Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ"

Transcript

1 Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού καηαθςγίος] Πξφεδξνο: Π. Ν. Φλώρος Δηζεγεηήο: Η. Τσακόποσλος Γηθεγφξνη: Β. Παπαδημητρίοσ, Κ. Βαρδακαστάνης, Σ. Κοσλούρης, Αθ. Ξηρός, Μ. Φλώροσ Σν επίδηθν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε θαη κεγέζπλζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε κηθξνχ πξνυπάξρνληνο απφ ην 1960 ιηκέλα αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θζνξψλ ή θαηαζηξνθή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππζκέλα απφ επηρσκάησζε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παιαηνχ απηνχ ιηκέλα, ελψ ζα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κηθξψλ θαη κεγάισλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζθαθψλ. πλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα έξγν δεκηνπξγίαο λένπ ιηκέλα, δειαδή ιηκέλα κε νπζησδψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπάξρνληα θαη δελ απαηηείην λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Βαζικέρ ζκέψειρ 2. Δπεηδή, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 5966/ , πξνελέθξηλε ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε Ληκέλα Απφιισλα λήζνπ Νάμνπ». ρεηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) απεζηάιε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ (έγγξαθν Σ.Τ. 2952/ ). Ζ ηειεπηαία δηαβίβαζε (έγγξαθν 13854/ ) ηελ κειέηε απηή ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Ννκνχ Κπθιάδσλ, ζηηο Γηεπζχλζεηο Πνιενδνκίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ θαη Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θαζψο θαη ζηελ ΚΑ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΑ ΔΠΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Αθνινχζσο, ν παξαπάλσ Γεληθφο Γξακκαηέαο, αθνχ έιαβε ππ φςε ηνπ ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ελέθξηλε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ην ελ

2 ιφγσ έξγν (ην νπνίν νλφκαζε «Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Απφιισλα βειηίσζε Ληκέλα Απφιισλα ηνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο λήζνπ Νάμνπ ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ») κε ηελ απφθαζή ηνπ ππ αξηζ. νηθ. 4641/ , φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κεηαγελέζηεξε απφθαζή ηνπ 15924/ Οη απφςεηο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην έξγν απηφ δηαηππψζεθαλ κε ηα έγγξαθα ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΔΥ/Α1/Φ21/78820/4015/ θαη ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΔΥ/Α1/Φ21 /90251/4416/ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 1557/ θαη Φ4/3/2097/ ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ θαη 6622/ θαη 8145/ ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ. Σελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ελέθξηλε ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νάμνπ (απφθαζε 146/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ), ηελ άδεηα νηθνδνκήο γηα ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην (ππ αξηζ. 4/ ) εμέδσζε ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ, ηέινο δε ην Δπαξρηαθφ πκβνχιην Νάμνπ ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 34/ , αλέζεζε, θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία... A.E. Ήδε, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε δεηείηαη ε αθχξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ. 3. Δπεηδή, απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, φζεο αθνξνχλ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ θαη ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη φζεο εμέδσζε ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ, αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ π.δ. 361/2001 (Α 244). Ζ ίδηα αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ πιήηηεη ηελ έγθξηζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ αλάζεζε ζε εξγνιεπηηθή εηαηξείαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ζα ππήγεην, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 2 (φπσο ε παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ π.δ. 334/2003, Α 285) ηνπ παξαπάλσ π.δ. 361/2001, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γ Σκήκαηνο, πξέπεη φκσο λα εθδηθαζζεί θαη θαηά ην κέξνο απηφ απφ ην Δ Σκήκα, εθ φζνλ νη πξάμεηο απηέο εθδφζεθαλ κεηαγελεζηέξσο, ε λνκηκφηεηά ηνπο δε εμαξηάηαη απφ ηελ λνκηκφηεηα ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Σέινο, ιφγνη νηθνλνκίαο ηεο δίθεο επηβάιινπλ ηελ εθδίθαζε απφ ην Δ Σκήκα ηεο θξηλνκέλεο αηηήζεσο θαη θαηά ην κέξνο πνπ απηή ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφ νηθνδνκηθήο αδείαο, θαίηνη ε εθδίθαζε απηήο αλήθεη, θαη αξρήλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ζ ηνπ λ. 702/1977 (Α 268) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 2944/2001 (Α 222).

3 4. Δπεηδή, ππέξ ηνπ θχξνπο ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ παξεκβαίλνπλ, κε θνηλφ δηθφγξαθν, ν Γήκνο Γξπκαιίαο Νάμνπ, ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Νάμνπ θαη ηα ζσκαηεία (λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ) «Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ», «Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Λπψλα Νάμνπ», «χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ Νάμνπ Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα» θαη «χιινγνο Απνιισληαηψλ Νάμνπ». Ζ παξέκβαζε απηή είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ «Οκνζπνλδία Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ», δεδνκέλνπ φηη ην ζσκαηείν απηφ δελ λνκηκνπνίεζε ηνλ ππνγξάθνληα ην νηθείν δηθφγξαθν δηθεγφξν. Δμ άιινπ, πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Νάμνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, επνκέλσο, ε ελ ιφγσ παξέκβαζε, θαηά ην κέξνο πνπ αζθείηαη απφ ην παξαπάλσ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ππφκλεκα. Καηά ηα ινηπά, ε παξέκβαζε απηή αζθείηαη κε έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ελ γέλεη παξαδεθηψο. Πξάγκαηη, ν Γήκνο Γξπκαιίαο Νάμνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα αζθήζεη παξέκβαζε, δεδνκέλνπ φηη ην επίδηθν έξγν ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα. Με έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλνπλ, επίζεο ηα παξαπάλσ ζσκαηεία αιηέσλ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνζθνκηζζέληα θαηαζηαηηθά ηνπο, έρνπλ ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπο, πνπ αζρνινχληαη εξαζηηερληθά κε ηελ αιηεία, θαη ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο ζηήξημεο ζε απηά θαη ελδηαθέξνληαη, ζπλεπψο, γηα ηελ χπαξμε αζθαινχο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο. Σέινο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλεη θαη ν «χιινγνο Απνιισληαηψλ Νάμνπ», ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην πξνζθνκηζζέλ θαηαζηαηηθφ ηνπ, έρεη ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. 5. Δπεηδή, απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ε απφ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηνπ επίδηθνπ έξγνπ έρεη απνιέζεη ηελ εθηειεζηφηεηά ηεο, ελζσκαησζείζα ζηελ επαθνινπζήζαζα απφ εγθξηηηθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ απφθαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Οκνίσο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη, σο ζηεξνχκελα εθηιεζηφηεηαο, ηα απφ θαη δηαβηβαζηηθά έγγξαθα ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, αληηζηνίρσο. Σέινο, απαξαδέθησο πξνζβάιινληαη, σο ζηεξνχκελα εθηειεζηφηεηαο, ηα απφ , θαη έγγξαθα ηνπ ΤΠΠΟ, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη παξαθάησ, ζηελ δέθαηε ηέηαξηε ζθέςε. 6. Δπεηδή, νη αηηνχληεο, γηα λα ζεκειηψζνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο, επηθαινχληαη φηη είλαη παξαζεξηζηέο θαη πνιινί εμ απηψλ ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. Απφ ηνπο αηηνχληεο, νη ππ

4 αξηζκνχο 2, 16, 19, 23, 24, 27, 29, 35, 36,37, 39, 40, 41, 46, 55, 58, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 θαη 83 (θαηά ζεηξάλ αλαγξαθήο ησλ νλνκάησλ ηνπο ζην νηθείν δηθφγξαθν), ήηνη νη Ε.Σ., Π.Υ., Η.Υ., Δ.Κ.Α., Μ.Γ.Μ., Κ.Π., Μ.Ρ., Μ.Α-., Δ.Κ., Σ.Α.-.,.Γ.Υ., Η.Γ.Υ., Κ.Μ.Κ., Ο.Π., Π.Β., Ζ.-Α.Γ., Υ.Π., Η.Κ., Π.-Γ.Κ., Β.Κ., Π.Α., Δ.Υ., Κ.Ν. θαη.γ.κ. είηε δελ πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ λνκηθφ δεζκφ ηνπο κε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, είηε πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξνπλ απιψο φηη παξαζεξίδνπλ ζηνλ παξαπάλσ νηθηζκφ, ζηνηρεία δειαδή ηα νπνία, κφλν απηά, δελ αξθνχλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληφο ηνπο. πλεπψο, σο πξνο ηνπο παξαπάλσ αηηνχληεο ε θξηλφκελε αίηεζε είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε. Οη ινηπνί αηηνχληεο, θεξφκελνη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ, σο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Απφιισλα Νάμνπ ή σο θαηαγφκελαη απφ απηήλ θαη δηακέλνληεο εθεί θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε θαηνηθίεο γνλέσλ ή άιισλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ αζθνχλ ηελ θξηλφκελε αίηεζε (πξβι. ηδ 2079/2003, 4046/2006). 7. Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσλ δελ ζπλάγεηαη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ήηνη ηεο αξρηθήο απφ πξάμεσο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο απφ ηξνπνπνηεηηθήο, ζε ρξφλν θαζηζηψληα εθπξφζεζκε ηελ αζθεζείζα ηελ θξηλνκέλε αίηεζε, εθ φζνλ κάιηζηα δελ έρεη γίλεη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Αβαζίκσο δε ε Γηνίθεζε ηζρπξίδεηαη φηη ηέηνηα γλψζε ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηεο εθδφζεσο ησλ πξάμεσλ απηψλ πξνεγήζεθαλ δηαδηθαζίεο δεκνζηεχζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ (πξβι ηδ 1340/2007), θαζψο θαη ελεκέξσζε απφ ηελ Γηνίθεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ θνηλνηήησλ Απφιισλα θαη Κνξσλίδαο Νάμνπ θαη ζρεηηθέο Λατθέο πλειεχζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ πνιινί απφ ηνπο αηηνχληεο δελ δηακέλνπλ κφληκα ζηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο. Οχηε γλψζε απφ ηνπο αηηνχληεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ινηπψλ πξνζβαιινκέλσλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ζε ρξφλν θαζηζηψληα εθπξφζεζκε ηελ θξηλφκελε αίηεζε κπνξεί λα ζπλαρζεί κε αζθάιεηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφ πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, ε νπνία ήηαλ γλσζηή ζηνπο 20φ θαη 38ε αηηνχληεο, ήηνη ζηνπο Ν.Δ.Υ. θαη Δ.Δ.Υ., ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ , φπσο πξνθχπηεη απφ αλαθνξά πξνο ηελ Γηνίθεζε κε εκεξνκελία , ηελ νπνία ππνγξάθνπλ νη παξαπάλσ δχν αηηνχληεο. Δπνκέλσο, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαηά ην κέξνο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο ελ ιφγσ πξάμεσο, είλαη απνξξηπηέα σο εθπξφζεζκε θαζ φζνλ αθνξά ηνπο αηηνχληεο απηνχο. Σελ ίδηα αλαθνξά έρνπλ ππνγξάςεη θαη άιια δεθαπέληε (15) πξφζσπα, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα νλνκαηεπψλπκα ηζάξηζκσλ αηηνχλησλ. ηελ αλαθνξά, φκσο, απηή δελ αλαγξάθνληαη θαη ηα παηξψλπκα ή άιια ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ψζηε λα πξνθχςεη κε αζθάιεηα αλ θαη άιια, πιελ

5 ησλ παξαπάλσ δχν αηηνχλησλ, εγλψξηδαλ έθηνηε ην πεξηερφκελν ηεο απφ πξάμεσο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. πλεπψο, ε θξηλφκελε αίηεζε, θαζ φζνλ αθνξά ηελ πξάμε απηή, αζθείηαη εκπξνζέζκσο θαη απφ ηνπο 15 απηνχο αηηνχληεο. 8. Δπεηδή, φπσο έρεη ήδε θξηζεί θαζ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 θαη 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αθηψλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεινχλ ππφ ηδηαίηεξν θαζεζηψο επίαο δηαρεηξίζεσο θαη αλαπηχμεσο, ε θαηαζθεπή ιηκέλσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζε νπνηαδήπνηε αθηή ηεο ρψξαο πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, εληφο ηνπ εζληθνχ ή ηνπ κείδνλνο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο πξέπεη, πεξαηηέξσ, λα ζηεξίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλε κειέηε, ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππ φςε ηφζν ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκέλα φζν θαη νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφλ, ψζηε ε θαηαζθεπή λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γελ είλαη, ζπλεπψο, λφκηκεο νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή λένπ ιηκέλα ή ηελ νπζηψδε επέθηαζή ηνπ, ρσξίο λα εληάζζνληαη ζηνλ θαηά η αλσηέξσ ζρεδηαζκφ (πξβι. ηδ 1507/2000, 978/2005, 1340, 2266/2007). 9. Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππνζέζεσο πξνθχπηεη φηη ζηελ παξαιία ηνπ Απφιισλα Νάμνπ είρε θαηαζθεπαζζεί, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, κε κεγάινπο θπζηθνχο νγθφιηζνπο, έλαο θπκαηνζξαχζηεο κήθνπο 100 πεξίπνπ κέηξσλ κε ζηέςε + 2 κέηξσλ, πνπ ζρεκάηηδε έλα κηθξνιηκέλα κε βάζνο ππζκέλα 7 πεξίπνπ κέηξσλ. Δθεί κπνξνχζαλ λα ειιηκελίδνληαη κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθά ζθάθε, ηα νπνία, θαηά θχξην ιφγν, κεηέθεξαλ ηα νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηνπ Απφιισλα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Νάμνπ. Με ηελ πάξνδν, φκσο, ησλ εηψλ κέξνο ηνπ θπκαηνζξαχζηε απηνχ θαηαζηξάθεθε εμ αηηίαο ησλ ηζρπξψλ βνξείσλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζπρλά ζηελ πεξηνρή θαη ηνπ επαθφινπζνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ, ελψ, εμ άιινπ, ην βάζνο ηνπ ππζκέλα κεηψζεθε ιφγσ ηεο επηρσκάησζεο (πξνζάκκσζεο). Απνηέιεζκα απηψλ ππήξμε ε αδπλακία ειιηκεληζκνχ ζρεηηθά κεγάισλ ζθαθψλ, ζήκεξα δε είλαη δπλαηφλ λα ειιηκελίδνληαη εθεί κφλν κηθξά αιηεπηηθά ζθάθε (ςαξφβαξθεο), ζε πεξηνξηζκέλν, κάιηζηα, αξηζκφ. Σν έξγν, ην νπνίν αθνξνχλ νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ζπλίζηαηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ παξαπάλσ θπκαηνζξαχζηε θαηά 40 κέηξα (ψζηε λα απνθηήζεη ζπλνιηθφ κήθνο 140 κέηξσλ), κε ζηέςε πιάηνπο 5 κέηξσλ θαη ηειηθή ζηάζκε + 4 κέηξσλ, θαζψο θαη ζηελ επέθηαζε θαη δηαπιάηπλζε ησλ θξεπηδσκάησλ, ζηελ εθβάζπλζε ηνπ ππζκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ ιηκέλα θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ κήθνπο 30 κέηξσλ. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε θαηαζθεπή ξάκπαο νρεκάησλ, θαζψο θαη ελφο κηθξνχ ηζνγείνπ

6 θηίζκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. Όηαλ εθηειεζζνχλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ηνλ ιηκέλα ηνπ Απφιισλα ζα κπνξνχλ, πιένλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, θαζψο θαη ηνπξηζηηθά ζθάθε αληηζηνίρνπ κεγέζνπο, ζα είλαη δε δπλαηφο θαη ν ειιηκεληζκφο ηνπ κηθξνχ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ «θνπειίηεο», πνπ εθηειεί ηνπηθά δξνκνιφγηα, ζε ζεκεία φπνπ ε πξνβιήηα ζα έρεη πιάηνο 10 πεξίπνπ κέηξσλ. 10. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη, κε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, επηηξέπεηαη, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλφλα πνπ εθηέζεθε ζηελ φγδνε ζθέςε, ε θαηαζθεπή ζηνλ Απφιισλα Νάμνπ λένπ ιηκέλα, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ιφγνο, φκσο απηφο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο. Πξάγκαηη, φπσο εθηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, κε ηελ θαηαζθεπή, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θπκαηνζξαχζηε ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, είρε ζρεκαηηζζεί κηθξφο ιηκέλαο, πνπ εμππεξεηνχζε αιηεπηηθά, θαζψο θαη άιια κηθξά εκπνξηθά ζθάθε. Σν επίδηθν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε θαη κεγέζπλζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε απηνχ (αχμεζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ θαη ελίζρπζε ησλ θξεπηδσκάησλ ηνπ), ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θζνξψλ ή θαηαζηξνθή ηνπ εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ θπκαηηζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππζκέλα πνπ νθείιεηαη ζηελ επηρσκάησζε. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή θαη, θαη επέθηαζε, ζα απνθαηαζηήζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παιαηνχ απηνχ ιηκέλα θαη ζα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ειιηκεληζκφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κηθξψλ θαη κεγάισλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη αληηζηνίρνπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζθαθψλ. πλεπψο, ην επίκαρν έξγν απνηειεί, θαη νπζίαλ, έξγν απνθαηαζηάζεσο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παιαηνχ πξνυπάξρνληνο κηθξνχ ιηκέλα θαη βειηηψζεσο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ θαη φρη γηα έξγν δεκηνπξγίαο λένπ ιηκέλα, δειαδή ιηκέλα κε νπζησδψο κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπάξρνληα. Καη αθνινπζίαλ απηνχ, είλαη απνξξηπηέα ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε. Μεηνςήθηζε ν χκβνπινο Ζ. Σζαθφπνπινο, ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ εμήο γλψκε, ζηελ νπνία πξνζρψξεζαλ θαη νη Πάξεδξνη: ην επίδηθν έξγν δελ απνηειεί απιή βειηίσζε ή επέθηαζε ππάξρνληνο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, αιιά δεκηνπξγία λένπ ιηκέλα. Σνχην πξνθχπηεη ηφζν απφ ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ (επέθηαζε πξνβιήηα θαηά κήθνο, αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ζηαηηθή ελίζρπζή ηνπ, θαηαζθεπή αληηπξνζακκσηηθνχ κψινπ), φζν θαη θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ν ιηκέλαο απηφο λα εμππεξεηεί φρη κφλνλ αιηεπηηθά ζθάθε, κηθξά θαη κεγάια, αιιά θαη κηθξά νρεκαηαγσγά πινία θαη λα θαζίζηαηαη, έηζη, απφ απιφ αιηεπηηθφ

7 θαηαθχγην κηθξφο εκπνξηθφο ιηκέλαο. Όκσο, φπσο εθηέζεθε παξαπάλσ, πξνυπφζεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε λένπ ιηκέλα θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζε πξάμε ρσξνηαμηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οχηε, φκσο, ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 25290/ , Γ 1487), νχηε ζε άιιε πξάμε ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Απφιισλα Νάμνπ. πλεπψο, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, θαηά ηελ κεηνςεθήζαζα απηή γλψκε, ζα έπξεπε λα γίλεη δεθηφο σο βάζηκνο. 11. Δπεηδή, ν λ. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (Α 153) νξίδεη, ζην άξζξν 10 παξ. 3 φηη «... ε επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ ή άιινπ έξγνπ ή εξγαζίαο, θαζψο θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα πιεζίνλ αξραίνπ επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ...», ζην άξζξν 15 παξ. 5 φηη «Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε θάζε κνξθήο ιηκεληθνχ έξγνπ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ...», ζην άξζξν 49 παξ. 2 φηη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ «είλαη αξκφδηα λα γλσκνδνηνχλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κλεκεία, ρψξνπο θαη ηφπνπο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5γ ηνπ άξζξνπ 50...» θαη ζην άξζξν 50 παξ. 5 πεξ. γ φηη ηα Κεληξηθά πκβνχιηα, ήηνη ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην (ΚΑ) θαη ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νενηέξσλ Μλεκείσλ (ΚΝΜ), «γλσκνδνηνχλ γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: αα) κλεκεία, ρψξνπο θαη ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ζηε ζάιαζζα...». Δμ άιινπ, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, κε ηελ απφθαζή ηνπ ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3692(2)/ (β 180/ ), κεηαβίβαζε πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε παξαπάλσ απφθαζε νξίδεη, ζην άξζξν 1, φηη νη ππνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο «ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Κεληξηθψλ πκβνπιίσλ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/02)» κεηαβηβάδνληαη «σο εμήο: Α ) ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δθνξεηψλ Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα: α) ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ιεηηνπξγία Βηνηερληθήο ή Δκπνξηθήο επηρείξεζεο... γ) ηελ επηρείξεζε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ ή άιινπ έξγνπ πιεζίνλ αξραίνπ... κλεκείνπ, αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... εθφζνλ θξηζεί φηη νη αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ. δελ επηθέξνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν θαηαζηξνθή, βιάβε, ξχπαλζε ή αιινίσζε ηεο κνξθήο ηνπ κλεκείνπ, ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ηφπνπ (άξζξα 10, 12 παξ. 4 θαη άξζξν 16 ηνπ λ. 3028/02)... Δ ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, πέξαλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ππφ ησλ πην πάλσ ελδείμεσλ Α θαη Β,

8 πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, εάλ πξφθεηηαη πεξί κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ επξηζθνκέλσλ ζηε ζάιαζζα ή ζε ιίκλεο ή ζηνπο πνηακνχο, κεηαβηβάδνληαη επηπιένλ νη αξκνδηφηεηεο Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ιηκεληθψλ έξγσλ (άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ λ. 3028/02). Δάλ φκσο ην έξγν πξφθεηηαη λα επηρεηξεζεί πιεζίνλ ρεξζαίνπ κλεκείνπ ή πιεζίνλ είηε εληφο ρεξζαίνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κε γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ...». 12. Δπεηδή, κε ηελ απφθαζε Α1/Φ21/7587/282/21,2,1983 ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Β 505), θεξχρζεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξνο ε πεξηνρή ηεο Νάμνπ «πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Κνχξν ηνπ Απφιισλα θαη ην αξραίν ιαηνκείν κε δψλε πξνζηαζίαο +/- 500 κ. γχξσ απφ απηήλ». Όπσο δε πξνθχπηεη απφ ηα ππάξρνληα ζηνλ θάθειν ζηνηρεία (έγγξαθα ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλεκκέλν ζηελ παξαπάλσ απφθαζε), ν ελ ιφγσ αξραηνινγηθφο ρψξνο επξίζθεηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν ζε ζρέζε κε ηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ, ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ κέηξσλ απφ απηφλ θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίδηθνπ έξγνπ, κεηαμχ δε απηνχ θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κεζνιαβεί ν νηθηζκφο ηνπ Απφιισλα. 13. Δπεηδή, ε Γηεπζχληξηα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, κε ην έγγξαθφ ηεο 6622/ , γλσζηνπνίεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ φηη «δελ ππάξρεη αληίξξεζε απφ πιεπξάο ΚΑ ΔΠΚΑ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ» ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ (Σκήκα Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ Μλεκείσλ θαη Αξραηνγλσζηηθήο Έξεπλαο ηεο Γηεχζπλζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πξντζηνξηθήο Κιεξνλνκηάο), κε ην έγγξαθφ ηεο ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ21/78820/4015/ , εδήηεζε απφ ηελ Δ.Δ.Α. θαη ηελ ΚΑ ΔΠΚΑ «δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απνηειεί θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν» λα απνζηείινπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζρεηηθή κειέηε «πξνθεηκέλνπ ην ζέκα λα δηαβηβαζηεί ζην Κ.Α.. γηα ηελ θαηά λφκνλ γλσκνδφηεζε». Απαληψληαο ζην έγγξαθν απηφ, ε Γηεπζχληξηα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ επαλέιαβε, κε ην έγγξαθφ ηεο 8145/ , φηη «δελ ππάξρεη αληίξξεζε.. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιηκεληθφ έξγν δεδνκέλνπ φηη ην ιηκάλη ηνπ Απφιισλα δελ γεηηληάδεη κε ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ αξρατθνχ ιαηνκείνπ κε ην εκίεξγν άγαικα Γηνλχζνπ». Δμ άιινπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Δ.Α., κε ηα έγγξαθά ηεο 1557/ θαη Φ4/3/2097/ , αλέθεξε φηη ε Τπεξεζία ηεο δελ είρε, θαη αξρήλ, αληίξξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αιιά φηη «επεηδή δελ έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή ΜΠΔ... ε νξηζηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑ... ζα δνζεί κε ηελ έγθξηζε απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ...». Μεηά δε ηελ δηαβίβαζε ζηελ Δ.Δ.Α. ηεο ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Δ.Δ.Α., κε ην έγγξαθφ ηεο Φ4/3-Η/4509/ , πιεξνθφξεζε ην Δπαξρείν Νάμνπ φηη

9 «ε ΔΔΑ, απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ ηεο, δελ έρεη θαη αξρήλ αληίξξεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ΜΠΔ» ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 1. Να ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/ Να εηδνπνηεζεί ε Δ.Δ.Α. «ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαηά ηνλ Νφκν επνπηείαο απφ αξκφδην ππάιιειφ ηεο ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, απηέο ζα δηαθνπνχλ θαη ζα αθνινπζήζεη αξραηνινγηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ λ. 3028/02, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί θαη ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ. 4. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ε εθ λένπ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑ είλαη απαξαίηεηε...». Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ απφ εγγξάθνπ ηεο ΔΔΑ θαη απφ θαη εγγξάθσλ ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, κε ην έγγξαθφ ηνπ ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ21/90251/4416/ , δηαηχπσζε ηελ άπνςε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθ φζνλ «ην έξγν φπσο δηεπθξηλίζηεθε απφ ζρεηηθφ έγγξαθν (απφ ) ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ή πιεζίνλ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ... δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/02» θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία «δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε» ηεο ΜΠΔ «κε ηνλ φξν φηη, ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ρεξζαίσλ ή ελαιίσλ αξραηνηήησλ, ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζ. 10 θαη 37 ηνπ λ. 3028/2002». 14. Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε δεχηεξε ζθέςε, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πιήηηνληαη ηα παξαπάλσ απφ θαη έγγξαθα ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ. Καη ηα δχν απηά έγγξαθα δηαηππψλνπλ ηελ ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απηήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ πεξί ηνπ επηηξεπηνχ, θαηά ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3028/2002, ηεο εθηειέζεσο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Πξέπεη φκσο, λα ζεσξεζεί φηη κφλνλ ην δεχηεξν έγγξαθν πξνζβάιιεηαη παξαδεθηψο, δεδνκέλνπ φηη θέξεη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία (: «... ην ιηκάλη ηνπ Απφιισλα δελ γεηηληάδεη κε ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν...») θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη αληηθαηαζηήζεη ην αξρηθφ απφ έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πιήηηνληαη ηα απφ θαη έγγξαθα ηεο ΔΔΑ. Σα έγγξαθα, φκσο, απηά δελ πεξηέρνπλ ηελ νξηζηηθή ζέζε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ πεξί ηνπ επηηξεπηνχ, θαηά ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3028/2002, ηεο εθηειέζεσο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, δελ έρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, εθηειεζηφ ραξαθηήξα θαη απαξαδέθησο πξνζβάιινληα. Πξέπεη, φκσο, λα ζεσξεζεί φηη ε θξηλφκελε αίηεζε ζηξέθεηαη παξαδεθηψο θαηά ηνπ ηειεπηαίνπ απφ εγγξάθνπ ηεο ΔΔΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή επί ηνπ ζέκαηνο άπνςε ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο, ελ φςεη θαη ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ, θαη, επνκέλσο, έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα. Σέινο, απφ ηα πιεηηφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε απφ θαη

10 έγγξαθα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΠΟ, ην κελ πξψην απαξαδέθησο πξνζβάιιεηαη, δηφηη δελ έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα, εθ φζνλ πεξηνξίδεηαη ζην λα δεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ αξκνδίσλ πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ επί ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, παξαδεθηψο δε πξνζβάιιεηαη ην δεχηεξν, κε ην νπνίν ε Κεληξηθή Τπεξεζία ζπλνςίδεη ηελ ζρεηηθή ζέζε ηεο. 15. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ έρνπλ εθδνζεί θαηά πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα ή, πάλησο, είλαη πιεκκειψο αηηηνινγεκέλεο, δηφηη δελ ιακβάλνπλ ππ φςε αθ ελφο κελ φηη ην επίκαρν έξγν γεηηληάδεη κε θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν, αθ εηέξνπ δε φηη ζην ζεκείν ηνπ φξκνπ φπνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν απηφ ππάξρνπλ ελάιηεο αξραηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ππνιείκκαηα (νγθφιηζνπ) αξραίνπ ιηκέλα, κάιηζηα δε ν αληηπξνζακκσηηθφο κψινο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί «πάλσ ζηνλ πθηζηάκελν αξραίν κψιν ηνπ φξκνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαπφηξεπηε θαηαζηξνθή ηνπ». Πξνβάιιεηαη, επίζεο, φηη ε κελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ έρεη εθδνζεί αλαξκνδίσο, δηφηη ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αλήθεη, θαηά ην άξζξν 15 παξ. 5 ηνπ λ. 3028/2002, ζην Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη φηη ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο ΗΑ ΔΠΚΑ θαζψο θαη ε πξάμε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ έπξεπε λα έρνπλ εθδνζεί κεηά απφ γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ πκβνπιίνπ, «ελ φςεη θαη ηεο ζπνπδαηφηεηνο ηνπ... δεηήκαηνο». Οη ιφγνη απηνί αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένη. Πξάγκαηη, ε θξίζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο ΚΑ ΔΠΚΑ φηη ην επίκαρν έξγν δελ γεηηληάδεη κε ηνλ παξαπάλσ αξραηνινγηθφ ρψξν, έρνπζα πξνδήισο ηελ έλλνηα φηη ην έξγν απηφ δελ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ ηνπ αξραηνινγηθνχ απηνχ ρψξνπ, αληαπνθξίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη εηδηθφηεξα ζην δεδνκέλν φηη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο επξίζθεηαη ζε πςειφηεξν ζεκείν απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαη ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ κέηξσλ απφ απηφλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ λφκηκε. Δθ φζνλ, ζπλεπψο, ην ελ ιφγσ ιηκεληθφ έξγν δελ ζα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ λ. 3028/2002, δειαδή δηαηππψζεσο γλψκεο θαη ρνξεγήζεσο αδείαο ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εθ φζνλ δειαδή ην έξγν δελ ζα θαηαζθεπαζζεί πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή αξραίνπ κλεκείνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 1 πεξ. Δ.3 ηεο απφ ππνπξγηθήο απνθάζεσο πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπεη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ρνξήγεζε άδεηαο κε ππνπξγηθή απφθαζε, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ ΚΑ. Δπνκέλσο, αξκνδίσο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ε Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφ , ρνξήγεζε άδεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επίκαρνπ ιηκεληθνχ έξγνπ. Δμ άιινπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ήηαλ απαξαίηεηε, παξά ηα αβαζίκσο πξνβαιιφκελα, ε

11 δηαηχπσζε ζρεηηθήο γλψκεο ηνπ ΚΑ νχηε θαηά ην άξζξν 50 παξ. 5 πξ. γ ηνπ λ. 3028/2002 (πνπ αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζάιαζζα), νχηε θαηά ην άξζξν 1 πεξ. Δ 3 ηεο πξναλαθεξζείζεο θαλνληζηηθήο απνθάζεσο (πνπ αλαθέξεηαη ζε ιηκεληθφ έξγν πιεζίνλ ρεξζαίνπ κλεκείνπ ή αξραηνινγηθνχ ρψξνπ). Απνξξηπηένο, ηέινο, είλαη θαη ν πξνβαιιφκελνο κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε ηζρπξηζκφο φηη ν πξνβιεπφκελνο ζηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ έξγνπ αληηπξνζακκσηηθφο κψινο ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί πάλσ ζε ελαπνκείλαληεο βξάρνπο (ιηζνξξηπή) πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ κψινπ αξραίνπ ιηκέλα πνπ ππήξρε εθεί. Σνχην δε δηφηη ε χπαξμε ηέηνηνπ αξραίνπ ιηκέλα ζην ζεκείν, φπνπ ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην ελ ιφγσ ιηκεληθφ έξγν δελ πξνθχπηεη απφ θάπνην ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ, ηδίσο δε απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο ηεο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. Σέινο, νη αηηνχληεο, κε ην ππφκλεκα πνπ θαηέζεζαλ ζην Γηθαζηήξην κεηά ηελ επ αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο, επηθαινχληαη θαη πξνζθνκίδνπλ άξζξν ηεο αξραηνιφγνπ Α.Γ. ίκσζη πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο επηεκβξίνπ Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2007 ηνπ πεξηνδηθνχ «Ναμηαθά», ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη φηη ζηνλ φξκν ηνπ Απφιισλα Νάμνπ θαη ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίδηθνπ ιηκεληθνχ έξγνπ ππάξρνπλ ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηε ζάιαζζα καξκάξηλνη φγθνη, πνπ απνηεινχλ ππνιείκκαηα αξραίνπ ιηκέλα ηνπ 7 νπ 6 νπ π.ρ. αηψλα («ιηζνξξηπέο»). Ζ δηαπίζησζε απηή, θαηά ηνπο αηηνχληεο, θαζηζηά παξάλνκε ηελ ρνξεγεζείζα απφ ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο είλαη απνξξηπηένο. Πξψηνλ κελ, δηφηη ην ζηνηρείν απηφ, αλαγφκελν κάιηζηα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, εηέζε ππ φςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ απαξαδέθησο δηφηη πξνζθνκίζζεθε κε ππφκλεκα. Γεχηεξνλ δε, δηφηη απφ θαλέλα έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ) δελ πηζαλνινγείηαη ε βαζηκφηεηα ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη ε Τπεξεζία απηή, κε ηα πξναλαθεξζέληα έγγξαθά ηεο έιαβε πξφλνηα λα δηαθνπνχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ελαιίσλ αξραηνηήησλ, ψζηε λα δηελεξγεζεί αξραηνινγηθή έξεπλα θαη λα εμεηαζζεί ηφηε ην δήηεκα ρνξεγήζεσο αδείαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3038/ Δπεηδή, πξνβάιιεηαη ζπλαθψο φηη νη επηπηψζεηο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηνλ παξαθείκελν αξραηνινγηθφ ρψξν «δελ αμηνινγήζεθαλ θαζφινπ, άιισο δελ ζηαζκίζζεθαλ επαξθψο» κε ηελ ζρεηηθή ΜΠΔ. Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο, φπσο δηαηππψλεηαη, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ ΜΠΔ (παξάγξαθνη θαη 7.3.4) γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ηνπ παξαπάλσ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, εθηηκάηαη, φκσο, φηη «δελ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αληίζεηα πηζαλφηαηα ζα απμεζεί ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ». Ζ αλαθνξά δε απηή δελ έρξεδε πεξαηηέξσ

12 εμεηδηθεχζεσο, εθ φζνλ, φπσο εθηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ε αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία έθξηλε φηη ε απφζηαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ επίκαρνπ ιηκεληθνχ έξγνπ είλαη ηέηνηα, ψζηε ν ελ ιφγσ αξραηνινγηθφο ρψξνο λα κελ επεξεάδεηαη δπζκελψο, απφ αηζζεηηθήο ή άιιεο απφςεσο, απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 17. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη νη κειέηεο, ζηηο νπνίεο «βαζίδνληαη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο», εθπνλήζεθαλ απφ κειεηεηή, ν νπνίνο δελ είρε ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα. Πξνβάιιεηαη, εηδηθφηεξα, φηη ε Πξνθήξπμε ηεο Ν.Α. Κπθιάδσλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν 2323/ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη αθνξνχζε ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, απεπζπλφηαλ ζε ζπκπξάμεηο γξαθείσλ κειεηψλ κε πηπρίν Α ή Β ηάμεσο θαηεγνξίαο ιηκεληθψλ κειεηψλ θαη Α ηάμεσο θαηεγνξηψλ ηνπνγξαθηθψλ θαη γεσηερληθψλ κειεηψλ, ελψ ν κεραληθφο... «ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε κειέηε δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ Πξνθήξπμε κειεηεηηθά πηπρία». Ο ιφγνο απηφο αθπξψζεσο εξείδεηαη επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο θαη είλαη απνξξηπηένο. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Κπθιάδσλ, κε ηελ απφθαζή ηνπ 114/ , αλέζεζε απ επζείαο ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ Α.Δ. ηελ εθπφλεζε ηξηψλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ηνπ Απφιισλα (Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα ηελ Αθηνκεραληθή Μειέηε, Αθηνκεραληθή Μειέηε θαη Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ), αθνινχζσο δε ε εηαηξεία απηή αλέζεζε ζηνλ πξναλαθεξζέληα κειεηεηή, ν νπνίνο έρεη πηπρίν κειεηεηή Α ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 27 (πεξηβαιινληηθέο κειέηεο), «ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε» ηεο ΜΠΔ. Πξνθχπηεη, δειαδή, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία φηη ν κειεηεηήο απηφο δελ εθπφλεζε ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ ηερληθνχ έξγνπ, φπσο εζθαικέλα ππνιακβάλνπλ νη αηηνχληεο, αιιά ζπκκεηέζρε ζηελ εθπφλεζε ηεο πξνγελέζηεξεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, δειαδή κειέηεο αληίζηνηρεο κε ην κειεηεηηθφ ηνπ πηπρίν. Δπνκέλσο, ν εμεηαδφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, εξεηδφκελνο επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, είλαη απνξξηπηένο. 18. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη ζπλαθψο φηη ε ΜΠΔ ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ έηνπο 1997, ελψ «ζχκθσλα κε λεψηεξνπο ππνινγηζκνχο» ην θφζηνο ηνπ πξνζεγγίδεη ηα επξψ, «νπφηε ε ΜΠΔ... ζα έπξεπε λα δηεμαρζεί απφ κειεηεηή κε πηπρία κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο». Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο, δεδνκέλνπ φηη νη αηηνχληεο δελ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο πεξί ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ελψ, αληηζέησο, ζην ππ αξηζ. 824/ έγγξαθν ηνπ Δπαξρείνπ Νάμνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε επξψ. 19. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη φηη ε κειέηε, βάζεη ηεο νπνίαο δεκνπξαηήζεθε ην επίκαρν έξγν, «αθίζηαηαη νπζησδψο θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή» απφ ηελ κειέηε, ε νπνία

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα