ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΠΚΗΣ ^ΤΑΑΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΠΚΗΣ ^ΤΑΑΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες"

Transcript

1 yrtv ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "* ^^""'^ UCAI ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ^ & «JESS ΠΕΑΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΐΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ m j t - ; " ' ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΠΚΗΣ ^ΤΑΑΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Γενικές αρχές θεματικής καταλογογράφησης:. Κάθε βιβλιοθήκη, αναλόγως της δικής της πολιτικής, η οποία προσδιορίζεται κυρίως από τις ανάγκες των χρηστών της σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, δίνει σε κάθε τεκμήριο όσες θεματικές επικεφαλίδες κρίνει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκτηση. 2. Σειρά αναφοράς υποδιαιρέσεων: i. Κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση - Γεωγραφική υποδιαίρεση Χρονολογική υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής ή ϋ. Γεωγραφική κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση Χρονολογική υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής 3. Εφαρμογή κατά τη σύνταξη των θεματικών ε7ηκεφαλίδων των αρχών: i. Ομοιομορφία ϋ. Μονοσημία iii. Ειδική και άμεση αναγραφή iv. Συνέπεια στην ορολογία ν. Σύγχρονη ορολογία vi. Παραπομπές «βλέπε» και «βλέπε επίσης», όπου χρειάζεται. 2. Εφαρμογή γενικών αρχών και πολιτικής των Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), σε ελληνική μετάφραση και προσαρμογή στη δόκιμη ελληνική ορολογία και σύνταξη της ελληνικής γλώσσας, όπως προκύπτουν από: i. Subject Cataloging Manual : Subject Headings ii. Subject Cataloging Manual : Subject Headings updates < hup //www loc iiov/cds/pdfdownloads/scm/inde\ html > iii. Library of Congress Subject Headings : principles and application / Lois Mai Chan iv. Library of Congress rule interpretations updates < imp../www.loc»ov/cd$/pdfdo\vnloads/lcri/index.html > v. Cataloging Service Bulletin < gov/cdstpfdownloads/csb/index html > vi. AACR2 ελληνική έκδοση (για τη μορφή των ονομάτων φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων κλπ). Εκτός από τα ελληνικά παραδείγματα, η ελληνική έκδοση περιέχει προτάσεις ελληνικής τακτικής, ελληνική ορολογία και συντομογραφίες. Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου

2 3. Χρήση θεματικών επικεφαλίδων ΕΒΕ για ελληνικά θέματα, τα οποία είτε δεν υπάρχουν στις LCSH είτε δεν αναπτύσσονται με την ανάλογη λεπτομέρεια και υιοθέτηση της ορολογίας. 4. Άντληση πληροφοριών, σε περίπτωση μη εύρεσης ικανοποιητικής λύσης, σχετικά με την ορολογία από άλλες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, όπως: ί. Εγκυκλοπαίδειες γενικές και ειδικές Η. Λεξικά γενικά και ειδικά, κατά περίπτωση iii. Βιογραφικά λεξικά iv. Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ν. Γνώμες και απόψεις ειδικών (π.χ. μελών ΔΕΠ, που έχουν παραγγείλει τα συγκεκριμένα τεκμήρια ή ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο). Σε κάθε περίπτωση η δομή (σύνταξη) των επικεφαλίδων πρέπει να διέπεται από τις αρχές και πολιτική των LCSH, δεδομένου ότι η απόδοση, ιδιαιτέρως από τους ειδικούς, θα δοθεί σε φυσική γλώσσα και όχι σε ελεγχόμενη. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή και αξιολόγηση των πηγών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που χρησιμοποιούνται. Καλό είναι, όταν είναι εφικτό, να γίνεται διασταύρωση των όρων σε περισσότερες της μιας πηγές. Ακόμη, ερμηνευτικά λεξικά δίγλωσσα ή πολύγλωσσα πρέπει να προτιμώνται έναντι των δίγλωσσων ή πολύγλωσσων, που παρέχουν μόνο τη μετάφραση χωρίς ερμηνεία. Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου

3 κεφαλίδων οση. Έγινε όσους δεν ρόλος των ι gl 5 rj: xj si ζ ill Si Ml f C; 6i I a ii?- Ε HI to οα Σϊ 2 w ζ 3i x Ζ >- 5 ii i I :ΗΣ Είπτροηπ Eh \ 6XX TOY UNIMARC ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩ] :ην καταχώριση θεματικών επι ου αντιστοιχούν σε κάθε περίπτί κληθεί μεγαλύτερη σύγχυση σε ιτων. Σημαντικός είναι επίσης ο 3ΐμοποιούνται στο UNIMARC για ι των πεδίων, όσο και των υποπεδίων π ύμενα υποπεδία, ώστε και να μη προ σματικότερης επίλυσης των προβλημό τυνθηκών που περιγράφονται: αφικά πεδία που χρη< ιαίτερα τη χρήση τόσο υχνότερα χρησιμοποιοι ει δυνατότητα αποτελε αναλόγως των ειδικών ι ΥΠΟΠΕΔΙΑ ιτοιχείο της αναγρα ΔΕΙΚΤΕΣ, 2 ΧΡΗΣΗ εία μορφή (π.χ. Αισ. Σεφέρης) σε ονόμ m ' z ΐ)με παρακάτω τα μορφών, προσδιορ α να χρησιμοποιηΐ ιΐούν ορισμένα και ι οποίοι πρέπει να ι ΟΡΙΣΜΟΣ φής, δηλ ιχύλος) ή ατα με ι το υπόλοιπο του ο όνομα ή ονόματα, $a Περιέχει το c το όνομα σε ευθ το επώνυμο (π.χ επώνυμο. $b Αναγράφεται π.χ. βαφτιστικό πατρώνυμο. νάματος, ενός είκτης μορφής του ονόματος όζει αναλόγως του είδους ονόματος: ονόματα σε ευθεία μορφή ονόματα υπό επώνυμο. * Τ! g g ιι ι' <Ν < Η μοποιεΐται για φυσικά ιπα εξεταζόμενα ως με ονόματα είτε σε μορφή είτε ιχφόμενα υπό μο. ιι άλλες προσθήκες πως τίτλοι, ενδείξει κλπ. Π.χ. Αυτοκρά βιβλιογρ ίζοντας ιδ 9ούν τα σ να υπάρξ ϊλλάζουν r 8 w? ί ~-θ ia> a -3.Η- θ.-ω ρ > κ Χ Κ <χ> δ a ω Ονομα προσώπου χρησιμοποιούμενο ως θέμα. (πλην -ς τορας, ί βασιλέων, ΓΟΟ c -α <-/> s! is *S3S ο δ: 3 Xi Ο ' J> 3 ε* Β CL fc> 9- ω -i Χ t-i Ο C \o NO αι ρωμαϊκοί αριθμό το όνομα συνήθως ΐκών. Με τη χρήση Αναγράφοντ νδεόμενοι με πών και κληρ g Παραθέτοι διαφόρων προσπαθεί χρησιμοπο δεικτών, ο Ο Ρ < ΠΕΛ

4 υποπεδίου αυτού, η τιμή του δείκτη 2 πάντα πρέπει να είναι 0. Sf Αναγράφονται χρονολογίες που σχετίζονται με το όνομα του προσώπου (γέννησης, θανάτου, ακμής) με τις ανάλογες συντομογραφίες, όπου χρειάζεται. Π.χ. « Προσοχή στη χρήση τον. Ναμη συγχέεται με το υποπεδίο $ζ! $j Αναγράφεται μια υποδιαίρεση μορφής π.χ. Ευρετήρια, Λεξικά κ.ά. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποπεδίο $χ. Η χρήση του υποπεδίου $j είναι αποδεκτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πεδία του Unimarc. $x Περιέχει μια υποδιαίρεση που προσδιορίζει καλύτερα το θέμα της θεματικής επικεφαλίδας. Π.χ. 600 _ $8Σεφέρης$)Γιώργος$η $χΑλληλογραφία $y Γεωγραφική υποδιαίρεση της θεματικής επικεφαλίδας, για να προσδιορίσει ένα τόπο που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το πρόσωπο στο εξεταζόμενο έργο, π.χ. 600 _ $2ΐΣεφέρης$)Γιώργος$η $γΚύπρος $ζ Χρονολογική υποδιαίρεση της θεματικής επικεφαλίδας, που προστίθεται για να προσδιορίσει μια χρονική περίοδο που εξετάζεται στο έργο. Προσοχή στη χρήση του. Να μη συγχέεται με το υποπεδίο $β Π.χ. 600 _$ίΐσεφέρης$>γιώργος$γ900-97$χεργογραφία$ζ

5 Όνομα συλλογικού οργάνου χρησιμοποιούμενο ως θέμα Περιέχει ως κύρια επικεφαλίδα το όνομα ενός συλλογικού οργάνου, το οποίο είναι ένα από τα θέματα της βιβλιογραφικής μονάδας. : Δείκτης σννάνπ]σης Καθορίζει αν το συλλογικό όργανο είναι συνάντηση εξεταζόμενη ως θέμα (συνέδριο, συμπόσιο, έκθεση κλπ.) ή όχι: 0 = Συλλογικό όργανο = Συνάντηση 2: Δείκτης μορφής του ονόματος Δηλώνει αν το όνομα αναγράφεται σε ανεστραμμένη μορφή, υπό τόπο ή σε ευθεία μορφή: 0 = Όνομα σε ανεστραμμένη μορφή (όταν η πρώτη λέξη αρχίζει από ένα αρχικό) = Όνομα υπό τόπο ή δικαιοδοσία 2 = Όνομα σε ευθεία μορφή Πχ $8Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 60 0$3Ελλάδα$ο Υπουργείο Εξωτερικών 60 2$βΠανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Sa Περιέχει το τμήμα του ονόματος που Ι χρησιμοποιείται ως στοιχείο αναγραφής μέχρι το όριο της πρώτης περιοχής. Sb Αναγράφεται το όνομα ενός ιεραρχικά εξαρτώμενου τμήματος ή το όνομα του συλλογικού οργάνου, όταν αυτό αναγράφεται σε τόπο. Π.χ $βΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης$>Πολυτεχνική Σχολή $c Προσθήκες που γίνονται από τον καταλογογράφο στο όνομα του συλλογικού οργάνου, εκτός από αριθμό, τόπο και χρονολογία συνεδρίου. Π.χ. $8Τιτανικός$οΠλοίο $d Αριθμός συνάντησης, όταν ανήκει σε αριθμημένη σειρά. Ανάλογα με το σύστημα αυτοματοποίησης, μπορεί να χρειάζεται, πριν πληκτρολογηθεί ο αριθμός να ανοιχτεί παρένθεση. Π.χ. στο Advance 60 2$8Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών$ά(3 $f Αναγράφεται η χρονολογία διεξαγωγής της συνάντησης. Προσοχή! (α) Όχι π/ς χρονολογίας έκδοσης. (β) Το νποπεδίο $/ προηγείται του νποπεδίον $e! Se Αναγράφεται ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Ανάλογα με το σύστημα αυτοματοποίησης, μπορεί να χρειάζεται, αφού πληκτρολογηθεί ο τόπος, να κλείσει η παρένθεση. Π.χ. στο Advance 60 2$8Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών ι ο 7

6 «I α Σ; w?» Μ δ ω S $ ^ S i s» I*- * ill III pa d» Οικογενειακό όνομα χρησιμοποιούμενο ως θέμα Όνομα και τίτλος χρη σιμοποιούμενα ως θέμα. $g Τμήμα ονόματος ανεστραμμένου συλλογικού οργάνου, που δεν αποτελεί πρώτο όρο. $h Μπορεί να τοποθετηθεί κάθε τμήμα του ονόματος, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την ταξιθέτηση. $χ Προστίθενται θεματικές υποδιαιρέσεις. $y Γεωγραφική υποδιαίρεση του συλλογικού οργάνου. $ζ Χρονολογική υποδιαίρεση, για να προσδιορίσει μια περίοδο σχετιζόμενη με το συλλογικό όργανο. $a Αναγράφεται το όνομα της οικογένειας, δυναστείας κλπ. σε μορφή σημείου πρόσβασης, π.χ. 602 SaMendelssohn, Οικογένεια Περιέχει ως κύρια επικεφαλίδα το όνομα μιας οικογένειας, το οποίο είναι ένα από τα θέματα της βιβλιογραφικής μονάδας. 602 $8Χαλκοκονδύλη, Οικογένεια Τα ελληνικά επώνυμα πρέπει να αναγράφονται στη γενική πτώση του ενικού αριθμού. Sf, Sj, Sx, Sy, Sz Χρησιμοποιούνται όπως παραπάνω. Σε αυτό το πεδίο καταχωρίζονται η πνευματική υπευθυνότητα και ο τίτλος ενός έργου με σκοπό να συγκεντρωθούν σε μία σεφά όλες οι εγγραφές για τις διάφορες : κενός 2: κενός $ Σε αυτό το επαναλαμβανόμενο υποπεδίο αναγράφονται τα δεδομένα των πεδίων που διασυνδέονται. Κάθε $, είτε αυτό της πνευματικής υπευθυνότητας είτε αυτό του τίτλου, είναι ένα πλήρες πεδίο δεδομένων που περιλαμβάνει την ετικέτα (7- ή 500), τους δείκτες και τα προβλεπόμενα για κάθε πεδίο, : κενός 2: κενός 72

7 εργασίες σχετικά με αυτόν τον τίτλο. Η πνευματική υπευθυνότητα εισάγεται σε ένα ενσωματωμένο πεδίο 7 και ο τίτλος στο ενσωματοομένο πεδίο 500 (στο οποίο προστίθεται και κάθε αναγκαία θεματική υποδιαίρεση), υποπεδία, π.χ. 604_$700_0$8Θουκυδίδης$ί $5000$βΙστορίαι$ΙιΒιβλίο2$Ηκεφ SJ Βιβλιογραφία Για τη σύνταξη του πεδίου 604 εκτός από την τεχνική των ενσωματωμένων πεδίων, η οποία προβλέπεται από το εγχειρίδιο Unimarc (Bibliographic format), θα μπορούσε να εφαρμοστεί η εναλλακτική τεχνική που προβλέπεται από το εγχειρίδιο Unimarc (Authorities format) για τη σύνταξη του πεδίου 240 (επικεφαλίδα - όνομα/τίτλος). Το παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε, σε αυτή την περίπτωση, να έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές εμφανίσεις: 604_$βΘουκυδίδης, $ιΙστορίαι. Βιβλίο 2. κεφ Βιβλιογραφία (όπου η πνευματική υπευθυνότητα και ο τίτλος του έργου, καταχωρίζονται αντίστοιχα σε δύο υποπεδία, το $a και το $t). Όταν το a ή το $t είναι συνθέσεις υποπεδίων τότε η μεταξύ τους διάκριση πραγματοποιείται με τη χρήση ISBD στίξης, π.χ. 604 $απαπαδιαμάντης, Αλέξανδρος, 85-9 IStOi έμποροι των εθνών (κατάλληλο για Horizon), ή με καταχώριση σε χωριστά υποπεδία (κατάλληλο για Advance') 604_$8Παπαδιαμάντης$οΑλέξανδρος$ίΊ8 5-9$tOi έμποροι των εθνών $a Αναγράφεται ο ομοιόμορφος τίτλος με την καθορισμένη από το χρησιμοποιούμενο If 605 Τίτλος χρη σιμοποιού μένος Το πεδίο περιέχει τον ομοιόμορφο τίτλο ενός 73

8 ως θέμα έργου σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, π.χ. ενός κειμένου για το οποίο δεν υπάρχει πνευματική υπευθυνότητα, μιας εφημερίδας ή περιοδικού, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος, μιας θεατρικής παράστασης ή μιας κινηματογραφικής ταινίας, μιας συνθήκης, σύμβασης ή συμφωνίας, ενός μουσικού έργου κλπ. σύστημα θεματικών επικεφαλίδων μορφή του, π.χ. 605_$βΒίβλος $h Προστίθεται ο αριθμός του μέρους/τμήματος του ομοιόμορφου τίτλου, όταν το συγκεκριμένο μέρος/τμήμα είναι ένα από τα θέματα του τεκμηρίου, π.χ. 605 SaTo Χρονικόν του Μορέως$Ηστ (Στην περίπτωση τίτλων με αρχικό af>0po, είτε το σύστημα αυτοματοποίησης προβλέπει τη μη ταξιθέτηση και αναζήτηση τους, είτε χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες που προβλέπει το εγχειρίδιο του Unimarc, δηλ. Sai-NSRfTotNSF^ Χρονικόν του Μορέως). $ί Προστίθεται το όνομα του μέρους/τμήματος του ομοιόμορφου τίτλου, όταν το συγκεκριμένο μέρος/τμήμα είναι ένα από τα θέματα του τεκμηρίου, π.χ. 605_$8Βίβλος$ίΚ.Δ. $k Προστίθεται η χρονολογία δημοσίευσης προκειμένου να διακριθεί ο ομοιόμορφος τίτλος από άλλον διαφορετικής χρονολογίας, πχ. 605_$8Βίβλος$ίΚ.Δ.$Μ934 $ Προστίθεται μία τυποποιημένη φράση ως υποεπικεφαλίδα στον ομοιόμορφο τίτλο για να τον εξειδικεύσει/προσδιορίσει περαιτέρω, πχ 605_$8Βίβλος$ίΠ.Δ.$Επιλογές $m Προστίθεται η γλώσσα του τεκμηρίου, όταν είναι διαφορετική από εκείνη με την οποία είναι συνήθως συνδεδεμένος ο 74

9 ομοιόμορφος τίτλος ή, όταν ο ομοιόμορφος τίτλος δεν έχει μία κύρια γλώσσα. Όταν το τεκμήριο είναι σε περισσότερες από μία γλώσσες τότε όλες οι γλώσσες καταχωρίζονται στο ίδιο υποπεδίο, π.χ. 605_$8Βίβλος$ίΚ.Δ.$ηιΑγγλικά και Γαλλικά $η Προστίθενται ποικίλες πληροφορίες οι οποίες δεν προβλέπονται από άλλο υποπεδίο, π.χ 605 $a Τιτανικός$η(Ταινία) 605 $3Ακρόπολις$ιι(Εφημερίόα) 605_$βΜάαστριχτ, Συνθήκη του$η(992) $q Προστίθεται η πληροφορία για την ταύτιση της εκδοχής (έκδοσης) του ομοιόμορφου τίτλου. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι το όνομα ή η αρχική χρονολογία της εκδοχής, π.χ. 605_$aBeowulf $ηιελληνικά$ς2η έκδ. $r, $s, $u, $w Στα υποπεδία αυτά προστίθενται πληροφορίες που αφορούν ομοιόμορφο τίτλο μουσικού έργου. To $r περιέχει το/τα όργανα για τα οποία έχει γραφεί μία μουσική σύνθεση. To $s περιέχει έναν αριθμό (σειράς, έργου/opus, θεματικού ευρετηρίου ή και χρονολογία που χρησιμοποιείται ως αριθμός) ο οποίος χρησιμεύει στη διάκριση της μουσικής σύνθεσης. To $u περιέχει το μουσικό κλειδί ή/και την κλίμακα της μουσικής σύνθεσης. Το $\ν περιέχει τη δήλωση ότι η μουσική σύνθεση στην οποία αναφέρεται ο 75

10 ομοιόμορφος τίτλος, είναι διασκευασμένη. $j Σημειώνεται το είδος ή η μορφή του τεκμηρίου, ένα από τα θέματα του οποίου είναι ο ομοιόμορφος τίτλος, π.χ. 605 $8Βίβλος$ί Βιβλιογραφία Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να δηλώνει την υποδιαίρεση μορφής ως θεματική υποδιαίρεση ($ι) $χ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω θεματικά τον ομοιόμορφο τίτλο, 60S $βκαλλίμαχος και Χρυσορρόη$χΚριτική κειμένου $y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει γεωγραφικά τον ομοιόμορφο τίτλο, π.χ. 605 $βκοράνι$ιιεκτίμηση$νευρώπη $ζ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω χρονολογικά τον ομοιόμορφο τίτλο, π.χ. > «(0 > " Β* ft II *3 Ό. a 3 % ca. a. 5 S- in κ Ώ NO X I $a Αναγράφεται ο θεματικός όρος με την καθορισμένη από το χρησιμοποιούμενο σύστημα θεματικών επικεφαλίδων μορφή του, π.χ. 606 $a Γεωγραφία $j Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει Όνομα θέματος χρησιμοποιούμενο ως θέμα : Επίπεδο θεματικού όρου. Διακρίνει κύριους και δευτερεύοντες περιγραφείς: = Η θεματική επικεφαλίδα περιγράφει το κύριο θέμα στο οποίο εστιάζεται το έργο Το πεδίο περιέχει ένα κοινό ουσιαστικό ή ουσιαστική φράση η οποία είναι ένα από τα θέματα του τεκμηρίου

11 % & ω Ο Η -Ρ" -Ρ" 9- α. ο 5" 3 ο. -ω περαι > ριου, π.χ. $a Γ εωγραφία$ Βιβλιογραφία υπεδίο αυτό συνήθως καταλαμβάνε ταία θέση χωρίς όμως αυτό να είναι τεκμη 606_ Του7ΐ τελευ κανόνας, π.χ. 606 $a Γεωγραφία$ίΒιβλιογραφία$]Περιοδικά $a Γεωγραφία$ Λεξικά$χΕλληνικά 606 Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να δηλώνει την υποδιαίρεση μορφής ως θεματική υποδιαίρεση ($χ) (Οι υποδιαιρέσεις μορφής είναι δυνατόν να εμφανίζονται και ως θεματικές υποδιαιρέσεις * 3γα με το περιεχόμενο του τεκμήριο πόμενο παράδειγμα _$8Γεωγραφία$χΠεριοδικά$ Ευρ <3 " Ι -α ο Ό > Η Ο 8 W «>που ριοδικά το έργο είναι ένα περιοδικό χει ευρετήρια περιοδικών για τη περιε ρίζει τικης ραφία) ροστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιο Μ ιτέρω θεματικά την έννοια της θέμα φολίδας, π.χ. πέρα επικέ ρίζει _$a Γεωγραφία$χΙστορία ροστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιο Ε ο >* πέρα ιτέρω γεωγραφικά τη θεματική επικέ φαλίδα, π.χ. ω ο - <ο D 8. - Ι <2 α. 9--ο 8.2 ST a 3»-* w. U Φ «D Ο Ν VO «Λ ιτέρω χρονολογικά τη θεματική περ_α αλί 9- ω -- b -- ε Λ. u Χ II fs > Ο. 'Ρ. ϊ 8 w «ο Η - 5 Η β ic ω θ- 3 Ρ «" w > Ο Q. * 9-» κ -Ρ 'β β > * Ο. S" Η β *3 S S p α a. Η a. ω ω " u Κ β Ο Ο ρια ι -.- Λ -* 3 Η α 9 W Ο a c 3 Ο α -ο " Ρ 8 * 0 t CS I Ι ι 77

12 επικεφαλίδα, π.χ. 606 $a Γεωγραφία$χΙστορία$ζ9ος αιώνας "9 Ι Ι Β tc Γεωγραφικό όνομα χρησιμοποιούμενο ως θέμα Sa Αναγράφεται το γεωγραφικό όνομα με την καθορισμένη μορφή του, π.χ. 607 $ββαλκανικη Χερσόνησος $j Προστίθεται ο όρος, ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω το είδος ή τη μορφή του τεκμηρίου, π.χ. 607 $ββαλκανική Χερσόνησος$]Χάρτες Το πεδίο περιέχει ένα γεωγραφικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται ως θέμα Το εγχεφίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να δηλώνει την υποδιαίρεση μορφής ως θεματική υποδιαίρεση ($χ) $χ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω θεματικά την έννοια της θεματικής επικεφαλίδας, π.χ. 607 ΦβΒαλκανική Χερσόνησος$χΣχέσεις $y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω γεωγραφικά την έννοια της θεματικής επικεφαλίδας, π.χ. 607 $ββαλκανΐκή Χερσόνησος$χΣχέσεις y Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής $ζ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω χρονολογικά τη θεματική επικεφαλίδα, π.χ. $8Βαλκανική Χερσόνησος$χΣχέσεις 607 χηνωμένες Πολιτείες Αμερικής$ζ20ός αιώνας : κενός 2. κενός 78

13 * l s. 3 'C - a β 3 S g Μ Β. ft fc Ό J ^ '-! -2 «3 :- κ β κ 79

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα