ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : και 1649 ΦΑΞ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161616 και 1649 ΦΑΞ : 210 5230577 Email : pfy@yyka.gov.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 14/1/2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Aρ. Πρ : Γ3α/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΣΑΧ. Δ/ΝΗ : Αριςτοτζλουσ 17 ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Αναςταςία Δθμθτρίου ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : και 1649 ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: «Επιςτθμονικι, νοςθλευτικι και εκπαιδευτικι διαςφνδεςθ όλων των δθμοςίων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ., που αποτελοφν το Ρ.Ε.Δ.Υ., με τα Νοςοκομεία τθσ Δ.Υ.Ρε. ςτθν οποία υπάγονται και τα οποία αποτελοφν Νοςοκομεία Αναφοράσ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ Ζχοντασ υπόψθ: 1. τισ διατάξεισ του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ. Α/2014) με κζμα «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείασ (ΠΕΔΥ), αλλαγή ςκοποφ του ΕΟΠΥΥ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ τθσ παρ 4 του άρκρου 2, 2. τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρ. 2 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) «Νόμοσ αρμοδιότητασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ για εφαρμογή του νόμου «Ζγκριςη των Σχεδίων Συμβάςεων Χρηματοδοτικήσ Διευκόλυνςησ.για τη μείωςη του δημοςίου χρζουσ και τη διάςωςη τησ εθνικήσ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 3. τισ διατάξεισ του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 4. τισ διατάξεισ του νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005) «Κώδικασ Ιατρικήσ Δεοντολογίασ», 5. τισ διατάξεισ των άρκρων 3, 6 Α και 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Εθνικό Σφςτημα Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 6. τισ διατάξεισ των άρκρων 17,18 και 19 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ. Α'/ ) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ», όπωσ ιςχφει, 7. τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ΡΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ Α) και τo γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, 8. το ΡΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Υγείασ», 9. τθ με αρικ / (ΦΕΚ 376/Β/2014) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Χωροταξική Κατανομή, ανά υγειονομική περιφζρεια, των υφιςτάμενων δομών υγείασ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίεσ μεταφζρονται και εντάςςονται ςτην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ τησ χώρασ», 10. τθ με αρικ. Υ3α/ΓΡ οικ / εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) με κζμα «Διαδικαςία εφαρμογήσ ν 4238/2014-Διευκρινίςεισ για τα ΚΥ και τισ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ τουσ ςτο πλαίςιο ζνταξησ και λειτουργίασ τουσ ςτο ΠΕΔΥ» (ΑΔΑ:ΒΙΘΧΘ- Σελίδα 1 από 18

2 Ξ97), 11. τθ με αρικ. Υ3/ΓΡ/οικ 23726/ εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) με κζμα «Διαδικαςία εφαρμογήσ του Ν. 4238/2014-Διευκρινίςεισ για την ζναρξη λειτουργίασ των Μονάδων Υγείασ του ΠΕΔΥ» ( ΑΔΑ: ΒΙΞΡΘ-7ΔΥ), 12. τθ με αρικ / (79568/ ) πρόταςθ τθσ 1 θσ ΔΥΡΕ, 13. τθ με αρικ /20952/ Β.Ο.Ε. (83235/ ) πρόταςθ τθσ 2 θσ ΔΥΡΕ, 14. τθ με αρικ / πρόταςθ τθσ 3 θσ ΥΡΕ, 15. τθν από πρόταςθ τθσ 4 θσ ΥΡΕ, 16. τθ με αρικ / (79914/ πρωτ. ΓΓ) πρόταςθ τθσ 5 θσ ΥΡΕ 17. τθν από πρόταςθ τθσ 6 θσ ΥΡΕ και 18. τισ με αρικ / (82816/ πρωτ. ΓΓ) και 13137/ (98517/ πρωτ. ΓΓ) προτάςεισ τθσ 7 θσ ΥΡΕ. ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 1. Τθν άμεςθ επιςτθμονικι, νοςθλευτικι και εκπαιδευτικι διαςφνδεςθ όλων των δθμοςίων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν Ρ.Φ.Υ., που αποτελοφν το Ρ.Ε.Δ.Υ., με τα Νοςοκομεία τθσ Δ.Υ.Ρε. ςτθν οποία υπάγονται και τα οποία αποτελοφν Νοςοκομεία Αναφοράσ, ωσ εξισ: 1Η ΤΠΕ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΝΟΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΥ ΛΑΥΙΟΥ ΓΝΑ "Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ" ΚΥ ΚΟΩΡΙΟΥ ΚΥ ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΜΥ ΚΟΩΡΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΥ ΣΡΑΤΩΝ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΘΣ ΚΥ ΑΦΘΝΑΣ ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ ΜΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΥ ΡΑΤΘΣΙΩΝ ΜΥ ΡΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΥ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΥ ΑΧΑΝΩΝ ΜΥ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ ΜΥ ΡΑΓΚΑΤΙΟΥ ΜΥ ΘΛΙΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΒΥΩΝΑ ΓΝ ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΓΝΝΘ "Θ ΣΩΤΘΙΑ" ΓΝΑ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ" (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) ΓΝΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ-ΡΑΤΘΣΙΩΝ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ) ΓΝΑ ΚΑΤ ΓΝΑ "ΚΟΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ-ΕΕΣ" ΓΝΑ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ" Σελίδα 2 από 18

3 ΜΥ ΔΑΦΝΘΣ ΜΥ ΗΩΓΑΦΟΥ ΜΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΕΝΤΟ ΡΑΙΔΟΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΜΥ ΒΥΩΝΑ ΜΥ ΑΘΘΝΑΣ ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΥ ΚΕΑΜΕΙΚΟΥ ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ τ.ταξυ ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΑ 3θσ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ (τ. ΔΕΘ) ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΑ ΡΑΤΘΣΙΩΝ (Λ.ΙΩΝΙΑΣ 166 (τ. ΔΕΘ) ΡΟΛΥΙΑΤΕΙΟ ΑΤΤΙΚΘΣ (τ. ΤΥΔΑ) ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" -ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 2Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΥ ΜΕΓΑΩΝ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΙΑΣΙΟ" ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΥ ΜΕΓΑΩΝ ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΥ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ ΚΥ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΟΥ (ΛΙΟΥΜΘ) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΜΥ ΧΑΪΔΑΙΟΥ ΜΥ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΜΥ ΙΛΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΟΘΕΟΥ ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΥ ΡΕΑΜΑΤΟΣ ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΥ ΒΑΘΣ ΓΟΝΚ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ" ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΙΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ"-ΓΝΔΑ "ΑΓΙΑ ΒΑΒΑΑ" (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΔΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ) ΓΝ "ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ Σελίδα 3 από 18

4 ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ ΚΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΥ ΡΕΙΑΙΑ ΙΑΤΕΙΟ ΡΕΙΑΙΑ τ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΜΥ ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΝ ΡΕΙΑΙΑ "ΤΗΑΝΕΙΟ" ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥ ΙΟΥ ΓΝ ΣΥΟΥ "ΒΑΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΡΩΙΟ" ΚΥ ΘΘΑΣ ΚΥ ΜΘΛΟΥ ΚΥ ΑΝΔΟΥ ΚΥ ΤΘΝΟΥ ΚΥ ΡΑΟΥ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥ ΕΜΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΧΩΑΣ ΑΜΟΓΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΚΥ ΑΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΝ ΟΔΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ ΚΥ ΕΜΡΩΝΑ "ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ"-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΩ ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ"- ΚΥ ΡΑΤΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΥ ΚΑΡΑΘΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΟΔΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ) ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΟΔΟΥ ΜΥ ΟΔΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΥ ΚΩ ΕΙΔΙΚΟ ΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ ΕΙΔΙΚΟ ΡΙ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΕΥΔΘΛΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΙΑΣ ΚΥ ΚΑΛΟΒΑΣΙΟΥ ΜΥ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΟΔΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ "ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ"-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΩ ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ"- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΣ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ") ΓΝ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ" ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ΚΥ ΡΛΩΜΑΙΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΘΣ ΚΥ ΡΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΚΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΜΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ Σελίδα 4 από 18

5 ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΧΙΟΥ ΚΥ ΡΥΓΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ΝΟΜΟ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΜΥ ΧΙΟΥ ΙΑΤΕΙΟ ΧΙΟΥ τ. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 3Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "Γ. ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΜΥ ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΚΕΝΤΟ ΡΑΙΔΟΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΥ ΡΥΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΑΣ) ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΙΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ τ. ΔΕΘ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΥ ΡΥΛΘΣ ΑΞΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ"(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ "Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ") ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ ΘΜΑΘΙΑΣ ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ ΜΥ ΒΕΟΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΒΕΟΙΑ) ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΡΙ ΑΓΓΕΛΟΧΩΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ ΜΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ) ΡΕΛΛΑΣ ΚΥ ΑΙΔΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΛΛΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΑΝΙΣΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) ΚΥ ΣΚΥΔΑΣ ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΥ ΚΥΑΣ ΒΥΣΘΣ ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΡΙΕΙΑΣ ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΟΥ ΓΝ ΡΕΛΛΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) Σελίδα 5 από 18

6 ΜΥ ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΥ ΣΕΒΙΩΝ ΓΝ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-"ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΟΗΑΝΘ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΜΥ ΚΟΗΑΝΘΣ ΜΥ ΚΑΡ/ΔΕΘ ΚΟΗΑΝΘΣ ΜΥ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΝ ΚΟΗΑΝΘΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- ΜΥ ΚΑΡ/ΔΕΘ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΘΣ ΓΝ ΓΕΒΕΝΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ ΜΥ ΓΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΥ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΙΚΟΥ ΓΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΜΥ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΝ ΦΛΩΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΘ Θ ΔΘΜΘΤΙΟΥ" ΜΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 4Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΗΑΓΚΛΙΒΕΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ" ΚΥ ΘΕΜΘΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΜΥ ΤΟΥΜΡΑΣ "ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ) ΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ ΤΙΑΝΔΙΑΣ ΤΟΡΙΚΟ ΙΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ (Β ΙΑΤΕΙΟ) ΕΙΔΙΚΟ ΡΙ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΑΤΕΙΑΣ ΜΥ 25ΘΣ ΜΑΤΙΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΡΑ ΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ "ΑΓΙΟΣ ΡΑΥΛΟΣ" ΚΙΛΚΙΣ ΚΥ ΡΟΛΥΚΑΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΙΚΙΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΔΟΣΑΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) ΜΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΩΝ ΚΥ ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΩΝ ΚΥ ΘΑΚΛΕΙΑΣ Σελίδα 6 από 18

7 ΚΥ ΟΔΟΡΟΛΘΣ ΚΥ ΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΥ ΝΕΑΣ ΗΙΧΝΘΣ ΚΥ ΝΙΓΙΤΑΣ ΚΥ ΣΤΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥ ΜΑΥΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥ ΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΚΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΚΥ ΡΑΛΑΙΟΧΩΙΟΥ ΚΥ ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΟΟΥΣ (ΚΑΥΩΝ) ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ ΜΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΒΟΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΣΑΜΟΘΑΚΘΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΕΒΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ) ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΚΕΝΤΟ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΟΥ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΑΜΑΣ ΚΥ ΡΟΣΟΤΣΑΝΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΜΑΣ ΚΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΟΚΟΡΙΟΥ ΚΥ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΥ ΔΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥ ΧΥΣΟΥΡΟΛΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥ ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΘΣ ΚΥ ΡΙΝΟΥ ΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΔΟΡΘΣ ΚΥ ΣΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΚΥ ΙΑΣΜΟΥ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ Σελίδα 7 από 18

8 ΜΥ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΞΑΝΘΘΣ ΚΥ ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΘΣ ΚΥ ΕΧΙΝΟΥ ΚΥ ΑΒΔΘΩΝ ΜΥ ΞΑΝΘΘΣ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 5Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΑΙΣΑΣ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΛΑΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ & ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ" ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΤΥΝΑΒΟΥ "ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ & ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ") ΚΥ ΦΑΣΑΛΩΝ Μ.Υ. ΛΑΙΣΑΣ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΚΥ ΑΛΜΥΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΥ ΑΓΑΛΑΣΤΘΣ "ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ" ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΚΥ ΗΑΓΟΑΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΥ ΣΚΟΡΕΛΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΗΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΡΑΛΑΜΑ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΥ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΚΑΛΑΜΡΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΡΥΛΘΣ ΚΥ ΦΑΚΑΔΟΝΑΣ ΤΙΚΑΛΩΝ Μ.Υ. ΤΙΚΑΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΙΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΥ ΛΙΔΟΙΚΙΟΥ Σελίδα 8 από 18

9 ΡΕΒΕΝΤΟΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΙΝΟΥ Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΥ ΣΧΘΜΑΤΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΚΥ ΕΥΘΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΘΒΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΚΕΝΤΟΥ ΑΡΕΞΑΤΘΣΘΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΘΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΒΩΝ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΘΘΒΑ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΥ ΘΘΒΑΣ ΜΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΥ ΑΛΙΑΤΟΥ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΥ ΑΤ KAΜMENΩΝ ΒΟΥΛΩΝ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΥ ΜΑΚΑΚΩΜΘΣ ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΙΑΤΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ (Τ. ΚΑΡ- ΔΕΘ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΒΩΝ "ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥ ΑΛΙΒΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΥΣΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΘΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΥ ΨΑΧΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Σελίδα 9 από 18

10 Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΤΕΙΑ ΑΛΙΒΕΙΟΥ (Τ.ΚΑΡ- ΔΕΘ) ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΦΑΓΚΙΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΝΟΜΟ ΙΑΤΕΙΑ ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 6Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΤΩΝ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΕΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΡΑΤΑ) ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΥ ΡΑΤΑΣ ΜΥ ΑΝΩ ΡΟΛΘΣ ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥ ΑΚΑΤΑΣ Μ.Υ. ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΙΓΙΟ) ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΚΥ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΥ ΡΥΛΟΥ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΥ ΓΑΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΘ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΥ ΑΕΟΡΟΛΘΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΣΡΑΤΘ "Ι. & ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΙΚ. ΓΘΓΟΙΟΥ" ΚΥ ΚΑΣΤΟΕΙΟΥ ΜΥ ΣΡΑΤΘΣ (ΙΑΤΕΙΑ) ΚΥ ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΟΙ) ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΥ ΝΕΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΙΝΘΟΥ ΚΥ ΚΙΑΤΟΥ ΚΥ ΓΚΟΥΑΣ ΚΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΟΥ ΚΥ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΘΟΥ Μ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ ΜΥ ΚΟΙΝΘΟΥ ΑΚΑΔΙΑΣ ΚΥ ΑΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σελίδα 10 από 18

11 ΚΥ ΔΘΜΘΤΣΑΝΑΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΘΣ ΚΥ ΤΟΡΑΙΩΝ ΤΙΡΟΛΘΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΙΑΣ ΜΥ ΤΙΡΟΛΘΣ ΙΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΘΣ (τ. ΚΑΡ ΔΕΘ) ΤΙΡΟΛΘΣ "Θ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ" ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥ ΚΑΝΙΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥ ΛΥΓΟΥΙΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΓΟΣ) ΜΥ ΑΓΟΥΣ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΤΙΥΝΘΑΣ ΜΥ ΝΑΥΡΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΡΛΙΟ) ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΜΥ ΗΑΚΥΝΘΟΥ (ΙΑΤΕΙΑ) ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΥ ΙΘΑΚΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΚΥ ΣΑΜΘΣ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΜΥ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΚΥΑΣ Κ.Υ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΟΥ Κ.Υ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΟΥ Κ.Υ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΘΣ Κ.Υ ΡΑΞΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Σελίδα 11 από 18

12 ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΚΥΑΣ ΜΥ ΚΕΚΥΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΒΟΥΤΣΑΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ" ΚΥ ΔΕΒΙΤΗΙΑΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΥ ΡΑΜΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΕΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΕΒΕΗΑ ΚΥ ΘΕΣΡΩΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΚΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΥ ΡΑΓΑΣ ΜΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΚΥ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΥ ΜΑΓΑΙΤΙΟΥ ΚΥ ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ ΜΥ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΤΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΘΣ ΚΥ ΔΟΣΟΡΘΓΘΣ ΚΥ ΦΙΛΙΡΡΙΑΔΑΣ ΜΥ ΑΤΑΣ ΘΛΕΙΑΣ ΚΥ ΣΙΜΟΡΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΚΥ ΒΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΡΥΓΟΣ) ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΘΣ ΚΥ ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΥ ΗΑΧΑΩΣ ΚΥ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΜΥ ΡΥΓΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΑΓΙΝΙΟ) ΚΥ ΘΕΜΟΥ ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΡΟΥΛΩΝ Σελίδα 12 από 18

13 ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΑΣ ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΥ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ ΜΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΥ ΑΓΙΝΙΟΥ ΜΥ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΦΤ 7Η ΤΠΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΑΚΑΛΟΧΩΙΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ» (ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΧΑΑΚΑ ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ") ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥ ΜΟΙΩΝ ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΥ ΜΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΤΕΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΘΤΘΣ τ. ΚΑΡ/ΔΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ" ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑΤΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΜΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΘΣ ΚΥ ΣΡΘΛΙΟΥ ΚΥ ΡΕΑΜΑΤΟΣ ΜΥ ΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥ ΤΗΕΜΙΑΔΟΥ (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ") Σελίδα 13 από 18

14 ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΙΑΤΕΙΟ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟΥ ΧΟΝΙΩΝ ΡΑΘΘΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΡΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν περιςτατικά, που χριηουν νοςθλευτικισ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ςε κλινικζσ και από ειδικότθτεσ, που δεν υφίςτανται ςτα Νοςοκομεία Αναφοράσ, οι δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ διαςυνδζονται με οποιοδιποτε νοςοκομείο, τθσ οικείασ ΥΡΕ, διακζτει τισ αντίςτοιχεσ κλινικζσ και ειδικότθτεσ, το οποίο, ad hoc, κεωρείται Νοςοκομείο Αναφοράσ. 3. Στο πλαίςιο του ςυντονιςμοφ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ επιςτθμονικισ, νοςθλευτικισ και εκπαιδευτικισ διαςφνδεςθσ, ο Διοικθτισ τθσ ΥΡΕ, ςυγκροτεί Ομάδα Κοινϊν Δράςεων (εφεξισ: Ομάδα) αποτελοφμενθ από εκπροςϊπουσ των αρμόδιων κατά περίπτωςθ κεςμικϊν οργάνων. Συγκεκριμζνα: τα πζντε (5) μζλθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ τθσ οικείασ ΥΡΕ, τον Ρρόεδρο του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου Αναφοράσ, ζνα μζλοσ του αρμόδιου κατά περίπτωςθ κεςμικοφ οργάνου του Νοςοκομείου Αναφοράσ. Ο υποδιοικθτισ τθσ ΥΡΕ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ και προεδρεφει του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου ΡΦΥ, ςυντονίηει τθ δράςθ τθσ Ομάδασ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν προϊκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των αποφάςεων που λαμβάνονται ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Οι Συντονιςτζσ Επιςτθμονικισ Λειτουργίασ των ΚΥ (εφεξισ Συντονιςτισ) και οι Υπεφκυνοι Μονάδων Υγείασ (εφεξισ Υπεφκυνοσ) ενθμερϊνουν άμεςα τθν Ομάδα για κάκε ςχετικό κζμα, πρόταςθ ι πρόβλθμα που αφορά ςτθ διαςφνδεςθ. Σε περίπτωςθ που ςτθν Ομάδα τίκενται ι ςυηθτοφνται ειδικά κζματα διαςφνδεςθσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνθ δομι παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, ςτισ ςυηθτιςεισ τθσ Ομάδασ ςυμμετζχει απαραίτθτα και ο Συντονιςτισ ι Υπεφκυνοσ ανάλογα με το αν πρόκειται για ΚΥ ι ΜΥ. Το κάκε μζλοσ αναπλθρϊνεται από το αντίςτοιχο μζλοσ, όπωσ προβλζπεται από τισ οικείεσ διατάξεισ. Σελίδα 14 από 18

15 Ο υποδιοικθτισ τθσ ΥΡΕ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ομάδασ, ειςθγείται ςτον Διοικθτι τθσ οικείασ ΥΡΕ, ο οποίοσ, ςτθ ςυνζχεια, ζχει τθν ευκφνθ και αποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων. Πλεσ οι προτάςεισ των Συντονιςτϊν και Υπευκφνων, οι αντίςτοιχεσ γνϊμεσ τθσ Ομάδασ και Αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ ΥΡΕ, αναρτϊνται ςε ειδικό τμιμα του ιςτοτόπου κάκε ΥΡΕ, προκειμζνου να ενθμερϊνεται άμεςα το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ ΥΡΕ. Τα ανωτζρω υποβάλλονται ςτθ Δ/νςθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και Ρρόλθψθσ, του Υπουργείου Υγείασ, και περιλαμβάνονται ςτον ετιςιο Απολογιςμό Δράςεων ΡΦΥ. Συγκριτικοί Απολογιςμοί Δράςεων ΡΦΥ, που αναλιφκθκαν από κάκε ΥΡΕ με αναλυτικά ςτοιχεία επιδόςεων αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου Υγείασ ανά εξάμθνο. 4. Σκοπόσ τθσ επιςτημονικήσ, νοςηλευτικήσ και εκπαιδευτικήσ διαςφνδεςησ, είναι θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων υγείασ του πολίτθ, ο προςανατολιςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτάσ του ςτο ςφςτθμα υγείασ και θ ολοκλθρωμζνθ ανατροφοδότθςθ ωσ προσ τθν πορεία τθσ υγείασ του, ειδικότερα ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ υπθρεςιϊν υγείασ α)των περιπτϊςεων άμεςθσ (επείγουςασ) αντιμετϊπιςθσ, β) τθσ διαχείριςθσ χρονίων νοςθμάτων και γ) τθσ βελτίωςθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ των πολιτϊν. Στο πλαίςιο τθσ επιςτημονικήσ και εκπαιδευτικήσ διαςφνδεςησ, οι Συντονιςτζσ και οι Υπεφκυνοι, ειςθγοφνται ςτον υποδιοικθτι τθσ οικείασ ΥΡΕ, τθν υλοποίθςθ των επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για το ιατρικό, νοςθλευτικό και λοιπό προςωπικό των δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, προςανατολιςμζνων ςτισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ ςτο πεδίο τθσ ΡΦΥ, με δυνατότθτα ςυμμετοχισ κάκε κατθγορίασ προςωπικοφ και αξιοποίθςθσ των υποδομϊν των Νοςοκομείων τθσ οικείασ ΥΡΕ. Ο υποδιοικθτισ τθσ ΥΡΕ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ομάδασ, ειςθγείται ςτον Διοικθτι τθσ οικείασ ΥΡΕ, ο οποίοσ, ςτθ ςυνζχεια, ζχει τθν ευκφνθ και αποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ των επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Στόχοσ των δράςεων κα είναι ο κοινόσ προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ ζργων και προγραμμάτων, (όπωσ ενδεικτικά, κατάρτιςθσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ και των επαγγελματιϊν ΡΦΥ του ΡΕΔΥ, ανάπτυξθσ προγραμμάτων διαχείριςθσ χρονίων αςκενειϊν, μζςα από ζνα ςφςτθμα παραπομπϊν ςε κλινικζσ ι ιατροφσ ειδικοτιτων των Νοςοκομείων Αναφοράσ με τθν εφαρμογι ςχετικϊν κλινικϊν πρωτοκόλλων, ςφνταξθσ προτάςεων και υλοποίθςθ ςχετικϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, ερευνθτικϊν ι άλλων προγραμμάτων ι μελετϊν κλπ), ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ επιταγζσ τθσ επιςτιμθσ, ϊςτε οι μονάδεσ ΡΦΥ να είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν Σελίδα 15 από 18

16 αποτελεςματικότερα, ποιοτικότερα και αποδοτικότερα ςε επίπεδο κοινότθτασ για τθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν του ΡΕΔΥ. Στο πλαίςιο αυτό, τα Νοςοκομεία Αναφοράσ, καλοφνται άμεςα να εξαςφαλίςουν και να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ του προςωπικοφ του ΡΕΔΥ ςτισ επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ και κάκε ανάλογο υλικό που διατθροφν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικτυακισ πρόςβαςθσ). Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικήσ διαςφνδεςησ, οι Συντονιςτζσ και Υπεφκυνοι του ΡΕΔΥ τθσ οικείασ ΥΡΕ, ειςθγοφνται ςτον Υποδιοικθτι τθσ ΥΡΕ, τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων των δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, από κοινοφ με τα Νοςοκομεία Αναφοράσ, αρμόδιουσ κεςμικοφσ φορείσ και ιδρφματα Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Στόχοσ των δράςεων κα είναι θ αξιοποίθςθ των ικανοτιτων και θ ανάπτυξθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, μζςω τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κζματα τθσ αντιμετϊπιςθσ του επείγοντοσ, τθσ διαχείριςθσ των χρονίων νοςθμάτων και δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ. Επιπλζον, αξιοποιοφνται και οι δυνατότθτεσ τθλεκπαίδευςθσ, με τθ βοικεια είτε ειδικϊν πλατφορμϊν είτε απλϊν προγραμμάτων διαδικτυακισ επικοινωνίασ, που διατίκενται ελεφκερα ςτο διαδίκτυο. Στισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τμθμάτων των Νοςοκομείων, που άπτονται αντικειμζνων και αναγκϊν των δομϊν ΡΦΥ, μπορεί να ςυμμετζχει προςωπικό δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ. Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ των ιατρϊν προσ απόκτθςθ ειδικότθτασ και τθν πρακτικι άςκθςθ ςπουδαςτϊν, όπωσ ενδεικτικά, των ςχολϊν Νοςθλευτικισ, Μαιευτικισ, Φυςικοκεραπείασ, Ψυχολογίασ κ.α., ιςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Στο πλαίςιο τθσ νοςηλευτικήσ διαςφνδεςησ, κακιερϊνεται θ διαδικαςία τθσ παραπομπισ από τισ δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ προσ τα Νοςοκομεία Αναφοράσ, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: o Ανάγκθσ εξειδικευμζνθσ φροντίδασ από ιατροφσ ειδικοτιτων και άλλουσ επαγγελματίεσ ΡΦΥ ι επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ και νοςθλείασ ςτο Νοςοκομείο Αναφοράσ. o Ανάγκθσ πραγματοποίθςθσ περαιτζρω διαγνωςτικοφ ελζγχου, (ενδεικτικά: εργαςτθριακόσ ι απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ), όταν τμιμα ι ςφνολο αυτοφ δεν δφναται να πραγματοποιθκεί ςε κάποια μονάδα του ΡΕΔΥ. o Ανάγκθσ περαιτζρω διερεφνθςθσ τθσ υγείασ. o Ανάγκθσ κάλυψθσ περιςτατικϊν πζραν του ωραρίου λειτουργίασ των μονάδων του ΡΕΔΥ. Σελίδα 16 από 18

17 Θ παραπομπι κα γίνεται: o o Στα ΤΕΡ του Νοςοκομείου Αναφοράσ, εφόςον εφθμερεφει, για τθν αντιμετϊπιςθ του επείγοντοσ/ζκτακτου περιςτατικοφ Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοςοκομείου Αναφοράσ για τον προγραμματιςμό νοςθλείασ, επζμβαςθσ ι διαχείριςθσ χρονίων νοςθμάτων ςε κλινικζσ ι από ιατροφσ ειδικοτιτων. Θ παραπομπι από τισ μονάδεσ του ΡΕΔΥ προσ τα Νοςοκομεία, εκτελείται μζςω του περιβάλλοντοσ τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ (e-prescription) και παραδίδεται ςτον αςκενι. Το ζντυπο παραπομπήσ αςθενή παραδίδεται ςτον ενδιαφερόμενο πολίτθ/αςκενι, από τθ δθμόςια δομι παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ, ο οποίοσ το παραδίδει ςτο γραφείο κίνθςθσ ι ςτθ γραμματεία των εξωτερικϊν ιατρείων του Νοςοκομείου Αναφοράσ. Το ζντυπο παραπομπήσ αςθενή περιζχει τα εξισ: επϊνυμο, πατρϊνυμο και όνομα αςκενοφσ τθν θλικία του τον αςφαλιςτικό του φορζα τον αρικμό μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθν θμερομθνία αιτία παραπομπισ-παροφςα κατάςταςθ υγείασ, *τίκεται θ κφρια διάγνωςθ (πχ. ζμφραγμα μυοκαρδίου)+ για τθν οποία γίνεται θ παραπομπι και όπου αυτι δεν είναι δυνατι αναγράφεται ςφμπτωμα/πρόβλθμα/κατάςταςθ υγείασ (πχ: προκάρδιο άλγοσ). Αιτιολογία παραπομπισ μπορεί, επίςθσ, να αποτελεί και θ ζλλειψθ απαραίτθτων διαγνωςτικϊν, κεραπευτικϊν ι άλλων υποςτθρικτικϊν μζςων. ςφντομο ατομικό ιςτορικό-κυριότερα παρόντα νοςιματα και τρζχουςα φαρμακευτικι αγωγι (αναγράφεται θ τυχόν φαρμακευτικι αγωγι τθν οποία λαμβάνει ο αςκενισόνομα φαρμακευτικισ ουςίασ/δοςολογικό ςχιμα) κφρια ευριματα ιςτορικοφ και κλινικισ εξζταςθσ ςτθν περίπτωςθ που ζχει προθγθκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, αναφζρονται και ςχετικζσ πλθροφορίεσ, όπωσ ενδεικτικά, θ ϊρα δειγματολθψίασ, τα αίτια δειγματολθψίασ και πικανά ευριματα. ςτοιχεία ιατροφ Το ζντυπο παραπομπήσ αςθενή φζρει τθν υπογραφι του παραπζμποντοσ ιατροφ. Σελίδα 17 από 18

18 Το γραφείο κίνθςθσ ι θ γραμματεία των εξωτερικϊν ιατρείων του Νοςοκομείου Αναφοράσ, καταγράφουν τα ζντυπα παραπομπήσ αςθενών ςε ειδικό βιβλίο που τθρείται ςε αυτζσ και ζχουν τθν ευκφνθ αποςτολισ ςτθ δθμόςια δομι παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ του απαντθτικοφ ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ. Το πρϊτο δεκαιμερο εκάςτου μθνόσ, οι ανωτζρω υπθρεςίεσ αποςτζλλουν τα δεδομζνα, που αφοροφν ςτα ζντυπα παραπομπισ αςκενϊν ςτθν οικεία ΔΥΡΕ, με κοινοποίθςθ ςτισ δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ απ όπου προιλκαν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των υπθρεςιϊν με δεδομζνα νοςθλευτικισ κίνθςθσ και χριςθσ υπθρεςιϊν υγείασ. Ο Υποδιοικθτισ, μετά τθ ςυγκζντρωςθ των ανωτζρω ςτοιχείων, ενθμερϊνει τθν Ομάδα με ςτόχο: τθν παρακολοφκθςθ των παραπομπϊν, με ςκοπό τθν εξεφρεςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτο επίπεδο τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν, με ζμφαςθ ςτθν ικανοποίθςθ των πολιτϊν που παραπζμπονται, τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των λιςτϊν αναμονισ των δθμόςιων δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ΡΦΥ όςο και των Νοςοκομείων Αναφοράσ. 5. Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Κοινοποίηςη: Εκνικό Τυπογραφείο Καποδιςτρίου 34, 10432, Ακινα (με τθν παράκλθςθ να δθμοςιευκεί ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ) Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΒΟΡΙΔΗ Σελίδα 18 από 18

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/10/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: Υ3/Γ.Π. οικ.132842 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Αγγ. Μπουρνού, Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 13.149.701,17 5.894.284,20 7.255.416,97 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ. Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ

Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ. Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ ΣΕΣΑΡΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑ Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ Επίκοσρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Παμεπιστήμιο Πελοπομμήσοσ Επιστημομικός Σσμεργάτης Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

1 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) - ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) ΚΘΤΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 2 ΔΕ

1 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) - ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) ΚΘΤΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) - ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) ΚΘΤΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 93 20 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδε ση όλων των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης Διασφάλιση Εσόδων Νοσοκομεία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη βεβαίωση νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ (και λοιπά ταμεία) σε σχέση με το σύνολο των εσόδων που δηλώνουν Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης 82 Κατάταξη Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα