙΚΟ ΡΙ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΑΤΕΙΑΣ ΜΥ 25ΘΣ ΜΑΤΙΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΡΑ ΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "ΑΓΙΟΣ ΡΑΥΛΟΣ" ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΡΟΛΥΚΑΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΙΚΙΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΔΟΣΑΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) ΜΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΩΝ ΚΥ ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΩΝ ΚΥ ΘΑΚΛΕΙΑΣ Σελίδα 6 από 18

7 ΚΥ ΟΔΟΡΟΛΘΣ ΚΥ ΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΗΙΧΝΘΣ ΚΥ ΝΙΓΙΤΑΣ ΚΥ ΣΤΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥ ΜΑΥΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥ ΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΚΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΚΥ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ ΚΥ ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΟΟΥΣ (ΚΑΥΩΝ) ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ ΜΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΒΟΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΣΑΜΟΘΑΚΘΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΕΒΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ) ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΚΕΝΤΟ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΟΥ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΑΜΑΣ ΚΥ ΡΟΣΟΤΣΑΝΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΜΑΣ ΚΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΟΚΟΡΙΟΥ ΚΥ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΥ ΔΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥ ΧΥΣΟΥΡΟΛΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥ ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΡΙΝΟΥ ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΡΘΣ ΚΥ ΣΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΚΥ ΙΑΣΜΟΥ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ Σελίδα 7 από 18

8 ΜΥ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΞΑΝΘΘΣ ΚΥ ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΘΣ ΚΥ ΕΧΙΝΟΥ ΚΥ ΑΒΔΘΩΝ ΜΥ ΞΑΝΘΘΣ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 5Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΑΙΣΑΣ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΛΑΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ & ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ" ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΤΥΝΑΒΟΥ "ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ & ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ") ΚΥ ΦΑΣΑΛΩΝ Μ.Υ. ΛΑΙΣΑΣ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΚΥ ΑΛΜΥΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΥ ΑΓΑΛΑΣΤΘΣ "ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ" ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΚΥ ΗΑΓΟΑΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΥ ΣΚΟΡΕΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΗΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΡΑΛΑΜΑ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΥ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΡΥΛΘΣ ΚΥ ΦΑΚΑΔΟΝΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ Μ.Υ. ΤΙΚΑΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΙΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΥ ΛΙΔΟΙΚΙΟΥ Σελίδα 8 από 18

9 ΡΕΒΕΝΤΟΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΙΝΟΥ Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΥ ΣΧΘΜΑΤΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΚΥ ΕΥΘΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΘΒΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΚΕΝΤΟΥ ΑΡΕΞΑΤΘΣΘΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΘΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΒΩΝ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΘΘΒΑ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΥ ΘΘΒΑΣ ΜΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΥ ΑΛΙΑΤΟΥ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΥ ΑΤ KAΜMENΩΝ ΒΟΥΛΩΝ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΥ ΜΑΚΑΚΩΜΘΣ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΙΑΤΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ (Τ. ΚΑΡ- ΔΕΘ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΒΩΝ "ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥ ΑΛΙΒΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΥΣΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΘΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΥ ΨΑΧΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Σελίδα 9 από 18

10 Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΤΕΙΑ ΑΛΙΒΕΙΟΥ (Τ.ΚΑΡ- ΔΕΘ) ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΦΑΓΚΙΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΝΟΜΟ ΙΑΤΕΙΑ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 6Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΤΩΝ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΕΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΡΑΤΑ) ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥ ΡΑΤΑΣ ΜΥ ΑΝΩ ΡΟΛΘΣ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥ ΑΚΑΤΑΣ Μ.Υ. ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΙΓΙΟ) ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΚΥ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΥ ΡΥΛΟΥ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΥ ΓΑΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΘ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΥ ΑΕΟΡΟΛΘΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΣΡΑΤΘ "Ι. & ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΙΚ. ΓΘΓΟΙΟΥ" ΚΥ ΚΑΣΤΟΕΙΟΥ ΜΥ ΣΡΑΤΘΣ (ΙΑΤΕΙΑ) ΚΥ ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΟΙ) ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΥ ΝΕΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΙΝΘΟΥ ΚΥ ΚΙΑΤΟΥ ΚΥ ΓΚΟΥΑΣ ΚΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΟΥ ΚΥ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΘΟΥ Μ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ ΜΥ ΚΟΙΝΘΟΥ ΑΚΑΔΙΑΣ ΚΥ ΑΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σελίδα 10 από 18

11 ΚΥ ΔΘΜΘΤΣΑΝΑΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΘΣ ΚΥ ΤΟΡΑΙΩΝ ΤΙΡΟΛΘΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΙΑΣ ΜΥ ΤΙΡΟΛΘΣ ΙΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΘΣ (τ. ΚΑΡ ΔΕΘ) ΤΙΡΟΛΘΣ "Θ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ" ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥ ΚΑΝΙΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥ ΛΥΓΟΥΙΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΓΟΣ) ΜΥ ΑΓΟΥΣ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΤΙΥΝΘΑΣ ΜΥ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΡΛΙΟ) ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΜΥ ΗΑΚΥΝΘΟΥ (ΙΑΤΕΙΑ) ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΥ ΙΘΑΚΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΚΥ ΣΑΜΘΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΜΥ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΚΥΑΣ Κ.Υ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΟΥ Κ.Υ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΟΥ Κ.Υ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΘΣ Κ.Υ ΡΑΞΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Σελίδα 11 από 18

12 ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΚΥΑΣ ΜΥ ΚΕΚΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΒΟΥΤΣΑΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ" ΚΥ ΔΕΒΙΤΗΙΑΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΥ ΡΑΜΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΕΒΕΗΑ ΚΥ ΘΕΣΡΩΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΚΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΡΑΓΑΣ ΜΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΚΥ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΥ ΜΑΓΑΙΤΙΟΥ ΚΥ ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ ΜΥ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΤΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΘΣ ΚΥ ΔΟΣΟΡΘΓΘΣ ΚΥ ΦΙΛΙΡΡΙΑΔΑΣ ΜΥ ΑΤΑΣ ΘΛΕΙΑΣ ΚΥ ΣΙΜΟΡΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΒΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΡΥΓΟΣ) ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΘΣ ΚΥ ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΥ ΗΑΧΑΩΣ ΚΥ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΜΥ ΡΥΓΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΓΙΝΙΟ) ΚΥ ΘΕΜΟΥ ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΡΟΥΛΩΝ Σελίδα 12 από 18

13 ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΑΣ ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΥ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ ΜΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΝΙΟΥ ΜΥ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 7Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΑΚΑΛΟΧΩΙΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ» (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΧΑΑΚΑ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ") ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥ ΜΟΙΩΝ ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΥ ΜΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΤΕΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΘΤΘΣ τ. ΚΑΡ/ΔΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ" ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΜΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΘΣ ΚΥ ΣΡΘΛΙΟΥ ΚΥ ΡΕΑΜΑΤΟΣ ΜΥ ΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥ ΤΗΕΜΙΑΔΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ") Σελίδα 13 από 18

14 ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΙΑΤΕΙΟ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟΥ ΧΟΝΙΩΝ ΡΑΘΘΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΡΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν περιςτατικά, που χριηουν νοςθλευτικισ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ςε κλινικζσ και από ειδικότθτεσ, που δεν υφίςτανται ςτα Νοςοκομεία Αναφοράσ, οι δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ διαςυνδζονται με οποιοδιποτε νοςοκομείο, τθσ οικείασ ΥΡΕ, διακζτει τισ αντίςτοιχεσ κλινικζσ και ειδικότθτεσ, το οποίο, ad hoc, κεωρείται Νοςοκομείο Αναφοράσ. 3. Στο πλαίςιο του ςυντονιςμοφ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ επιςτθμονικισ, νοςθλευτικισ και εκπαιδευτικισ διαςφνδεςθσ, ο Διοικθτισ τθσ ΥΡΕ, ςυγκροτεί Ομάδα Κοινϊν Δράςεων (εφεξισ: Ομάδα) αποτελοφμενθ από εκπροςϊπουσ των αρμόδιων κατά περίπτωςθ κεςμικϊν οργάνων. Συγκεκριμζνα: τα πζντε (5) μζλθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ τθσ οικείασ ΥΡΕ, τον Ρρόεδρο του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου Αναφοράσ, ζνα μζλοσ του αρμόδιου κατά περίπτωςθ κεςμικοφ οργάνου του Νοςοκομείου Αναφοράσ. Ο υποδιοικθτισ τθσ ΥΡΕ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ και προεδρεφει του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου ΡΦΥ, ςυντονίηει τθ δράςθ τθσ Ομάδασ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν προϊκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των αποφάςεων που λαμβάνονται ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Οι Συντονιςτζσ Επιςτθμονικισ Λειτουργίασ των ΚΥ (εφεξισ Συντονιςτισ) και οι Υπεφκυνοι Μονάδων Υγείασ (εφεξισ Υπεφκυνοσ) ενθμερϊνουν άμεςα τθν Ομάδα για κάκε ςχετικό κζμα, πρόταςθ ι πρόβλθμα που αφορά ςτθ διαςφνδεςθ. Σε περίπτωςθ που ςτθν Ομάδα τίκενται ι ςυηθτοφνται ειδικά κζματα διαςφνδεςθσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνθ δομι παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, ςτισ ςυηθτιςεισ τθσ Ομάδασ ςυμμετζχει απαραίτθτα και ο Συντονιςτισ ι Υπεφκυνοσ ανάλογα με το αν πρόκειται για ΚΥ ι ΜΥ. Το κάκε μζλοσ αναπλθρϊνεται από το αντίςτοιχο μζλοσ, όπωσ προβλζπεται από τισ οικείεσ διατάξεισ. Σελίδα 14 από 18

15 Ο υποδιοικθτισ τθσ ΥΡΕ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ομάδασ, ειςθγείται ςτον Διοικθτι τθσ οικείασ ΥΡΕ, ο οποίοσ, ςτθ ςυνζχεια, ζχει τθν ευκφνθ και αποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων. Πλεσ οι προτάςεισ των Συντονιςτϊν και Υπευκφνων, οι αντίςτοιχεσ γνϊμεσ τθσ Ομάδασ και Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ ΥΡΕ, αναρτϊνται ςε ειδικό τμιμα του ιςτοτόπου κάκε ΥΡΕ, προκειμζνου να ενθμερϊνεται άμεςα το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ ΥΡΕ. Τα ανωτζρω υποβάλλονται ςτθ Δ/νςθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και Ρρόλθψθσ, του Υπουργείου Υγείασ, και περιλαμβάνονται ςτον ετιςιο Απολογιςμό Δράςεων ΡΦΥ. Συγκριτικοί Απολογιςμοί Δράςεων ΡΦΥ, που αναλιφκθκαν από κάκε ΥΡΕ με αναλυτικά ςτοιχεία επιδόςεων αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου Υγείασ ανά εξάμθνο. 4. Σκοπόσ τθσ επιςτημονικήσ, νοςηλευτικήσ και εκπαιδευτικήσ διαςφνδεςησ, είναι θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων υγείασ του πολίτθ, ο προςανατολιςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτάσ του ςτο ςφςτθμα υγείασ και θ ολοκλθρωμζνθ ανατροφοδότθςθ ωσ προσ τθν πορεία τθσ υγείασ του, ειδικότερα ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ υπθρεςιϊν υγείασ α)των περιπτϊςεων άμεςθσ (επείγουςασ) αντιμετϊπιςθσ, β) τθσ διαχείριςθσ χρονίων νοςθμάτων και γ) τθσ βελτίωςθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ των πολιτϊν. Στο πλαίςιο τθσ επιςτημονικήσ και εκπαιδευτικήσ διαςφνδεςησ, οι Συντονιςτζσ και οι Υπεφκυνοι, ειςθγοφνται ςτον υποδιοικθτι τθσ οικείασ ΥΡΕ, τθν υλοποίθςθ των επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για το ιατρικό, νοςθλευτικό και λοιπό προςωπικό των δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, προςανατολιςμζνων ςτισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ ςτο πεδίο τθσ ΡΦΥ, με δυνατότθτα ςυμμετοχισ κάκε κατθγορίασ προςωπικοφ και αξιοποίθςθσ των υποδομϊν των Νοςοκομείων τθσ οικείασ ΥΡΕ. Ο υποδιοικθτισ τθσ ΥΡΕ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ομάδασ, ειςθγείται ςτον Διοικθτι τθσ οικείασ ΥΡΕ, ο οποίοσ, ςτθ ςυνζχεια, ζχει τθν ευκφνθ και αποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ των επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Στόχοσ των δράςεων κα είναι ο κοινόσ προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ ζργων και προγραμμάτων, (όπωσ ενδεικτικά, κατάρτιςθσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ και των επαγγελματιϊν ΡΦΥ του ΡΕΔΥ, ανάπτυξθσ προγραμμάτων διαχείριςθσ χρονίων αςκενειϊν, μζςα από ζνα ςφςτθμα παραπομπϊν ςε κλινικζσ ι ιατροφσ ειδικοτιτων των Νοςοκομείων Αναφοράσ με τθν εφαρμογι ςχετικϊν κλινικϊν πρωτοκόλλων, ςφνταξθσ προτάςεων και υλοποίθςθ ςχετικϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, ερευνθτικϊν ι άλλων προγραμμάτων ι μελετϊν κλπ), ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ επιταγζσ τθσ επιςτιμθσ, ϊςτε οι μονάδεσ ΡΦΥ να είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν Σελίδα 15 από 18

16 αποτελεςματικότερα, ποιοτικότερα και αποδοτικότερα ςε επίπεδο κοινότθτασ για τθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν του ΡΕΔΥ. Στο πλαίςιο αυτό, τα Νοςοκομεία Αναφοράσ, καλοφνται άμεςα να εξαςφαλίςουν και να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ του προςωπικοφ του ΡΕΔΥ ςτισ επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ και κάκε ανάλογο υλικό που διατθροφν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικτυακισ πρόςβαςθσ). Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικήσ διαςφνδεςησ, οι Συντονιςτζσ και Υπεφκυνοι του ΡΕΔΥ τθσ οικείασ ΥΡΕ, ειςθγοφνται ςτον Υποδιοικθτι τθσ ΥΡΕ, τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων των δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, από κοινοφ με τα Νοςοκομεία Αναφοράσ, αρμόδιουσ κεςμικοφσ φορείσ και ιδρφματα Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Στόχοσ των δράςεων κα είναι θ αξιοποίθςθ των ικανοτιτων και θ ανάπτυξθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, μζςω τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κζματα τθσ αντιμετϊπιςθσ του επείγοντοσ, τθσ διαχείριςθσ των χρονίων νοςθμάτων και δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ. Επιπλζον, αξιοποιοφνται και οι δυνατότθτεσ τθλεκπαίδευςθσ, με τθ βοικεια είτε ειδικϊν πλατφορμϊν είτε απλϊν προγραμμάτων διαδικτυακισ επικοινωνίασ, που διατίκενται ελεφκερα ςτο διαδίκτυο. Στισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τμθμάτων των Νοςοκομείων, που άπτονται αντικειμζνων και αναγκϊν των δομϊν ΡΦΥ, μπορεί να ςυμμετζχει προςωπικό δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ. Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ των ιατρϊν προσ απόκτθςθ ειδικότθτασ και τθν πρακτικι άςκθςθ ςπουδαςτϊν, όπωσ ενδεικτικά, των ςχολϊν Νοςθλευτικισ, Μαιευτικισ, Φυςικοκεραπείασ, Ψυχολογίασ κ.α., ιςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Στο πλαίςιο τθσ νοςηλευτικήσ διαςφνδεςησ, κακιερϊνεται θ διαδικαςία τθσ παραπομπισ από τισ δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ προσ τα Νοςοκομεία Αναφοράσ, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: o Ανάγκθσ εξειδικευμζνθσ φροντίδασ από ιατροφσ ειδικοτιτων και άλλουσ επαγγελματίεσ ΡΦΥ ι επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ και νοςθλείασ ςτο Νοςοκομείο Αναφοράσ. o Ανάγκθσ πραγματοποίθςθσ περαιτζρω διαγνωςτικοφ ελζγχου, (ενδεικτικά: εργαςτθριακόσ ι απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ), όταν τμιμα ι ςφνολο αυτοφ δεν δφναται να πραγματοποιθκεί ςε κάποια μονάδα του ΡΕΔΥ. o Ανάγκθσ περαιτζρω διερεφνθςθσ τθσ υγείασ. o Ανάγκθσ κάλυψθσ περιςτατικϊν πζραν του ωραρίου λειτουργίασ των μονάδων του ΡΕΔΥ. Σελίδα 16 από 18

17 Θ παραπομπι κα γίνεται: o o Στα ΤΕΡ του Νοςοκομείου Αναφοράσ, εφόςον εφθμερεφει, για τθν αντιμετϊπιςθ του επείγοντοσ/ζκτακτου περιςτατικοφ Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοςοκομείου Αναφοράσ για τον προγραμματιςμό νοςθλείασ, επζμβαςθσ ι διαχείριςθσ χρονίων νοςθμάτων ςε κλινικζσ ι από ιατροφσ ειδικοτιτων. Θ παραπομπι από τισ μονάδεσ του ΡΕΔΥ προσ τα Νοςοκομεία, εκτελείται μζςω του περιβάλλοντοσ τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ (e-prescription) και παραδίδεται ςτον αςκενι. Το ζντυπο παραπομπήσ αςθενή παραδίδεται ςτον ενδιαφερόμενο πολίτθ/αςκενι, από τθ δθμόςια δομι παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, ο οποίοσ το παραδίδει ςτο γραφείο κίνθςθσ ι ςτθ γραμματεία των εξωτερικϊν ιατρείων του Νοςοκομείου Αναφοράσ. Το ζντυπο παραπομπήσ αςθενή περιζχει τα εξισ: επϊνυμο, πατρϊνυμο και όνομα αςκενοφσ τθν θλικία του τον αςφαλιςτικό του φορζα τον αρικμό μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθν θμερομθνία αιτία παραπομπισ-παροφςα κατάςταςθ υγείασ, *τίκεται θ κφρια διάγνωςθ (πχ. ζμφραγμα μυοκαρδίου)+ για τθν οποία γίνεται θ παραπομπι και όπου αυτι δεν είναι δυνατι αναγράφεται ςφμπτωμα/πρόβλθμα/κατάςταςθ υγείασ (πχ: προκάρδιο άλγοσ). Αιτιολογία παραπομπισ μπορεί, επίςθσ, να αποτελεί και θ ζλλειψθ απαραίτθτων διαγνωςτικϊν, κεραπευτικϊν ι άλλων υποςτθρικτικϊν μζςων. ςφντομο ατομικό ιςτορικό-κυριότερα παρόντα νοςιματα και τρζχουςα φαρμακευτικι αγωγι (αναγράφεται θ τυχόν φαρμακευτικι αγωγι τθν οποία λαμβάνει ο αςκενισόνομα φαρμακευτικισ ουςίασ/δοςολογικό ςχιμα) κφρια ευριματα ιςτορικοφ και κλινικισ εξζταςθσ ςτθν περίπτωςθ που ζχει προθγθκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, αναφζρονται και ςχετικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ ενδεικτικά, θ ϊρα δειγματολθψίασ, τα αίτια δειγματολθψίασ και πικανά ευριματα. ςτοιχεία ιατροφ Το ζντυπο παραπομπήσ αςθενή φζρει τθν υπογραφι του παραπζμποντοσ ιατροφ. Σελίδα 17 από 18

18 Το γραφείο κίνθςθσ ι θ γραμματεία των εξωτερικϊν ιατρείων του Νοςοκομείου Αναφοράσ, καταγράφουν τα ζντυπα παραπομπήσ αςθενών ςε ειδικό βιβλίο που τθρείται ςε αυτζσ και ζχουν τθν ευκφνθ αποςτολισ ςτθ δθμόςια δομι παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ του απαντθτικοφ ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ. Το πρϊτο δεκαιμερο εκάςτου μθνόσ, οι ανωτζρω υπθρεςίεσ αποςτζλλουν τα δεδομζνα, που αφοροφν ςτα ζντυπα παραπομπισ αςκενϊν ςτθν οικεία ΔΥΡΕ, με κοινοποίθςθ ςτισ δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ απ όπου προιλκαν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των υπθρεςιϊν με δεδομζνα νοςθλευτικισ κίνθςθσ και χριςθσ υπθρεςιϊν υγείασ. Ο Υποδιοικθτισ, μετά τθ ςυγκζντρωςθ των ανωτζρω ςτοιχείων, ενθμερϊνει τθν Ομάδα με ςτόχο: τθν παρακολοφκθςθ των παραπομπϊν, με ςκοπό τθν εξεφρεςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτο επίπεδο τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν, με ζμφαςθ ςτθν ικανοποίθςθ των πολιτϊν που παραπζμπονται, τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των λιςτϊν αναμονισ των δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ όςο και των Νοςοκομείων Αναφοράσ. 5. Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Κοινοποίηςη: Εκνικό Τυπογραφείο Καποδιςτρίου 34, 10432, Ακινα (με τθν παράκλθςθ να δθμοςιευκεί ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ) Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΒΟΡΙΔΗ Σελίδα 18 από 18

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα