Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ"

Transcript

1 Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού καηαθςγίος] Πξφεδξνο: Π. Ν. Φλώρος Δηζεγεηήο: Η. Τσακόποσλος Γηθεγφξνη: Β. Παπαδημητρίοσ, Κ. Βαρδακαστάνης, Σ. Κοσλούρης, Αθ. Ξηρός, Μ. Φλώροσ Σν επίδηθν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε θαη κεγέζπλζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε κηθξνχ πξνυπάξρνληνο απφ ην 1960 ιηκέλα αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θζνξψλ ή θαηαζηξνθή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππζκέλα απφ επηρσκάησζε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παιαηνχ απηνχ ιηκέλα, ελψ ζα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κηθξψλ θαη κεγάισλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζθαθψλ. πλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα έξγν δεκηνπξγίαο λένπ ιηκέλα, δειαδή ιηκέλα κε νπζησδψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπάξρνληα θαη δελ απαηηείην λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Βαζικέρ ζκέψειρ 2. Δπεηδή, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 5966/ , πξνελέθξηλε ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε Ληκέλα Απφιισλα λήζνπ Νάμνπ». ρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) απεζηάιε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ (έγγξαθν Σ.Τ. 2952/ ). Ζ ηειεπηαία δηαβίβαζε (έγγξαθν 13854/ ) ηελ κειέηε απηή ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Ννκνχ Κπθιάδσλ, ζηηο Γηεπζχλζεηο Πνιενδνκίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ θαη Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θαζψο θαη ζηελ ΚΑ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΑ ΔΠΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Αθνινχζσο, ν παξαπάλσ Γεληθφο Γξακκαηέαο, αθνχ έιαβε ππ φςε ηνπ ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ελέθξηλε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ην ελ

2 ιφγσ έξγν (ην νπνίν νλφκαζε «Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Απφιισλα βειηίσζε Ληκέλα Απφιισλα ηνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο λήζνπ Νάμνπ ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ») κε ηελ απφθαζή ηνπ ππ αξηζ. νηθ. 4641/ , φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κεηαγελέζηεξε απφθαζή ηνπ 15924/ Οη απφςεηο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην έξγν απηφ δηαηππψζεθαλ κε ηα έγγξαθα ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΔΥ/Α1/Φ21/78820/4015/ θαη ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΔΥ/Α1/Φ21 /90251/4416/ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 1557/ θαη Φ4/3/2097/ ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ θαη 6622/ θαη 8145/ ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ. Σελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ελέθξηλε ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νάμνπ (απφθαζε 146/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ), ηελ άδεηα νηθνδνκήο γηα ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην (ππ αξηζ. 4/ ) εμέδσζε ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ, ηέινο δε ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην Νάμνπ ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 34/ , αλέζεζε, θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία... A.E. Ήδε, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε δεηείηαη ε αθχξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ. 3. Δπεηδή, απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, φζεο αθνξνχλ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ θαη ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη φζεο εμέδσζε ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ, αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ π.δ. 361/2001 (Α 244). Ζ ίδηα αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ πιήηηεη ηελ έγθξηζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ αλάζεζε ζε εξγνιεπηηθή εηαηξείαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ζα ππήγεην, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 2 (φπσο ε παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ π.δ. 334/2003, Α 285) ηνπ παξαπάλσ π.δ. 361/2001, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γ Σκήκαηνο, πξέπεη φκσο λα εθδηθαζζεί θαη θαηά ην κέξνο απηφ απφ ην Δ Σκήκα, εθ φζνλ νη πξάμεηο απηέο εθδφζεθαλ κεηαγελεζηέξσο, ε λνκηκφηεηά ηνπο δε εμαξηάηαη απφ ηελ λνκηκφηεηα ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Σέινο, ιφγνη νηθνλνκίαο ηεο δίθεο επηβάιινπλ ηελ εθδίθαζε απφ ην Δ Σκήκα ηεο θξηλνκέλεο αηηήζεσο θαη θαηά ην κέξνο πνπ απηή ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφ νηθνδνκηθήο αδείαο, θαίηνη ε εθδίθαζε απηήο αλήθεη, θαη αξρήλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ζ ηνπ λ. 702/1977 (Α 268) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 2944/2001 (Α 222).

3 4. Δπεηδή, ππέξ ηνπ θχξνπο ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ παξεκβαίλνπλ, κε θνηλφ δηθφγξαθν, ν Γήκνο Γξπκαιίαο Νάμνπ, ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νάμνπ θαη ηα ζσκαηεία (λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ) «Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ», «Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Λπψλα Νάμνπ», «χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Νάμνπ Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα» θαη «χιινγνο Απνιισληαηψλ Νάμνπ». Ζ παξέκβαζε απηή είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ «Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ», δεδνκέλνπ φηη ην ζσκαηείν απηφ δελ λνκηκνπνίεζε ηνλ ππνγξάθνληα ην νηθείν δηθφγξαθν δηθεγφξν. Δμ άιινπ, πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νάμνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, επνκέλσο, ε ελ ιφγσ παξέκβαζε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ην παξαπάλσ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ππφκλεκα. Καηά ηα ινηπά, ε παξέκβαζε απηή αζθείηαη κε έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ελ γέλεη παξαδεθηψο. Πξάγκαηη, ν Γήκνο Γξπκαιίαο Νάμνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα αζθήζεη παξέκβαζε, δεδνκέλνπ φηη ην επίδηθν έξγν ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα. Με έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλνπλ, επίζεο ηα παξαπάλσ ζσκαηεία αιηέσλ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνζθνκηζζέληα θαηαζηαηηθά ηνπο, έρνπλ ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπο, πνπ αζρνινχληαη εξαζηηερληθά κε ηελ αιηεία, θαη ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο ζηήξημεο ζε απηά θαη ελδηαθέξνληαη, ζπλεπψο, γηα ηελ χπαξμε αζθαινχο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο. Σέινο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλεη θαη ν «χιινγνο Απνιισληαηψλ Νάμνπ», ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην πξνζθνκηζζέλ θαηαζηαηηθφ ηνπ, έρεη ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. 5. Δπεηδή, απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ε απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ επίδηθνπ έξγνπ έρεη απνιέζεη ηελ εθηειεζηφηεηά ηεο, ελζσκαησζείζα ζηελ επαθνινπζήζαζα απφ εγθξηηηθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ απφθαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Οκνίσο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη, σο ζηεξνχκελα εθηιεζηφηεηαο, ηα απφ θαη δηαβηβαζηηθά έγγξαθα ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, αληηζηνίρσο. Σέινο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη, σο ζηεξνχκελα εθηειεζηφηεηαο, ηα απφ , θαη έγγξαθα ηνπ ΤΠΠΟ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη παξαθάησ, ζηελ δέθαηε ηέηαξηε ζθέςε. 6. Δπεηδή, νη αηηνχληεο, γηα λα ζεκειηψζνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο, επηθαινχληαη φηη είλαη παξαζεξηζηέο θαη πνιινί εμ απηψλ ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. Απφ ηνπο αηηνχληεο, νη ππ

4 αξηζκνχο 2, 16, 19, 23, 24, 27, 29, 35, 36,37, 39, 40, 41, 46, 55, 58, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 θαη 83 (θαηά ζεηξάλ αλαγξαθήο ησλ νλνκάησλ ηνπο ζην νηθείν δηθφγξαθν), ήηνη νη Ε.Σ., Π.Υ., Η.Υ., Δ.Κ.Α., Μ.Γ.Μ., Κ.Π., Μ.Ρ., Μ.Α-., Δ.Κ., Σ.Α.-.,.Γ.Υ., Η.Γ.Υ., Κ.Μ.Κ., Ο.Π., Π.Β., Ζ.-Α.Γ., Υ.Π., Η.Κ., Π.-Γ.Κ., Β.Κ., Π.Α., Δ.Υ., Κ.Ν. θαη.γ.κ. είηε δελ πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ λνκηθφ δεζκφ ηνπο κε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, είηε πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξνπλ απιψο φηη παξαζεξίδνπλ ζηνλ παξαπάλσ νηθηζκφ, ζηνηρεία δειαδή ηα νπνία, κφλν απηά, δελ αξθνχλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληφο ηνπο. πλεπψο, σο πξνο ηνπο παξαπάλσ αηηνχληεο ε θξηλφκελε αίηεζε είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε. Οη ινηπνί αηηνχληεο, θεξφκελνη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ, σο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Απφιισλα Νάμνπ ή σο θαηαγφκελαη απφ απηήλ θαη δηακέλνληεο εθεί θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε θαηνηθίεο γνλέσλ ή άιισλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ αζθνχλ ηελ θξηλφκελε αίηεζε (πξβι. ηδ 2079/2003, 4046/2006). 7. Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσλ δελ ζπλάγεηαη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ήηνη ηεο αξρηθήο απφ πξάμεσο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο απφ ηξνπνπνηεηηθήο, ζε ρξφλν θαζηζηψληα εθπξφζεζκε ηελ αζθεζείζα ηελ θξηλνκέλε αίηεζε, εθ φζνλ κάιηζηα δελ έρεη γίλεη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Αβαζίκσο δε ε Γηνίθεζε ηζρπξίδεηαη φηη ηέηνηα γλψζε ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηεο εθδφζεσο ησλ πξάμεσλ απηψλ πξνεγήζεθαλ δηαδηθαζίεο δεκνζηεχζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ (πξβι ηδ 1340/2007), θαζψο θαη ελεκέξσζε απφ ηελ Γηνίθεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ θνηλνηήησλ Απφιισλα θαη Κνξσλίδαο Νάμνπ θαη ζρεηηθέο Λατθέο πλειεχζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ πνιινί απφ ηνπο αηηνχληεο δελ δηακέλνπλ κφληκα ζηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο. Οχηε γλψζε απφ ηνπο αηηνχληεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ινηπψλ πξνζβαιινκέλσλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ζε ρξφλν θαζηζηψληα εθπξφζεζκε ηελ θξηλφκελε αίηεζε κπνξεί λα ζπλαρζεί κε αζθάιεηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφ πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, ε νπνία ήηαλ γλσζηή ζηνπο 20φ θαη 38ε αηηνχληεο, ήηνη ζηνπο Ν.Δ.Υ. θαη Δ.Δ.Υ., ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ , φπσο πξνθχπηεη απφ αλαθνξά πξνο ηελ Γηνίθεζε κε εκεξνκελία , ηελ νπνία ππνγξάθνπλ νη παξαπάλσ δχν αηηνχληεο. Δπνκέλσο, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο ελ ιφγσ πξάμεσο, είλαη απνξξηπηέα σο εθπξφζεζκε θαζ φζνλ αθνξά ηνπο αηηνχληεο απηνχο. Σελ ίδηα αλαθνξά έρνπλ ππνγξάςεη θαη άιια δεθαπέληε (15) πξφζσπα, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα νλνκαηεπψλπκα ηζάξηζκσλ αηηνχλησλ. ηελ αλαθνξά, φκσο, απηή δελ αλαγξάθνληαη θαη ηα παηξψλπκα ή άιια ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ψζηε λα πξνθχςεη κε αζθάιεηα αλ θαη άιια, πιελ

5 ησλ παξαπάλσ δχν αηηνχλησλ, εγλψξηδαλ έθηνηε ην πεξηερφκελν ηεο απφ πξάμεσο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. πλεπψο, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαζ φζνλ αθνξά ηελ πξάμε απηή, αζθείηαη εκπξνζέζκσο θαη απφ ηνπο 15 απηνχο αηηνχληεο. 8. Δπεηδή, φπσο έρεη ήδε θξηζεί θαζ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 θαη 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αθηψλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεινχλ ππφ ηδηαίηεξν θαζεζηψο επίαο δηαρεηξίζεσο θαη αλαπηχμεσο, ε θαηαζθεπή ιηκέλσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζε νπνηαδήπνηε αθηή ηεο ρψξαο πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, εληφο ηνπ εζληθνχ ή ηνπ κείδνλνο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο πξέπεη, πεξαηηέξσ, λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλε κειέηε, ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππ φςε ηφζν ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλα φζν θαη νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφλ, ψζηε ε θαηαζθεπή λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γελ είλαη, ζπλεπψο, λφκηκεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή λένπ ιηκέλα ή ηελ νπζηψδε επέθηαζή ηνπ, ρσξίο λα εληάζζνληαη ζηνλ θαηά η αλσηέξσ ζρεδηαζκφ (πξβι. ηδ 1507/2000, 978/2005, 1340, 2266/2007). 9. Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσο πξνθχπηεη φηη ζηελ παξαιία ηνπ Απφιισλα Νάμνπ είρε θαηαζθεπαζζεί, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, κε κεγάινπο θπζηθνχο νγθφιηζνπο, έλαο θπκαηνζξαχζηεο κήθνπο 100 πεξίπνπ κέηξσλ κε ζηέςε + 2 κέηξσλ, πνπ ζρεκάηηδε έλα κηθξνιηκέλα κε βάζνο ππζκέλα 7 πεξίπνπ κέηξσλ. Δθεί κπνξνχζαλ λα ειιηκελίδνληαη κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθά ζθάθε, ηα νπνία, θαηά θχξην ιφγν, κεηέθεξαλ ηα νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηνπ Απφιισλα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Νάμνπ. Με ηελ πάξνδν, φκσο, ησλ εηψλ κέξνο ηνπ θπκαηνζξαχζηε απηνχ θαηαζηξάθεθε εμ αηηίαο ησλ ηζρπξψλ βνξείσλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζπρλά ζηελ πεξηνρή θαη ηνπ επαθφινπζνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ, ελψ, εμ άιινπ, ην βάζνο ηνπ ππζκέλα κεηψζεθε ιφγσ ηεο επηρσκάησζεο (πξνζάκκσζεο). Απνηέιεζκα απηψλ ππήξμε ε αδπλακία ειιηκεληζκνχ ζρεηηθά κεγάισλ ζθαθψλ, ζήκεξα δε είλαη δπλαηφλ λα ειιηκελίδνληαη εθεί κφλν κηθξά αιηεπηηθά ζθάθε (ςαξφβαξθεο), ζε πεξηνξηζκέλν, κάιηζηα, αξηζκφ. Σν έξγν, ην νπνίν αθνξνχλ νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ζπλίζηαηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ παξαπάλσ θπκαηνζξαχζηε θαηά 40 κέηξα (ψζηε λα απνθηήζεη ζπλνιηθφ κήθνο 140 κέηξσλ), κε ζηέςε πιάηνπο 5 κέηξσλ θαη ηειηθή ζηάζκε + 4 κέηξσλ, θαζψο θαη ζηελ επέθηαζε θαη δηαπιάηπλζε ησλ θξεπηδσκάησλ, ζηελ εθβάζπλζε ηνπ ππζκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ ιηκέλα θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ κήθνπο 30 κέηξσλ. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε θαηαζθεπή ξάκπαο νρεκάησλ, θαζψο θαη ελφο κηθξνχ ηζνγείνπ

6 θηίζκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. Όηαλ εθηειεζζνχλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ηνλ ιηκέλα ηνπ Απφιισλα ζα κπνξνχλ, πιένλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, θαζψο θαη ηνπξηζηηθά ζθάθε αληηζηνίρνπ κεγέζνπο, ζα είλαη δε δπλαηφο θαη ν ειιηκεληζκφο ηνπ κηθξνχ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ «θνπειίηεο», πνπ εθηειεί ηνπηθά δξνκνιφγηα, ζε ζεκεία φπνπ ε πξνβιήηα ζα έρεη πιάηνο 10 πεξίπνπ κέηξσλ. 10. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη, κε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, επηηξέπεηαη, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλφλα πνπ εθηέζεθε ζηελ φγδνε ζθέςε, ε θαηαζθεπή ζηνλ Απφιισλα Νάμνπ λένπ ιηκέλα, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ιφγνο, φκσο απηφο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο. Πξάγκαηη, φπσο εθηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, κε ηελ θαηαζθεπή, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θπκαηνζξαχζηε ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, είρε ζρεκαηηζζεί κηθξφο ιηκέλαο, πνπ εμππεξεηνχζε αιηεπηηθά, θαζψο θαη άιια κηθξά εκπνξηθά ζθάθε. Σν επίδηθν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε θαη κεγέζπλζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε απηνχ (αχμεζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ θαη ελίζρπζε ησλ θξεπηδσκάησλ ηνπ), ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θζνξψλ ή θαηαζηξνθή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππζκέλα πνπ νθείιεηαη ζηελ επηρσκάησζε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή θαη, θαη επέθηαζε, ζα απνθαηαζηήζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παιαηνχ απηνχ ιηκέλα θαη ζα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κηθξψλ θαη κεγάισλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζθαθψλ. πλεπψο, ην επίκαρν έξγν απνηειεί, θαη νπζίαλ, έξγν απνθαηαζηάζεσο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παιαηνχ πξνυπάξρνληνο κηθξνχ ιηκέλα θαη βειηηψζεσο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ θαη φρη γηα έξγν δεκηνπξγίαο λένπ ιηκέλα, δειαδή ιηκέλα κε νπζησδψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπάξρνληα. Καη αθνινπζίαλ απηνχ, είλαη απνξξηπηέα ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Μεηνςήθηζε ν χκβνπινο Ζ. Σζαθφπνπινο, ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ εμήο γλψκε, ζηελ νπνία πξνζρψξεζαλ θαη νη Πάξεδξνη: ην επίδηθν έξγν δελ απνηειεί απιή βειηίσζε ή επέθηαζε ππάξρνληνο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, αιιά δεκηνπξγία λένπ ιηκέλα. Σνχην πξνθχπηεη ηφζν απφ ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ (επέθηαζε πξνβιήηα θαηά κήθνο, αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ζηαηηθή ελίζρπζή ηνπ, θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ), φζν θαη θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ν ιηκέλαο απηφο λα εμππεξεηεί φρη κφλνλ αιηεπηηθά ζθάθε, κηθξά θαη κεγάια, αιιά θαη κηθξά νρεκαηαγσγά πινία θαη λα θαζίζηαηαη, έηζη, απφ απιφ αιηεπηηθφ

7 θαηαθχγην κηθξφο εκπνξηθφο ιηκέλαο. Όκσο, φπσο εθηέζεθε παξαπάλσ, πξνυπφζεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε λένπ ιηκέλα θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οχηε, φκσο, ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 25290/ , Γ 1487), νχηε ζε άιιε πξάμε ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. πλεπψο, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, θαηά ηελ κεηνςεθήζαζα απηή γλψκε, ζα έπξεπε λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο. 11. Δπεηδή, ν λ. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (Α 153) νξίδεη, ζην άξζξν 10 παξ. 3 φηη «... ε επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ ή άιινπ έξγνπ ή εξγαζίαο, θαζψο θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα πιεζίνλ αξραίνπ επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ...», ζην άξζξν 15 παξ. 5 φηη «Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε θάζε κνξθήο ιηκεληθνχ έξγνπ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ...», ζην άξζξν 49 παξ. 2 φηη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ «είλαη αξκφδηα λα γλσκνδνηνχλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κλεκεία, ρψξνπο θαη ηφπνπο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5γ ηνπ άξζξνπ 50...» θαη ζην άξζξν 50 παξ. 5 πεξ. γ φηη ηα Κεληξηθά πκβνχιηα, ήηνη ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην (ΚΑ) θαη ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νενηέξσλ Μλεκείσλ (ΚΝΜ), «γλσκνδνηνχλ γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: αα) κλεκεία, ρψξνπο θαη ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ζηε ζάιαζζα...». Δμ άιινπ, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, κε ηελ απφθαζή ηνπ ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3692(2)/ (β 180/ ), κεηαβίβαζε πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε παξαπάλσ απφθαζε νξίδεη, ζην άξζξν 1, φηη νη ππνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο «ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Κεληξηθψλ πκβνπιίσλ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/02)» κεηαβηβάδνληαη «σο εμήο: Α ) ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δθνξεηψλ Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα: α) ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ιεηηνπξγία Βηνηερληθήο ή Δκπνξηθήο επηρείξεζεο... γ) ηελ επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ ή άιινπ έξγνπ πιεζίνλ αξραίνπ... κλεκείνπ, αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... εθφζνλ θξηζεί φηη νη αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ. δελ επηθέξνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν θαηαζηξνθή, βιάβε, ξχπαλζε ή αιινίσζε ηεο κνξθήο ηνπ κλεκείνπ, ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ηφπνπ (άξζξα 10, 12 παξ. 4 θαη άξζξν 16 ηνπ λ. 3028/02)... Δ ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, πέξαλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ππφ ησλ πην πάλσ ελδείμεσλ Α θαη Β,

8 πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, εάλ πξφθεηηαη πεξί κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ επξηζθνκέλσλ ζηε ζάιαζζα ή ζε ιίκλεο ή ζηνπο πνηακνχο, κεηαβηβάδνληαη επηπιένλ νη αξκνδηφηεηεο Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ (άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ λ. 3028/02). Δάλ φκσο ην έξγν πξφθεηηαη λα επηρεηξεζεί πιεζίνλ ρεξζαίνπ κλεκείνπ ή πιεζίνλ είηε εληφο ρεξζαίνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κε γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ...». 12. Δπεηδή, κε ηελ απφθαζε Α1/Φ21/7587/282/21,2,1983 ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Β 505), θεξχρζεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξνο ε πεξηνρή ηεο Νάμνπ «πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Κνχξν ηνπ Απφιισλα θαη ην αξραίν ιαηνκείν κε δψλε πξνζηαζίαο +/- 500 κ. γχξσ απφ απηήλ». Όπσο δε πξνθχπηεη απφ ηα ππάξρνληα ζηνλ θάθειν ζηνηρεία (έγγξαθα ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλεκκέλν ζηελ παξαπάλσ απφθαζε), ν ελ ιφγσ αξραηνινγηθφο ρψξνο επξίζθεηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν ζε ζρέζε κε ηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ κέηξσλ απφ απηφλ θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίδηθνπ έξγνπ, κεηαμχ δε απηνχ θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κεζνιαβεί ν νηθηζκφο ηνπ Απφιισλα. 13. Δπεηδή, ε Γηεπζχληξηα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, κε ην έγγξαθφ ηεο 6622/ , γλσζηνπνίεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ φηη «δελ ππάξρεη αληίξξεζε απφ πιεπξάο ΚΑ ΔΠΚΑ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ» ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (Σκήκα Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ Μλεκείσλ θαη Αξραηνγλσζηηθήο Έξεπλαο ηεο Γηεχζπλζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πξντζηνξηθήο Κιεξνλνκηάο), κε ην έγγξαθφ ηεο ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ21/78820/4015/ , εδήηεζε απφ ηελ Δ.Δ.Α. θαη ηελ ΚΑ ΔΠΚΑ «δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απνηειεί θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν» λα απνζηείινπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζρεηηθή κειέηε «πξνθεηκέλνπ ην ζέκα λα δηαβηβαζηεί ζην Κ.Α.. γηα ηελ θαηά λφκνλ γλσκνδφηεζε». Απαληψληαο ζην έγγξαθν απηφ, ε Γηεπζχληξηα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ επαλέιαβε, κε ην έγγξαθφ ηεο 8145/ , φηη «δελ ππάξρεη αληίξξεζε.. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιηκεληθφ έξγν δεδνκέλνπ φηη ην ιηκάλη ηνπ Απφιισλα δελ γεηηληάδεη κε ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ αξρατθνχ ιαηνκείνπ κε ην εκίεξγν άγαικα Γηνλχζνπ». Δμ άιινπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Δ.Α., κε ηα έγγξαθά ηεο 1557/ θαη Φ4/3/2097/ , αλέθεξε φηη ε Τπεξεζία ηεο δελ είρε, θαη αξρήλ, αληίξξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αιιά φηη «επεηδή δελ έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή ΜΠΔ... ε νξηζηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑ... ζα δνζεί κε ηελ έγθξηζε απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ...». Μεηά δε ηελ δηαβίβαζε ζηελ Δ.Δ.Α. ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Δ.Α., κε ην έγγξαθφ ηεο Φ4/3-Η/4509/ , πιεξνθφξεζε ην Δπαξρείν Νάμνπ φηη

9 «ε ΔΔΑ, απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ ηεο, δελ έρεη θαη αξρήλ αληίξξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ΜΠΔ» ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 1. Να ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/ Να εηδνπνηεζεί ε Δ.Δ.Α. «ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαηά ηνλ Νφκν επνπηείαο απφ αξκφδην ππάιιειφ ηεο ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, απηέο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα αθνινπζήζεη αξραηνινγηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ λ. 3028/02, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί θαη ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ. 4. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ε εθ λένπ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑ είλαη απαξαίηεηε...». Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ απφ εγγξάθνπ ηεο ΔΔΑ θαη απφ θαη εγγξάθσλ ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, κε ην έγγξαθφ ηνπ ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ21/90251/4416/ , δηαηχπσζε ηελ άπνςε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθ φζνλ «ην έξγν φπσο δηεπθξηλίζηεθε απφ ζρεηηθφ έγγξαθν (απφ ) ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ή πιεζίνλ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/02» θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία «δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε» ηεο ΜΠΔ «κε ηνλ φξν φηη, ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ρεξζαίσλ ή ελαιίσλ αξραηνηήησλ, ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζ. 10 θαη 37 ηνπ λ. 3028/2002». 14. Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε δεχηεξε ζθέςε, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πιήηηνληαη ηα παξαπάλσ απφ θαη έγγξαθα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ. Καη ηα δχν απηά έγγξαθα δηαηππψλνπλ ηελ ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απηήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ πεξί ηνπ επηηξεπηνχ, θαηά ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3028/2002, ηεο εθηειέζεσο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Πξέπεη φκσο, λα ζεσξεζεί φηη κφλνλ ην δεχηεξν έγγξαθν πξνζβάιιεηαη παξαδεθηψο, δεδνκέλνπ φηη θέξεη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία (: «... ην ιηκάλη ηνπ Απφιισλα δελ γεηηληάδεη κε ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν...») θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη αληηθαηαζηήζεη ην αξρηθφ απφ έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πιήηηνληαη ηα απφ θαη έγγξαθα ηεο ΔΔΑ. Σα έγγξαθα, φκσο, απηά δελ πεξηέρνπλ ηελ νξηζηηθή ζέζε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ πεξί ηνπ επηηξεπηνχ, θαηά ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3028/2002, ηεο εθηειέζεσο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, δελ έρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, εθηειεζηφ ραξαθηήξα θαη απαξαδέθησο πξνζβάιινληα. Πξέπεη, φκσο, λα ζεσξεζεί φηη ε θξηλφκελε αίηεζε ζηξέθεηαη παξαδεθηψο θαηά ηνπ ηειεπηαίνπ απφ εγγξάθνπ ηεο ΔΔΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή επί ηνπ ζέκαηνο άπνςε ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο, ελ φςεη θαη ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ, θαη, επνκέλσο, έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα. Σέινο, απφ ηα πιεηηφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε απφ θαη

10 έγγξαθα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ, ην κελ πξψην απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη, δηφηη δελ έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα, εθ φζνλ πεξηνξίδεηαη ζην λα δεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ αξκνδίσλ πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ επί ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, παξαδεθηψο δε πξνζβάιιεηαη ην δεχηεξν, κε ην νπνίν ε Κεληξηθή Τπεξεζία ζπλνςίδεη ηελ ζρεηηθή ζέζε ηεο. 15. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ έρνπλ εθδνζεί θαηά πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα ή, πάλησο, είλαη πιεκκειψο αηηηνινγεκέλεο, δηφηη δελ ιακβάλνπλ ππ φςε αθ ελφο κελ φηη ην επίκαρν έξγν γεηηληάδεη κε θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν, αθ εηέξνπ δε φηη ζην ζεκείν ηνπ φξκνπ φπνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν απηφ ππάξρνπλ ελάιηεο αξραηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ππνιείκκαηα (νγθφιηζνπ) αξραίνπ ιηκέλα, κάιηζηα δε ν αληηπξνζακκσηηθφο κψινο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί «πάλσ ζηνλ πθηζηάκελν αξραίν κψιν ηνπ φξκνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαπφηξεπηε θαηαζηξνθή ηνπ». Πξνβάιιεηαη, επίζεο, φηη ε κελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ έρεη εθδνζεί αλαξκνδίσο, δηφηη ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αλήθεη, θαηά ην άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ λ. 3028/2002, ζην Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη φηη ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο ΗΑ ΔΠΚΑ θαζψο θαη ε πξάμε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ έπξεπε λα έρνπλ εθδνζεί κεηά απφ γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ, «ελ φςεη θαη ηεο ζπνπδαηφηεηνο ηνπ... δεηήκαηνο». Οη ιφγνη απηνί αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένη. Πξάγκαηη, ε θξίζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ φηη ην επίκαρν έξγν δελ γεηηληάδεη κε ηνλ παξαπάλσ αξραηνινγηθφ ρψξν, έρνπζα πξνδήισο ηελ έλλνηα φηη ην έξγν απηφ δελ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ ηνπ αξραηνινγηθνχ απηνχ ρψξνπ, αληαπνθξίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη εηδηθφηεξα ζην δεδνκέλν φηη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο επξίζθεηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαη ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ κέηξσλ απφ απηφλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ λφκηκε. Δθ φζνλ, ζπλεπψο, ην ελ ιφγσ ιηκεληθφ έξγν δελ ζα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ λ. 3028/2002, δειαδή δηαηππψζεσο γλψκεο θαη ρνξεγήζεσο αδείαο ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εθ φζνλ δειαδή ην έξγν δελ ζα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή αξραίνπ κλεκείνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 1 πεξ. Δ.3 ηεο απφ ππνπξγηθήο απνθάζεσο πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπεη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ρνξήγεζε άδεηαο κε ππνπξγηθή απφθαζε, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ ΚΑ. Δπνκέλσο, αξκνδίσο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ε Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφ , ρνξήγεζε άδεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επίκαρνπ ιηκεληθνχ έξγνπ. Δμ άιινπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ απαξαίηεηε, παξά ηα αβαζίκσο πξνβαιιφκελα, ε

11 δηαηχπσζε ζρεηηθήο γλψκεο ηνπ ΚΑ νχηε θαηά ην άξζξν 50 παξ. 5 πξ. γ ηνπ λ. 3028/2002 (πνπ αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζάιαζζα), νχηε θαηά ην άξζξν 1 πεξ. Δ 3 ηεο πξναλαθεξζείζεο θαλνληζηηθήο απνθάζεσο (πνπ αλαθέξεηαη ζε ιηκεληθφ έξγν πιεζίνλ ρεξζαίνπ κλεκείνπ ή αξραηνινγηθνχ ρψξνπ). Απνξξηπηένο, ηέινο, είλαη θαη ν πξνβαιιφκελνο κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε ηζρπξηζκφο φηη ν πξνβιεπφκελνο ζηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ έξγνπ αληηπξνζακκσηηθφο κψινο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί πάλσ ζε ελαπνκείλαληεο βξάρνπο (ιηζνξξηπή) πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ κψινπ αξραίνπ ιηκέλα πνπ ππήξρε εθεί. Σνχην δε δηφηη ε χπαξμε ηέηνηνπ αξραίνπ ιηκέλα ζην ζεκείν, φπνπ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην ελ ιφγσ ιηκεληθφ έξγν δελ πξνθχπηεη απφ θάπνην ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ, ηδίσο δε απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. Σέινο, νη αηηνχληεο, κε ην ππφκλεκα πνπ θαηέζεζαλ ζην Γηθαζηήξην κεηά ηελ επ αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο, επηθαινχληαη θαη πξνζθνκίδνπλ άξζξν ηεο αξραηνιφγνπ Α.Γ. ίκσζη πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο επηεκβξίνπ Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2007 ηνπ πεξηνδηθνχ «Ναμηαθά», ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαη ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίδηθνπ ιηκεληθνχ έξγνπ ππάξρνπλ ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηε ζάιαζζα καξκάξηλνη φγθνη, πνπ απνηεινχλ ππνιείκκαηα αξραίνπ ιηκέλα ηνπ 7 νπ 6 νπ π.ρ. αηψλα («ιηζνξξηπέο»). Ζ δηαπίζησζε απηή, θαηά ηνπο αηηνχληεο, θαζηζηά παξάλνκε ηελ ρνξεγεζείζα απφ ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο είλαη απνξξηπηένο. Πξψηνλ κελ, δηφηη ην ζηνηρείν απηφ, αλαγφκελν κάιηζηα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, εηέζε ππ φςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ απαξαδέθησο δηφηη πξνζθνκίζζεθε κε ππφκλεκα. Γεχηεξνλ δε, δηφηη απφ θαλέλα έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ) δελ πηζαλνινγείηαη ε βαζηκφηεηα ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη ε Τπεξεζία απηή, κε ηα πξναλαθεξζέληα έγγξαθά ηεο έιαβε πξφλνηα λα δηαθνπνχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ελαιίσλ αξραηνηήησλ, ψζηε λα δηελεξγεζεί αξραηνινγηθή έξεπλα θαη λα εμεηαζζεί ηφηε ην δήηεκα ρνξεγήζεσο αδείαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3038/ Δπεηδή, πξνβάιιεηαη ζπλαθψο φηη νη επηπηψζεηο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηνλ παξαθείκελν αξραηνινγηθφ ρψξν «δελ αμηνινγήζεθαλ θαζφινπ, άιισο δελ ζηαζκίζζεθαλ επαξθψο» κε ηελ ζρεηηθή ΜΠΔ. Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο, φπσο δηαηππψλεηαη, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ ΜΠΔ (παξάγξαθνη θαη 7.3.4) γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ηνπ παξαπάλσ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, εθηηκάηαη, φκσο, φηη «δελ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αληίζεηα πηζαλφηαηα ζα απμεζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ». Ζ αλαθνξά δε απηή δελ έρξεδε πεξαηηέξσ

12 εμεηδηθεχζεσο, εθ φζνλ, φπσο εθηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ε αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία έθξηλε φηη ε απφζηαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίκαρνπ ιηκεληθνχ έξγνπ είλαη ηέηνηα, ψζηε ν ελ ιφγσ αξραηνινγηθφο ρψξνο λα κελ επεξεάδεηαη δπζκελψο, απφ αηζζεηηθήο ή άιιεο απφςεσο, απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 17. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη κειέηεο, ζηηο νπνίεο «βαζίδνληαη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο», εθπνλήζεθαλ απφ κειεηεηή, ν νπνίνο δελ είρε ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα. Πξνβάιιεηαη, εηδηθφηεξα, φηη ε Πξνθήξπμε ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν 2323/ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη αθνξνχζε ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, απεπζπλφηαλ ζε ζπκπξάμεηο γξαθείσλ κειεηψλ κε πηπρίν Α ή Β ηάμεσο θαηεγνξίαο ιηκεληθψλ κειεηψλ θαη Α ηάμεσο θαηεγνξηψλ ηνπνγξαθηθψλ θαη γεσηερληθψλ κειεηψλ, ελψ ν κεραληθφο... «ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε κειέηε δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε κειεηεηηθά πηπρία». Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο εξείδεηαη επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο θαη είλαη απνξξηπηένο. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Κπθιάδσλ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 114/ , αλέζεζε απ επζείαο ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ Α.Δ. ηελ εθπφλεζε ηξηψλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ηνπ Απφιισλα (Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα ηελ Αθηνκεραληθή Μειέηε, Αθηνκεραληθή Μειέηε θαη Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ), αθνινχζσο δε ε εηαηξεία απηή αλέζεζε ζηνλ πξναλαθεξζέληα κειεηεηή, ν νπνίνο έρεη πηπρίν κειεηεηή Α ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 (πεξηβαιινληηθέο κειέηεο), «ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε» ηεο ΜΠΔ. Πξνθχπηεη, δειαδή, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία φηη ν κειεηεηήο απηφο δελ εθπφλεζε ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ ηερληθνχ έξγνπ, φπσο εζθαικέλα ππνιακβάλνπλ νη αηηνχληεο, αιιά ζπκκεηέζρε ζηελ εθπφλεζε ηεο πξνγελέζηεξεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, δειαδή κειέηεο αληίζηνηρεο κε ην κειεηεηηθφ ηνπ πηπρίν. Δπνκέλσο, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, εξεηδφκελνο επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, είλαη απνξξηπηένο. 18. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη ζπλαθψο φηη ε ΜΠΔ ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ έηνπο 1997, ελψ «ζχκθσλα κε λεψηεξνπο ππνινγηζκνχο» ην θφζηνο ηνπ πξνζεγγίδεη ηα επξψ, «νπφηε ε ΜΠΔ... ζα έπξεπε λα δηεμαρζεί απφ κειεηεηή κε πηπρία κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο». Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο, δεδνκέλνπ φηη νη αηηνχληεο δελ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο πεξί ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ελψ, αληηζέησο, ζην ππ αξηζ. 824/ έγγξαθν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε επξψ. 19. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη ε κειέηε, βάζεη ηεο νπνίαο δεκνπξαηήζεθε ην επίκαρν έξγν, «αθίζηαηαη νπζησδψο θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή» απφ ηελ κειέηε, ε νπνία

13 εγθξίζεθε κε ηηο πξνζβαιιφκελεο απφ θαη εγθξίζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ θαη απφ ηελ απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζήο ηνπ θαη φηη νη εγθξίζεηο απηέο θαη ε ΜΠΔ «ζηεξίδνληαη ζε κηα ηξηζέιηδε ρεηξφγξαθε κειέηε... πνπ αθνξνχλ έξγν δηαθνξεηηθνχ ηερληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζε ζρέζε κε ην δεκνπξαηεζέλ». Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο, φπσο δηαηππψλεηαη, είλαη απνξξηπηένο σο αφξηζηνο, δηφηη κε απηφλ δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκεία, ζηα νπνία, θαηά ηελ άπνςε ησλ αηηνχλησλ, ππάξρνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο κειέηεο, βάζεη ηεο νπνίαο δεκνπξαηήζεθε ην ελ ιφγσ έξγν, θαη ησλ παξαπάλσ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ. Δμ άιινπ, ν ηζρπξηζκφο φηη ε εγθξηζείζα ΜΠΔ θαη νη πξάμεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ηξηζέιηδε ρεηξφγξαθε κειέηε είλαη φισο αφξηζηνο, δηφηη δελ πξνζδηνξίδεηαη πεξί πνίαο αθξηβψο ηξηζέιηδεο κειέηεο πξφθεηηαη, ζε θάζε δε πεξίπησζε ε ΜΠΔ εθηείλεηαη ζε δεθάδεο ζειίδεο θαη είλαη αλαιπηηθή. 20. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη κε ηελ ΜΠΔ ηνπ επίδηθνπ έξγνπ δελ έρνπλ εθηηκεζεί νη δπζκελείο επηπηψζεηο επί ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ φξκνπ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, φηη κε ην έξγν απηφ ζα δηαθνξνπνηεζεί ν ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο θαη ε παξαιία ηνπ φξκνπ ζα πεξηνξηζζεί «απφ ηελ δπζαλαιφγνπ κεγέζνπο θαηαζθεπή απφ ηζηκεληέληνπο νγθφιηζνπο» θαη φηη ζα επεξεαζζεί δπζκελψο ε θαζαξφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ φξκνπ απφ ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε. Οη ιφγνη απηνί αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένη. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε παξαιία ηνπ φξκνπ ηνπ Απφιισλα επξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν απφ ην ζεκείν, φπνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην επίκαρν ιηκεληθφ έξγν θαη ζε ηθαλή απφζηαζε απφ απηφ, ψζηε λα κελ ηίζεηαη δήηεκα πεξηνξηζκνχ ηεο παξαιίαο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απηνχ. Δμ άιινπ, απφ ηελ ζρεηηθή ΜΠΔ δελ πξνθχπηεη φηη ε θαηαζθεπή θαη κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα πξνθαιέζεη θάπνηεο νπζηψδεηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ρξήζε ηεο παξαθείκελεο παξαιίαο απφ ινπφκελνπο θαη θνιπκβεηέο. Σέινο, ζηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ηδίσο δε ζηηο παξαγξάθνπο 4.2, 4.3, 6.3, 6.4, 6.8 θαη 6.10, πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο παξαιίαο ηνπ φξκνπ απφ ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειιηκεληδφκελα ζθάθε, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κφιπλζε ησλ πδάησλ ηνπ φξκνπ θαη ηεο ρεξζαίαο δψλεο. 21. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη, κε αλαθνξά θαη ζε φζα δηαιακβάλνληαη ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε 146/ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νάμνπ, φηη «ην επίκαρν έξγν πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηε ζέα πξνο ην πέιαγνο απφ ηε ρεξζαία δψλε, ελψ νη θαηαζθεπέο νπδφισο ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην κέηξν ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο». Οη αηηηάζεηο απηέο, φπσο δηαηππψλνληαη, είλαη απνξξηπηέεο, αθ ελφο κελ δηφηη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζέαο, ζχκθπηνο ζπρλά κε ηα ιηκεληθά έξγα, δελ θσιχεη, άλεπ εηέξνπ,

14 ηελ θαηαζθεπή ηνπο, αθ εηέξνπ δε δηφηη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ νηθεία ΜΠΔ, «ην έξγν δελ ζα επεξεάζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ... Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο δελ πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί κηαο θαη δελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη δελ ζα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκσλ, ηπρφλ [δε] νγθφιηζνη πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεπηδσκάησλ, ζα εμαζθαιηζηνχλ απφ γεηηνληθά... ιαηνκεία...». 22. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη ε ΜΠΔ νχηε αλαθέξεηαη ζηηο θπθινθνξηαθέο επηπηψζεηο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ, νχηε πξνηείλεη ζρεηηθέο ιχζεηο, ελψ, εμ άιινπ, «απφ ην θάθειν πξνθχπηεη παληειήο έιιεηςε έξγσλ... ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξίαο ηξνρνθφξσλ, πξφζβαζεο θαη απνκάθξπλζήο ηνπο απφ θαη πξνο ην λέιν ιηκάλη, ζχλδεζεο κε ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν θ.ιπ....». Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο, δεδνκέλνπ φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο πξάμεο αλαζέζεσο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ είρε θαηαξηηζζεί θαη απνζηαιεί ζην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν Νάμνπ, κε ην ππ αξηζ. 22/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ, θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ην έξγν απηφ, πνπ αθνξνχζε «ζηνλ έιεγρν άξηηαο θπθινθνξίαο (πξφζβαζε, αλαζηξνθή) ησλ ζρεκάησλ ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Απφιισλα», ζηελ νπνία, κάιηζηα, αλαθεξφηαλ φηη ην πιάηνο ηνπ πξνβιήηα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ειηγκψλ «ηνπ κεγαιχηεξνπ νρήκαηνο (ιεσθνξείν δηαζηάζεσλ 12,00Υ2,50κ.)». 23. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη ε ζέζε πνπ επειέγε γηα ηελ θαηαζθεπή θαηαθπγίνπ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηνλ Απφιισλα Νάμνπ είλαη «παληειψο αθαηάιιειε», δεδνκέλνπ φηη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πλένπλ εθεί βφξεηνη άλεκνη. Ο ηζρπξηζκφο, φκσο, απηφο πξνβάιιεηαη ρσξίο ηεθκεξίσζε ε εηδηθή αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, απνξξηπηένο. Δμ άιινπ, απφ ηελ ΜΠΔ ηνπ επίκαρνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη, κε ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο πξνβιήηα, λα παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ ησλ κηθξψλ ζθαθψλ ζηνλ θφιπν ηνπ Απφιισλα ηδίσο φηαλ πλένπλ βφξεηνη άλεκνη, ε φιε δε κειέηε γηα ην έξγν θαηαηείλεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 24. Δπεηδή, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΜΠΔ θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαηαιήγεη έλα ξεχκα (ρείκαξξνο θαηά ηνπο αηηνχληεο). Ωο πξνο απηφ ζηελ ΜΠΔ δηαιακβάλνληαη, εηδηθφηεξα, ηα εμήο: «Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ νξεηλή, κε πνιχ έληνλν αλάγιπθν... Σα πεδηλά ηκήκαηα απνπζηάδνπλ εληειψο κε κηα κηθξή εμαίξεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Απφιισλα θαη ζηελ κηθξή θνηιάδα πνπ δεκηνπξγεί ην ξέκα Πνηακφο... Έλα ζρεηηθά ππθλφ δίθηπν ξεκάησλ... απνηειεί ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βαζηθνχ ξέκαηνο. Σν ξέκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ

15 είλαη ν Πνηακφο. Απνηειεί βαζηθφ απνζηξαγγηζηηθφ άμνλα, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιια κηθξφηεξα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο, δηνρεηεχεη ηα λεξά ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Απφιισλα... Σα κηθξά βάζε [ζηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ] νθείινληαη ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηελ εθβνιή ηνπ ξέκαηνο «Πνηακφο», θαζψο θαη ζηελ χπαξμε επηκήθσλ ξεπκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο αθηήο θαη ηεο δψλεο ζξαχζεο ησλ θπκαηηζκψλ... Οη νξεηλνί φγθνη πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Απφιισλα νξηνζεηνχλ κηα ιεθάλε απνξξνήο πνπ έρεη κνλαδηθή δηέμνδν ηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ. Σν ξέκα πνπ δηαζρίδεη ηε ιεθάλε («πνηακφο»), ηξνθνδνηνχκελν απφ φια ηα κηθξφηεξα πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηφ, κεηαθέξεη κε ηε ξνή ηνπ (πνπ είλαη κφληκε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο) ηα πιηθά ηεο δηάβξσζεο, ηα νπνία θαη απνζέηεη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ φξκνπ... Απνηέιεζκα είλαη ε πξνζάκκσζε ηνπ ππζκέλα κε ηα θεξηά πιηθά ηνπ ξέκαηνο, ηα νπνία απνηηζέκελα δηαξθψο ειαηηψλνπλ ηα βάζε ζηνλ φξκν θαη θαη επέθηαζε θαη ζηνλ ιηκέλα. Μηα πηζαλή ιχζε ζην πξφβιεκα απνηειεί ε πξφηαζε ηνπ Αξρεγείνπ Ναπηηθνχ, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ εθηξνπή ηεο εθβνιήο ηνπ ξέκαηνο θαηά κέηξα αλαηνιηθφηεξα ηεο παξνχζαο, ψζηε λα απνθεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ ε πξνζάκκσζε ηνπ ιηκέλα... Λφγσ ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο ησλ βαζψλ ζηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ ιφγσ ησλ θεξηψλ πιψλ ηνπ εθβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ρεηκάξξνπ, λα πξνεγεζεί ησλ έξγσλ αθηνκεραληθή κειέηε πνπ ζα εμεηάζεη ην ζέκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο...». Ζ αλάγθε εθπνλήζεσο αθηνκερληθήο κειέηεο είρε επηζεκαλζεί ηφζν ζηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο ηνπ επίδηθνπ έξγνπ, φζν θαη ζην ππ αξηζ. Φ542/532/99/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζην νπνίν πηνζεηείηαη θαη αληίζηνηρε επηζήκαλζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ. Καηφπηλ ησλ επηζεκάλζεσλ απηψλ εθπνλήζεθε αθηνκεραληθή κειέηε, ζηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξνληαη θαη ηα εμήο: «... εληφο ηνπο φξκνπ εθβάιιεη ρείκαξξνο κε κηθξέο, πιεκκπξηθέο κφλν, παξνρέο. Γεδνκέλνπ φηη ε ηηκή ηεο ξνήο θαζψο θαη ε πνζφηεηα ησλ θεξηψλ [πιψλ] πνπ παξέρεηαη είλαη άγλσζηε θξίζεθε φηη δελ ήηαλ δφθηκν λα πξνζνκνησζεί ν ρείκαξξνο... Πξνζνκνίσζε θπκαηηθνχ πεδίνπ... Λφγσ έιιεηςεο βπζνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ φξκν ε βπζνκεηξία ζηελ πεξηνρή εθηφο ηνπ ιηκελίζθνπ φπνπ ππάξρεη βπζνκέηξεζε επηιέρζεθε θαη εθηίκεζε, ρσξίο φκσο λα αιινηψλεηαη ν γεληθφο ζηφρνο ηεο πξνζνκνίσζεο... χλνςε πκπεξάζκαηα: [πξνθαιείηαη] έληνλε ζηεξενκεηαθνξά ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ φξκνπ. Ζ πεξηνρή ηνπ ιηκελίζθνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη θαηλφκελα ελαπφζεζεο ηδεκάησλ ιφγσ ηεο θνξάο ησλ ξεπκάησλ... Ζ χπαξμε ηνπ αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ... ηεθκεξηψλεηαη φηη αλαθφπηεη ηελ παξαπάλσ πνξεία ησλ ξεπκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πνζφηεηαο ηεο ζηεξενκεηαθνξάο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ωο εθ ηνχηνπ ε θαηαζθεπή απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε.

16 Ζ αλακελφκελε εηζξνή θεξηψλ πιψλ ζηε ιηκελνιεθάλε είλαη ζεκαληηθή αιιά φρη απαγνξεπηηθή γηα ην αζθαιέο αγθπξνβφιην ησλ ζθαθψλ... πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη φηη γηα ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο επέθηαζεο ηνπ βφξεηνπ θπκαηνζξαχζηε αλακέλνληαη θαηλφκελα ελαπφζεζεο ηδεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκελίζθνπ ζε ειεγρφκελν φκσο βαζκφ ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ. 25. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ επίκαρνπ έξγνπ «ζα επηθέξεη κεηά βεβαηφηεηνο ηελ νξηζηηθή παξεκπφδηζε ησλ βνξείσλ αλέκσλ πξνο ηνλ φξκν, κε ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ησλ ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο νξηζηηθήο εμφδνπ ηεο ηιχνο πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα», θαζψο θαη ηελ κφιπλζε ησλ πδάησλ ηνπ φξκνπ. Πξνβάιιεηαη, πεξαηηέξσ, φηη ηα δεηήκαηα απηά «νπδφισο εθηηκήζεθαλ απφ ηελ Γηνίθεζε θαη ηνπο κειεηεηέο», φηη ε εθπνλεζείζα απηνκεραληθή κειέηε δελ πξνηείλεη ζρεηηθψο «ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο» απνηπγράλνληαο «λα πξνζδηνξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, ελψ δελ ιακβάλεη ππ φςε «ηνλ ππάξρνληα πνηακφ, ηε ζθνπηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δηάηαμε». Σέινο πξνβάιιεηαη, κε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ ζεκείν ηεο αθηνκεραληθήο κειέηεο, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ κφλν «ζε θάπνην βαζκφ» ζα αλαθφςεη ηελ ελαπφζεζε ζηεξεψλ πιψλ ζηνλ βπζφ ηνπ φξκνπ. Οη ιφγνη απηνί αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένη. Πξάγκαηη, ηφζν ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ φζν θαη ε πξναλαθεξζείζα αθηνκεραληθή κειέηε αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ξεχκαηνο «Πνηακφο» πνπ εθβάιιεη ζηνλ φξκν θαη ην ιακβάλνπλ ππ φςε, κάιηζηα δε ε ηειεπηαία (αθηνκεραληθή) κειέηε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη πξφθεηηαη γηα ρείκαξξν «κε κηθξέο, πιεκκπξηθέο κφλν, παξνρέο». Σν γεγνλφο δε φηη ε κειέηε απηή δελ εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ ρεηκάξξνπ απηνχ δελ πξνζθξνχεη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λφκνπ, νχηε, άιισζηε, πξνθχπηεη φηη ε κειέηε θαζίζηαηαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ειαηησκαηηθή, ψζηε λα επεξεάδεηαη ε λνκηκφηεηα ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ. Δμ άιινπ, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ζθέςε, παξά ηα αβαζίκσο πξνβαιιφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, ε αθηνκεραληθή κειέηε πξνηείλεη σο ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηρσκάησζεο ηνπ φξκνπ ηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ. Καη λαη κελ ζηελ κειέηε απηή γίλεηαη δεθηφ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ δελ ζα παξεκπνδίδεη πιήξσο ηελ ελαπφζεζε ζηεξεψλ πιψλ ζηνλ βπζφ ηνπ φξκνπ, θξίλεη φκσο φηη «ε αλακελφκελε εηζξνή θεξηψλ ζηελ ιηκελνιεθάλε είλαη ζεκαληηθή αιιά φρη απαγνξεπηηθή γηα ην αζθαιέο αγθπξνβφιην ησλ ζθαθψλ» θαη φηη θαηλφκελα ελαπφζεζεο ηδεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκελίζθνπ «αλακέλνληαη... ζε ειεγρφκελν βαζκφ». Ζ αθηνκεραληθή κειέηε, ζπλεπψο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αζθαιψο, παξά ηελ - αλακελφκελε ζε θάπνην βαζκφ- κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ζηεξεψλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ φξκνπ.

17 Ζ Γηνίθεζε πξνζθνκίδεη, γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηεο, θαη «ηερληθή έθζεζε θσηνεξκελείαο», πνπ ζπληάρζεθε απφ πξαγκαηνγλψκνλα θαηά παξαγγειίαλ ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ, βάζεη αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ζηνηρείσλ ησλ εηψλ 1945 έσο 1998, ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «δελ επεξεάδεηαη ε ζέζε ηνπ έξγνπ... απφ ηελ αλάληε πδξνινγηθή ιεθάλε απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ξέκαηνο «Πνηακφο»...». Ζ κειέηε απηή εθ φζνλ ζπληάρζεθε κεηά ηελ έθδνζε ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, κπνξεί λα ιεθζεί ππ φςε κφλνλ επηθνπξηθψο, ππφ ηελ έλλνηα φηη βαζηδφκελε ζε ζηνηρεία πξνυπάξρνληα ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, επαιεζεχεη ηελ νπζηαζηηθή θξίζε ηεο Γηνηθήζεσο σο πξνο ην εμεηαδφκελν δήηεκα. Ζ θξίζε δε απηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ζηνλ Απφιισλα Νάμνπ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αζθαιψο, παξά ηελ αλακελνκέλε ζε θάπνην βαζκφ- κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ζηεξεψλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ φξκνπ, είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε θαη είλαη απνξξηπηέα φζα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβάιινληαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε αθπξψζεσο. Ζ Πάξεδξνο Ο. Παπαδνπνχινπ ππνζηήξημε ηελ γλψκε φηη ε θξίζε απηή ηεο Γηνηθήζεσο δελ είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε θαη φηη ζα έπξεπε, θαη εθαξκνγήλ θαη ηεο αξρήο ηεο πξνιήςεσο, πξηλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, λα εθπνλεζεί λέα αθηνκεραληθή κειέηε κε βάζε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα θαη επηζηεκνληθή ηεο αξηηφηεηα ζηνηρεία θαη κφλνλ αλ ε κειέηε απηή θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θαηλφκελα ηεο πξνζάκκσζεο ηνπ ππζκέλα ζηνλ ρψξν ηνπ ιηκέλα ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξηζζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ, ζα ήηαλ λφκηκε ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 26. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ, πξνβιέπνπλ ηελ θαηαζθεπή θηίζκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιηέσλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο. Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. Πξάγκαηη, ν λ. 2971/2002 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 285), νξίδεη ζηνλ κελ άξζξν 18 φηη «1. ε θάζε παξάθηηα πεξηνρή... θαζνξίδεηαη έθηαζε μεξάο θαη ζάιαζζαο... ζηελ νπνία ν αξκφδηνο θνξέαο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλα κπνξεί λα εθηειέζεη... έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο εκπνξηθήο... θαη αιηεπηηθήο θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα. Ζ έθηαζε απηή θαιείηαη δψλε ιηκέλα θαη δηαθξίλεηαη ζε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα» θαη ζην άξζξν 19 φηη «1. Ζ ρεξζαία δψλε ιηκέλα απνηειείηαη απφ ηνλ αηγηαιφ θαη ηνπο αλαγθαηνχληεο ζπλερφκελνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν...». Δμ άιινπ, ν λ. 2987/2002 (Α 192), ζην άξζξν 9 παξ. 3 νξίδεη φηη «ηηο πεξηνρέο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα νη νηθνδνκηθέο άδεηεο εθδίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) ηνπ Τ.Δ.Ν.». ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, κε ηελ

18 πξνζβαιιφκελε άδεηα νηθνδνκήο, πνπ εμέδσζε ε αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία (ήηνη ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ), χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γ.Γ.Λ.Λ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, επεηξάπε ε αλέγεξζε εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα Απφιισλα θαη εηδηθφηεξα εληφο ηεο δψλεο ηνπ αηγηαινχ θαη ελ κέξεη εληφο ηεο δψλεο ηεο παξαιίαο, θηίζκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αιηέσλ, δειαδή ηεο αιηεπηηθήο θίλεζεο θαη ελ γέλεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ε πξφβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ παξαπάλσ θηηξίνπ εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα δελ αληηβαίλεη πξνο ηηο παξαηεζείζεο δηαηάμεηο, φπσο αβαζίκσο πξνβάιινπλ νη αηηνχληεο. 27. Δπεηδή, ζπλεπψο, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη λα γίλεη δεθηή ε αζθεζείζα παξέκβαζε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Γήκν Γξπκαιίαο Νάμνπ, ηνλ Δμσξατζηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Λπψλα Νάμνπ «Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα» θαη ηνλ χιινγν Απνιισληαηψλ Νάμνπ. Ζ παξέκβαζε είλαη απνξξηπηέα, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ, ιφγσ κε λνκηκνπνηήζεσο.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έπεηηα αλαθέξνληαη νη ππφινηπνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην έξγν ζα θξηλφηαλ παξάλνκν απφ ην Γηθαζηήξην, θαη νη νπνίνη δελ εμεηάζηεθαλ αθνχ ε έιιεηςε

Έπεηηα αλαθέξνληαη νη ππφινηπνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην έξγν ζα θξηλφηαλ παξάλνκν απφ ην Γηθαζηήξην, θαη νη νπνίνη δελ εμεηάζηεθαλ αθνχ ε έιιεηςε 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δίπια ζηα θνκκαηηθά ζπλζήκαηα κηαο ηαξαγκέλεο πνιηηηθά επνρήο, ππήξρε ζπρλά γξακκέλε ζηνπο ηνίρνπο ηεο Νάμνπ κηα θξάζε πνπ ηφηε κπνξεί θαη λα μέληδε ηνλ παξαηεξεηή:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα