Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014"

Transcript

1 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ «ΤΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ» Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ ΠΡΑΞΘ: Προχπολογιςμόσ: ,30 πλζον ΦΡΑ ι ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% Ανακζτουςα Αρχι: ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (Α.ΔΛ.Ρ). 1

2 Περιεχόμενα ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 5 ΜΕΡΟ Αϋ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 8 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ (ΑΔΙΠ) 9 2. ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ 9 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΑΞΘ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ, ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΟΤ ΆΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 1, 2, ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 12 ΜΕΡΟ Βϋ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 13 ΆΡΘΡΟ 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 14 ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 14 ΆΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 15 ΆΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΜΟΙ 17 ΆΡΘΡΟ 5. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 18 ΆΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΓΝΩΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 19 ΆΡΘΡΟ 7. ΓΛΩΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 20 ΆΡΘΡΟ 8. ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 20 ΆΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 21 ΆΡΘΡΟ 10. ΣΕΚΜΘΡΙΟ ΑΠΟ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 24 ΆΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 24 ΆΡΘΡΟ 12. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 27 ΆΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΙΚΘ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 28 ΆΡΘΡΟ 14. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 29 ΆΡΘΡΟ 15. ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 29 ΆΡΘΡΟ 16. ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 29 ΆΡΘΡΟ 17. ΣΙΜΘΜΑ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 29 ΆΡΘΡΟ 18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», ΣΜΘΜΑ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» 30 Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ 31 Β. Αλλοδαποί 33 Γ. Νομικά πρόςωπα, Θμεδαπά ι Αλλοδαπά 33 Ε. Ενϊςεισ προςϊπωνπου υποβάλλουν κοινι προςφορά 34 ΆΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΣΜΘΜΑ: «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 36 Ρίνακασ Ανάλυςθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 36 Ρεριγραφι προςφερόμενθσ λφςθσ 37 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 37 ΆΡΘΡΟ 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 39 ΆΡΘΡΟ 21. ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΜΑ 39 2

3 ΆΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΕΝΣΤΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 40 ΆΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 41 ΆΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 42 ΆΡΘΡΟ 25. ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΠΙΝΑΚΕ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ / ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ 43 ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 44 ΆΡΘΡΟ 26. Θ ΙΧΤ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 45 ΆΡΘΡΟ 27. ΕΓΓΤΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 45 ΆΡΘΡΟ 28. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 47 Α. ΟΛ ΖΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΛΤΕΣ. 48 Β. ΟΛ ΑΛΛΟΔΑΡΟΛ. 50 Γ. ΝΟΜΛΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΘΜΕΔΑΡΑ Θ ΑΛΛΟΔΑΡΑ 50 Δ. ΟΛ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΜΟΛ 51 Ε. ΕΝΩΣΕΛΣ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΛΝΘ ΡΟΣΦΟΑ 51 ΆΡΘΡΟ 29. ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 52 ΆΡΘΡΟ 30. ΜΑΣΑΙΩΘ 53 ΆΡΘΡΟ 31. ΠΡΟΦΤΓΕ 53 ΆΡΘΡΟ 32. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ - ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ, ΕΓΓΤΘΕΙ 54 ΆΡΘΡΟ 33. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 56 ΆΡΘΡΟ 34. ΕΚΣΕΛΩΝΙΜΟ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΜΟΙ 58 ΆΡΘΡΟ 35. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 58 ΆΡΘΡΟ 36. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΖΡΓΟΤ - ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΤΘΘ 58 ΆΡΘΡΟ 37. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 59 ΆΡΘΡΟ 38. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ-ΕΚΠΣΩΕΙ 60 ΆΡΘΡΟ 39. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΔΙΑΙΣΘΙΑ 60 ΜΕΡΟ Γ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 62 ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΖΡΓΟΤ 63 ΜΕΡΟ Δ: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 65 Α. ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Α 65 Β. ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Β 69 Γ. ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Γ 72 Δ. ΟΘΟΝΕ ΣΤΠΟΤ Α 75 Ε. ΟΘΟΝΕ ΣΤΠΟΤ Β 77 Σ. ΦΟΡΘΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΤΠΟΤ Α 79 Η. ΦΟΡΘΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΤΠΟΤ Β 82 Θ. ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΣΤΠΩΣΘ 85 Θ. ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ 87 Ι. ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΟ ΑΡΩΣΘ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΣΡΟΦΟΔΟΣΘ 89 ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΕΙ ΟΡΟΦΘ 92 ΙΒ. ΦΟΡΘΣΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙ 94 ΙΓ. ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 96 ΙΔ. FIREWALL APPLIANCE 98 ΙΕ. ΤΣΘΜΑ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΩΝ / ΤΠΟΤΣΘΜΑ ΔΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 100 ΙΣ. ΤΚΕΤΘ ΛΘΨΘ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 106 ΙΗ. ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 108 ΙΘ. ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 113 3

4 ΙΘ. ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 117 Κ. ΑΠΟΘΘΚΕΤΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 121 ΚΑ. ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 125 ΚΒ. VPN APPLIANCE ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 128 ΚΓ. ROUTER ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 130 ΚΔ. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ 132 ΚΕ. ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 136 ΚΣ. ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 137 ΚΘ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 137 ΜΕΡΟ Ε : ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 139 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 139 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 140 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ 142 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 1: ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 142 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 2: ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 143 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 3:ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 144 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 4: ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 155 4

5 ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΣΙΣΛΟ ΖΡΓΟΤ ΠΡΑΞΘ-YΠΟΕΡΓΟ-MIS- ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΩΔΙΚΟΙ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΘ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ΑΔΛΡ) «ΥΡΟΕΓΟ 2: ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΚΝΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΣΤΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1,2,3 ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΡΑΞΘ», MIS , ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ ,30 ΡΛΕΟΝ ΦΡΑ ,00 ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΔΛΕΚΝΘΣ ΑΝΟΛΚΤΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (ΕΗΔΗ) ΜΕΩ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΩ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΤ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΟ Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΣΗ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)», ΚΑΙ ΣΟ ΠΔ60/07. Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΔΕΝ ΓΛΝΟΝΤΑΛ ΔΕΚΤΕΣ 5

6 ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ ΣΟΤ ΕΘΔΘ ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ ΕΘΔΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΟ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΖΝΩΣΘ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ ΤΑΜΕΛΟΥ (ΕΚΤ) ΚΑΛ ΑΡΟ ΕΚΝΛΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 12/3/ ΘΜΕΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 04/5/2015, ΘΜΕΑ ΔΕΥΤΕΑ ΚΑΛ ΩΑ 15:00 (ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ). ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ. Ο ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΜΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΟΝΟΗΜΑΝΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΝ ΠΑΡ.3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Ν.4155/13 ΚΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΗ ΤΑ Π1-2390/2013 «ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) ΠΡΟΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΡΟΣΚΟΜΛΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΥΡΘ ΜΟΦΘ, ΡΟΣΚΟΜΛΗΟΝΤΑΛ ΕΝΤΟΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ ΤΛΩΝ ΕΓΑΣΛΜΩΝ ΘΜΕΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. ΑΛΤΘΜΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ-ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ ΜΕΧΛ ΤΘΝ 17/4/2015 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΚΑΛ ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΚΑ ΔΟΚΟΥΝ ΤΟ ΑΓΟΤΕΟ ΕΞΙ (6) ΘΜΕΡΕ ΡΛΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ, ΔΘΛΑΔΙ ΤΟ ΑΓΠΤΕΟ ΤΘΝ 28/4/2015 ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ: ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) (ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΜΟΦΘ) ΖΝΤΥΡΘ ΥΡΟΒΟΛΘ (ΓΛΑ ΟΡΟΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ): ΣΤΘΝ ΕΔΑ ΤΘΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΟΥ 44, Τ.Κ , ΑΚΘΝΑ (ΒΛ. ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΑ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ) ΤΕΣΣΕΛΣ ΘΜΕΕΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΔΘΛΑΔΘ ΤΘΝ 08/5/2015, ΘΜΕΑ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΩΑ 10:00. Θ 6

7 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ) ΚΑΙ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΑ ΕΝΣΤΠΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΕΘΘΑΝ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΡΑΕΛΡΤΩΣΘ ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΡΑ ΚΑ ΓΛΝΕΛ ΤΘΝ ΛΔΛΑ ΘΜΕΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΣΤΑ ΓΑΦΕΛΑ ΤΘΣ ΑΔΛΡ. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΟΛΗΟΝΤΑΛ ΧΩΟΛ: a. ΤΘΣ Α.ΔΛ.Ρ., ΛΕΩΦΟΟΣ ΣΥΓΓΟΥ 44, ΑΚΘΝΑ b. ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37, ΜΑΟΥΣΛ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Δ. Ν. ΓΕΩΓΛΑΔΘΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΟΥ 44, ΑΚΘΝΑ ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , FAX ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 7

8 ΜΕΡΟ Αϋ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 8

9 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ (ΑΓΗΠ) Θ ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι που φζρει τθν επωνυμία «Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΛ.Ρ.), ιδρφκθκε με το Νόμο 3374/2005 και ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν πραγματοποίθςθ των διαδικαςιϊν που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου ζργου τουσ, τθν εγγφθςθ τθσ διαφάνειασ των διαδικαςιϊν, τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ ςε ςυναφι ηθτιματα και τθν ενθμζρωςθ τθσ Ρολιτείασ και των ιδρυμάτων για τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτον τομζα αυτόν. Θ Α.ΔΛ.Ρ. είναι ζνασ ανεξάρτθτοσ κεςμικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςτελεχϊνεται από ανϊτατουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ, οι οποίοι προτείνονται από τα ίδια τα Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και καλφπτουν το ευρφ φάςμα των επιςτθμϊν και τεχνολογιϊν που κεραπεφει θ Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ. Εδρεφει ςτθν Ακινα και εποπτεφεται από τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πράξεων τθσ. Στο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, θ Α.ΔΛ.Ρ. «εγγυάται τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν πραγματοποίθςθ των διαδικαςιϊν που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ τθσ Ρολιτείασ και των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ για τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτα ςυναφι ηθτιματα και τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα αυτόν» (Ν. 3374/2005, Άρκρο 10 2). Σκοπόσ τθσ Α.ΔΛ.Ρ. είναι να διαμορφϊςει και να εφαρμόςει ζνα ενιαίο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ωσ ςφςτθμα αναφοράσ για τα επιτεφγματα και το ζργο που επιτελοφν τα Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, να ςυγκεντρϊςει και να κωδικοποιιςει τισ κρίςιμεσ εκείνεσ πλθροφορίεσ που κα κακοδθγιςουν τθν Ρολιτεία ςτθν αποτελεςματικι ενίςχυςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Θ Αρχι δεν είναι, οφτε ελεγκτικόσ, οφτε παρεμβατικόσ μθχανιςμόσ ςτθ λειτουργία, τθν αποςτολι ι τθ φυςιογνωμία τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ, ςυνεργάηεται και ςτθρίηει τισ προςπάκειεσ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο να διαςφαλιςκεί θ εμπιςτοςφνθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ προσ το ςφςτθμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Θ λειτουργία τθσ Α.ΔΛ.Ρ και θ εφαρμογι του εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, εντάςςονται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) , με τίτλο ζργου «Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3, - Οριηόντια Ρράξθ». Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εκνικοφσ πόρουσ. Θ Α.ΔΛ.Ρ. είναι ςυνεργαηόμενο Μζλοσ (Αffiliate Member) τθσ E.N.Q.A. (European Association for Quality Assurance in Higher Education) από το 2007 και μζςα ςτο Δϋ Τρίμθνο του 2014 αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ τθσ, για να καταςτεί πλιρεσ μζλοσ τθσ. 2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Στο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου , το βαςικό πλαίςιο προϊκθςθσ πολιτικϊν ςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αποτελεί το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Με το εν λόγω πρόγραμμα, διαμορφϊνεται μια ολοκλθρωμζνθ δζςμθ ςυνεκτικϊν μζτρων και ενεργειϊν με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν που 9

10 αυτό προςφζρει, ϊςτε να ανταποκρικεί αποτελεςματικότερα ςτισ πραγματικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ ανοίγοντασ διαφλουσ επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. Σφμφωνα με το Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», το βαςικό πλαίςιο ανάπτυξθσ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν παιδεία για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο είναι το τετράπτυχο «Ανάπτυξθ -Ανταγωνιςτικότθτα - Εκπαίδευςθ - Απαςχόλθςθ». Το εν λόγω ΕΡ επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ (4) Στρατθγικοφσ Στόχουσ: 1οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» 2οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ». 3οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων». 4οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ» Κάκε Στρατθγικόσ Στόχοσ του Ρρογράμματοσ αντιςτοιχεί ςε τρεισ κεματικοφσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ζνασ για κάκε κατθγορία Ρεριφερειϊν). Κάκε κεματικόσ Άξονασ Ρροτεραιότθτασ αντιςτοιχεί ςε μια κατθγορία περιφερειϊν (Σφγκλιςθσ, Σταδιακισ Εξόδου και Σταδιακισ Ειςόδου) και ωσ εκ τοφτου οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ είναι 15 ςυμπεριλαμβανομζνων και τριϊν αξόνων για τθν υποςτιριξθ του Ρρογράμματοσ. Ειδικότερα: Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1-3: Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν) περιλαμβάνουν δράςεισ που αναφζρονται ςτθν αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμό και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ-ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ, ςτθν αποτίμθςθ τθσ προόδου ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ-αξιολόγθςθσ των ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτθν επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςτθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) και τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ) και ςτθν ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτθ χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 4-6: Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν), περιλαμβάνουν δράςεισ που αναφζρονται ςτον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ενίςχυςθ του περιεχομζνου τθσ, τθν αναβάκμιςθ τθσ τεχνικο-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ και ςτθν αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ. Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 7-9: Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν) περιλαμβάνουν δράςεισ που αναφζρονται ςτθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτιν-αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων και ςτθν ανάπτυξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 10-12: Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν) περιλαμβάνουν δράςεισ που αναφζρονται ςτθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τθσ προςζλκυςθσ ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το εξωτερικό 10

11 και ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι και τθ διάχυςθ νζασ γνϊςθσ με ζμφαςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τισ ΤΡΕ. 3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟΤ ΆΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1, 2, 3 Το παρόν ζργο εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ Οριηόντιασ ενταγμζνθσ Ρράξθσ «Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3», ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ, ςτισ 3 περιφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου και ςτισ 2 περιφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω πράξθσ, κα υποςτθριχκεί θ εφαρμογι του εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα ολοκλθρωκεί θ εξωτερικι αξιολόγθςθ όλων των τμθμάτων και των ιδρυμάτων τθσ χϊρασ και κα ξεκινιςει θ πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ΑΕΛ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ των Ν. 3374/2005 και Ν. 4009/2011 και των τροποποιιςεων αυτοφ από τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/ ) και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/ ) όπωσ και των οδθγιϊν που ζχει επεξεργαςτεί θ Α.ΔΛ.Ρ. Ραράλλθλα, κα πραγματοποιθκοφν ενζργειεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ των ΑΕΛ. Αναλυτικότερα, οι δράςεισ που υλοποιοφνται, ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω πράξθσ, είναι οι εξισ: ΔΑΣΘ 1: Εφαρμογι του Συςτιματοσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ ςτα Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ - Υποςτιριξθ Εξωτερικϊν Αξιολογιςεων και Ριςτοποίθςθ τθσ Ροιότθτασ - Αξιολόγθςθ και Ριςτοποίθςθ Ροιότθτασ ΑΕΛ - Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Συνεδριάςεων Αξιολόγθςθσ - Κατάρτιςθ Στελεχϊν Ελλθνικϊν ΑΕΛ και τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε φορείσ αξιολόγθςθσ με προθγμζνα ςυςτιματα ΔΑΣΘ 2: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, λοιποφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ΔΑΣΘ 3: Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα Ροιότθτασ ΔΑΣΘ 4: Διάδοςθ, δθμοςιότθτα και αφομοίωςθ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ΔΑΣΘ 5: Ανάπτυξθ, Λειτουργία, Ρροϊκθςθ και Ριςτοποίθςθ τθσ ΑΔΛΡ - Λειτουργικι Υποςτιριξθ του Ζργου τθσ Α.ΔΛ.Ρ. - Ραρακολοφκθςθ και Αναπροςαρμογι Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ Α.ΔΛ.Ρ. - Συνδρομζσ ΑΔΛΡ - Ενίςχυςθ Τεχνογνωςίασ για τθ Στρατθγικι τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ - Εξωτερικι Αξιολόγθςθ ΑΔΛΡ ΔΑΣΘ 6: Μετάφραςθ Εκκζςεων Εξωτερικισ Αξιολόγθςθ -Μετάφραςθ Εκκζςεων Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ και υλικϊν Ριςτοποίθςθσ και Τεκμθρίωςθσ τθσ ποιότθτασ των ΑΕΛ ΔΑΣΘ 7: Ενοικίαςθ Γραφείων τθσ Α.Δ.Λ.Ρ. ΔΑΣΘ 8: Μελζτεσ ςχετικζσ με τθν Αποςτολι και τουσ Στόχουσ τθσ ΑΔΛΡ. Θ ΔΑΣΘ 8, «Μελζτεσ ςχετικζσ με τθν Αποςτολι και τουσ Στόχουσ τθσ ΑΔΛΡ», αποτελεί το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 11

12 Το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφορά τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά. Αντικείμενου του ζργου αποτελεί: 1. Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε εξοπλιςμό που αφορά το εςωτερικό δίκτυο υπολογιςτϊν των υποδομϊν τθσ. 2. Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε εξοπλιςμό που αφορά ςυςτιματα τα οποία κα φιλοξενθκοφν ςτο κζντρο δικτφων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για υπθρεςίεσ προσ τρίτουσ και θ αςφαλισ επικοινωνία των δφο τοπολογιϊν. Το αντικείμενο τθσ προμικειασ περιγράφεται αναλυτικά ςτο μζροσ Γ και Δ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Θ Ρράξθ «Ανάπτυξθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 Οριηόντια Ρράξθ» τθσ ΑΔΛΡ ΟΡΣ: , υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ. 5. ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι εξιντα θμζρεσ (60) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ και προεγκρίςεωσ από τθν αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3614/ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ογδόντα χιλιάδων Ευρϊ ( ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: ,30,- ΦΠΑ 23%: ,70). Στο ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ, περιλαμβάνονται κάκε είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ που κα προκλθκοφν για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (Κωδικόσ ΟΡΣ Ρράξθσ: ), και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ (κοινοτικι ςυνδρομι) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ (εκνικι ςυμμετοχι). Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό 2010ΣΕ τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζργων (ΣΑΕ) Ε0458. Επιςθμαίνεται ότι, ο ανωτζρω προχπολογιςμόσ αποτελεί το ανϊτατο αποδεκτό όριο προςφερόμενθσ τιμισ οικονομικισ προςφοράσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου. 12

13 ΜΕΡΟ Βϋ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 13

14 Άρκρο 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Θ Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.) (ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), με τθν 2211/α/ Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ, προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με αντικείμενο τθν επιλογι Αναδόχου για το ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ. Το αντικείμενο του υπό προκιρυξθ ζργου περιγράφεται αναλυτικά ςτο Μζροσ Α τθσ Ρροκιρυξθσ με τίτλο «Ρεριβάλλον / Αντικείμενο του Ζργου». Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ. Θ Σφμβαςθ που πρόκειται να ανατεκεί αφορά προμικειεσ με αρικμό αναφοράσ (ταξινόμθςθ κατά CPV): , , , , , , , , Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ: Απεςτάλλθ για δθμοςίευςθ ςτο «Τεφχοσ Δθμοςίων Διακθρφξεων και Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ 11/3/2015 Απεςτάλλθ για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 11/3/2015. Απεςτάλλθ για δθμοςίευςθ ςτον ελλθνικό τφπο ςτισ 11/3/2015 ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ και δφο εφθμερίδεσ του περιφερειακοφ-τοπικοφ τφπου ςφμφωνα με τον Ν.3548/2007 όπωσ ιςχφει και ςυγκεκριμζνα ςτισ εφθμερίδεσ «Ναυτεμπορικι», «Χρθματιςτιριο», «Κακθμερινι Αμαρυςία», «Νζα Καλλικζα».. αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτο Ρρόγραμμα «Διαφγεια» ςτισ 11/3/2015. απεςτάλλθ ςτθν Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδασ ςτισ 11/3/2015. το πλιρεσ τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ αναρτικθκε ςτισ 12/3/2015 ςτθ δικτυακι πφλθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και ςτισ 11/3/2015 ςτθν δικτυακι πφλθ του του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων, Θ παροφςα προκιρυξθ και θ περίλθψθ αυτισ καταχωρικθκαν, επίςθσ και ςτο διαδίκτυο, ςτθ ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ Άρκρο 2. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 2.1. Ανακζτουςα αρχι είναι θ Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (A.ΔΛ.Ρ) Για οποιοδιποτε ηιτθμα ςχετικά με το Διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ είναι τα ακόλουκα: (α) Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (A.ΔΛ.Ρ) - Λεωφ. Συγγροφ 44, Τ.Κ , ΑΚΘΝΑ (β) Αρικμόσ Τθλεφϊνου: και Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: Δρ. Ν.Γεωργιάδθσ 14

15 (γ) Αρικμόσ Φαξ: (δ) Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: Άρκρο 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ: 1. Τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν αναλογικά εφαρμοηόμενθσ, 2. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1784/1999, 3. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Λουλίου 2006 περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1260/1999, 4. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 5. Του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005», αναλογικά εφαρμοηόμενου, 6. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), για τισ «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 7. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 8. Του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) για τον «Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ εφαρμόηεται αναλογικά για Υπθρεςίεσ, 9. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) για τθ «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο », όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 10. Του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/Α/2011) "Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων", όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 11. Τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ του ΕΣΡΑ (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 12. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/ ), για τθν «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 15

16 13. Του Ν. 3861/2010, για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α'112/ ), 14. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/ ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει 15. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ ) για το «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», 16. Τθσ υπ αρικμ. Ρ1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β) ΚΥΑ «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 17. Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) για τισ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 18. Τθσ υπ αρικμ. 5143/ απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.Α.Δ.Θ.Σ.Υ., κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011(Α 204) όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 3335Βϋ/ ) 19. Τθσ υπ αρικμ /14 (ΦΕΚ 1893 Β/ ) ΥΑ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» 20. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) για τισ «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα - Τροποποίθςθ των διατάξεων του πδ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 21. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) για τουσ «Κανόνεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπου αυτόσ ζχει εφαρμογι, 22. Τθσ με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/ (ΑΔΑ: ΒΛΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα «Ενημέρωςη για το Εθνικό φςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», 23. Του Νόμου 3374/05 (ΦΕΚ 189/Α/ ) για τθ «Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Σφςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων - Ραράρτθμα διπλϊματοσ» 24. Του Νόμου 3848/10, Άρκρο 38, για τθν «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ.», 25. Του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθ Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 173)» όπωσ ιςχφει 26. Τθσ με αρ. πρωτ / Ρρόςκλθςθσ με Κωδ. 10 του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν υποβολι προτάςεων για τθν κατθγορία πράξθσ «Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τεκμθρίωςθσ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ», κακϊσ και τθσ 1θσ Επικαιροποίθςθσ αυτισ με αρ. πρωτ / ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 16

17 27. Τθσ με αρ. Ρρωτ. 4827/ (και αρ. Ρρωτ. τθσ ΑΔΛΡ 381/ ), αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ πράξθσ του δικαιοφχου «Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΛ.Ρ.), προσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», 28. Τθσ με αρ. πρωτ. 1457/ ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», 29. Τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ των αποφάςεων ζνταξθσ με αρ. Ρρωτ. 6484/ , 6485/ και 6486/ Των με αρ / , 4377/ και 1192/ Τροποποιιςεων τθσ Οριηόντιασ Ρράξθσ "Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3, - Οριηόντια Ρράξθ" με κωδικό MIS Τθσ υπ αρικμ. 2211/α/ απόφαςθσ του Συμβουλίου τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΛ.Ρ.), που αφορά τθν ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ και των όρων τθσ Ρροκιρυξθσ του εν λόγω Διαγωνιςμοφ. 32. Των εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω λοιπϊν (πλθν αυτϊν που ιδθ προαναφζρκθκαν) κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και άλλων διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθσ (νόμου, Ρ.Δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Άρκρο 4. ΟΡΙΜΟΙ 4.1. Οι ακόλουκοι οριςμοί κα ζχουν τθν ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθν ςυνζχεια: i. φμβαςθ: Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια. ii. Ανακζτουςα Αρχι/Αγοραςτισ: θ ΑΔΛΡ θ οποία κα υπογράψει με τον ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ανάδοχο τθ iii. υμβατικά τεφχθ: το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο του ζργου και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α. τθ ςφμβαςθ, β. τθν προκιρυξθ και το τεφχοσ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, γ. τθν Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και δ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. iv. Ανάδοχοσ: Το πρόςωπο ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο παρϊν διαγωνιςμόσ και κα κλθκεί να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να εκτελζςει τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια. v. Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ (εφεξισ «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ»): Το αρμόδιο για τθν παραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το οποίο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ (άρκρο 26 του ν. 4024/2011, άρκρο 38 του Ρ.Δ. 118/2007 και άρκρα Ν. 2690/1999).Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ γνωμοδοτεί για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ που προκφπτει και κατά τθν Εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. vi. Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (εφεξισ «Επιτροπι Ρροςφυγϊν»): Το αρμόδιο ςυλλογικό γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν 17

18 οργάνων τθσ διοίκθςθσ, για τθν εξζταςθ και γνωμοδότθςθ επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν που υποβάλλονται ςτον διαγωνιςμό, για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τον ν. 3886/2010, αποτελοφμενο από τρία ι πζντε μζλθ, που δεν ςυμμετζχουν ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Θ Επιτροπι Ρροςφυγϊν γνωμοδοτεί για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ που προκφπτει και κατά τθν Εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. vii. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ: Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον προμθκευτι και τθν παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν ι εκπόνθςθσ μελετϊν. viii. Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ): Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν υποβολι αιτθμάτων, τον προγραμματιςμό, τθν ζγκριςθ, τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, με τθ χριςθ και εφαρμογι Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). ix. Διαδικτυακι πφλθ ΕΘΔΘ: Διαδικτυακι πφλθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτθν οποία λειτουργεί το ΕΣΘΔΘΣ με τθν ονομαςία ςτο διαδίκτυο «ΡΟΜΘΚΕΥΣ» και με λατινικοφσ χαρακτιρεσ «PROMETHEUS» και με θλεκτρονικι διεφκυνςθ x. Οικονομικόσ Φορζασ/Προμθκευτισ/Ενδιαφερόμενοσ/Τποψιφιοσ/Προςφζρων/: Οποιοδιποτε πιςτοποιθμζνο, εγγεγραμμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει θλεκτρονικά προςφορά, με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. xi. Εκπρόςωποσ: Το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προςφζροντα, που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. xii. CPV (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Προμθκειϊν): Ενιαίο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ι κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που κεςπίςτθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Νοεμβρίου 2002 και ανακεωρικθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου xiii. Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ. Συνκικθ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα που τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 1994, από τα εναπομείναντα κράτθ τθσ ΕΗΕΣ, ζχει δθλ. μζλθ τθν Λςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθν Νορβθγία και κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι. με τον Νόμο 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/ ) xiv. Διεκνισ υμφωνία περί Δθμοςίων υμβάςεων (Δ): Συμφωνία που ςυνιφκθ ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ) που ςυςτικθκε το 1995 και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ που ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 15 Δεκεμβρίου 1993, αντικατζςτθςε τθν Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορείου του 1947 (GATT General Agreement on Tariffs and Trade) και κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α) Άρκρο 5. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 5.1. Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αποςταλεί για δθμοςίευςθ, δθμοςιεφτθκε ι αναρτικθκε, ςτα παρακάτω μζςα ςτισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ: 18

19 Μέζο (Ηζηοζελίδα, Σύπορ, κλπ) Ζμεπομηνία ανάπηηζηρ ή αποζηολήρ ππορ δημοζίεςζη ή δημοζίεςζη. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 11/3/2015 Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) 11/3/2015 Διιεληθόο Σύπνο (δύν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαη δύν εθεκεξίδεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ-ηνπηθνύ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3548/2007 όπσο ηζρύεη ) 11/3/2015 Γηαύγεηα( 11/3/2015 Ιζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠ ( 11/3/2015 Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -ΔΗΓΗ ( 12/3/2015 Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ( 11/3/2015 Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. 11/3/ Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον περιφερειακό-τοπικό τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο. Άρκρο 6. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΓΝΩΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 6.1. Θ παροφςα Ρροκιρυξθ διατίκεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω του διαδικτφου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ ( και ςτθ διαδικτυακι πφλθ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ που αναφζρεται ςτο Άρκρο Τα αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθρφοριϊν-διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται Αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων υποβάλλονται μεχρι τθν 17/4/2015 H Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Το πλιρεσ 19

20 κείμενο των ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινιςεων κα αναρτθκεί ςτθν δικτυακι πφλθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ( Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ΑΔΛΡ. Άρκρο 7. ΓΛΩΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 7.1. Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ, κακϊσ και κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ. Οι τεχνικοί όροι που αναφζρονται ςτισ προςφορζσ μποροφν να αναγράφονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν περίπτωςθ που αυτοί δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι, αναγράφονται μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα Σα έγγξαθα και τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι, πρζπει επί ποινι απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostille», ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ που κυρϊκθκε με το νόμο 1497/1984, ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των ενδιαφερομζνων, των διαγωνιηομζνων και του αναδόχου κα διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων, ςτελεχϊν ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του με τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθ διάκεςθ διερμθνζων. Άρκρο 8. ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 8.1. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα Τα ςτοιχεία των προςφορϊν που υποβάλλονται και ςε ζντυπθ μορφι, πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνα και δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ διορκϊςεισ, διαγραφζσ. Αν υπάρχει οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, κ.λπ. κα πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα Οι προςφορζσ πρζπει να αφοροφν ςε ολόκλθρο το ζργο. Τμθματικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ προκιρυξθσ ι των προςφορϊν, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 20

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Πλθρ.:. αρακατςάνου Σαχ. Δ/νςθ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 Σθλ.: 2653 6390 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3842 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3036 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρρακτορείου για τθν Ε.Ο.Ρ.Ε. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 160.000 Ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου λοιπϊν φόρων 1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Ηράκλειο, 16/06/2017 Αρ. Πρωτ: Προσ:.. Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια έξι (06) κλιματιςτικών ςυςκευών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ Αρ. Πρωτ. 239 Ακινα, 17/1/2018 ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΘ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ ΣΟΤ ΑΤΚΕΝΣΛΚΟΤ ΜΑΡΑΚΩΝΛΟΤ ΣΘ ΑΚΘΝΑ, ΣΟΤ ΘΜΛΜΑΡΑΚΩΝΛΟΤ ΑΚΘΝΑ ΚΑΛ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ RUN GREECE ΠΟΤ ΔΛΟΡΓΑΝΩΝΕΛ Ο ΕΓΑ ΣΟ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 51/2018. του. Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ. για τθ διενζργεια. ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. μζςω ΕΣΘΔΘΣ (64761)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 51/2018. του. Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ. για τθ διενζργεια. ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. μζςω ΕΣΘΔΘΣ (64761) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΘΥΞΘ 51/2018 του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΣΗ ΕΤΔΑΠ ΑΕ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 5748 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 θ ΥΓ.ΡΕ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΡΕΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΡΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ» Διεφκυνςθ: Τζρμα Ερυκροφ Σταυροφ, 22 100, Τρίπολθ Ρλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Αρ. Διακιρυξθσ: / Συςτ.αρ.ΕΣΘΔΘΣ:43661 ΑΔΑΜ: 17PROC ΑΔΑ: Διακιρυξθ

Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Αρ. Διακιρυξθσ: / Συςτ.αρ.ΕΣΘΔΘΣ:43661 ΑΔΑΜ: 17PROC ΑΔΑ: Διακιρυξθ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Αρ. Διακιρυξθσ: 945901/30617 Συςτ.αρ.ΕΣΘΔΘΣ:43661 ΑΔΑΜ: 17PROC001625462 ΑΔΑ: Διακιρυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 893 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1. Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1. Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1 Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Π.Μ.Σ «Κοραήσ» του Τμήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΑΡΗΘΜ. 5329 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ (1) ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΑΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικμόσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικμόσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα 17/12/2018 Αρ. Ρρωτ. 30/002/000/7777/2018 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικμόσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: 68765 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Καταχωριςτζο ςτο ΚΘΜΔΘΣ & ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν Αρ. πρωτ. : Δ55/18 Ανακζτουςα Αρχι Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ ΣΥΜΒΑΣΘ Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 5629 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΧΝ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΧΝ ΔΚΚΙΝΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΑΡΗΘΜ. 5318 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ (1) ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 24/ 10 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 24/ 10 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 24/ 10 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 21752 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΜΕ Ω ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ Τ ΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΝ ΤΜΒΑ ΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΜΕ Ω ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ Τ ΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΝ ΤΜΒΑ ΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) 11.07.2018 15:44:25 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44877/776 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «Αναλϊςιμα υλικά κεραπείασ νεφρϊν (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2014

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «Αναλϊςιμα υλικά κεραπείασ νεφρϊν (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 θ ΥΓ.ΡΕ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΡΕΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΡΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ» Διεφκυνςθ: Τζρμα Ερυκροφ Σταυροφ, 22 100, Τρίπολθ Ρλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΥΦΟΙΚΟΥ ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΕΣ ΖΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MEOSAR ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ COSPAS-SARSAT (MEOSAR)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%, ,29 άνευ Φ.Ρ.Α. 23%

Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%, ,29 άνευ Φ.Ρ.Α. 23% Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ρλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία e-mail:ev.giannakopoulou@gmail.com «ΑΝΑΤΘΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016 Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Θλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 28/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ ΣΟΤ Ε..Θ.ΔΘ.. 14/11/ /11/2018

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ ΣΟΤ Ε..Θ.ΔΘ.. 14/11/ /11/2018 Διεφκυνςθ Διοικθτικισ & Οικονομικισ Τποςτιριξθσ Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα Σθλζφωνο: 2510 831388 (εςωτ. 6) Σθλεομοιότυπο: 2510 831378 Θλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αρικ. Δ.. 92 /2017

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αρικ. Δ.. 92 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 16601/14-9-2017 6 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α υςτιματοσ : 45048 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΡΕΑΝΘΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 24-07-2018 Αρικ. Πρωτ.: -7024 - ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για την Ανάθεςη τησ φμβαςησ «Προμήθεια ωλήνων Πολυαιθυλενίου» (Δ5745)

Διακήρυξη Διεθνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για την Ανάθεςη τησ φμβαςησ «Προμήθεια ωλήνων Πολυαιθυλενίου» (Δ5745) Διακήρυξη Διεθνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για την Ανάθεςη τησ φμβαςησ «Προμήθεια ωλήνων Πολυαιθυλενίου» (Δ5745) Περιεχόμενα 1.1 ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΨΟΕΑ... 4 1.2 ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρικ. πρωτ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Οικονομικοφ (Γρ.Ρρομθκειϊν) Τςάκαλου Αικατερίνθ Τθλζφωνο: FAX:

Αρικ. πρωτ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Οικονομικοφ (Γρ.Ρρομθκειϊν) Τςάκαλου Αικατερίνθ Τθλζφωνο: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλοσ, 6-11-2018 5θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νςθ: Ρολυμζρθ 134, 38222 Διεφκυνςθ: Τμιμα: Ρλθροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 10 / 04 /2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 4954 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 10 / 04 /2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 4954 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 10 / 04 /2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 4954 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ Θμερ/νια: 20/3/2019 ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2957 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με εκτιμϊμενθ αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ: ,00 ΕΥΩ ΡΛΕΟΝ Φ.Ρ.Α. ΗΤΟΙ ,00 ΕΥΩ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ: 33/2019 CPV:

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ: ,00 ΕΥΩ ΡΛΕΟΝ Φ.Ρ.Α. ΗΤΟΙ ,00 ΕΥΩ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ: 33/2019 CPV: Αναρτθμζνθ ςτον Ιςτότοπο Δι@φγεια Καταχωριςτζα ςτο ΚΘΜΔΘΣ Συςτθμικόσ αρικμόσ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ακινα, 21/05/2019 Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» Αρ. Ρρωτ.: 14931 Διεφκυνςθ Διοικθτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΤ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ : 10629/ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η

ΤΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΤ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ : 10629/ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕIA 6 θ ΤΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ» Διεφκυνςθ: Σζρμα Ερυκροφ ταυροφ, 22 100, Σρίπολθ Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 2/2018 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΩΝ

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 2/2018 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΡΑΑΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. πρωτ.:οικ / ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. πρωτ.:οικ / ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. πρωτ.:οικ. 14123/22-10-2018 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου Πατρέων».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου Πατρέων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 07082017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 780 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: 2613 610344 FAX: 2613 610258 Email: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν. αεροπορικισ μετακίνθςθσ

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν. αεροπορικισ μετακίνθςθσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν αεροπορικισ μετακίνθςθσ 0. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Επωνυμία Ε.Ο.ΡΕ. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΟΑΚΑ, Ανοικτό Κολυμβθτιριο,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα