Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013"

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη και ώρα 10:00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος, και τα µέλη της Αρχής Λεωνίδας Κοτσαλής, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου και Πέτρος Τσαντίλας, ως εισηγητής, και το αναπληρωµατικό µέλος Παναγιώτης Ροντογιάννης ως εισηγητής, σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους Αντωνίου Συµβώνη, ο οποίος αν και εκλήθη νοµίµως δεν παρέστη λόγω κωλύµατος. Τα τακτικά µέλη Αναστασιος Ιωάννης Μεταξάς και ηµήτριος Μπριόλας καθώς και τα αναπληρωµατικά αυτών Γρηγόριος Λαζαράκος και Χαράλαµπος Ανθόπουλος αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. Παρόντες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Αθηνά Μπούρκα, πληροφορική ελέγκτρια και ο Φίλιππος Μίτλεττον, νοµικός ελεγκτής - δικηγόρος, ως βοηθοί εισηγητές και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νοµίµως µε την µε αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/6210/ κλήση το Υπουργείο Υγείας το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Α, ιευθύντρια ( ) και την Κλεοπάτρα Χριστοπούλου, νοµική σύµβουλο. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 1

2 Το Υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε στην Αρχή µε το υπ. αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/390/ έγγραφό του τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα που αφορούν την υγεία των ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από µονάδες ψυχικής υγείας, δυνάµει της υπ. αριθµ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ Απόφασης της Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 453/Τεύχος Β/ ). Ως σκοπός της επεξεργασίας του αρχείου αναφέρεται ο έλεγχος των δαπανών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία) των χρηµατοδοτούµενων από το Υπουργείο µονάδων ψυχικής υγείας. Τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών/ληπτών ψυχικής υγείας που υφίστανται επεξεργασία περιλαµβάνουν ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηλικία, τόπο µόνιµης κατοικίας, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό φορέα, ηµεροµηνία και τρόπο προσέλευσης, ένδειξη αν πρόκειται για νέο ή επαναλαµβανόµενο λήπτη, αριθµό επισκέψεων και θεραπευτικών πράξεων µηνιαίως, λειτουργικότητα ασθενούς, ύπαρξη οικογενειακού περιβάλλοντος, διάγνωση, υποστηρικτικό περιβάλλον, στοιχεία δικαστικού συµπαραστάτη (τα τελευταία τρία για χρόνιους ασθενείς), κ.ά. Η παραπάνω γνωστοποίηση του Υπουργείου επείχε και θέση αίτησης για άδεια από την Αρχή βάσει του άρθρου 7 ν. 2472/1997. Η Αρχή, κατά την εξέταση της γνωστοποίησης και του σχετικού νοµικού πλαισίου, εθεώρησε (βλ. αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/390-1/ έγγραφό της) ότι η υπ. αριθµ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ απόφαση δεν παρέχει την απαραίτητη νοµική βάση για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδοµένων από το Υπουργείο Υγείας. Κι αυτό γιατί η εν λόγω απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά σε ποσοτική εκτίµηση/αποτύπωση στοιχείων των µονάδων ψυχικής υγείας που αφορούν στους χρήστες/λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δηλαδή στην επεξεργασία αποκλειστικά στατιστικών στοιχείων και όχι δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η Αρχή κάλεσε το Υπουργείο να θεµελιώσει την απαιτούµενη νοµική βάση για την επεξεργασία, προκειµένου να προχωρήσει στην αναλυτικότερη εξέταση της υπόθεσης και ιδίως των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας. Λίγους µήνες µετά και χωρίς να έχει υπάρξει σχετική ενηµέρωση της Αρχής από το Υπουργείο, υποβλήθηκαν στην Αρχή καταγγελίες από µονάδες ψυχικής υγείας 2

3 αναφορικά µε το υπ. αρ. πτωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.63818/ έγγραφο του Υπουργείου που τις υποχρέωνε σε διαβίβαση αναλυτικών δεδοµένων ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς το Υπουργείο. Συγκεκριµένα πρόκειται για τις υπ. αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4588/ , Γ/ΕΙΣ/4587/ , Γ/ΕΙΣ/4491/ και Γ/ΕΙΣ/4613/ καταγγελίες, από τις οποίες η Αρχή πληροφορήθηκε την έκδοση νέων υπουργικών αποφάσεων για το ίδιο ζήτηµα. Εν συνεχεία, µε τη ΓΝ/ΕΙΣ/1011/ συµπληρωµατική γνωστοποίησή του, το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε στην Αρχή τις αποφάσεις Υ5β/Γ.Π.οικ 50557/ (ΦΕΚ 1299-Β/ ), Υ5β/Γ.Π.οικ 50552/ (ΦΕΚ 1299-Β/ ), Υ5β/Γ.Π.οικ 56669/ (ΦΕΚ 1426-Β/ ) και Υ5β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 1426-Β/ ) της Υφυπουργού Υγείας που τροποποιούν παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Κέντρων Ηµέρας, Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και Προγραµµάτων Προστατευόµενων ιαµερισµάτων. Βάσει των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται ειδικά στην επεξεργασία δεδοµένων ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το Υπουργείο επανέφερε το αίτηµά του για άδεια επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, επισυνάπτοντας και τους πίνακες µε τα αναλυτικά στοιχεία που επιθυµεί να τηρεί στο πληροφοριακό του σύστηµα ανά κατηγορία µονάδων ψυχικής υγείας. Με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της νοµικής βάσης, καθώς και του προτεινόµενου από το Υπουργείο τρόπου επεξεργασίας και ιδίως των µέτρων ασφαλείας που εφαρµόζονται για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, πραγµατοποιήθηκε ειδική συνάντηση στις 31/7/2013 µεταξύ στελεχών του Υπουργείου και των ελεγκτών της Αρχής που χειρίζονται την υπόθεση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν δυνατές λύσεις αναφορικά µε την ψευδωνυµοποίηση και την ασφάλεια των δεδοµένων τόσο για το τρέχον χρονικό διάστηµα (µέχρι την εξέταση του θέµατος από το συµβούλιο της Αρχής), όσο και για την τελική εφαρµογή του νέου συστήµατος. Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τους εισηγητές 3

4 και τους βοηθούς εισηγητές, οι τελευταίοι στη συνέχεια αποχώρησαν και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997 προκύπτει ότι η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται µετά από άδεια της Αρχής, η οποία εκδίδεται στην περίπτωση που ο σκοπός της γνωστοποιηθείσας επεξεργασίας είναι νόµιµος, σαφής και καθορισµένος, τα δεδοµένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας και εφόσον επιπλέον συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του προαναφερθέντος νόµου. 2. Επειδή, το άρθρο 4 παρ. 4 και 5 ν. 2716/1999 («Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις») ορίζει ότι οι µονάδες ψυχικής υγείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής που επιχορηγούνται εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα, από το ηµόσιο, υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και ως προς τον τρόπο διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισής τους. Επίσης, το άρθρο 11 του ίδιου νόµου, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν. 3754/2009 («Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία») προβλέπει τη σύσταση ειδικής Επιτροπής ιοικητικού, Οικονοµικού ιαχειριστικού Ελέγχου (Ε..Ο.Ε.) για το διοικητικό, οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο των µονάδων ψυχικής υγείας που ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο τρόπος άσκησης ελέγχου και οι σχετικές µε αυτόν αρµοδιότητες, θα καθορίζονται µε απόφαση του υπουργού. Βάσει των παραπάνω διατάξεων, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ 50557/ της Υφυπουργού Υγείας σε τροποποίηση της Υ5β/Γ.Π.οικ / («Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας άρθρου 8 ν. 2716/1999»), η οποία ορίζει (άρθρο 16 παρ. 2, 3 και 6) ότι: «2. Για κάθε ωφελούµενο (χρήστη/λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας) θα τηρούνται στοιχεία επικοινωνίας και θα δηλώνεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τα στοιχεία των ωφελουµένων θα τηρούνται στη µονάδα ψυχικής υγείας και υποχρεωτικά στο 4

5 πληροφοριακό σύστηµα υπηρεσιών ψυχικής υγείας της ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. 3. Προκειµένου να καθίσταται δυνατή η πιστοποίηση της διενέργειας των δηλούµενων επισκέψεων, θα υποβάλλεται στη ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας από τη µονάδα ψυχικής υγείας αναλυτική αποτύπωση και υποβολή των διενεργούµενων επισκέψεων ανά είδος και ωφελούµενο. Οι επισκέψεις ανά ωφελούµενο θα συσχετίζονται µε σχετικές θεραπευτικές πράξεις. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία κίνησης που τηρούνται από προηγούµενα έτη, αύξηση/µείωση µεγαλύτερη του 10% των διενεργούµενων επισκέψεων, η ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας θα προβαίνει σε έλεγχο της µονάδας. ( ) 6. Σε περίπτωση µη τήρησης των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο, δεν θα καθίσταται δυνατή, η επιχορήγηση κάθε µορφής.» Περαιτέρω, το άρθρο 11 (παρ. 2, 3 και 6) της υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ 50552/ (σε τροποποίηση της Υ5β/οικ 1662/ ) καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και στελέχωσης των κινητών µονάδων ψυχικής υγείας του άρθρου 7 ν. 2716/1999. Επίσης, το άρθρο 26 (παρ. 2 και 3) της Υ5β/Γ.Π.οικ / (σε τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3α/οικ.876/ «Καθορισµός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) και των προγραµµάτων προστατευόµενων διαµερισµάτων του άρθρου 9 ν. 2716/1999) ορίζει τα εξής: «2. Για κάθε ωφελούµενο (χρήστη/λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας) θα τηρούνται στοιχεία επικοινωνίας και θα δηλώνεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τα στοιχεία των ωφελουµένων θα τηρούνται στη µονάδα ψυχικής υγείας και υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστηµα υπηρεσιών ψυχικής υγείας της ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, ώστε να ελέγχεται η πληρότητα των µονάδων σε καθηµερινή βάση. ( ) 6. Σε περίπτωση µη τήρησης των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο, δεν θα καθίσταται δυνατή, η επιχορήγηση κάθε µορφής.» 3. Επειδή, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, το Υπουργείο Υγείας έχει την αρµοδιότητα διοικητικής και οικονοµικής εποπτείας των χρηµατοδοτούµενων από το ηµόσιο µονάδων ψυχικής υγείας, ο τρόπος άσκησης της οποίας ειδικεύεται µέσω αποφάσεων του Υπουργού Υγείας. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν αρµοδίως 5

6 εκδοθεί για το σκοπό αυτό προβλέπουν ρητά τη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων των ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς το Υπουργείο, τα οποία περιλαµβάνουν τόσο στοιχεία αναγνώρισης (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας), όσο και ευαίσθητα δεδοµένα υγείας (αναλυτική αποτύπωση και υποβολή διενεργούµενων επισκέψεων ανά είδος και ωφελούµενο για τα κέντρα ηµέρας και τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας). Αναφέρεται δε ότι τα παραπάνω στοιχεία θα τηρούνται και στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Υγείας. Η διαβίβαση δε των δεδοµένων από τις µονάδες ψυχικής υγείας στη ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου αποτελεί προϋπόθεση για την επιχορήγηση των τελευταίων από το Υπουργείο Υγείας. 4. Επειδή, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων υγείας από το Υπουργείο Υγείας για το σκοπό του ελέγχου κρατικών δαπανών, πρέπει να λειτουργεί και αναπτύσσει τις συνέπειές της στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της αρχής της νοµιµότητας. Όπως παγίως γίνεται δεκτό, η αρχή της νοµιµότητας λειτουργεί ως περιοριστικό όριο της διοικητικής δράσης, ή, µε αντίστροφο συλλογισµό, η διοικητική ενέργεια πρέπει να είναι σύµφωνη προς τον κανόνα δικαίου που διέπει τη δράση της ιοίκησης. Επιπλέον, στο βαθµό που η προβλεπόµενη επεξεργασία συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, θα πρέπει να ορίζεται γενικώς και αντικειµενικώς µε τυπικό νόµο ή κατόπιν ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης µε διάταγµα, να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να τελεί σε πρόδηλη λογική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, να είναι πρόσφορη, κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να µην θίγει τον πυρήνα του δικαιώµατος και να µην απονέµει στη διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια. Στην προκειµένη περίπτωση, εποµένως, θα πρέπει καταρχήν να εξετασθεί κατά πόσον η ενέργεια της άντλησης των συγκεκριµένων δεδοµένων από τις χρηµατοδοτούµενες µονάδες ψυχικής υγείας και της περαιτέρω επεξεργασίας από το Υπουργείο Υγείας των ανωτέρω ευαίσθητων δεδοµένων για τον σκοπό του ελέγχου των σχετικών δαπανών προβλέπεται από διάταξη νόµου ή από προεδρικό διάταγµα µετά από ειδική εξουσιοδότηση νόµου η οποία αναφέρει ρητώς τη διαβίβαση στο Υπουργείο και τα διαβιβαζόµενα προσωπικά δεδοµένα. 6

7 5. Επειδή, οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 5 και 11 παρ. 7 α και β του ν. 2716/199 τις οποίες επικαλείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν περιέχουν ειδική νοµοθετική πρόβλεψη για τη σκοπούµενη επεξεργασία, όπως αυτή περιγράφεται στην κρινόµενη γνωστοποίηση και αίτηση λήψης αδείας τήρησης αρχείου και για τη σύσταση ειδικής ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων µέσω της οποίας θα λαµβάνει χώρα η επεξεργασία αυτή, πολλώ δε µάλλον δεν αναφέρουν ειδικώς τα διαβιβαζόµενα προσωπικά δεδοµένα των ωφελουµένων ούτε παρέχουν νόµιµη ειδική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής υπουργικής απόφασης και ως εκ τούτου οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ρυθµίζουν τις ουσιαστικές και τεχνικές λεπτοµέρειες του ελέγχου δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι συνιστούν την απαραίτητη νοµική βάση διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων. 6. Επειδή για να είναι νόµιµη η αιτούµενη επεξεργασία πρέπει να προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόµου όπου θα περιγράφονται οι αρµοδιότητες ελέγχου και εποπτείας των µονάδων ψυχικής υγείας και τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των ωφελουµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός της επεξεργασίας, τα συγκεκριµένα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαισθήτων, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς ότι τα συγκεκριµένα δεδοµένα είναι αναγκαία και πρόσφορα σε σχέση µε τον σκοπό της επιδιωκόµενης επεξεργασίας κατ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων, οι τυχόν αποδέκτες των δεδοµένων αυτών και να παρέχεται ειδικώς η αναγκαία νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτοµερειακών θεµάτων, όπως ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου συστήµατος και τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων. 7. Επειδή, η γνωστοποίηση που υποβλήθηκε στην Αρχή τόσο κατά την αρχική της νοµική θεµελίωση όσο και κατά την µεταγενέστερη δεν πληροί τους όρους της χορηγήσεως της αιτούµενης άδειας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 7

8 Η Αρχή απορρίπτει την κρινόµενη αίτηση. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Πέτρος Χριστόφορος Ειρήνη Παραγεωργοπούλου 8

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5902/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα