ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό: α. την εκµετάλλευση της παραγόµενης θερµότητας για τη θέρµανση διαφόρων χώρων β. την παραγωγή µηχανικής ενέργειας γ. την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δ. για όλους τους παραπάνω λόγους. 2. Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης εξαρτάται: α. µόνο από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και προϊόντων β. µόνο από την ποσότητα των αντιδρώντων γ. µόνο από τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης δ. απ όλους τους παραπάνω παράγοντες. 3. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις οι οποίες αναφέρονται στην πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης δεν είναι σωστή; α. η ενθαλπία του συστήµατος µεταβλήθηκε κατά -12 kj β. η ενθαλπία του συστήµατος µεταβλήθηκε από την αρχική τιµή των 142 kj στην τελική τιµή των 13 kj γ. η ενθαλπία του συστήµατος µειώθηκε δ. η ενθαλπία των αντιδρώντων ήταν µεγαλύτερη από την ενθαλπία των προϊόντων. 4. Η ενέργεια που ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης υπό σταθερή πίεση, ονοµάζεται: 57

2 α. ενθαλπία γ. µεταβολή εσωτερικής ενέργειας β. χηµική ενέργεια δ. µεταβολή ενθαλπίας. 5. Από τη θερµοχηµική εξίσωση C + O 2 CO 2, Η = -94kcal, προκύπτει ότι: α. κατά την καύση οποιασδήποτε ποσότητας C εκλύονται 94 kcal β. η θερµότητα που απορροφάται από το περιβάλλον κατά το σχηµατισµό 1mol CO 2 είναι 94 kcal γ. κατά την καύση 1mol C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94 kcal δ. µάζα C + µάζα O 2 = µάζα CO 2-94 kcal. 6. Για κάθε εξώθερµη αντίδραση η οποία πραγµατοποιείται υπό σταθερή πίεση ισχύει: α. Η προϊόντων < γ. Η προϊόντων < Η αντιδρώντων β. Η > δ. Η αντιδρώντων = - Η προϊόντων. 7. Ο όρος «πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης» χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη µεταβολή της ενθαλπίας όταν: α. η αντίδραση πραγµατοποιείται σε ιδανικές συνθήκες β. κατά τη διάρκεια της αντίδρασης η θερµοκρασία δε µεταβάλλεται γ. ο υπολογισµός της αναφέρεται σε πίεση 1atm και στους 298Κ δ. ο υπολογισµός της αναφέρεται σε πίεση 1atm και στους C. 8. Η πρότυπη ενθαλπία Η της αντίδρασης Η / 2 Ο 2 Η 2 Ο εξαρτάται: α. από τη φυσική κατάσταση του παραγόµενου Η 2 Ο β. από τις µάζες των αντιδρώντων και τη φυσική κατάσταση των προϊόντων γ. από τις µάζες και τη φύση των σωµάτων που αντιδρούν δ. από τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης του συστήµατος δ. είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες. 9. Από τη θερµοχηµική εξίσωση Η 2 (g) + 1 / 2 Ο 2 (g) Η 2 Ο (l), Η = -286 kj προκύπτει ότι: α. κατά την καύση οποιασδήποτε ποσότητας Η 2 ελευθερώνονται 286 kj β. κατά τον σχηµατισµό 1mol υγρού νερού απορροφώνται 286 kj 58

3 γ. κατά την καύση 1mol Η 2 προς υδρατµούς ελευθερώνονται 286 kj δ. η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του υγρού νερού είναι -286 kj/mol. 1. Από τη µελέτη της χηµικής εξίσωσης KCl (s) K + (aq) + Cl - (aq), Η = +17,2kcal, συµπεραίνεται ότι: α. η διάσπαση του KCl στα συστατικά του στοιχεία είναι αντίδραση ενδόθερµη Η β. κατά τη διάλυση KCl σε νερό µειώνεται η θερµοκρασία 2 Ο (l) του συστήµατος γ. η οξείδωση του Κ από το Cl είναι αντίδραση εξώθερµη δ. Η προϊόντων < Η αντιδρώντων. 11. Από τη χηµική εξίσωση Ν 2 + 3Η 2 2ΝΗ 3, Η = -22kcal, προκύπτει ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ 3 είναι: α. 22kcal/mol γ. -11kcal/mol β. 44kcal/mol δ. -22kcal. 12. Οι αντιδράσεις καύσης είναι: α. ενδόθερµες β. εξώθερµες γ. ενδόθερµες ή εξώθερµες ανάλογα µε το σώµα που καίγεται δ. ενδόθερµες ή εξώθερµες ανάλογα µε τις συνθήκες της αντίδρασης. 13. Η τιµή της πρότυπης ενθαλπίας σχηµατισµού του Ο 2 : α. είναι ίση µε µηδέν β. είναι θετική γ. είναι αρνητική δ. εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες αναφέρεται. 14. Αν για τη χηµική εξίσωση 3O 2 (g) 2O 3 (g), δίνεται ότι Η >, τότε συµπεραίνεται ότι: α. το όζον (O 3 ) είναι η σταθερότερη µορφή του οξυγόνου β. η αρχική κατάσταση του συστήµατος είναι σταθερότερη από την τελική γ. δε µπορεί να υπάρχει στη φύση τριατοµικό οξυγόνο 59

4 δ. το όζον περιέχει ενέργεια. 15. Η ενθαλπία σχηµατισµού του ΗΝΟ 3 αναφέρεται στη χηµική µετατροπή που συµβολίζεται από τη χηµική εξίσωση: α. 1 / 2 H / 2 N / 2 O 2 HNO 3 β. H + N + 3O HNO 3 γ. 1 / 2 N 2 O / 2 H 2 O HNO 3 δ. σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω χηµικές εξισώσεις. 16. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης εκφράζει τη θερµότητα που εκλύεται κατά την εξουδετέρωση σε καθορισµένες συνθήκες: α. ενός mol οξέος από ένα mol βάσης β. ενός mol ιόντων Η + από ένα mol ιόντων ΟΗ - γ. ενός ιόντος Η + από ένα ιόν ΟΗ - δ. οξέος από βάση προς σχηµατισµό ενός mol άλατος. 17. Η ενθαλπία διάσπασης χηµικού δεσµού είναι: α. πάντα θετική γ. άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική β. πάντα αρνητική δ. µηδέν για όλους τους χηµικούς δεσµούς. 18. Ο σχηµατισµός χηµικών δεσµών είναι διαδικασία: α. εξώθερµη ( Η < ) β. ενδόθερµη ( Η > ) γ. θερµοουδέτερη ( Η = ) δ. ενδόθερµη, εξώθερµη ή θερµοουδέτερη, ανάλογα µε το είδος του δεσµού. 19. Η ενθαλπία διάσπασης του δεσµού Η-Η: α. αναφέρεται στη µετατροπή Η 2 2Η και είναι θετική β. αναφέρεται στη µετατροπή 2Η Η 2 και είναι αρνητική γ. µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω µετατροπές, αρκεί αυτό να δηλώνεται 6

5 δ. αναφέρεται στη µετατροπή Η 2 2Η, αλλά η τιµή της εξαρτάται από τους νέους δεσµούς που σχηµατίζουν τα άτοµα του Η. 2. Η ισοδυναµία Α + + Β - Γ, Η 1 = α kcal Γ Α + + Β -, Η 2 = -α kcal, αποτελεί µία έκφραση: α. της αρχής διατήρησης του φορτίου β. του νόµου του Hess γ. του νόµου Lavoisier - Laplace δ. του νόµου διατήρησης της ύλης. 21. Γνωρίζοντας ότι οι ενθαλπίες των δεσµών C-C και C=C είναι αντίστοιχα +347kJ/mol και +612kJ/mol συµπεραίνουµε ότι: α. ο δεσµός C-C είναι ισχυρότερος του δεσµού C=C β. ο δεσµός C-C είναι ασθενέστερος του δεσµού C=C γ. η αντίδραση CH 2 =CH 2 + H 2 CH 3 -CH 3 είναι ενδόθερµη δ. δεν είναι δυνατό να προκύψει κανένα από τα παραπάνω συµπεράσµατα. 22. Ο θερµοχηµικός κύκλος: σε συνδυασµό µε τη σχέση Η = Η 1 + Η 2 + Η 3, εκφράζουν: α. το νόµο του Hess Η Α γ. το νόµο διατήρησης της µάζας β. το νόµο Lavoisier - Laplace δ. την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Η 1 Η 3 Β 23. Από τη θερµοχηµική εξίσωση Η H 2 Γ 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), Η = -286kJ, προκύπτει η θερµοχηµική εξίσωση: α. 2H 2 (g) + O 2(g) 2H 2 O (l), Η = -286kJ β. H 2 (g) + 1 / 2 O 2(g) H 2 O (g), Η = -242kJ γ. 2H 2 O (l) 2H 2 (g) + O 2 (g), Η = +572kJ 61

6 δ. H 2 O (l) H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g), Η = -286kJ 24. Μεταξύ των µεταβολών ενθαλπίας Η 1, Η 2 και Η 3 που είναι σηµειωµένες στο διπλανό θερµοχηµικό κύκλο ισχύει η σχέση: 25. α. Η 1 = Η 2 + Η 3 γ. Η 1 + Η 2 + Η 3 = β. Η 1 + Η 3 = Η 2 δ. Η 1 + Η 2 - Η 3 =. Η Α 3 Η 1 Β Η 2 Γ i) Στο παραπάνω διάγραµµα αποδίδονται: α. τρεις θερµοχηµικοί κύκλοι Η Α 4 γ. τέσσερις θερµοχηµικοί κύκλοι β. ένας θερµοχηµικός Η 1 κύκλος Η 5 δ. πέντε χηµικά φαινόµενα. Η 3 ii) Από τις παρακάτω Β σχέσεις (I) έως (IV) Γ µεταξύ των µεταβολών ενθαλπίας Η που αναφέρονται στα φαινόµενα 2 του διαγράµµατος: Η 1 + Η 2 + Η 3 + Η 4 = (I) Η 1 - Η 4 - Η 5 = (II) Η 1 + Η 5 - Η 4 = (III) Η 5 - Η 2 - Η 3 = (IV) ισχύουν µόνο οι: α. (I), (III) και (IV) γ. (III) και (IV) β. (I) δ. (I), (II) και (IV). 26. Από τις θερµοχηµικές εξισώσεις: H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), Η 1 = -286kJ H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 2 = -242kJ προκύπτει ότι η θερµότητα εξαέρωσης του νερού είναι: α. -44kJ/mol γ. -528kJ/mol β. +44kJ/mol δ. +528kJ/mol. 62

7 27. Η θερµοχωρητικότητα µιας ποσότητας υγρού νερού i) εξαρτάται: α. µόνο από τη µάζα του β. από τη µάζα και τη θερµοκρασία του γ. από τον όγκο και τη θερµοκρασία του δ. από τη µάζα και τη φυσική του κατάσταση ii) εκφράζει: α. τη θερµότητα που ανυψώνει τη θερµοκρασία 1g H 2 O κατά 1 C β. τη θερµότητα που ανυψώνει κατά 1 C ολόκληρη την ποσότητα αυτού του νερού γ. τη µέγιστη θερµότητα που µπορεί να απορροφήσει αυτό το νερό, χωρίς να εξατµισθεί δ. τη θερµότητα που απαιτείται για την πλήρη εξάτµισή του. 28. Μια χηµική ουσία µάζας m και θερµοκρασίας θ 1 απορροφά θερµότητα Q µε αποτέλεσµα να αποκτά θερµοκρασία θ 2. Η ειδική θερµοχωρητικότητα c της ουσίας αυτής δίνεται από τη σχέση: α. c = Q m(θ 1 θ2) γ. c = Q m θ β. c = Q m(θ 2 θ1) δ. c = m θ Q 63

8 2.2 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Συµπληρώστε στο κάθε διάστικτο των παρακάτω χηµικών εξισώσεων έναν από τους αριθµούς -24, -57, +285, +24, -285, +48. H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 1 =...kj 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (l), Η 2 =...kj H 2 O (l) H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g), Η 3 =...kj 2H 2 O (g) 2H 2 (g) + O 2 (g), Η 4 =...kj 2. ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές εξισώσεις: NaOH H Na + + OH - 2 O (l), Η H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 2 HCl + NaOH NaCl + H 2 O, Η 3 H 2 (g) 2H, Η 4 CO (g) + 1 / 2 O 2 (g) CO 2 (g), Η 5 C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O, Η 6 1 Η 2 Ο (l) H 2 O (g), Η 7. Αντιστοιχήστε την πρότυπη ενθαλπία για κάθε µία από τις παραπάνω θερµοχηµικές εξισώσεις της στήλης (I) µε όλους τους δυνατούς χαρακτηρισµούς που περιέχονται στη στήλη (II). (I) Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης A. Η 1 (II) Χαρακτηρισµός Β. Η 2 α. ενθαλπία σχηµατισµού Γ. Η 3 β. ενθαλπία εξαέρωσης. Η 4 γ ενθαλπία καύσης Ε. Η 5 δ. ενθαλπία δεσµού Ζ. Η 6 ε. ενθαλπία διάλυσης Η. Η 7 ζ. ενθαλπία εξουδετέρωσης 64

9 3. Κάντε όλες τις δυνατές αντιστοιχήσεις µεταξύ των στοιχείων των στηλών (I), (II) και (II), (III). (I) (II) (III) περιγραφή φαινοµένου µεταβολή ενθαλπίας χαρακτηρισµός φαινοµένου Α. καύση µεθανίου Β. H 2 (g) 2H (g) α. θετική 1. εξώθερµο Γ. εξουδετέρωση β. αρνητική 2. ενδόθερµο. τήξη πάγου. 4. Αντιστοιχήστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης (I) µε µία από τις τιµές θερµοχωρητικότητας της στήλης (II). (I) (II) Α. 2g H 2 O (l) α. 1 cal K -1 Β. 1g πάγου β. 2,5 cal K -1 Γ. 3g σιδήρου γ.,5 cal K -1. 1g σιδήρου δ.,11 cal K -1 Ε. 1g H 2 O (l) ε.,33 cal K -1 Ζ. 5g πάγου ζ. 2 cal K Για τις µεταβολές ενθαλπίας που σηµειώνονται στους θερµοχηµικούς κύκλους Κ Η 4 Ν του διπλανού σχήµατος και περιλαµβάνο- Η 1 Η 5 Η 3 νται στη στήλη (I) βρέθηκαν οι τιµές που Λ Η 2 Μ περιλαµβάνονται στη στήλη (II). Αντιστοιχήστε κάθε µεταβολή ενθαλπίας της στήλης (I) µε µία από τις τιµές της στήλης (II). (I) (II) Α. Η 1 α. 6 kj Β. Η 2 β. -45 kj Γ. Η 3 γ. 25 kj. Η 4 δ. 15 kj Ε. Η 5 ε. 2 kj 2.3 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 65

10 1. Η µεταβολή της ενθαλπίας µιας αντίδρασης είναι ίση µε την ενέργεια που ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον, εφ όσον η αντίδραση πραγµατοποιείται Η µεταβολή της ενθαλπίας του συστήµατος κατά την πραγµατοποίηση µιας εξώθερµης αντίδρασης είναι πάντα..., δηλαδή Η προϊόντων... Η αντιδρώντων. 3. Μία µονάδα µέτρησης της πρότυπης ενθαλπίας καύσης του CH 4 είναι το.... Με τη µονάδα αυτή µετράται... που ελευθερώνεται στο περιβάλλον κατά την καύση... CH 4, όταν αυτή πραγµατοποιείται υπό Κατά την πραγµατοποίηση των αντιδράσεων H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g) παρατηρείται... µεταβολή στην πρότυπη ενθαλπία του συστήµατος, διότι η µεταβολή αυτή εξαρτάται Η θερµοχηµική εξίσωση CaCO 3 (s) CaO (s) + CO 2 (g), Η = +572 kj µας πληροφορεί ότι για κάθε... CaCO 3 (s) που διασπάται... ενέργεια ίση µε 572 kj µε αποτέλεσµα να... η ενθαλπία του συστήµατος kcal =... cal =... kj. 7. Αν καεί πλήρως ένα διαµάντι µάζας 1g παράγεται από αυτή που παράγεται κατά την πλήρη καύση 1g γραφίτη, διότι η µεταβολή... µιας αντίδρασης εξαρτάται από... των αντιδρώντων. 8. Η µεταβολή της ενθαλπίας του συστήµατος κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης είναι... των µαζών των σωµάτων που.... Έτσι αν: 66

11 H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 1 = -242 kj 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (g), Η 2 = Για τον υπολογισµό της πρότυπης ενθαλπίας µιας αντίδρασης, ανάγονται τόσο τα προϊόντα όσο και τα αντιδρώντα σε πίεση... και θερµοκρασία... C ή... Κ. Η µεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης σ αυτές τις συνθήκες συµβολίζεται µε Αν θεωρήσουµε ότι ο γραφίτης αποτελεί τη σταθερότερη µορφή άνθρακα, τότε ισχύει: Η f (C(γραφίτης))..., ενώ Η f (C(διαµάντι))... και ακόµη: C (γραφίτης) C (διαµάντι), Η ύο παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενθαλπία της αντίδρασης H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g) είναι... και ύο παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενθαλπία της αντίδρασης C + O 2 CO 2 είναι... και Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης (συµβολισµός...) ονοµάζεται η θερµότητα που... κατά την εξουδετέρωση ενός mol... από... σε... διάλυµα. 14. Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης (συµβολισµός...) ονοµάζεται η θερµότητα που... κατά τη διάλυση... της ουσίας αυτής σε Η µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης Η 2 (g) 2H (g) χαρακτηρίζεται ως... και έχει... τιµή. 16. Το ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει µια χηµική ουσία µε το περιβάλλον δίνεται από τη σχέση Q = m c Τ, όπου m:..., c:... και Τ:

12 17. Το 1cal K -1 είναι µονάδα µέτρησης της..., η τιµή της οποίας εξαρτάται από... και είναι ανάλογη... του σώµατος. 18. Οι µεταβολές ενθαλπίας που σηµειώνονται στους θερµοχηµικούς κύκλους (I) και (II) του διπλανού σχήµατος συνδέονται µε τις σχέσεις:... = , Η 4... Η 5... Α Η Από τη θερµοχηµική εξίσωση H 2 + Cl 2 2HCl Β, Η 2 Γ= -44kcal, προκύπτει Ε ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του HCl είναι (I)... kcal/mol, (II) ενώ η ενέργεια που απορροφάται από το περιβάλλον κατά τη διάσπαση 1mol HCl στα συστατικά του στοιχεία είναι.... Η 1 Η 3 Γ Η 4 Η 5 Η 6 2. Αν για την πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού µιας χηµικής ένωσης Χ χρησιµοποιηθεί ο συµβολισµός Η f (X), τότε η πρότυπη ενθαλπία Η της αντίδρασης αa + ββ γγ + δ σε συνάρτηση µε τις πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού των ενώσεων Α, Β, Γ και δίνεται από τη σχέση: Η = Από τη µελέτη των χηµικών εξισώσεων: C (s) + O 2 (g) CO 2 (g), Η 1 (I) C (s) + 1 / 2 O 2 (g) CO (g), Η (II) 2 68

13 CO (g) + 1 / 2 O 2 (g) CO 2 (g), Η (III), 3 διαπιστώνεται ότι η χηµική εξίσωση (... ) προκύπτει από την πρόσθεση κατά µέλη των χηµικών εξισώσεων (... ) και (... ). Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στη σχέση... Η..., η οποία αποτελεί τη Η 1 2 Η 3 µαθηµατική διατύπωση του Οι πρότυπες ενθαλπίες, και των χηµικών αντιδράσεων (I), Η 1 Η 2 Η 3 (II) και (III) αντίστοιχα: C (s) + O 2 (g) CO 2 (g) (I) C (s) + 1 / 2 O 2 (g) CO (g) (II) CO (g) + 1 / 2 O 2 (g) CO 2 (g) (III) χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως: πρότυπη ενθαλπία... του..., πρότυπη ενθαλπία... του... και πρότυπη ενθαλπία... του

14 2.4 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια επιπλέον πληροφορία µας δίνει η θερµοχηµική εξίσωση C + O 2 CO 2, Η = -292kJ σε σχέση µε τη χηµική εξίσωση C + O 2 CO Ένας µαθητής ισχυρίστηκε ότι η µία τουλάχιστον από τις θερµοχηµικές εξισώσεις H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η = -281kJ και H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η = -285kJ είναι λανθασµένη. Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο ο ισχυρισµός αυτός δεν ήταν σωστός. 3. Να αναφέρετε τρεις µορφές ενέργειας οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ συστήµατος - περιβάλλοντος κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η ενθαλπία του συστήµατος. 4. Αν κατά την ηλεκτρόλυση ενός διαλύµατος δεν πραγµατοποιείται ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ συστήµατος - περιβάλλοντος, µεταβάλλεται ή όχι η ενθαλπία του συστήµατος; ώστε µια σύντοµη εξήγηση. 5. Ποια από τα µεγέθη: θερµοκρασία, όγκος, ενέργεια, µάζα, αριθµός mol, πίεση και πυκνότητα ενός συστήµατος θεωρούµε ότι δεν µεταβάλλονται κατά τον υπολογισµό της µεταβολής της ενθαλπίας του όταν εκδηλώνεται σ αυτό µια χηµική αντίδραση; 6. Γράψτε τη θερµοχηµική εξίσωση καύσης του υδρογόνου, αν γνωρίζετε ότι κατά την καύση 11,2L αυτού σε STP, ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον θερµότητα ίση µε 12kJ. 7. Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο η πρότυπη µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης S + O 2 SO 2 δεν έχει πάντα την ίδια αριθµητική τιµή. 7

15 8. ιατυπώστε το νόµο, του οποίου εφαρµογή αποτελεί η παρακάτω ισοδυναµία: H 2 + F 2 2HF, Η = -54kJ 2HF H 2 + F 2, Η = 54kJ. 9. Γράψτε τις θερµοχηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων στις οποίες αναφέρονται οι παρακάτω µεταβολές ενθαλπίας: Η f (CH 4 ) = -75kJ/mol. Η c (CO) = -111kJ/mol, 1. ύο κοµµάτια σιδήρου µαζών m 1 και m 2 που έχουν θερµοκρασίες αντίστοιχα θ 1 και θ 2 (θ 1 > θ 2 ) φέρνονται σε θερµική επαφή µέχρι να αποκτήσουν κοινή θερµοκρασία θ. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της επαφής το σύστηµα των δύο µαζών δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον, δείξτε ότι: θ θ 1 2 = m 2 m1 11. Στο θερµοχηµικό κύκλο του διπλανού σχή- µατος η κατάσταση Α αναφέρεται σε ένα µείγµα που αποτελείται από 2mol H 2 και Α Η 1 Β 1mol O 2 στους 25 C, ενώ η κατάσταση Β αναφέρεται σε 2mol Η 2 Ο (l) θερµοκρασίας 25 C. Η 2 Γ Η 3 Περιγράψτε µία κατάσταση του συστήµατος στην οποία είναι δυνατό να αντιστοιχεί το σηµείο Γ. 12. Αν για το θερµοχηµικό κύκλο του διπλανού σχήµατος ισχύει Η 2 >, δείξτε ότι Η 1 > Η 3 και αντίστροφα. Η 1 Β Α Η 3 Η 2 Γ 71

16 2.5 Ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» µε αιτιολόγηση Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Οι εξώθερµες αντιδράσεις πραγµατοποιούνται µε απορρόφηση ενέργειας του συστήµατος από το εξωτερικό περιβάλλον του και για το λόγο αυτό αυξάνεται η ενθαλπία του συστήµατος. 2. Η ενθαλπία ενός mol H 2 O (l), στους 25 C, είναι 18g 25cal/g = 45cal. 3. Σε κάθε χηµική αντίδραση η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι ίση µε την ενθαλπία των προϊόντων της αντίδρασης. 4. Για τις ενδόθερµες αντιδράσεις ισχύει Η = Η προϊόντων - Η αντιδρώντων, ενώ για τις εξώθερµες Η = Η αντιδρώντων - Η προϊόντων. 5. Η µεταβολή ενθαλπίας του συστήµατος κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης είναι θετική ή αρνητική αν η αντίδραση είναι αντίστοιχα ενδόθερµη ή εξώθερµη. 6. Η πρότυπη ενθαλπία καύσης του CH 4 είναι 89kJ. 7. Αν για τις µεταβολές ενθαλπίας Η 1 και Η 2 που σηµειώνονται στο θερµοχηµικό κύκλο του Α Η 3 Β διπλανού σχήµατος ισχύει: Η 1 + Η 2 >, τότε Η 1 θα είναι Η 3 <. 8. Κατά την πραγµατοποίηση της εξώθερµης αντίδρασης 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (g), στο δοχείο του διπλανού σχήµατος υπό σταθερή θερµοκρασία και πίεση, ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον ενέργεια µε µορφή θερµότητας και µηχανικού έργου. Γ Η 2 72

17 9. Για τις πρότυπες ενθαλπίες Η 1 και Η 2 των χηµικών αντιδράσεων 1 H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), Η, 1 2 ισχύει: Η < Η. Η 2 H2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g),, 1. Αν Η 2 (g) + C 2 H 4 (g) C 2 H 6 (g), Η 1 = α kcal και C 2 H 6 (g) Η 2 (g) + C 2 H 4 (g), Η 2 = β kcal τότε: α + β =. 11. Η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης, 2Η (g) H 2 (g) ονοµάζεται ενθαλπία δεσµού. 12. Αν ο ερυθρός φωσφόρος αποτελεί τη σταθερότερη µορφή του φωσφόρου, τότε ισχύει: Η f (λευκού Ρ). 13. Η µεταβολή της ενθαλπίας ορίζεται µόνο για τα χηµικά φαινόµενα. 14. Από τις θερµοχηµικές εξισώσεις H 2 (g) 2Η (g), Η 1 = +436kJ και Ν 2 (g) 2N (g), Η 2 = +945kJ, προκύπτει ότι ο δεσµός Ν Ν είναι ισχυρότερος του δεσµού Η-Η και συνεπώς το µόριο Ν 2 είναι σταθερότερο από το µόριο του Η Η πρότυπη µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης Η + (aq) + ΟΗ - (aq) H 2 O (l), εκφράζει την πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού ( Η f ) του νερού. 16. Το 1 J K -1 και το 1cal K -1 είναι µονάδες µέτρησης της θερµοχωρητικότητας. 17. Η εξίσωση Η = Η f προϊόντων - Η f αντιδρώντων εκφράζει ότι η πρότυπη ενθαλπία µιας αντίδρασης είναι ίση µε τη διαφορά της ενθαλπίας των αντιδρώντων από την ενθαλπία των προϊόντων. 73

18 18. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι ίση µε τη θερµότητα που εκλύεται ή απορροφάται κατά την εξουδετέρωση ενός mol οξέος από ένα mol βάσης σε αραιά διαλύµατα και σε πρότυπες συνθήκες Η πρότυπη ενθαλπία διάλυσης είναι θετική για όλες τις ενώσεις. 2. Οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού όλων των ενώσεων έχουν θετική τιµή. 21. H τιµή της πρότυπης µεταβολής ενθαλπίας ( Η ) για την αντίδραση 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (l) εξαρτάται από τη θερµοκρασία που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση. 22. Με εφαρµογή του νόµου του Ηess στις θερµοχηµικές εξισώσεις: Α + Β Γ, Η 1 Γ + Ε, Η 2 + Ε Α + Β, Η 3 προκύπτει ότι: Η 1 = Η 2 + Η Αν από την καύση 2g CH 4 ελευθερώνονται 26kcal, τότε από την καύση 8g CH 4, ελευθερώνονται 14kcal, στην ίδια θερµοκρασία g Η 2 Ο, θερµοκρασίας 25 C, έχουν περισσότερη ενθαλπία απ ότι ένα µείγµα που αποτελείται από 2g H 2 και 16g O 2, θερµοκρασίας 25 C. 25. Κατά την καύση 1g υγρής βενζίνης, θερµοκρασίας 35 C, ελευθερώνεται περισσότερη θερµότητα απ' όση ελευθερώνεται από την καύση 1g ατµών της ίδιας βενζίνης θερµoκρασίας 35 C. 26. Τα καυσόξυλα θερµαίνουν περισσότερο το σπίτι αν πριν την καύση τους τα αφήσουµε να στεγνώσουν. 27. Είναι προτιµότερο, από ενεργειακή άποψη, να πληρώσουµε 24L βενζίνης στην τιµή των 25L, παρά να µας πουλήσουν 25L βενζίνης που περιέχει 1L νερό. 74

19 2.6 Ασκήσεις- Προβλήµατα 1. Να υπολογισθεί η Η της αντίδρασης 2H 2 S (g) + SO 2 (g) 3S (s) + 2H 2 O (l) f αν: Η (H2S (g)) = -2,6kJ/mol, Η (SO2 (g)) = -296,9kJ/mol και Η f (H 2 O (l) ) = -286kJ/mol. 2. ίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες: Η f (CH 4 (g) ) = -76kJ/mol Η f (CO2 (g)) = -394kJ/mol Η f (H 2 O (l) ) = -286kJ/mol Η f (N2H 4 (g) ) = +5kJ/mol f α) Να υπολογισθούν οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CΗ 4 (g) και της N 2 H 4 (g). β) Ποια από τις δύο αυτές ενώσεις αποδίδει κατά την καύση της µεγαλύτερο ποσό θερµότητας ανά g; ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, N: ίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες των δεσµών: Η-Η : +436kJ/mol Cl-Cl : +243kJ/mol F-F : +313kJ/mol H-Cl : +431kJ/mol H-F : +644kJ/mol α) Να υπολογίσετε την Η f (HCl) β) Να υπολογίσετε την Η για την αντίδραση 2HCl + F 2 2HF + Cl Η πρότυπη ενθαλπία διάλυσης του KCl στο νερό είναι +17,2kJ/mol. Να υπολογίσετε την θερµότητα που εκλύεται στο περιβάλλον ή απορροφάται από το περιβάλλον κατά τη διάλυση 149g KCl σε µεγάλη ποσότητα νερού. Σχετικές ατοµικές µάζες: K: 39, Cl: 35,5. 5. Μείγµα που περιέχει 4g CH 4 (g) και 24g O 2 (g) θερµοκρασίας 25 C αναφλέγεται και τα προϊόντα ψύχονται ξανά στους 25 C. Αν Η f (CH4 (g)) = -76kJ/mol, Η f (CO2 (g)) = -394kJ/mol και Η f (H 2 O (l) ) = -286kJ/mol να υπολογιστούν: α) το ποσό θερµότητας που ελευθερώνεται κατά την καύση β) η κατά βάρος σύσταση των καυσαερίων, στους 25 C. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O:

20 6. Αν δίνεται ότι: Η c (C c (s)) = -394kJ/mol, Η (C2H 6 (g) ) = -165kJ/mol, Η c (CH 4 (g) ) = -89kJ/mol και Η (H2O (l) ) = -286kJ/mol, να υπολογιστούν: α) η Η f (C2H 6 (g) ) f β) το ποσό θερµότητας σε πρότυπη κατάσταση που θα ελευθερωθεί κατά την τέλεια καύση 8,96L ισοµοριακού µείγµατος CH 4 (g) και C 2 H 6 (g) µετρηµένα σε STP. 7. Αν οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού των υδρατµών και του υγρού νερού είναι αντίστοιχα -58kcal/mol και -69kcal/mol, να βρεθούν: α) η θερµότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά την καύση 5 mol Η 2 προς υδρατµούς β) η θερµότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά την υγροποίηση 5mol υδρατµών γ) η θερµότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά τη διάσπαση 2,5mol υδρατµών και 2,5mol υγρού νερού στα συστατικά τους στοιχεία. Όλα τα ποσά θερµότητας ζητείται να υπολογισθούν σε πρότυπη κατάσταση. 8. Μείγµα Al και Fe 2 O 3 λέγεται θερµίτης και χρησιµοποιείται για την συγκόλληση των σιδηροτροχιών. Αν οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του Al 2 O 3 και του Fe 2 O 3 αντίστοιχα είναι -168kJ/mol και -84kJ/mol, να βρεθούν: α) η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης Fe 2 O 3 + 2Al 2Fe + Al 2 O 3 β) το ποσό θερµότητας, σε πρότυπη κατάσταση, που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση µιας ποσότητας θερµίτη που περιέχει 8g Fe 2 O 3 και 135g Al. Σχετικές ατοµικές µάζες: Fe: 56, Al: 27, O: Ο αιµατίτης είναι ένα από τα κυριότερα ορυκτά του Fe µε κύριο συστατικό το Fe 2 O 3, από τον οποίο παράγεται µε αναγωγή µεταλλικός Fe. Αν f Η f (Fe2O 3 ) = -837kJ/mol, Η (CO) = -111kJ/mol, Η (CO2) = -394kJ/mol, να βρεθούν: α) η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης αναγωγής: Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3CO 2 β) Το ποσό θερµότητας, σε πρότυπη κατάσταση, που ανταλλάσσεται κατά την πλήρη αναγωγή ενός τόνου αιµατίτη περιεκτικότητας 8% w/w σε Fe 2 O 3. Οι προσµείξεις δεν αντιδρούν. Σχετικές ατοµικές µάζες: Fe : 56, O : 16. f 76

21 1. Κάψαµε τέλεια 3gr C, 4g CH 4 και 11,2L H 2 µετρηµένα σε πρότυπες συνθήκες (STP) και βρήκαµε ότι ελευθερώθηκαν αντίστοιχα 23,5kcal, 52,5kcal και 34,5kcal. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογιστούν: α) οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του C, του CH 4 και του Η 2 β) η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του CH 4. Όλα τα ποσά θερµότητας αναφέρονται στους 25 C και 1atm. Σχετικές ατοµικές µάζες: C : 12, H : ίνεται ότι σε θερµοκρασία θ C οι ενθαλπίες σχηµατισµού του Η 2 Ο, του CO 2, του C 2 H 2 και του CH 3 COOH είναι αντίστοιχα -286kJ/mol, -395kJ/mol, -231kJ/mol και -487kJ/mol, ενώ η ενθαλπία της αντίδρασης: C 2 H 2 + H 2 O CH 3 CHO είναι -139kJ. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογιστούν στους θ C: α) η ενθαλπία καύσης του CH 3 COOH β) η ενθαλπία της αντίδρασης CH 3 CHO + 1 / 2 O 2 CH 3 COOH. 12. Φιάλη περιέχει υδρογόνο σε πίεση 8atm και θερµοκρασία C. Μετά την καύση ενός µέρους του υδρογόνου η πίεση µειώθηκε σε 3atm, ενώ η θερµοκρασία παρέµεινε στους C. Αν κατά την καύση αυτή ελευθερώθηκαν 715kJ µετρηµένα σε πρότυπη κατάσταση, να βρεθεί ο όγκος της φιάλης. ίνεται ότι η πρότυπη ενθαλπία του υδρογόνου είναι ίση µε -286kJ/mol. 13. Κατά την τέλεια καύση 8,96L αερίου µείγµατος CO και Η 2, µετρηµένα σε STP, ελευθερώθηκε θερµότητα ίση µε 113,5kJ. Αν οι ενθαλπίες καύσης του CO και του Η 2 είναι αντίστοιχα -283kJ/mol και -286kJ/mol, να υπολογιστούν: α) η κατά βάρος σύσταση του µείγµατος που κάηκε β) ο όγκος του Ο 2, µετρηµένος σε STP, που καταναλώθηκε κατά την καύση. Όλα τα ποσά θερµότητας υπολογίσθηκαν στην ίδια θερµοκρασία και πίεση. Σχετικές ατοµικές µάζες: C : 12, Ο : 16, H : Ισοµοριακό µίγµα Η 2 και Ο 2 µάζας 6,8g αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες και σχηµατίζει νερό σύµφωνα µε την εξίσωση 2Η 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (l). 77

22 Αν η ενθαλπία σχηµατισµού των υδρατµών ίση µε -58kcal/mol και η ενθαλπία υγροποίησης των υδρατµών ίση µε -1kcal/mol, να βρεθούν: α) η µάζα του νερού που θα σχηµατιστεί β) το ποσό θερµότητας που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση. Όλες οι µεταβολές ενθαλπίας αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Σχετικές ατοµικές µάζες: H : 1, Ο : Σε 2ml διαλύµατος HCl,4M προσθέτουµε ορισµένο όγκο διαλύµατος ΝαΟΗ,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυµα και ελευθερώνεται ποσό θερµότητας ίσο µε 2296J. Αν η ενθαλπία εξουδετέρωσης του HCl µε το ΝαΟΗ είναι ίση µε -57,4kJ/mol, να βρεθούν: α) ο όγκος του διαλύµατος ΝαΟΗ που προσθέσαµε στο διάλυµα του HCl β) η συγκέντρωση C (mol/l) του διαλύµατος για καθεµιά από τις ενώσεις που περιέχει. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 16. Ένα κράµα µάζας 2g αποτελείται από 8% w/w Cu και 2% w/w Sn. Αν οι ειδικές θερµοχωρητικότητες του Cu και του Sn είναι αντίστοιχα c 1 =,15cal g -1 K -1 και c 2 =,25cal g -1 K -1 να βρεθούν: α) η θερµοχωρητικότητα του κράµατος β) το ποσό θερµότητας που θα αποδώσει στο περιβάλλον το κράµα αυτό, αν ψυχθεί από τους θ 1 = 25 C στους C. 17. Ένα θερµιδόµετρο που είναι θερµικά µονωµένο µε το περιβάλλον περιείχε 472,5g υγρό νερό και 4g πάγου σε ισορροπία. Στο θερµιδόµετρο αυτό ρίξαµε 1g στερεού NaOH θερµοκρασίας C. Αν η ενθαλπία διάλυσης του NaOH είναι -8,8kcal/mol, ενώ η ειδική λανθάνουσα θερµότητα τήξης του πάγου 8cal/g, να υπολογίσετε: α) τη µάζα του πάγου που παρέµεινε στο θερµιδόµετρο µετά τη διάλυση του NaOH στο νερό β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος που προέκυψε. Σχετικές ατοµικές µάζες: Na: 23, H: 1, O: Ένα κλειστό και θερµικά µονωµένο θερµιδόµετρο περιείχε 1Kg Η 2 Ο,,1mol CH 4 και,2mol O 2. Η θερµοκρασία του συστήµατος ήταν 4 C.Μετά από την 78

23 ανάφλεξη του µείγµατος των δύο αερίων η θερµοκρασία του συστήµατος σταθεροποιήθηκε στους 25 C. Υπολογίστε: α) το ποσό θερµότητας που ελευθερώθηκε από την καύση του µεθανίου και απορροφήθηκε από το νερό του θερµιδοµέτρου β) την πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O (l) ίνεται η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = 1cal g -1 K -1, ενώ οι θερµοχωρητικότητες του CH 4 και του O 2 θεωρούνται αµελητέες ,2L µείγµατος Η 2 και Cl 2, µετρηµένα σε STP, αντιδρούν σε κλειστό δοχείο. Μετά το τέλος της αντίδρασης, που είναι ποσοτική, το αέριο που προκύπτει διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύµατος ΚΟΗ και εξουδετερώνεται, ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνονται 5,6kcal. Τελικά βρέθηκε ότι αποµένουν 2,24L αερίου Η 2, µετρηµένα σε STP. Αν η ενθαλπία σχηµατισµού του ΗCl είναι ίση µε -22kcal/mol, να βρεθούν: α) ο λόγος των mol των δύο αερίων στο αρχικό µείγµα β) το ποσό θερµότητας που ελευθερώθηκε κατά την αντίδραση του αρχικού µείγµατος γ) η ενθαλπία εξουδετέρωσης του ΗCl από το KΟΗ. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν σε πρότυπη κατάσταση. 2. Όταν διαβιβάσουµε µείγµα υδρατµών και Ο 2 σε σωλήνα που περιέχει C σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως πραγµατοποιούνται οι αντιδράσεις: C + 1 / 2 O 2 CO, Η = -32kcal C + H 2 O CO + H 2, Η = +28kcal. α) Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol υδρατµών και Ο 2 σε ένα µείγµα τους, ώστε αν αυτό διαβιβαστεί σε σωλήνα που περιέχει περίσσεια ερυθροπυρωµένου C, να µη παρατηρηθεί θερµική µεταβολή; β) Σε σωλήνα που περιέχει περίσσεια C σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως διαβιβάζουµε ισοµοριακό µείγµα υδρατµών και Ο 2 όγκου 112L, µετρηµένα σε STP. i) Ποιο θα είναι το θερµικό αποτέλεσµα της αντίδρασης; ii) Ποιος είναι ο όγκος του αερίου µείγµατος σε STP, που εξέρχεται τελικά από το σωλήνα; 21. Η ενθαλπία σχηµατισµού του CH 4 είναι ίση µε -84kJ/mol, του C 2 H 2 ίση µε +23kJ/mol και του Η 2 Ο -242kJ/mol. Κατά την πλήρη αντίδραση 1,4mol C 79

24 µε Η 2 σχηµατίστηκε µείγµα CH 4 και C 2 H 2, ενώ συγχρόνως ελευθερώθηκαν 38kJ. Να βρεθούν: α) ο αριθµός των mol του CH 4 και του C 2 H 2 που παράχθηκαν β) η ενθαλπία της αντίδρασης 2CH / 2 O 2 C 2 H 2 + 3H 2 O. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 22. Oι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του Η 2 και του C είναι αντίστοιχα -286kJ/mol και -394kJ/mol, ενώ οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του CO και του CH 4 είναι -111kJ/mol και -76kJ/mol αντίστοιχα. α) Να βρεθούν οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CO και του CH 4. β) Να υπολογιστεί το ποσό θερµότητας που θα ελευθερωθεί από την τέλεια καύση 56m 3 µείγµατος, µετρηµένα σε STP, που περιέχει 4% v/v Η 2, 2% v/v CH 4, 1% v/v N 2 και 3% v/v CO. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στoυς 25 C και πίεση 1atm. 8

25 2. 7 Κριτήρια αξιολόγησης 1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις, µεταβολή ενθαλπίας, πρότυπη ενθαλπία για διάφορες µεταβολές Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις: 1. Από το δεδοµένο: Η c (CH4) = -89kJ/mol συµπεραίνεται ότι (συµπληρώστε τα διάστικτα): α) κατά την καύση ορισµένης ποσότητας CH 4 ισχύει Η προϊόντων... Η αντιδρώντων β) για κάθε... CH 4 που καίγεται... ενέργεια 89kJ γ) κατά τη µέτρηση της µεταβολής της ενθαλπίας οι ουσίες της αντίδρασης έχουν αναχθεί σε θερµοκρασία... και πίεση.... Μονάδες: 4 2. ίνονται οι αντιδράσεις: 81

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας 2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας Τι είναι η θερμιδομετρία; Τι είναι το θερμιδόμετρο; Ποιος είναι ο νόμος της θερμιδομετρίας; Περιγράψτε το θερμιδόμετρο βόμβας Η διαδικασία προσδιορισμού μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Μάθημα Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Εξαγωγική Μεταλλουργία Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ Αυθόρμητες χημικές αντιδράσεις Ηαντίδρασηοξείδωσηςενόςμετάλλουμπορείναγραφτείστη γενική της μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-32 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα