ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό: α. την εκµετάλλευση της παραγόµενης θερµότητας για τη θέρµανση διαφόρων χώρων β. την παραγωγή µηχανικής ενέργειας γ. την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δ. για όλους τους παραπάνω λόγους. 2. Το ποσό θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης εξαρτάται: α. µόνο από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και προϊόντων β. µόνο από την ποσότητα των αντιδρώντων γ. µόνο από τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης δ. απ όλους τους παραπάνω παράγοντες. 3. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις οι οποίες αναφέρονται στην πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης δεν είναι σωστή; α. η ενθαλπία του συστήµατος µεταβλήθηκε κατά -12 kj β. η ενθαλπία του συστήµατος µεταβλήθηκε από την αρχική τιµή των 142 kj στην τελική τιµή των 13 kj γ. η ενθαλπία του συστήµατος µειώθηκε δ. η ενθαλπία των αντιδρώντων ήταν µεγαλύτερη από την ενθαλπία των προϊόντων. 4. Η ενέργεια που ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης υπό σταθερή πίεση, ονοµάζεται: 57

2 α. ενθαλπία γ. µεταβολή εσωτερικής ενέργειας β. χηµική ενέργεια δ. µεταβολή ενθαλπίας. 5. Από τη θερµοχηµική εξίσωση C + O 2 CO 2, Η = -94kcal, προκύπτει ότι: α. κατά την καύση οποιασδήποτε ποσότητας C εκλύονται 94 kcal β. η θερµότητα που απορροφάται από το περιβάλλον κατά το σχηµατισµό 1mol CO 2 είναι 94 kcal γ. κατά την καύση 1mol C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94 kcal δ. µάζα C + µάζα O 2 = µάζα CO 2-94 kcal. 6. Για κάθε εξώθερµη αντίδραση η οποία πραγµατοποιείται υπό σταθερή πίεση ισχύει: α. Η προϊόντων < γ. Η προϊόντων < Η αντιδρώντων β. Η > δ. Η αντιδρώντων = - Η προϊόντων. 7. Ο όρος «πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης» χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη µεταβολή της ενθαλπίας όταν: α. η αντίδραση πραγµατοποιείται σε ιδανικές συνθήκες β. κατά τη διάρκεια της αντίδρασης η θερµοκρασία δε µεταβάλλεται γ. ο υπολογισµός της αναφέρεται σε πίεση 1atm και στους 298Κ δ. ο υπολογισµός της αναφέρεται σε πίεση 1atm και στους C. 8. Η πρότυπη ενθαλπία Η της αντίδρασης Η / 2 Ο 2 Η 2 Ο εξαρτάται: α. από τη φυσική κατάσταση του παραγόµενου Η 2 Ο β. από τις µάζες των αντιδρώντων και τη φυσική κατάσταση των προϊόντων γ. από τις µάζες και τη φύση των σωµάτων που αντιδρούν δ. από τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης του συστήµατος δ. είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες. 9. Από τη θερµοχηµική εξίσωση Η 2 (g) + 1 / 2 Ο 2 (g) Η 2 Ο (l), Η = -286 kj προκύπτει ότι: α. κατά την καύση οποιασδήποτε ποσότητας Η 2 ελευθερώνονται 286 kj β. κατά τον σχηµατισµό 1mol υγρού νερού απορροφώνται 286 kj 58

3 γ. κατά την καύση 1mol Η 2 προς υδρατµούς ελευθερώνονται 286 kj δ. η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του υγρού νερού είναι -286 kj/mol. 1. Από τη µελέτη της χηµικής εξίσωσης KCl (s) K + (aq) + Cl - (aq), Η = +17,2kcal, συµπεραίνεται ότι: α. η διάσπαση του KCl στα συστατικά του στοιχεία είναι αντίδραση ενδόθερµη Η β. κατά τη διάλυση KCl σε νερό µειώνεται η θερµοκρασία 2 Ο (l) του συστήµατος γ. η οξείδωση του Κ από το Cl είναι αντίδραση εξώθερµη δ. Η προϊόντων < Η αντιδρώντων. 11. Από τη χηµική εξίσωση Ν 2 + 3Η 2 2ΝΗ 3, Η = -22kcal, προκύπτει ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ 3 είναι: α. 22kcal/mol γ. -11kcal/mol β. 44kcal/mol δ. -22kcal. 12. Οι αντιδράσεις καύσης είναι: α. ενδόθερµες β. εξώθερµες γ. ενδόθερµες ή εξώθερµες ανάλογα µε το σώµα που καίγεται δ. ενδόθερµες ή εξώθερµες ανάλογα µε τις συνθήκες της αντίδρασης. 13. Η τιµή της πρότυπης ενθαλπίας σχηµατισµού του Ο 2 : α. είναι ίση µε µηδέν β. είναι θετική γ. είναι αρνητική δ. εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες αναφέρεται. 14. Αν για τη χηµική εξίσωση 3O 2 (g) 2O 3 (g), δίνεται ότι Η >, τότε συµπεραίνεται ότι: α. το όζον (O 3 ) είναι η σταθερότερη µορφή του οξυγόνου β. η αρχική κατάσταση του συστήµατος είναι σταθερότερη από την τελική γ. δε µπορεί να υπάρχει στη φύση τριατοµικό οξυγόνο 59

4 δ. το όζον περιέχει ενέργεια. 15. Η ενθαλπία σχηµατισµού του ΗΝΟ 3 αναφέρεται στη χηµική µετατροπή που συµβολίζεται από τη χηµική εξίσωση: α. 1 / 2 H / 2 N / 2 O 2 HNO 3 β. H + N + 3O HNO 3 γ. 1 / 2 N 2 O / 2 H 2 O HNO 3 δ. σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω χηµικές εξισώσεις. 16. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης εκφράζει τη θερµότητα που εκλύεται κατά την εξουδετέρωση σε καθορισµένες συνθήκες: α. ενός mol οξέος από ένα mol βάσης β. ενός mol ιόντων Η + από ένα mol ιόντων ΟΗ - γ. ενός ιόντος Η + από ένα ιόν ΟΗ - δ. οξέος από βάση προς σχηµατισµό ενός mol άλατος. 17. Η ενθαλπία διάσπασης χηµικού δεσµού είναι: α. πάντα θετική γ. άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική β. πάντα αρνητική δ. µηδέν για όλους τους χηµικούς δεσµούς. 18. Ο σχηµατισµός χηµικών δεσµών είναι διαδικασία: α. εξώθερµη ( Η < ) β. ενδόθερµη ( Η > ) γ. θερµοουδέτερη ( Η = ) δ. ενδόθερµη, εξώθερµη ή θερµοουδέτερη, ανάλογα µε το είδος του δεσµού. 19. Η ενθαλπία διάσπασης του δεσµού Η-Η: α. αναφέρεται στη µετατροπή Η 2 2Η και είναι θετική β. αναφέρεται στη µετατροπή 2Η Η 2 και είναι αρνητική γ. µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω µετατροπές, αρκεί αυτό να δηλώνεται 6

5 δ. αναφέρεται στη µετατροπή Η 2 2Η, αλλά η τιµή της εξαρτάται από τους νέους δεσµούς που σχηµατίζουν τα άτοµα του Η. 2. Η ισοδυναµία Α + + Β - Γ, Η 1 = α kcal Γ Α + + Β -, Η 2 = -α kcal, αποτελεί µία έκφραση: α. της αρχής διατήρησης του φορτίου β. του νόµου του Hess γ. του νόµου Lavoisier - Laplace δ. του νόµου διατήρησης της ύλης. 21. Γνωρίζοντας ότι οι ενθαλπίες των δεσµών C-C και C=C είναι αντίστοιχα +347kJ/mol και +612kJ/mol συµπεραίνουµε ότι: α. ο δεσµός C-C είναι ισχυρότερος του δεσµού C=C β. ο δεσµός C-C είναι ασθενέστερος του δεσµού C=C γ. η αντίδραση CH 2 =CH 2 + H 2 CH 3 -CH 3 είναι ενδόθερµη δ. δεν είναι δυνατό να προκύψει κανένα από τα παραπάνω συµπεράσµατα. 22. Ο θερµοχηµικός κύκλος: σε συνδυασµό µε τη σχέση Η = Η 1 + Η 2 + Η 3, εκφράζουν: α. το νόµο του Hess Η Α γ. το νόµο διατήρησης της µάζας β. το νόµο Lavoisier - Laplace δ. την αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Η 1 Η 3 Β 23. Από τη θερµοχηµική εξίσωση Η H 2 Γ 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), Η = -286kJ, προκύπτει η θερµοχηµική εξίσωση: α. 2H 2 (g) + O 2(g) 2H 2 O (l), Η = -286kJ β. H 2 (g) + 1 / 2 O 2(g) H 2 O (g), Η = -242kJ γ. 2H 2 O (l) 2H 2 (g) + O 2 (g), Η = +572kJ 61

6 δ. H 2 O (l) H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g), Η = -286kJ 24. Μεταξύ των µεταβολών ενθαλπίας Η 1, Η 2 και Η 3 που είναι σηµειωµένες στο διπλανό θερµοχηµικό κύκλο ισχύει η σχέση: 25. α. Η 1 = Η 2 + Η 3 γ. Η 1 + Η 2 + Η 3 = β. Η 1 + Η 3 = Η 2 δ. Η 1 + Η 2 - Η 3 =. Η Α 3 Η 1 Β Η 2 Γ i) Στο παραπάνω διάγραµµα αποδίδονται: α. τρεις θερµοχηµικοί κύκλοι Η Α 4 γ. τέσσερις θερµοχηµικοί κύκλοι β. ένας θερµοχηµικός Η 1 κύκλος Η 5 δ. πέντε χηµικά φαινόµενα. Η 3 ii) Από τις παρακάτω Β σχέσεις (I) έως (IV) Γ µεταξύ των µεταβολών ενθαλπίας Η που αναφέρονται στα φαινόµενα 2 του διαγράµµατος: Η 1 + Η 2 + Η 3 + Η 4 = (I) Η 1 - Η 4 - Η 5 = (II) Η 1 + Η 5 - Η 4 = (III) Η 5 - Η 2 - Η 3 = (IV) ισχύουν µόνο οι: α. (I), (III) και (IV) γ. (III) και (IV) β. (I) δ. (I), (II) και (IV). 26. Από τις θερµοχηµικές εξισώσεις: H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), Η 1 = -286kJ H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 2 = -242kJ προκύπτει ότι η θερµότητα εξαέρωσης του νερού είναι: α. -44kJ/mol γ. -528kJ/mol β. +44kJ/mol δ. +528kJ/mol. 62

7 27. Η θερµοχωρητικότητα µιας ποσότητας υγρού νερού i) εξαρτάται: α. µόνο από τη µάζα του β. από τη µάζα και τη θερµοκρασία του γ. από τον όγκο και τη θερµοκρασία του δ. από τη µάζα και τη φυσική του κατάσταση ii) εκφράζει: α. τη θερµότητα που ανυψώνει τη θερµοκρασία 1g H 2 O κατά 1 C β. τη θερµότητα που ανυψώνει κατά 1 C ολόκληρη την ποσότητα αυτού του νερού γ. τη µέγιστη θερµότητα που µπορεί να απορροφήσει αυτό το νερό, χωρίς να εξατµισθεί δ. τη θερµότητα που απαιτείται για την πλήρη εξάτµισή του. 28. Μια χηµική ουσία µάζας m και θερµοκρασίας θ 1 απορροφά θερµότητα Q µε αποτέλεσµα να αποκτά θερµοκρασία θ 2. Η ειδική θερµοχωρητικότητα c της ουσίας αυτής δίνεται από τη σχέση: α. c = Q m(θ 1 θ2) γ. c = Q m θ β. c = Q m(θ 2 θ1) δ. c = m θ Q 63

8 2.2 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Συµπληρώστε στο κάθε διάστικτο των παρακάτω χηµικών εξισώσεων έναν από τους αριθµούς -24, -57, +285, +24, -285, +48. H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 1 =...kj 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (l), Η 2 =...kj H 2 O (l) H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g), Η 3 =...kj 2H 2 O (g) 2H 2 (g) + O 2 (g), Η 4 =...kj 2. ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές εξισώσεις: NaOH H Na + + OH - 2 O (l), Η H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 2 HCl + NaOH NaCl + H 2 O, Η 3 H 2 (g) 2H, Η 4 CO (g) + 1 / 2 O 2 (g) CO 2 (g), Η 5 C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O, Η 6 1 Η 2 Ο (l) H 2 O (g), Η 7. Αντιστοιχήστε την πρότυπη ενθαλπία για κάθε µία από τις παραπάνω θερµοχηµικές εξισώσεις της στήλης (I) µε όλους τους δυνατούς χαρακτηρισµούς που περιέχονται στη στήλη (II). (I) Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης A. Η 1 (II) Χαρακτηρισµός Β. Η 2 α. ενθαλπία σχηµατισµού Γ. Η 3 β. ενθαλπία εξαέρωσης. Η 4 γ ενθαλπία καύσης Ε. Η 5 δ. ενθαλπία δεσµού Ζ. Η 6 ε. ενθαλπία διάλυσης Η. Η 7 ζ. ενθαλπία εξουδετέρωσης 64

9 3. Κάντε όλες τις δυνατές αντιστοιχήσεις µεταξύ των στοιχείων των στηλών (I), (II) και (II), (III). (I) (II) (III) περιγραφή φαινοµένου µεταβολή ενθαλπίας χαρακτηρισµός φαινοµένου Α. καύση µεθανίου Β. H 2 (g) 2H (g) α. θετική 1. εξώθερµο Γ. εξουδετέρωση β. αρνητική 2. ενδόθερµο. τήξη πάγου. 4. Αντιστοιχήστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης (I) µε µία από τις τιµές θερµοχωρητικότητας της στήλης (II). (I) (II) Α. 2g H 2 O (l) α. 1 cal K -1 Β. 1g πάγου β. 2,5 cal K -1 Γ. 3g σιδήρου γ.,5 cal K -1. 1g σιδήρου δ.,11 cal K -1 Ε. 1g H 2 O (l) ε.,33 cal K -1 Ζ. 5g πάγου ζ. 2 cal K Για τις µεταβολές ενθαλπίας που σηµειώνονται στους θερµοχηµικούς κύκλους Κ Η 4 Ν του διπλανού σχήµατος και περιλαµβάνο- Η 1 Η 5 Η 3 νται στη στήλη (I) βρέθηκαν οι τιµές που Λ Η 2 Μ περιλαµβάνονται στη στήλη (II). Αντιστοιχήστε κάθε µεταβολή ενθαλπίας της στήλης (I) µε µία από τις τιµές της στήλης (II). (I) (II) Α. Η 1 α. 6 kj Β. Η 2 β. -45 kj Γ. Η 3 γ. 25 kj. Η 4 δ. 15 kj Ε. Η 5 ε. 2 kj 2.3 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 65

10 1. Η µεταβολή της ενθαλπίας µιας αντίδρασης είναι ίση µε την ενέργεια που ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον, εφ όσον η αντίδραση πραγµατοποιείται Η µεταβολή της ενθαλπίας του συστήµατος κατά την πραγµατοποίηση µιας εξώθερµης αντίδρασης είναι πάντα..., δηλαδή Η προϊόντων... Η αντιδρώντων. 3. Μία µονάδα µέτρησης της πρότυπης ενθαλπίας καύσης του CH 4 είναι το.... Με τη µονάδα αυτή µετράται... που ελευθερώνεται στο περιβάλλον κατά την καύση... CH 4, όταν αυτή πραγµατοποιείται υπό Κατά την πραγµατοποίηση των αντιδράσεων H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g) παρατηρείται... µεταβολή στην πρότυπη ενθαλπία του συστήµατος, διότι η µεταβολή αυτή εξαρτάται Η θερµοχηµική εξίσωση CaCO 3 (s) CaO (s) + CO 2 (g), Η = +572 kj µας πληροφορεί ότι για κάθε... CaCO 3 (s) που διασπάται... ενέργεια ίση µε 572 kj µε αποτέλεσµα να... η ενθαλπία του συστήµατος kcal =... cal =... kj. 7. Αν καεί πλήρως ένα διαµάντι µάζας 1g παράγεται από αυτή που παράγεται κατά την πλήρη καύση 1g γραφίτη, διότι η µεταβολή... µιας αντίδρασης εξαρτάται από... των αντιδρώντων. 8. Η µεταβολή της ενθαλπίας του συστήµατος κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης είναι... των µαζών των σωµάτων που.... Έτσι αν: 66

11 H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η 1 = -242 kj 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (g), Η 2 = Για τον υπολογισµό της πρότυπης ενθαλπίας µιας αντίδρασης, ανάγονται τόσο τα προϊόντα όσο και τα αντιδρώντα σε πίεση... και θερµοκρασία... C ή... Κ. Η µεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης σ αυτές τις συνθήκες συµβολίζεται µε Αν θεωρήσουµε ότι ο γραφίτης αποτελεί τη σταθερότερη µορφή άνθρακα, τότε ισχύει: Η f (C(γραφίτης))..., ενώ Η f (C(διαµάντι))... και ακόµη: C (γραφίτης) C (διαµάντι), Η ύο παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενθαλπία της αντίδρασης H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g) είναι... και ύο παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενθαλπία της αντίδρασης C + O 2 CO 2 είναι... και Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης (συµβολισµός...) ονοµάζεται η θερµότητα που... κατά την εξουδετέρωση ενός mol... από... σε... διάλυµα. 14. Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης (συµβολισµός...) ονοµάζεται η θερµότητα που... κατά τη διάλυση... της ουσίας αυτής σε Η µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης Η 2 (g) 2H (g) χαρακτηρίζεται ως... και έχει... τιµή. 16. Το ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει µια χηµική ουσία µε το περιβάλλον δίνεται από τη σχέση Q = m c Τ, όπου m:..., c:... και Τ:

12 17. Το 1cal K -1 είναι µονάδα µέτρησης της..., η τιµή της οποίας εξαρτάται από... και είναι ανάλογη... του σώµατος. 18. Οι µεταβολές ενθαλπίας που σηµειώνονται στους θερµοχηµικούς κύκλους (I) και (II) του διπλανού σχήµατος συνδέονται µε τις σχέσεις:... = , Η 4... Η 5... Α Η Από τη θερµοχηµική εξίσωση H 2 + Cl 2 2HCl Β, Η 2 Γ= -44kcal, προκύπτει Ε ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του HCl είναι (I)... kcal/mol, (II) ενώ η ενέργεια που απορροφάται από το περιβάλλον κατά τη διάσπαση 1mol HCl στα συστατικά του στοιχεία είναι.... Η 1 Η 3 Γ Η 4 Η 5 Η 6 2. Αν για την πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού µιας χηµικής ένωσης Χ χρησιµοποιηθεί ο συµβολισµός Η f (X), τότε η πρότυπη ενθαλπία Η της αντίδρασης αa + ββ γγ + δ σε συνάρτηση µε τις πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού των ενώσεων Α, Β, Γ και δίνεται από τη σχέση: Η = Από τη µελέτη των χηµικών εξισώσεων: C (s) + O 2 (g) CO 2 (g), Η 1 (I) C (s) + 1 / 2 O 2 (g) CO (g), Η (II) 2 68

13 CO (g) + 1 / 2 O 2 (g) CO 2 (g), Η (III), 3 διαπιστώνεται ότι η χηµική εξίσωση (... ) προκύπτει από την πρόσθεση κατά µέλη των χηµικών εξισώσεων (... ) και (... ). Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στη σχέση... Η..., η οποία αποτελεί τη Η 1 2 Η 3 µαθηµατική διατύπωση του Οι πρότυπες ενθαλπίες, και των χηµικών αντιδράσεων (I), Η 1 Η 2 Η 3 (II) και (III) αντίστοιχα: C (s) + O 2 (g) CO 2 (g) (I) C (s) + 1 / 2 O 2 (g) CO (g) (II) CO (g) + 1 / 2 O 2 (g) CO 2 (g) (III) χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως: πρότυπη ενθαλπία... του..., πρότυπη ενθαλπία... του... και πρότυπη ενθαλπία... του

14 2.4 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια επιπλέον πληροφορία µας δίνει η θερµοχηµική εξίσωση C + O 2 CO 2, Η = -292kJ σε σχέση µε τη χηµική εξίσωση C + O 2 CO Ένας µαθητής ισχυρίστηκε ότι η µία τουλάχιστον από τις θερµοχηµικές εξισώσεις H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η = -281kJ και H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g), Η = -285kJ είναι λανθασµένη. Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο ο ισχυρισµός αυτός δεν ήταν σωστός. 3. Να αναφέρετε τρεις µορφές ενέργειας οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ συστήµατος - περιβάλλοντος κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η ενθαλπία του συστήµατος. 4. Αν κατά την ηλεκτρόλυση ενός διαλύµατος δεν πραγµατοποιείται ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ συστήµατος - περιβάλλοντος, µεταβάλλεται ή όχι η ενθαλπία του συστήµατος; ώστε µια σύντοµη εξήγηση. 5. Ποια από τα µεγέθη: θερµοκρασία, όγκος, ενέργεια, µάζα, αριθµός mol, πίεση και πυκνότητα ενός συστήµατος θεωρούµε ότι δεν µεταβάλλονται κατά τον υπολογισµό της µεταβολής της ενθαλπίας του όταν εκδηλώνεται σ αυτό µια χηµική αντίδραση; 6. Γράψτε τη θερµοχηµική εξίσωση καύσης του υδρογόνου, αν γνωρίζετε ότι κατά την καύση 11,2L αυτού σε STP, ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον θερµότητα ίση µε 12kJ. 7. Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο η πρότυπη µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης S + O 2 SO 2 δεν έχει πάντα την ίδια αριθµητική τιµή. 7

15 8. ιατυπώστε το νόµο, του οποίου εφαρµογή αποτελεί η παρακάτω ισοδυναµία: H 2 + F 2 2HF, Η = -54kJ 2HF H 2 + F 2, Η = 54kJ. 9. Γράψτε τις θερµοχηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων στις οποίες αναφέρονται οι παρακάτω µεταβολές ενθαλπίας: Η f (CH 4 ) = -75kJ/mol. Η c (CO) = -111kJ/mol, 1. ύο κοµµάτια σιδήρου µαζών m 1 και m 2 που έχουν θερµοκρασίες αντίστοιχα θ 1 και θ 2 (θ 1 > θ 2 ) φέρνονται σε θερµική επαφή µέχρι να αποκτήσουν κοινή θερµοκρασία θ. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της επαφής το σύστηµα των δύο µαζών δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον, δείξτε ότι: θ θ 1 2 = m 2 m1 11. Στο θερµοχηµικό κύκλο του διπλανού σχή- µατος η κατάσταση Α αναφέρεται σε ένα µείγµα που αποτελείται από 2mol H 2 και Α Η 1 Β 1mol O 2 στους 25 C, ενώ η κατάσταση Β αναφέρεται σε 2mol Η 2 Ο (l) θερµοκρασίας 25 C. Η 2 Γ Η 3 Περιγράψτε µία κατάσταση του συστήµατος στην οποία είναι δυνατό να αντιστοιχεί το σηµείο Γ. 12. Αν για το θερµοχηµικό κύκλο του διπλανού σχήµατος ισχύει Η 2 >, δείξτε ότι Η 1 > Η 3 και αντίστροφα. Η 1 Β Α Η 3 Η 2 Γ 71

16 2.5 Ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» µε αιτιολόγηση Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Οι εξώθερµες αντιδράσεις πραγµατοποιούνται µε απορρόφηση ενέργειας του συστήµατος από το εξωτερικό περιβάλλον του και για το λόγο αυτό αυξάνεται η ενθαλπία του συστήµατος. 2. Η ενθαλπία ενός mol H 2 O (l), στους 25 C, είναι 18g 25cal/g = 45cal. 3. Σε κάθε χηµική αντίδραση η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι ίση µε την ενθαλπία των προϊόντων της αντίδρασης. 4. Για τις ενδόθερµες αντιδράσεις ισχύει Η = Η προϊόντων - Η αντιδρώντων, ενώ για τις εξώθερµες Η = Η αντιδρώντων - Η προϊόντων. 5. Η µεταβολή ενθαλπίας του συστήµατος κατά την πραγµατοποίηση µιας χηµικής αντίδρασης είναι θετική ή αρνητική αν η αντίδραση είναι αντίστοιχα ενδόθερµη ή εξώθερµη. 6. Η πρότυπη ενθαλπία καύσης του CH 4 είναι 89kJ. 7. Αν για τις µεταβολές ενθαλπίας Η 1 και Η 2 που σηµειώνονται στο θερµοχηµικό κύκλο του Α Η 3 Β διπλανού σχήµατος ισχύει: Η 1 + Η 2 >, τότε Η 1 θα είναι Η 3 <. 8. Κατά την πραγµατοποίηση της εξώθερµης αντίδρασης 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (g), στο δοχείο του διπλανού σχήµατος υπό σταθερή θερµοκρασία και πίεση, ανταλλάσσεται µε το περιβάλλον ενέργεια µε µορφή θερµότητας και µηχανικού έργου. Γ Η 2 72

17 9. Για τις πρότυπες ενθαλπίες Η 1 και Η 2 των χηµικών αντιδράσεων 1 H 2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), Η, 1 2 ισχύει: Η < Η. Η 2 H2 (g) + 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (g),, 1. Αν Η 2 (g) + C 2 H 4 (g) C 2 H 6 (g), Η 1 = α kcal και C 2 H 6 (g) Η 2 (g) + C 2 H 4 (g), Η 2 = β kcal τότε: α + β =. 11. Η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης, 2Η (g) H 2 (g) ονοµάζεται ενθαλπία δεσµού. 12. Αν ο ερυθρός φωσφόρος αποτελεί τη σταθερότερη µορφή του φωσφόρου, τότε ισχύει: Η f (λευκού Ρ). 13. Η µεταβολή της ενθαλπίας ορίζεται µόνο για τα χηµικά φαινόµενα. 14. Από τις θερµοχηµικές εξισώσεις H 2 (g) 2Η (g), Η 1 = +436kJ και Ν 2 (g) 2N (g), Η 2 = +945kJ, προκύπτει ότι ο δεσµός Ν Ν είναι ισχυρότερος του δεσµού Η-Η και συνεπώς το µόριο Ν 2 είναι σταθερότερο από το µόριο του Η Η πρότυπη µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης Η + (aq) + ΟΗ - (aq) H 2 O (l), εκφράζει την πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού ( Η f ) του νερού. 16. Το 1 J K -1 και το 1cal K -1 είναι µονάδες µέτρησης της θερµοχωρητικότητας. 17. Η εξίσωση Η = Η f προϊόντων - Η f αντιδρώντων εκφράζει ότι η πρότυπη ενθαλπία µιας αντίδρασης είναι ίση µε τη διαφορά της ενθαλπίας των αντιδρώντων από την ενθαλπία των προϊόντων. 73

18 18. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι ίση µε τη θερµότητα που εκλύεται ή απορροφάται κατά την εξουδετέρωση ενός mol οξέος από ένα mol βάσης σε αραιά διαλύµατα και σε πρότυπες συνθήκες Η πρότυπη ενθαλπία διάλυσης είναι θετική για όλες τις ενώσεις. 2. Οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού όλων των ενώσεων έχουν θετική τιµή. 21. H τιµή της πρότυπης µεταβολής ενθαλπίας ( Η ) για την αντίδραση 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (l) εξαρτάται από τη θερµοκρασία που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση. 22. Με εφαρµογή του νόµου του Ηess στις θερµοχηµικές εξισώσεις: Α + Β Γ, Η 1 Γ + Ε, Η 2 + Ε Α + Β, Η 3 προκύπτει ότι: Η 1 = Η 2 + Η Αν από την καύση 2g CH 4 ελευθερώνονται 26kcal, τότε από την καύση 8g CH 4, ελευθερώνονται 14kcal, στην ίδια θερµοκρασία g Η 2 Ο, θερµοκρασίας 25 C, έχουν περισσότερη ενθαλπία απ ότι ένα µείγµα που αποτελείται από 2g H 2 και 16g O 2, θερµοκρασίας 25 C. 25. Κατά την καύση 1g υγρής βενζίνης, θερµοκρασίας 35 C, ελευθερώνεται περισσότερη θερµότητα απ' όση ελευθερώνεται από την καύση 1g ατµών της ίδιας βενζίνης θερµoκρασίας 35 C. 26. Τα καυσόξυλα θερµαίνουν περισσότερο το σπίτι αν πριν την καύση τους τα αφήσουµε να στεγνώσουν. 27. Είναι προτιµότερο, από ενεργειακή άποψη, να πληρώσουµε 24L βενζίνης στην τιµή των 25L, παρά να µας πουλήσουν 25L βενζίνης που περιέχει 1L νερό. 74

19 2.6 Ασκήσεις- Προβλήµατα 1. Να υπολογισθεί η Η της αντίδρασης 2H 2 S (g) + SO 2 (g) 3S (s) + 2H 2 O (l) f αν: Η (H2S (g)) = -2,6kJ/mol, Η (SO2 (g)) = -296,9kJ/mol και Η f (H 2 O (l) ) = -286kJ/mol. 2. ίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες: Η f (CH 4 (g) ) = -76kJ/mol Η f (CO2 (g)) = -394kJ/mol Η f (H 2 O (l) ) = -286kJ/mol Η f (N2H 4 (g) ) = +5kJ/mol f α) Να υπολογισθούν οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CΗ 4 (g) και της N 2 H 4 (g). β) Ποια από τις δύο αυτές ενώσεις αποδίδει κατά την καύση της µεγαλύτερο ποσό θερµότητας ανά g; ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, N: ίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες των δεσµών: Η-Η : +436kJ/mol Cl-Cl : +243kJ/mol F-F : +313kJ/mol H-Cl : +431kJ/mol H-F : +644kJ/mol α) Να υπολογίσετε την Η f (HCl) β) Να υπολογίσετε την Η για την αντίδραση 2HCl + F 2 2HF + Cl Η πρότυπη ενθαλπία διάλυσης του KCl στο νερό είναι +17,2kJ/mol. Να υπολογίσετε την θερµότητα που εκλύεται στο περιβάλλον ή απορροφάται από το περιβάλλον κατά τη διάλυση 149g KCl σε µεγάλη ποσότητα νερού. Σχετικές ατοµικές µάζες: K: 39, Cl: 35,5. 5. Μείγµα που περιέχει 4g CH 4 (g) και 24g O 2 (g) θερµοκρασίας 25 C αναφλέγεται και τα προϊόντα ψύχονται ξανά στους 25 C. Αν Η f (CH4 (g)) = -76kJ/mol, Η f (CO2 (g)) = -394kJ/mol και Η f (H 2 O (l) ) = -286kJ/mol να υπολογιστούν: α) το ποσό θερµότητας που ελευθερώνεται κατά την καύση β) η κατά βάρος σύσταση των καυσαερίων, στους 25 C. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O:

20 6. Αν δίνεται ότι: Η c (C c (s)) = -394kJ/mol, Η (C2H 6 (g) ) = -165kJ/mol, Η c (CH 4 (g) ) = -89kJ/mol και Η (H2O (l) ) = -286kJ/mol, να υπολογιστούν: α) η Η f (C2H 6 (g) ) f β) το ποσό θερµότητας σε πρότυπη κατάσταση που θα ελευθερωθεί κατά την τέλεια καύση 8,96L ισοµοριακού µείγµατος CH 4 (g) και C 2 H 6 (g) µετρηµένα σε STP. 7. Αν οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού των υδρατµών και του υγρού νερού είναι αντίστοιχα -58kcal/mol και -69kcal/mol, να βρεθούν: α) η θερµότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά την καύση 5 mol Η 2 προς υδρατµούς β) η θερµότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά την υγροποίηση 5mol υδρατµών γ) η θερµότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά τη διάσπαση 2,5mol υδρατµών και 2,5mol υγρού νερού στα συστατικά τους στοιχεία. Όλα τα ποσά θερµότητας ζητείται να υπολογισθούν σε πρότυπη κατάσταση. 8. Μείγµα Al και Fe 2 O 3 λέγεται θερµίτης και χρησιµοποιείται για την συγκόλληση των σιδηροτροχιών. Αν οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του Al 2 O 3 και του Fe 2 O 3 αντίστοιχα είναι -168kJ/mol και -84kJ/mol, να βρεθούν: α) η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης Fe 2 O 3 + 2Al 2Fe + Al 2 O 3 β) το ποσό θερµότητας, σε πρότυπη κατάσταση, που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση µιας ποσότητας θερµίτη που περιέχει 8g Fe 2 O 3 και 135g Al. Σχετικές ατοµικές µάζες: Fe: 56, Al: 27, O: Ο αιµατίτης είναι ένα από τα κυριότερα ορυκτά του Fe µε κύριο συστατικό το Fe 2 O 3, από τον οποίο παράγεται µε αναγωγή µεταλλικός Fe. Αν f Η f (Fe2O 3 ) = -837kJ/mol, Η (CO) = -111kJ/mol, Η (CO2) = -394kJ/mol, να βρεθούν: α) η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης αναγωγής: Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3CO 2 β) Το ποσό θερµότητας, σε πρότυπη κατάσταση, που ανταλλάσσεται κατά την πλήρη αναγωγή ενός τόνου αιµατίτη περιεκτικότητας 8% w/w σε Fe 2 O 3. Οι προσµείξεις δεν αντιδρούν. Σχετικές ατοµικές µάζες: Fe : 56, O : 16. f 76

21 1. Κάψαµε τέλεια 3gr C, 4g CH 4 και 11,2L H 2 µετρηµένα σε πρότυπες συνθήκες (STP) και βρήκαµε ότι ελευθερώθηκαν αντίστοιχα 23,5kcal, 52,5kcal και 34,5kcal. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογιστούν: α) οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του C, του CH 4 και του Η 2 β) η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του CH 4. Όλα τα ποσά θερµότητας αναφέρονται στους 25 C και 1atm. Σχετικές ατοµικές µάζες: C : 12, H : ίνεται ότι σε θερµοκρασία θ C οι ενθαλπίες σχηµατισµού του Η 2 Ο, του CO 2, του C 2 H 2 και του CH 3 COOH είναι αντίστοιχα -286kJ/mol, -395kJ/mol, -231kJ/mol και -487kJ/mol, ενώ η ενθαλπία της αντίδρασης: C 2 H 2 + H 2 O CH 3 CHO είναι -139kJ. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογιστούν στους θ C: α) η ενθαλπία καύσης του CH 3 COOH β) η ενθαλπία της αντίδρασης CH 3 CHO + 1 / 2 O 2 CH 3 COOH. 12. Φιάλη περιέχει υδρογόνο σε πίεση 8atm και θερµοκρασία C. Μετά την καύση ενός µέρους του υδρογόνου η πίεση µειώθηκε σε 3atm, ενώ η θερµοκρασία παρέµεινε στους C. Αν κατά την καύση αυτή ελευθερώθηκαν 715kJ µετρηµένα σε πρότυπη κατάσταση, να βρεθεί ο όγκος της φιάλης. ίνεται ότι η πρότυπη ενθαλπία του υδρογόνου είναι ίση µε -286kJ/mol. 13. Κατά την τέλεια καύση 8,96L αερίου µείγµατος CO και Η 2, µετρηµένα σε STP, ελευθερώθηκε θερµότητα ίση µε 113,5kJ. Αν οι ενθαλπίες καύσης του CO και του Η 2 είναι αντίστοιχα -283kJ/mol και -286kJ/mol, να υπολογιστούν: α) η κατά βάρος σύσταση του µείγµατος που κάηκε β) ο όγκος του Ο 2, µετρηµένος σε STP, που καταναλώθηκε κατά την καύση. Όλα τα ποσά θερµότητας υπολογίσθηκαν στην ίδια θερµοκρασία και πίεση. Σχετικές ατοµικές µάζες: C : 12, Ο : 16, H : Ισοµοριακό µίγµα Η 2 και Ο 2 µάζας 6,8g αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες και σχηµατίζει νερό σύµφωνα µε την εξίσωση 2Η 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O (l). 77

22 Αν η ενθαλπία σχηµατισµού των υδρατµών ίση µε -58kcal/mol και η ενθαλπία υγροποίησης των υδρατµών ίση µε -1kcal/mol, να βρεθούν: α) η µάζα του νερού που θα σχηµατιστεί β) το ποσό θερµότητας που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση. Όλες οι µεταβολές ενθαλπίας αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Σχετικές ατοµικές µάζες: H : 1, Ο : Σε 2ml διαλύµατος HCl,4M προσθέτουµε ορισµένο όγκο διαλύµατος ΝαΟΗ,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυµα και ελευθερώνεται ποσό θερµότητας ίσο µε 2296J. Αν η ενθαλπία εξουδετέρωσης του HCl µε το ΝαΟΗ είναι ίση µε -57,4kJ/mol, να βρεθούν: α) ο όγκος του διαλύµατος ΝαΟΗ που προσθέσαµε στο διάλυµα του HCl β) η συγκέντρωση C (mol/l) του διαλύµατος για καθεµιά από τις ενώσεις που περιέχει. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 16. Ένα κράµα µάζας 2g αποτελείται από 8% w/w Cu και 2% w/w Sn. Αν οι ειδικές θερµοχωρητικότητες του Cu και του Sn είναι αντίστοιχα c 1 =,15cal g -1 K -1 και c 2 =,25cal g -1 K -1 να βρεθούν: α) η θερµοχωρητικότητα του κράµατος β) το ποσό θερµότητας που θα αποδώσει στο περιβάλλον το κράµα αυτό, αν ψυχθεί από τους θ 1 = 25 C στους C. 17. Ένα θερµιδόµετρο που είναι θερµικά µονωµένο µε το περιβάλλον περιείχε 472,5g υγρό νερό και 4g πάγου σε ισορροπία. Στο θερµιδόµετρο αυτό ρίξαµε 1g στερεού NaOH θερµοκρασίας C. Αν η ενθαλπία διάλυσης του NaOH είναι -8,8kcal/mol, ενώ η ειδική λανθάνουσα θερµότητα τήξης του πάγου 8cal/g, να υπολογίσετε: α) τη µάζα του πάγου που παρέµεινε στο θερµιδόµετρο µετά τη διάλυση του NaOH στο νερό β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος που προέκυψε. Σχετικές ατοµικές µάζες: Na: 23, H: 1, O: Ένα κλειστό και θερµικά µονωµένο θερµιδόµετρο περιείχε 1Kg Η 2 Ο,,1mol CH 4 και,2mol O 2. Η θερµοκρασία του συστήµατος ήταν 4 C.Μετά από την 78

23 ανάφλεξη του µείγµατος των δύο αερίων η θερµοκρασία του συστήµατος σταθεροποιήθηκε στους 25 C. Υπολογίστε: α) το ποσό θερµότητας που ελευθερώθηκε από την καύση του µεθανίου και απορροφήθηκε από το νερό του θερµιδοµέτρου β) την πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O (l) ίνεται η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = 1cal g -1 K -1, ενώ οι θερµοχωρητικότητες του CH 4 και του O 2 θεωρούνται αµελητέες ,2L µείγµατος Η 2 και Cl 2, µετρηµένα σε STP, αντιδρούν σε κλειστό δοχείο. Μετά το τέλος της αντίδρασης, που είναι ποσοτική, το αέριο που προκύπτει διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύµατος ΚΟΗ και εξουδετερώνεται, ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνονται 5,6kcal. Τελικά βρέθηκε ότι αποµένουν 2,24L αερίου Η 2, µετρηµένα σε STP. Αν η ενθαλπία σχηµατισµού του ΗCl είναι ίση µε -22kcal/mol, να βρεθούν: α) ο λόγος των mol των δύο αερίων στο αρχικό µείγµα β) το ποσό θερµότητας που ελευθερώθηκε κατά την αντίδραση του αρχικού µείγµατος γ) η ενθαλπία εξουδετέρωσης του ΗCl από το KΟΗ. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν σε πρότυπη κατάσταση. 2. Όταν διαβιβάσουµε µείγµα υδρατµών και Ο 2 σε σωλήνα που περιέχει C σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως πραγµατοποιούνται οι αντιδράσεις: C + 1 / 2 O 2 CO, Η = -32kcal C + H 2 O CO + H 2, Η = +28kcal. α) Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol υδρατµών και Ο 2 σε ένα µείγµα τους, ώστε αν αυτό διαβιβαστεί σε σωλήνα που περιέχει περίσσεια ερυθροπυρωµένου C, να µη παρατηρηθεί θερµική µεταβολή; β) Σε σωλήνα που περιέχει περίσσεια C σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως διαβιβάζουµε ισοµοριακό µείγµα υδρατµών και Ο 2 όγκου 112L, µετρηµένα σε STP. i) Ποιο θα είναι το θερµικό αποτέλεσµα της αντίδρασης; ii) Ποιος είναι ο όγκος του αερίου µείγµατος σε STP, που εξέρχεται τελικά από το σωλήνα; 21. Η ενθαλπία σχηµατισµού του CH 4 είναι ίση µε -84kJ/mol, του C 2 H 2 ίση µε +23kJ/mol και του Η 2 Ο -242kJ/mol. Κατά την πλήρη αντίδραση 1,4mol C 79

24 µε Η 2 σχηµατίστηκε µείγµα CH 4 και C 2 H 2, ενώ συγχρόνως ελευθερώθηκαν 38kJ. Να βρεθούν: α) ο αριθµός των mol του CH 4 και του C 2 H 2 που παράχθηκαν β) η ενθαλπία της αντίδρασης 2CH / 2 O 2 C 2 H 2 + 3H 2 O. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 22. Oι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του Η 2 και του C είναι αντίστοιχα -286kJ/mol και -394kJ/mol, ενώ οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του CO και του CH 4 είναι -111kJ/mol και -76kJ/mol αντίστοιχα. α) Να βρεθούν οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CO και του CH 4. β) Να υπολογιστεί το ποσό θερµότητας που θα ελευθερωθεί από την τέλεια καύση 56m 3 µείγµατος, µετρηµένα σε STP, που περιέχει 4% v/v Η 2, 2% v/v CH 4, 1% v/v N 2 και 3% v/v CO. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στoυς 25 C και πίεση 1atm. 8

25 2. 7 Κριτήρια αξιολόγησης 1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις, µεταβολή ενθαλπίας, πρότυπη ενθαλπία για διάφορες µεταβολές Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις: 1. Από το δεδοµένο: Η c (CH4) = -89kJ/mol συµπεραίνεται ότι (συµπληρώστε τα διάστικτα): α) κατά την καύση ορισµένης ποσότητας CH 4 ισχύει Η προϊόντων... Η αντιδρώντων β) για κάθε... CH 4 που καίγεται... ενέργεια 89kJ γ) κατά τη µέτρηση της µεταβολής της ενθαλπίας οι ουσίες της αντίδρασης έχουν αναχθεί σε θερµοκρασία... και πίεση.... Μονάδες: 4 2. ίνονται οι αντιδράσεις: 81

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α)

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1) Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ονομάζεται. 2) Αναπτύξτε τις αντίστοιχες θερμοχημικές εξισώσεις: Α) ΔH o f(h 2 CO 2 )=-97,1 kcal/mol B) Δη o c(ch

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας 2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας Τι είναι η θερμιδομετρία; Τι είναι το θερμιδόμετρο; Ποιος είναι ο νόμος της θερμιδομετρίας; Περιγράψτε το θερμιδόμετρο βόμβας Η διαδικασία προσδιορισμού μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Θέος 1

Κων/νος Θέος 1 Το παρόν φυλλάδιο περιέχει ορισµένα λυµένα παραδείγµατα ασκήσεων στο κεφάλαιο. Προσδιορισµός της θερµότητας και της ποσότητας µιας ουσίας από τη στοιχειοµετρία µιας αντίδρασης 1 ο παράδειγµα 10 mol οξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) ΔΗ ο = - 88 kj α) Η ενθαλπία σχηματισμού της ΝΗ 3 είναι 88

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά

Διαβάστε περισσότερα

Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 75 4 o Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θερµιδόµετρο: Είναι µια συσκευή µε την οποία µετράµε τα ποσά θερµότητας που εκλύονται ή απορροφώνται σε διάφορες φυσικοχηµικές µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία 2 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, «κουβαλά» ενέργεια, τη χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση.

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Μ Α Θ Η Μ Α : Β ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια Λυμένες ασκήσεις Αλκάνια 1. Αλκάνιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα Μ = 58. α. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκάνιου και τα συντακτικά ισομερή του. β. 5,8 g από το αλκάνιο Α καίγονται πλήρως με Ο 2. Να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Μάθημα Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Εξαγωγική Μεταλλουργία Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ Αυθόρμητες χημικές αντιδράσεις Ηαντίδρασηοξείδωσηςενόςμετάλλουμπορείναγραφτείστη γενική της μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α.. γ Α.. β Α.3. γ Α.4. γ Α.5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.6.. Σ. Λ (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΤΑΞΗ: Β Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τμήμα: Aρ.:.

Διαβάστε περισσότερα

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5

β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH. Μονάδες 5 δ. NaOH CH 3 COONa. Μονάδες 5 AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. H κατανοµή των ηλεκτρονίων του ατόµου του οξυγόνου (z=8) στη θεµελιώδη κατάσταση παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò

ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò 259 12 o Επαναληπτικά θέµατα Συνδυαστικά προβλήµατα ιαµοριακές δυνάµεις - Καταστάσεις της ύλης 1 Τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία

Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διακρίνει αν µία ένωση είναι ιοντική ή οµοιοπολική Να διακρίνει αν ένας οµοιοπολικός δεσµός είναι πολικός ή µη πολικός

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής Παππάς Χρήστος Επίκουρος καθηγητής 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Η χημική θερμοδυναμική ασχολείται με τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση. Προβλέπει: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Σε υδατικό διάλυµα HF προσθέτουµε στερεό NaF, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και θερµοκρασίας. Ποιο από τα επόµενα µεγέθη ελαττώνεται: Α.

Α4. Σε υδατικό διάλυµα HF προσθέτουµε στερεό NaF, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και θερµοκρασίας. Ποιο από τα επόµενα µεγέθη ελαττώνεται: Α. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Τρία ηλεκτρόνια ενός ατόµου βρίσκονται στα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Σηµείωση: τα ερωτήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο είναι, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, εκτός της εξεταστέας ύλης) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2 243 11 o Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής Α ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σε όλες τις ασκήσεις που αναφέρονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυσή τους είναι η σωστή γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

27 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

27 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Επαναληπτικές ασκήσεις Θετικής Κατεύθυνσης. Θεόδωρος Ζήκας 1. Μια ποσότητα χαλκού αντιδρά πλήρως µε πυκνό διάλυµα H SO 4 και το αέριο που εκλύεται, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αποχρωµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c.

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c. Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.3 Σταθερα χημικη ς ισορροπι ας Κ - Kp Τι ονομάζεται σταθερά χημικής ισορροπίας Κ και τι νόμο χημικής ισορροπίας; Ποιες χημικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνοντ αι στο νόμο της

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα