«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»"

Transcript

1 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΜΘΤΫΟ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΡΕΛΨΕΕΛΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΕΥΫΡΑΪΚΟ ΚΟΛΝΫΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ ΜΕΣΣΘΝΘ, 05/03/2014 Αρ. Ρρωτ.: 7264 ΤΕΥΩΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΤΑΚΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ ΜΕ ΤΛΤΛΟ: «ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» Θ Ρράξθ υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» -ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ:«ΔΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ -ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ΕΣΡΑ Σελίδα 1

2 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΡΕΛΨΕΕΛΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ ΚΟΛΝΫΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ Αρμόδιοι Υπάλλθλοι για τθν παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων, ςχετικά με το Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ: ΜΑΚΛΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ ΤΘΛ: ΚΕΛΟΣ ΘΛΛΑΣ Αρικμόσ Τθλεομοιοτυπίασ : ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ: ΑΝΟΛΚΤΟΣ ΤΑΚΤΛΚΟΣ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΣ ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ: ΩΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ του ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ: ,69 Ωωρίσ Ψ.Ρ.Α ,25 (με ΨΡΑ ) ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ: 21/03/2014 ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ: 21/03/2014 ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΚΑΤΑΩΫΘΣΘΣ ΤΟΥ ΤΕΥΩΟΥΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ : Σελίδα 2

3 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΜΕΟΣ Α : Γενικά Άρκρο 1 Στοιχεία Διαγωνιςμοφ Ανακζτουςα Αρχι Οριςμοί Δθμοςίευςθ 1.1. Στοιχεία Διαγωνιςμοφ Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ: ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΤΛΤΛΟΣ ΡΑΞΘΣ ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΕΝΤΑΞΘ ΡΑΞΘΣ Α.Ρ /02/2014 ΚΫΔΛΚΟΣ MIS : ΚΫΔΛΚΟΣ ΡΑΞΘΣ ΣΤΘ ΣAE ΤΛΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΣΕ «ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΡΘΕΣΛΫΝ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΕΛΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ CPV: , , , , , , ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ, με Κριτιριο Ανάκεςθσ: τθν χαμθλότερθ τιμι ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό εκατόν εξιντα επτά χιλιάδεσ επτακόςια τριάντα ευρϊ και εικοςιπζντε λεπτά ( ,25 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΨΡΑ Σελίδα 3

4 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ ΩΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΔΛΑΚΕΛΑ ΕΓΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ » που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Ζωσ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΕΥΩΫΝ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΫΝ ΕΡΛ ΤΫΝ ΟΫΝ ΤΘΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Γραφείο Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ &Νζασ Γενιάσ Ππωσ ορίηεται από το 118/2007, Άρκ. 10, Ιτοι 15/03/2014 και ϊρα 15:00 ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ 21/03/2014 και ϊρα 12:30 μ.μ. Ππωσ ορίηεται από το ΡΔ 28/80 Άρκρο 18.παρ.1 ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΚΕΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΑΛΚΟΥΣΑ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΤΟΡΟΣ, ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΫΑ ΑΡΟΣΨΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΕΫΤΘΣΕΛΣ ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ ΑΛΚΟΥΣΑ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 21/03/2014 και ϊρα 12:30 μ.μ. Ππωσ ορίηεται από το ΡΔ 28/80 Άρκρο 18.παρ.1 ΚΕΛΟΣ ΘΛΛΑΣ, ΜΑΚΛΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Σελίδα 4

5 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ 1.2. Ζδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ: ΚΕΛΟΣ ΘΛΛΑΣ, ΜΑΚΛΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Διεφκυνςθ: ΔΘΜΑΩΟΥ ΡΑΥΛΟΥ ΡΤΫΩΟΥ ΤΚ ΜΕΣΣΘΝΘ Τθλζφωνα επικοινωνίασ: ΤΘΛ: Τθλζφωνο τθλεομοιοτυπίασ: Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: Σελίδα 5

6 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι Ο Διμοσ Μεςςινθσ είναι οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (Νόμοσ 3852/2010) από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων Αιπείασ, Ανδροφςασ, Αριςτομζνουσ, Βουφράδοσ, Ικϊμθσ, Μεςςινθσ, Ρεταλιδίου και τθν κοινότθτα Τρικόρφου, ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, και ζδρα του διμου ορίςτθκε θ Μεςςινθ. Ο Διμοσ Μεςςινθσ ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τθν υπ. αρικ. 100/2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του, προκθρφςςει Ανοικτό Τακτικό Διαγωνιςμό με τίτλο «ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015». Ο εν λόγω Διαγωνιςμόσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 τθσ Ρράξθσ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΨΕΣΤΙΒΑΛ ΑΩΑΙΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΙΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» με κωδικό MIS , θ οποία υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΡΕΔΒΜ). Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ » που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Το παρόν ζργο αφορά ςτθν υλοποίθςθ του υποζργου 1: «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ Σελίδα 6

7 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / και 2015»» και περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ομάδεσ δράςεων: ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΟΜΑΔΑ 1: Υπθρεςία οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ διαμονισ μακθτϊν Θεατρικϊν Ομάδων και ςυντελεςτϊν ςτο «3ο και 4ο Διεκνζσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015» ΟΜΑΔΑ 2: Υπθρεςία οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ ςίτιςθσ μακθτϊν Θεατρικϊν Ομάδων και ςυντελεςτϊν ςτο «3ο και 4ο Διεκνζσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015» ΟΜΑΔΑ 3: Υπθρεςία οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ μεταφοράσ μακθτϊν και ςυντελεςτϊν ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Μεςςινθσ. ΟΜΑΔΑ 4: Ενοικίαςθ θχθτικϊν εγκαταςτάςεων για τθ διεξαγωγι του Ψεςτιβάλ και τθσ θμερίδασ ΟΜΑΔΑ 5: Ενοικίαςθ χθμικϊν τουαλετϊν για τθ διεξαγωγι του Ψεςτιβάλ ΟΜΑΔΑ 6: Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ και υλικοφ ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ, προβολισ και μάκθςθσ ΟΜΑΔΑ 7: Δθμιουργία & Συγκζντρωςθ Οπτικοφ Ρεριεχομζνου Επικοινωνίασ ΟΜΑΔΑ 8: Αξιολόγθςθ τθσ πράξθσ Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να δϊςει προςφορά για όςουσ προχπολογιςμοφσ ομάδων ενδιαφζρεται, δθλαδι από ζναν (1) ζωσ οκτϊ (8). Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο προςφζρων τθ χαμθλότερθ τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ). Για τθν ομάδα 1 είναι δυνατόν να προκφψουν πολλαπλοί ανάδοχοι λόγω του πλικουσ των δωματίων που ηθτοφνται ενϊ για τισ ομάδεσ 2 εωσ και 8 κα προκφψει μοναδικόσ ανάδοχοσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να δίνει προςφορά για το ςφνολο των ομάδων 2 ζωσ 8 ενϊ για τθν ομάδα 1 ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει και το μζγιςτο θμεριςιο αρικμό δωματίων που μπορεί να προςφζρει ςτθν προςφορά Σελίδα 7

8 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 του. ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Επιςθμαίνεται ότι κακϊσ ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ» για 2 ζτθ (2014 και 2015), για κάκε ζτοσ οι δράςεισ που κα πραγματοποιθκοφν και ςυνεπϊσ οι δαπάνεσ κα είναι ιςόποςα κατανεμθμζνεσ, ζκτοσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ. Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, το αργότερο μζχρι τθν και ϊρα 12:30μ.μ ςτα Γραφεία του Διμου Μεςςινθσ, επί τθ οδοφ Ραφλου Ρτωχοφ, Μεςςινθ Αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου. (Ρ.Δ. 118/2007,Άρκ.10, Ραρ. 1.α., εδαφ. β) Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν και ϊρα ζωσ ςτα Γραφεία του Διμου Μεςςινθσ, επί τθσ οδοφ Ραφλου Ρτωχοφ, Μεςςινθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται με βάςθ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που λεπτομερϊσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο παρακάτω νομικό πλαίςιο: Τθν πρόςκλθςθ με αρ. πρωτ / ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ», ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 01 «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ» Τθν υπ αρικ. 2686/ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΨΕΣΤΙΒΑΛ ΑΩΑΙΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΙΑ ΜΕΣΣΘΝΘ», με κωδικό MIS , ςτα Επιχειρθςιακό Ρρογράμματα: «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», άξονασ προτεραιότθτασ 1 κατθγορία πράξθσ: Δράςεισ για τον πολιτιςμό ςτθν εκπαίδευςθ. Σελίδα 8

9 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31 θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7 θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΩΩ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων και τον Κανονιςμό 2083/ θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων), τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ 64/Αϋ/ ) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005, όπου ςτθν παροφςα γίνεται ρθτι αναφορά ςτα άρκρα του, όπωσ εν προκειμζνω δφναται να ιςχφουν αναλογικά ι ςυμπλθρωματικά, και ςυνάδουν με τθ φφςθ των υπθρεςιϊν, τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 (ΨΕΚ / «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπου ςτθν παροφςα γίνεται ρθτι αναφορά ςτα άρκρα του, όπωσ εν προκειμζνω δφναται να ιςχφουν αναλογικά ι ςυμπλθρωματικά, κατά μζροσ που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007, και ςυνάδουν με τθ φφςθ των υπθρεςιϊν, Σελίδα 9

10 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1177/2009, τθσ Επιτροπισ τθσ 30 θσ ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τισ Οδθγίεσ 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τον Κανονιςμό 1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13 θσ Δεκεμβρίου τθσ Οδθγίασ 89/665/ΕΟΚ, «για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ ςφναψθσ των ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων» και τθσ Οδθγίασ 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25 θσ Ψεβρουαρίου 1992, το Ν. 2286/95 (ΨΕΚ 19/Α/95), «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», το Ν. 3840/ «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ» (ΕΣΡΑ) και άλλεσ διατάξεισ, τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1159/2000 τθσ Ε.Ε. (30/5/2000) για τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που πρζπει να αναλαμβάνουν τα κράτθ-μζλθ ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ των διαρκρωτικϊν ταμείων, Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τα άρκρα 209 και 273, όπωσ αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν. Σελίδα 10

11 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/80 «Ρερί εκτζλεςθσ ζργων και προμθκειϊν Ο.Τ.Α. με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν ρυκμίςεων του Ρ.Δ. 346/1998. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 83. Τθν με υπ αρικ /739/ Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν (όρια ανακζςεων). Τθν υπ.αρ.55/2014 απόφαςθ του Δ.Σ. με κζμα: «Συγκρότθςθ Οργανωτικισ Επιτροπισ για τθν διαχείριςθ του ζργου Διεκνζσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ ςτθν Αρχαία Μεςςινθ» Το υπ. αρ. 1 πρακτικό τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ για τθ διαχείριςθ του ζργου Διεκνζσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ ςτθν Αρχαία Μεςςινθ Τθν υπ. αρ. 92/2014 απόφαςθ του Δ.Σ. με κζμα: «Αποδοχι χρθματοδότθςθσ από το ΕΚΤ για τθν πράξθ με τίτλο Διεκνζσ νεανικό φεςτιβάλ αρχαίου δράματοσ ςτθν Αρχαία Μεςςινθ» Τθν υπ. αρ. 100/2014 απόφαςθ του Δ.Σ. με κζμα: «Ζγκριςθ διενζργειασ τθσ πράξθσ με τίτλο Διεκνζσ νεανικό φεςτιβάλ αρχαίου δράματοσ ςτθν Αρχαία Μεςςινθ Οριςμόσ τρόπου εκτζλεςθσ» Σελίδα 11

12 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Τθν υπ. αρ /2014/ΛΘ μελζτθ με τίτλο «Δράςεισ Οργάνωςθσ, Ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του 3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015.», προχπολογιςμοφ ,25 Τον Ν.3852/2010 NOMO» Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» Το υπ.34/ πρακτικό τθσ οικονομικισ επιτροπισ με κζμα: Συγκρότθςθ επιτροπϊν αρμοδιότθτασ οικονομικισ επιτροπισ Πτι θ δαπάνθ που προκαλείται κα βαρφνει τθν Σ.Α.Ε και Κωδικό Ρράξθσ (ΣΑ) 2014ΣΕ από τθν οποία χρθματοδοτείται θ ςχετικι Ρράξθ. Τθν υπ.αρ. 4372/ απόφαςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ. Τθν υπ. αρ. 112/ απόφαςθ ζγκριςθσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν εξιντα επτά χιλιάδεσ επτακόςια τριάντα ευρϊ και εικοςιπζντε λεπτά ( ,25 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΨΡ Α, το οποίο είναι και το ανϊτατο όριο για τθν υποβολι προςφορϊν. Ο ΔΘΜΑΩΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΣ ΣΤΑΚΘΣ Σελίδα 12

13 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ 1 ΚΕΨΑΛΑΛΟ Α ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΑΚΟ 1. Αντικείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ Αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τισ «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015» Συγκεκριμζνα, το προκθρυςςόμενο ζργο αναλφεται ςτα εξισ είδθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν: CPV: , , , , , , , , και αναλφεται ςε 8 επιμζρουσ ομάδεσ ανάλογα με τα είδθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν: ΟΜΑΔΑ 1: Υπθρεςία οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ διαμονισ μακθτϊν Θεατρικϊν Ομάδων και ςυντελεςτϊν ςτο «3ο και 4ο Διεκνζσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015» ΟΜΑΔΑ 2: Υπθρεςία οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ ςίτιςθσ μακθτϊν Θεατρικϊν Ομάδων και ςυντελεςτϊν ςτο «3ο και 4ο Διεκνζσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015» ΟΜΑΔΑ 3: Υπθρεςία οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ μεταφοράσ μακθτϊν και ςυντελεςτϊν ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ αρχαίασ Μεςςινθσ. ΟΜΑΔΑ 4: Ενοικίαςθ θχθτικϊν εγκαταςτάςεων για τθ διεξαγωγι του Ψεςτιβάλ και τθσ θμερίδασ ΟΜΑΔΑ 5: Ενοικίαςθ χθμικϊν τουαλετϊν για τθ διεξαγωγι του Ψεςτιβάλ ΟΜΑΔΑ 6: Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ και υλικοφ ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ, προβολισ και μάκθςθσ ΟΜΑΔΑ 7: Δθμιουργία & Συγκζντρωςθ Οπτικοφ Ρεριεχομζνου Επικοινωνίασ Σελίδα 13

14 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΟΜΑΔΑ 8: Αξιολόγθςθ τθσ πράξθσ ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ καλείται να υποβάλλει προςφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοτικά ςτοιχεία που περιζχονται ςτο Κεφάλαιο Β «Ρροδιαγραφζσ του Ζργου» τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία λόγω μεταβολϊν ςτισ ποςότθτεσ των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δεν ανατεκεί και δεν αναλωκεί το ςφνολο του ανατεκειμζνου προχπολογιςμοφ εντόσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται μόνον τθν αμοιβι για τισ παραςχεκείςεσ ζωσ τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα και παραιτείται ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα από τθν αναηιτθςθ του υπολοίπου τθσ αμοιβισ και οποιαςδιποτε μορφισ αποηθμίωςθσ. Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να δϊςει προςφορά για όςουσ προχπολογιςμοφσ ομάδων ενδιαφζρεται, δθλαδι από ζναν(1) ζωσ οκτϊ (8). Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο προςφζρων τθ χαμθλότερθ τιμι (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ). Για τθν ομάδα 1 είναι δυνατόν να προκφψουν πολλαπλοί ανάδοχοι λόγω του πλικουσ των δωματίων που ηθτοφνται ενϊ για τισ ομάδεσ 2 ζωσ και 8 κα προκφψει μοναδικόσ ανάδοχοσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να δίνει προςφορά για το ςφνολο των ομάδων 2 ζωσ 8 ενϊ για τθν ομάδα 1 ο ανάδοχοσ κα αναφζρει το μζγιςτο θμεριςιο αρικμό δωματίων που μπορεί να προςφζρει. Πςοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των κατθγοριϊν ι για περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριςτι προςφορά για κάκε κατθγορία, θ οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί αντιπροςφορά. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σελίδα 14

15 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΑΚΟ 2. Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ - Οριςμοί Ο Διμοσ Μεςςινθσ είναι οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (Νόμοσ 3852/2010) από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων Αιπείασ, Ανδροφςασ, Αριςτομζνουσ, Βουφράδοσ, Ικϊμθσ, Μεςςινθσ, Ρεταλιδίου και τθν κοινότθτα Τρικόρφου, ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, και ζδρα του διμου ορίςτθκε θ Μεςςινθ. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Δ. Μεςςινθσ: Στον τομζα του Ρολιτιςμοφ, πρωταρχικό ρόλο ςε όλθ τθν προςπάκεια κα διαδραματίςει ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Αρχαίασ Μεςςινθσ, θ φπαρξθ του οποίου αποτελεί μοναδικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. Ενδεικτικζσ δράςεισ, είναι οι εξισ: Συνεργαςία με όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ-φορείσ με ςτόχο τθσ παροχι ουςιαςτικισ υποςτιριξθσ του ζργου προςταςίασ-ανάδειξθ τθσ Αρχαίασ Μεςςινθσ Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και δράςεων για τθν προςταςία και ανάδειξθ μνθμείων ιδιαίτερθσ ςπουδαιότθτασ κακϊσ και εκπόνθςθ ςχετικϊν μελετϊν Σφνταξθ ςχεδίου ολοκλθρωμζνθσ προβολισ, ανάδειξθσ και διαςφνδεςθσ χϊρων/μνθμείων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ Ενκάρρυνςθ υποςτιριξθ αξιόλογων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ παράδοςθσ, ςτθν ανάδειξθ και προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων και γενικότερα ςτθν διατιρθςθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ Διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυμποςίων ςυνεδρίων εκδθλϊςεων για τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ Σελίδα 15

16 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Διατιρθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ-αξιοποίθςθ κτιρίων με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά Ανάδειξθ τοπικϊν εορτϊν εκίμων με τθν ενεργό υποςτιριξθ του Διμου και ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ «θμζρασ πατριδογνωςίασ» Ειδικότερα, ςτον Αρχαιολογικό Ωϊρο τθσ Αρχαίασ Μεςςινθσ κα δθμιουργθκεί γραφείο ςε ςυνεργαςία με τθν εφορεία αρχαιοτιτων για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν του Αρχαιολογικοφ Ωϊρου και των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Επίςθσ, προβλζπεται: o Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τισ εφορείεσ αρχαιοτιτων, τθν εταιρεία Μεςςθνιακϊν Αρχαιολογικϊν Σπουδϊν για τθν ςυνζχιςθ των αναςκαφϊν, τθν προςταςία και ανάδειξθ του χϊρου. o Ρροβολι του Αρχαιολογικοφ χϊρου με κάκε μζςο με ςτόχο να γίνει θ Αρχαία Μεςςινθ πολιτιςτικι πρωτεφουςα του Νομοφ Μεςςθνίασ. o Δθμιουργία πολιτιςτικϊν διαδρομϊν με αφετθρία τθσ Αρχαία Μεςςινθ o Αναβίωςθ των Ικωμαίων με τθν ςυνεργαςία του Διμου και τοπικϊν ςυλλόγων ΟΛΣΜΟΛ: Στθν παροφςα Ρροκιρυξθ, κακϊσ και ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ οι κάτωκι όροι, κα χρθςιμοποιοφνται με το κάτωκι περιεχόμενο: ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ : Διμοσ Μεςςινθσ Ενδιαφερόμενοσ: οποιοςδιποτε φορζασ ο οποίοσ προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία, Διαγωνιηόμενοσ: ο φορζασ ο οποίοσ ζχει υποβάλει φάκελο ςυμμετοχισ, Τεφχθ: τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςασ Σελίδα 16

17 Ρροκιρυξθσ, ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ: Θ Επιτροπι διενεργείασ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, αλλιϊσ τονίηεται ρθτά θ Οικονομικι Επιτροπι Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ: ο διαγωνιηόμενοσ θ προςφορά του οποίου ζχει κρικεί ωσ θ πλζον κατάλλθλθ και εκκρεμεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ. Σφμβαςθ: το Συμβατικό Κείμενο που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του οριςτικοφ Αναδόχου, μετά τθν οριςτικι κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Συμβατικι αμοιβι: θ οικονομικι προςφορά του οριςτικοφ Αναδόχου, χωρίσ ΨΡΑ. ΕΣΡΑ: Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Υ.ΡΑΛ.Κ.: Υπουργείο Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ. Θ παροφςα διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ Σφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των διαγωνιηομζνων / υποψθφίων Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν Σελίδα 17

18 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ελλθνικι γλϊςςα. Εξαιροφνται οι χρθςιμοποιοφμενοι επιςτθμονικοί όροι. Σελίδα 18

19 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΑΚΟ 3. Θμερομθνία Αποςτολισ τθσ Ρροκιρυξθσ - Διευκρινιςεισ Δθμοςιότθτα Δαπάνεσ Δθμοςίευςθσ: Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 28/80. Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ βαρφνει τον Ανάδοχο (άρκρο 46 του Ν.3801/2009) κατά το ποςοςτό που εκφράηει το πθλίκο του ακροίςματοσ των ενδεικτικϊν προχπολογιςμϊν των ομάδων για τισ οποίεσ κα αναδειχτεί ανάδοχοσ προσ το ςυνολικό ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. Θ περίλθψθ κα δθμοςιευτεί ωσ ακολοφκωσ: Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων του Ψφλλου Εφθμερίδοσ τθσ Κυβερνιςεωσ: 07/03/2014 θμζρα Ραραςκευι. (ν.2741/1999) Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςε μία ειδικι εφθμερίδα δθμοςιεφςεισ δθμοπραςιϊν, 07/03/2014, θμζρα Ραραςκευι (Α.15,παρ.5. ΡΔ 28/80) Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςε δφο θμεριςιεσ Νομαρχιακζσ Εφθμερίδεσ και μια εβδομαδιαία Νομαρχιακι εφθμερίδα, ςτισ 06/03/2014 Θμζρα Ρζμπτθ, ( Ν.3548/2007) Ημερομηνία δημοζίεσζης ζε μια ημερήζια εθημερίδα ηοσ Νομού ζηις 06/03/2013 ημέρα Πέμπηη και μία εβδομαδιαία εθημερίδα ηοσ Νομού ζηις 10/03/2014, ημέρα Δεσηέρα (αρ.15, παρ. 5 του ΠΔ 28/80) Πίνακα Ανακοινώζεων ηοσ Δήμοσ (αρ.15, παρ. 5 του ΠΔ 28/80) Θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα ολόκλθρου του τεφχουσ Διακιρυξθσ- του Διμου Μεςςινθσ : τθν , θμζρα Ραραςκευι. Επίςθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο: τθσ «Διαφγειασ και ςτον ιςτότοπο: του «Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» Σελίδα 19

20 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΑΚΟ 4. Τρόποσ Λιψθσ Εγγράφων του Διαγωνιςμοφ Ραραλαβι τευχϊν Διαγωνιςμοφ: Θ παροφςα Ρροκιρυξθ και τα Τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν διατίκενται από το Γραφείο Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νζασ Γενιάσ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 1.1. τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: από 08:00 π.μ. ζωσ και 14:30 μ.μ. άνευ αντιτίμου. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν διευκρινιςεισ, διατίκεται και μζςω του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ ςε θλεκτρονικι ΜΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΜΘ μορφι, όμωσ θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται για τθν ορκότθτα, πλθρότθτα και τθν ακρίβεια των εγγράφων του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ που κα αναρτθκοφν ςτο Διαδίκτυο. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ οποιαςδιποτε παράλειψθσ ι ςφάλματοσ, υπερτεροφν τα ακριβι αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τθροφνται ςτο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κατάλογο με τα πλιρθ ςτοιχεία επωνυμίασ και επικοινωνίασ των ενδιαφερομζνων που παρζλαβαν τα τεφχθ από το προαναφερκζν Γραφείο. Στον κατάλογο αυτό ςθμειϊνεται και θ ςχετικι θμερομθνία παραλαβισ. Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ Διακιρυξθσ που παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ, να το γνωρίςουν ζγγραφα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 1 εδ. Β του ΡΔ118/2007, τα ςχετικά με τον Σελίδα 20

21 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ζγγραφα, εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, παραδίδονται ι αποςτζλλονται ςε αυτοφσ μζςα ςε ζξι (6) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Σε περίπτωςθ επείγοντοσ θ προκεςμία αυτι μπορεί να ςυντμθκεί ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ από το γραφείο Ρολιτιςμοφ, 1οσ όροφοσ Δθμαρχείου Μεςςινθσ, οδόσ Δθμάρχου Ρ. Ρτωχοφ, Μεςςινθ, κ. Θεριόσ Θλίασ και κα. Μακιοποφλου Διμθτρα τθλ.: , Κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 1 εδ. γ, ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ.2 περ. α του ΡΔ118/2007, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ δυνάμει του άρκρου 15 παρ. 2 περ. α του ΡΔ118/2007. ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΫΝ ΕΡΛ ΤΫΝ ΟΫΝ ΤΘΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΜΕ ΔΛΚΑΛΫΜΑ ΡΟΣΨΥΓΘΣ Ππωσ ορίηεται από το Ρ.Δ. 118/2007, Άρκ. 10, παρ.1, εδαφ. γ ΚΑΛ Άρκ. 15, παρ.2 α, εδαφ. 1 ιτοι 13/03/2014 και ϊρα 15:00. ΕΫΤΘΣΕΛΣ ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΩΫΛΣ ΔΛΚΑΛΫΜΑ ΡΟΣΨΥΓΘΣ Ζωσ και ϊρα 15:00 μ.μ. Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εκτόσ του προαναφερκζντοσ διαςτιματοσ κα είναι διακζςιμεσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Μεςςινθσ Σελίδα 21

22 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σελίδα 22

23 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΚΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχισ ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν: (α) Ψυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί, που αςχολοφνται με τθν παροχι ςχετικϊν υπθρεςιϊν. (β) Ενϊςεισ των πιο πάνω φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων εφόςον κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ πλθροί τθν ανωτζρω προχπόκεςθ (α) και υποβάλλουν κοινι προςφορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο Άρκρο 6 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Οι ενϊςεισ αυτζσ δεν υποχρεϊνονται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Ράντωσ, θ επιλεγείςα ζνωςθ δφναται να υποχρεωκεί να πράξει τοφτο, εάν κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δικαιοφται να ςυμμετζχει μόνο με μία προςφορά. Ψυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν αυτόνομα ςτο διαγωνιςμό, δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον ίδιο διαγωνιςμό και ωσ μζλθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προςϊπων, οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και οι ανωτζρω ςυμμετζχοντεσ αποκλείονται από το διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και τον αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν. Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, ο όροσ παρζχων υπθρεςίεσ αφορά όλεσ τισ προαναφερκείςεσ ςτα (α) και (β) κατθγορίεσ. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι Σελίδα 23

24 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ με ανάλογο πιςτοποιθτικό ι, εφόςον τζτοιο πιςτοποιθτικό δεν εκδίδεται ςτο οικείο κράτοσ, με υπεφκυνθ διλωςθ του παρόχου υπθρεςιϊν που γίνεται ενϊπιον τθσ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, εφόςον πρόκειται για διαγωνιςμό κάτω των κοινοτικϊν ορίων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 παρ. 3 του ΡΔ 118/2007. Στθν κατά τα ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδεται το ςυγκεκριμζνο ζγγραφο (πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο) και ότι ςυντρζχει θ προχπόκεςθ εγγραφισ. Τα ωσ άνω φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (ΕΟΩ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (άρ. 4, Ρ.Δ. 60/2007). Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Πςοι ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμοςίου (β) (γ) (δ) Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. Πςεσ επιχειριςεισ υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. Σελίδα 24

25 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ (ε) Πςοι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. (ςτ) Πςοι δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. (η) Πςοι είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν προςωπικι τουσ κατάςταςθ ι όςοι δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ Σελίδα 25

26 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ ΑΚΟ 6. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο: Τα δικαςτικά ζγγραφα και πιςτοποιητικά που κατατίθενται πρζπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμωσ επικυρωμζνα. Α. Ζλλθνεσ Ρολίτεσ (1) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ - Υπόδειγμα 2 τθσ παροφςασ (άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007). (2) Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων (άρκρο 6 παρ. 1 περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). (3.1) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6, ςτθν οποία: Σελίδα 26

27 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ. Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων ζχει παράςχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται για τθν προςωπικι του κατάςταςθ και ότι δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν αυτϊν Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων δεν υπάγεται ςε καμία περίπτωςθ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ (3.2) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ. Θα δθλϊνεται μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ : Πτι δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμοςίου. Πτι δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Πτι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό δεν ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σελίδα 27

28 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. Πτι οι επιχειριςεισ δεν υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. Πτι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ςτο ςφνολό τουσ. Πτι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςχετίηεται με τθν αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ι υπαναχϊρθςι τθσ ι τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καλοφμενθσ εφεξισ ωσ «Επιτροπι». Πτι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ και τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ. 1). (3.3) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: να δθλϊνεται ότι οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ /προμικειεσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ προδιαγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ ορίηονται για κάκε ομάδα για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά (ομάδεσ 1 ζωσ 8) ςτο Κεφάλαιο Β, άρκρο 25 τθσ παροφςασ. (4) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν τθν Σελίδα 28

29 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ ,ςελ. 1) ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ , ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ , ςελ. 2) iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ , ςελ. 48) iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ , ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ , ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305) v) υπεξαίρεςθ vi) εκβίαςθ vii) πλαςτογραφία viii) ψευδορκία ix) δωροδοκία Σελίδα 29

30 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ x) δόλια χρεοκοπία xi) παράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 παρ. 1) (5) Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν τθν θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ τουσ, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ: i) δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ii) δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθσ iii) δεν τελεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ και δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ iv) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ v) δεν τελεί ςε κατάςταςθ παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν και δεν τελεί ςε κατάςταςθ κιρυξθσ παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν vi) δεν τελεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε κακεςτϊσ εξυγίανςθσ κατά το αρ.99 του Ν.3588/2007 Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και Σελίδα 30

31 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 εκδίδεται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ (6) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ τουσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςι του (ςυμπεριλαμβανομζνου του εργοδότθ) και όχι μόνον τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τθ διαπίςτωςθ του οργανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, προςκομίηονται i) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και ii) υπεφκυνθ διλωςθ του παρζχοντα υπθρεςίεσ, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςι του. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. (7) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ τουσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Σελίδα 31

32 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. (8) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, εκδόςεωσ τελευταίου εξαμινου πριν τθν θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του Οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ. (9) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. Β. Αλλοδαποί (1) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ - Υπόδειγμα 2 (άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007). (2) Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων (άρκρο 6 παρ. 1 περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). (3.1) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ. Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων ζχει παράςχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται Σελίδα 32

33 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ για τθν προςωπικι του κατάςταςθ και ότι δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν αυτϊν Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων δεν υπάγεται ςε καμία περίπτωςθ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ (3.2) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ. Θα δθλϊνεται μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ Πτι δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμοςίου Πτι δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Πτι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό δεν ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. Πτι οι επιχειριςεισ δεν υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. Πτι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Σελίδα 33

34 ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικό Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΛΕΚΝΕΣ ΝΕΑΝΛΚΟ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ ΣΤΘΝ ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1, 02 / 2014 ΑΔΑ: ΒΛΚΣΫΚ4-Ϋ4Ϊ Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ςτο ςφνολό τουσ. Πτι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςχετίηεται με τθν αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ι υπαναχϊρθςι τθσ ι τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καλοφμενθσ εφεξισ ωσ «Επιτροπι». Πτι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ και τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ. 1). Πτι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. (3.3) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: να δθλϊνεται ότι οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ /προμικειεσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ προδιαγραφζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ ορίηονται για κάκε ομάδα για τθν οποία υποβάλλεται προςφορά (ομάδεσ 1 ζωσ 8) ςτο Κεφάλαιο Β, άρκρο 25 τθσ παροφςασ. (4) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ Ωϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν τθν θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ ,ςελ. 1). ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ Σελίδα 34

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ AΓΑ:ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ Θζμα: Προκιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2010

ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2010 ANAΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Πλθρ.:. αρακατςάνου Σαχ. Δ/νςθ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 Σθλ.: 2653 6390 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Γραφείο Ρρομθκειϊν Ρλθροφορίεσ: Ψϊρασ Ηιςθσ ΤΘΛ.: 2467350626,621 FAX : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά 22 Μαρτίου 2018 3 θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ Αρικμ. Πρωτ.: 2590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Σαχ.Κώδικασ : 52 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016.

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Σθλζφωνο : +302661039813 Fax : +302661040088 Πλθροφορίεσ : κα. πυριδοφλα Κουλοφρθ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016 πλπ Αριθμ πρωη Διακ: 1829 Χανιά, 15/04/2016 Αναρηηηέο ζηο Διαδίκησο Πληροθορίες: Μ. Πενθεροσδάκης Ε. Μηλιδάκης Τηλ: 2831027501 2821029214 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ & ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ & ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ : 28 θσ Οκτωβρίου και Ρλατεία Θρϊων ΤΚ 27100 - ΡΥΓΟΣ Τθλζφωνο : 26210-34154 Fax : 26210-31791 Ρλθροφορίεσ : κ. Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ Θλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Ηράκλειο, 16/06/2017 Αρ. Πρωτ: Προσ:.. Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 20-04-2018 Αρ. Ρρωτ: -3617- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρρακτορείου για τθν Ε.Ο.Ρ.Ε. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 160.000 Ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου λοιπϊν φόρων 1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 8PROC0040334 INFORMATICS 208--30 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 208..30 2:49:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΩΞΕΟΚΞΨ-ΑΥ8 ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Νζα Φιλαδζλφεια 5/2/2019 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ Αρικ. Ρρωτ. : 3179 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ -Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Νζα Φιλαδζλφεια 5/2/2019 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ Αρικ. Ρρωτ. : 3179 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ -Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Νζα Φιλαδζλφεια 5/2/2019 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ Αρικ. Ρρωτ. : 3179 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ -Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Τποςτήριξησ Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Οικ. Επιτροπήσ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου Πατρέων».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεμαχιστού ογκωδών Δ.Ε. Δήμου Πατρέων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 07082017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 780 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: 2613 610344 FAX: 2613 610258 Email: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν Αρ. πρωτ. : Δ55/18 Ανακζτουςα Αρχι Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ ΣΥΜΒΑΣΘ Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 01/ 06 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 01/ 06 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ελευσίνα, 01/ 06 /2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 10939 ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, Αρικ.Ρρωτ:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, Αρικ.Ρρωτ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, 27-03-2017 Αρικ.Ρρωτ: -2396- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΤΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1172/2017 Για τθν προμικεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 110.000 πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΟΘΟΝΩΝ

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΟΘΟΝΩΝ Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΣΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (380) ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2919/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Προμικεια Hλεκτρολογικοφ Yλικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 73.662.65 (Με Φ.Π.Α. 24%) ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 52/2016 Αρ.Πρωτ.:24261/22-07-2016 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ EΝΩΣΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΟΥ με τίτλο: Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΘ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΘ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 21-12-2017 Αρικ. Πρωτ: -12661- ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ Θμερ/νια: 20/3/2019 ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2957 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με εκτιμϊμενθ αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 20/12/2017 Αρικ. Πρωτ: -12493- ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ

Διαβάστε περισσότερα