Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ"

Transcript

1 Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού καηαθςγίος] Πξφεδξνο: Π. Ν. Φλώρος Δηζεγεηήο: Η. Τσακόποσλος Γηθεγφξνη: Β. Παπαδημητρίοσ, Κ. Βαρδακαστάνης, Σ. Κοσλούρης, Αθ. Ξηρός, Μ. Φλώροσ Σν επίδηθν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε θαη κεγέζπλζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε κηθξνχ πξνυπάξρνληνο απφ ην 1960 ιηκέλα αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θζνξψλ ή θαηαζηξνθή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππζκέλα απφ επηρσκάησζε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παιαηνχ απηνχ ιηκέλα, ελψ ζα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κηθξψλ θαη κεγάισλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζθαθψλ. πλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα έξγν δεκηνπξγίαο λένπ ιηκέλα, δειαδή ιηκέλα κε νπζησδψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπάξρνληα θαη δελ απαηηείην λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Βαζικέρ ζκέψειρ 2. Δπεηδή, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 5966/ , πξνελέθξηλε ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε Ληκέλα Απφιισλα λήζνπ Νάμνπ». ρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) απεζηάιε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ (έγγξαθν Σ.Τ. 2952/ ). Ζ ηειεπηαία δηαβίβαζε (έγγξαθν 13854/ ) ηελ κειέηε απηή ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Ννκνχ Κπθιάδσλ, ζηηο Γηεπζχλζεηο Πνιενδνκίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ θαη Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θαζψο θαη ζηελ ΚΑ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΑ ΔΠΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Αθνινχζσο, ν παξαπάλσ Γεληθφο Γξακκαηέαο, αθνχ έιαβε ππ φςε ηνπ ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ελέθξηλε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ην ελ

2 ιφγσ έξγν (ην νπνίν νλφκαζε «Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Απφιισλα βειηίσζε Ληκέλα Απφιισλα ηνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο λήζνπ Νάμνπ ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ») κε ηελ απφθαζή ηνπ ππ αξηζ. νηθ. 4641/ , φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κεηαγελέζηεξε απφθαζή ηνπ 15924/ Οη απφςεηο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην έξγν απηφ δηαηππψζεθαλ κε ηα έγγξαθα ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΔΥ/Α1/Φ21/78820/4015/ θαη ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΔΥ/Α1/Φ21 /90251/4416/ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 1557/ θαη Φ4/3/2097/ ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ θαη 6622/ θαη 8145/ ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ. Σελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ελέθξηλε ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νάμνπ (απφθαζε 146/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ), ηελ άδεηα νηθνδνκήο γηα ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην (ππ αξηζ. 4/ ) εμέδσζε ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ, ηέινο δε ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην Νάμνπ ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 34/ , αλέζεζε, θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία... A.E. Ήδε, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε δεηείηαη ε αθχξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ. 3. Δπεηδή, απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, φζεο αθνξνχλ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ θαη ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη φζεο εμέδσζε ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ, αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ π.δ. 361/2001 (Α 244). Ζ ίδηα αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ πιήηηεη ηελ έγθξηζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ αλάζεζε ζε εξγνιεπηηθή εηαηξείαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ζα ππήγεην, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 2 (φπσο ε παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ π.δ. 334/2003, Α 285) ηνπ παξαπάλσ π.δ. 361/2001, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γ Σκήκαηνο, πξέπεη φκσο λα εθδηθαζζεί θαη θαηά ην κέξνο απηφ απφ ην Δ Σκήκα, εθ φζνλ νη πξάμεηο απηέο εθδφζεθαλ κεηαγελεζηέξσο, ε λνκηκφηεηά ηνπο δε εμαξηάηαη απφ ηελ λνκηκφηεηα ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Σέινο, ιφγνη νηθνλνκίαο ηεο δίθεο επηβάιινπλ ηελ εθδίθαζε απφ ην Δ Σκήκα ηεο θξηλνκέλεο αηηήζεσο θαη θαηά ην κέξνο πνπ απηή ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφ νηθνδνκηθήο αδείαο, θαίηνη ε εθδίθαζε απηήο αλήθεη, θαη αξρήλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ζ ηνπ λ. 702/1977 (Α 268) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 2944/2001 (Α 222).

3 4. Δπεηδή, ππέξ ηνπ θχξνπο ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ παξεκβαίλνπλ, κε θνηλφ δηθφγξαθν, ν Γήκνο Γξπκαιίαο Νάμνπ, ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νάμνπ θαη ηα ζσκαηεία (λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ) «Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ», «Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Λπψλα Νάμνπ», «χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Νάμνπ Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα» θαη «χιινγνο Απνιισληαηψλ Νάμνπ». Ζ παξέκβαζε απηή είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ «Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ», δεδνκέλνπ φηη ην ζσκαηείν απηφ δελ λνκηκνπνίεζε ηνλ ππνγξάθνληα ην νηθείν δηθφγξαθν δηθεγφξν. Δμ άιινπ, πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νάμνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, επνκέλσο, ε ελ ιφγσ παξέκβαζε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ην παξαπάλσ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ππφκλεκα. Καηά ηα ινηπά, ε παξέκβαζε απηή αζθείηαη κε έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ελ γέλεη παξαδεθηψο. Πξάγκαηη, ν Γήκνο Γξπκαιίαο Νάμνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα αζθήζεη παξέκβαζε, δεδνκέλνπ φηη ην επίδηθν έξγν ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα. Με έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλνπλ, επίζεο ηα παξαπάλσ ζσκαηεία αιηέσλ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνζθνκηζζέληα θαηαζηαηηθά ηνπο, έρνπλ ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπο, πνπ αζρνινχληαη εξαζηηερληθά κε ηελ αιηεία, θαη ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο ζηήξημεο ζε απηά θαη ελδηαθέξνληαη, ζπλεπψο, γηα ηελ χπαξμε αζθαινχο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο. Σέινο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλεη θαη ν «χιινγνο Απνιισληαηψλ Νάμνπ», ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην πξνζθνκηζζέλ θαηαζηαηηθφ ηνπ, έρεη ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. 5. Δπεηδή, απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ε απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ επίδηθνπ έξγνπ έρεη απνιέζεη ηελ εθηειεζηφηεηά ηεο, ελζσκαησζείζα ζηελ επαθνινπζήζαζα απφ εγθξηηηθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ απφθαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Οκνίσο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη, σο ζηεξνχκελα εθηιεζηφηεηαο, ηα απφ θαη δηαβηβαζηηθά έγγξαθα ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, αληηζηνίρσο. Σέινο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη, σο ζηεξνχκελα εθηειεζηφηεηαο, ηα απφ , θαη έγγξαθα ηνπ ΤΠΠΟ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη παξαθάησ, ζηελ δέθαηε ηέηαξηε ζθέςε. 6. Δπεηδή, νη αηηνχληεο, γηα λα ζεκειηψζνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο, επηθαινχληαη φηη είλαη παξαζεξηζηέο θαη πνιινί εμ απηψλ ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. Απφ ηνπο αηηνχληεο, νη ππ

4 αξηζκνχο 2, 16, 19, 23, 24, 27, 29, 35, 36,37, 39, 40, 41, 46, 55, 58, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 θαη 83 (θαηά ζεηξάλ αλαγξαθήο ησλ νλνκάησλ ηνπο ζην νηθείν δηθφγξαθν), ήηνη νη Ε.Σ., Π.Υ., Η.Υ., Δ.Κ.Α., Μ.Γ.Μ., Κ.Π., Μ.Ρ., Μ.Α-., Δ.Κ., Σ.Α.-.,.Γ.Υ., Η.Γ.Υ., Κ.Μ.Κ., Ο.Π., Π.Β., Ζ.-Α.Γ., Υ.Π., Η.Κ., Π.-Γ.Κ., Β.Κ., Π.Α., Δ.Υ., Κ.Ν. θαη.γ.κ. είηε δελ πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ λνκηθφ δεζκφ ηνπο κε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, είηε πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξνπλ απιψο φηη παξαζεξίδνπλ ζηνλ παξαπάλσ νηθηζκφ, ζηνηρεία δειαδή ηα νπνία, κφλν απηά, δελ αξθνχλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληφο ηνπο. πλεπψο, σο πξνο ηνπο παξαπάλσ αηηνχληεο ε θξηλφκελε αίηεζε είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε. Οη ινηπνί αηηνχληεο, θεξφκελνη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ, σο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Απφιισλα Νάμνπ ή σο θαηαγφκελαη απφ απηήλ θαη δηακέλνληεο εθεί θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε θαηνηθίεο γνλέσλ ή άιισλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ αζθνχλ ηελ θξηλφκελε αίηεζε (πξβι. ηδ 2079/2003, 4046/2006). 7. Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσλ δελ ζπλάγεηαη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ήηνη ηεο αξρηθήο απφ πξάμεσο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο απφ ηξνπνπνηεηηθήο, ζε ρξφλν θαζηζηψληα εθπξφζεζκε ηελ αζθεζείζα ηελ θξηλνκέλε αίηεζε, εθ φζνλ κάιηζηα δελ έρεη γίλεη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Αβαζίκσο δε ε Γηνίθεζε ηζρπξίδεηαη φηη ηέηνηα γλψζε ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηεο εθδφζεσο ησλ πξάμεσλ απηψλ πξνεγήζεθαλ δηαδηθαζίεο δεκνζηεχζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ (πξβι ηδ 1340/2007), θαζψο θαη ελεκέξσζε απφ ηελ Γηνίθεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ θνηλνηήησλ Απφιισλα θαη Κνξσλίδαο Νάμνπ θαη ζρεηηθέο Λατθέο πλειεχζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ πνιινί απφ ηνπο αηηνχληεο δελ δηακέλνπλ κφληκα ζηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο. Οχηε γλψζε απφ ηνπο αηηνχληεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ινηπψλ πξνζβαιινκέλσλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ζε ρξφλν θαζηζηψληα εθπξφζεζκε ηελ θξηλφκελε αίηεζε κπνξεί λα ζπλαρζεί κε αζθάιεηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφ πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, ε νπνία ήηαλ γλσζηή ζηνπο 20φ θαη 38ε αηηνχληεο, ήηνη ζηνπο Ν.Δ.Υ. θαη Δ.Δ.Υ., ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ , φπσο πξνθχπηεη απφ αλαθνξά πξνο ηελ Γηνίθεζε κε εκεξνκελία , ηελ νπνία ππνγξάθνπλ νη παξαπάλσ δχν αηηνχληεο. Δπνκέλσο, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο ελ ιφγσ πξάμεσο, είλαη απνξξηπηέα σο εθπξφζεζκε θαζ φζνλ αθνξά ηνπο αηηνχληεο απηνχο. Σελ ίδηα αλαθνξά έρνπλ ππνγξάςεη θαη άιια δεθαπέληε (15) πξφζσπα, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα νλνκαηεπψλπκα ηζάξηζκσλ αηηνχλησλ. ηελ αλαθνξά, φκσο, απηή δελ αλαγξάθνληαη θαη ηα παηξψλπκα ή άιια ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ψζηε λα πξνθχςεη κε αζθάιεηα αλ θαη άιια, πιελ

5 ησλ παξαπάλσ δχν αηηνχλησλ, εγλψξηδαλ έθηνηε ην πεξηερφκελν ηεο απφ πξάμεσο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. πλεπψο, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαζ φζνλ αθνξά ηελ πξάμε απηή, αζθείηαη εκπξνζέζκσο θαη απφ ηνπο 15 απηνχο αηηνχληεο. 8. Δπεηδή, φπσο έρεη ήδε θξηζεί θαζ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 θαη 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αθηψλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεινχλ ππφ ηδηαίηεξν θαζεζηψο επίαο δηαρεηξίζεσο θαη αλαπηχμεσο, ε θαηαζθεπή ιηκέλσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζε νπνηαδήπνηε αθηή ηεο ρψξαο πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, εληφο ηνπ εζληθνχ ή ηνπ κείδνλνο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο πξέπεη, πεξαηηέξσ, λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλε κειέηε, ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππ φςε ηφζν ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλα φζν θαη νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφλ, ψζηε ε θαηαζθεπή λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γελ είλαη, ζπλεπψο, λφκηκεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή λένπ ιηκέλα ή ηελ νπζηψδε επέθηαζή ηνπ, ρσξίο λα εληάζζνληαη ζηνλ θαηά η αλσηέξσ ζρεδηαζκφ (πξβι. ηδ 1507/2000, 978/2005, 1340, 2266/2007). 9. Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσο πξνθχπηεη φηη ζηελ παξαιία ηνπ Απφιισλα Νάμνπ είρε θαηαζθεπαζζεί, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, κε κεγάινπο θπζηθνχο νγθφιηζνπο, έλαο θπκαηνζξαχζηεο κήθνπο 100 πεξίπνπ κέηξσλ κε ζηέςε + 2 κέηξσλ, πνπ ζρεκάηηδε έλα κηθξνιηκέλα κε βάζνο ππζκέλα 7 πεξίπνπ κέηξσλ. Δθεί κπνξνχζαλ λα ειιηκελίδνληαη κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθά ζθάθε, ηα νπνία, θαηά θχξην ιφγν, κεηέθεξαλ ηα νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηνπ Απφιισλα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Νάμνπ. Με ηελ πάξνδν, φκσο, ησλ εηψλ κέξνο ηνπ θπκαηνζξαχζηε απηνχ θαηαζηξάθεθε εμ αηηίαο ησλ ηζρπξψλ βνξείσλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζπρλά ζηελ πεξηνρή θαη ηνπ επαθφινπζνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ, ελψ, εμ άιινπ, ην βάζνο ηνπ ππζκέλα κεηψζεθε ιφγσ ηεο επηρσκάησζεο (πξνζάκκσζεο). Απνηέιεζκα απηψλ ππήξμε ε αδπλακία ειιηκεληζκνχ ζρεηηθά κεγάισλ ζθαθψλ, ζήκεξα δε είλαη δπλαηφλ λα ειιηκελίδνληαη εθεί κφλν κηθξά αιηεπηηθά ζθάθε (ςαξφβαξθεο), ζε πεξηνξηζκέλν, κάιηζηα, αξηζκφ. Σν έξγν, ην νπνίν αθνξνχλ νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ζπλίζηαηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ παξαπάλσ θπκαηνζξαχζηε θαηά 40 κέηξα (ψζηε λα απνθηήζεη ζπλνιηθφ κήθνο 140 κέηξσλ), κε ζηέςε πιάηνπο 5 κέηξσλ θαη ηειηθή ζηάζκε + 4 κέηξσλ, θαζψο θαη ζηελ επέθηαζε θαη δηαπιάηπλζε ησλ θξεπηδσκάησλ, ζηελ εθβάζπλζε ηνπ ππζκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ ιηκέλα θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ κήθνπο 30 κέηξσλ. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε θαηαζθεπή ξάκπαο νρεκάησλ, θαζψο θαη ελφο κηθξνχ ηζνγείνπ

6 θηίζκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. Όηαλ εθηειεζζνχλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ηνλ ιηκέλα ηνπ Απφιισλα ζα κπνξνχλ, πιένλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, θαζψο θαη ηνπξηζηηθά ζθάθε αληηζηνίρνπ κεγέζνπο, ζα είλαη δε δπλαηφο θαη ν ειιηκεληζκφο ηνπ κηθξνχ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ «θνπειίηεο», πνπ εθηειεί ηνπηθά δξνκνιφγηα, ζε ζεκεία φπνπ ε πξνβιήηα ζα έρεη πιάηνο 10 πεξίπνπ κέηξσλ. 10. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη, κε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, επηηξέπεηαη, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλφλα πνπ εθηέζεθε ζηελ φγδνε ζθέςε, ε θαηαζθεπή ζηνλ Απφιισλα Νάμνπ λένπ ιηκέλα, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ιφγνο, φκσο απηφο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο. Πξάγκαηη, φπσο εθηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, κε ηελ θαηαζθεπή, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θπκαηνζξαχζηε ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, είρε ζρεκαηηζζεί κηθξφο ιηκέλαο, πνπ εμππεξεηνχζε αιηεπηηθά, θαζψο θαη άιια κηθξά εκπνξηθά ζθάθε. Σν επίδηθν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε θαη κεγέζπλζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε απηνχ (αχμεζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ θαη ελίζρπζε ησλ θξεπηδσκάησλ ηνπ), ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θζνξψλ ή θαηαζηξνθή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππζκέλα πνπ νθείιεηαη ζηελ επηρσκάησζε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή θαη, θαη επέθηαζε, ζα απνθαηαζηήζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παιαηνχ απηνχ ιηκέλα θαη ζα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κηθξψλ θαη κεγάισλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζθαθψλ. πλεπψο, ην επίκαρν έξγν απνηειεί, θαη νπζίαλ, έξγν απνθαηαζηάζεσο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παιαηνχ πξνυπάξρνληνο κηθξνχ ιηκέλα θαη βειηηψζεσο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ θαη φρη γηα έξγν δεκηνπξγίαο λένπ ιηκέλα, δειαδή ιηκέλα κε νπζησδψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπάξρνληα. Καη αθνινπζίαλ απηνχ, είλαη απνξξηπηέα ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Μεηνςήθηζε ν χκβνπινο Ζ. Σζαθφπνπινο, ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ εμήο γλψκε, ζηελ νπνία πξνζρψξεζαλ θαη νη Πάξεδξνη: ην επίδηθν έξγν δελ απνηειεί απιή βειηίσζε ή επέθηαζε ππάξρνληνο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, αιιά δεκηνπξγία λένπ ιηκέλα. Σνχην πξνθχπηεη ηφζν απφ ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ (επέθηαζε πξνβιήηα θαηά κήθνο, αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ζηαηηθή ελίζρπζή ηνπ, θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ), φζν θαη θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ν ιηκέλαο απηφο λα εμππεξεηεί φρη κφλνλ αιηεπηηθά ζθάθε, κηθξά θαη κεγάια, αιιά θαη κηθξά νρεκαηαγσγά πινία θαη λα θαζίζηαηαη, έηζη, απφ απιφ αιηεπηηθφ

7 θαηαθχγην κηθξφο εκπνξηθφο ιηκέλαο. Όκσο, φπσο εθηέζεθε παξαπάλσ, πξνυπφζεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε λένπ ιηκέλα θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οχηε, φκσο, ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 25290/ , Γ 1487), νχηε ζε άιιε πξάμε ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. πλεπψο, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, θαηά ηελ κεηνςεθήζαζα απηή γλψκε, ζα έπξεπε λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο. 11. Δπεηδή, ν λ. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (Α 153) νξίδεη, ζην άξζξν 10 παξ. 3 φηη «... ε επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ ή άιινπ έξγνπ ή εξγαζίαο, θαζψο θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα πιεζίνλ αξραίνπ επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ...», ζην άξζξν 15 παξ. 5 φηη «Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε θάζε κνξθήο ιηκεληθνχ έξγνπ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ...», ζην άξζξν 49 παξ. 2 φηη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ «είλαη αξκφδηα λα γλσκνδνηνχλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κλεκεία, ρψξνπο θαη ηφπνπο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5γ ηνπ άξζξνπ 50...» θαη ζην άξζξν 50 παξ. 5 πεξ. γ φηη ηα Κεληξηθά πκβνχιηα, ήηνη ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην (ΚΑ) θαη ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νενηέξσλ Μλεκείσλ (ΚΝΜ), «γλσκνδνηνχλ γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: αα) κλεκεία, ρψξνπο θαη ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ζηε ζάιαζζα...». Δμ άιινπ, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, κε ηελ απφθαζή ηνπ ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3692(2)/ (β 180/ ), κεηαβίβαζε πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε παξαπάλσ απφθαζε νξίδεη, ζην άξζξν 1, φηη νη ππνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο «ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Κεληξηθψλ πκβνπιίσλ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/02)» κεηαβηβάδνληαη «σο εμήο: Α ) ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δθνξεηψλ Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα: α) ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ιεηηνπξγία Βηνηερληθήο ή Δκπνξηθήο επηρείξεζεο... γ) ηελ επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ ή άιινπ έξγνπ πιεζίνλ αξραίνπ... κλεκείνπ, αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... εθφζνλ θξηζεί φηη νη αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ. δελ επηθέξνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν θαηαζηξνθή, βιάβε, ξχπαλζε ή αιινίσζε ηεο κνξθήο ηνπ κλεκείνπ, ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ηφπνπ (άξζξα 10, 12 παξ. 4 θαη άξζξν 16 ηνπ λ. 3028/02)... Δ ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, πέξαλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ππφ ησλ πην πάλσ ελδείμεσλ Α θαη Β,

8 πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, εάλ πξφθεηηαη πεξί κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ επξηζθνκέλσλ ζηε ζάιαζζα ή ζε ιίκλεο ή ζηνπο πνηακνχο, κεηαβηβάδνληαη επηπιένλ νη αξκνδηφηεηεο Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ (άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ λ. 3028/02). Δάλ φκσο ην έξγν πξφθεηηαη λα επηρεηξεζεί πιεζίνλ ρεξζαίνπ κλεκείνπ ή πιεζίνλ είηε εληφο ρεξζαίνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κε γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ...». 12. Δπεηδή, κε ηελ απφθαζε Α1/Φ21/7587/282/21,2,1983 ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Β 505), θεξχρζεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξνο ε πεξηνρή ηεο Νάμνπ «πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Κνχξν ηνπ Απφιισλα θαη ην αξραίν ιαηνκείν κε δψλε πξνζηαζίαο +/- 500 κ. γχξσ απφ απηήλ». Όπσο δε πξνθχπηεη απφ ηα ππάξρνληα ζηνλ θάθειν ζηνηρεία (έγγξαθα ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλεκκέλν ζηελ παξαπάλσ απφθαζε), ν ελ ιφγσ αξραηνινγηθφο ρψξνο επξίζθεηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν ζε ζρέζε κε ηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ κέηξσλ απφ απηφλ θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίδηθνπ έξγνπ, κεηαμχ δε απηνχ θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κεζνιαβεί ν νηθηζκφο ηνπ Απφιισλα. 13. Δπεηδή, ε Γηεπζχληξηα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, κε ην έγγξαθφ ηεο 6622/ , γλσζηνπνίεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ φηη «δελ ππάξρεη αληίξξεζε απφ πιεπξάο ΚΑ ΔΠΚΑ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ» ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (Σκήκα Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ Μλεκείσλ θαη Αξραηνγλσζηηθήο Έξεπλαο ηεο Γηεχζπλζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πξντζηνξηθήο Κιεξνλνκηάο), κε ην έγγξαθφ ηεο ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ21/78820/4015/ , εδήηεζε απφ ηελ Δ.Δ.Α. θαη ηελ ΚΑ ΔΠΚΑ «δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απνηειεί θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν» λα απνζηείινπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζρεηηθή κειέηε «πξνθεηκέλνπ ην ζέκα λα δηαβηβαζηεί ζην Κ.Α.. γηα ηελ θαηά λφκνλ γλσκνδφηεζε». Απαληψληαο ζην έγγξαθν απηφ, ε Γηεπζχληξηα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ επαλέιαβε, κε ην έγγξαθφ ηεο 8145/ , φηη «δελ ππάξρεη αληίξξεζε.. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιηκεληθφ έξγν δεδνκέλνπ φηη ην ιηκάλη ηνπ Απφιισλα δελ γεηηληάδεη κε ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ αξρατθνχ ιαηνκείνπ κε ην εκίεξγν άγαικα Γηνλχζνπ». Δμ άιινπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Δ.Α., κε ηα έγγξαθά ηεο 1557/ θαη Φ4/3/2097/ , αλέθεξε φηη ε Τπεξεζία ηεο δελ είρε, θαη αξρήλ, αληίξξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αιιά φηη «επεηδή δελ έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή ΜΠΔ... ε νξηζηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑ... ζα δνζεί κε ηελ έγθξηζε απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ...». Μεηά δε ηελ δηαβίβαζε ζηελ Δ.Δ.Α. ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Δ.Α., κε ην έγγξαθφ ηεο Φ4/3-Η/4509/ , πιεξνθφξεζε ην Δπαξρείν Νάμνπ φηη

9 «ε ΔΔΑ, απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ ηεο, δελ έρεη θαη αξρήλ αληίξξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ΜΠΔ» ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 1. Να ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/ Να εηδνπνηεζεί ε Δ.Δ.Α. «ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαηά ηνλ Νφκν επνπηείαο απφ αξκφδην ππάιιειφ ηεο ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, απηέο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα αθνινπζήζεη αξραηνινγηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ λ. 3028/02, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί θαη ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ. 4. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ε εθ λένπ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑ είλαη απαξαίηεηε...». Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ απφ εγγξάθνπ ηεο ΔΔΑ θαη απφ θαη εγγξάθσλ ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, κε ην έγγξαθφ ηνπ ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ21/90251/4416/ , δηαηχπσζε ηελ άπνςε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθ φζνλ «ην έξγν φπσο δηεπθξηλίζηεθε απφ ζρεηηθφ έγγξαθν (απφ ) ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ή πιεζίνλ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/02» θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία «δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε» ηεο ΜΠΔ «κε ηνλ φξν φηη, ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ρεξζαίσλ ή ελαιίσλ αξραηνηήησλ, ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζ. 10 θαη 37 ηνπ λ. 3028/2002». 14. Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε δεχηεξε ζθέςε, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πιήηηνληαη ηα παξαπάλσ απφ θαη έγγξαθα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ. Καη ηα δχν απηά έγγξαθα δηαηππψλνπλ ηελ ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απηήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ πεξί ηνπ επηηξεπηνχ, θαηά ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3028/2002, ηεο εθηειέζεσο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Πξέπεη φκσο, λα ζεσξεζεί φηη κφλνλ ην δεχηεξν έγγξαθν πξνζβάιιεηαη παξαδεθηψο, δεδνκέλνπ φηη θέξεη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία (: «... ην ιηκάλη ηνπ Απφιισλα δελ γεηηληάδεη κε ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν...») θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη αληηθαηαζηήζεη ην αξρηθφ απφ έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πιήηηνληαη ηα απφ θαη έγγξαθα ηεο ΔΔΑ. Σα έγγξαθα, φκσο, απηά δελ πεξηέρνπλ ηελ νξηζηηθή ζέζε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ πεξί ηνπ επηηξεπηνχ, θαηά ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3028/2002, ηεο εθηειέζεσο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, δελ έρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, εθηειεζηφ ραξαθηήξα θαη απαξαδέθησο πξνζβάιινληα. Πξέπεη, φκσο, λα ζεσξεζεί φηη ε θξηλφκελε αίηεζε ζηξέθεηαη παξαδεθηψο θαηά ηνπ ηειεπηαίνπ απφ εγγξάθνπ ηεο ΔΔΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή επί ηνπ ζέκαηνο άπνςε ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο, ελ φςεη θαη ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ, θαη, επνκέλσο, έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα. Σέινο, απφ ηα πιεηηφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε απφ θαη

10 έγγξαθα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ, ην κελ πξψην απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη, δηφηη δελ έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα, εθ φζνλ πεξηνξίδεηαη ζην λα δεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ αξκνδίσλ πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ επί ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, παξαδεθηψο δε πξνζβάιιεηαη ην δεχηεξν, κε ην νπνίν ε Κεληξηθή Τπεξεζία ζπλνςίδεη ηελ ζρεηηθή ζέζε ηεο. 15. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ έρνπλ εθδνζεί θαηά πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα ή, πάλησο, είλαη πιεκκειψο αηηηνινγεκέλεο, δηφηη δελ ιακβάλνπλ ππ φςε αθ ελφο κελ φηη ην επίκαρν έξγν γεηηληάδεη κε θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν, αθ εηέξνπ δε φηη ζην ζεκείν ηνπ φξκνπ φπνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν απηφ ππάξρνπλ ελάιηεο αξραηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ππνιείκκαηα (νγθφιηζνπ) αξραίνπ ιηκέλα, κάιηζηα δε ν αληηπξνζακκσηηθφο κψινο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί «πάλσ ζηνλ πθηζηάκελν αξραίν κψιν ηνπ φξκνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαπφηξεπηε θαηαζηξνθή ηνπ». Πξνβάιιεηαη, επίζεο, φηη ε κελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ έρεη εθδνζεί αλαξκνδίσο, δηφηη ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αλήθεη, θαηά ην άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ λ. 3028/2002, ζην Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη φηη ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο ΗΑ ΔΠΚΑ θαζψο θαη ε πξάμε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ έπξεπε λα έρνπλ εθδνζεί κεηά απφ γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ, «ελ φςεη θαη ηεο ζπνπδαηφηεηνο ηνπ... δεηήκαηνο». Οη ιφγνη απηνί αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένη. Πξάγκαηη, ε θξίζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ φηη ην επίκαρν έξγν δελ γεηηληάδεη κε ηνλ παξαπάλσ αξραηνινγηθφ ρψξν, έρνπζα πξνδήισο ηελ έλλνηα φηη ην έξγν απηφ δελ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ ηνπ αξραηνινγηθνχ απηνχ ρψξνπ, αληαπνθξίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη εηδηθφηεξα ζην δεδνκέλν φηη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο επξίζθεηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαη ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ κέηξσλ απφ απηφλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ λφκηκε. Δθ φζνλ, ζπλεπψο, ην ελ ιφγσ ιηκεληθφ έξγν δελ ζα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ λ. 3028/2002, δειαδή δηαηππψζεσο γλψκεο θαη ρνξεγήζεσο αδείαο ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εθ φζνλ δειαδή ην έξγν δελ ζα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή αξραίνπ κλεκείνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 1 πεξ. Δ.3 ηεο απφ ππνπξγηθήο απνθάζεσο πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπεη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ρνξήγεζε άδεηαο κε ππνπξγηθή απφθαζε, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ ΚΑ. Δπνκέλσο, αξκνδίσο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ε Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφ , ρνξήγεζε άδεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επίκαρνπ ιηκεληθνχ έξγνπ. Δμ άιινπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ απαξαίηεηε, παξά ηα αβαζίκσο πξνβαιιφκελα, ε

11 δηαηχπσζε ζρεηηθήο γλψκεο ηνπ ΚΑ νχηε θαηά ην άξζξν 50 παξ. 5 πξ. γ ηνπ λ. 3028/2002 (πνπ αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζάιαζζα), νχηε θαηά ην άξζξν 1 πεξ. Δ 3 ηεο πξναλαθεξζείζεο θαλνληζηηθήο απνθάζεσο (πνπ αλαθέξεηαη ζε ιηκεληθφ έξγν πιεζίνλ ρεξζαίνπ κλεκείνπ ή αξραηνινγηθνχ ρψξνπ). Απνξξηπηένο, ηέινο, είλαη θαη ν πξνβαιιφκελνο κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε ηζρπξηζκφο φηη ν πξνβιεπφκελνο ζηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ έξγνπ αληηπξνζακκσηηθφο κψινο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί πάλσ ζε ελαπνκείλαληεο βξάρνπο (ιηζνξξηπή) πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ κψινπ αξραίνπ ιηκέλα πνπ ππήξρε εθεί. Σνχην δε δηφηη ε χπαξμε ηέηνηνπ αξραίνπ ιηκέλα ζην ζεκείν, φπνπ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην ελ ιφγσ ιηκεληθφ έξγν δελ πξνθχπηεη απφ θάπνην ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ, ηδίσο δε απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. Σέινο, νη αηηνχληεο, κε ην ππφκλεκα πνπ θαηέζεζαλ ζην Γηθαζηήξην κεηά ηελ επ αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο, επηθαινχληαη θαη πξνζθνκίδνπλ άξζξν ηεο αξραηνιφγνπ Α.Γ. ίκσζη πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο επηεκβξίνπ Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2007 ηνπ πεξηνδηθνχ «Ναμηαθά», ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαη ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίδηθνπ ιηκεληθνχ έξγνπ ππάξρνπλ ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηε ζάιαζζα καξκάξηλνη φγθνη, πνπ απνηεινχλ ππνιείκκαηα αξραίνπ ιηκέλα ηνπ 7 νπ 6 νπ π.ρ. αηψλα («ιηζνξξηπέο»). Ζ δηαπίζησζε απηή, θαηά ηνπο αηηνχληεο, θαζηζηά παξάλνκε ηελ ρνξεγεζείζα απφ ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο είλαη απνξξηπηένο. Πξψηνλ κελ, δηφηη ην ζηνηρείν απηφ, αλαγφκελν κάιηζηα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, εηέζε ππ φςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ απαξαδέθησο δηφηη πξνζθνκίζζεθε κε ππφκλεκα. Γεχηεξνλ δε, δηφηη απφ θαλέλα έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ) δελ πηζαλνινγείηαη ε βαζηκφηεηα ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη ε Τπεξεζία απηή, κε ηα πξναλαθεξζέληα έγγξαθά ηεο έιαβε πξφλνηα λα δηαθνπνχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ελαιίσλ αξραηνηήησλ, ψζηε λα δηελεξγεζεί αξραηνινγηθή έξεπλα θαη λα εμεηαζζεί ηφηε ην δήηεκα ρνξεγήζεσο αδείαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3038/ Δπεηδή, πξνβάιιεηαη ζπλαθψο φηη νη επηπηψζεηο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηνλ παξαθείκελν αξραηνινγηθφ ρψξν «δελ αμηνινγήζεθαλ θαζφινπ, άιισο δελ ζηαζκίζζεθαλ επαξθψο» κε ηελ ζρεηηθή ΜΠΔ. Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο, φπσο δηαηππψλεηαη, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ ΜΠΔ (παξάγξαθνη θαη 7.3.4) γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ηνπ παξαπάλσ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, εθηηκάηαη, φκσο, φηη «δελ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αληίζεηα πηζαλφηαηα ζα απμεζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ». Ζ αλαθνξά δε απηή δελ έρξεδε πεξαηηέξσ

12 εμεηδηθεχζεσο, εθ φζνλ, φπσο εθηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ε αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία έθξηλε φηη ε απφζηαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίκαρνπ ιηκεληθνχ έξγνπ είλαη ηέηνηα, ψζηε ν ελ ιφγσ αξραηνινγηθφο ρψξνο λα κελ επεξεάδεηαη δπζκελψο, απφ αηζζεηηθήο ή άιιεο απφςεσο, απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 17. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη κειέηεο, ζηηο νπνίεο «βαζίδνληαη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο», εθπνλήζεθαλ απφ κειεηεηή, ν νπνίνο δελ είρε ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα. Πξνβάιιεηαη, εηδηθφηεξα, φηη ε Πξνθήξπμε ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν 2323/ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη αθνξνχζε ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, απεπζπλφηαλ ζε ζπκπξάμεηο γξαθείσλ κειεηψλ κε πηπρίν Α ή Β ηάμεσο θαηεγνξίαο ιηκεληθψλ κειεηψλ θαη Α ηάμεσο θαηεγνξηψλ ηνπνγξαθηθψλ θαη γεσηερληθψλ κειεηψλ, ελψ ν κεραληθφο... «ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε κειέηε δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε κειεηεηηθά πηπρία». Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο εξείδεηαη επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο θαη είλαη απνξξηπηένο. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Κπθιάδσλ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 114/ , αλέζεζε απ επζείαο ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ Α.Δ. ηελ εθπφλεζε ηξηψλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ηνπ Απφιισλα (Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα ηελ Αθηνκεραληθή Μειέηε, Αθηνκεραληθή Μειέηε θαη Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ), αθνινχζσο δε ε εηαηξεία απηή αλέζεζε ζηνλ πξναλαθεξζέληα κειεηεηή, ν νπνίνο έρεη πηπρίν κειεηεηή Α ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 (πεξηβαιινληηθέο κειέηεο), «ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε» ηεο ΜΠΔ. Πξνθχπηεη, δειαδή, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία φηη ν κειεηεηήο απηφο δελ εθπφλεζε ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ ηερληθνχ έξγνπ, φπσο εζθαικέλα ππνιακβάλνπλ νη αηηνχληεο, αιιά ζπκκεηέζρε ζηελ εθπφλεζε ηεο πξνγελέζηεξεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, δειαδή κειέηεο αληίζηνηρεο κε ην κειεηεηηθφ ηνπ πηπρίν. Δπνκέλσο, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, εξεηδφκελνο επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, είλαη απνξξηπηένο. 18. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη ζπλαθψο φηη ε ΜΠΔ ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ έηνπο 1997, ελψ «ζχκθσλα κε λεψηεξνπο ππνινγηζκνχο» ην θφζηνο ηνπ πξνζεγγίδεη ηα επξψ, «νπφηε ε ΜΠΔ... ζα έπξεπε λα δηεμαρζεί απφ κειεηεηή κε πηπρία κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο». Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο, δεδνκέλνπ φηη νη αηηνχληεο δελ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο πεξί ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ελψ, αληηζέησο, ζην ππ αξηζ. 824/ έγγξαθν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε επξψ. 19. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη ε κειέηε, βάζεη ηεο νπνίαο δεκνπξαηήζεθε ην επίκαρν έξγν, «αθίζηαηαη νπζησδψο θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή» απφ ηελ κειέηε, ε νπνία

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007

Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΦΑΗ Περίληψη Γικαζηήριο: ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ Σόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόθαζης: 2657 Δηος: 2007 Πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο - Γφκεζε -. Ζ δφκεζε ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη δπλαηφλ λα απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο

ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο Τν ηζρύνλ ζύζηεκα πξνεγνπκέλεο δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ αλέγεξζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο Α: ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ. Κεθάιαην Πξώην: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο

Μέξνο Α: ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ. Κεθάιαην Πξώην: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΛΙΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΗ ΝΔΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ Μέξνο Α: ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα