ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 1 από 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 1 από 11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΕΝΘ/ΕΣΕ) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Σοφία Πολυχρονέα ικηγόρος Νοµικός Σύµβουλος, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων / Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Αθήναι, 15 Νοεµβρίου 2013 ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 1 από 11

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εθνική στρατηγική και ο Οδικός Χάρτης για τη ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και µέσων όπως αυτό της ηλεκτρονικής συναλλαγής και εν γένει του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η παγκόσµια παρουσία του ιαδικτύου που καταλύει τα σύνορα και δηµιουργεί µία νέα κοινή αγορά, προσβάσιµη από κάθε γωνιά του πλανήτη, η απο λοποίηση όλων των αντικειµένων και τέλος η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι της συναλλαγής που τροποποιεί πλήρως τα υφιστάµενα συναλλακτικά ήθη, καθιστούν επιτακτική σήµερα τη ύπαρξη σύγχρονων προτύπων επικοινωνίας παράλληλα µε τη υιοθέτηση ξεκάθαρων νοµοθετικών ρυθµίσεων για τα ζωτικά ζητήµατα των ψηφιακών συναλλαγών, τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. Καθίσταται εποµένως κατανοητό ότι η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (e-government) όπως ορίζεται η χρήση των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών στη ηµόσια ιοίκηση, σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, αποτελεί πρώτιστο µέληµα προς τη κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών και την ενδυνάµωση των δηµοκρατικών διαδικασιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση διακρίνεται σε τρία επίπεδα συναλλαγής: α) της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες β) της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και γ) των συναλλαγών µεταξύ των ιδίων των δηµόσιων Αρχών και υπηρεσιών µεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπα κή Ένωση και κάθε κράτος µέλος υλοποιούν σταδιακά µια συντονισµένη προσπάθεια, ώστε να τεθούν σταθερές νοµικές βάσεις που δηµιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα ανοίξει το δρόµο για τη πλήρη αποδοχή τους, εξαλείφοντας διοικητικά και νοµικά εµπόδια. Μέσα από την επισκόπηση της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, το παρόν παραδοτέο που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΟΕΝΘ/ΕΣΕ στοχεύει στην καταγραφή της νοµοθετικής βάσης του ηλεκτρονικώς συναλλάσσεσθαι στη χώρα µας και στην αποτύπωση της προόδου που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τοµέα αυτό. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 2 από 11

3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ηλεκτρονικό Εµπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Πρόταση Οδηγίας στις 24 Σεπτεµβρίου 2002 για τη τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για ορισµένες µορφές εταιρειών Κανονισµός 44/2001 ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία ( σε αντικατάσταση της Σύµβασης των Βρυξελλών), άρθρο 23 παρ. 2 που αναγνωρίζει το κύρος της ηλεκτρονικής υπογραφής σε συµφωνίες παρέκτασης της διεθνούς δικαιοδοσίας Απόφαση της Επιτροπής (2001) για την έγκριση ενός παγκόσµιου δικτύου (Identrus) για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών και άλλων συναλλαγών ηλεκτρονικού εµπορίου Απόφαση 2000/709 της Ευρωπα κής Επιτροπής για τους φορείς ελέγχου και συµµόρφωσης των διατάξεων δηµιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής στους όρους ασφαλείας του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 99/93 ΕΚ Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8 ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά Οδηγία 1999/93 ΕΚ του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές Οδηγία 98/94/ ΕΚ του Ευρωπα κού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στη παροχή πρόσβασης υπό όρους Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/34/ΕΚ για τη καθιέρωση µίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά στα δίκτυα και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Οδηγία 2002/21/ΕΚ για το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Οδηγία 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Οδηγία 2002/19/ΕΚ για την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες Οδηγία 96/2/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 3 από 11

4 Η πρόοδος της Ελλάδας προς την επίτευξη της ηλεκτρονικής συναλλαγής Η ελληνική έννοµη τάξη προσπαθεί να προσαρµοστεί στις προσταγές της νέας εµπορικής και διοικητικής πραγµατικότητας κυρίως µε την προσαρµογή των ευρωπα κών νοµοθετηµάτων στο εσωτερικό δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι υφίστατο σοβαρή καθυστέρηση στην υιοθέτηση κάποιων συνολικών ρυθµίσεων, σήµερα αρχίζει και παίρνει µορφή το νοµοθετικό εκείνο πλαίσιο που ευνοεί την άνθηση του ηλεκτρονικώς συναλλάσσεσθαι. Συγκεκριµένα, η Ελληνική ηµοκρατία έχει υιοθετήσει τις εξής Οδηγίες στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης : Ηλεκτρονικό εµπόριο - Ηλεκτρονικές υπογραφές Προεδρικό διάταγµα (Π ) 131/2003, προσαρµογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ σχετικά µε ορισµένες πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά. Π 342/2002 για την διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ, ΟΤΑ ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων Ν. 3037/2002 για την απαγόρευση των παιγνίων και η από σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Π 388/2002 για τις διαφορές που υπόκεινται στην µόνιµη διαιτησία της ΕΕΤΤ Κανονισµός ΕΕΤΤ 248/71 για την Παροχή Πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής Π 150/ 2001 Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές Π 39/2001 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ& 98/48/ΕΚ Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ΦΕΚ 453/Τ. Β / ) Ν. 2672/ 1998 ( Άρθρο 14) για τη διακίνηση εγγράφων µεταξύ ηµοσίου, ΝΠ και ΟΤΑ και ιδιωτών µε ηλεκτρονικά µέσα ( τηλεοµοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Στο άρθρο αυτό για πρώτη φορά αναφέρεται ο ορισµός της ψηφιακής υπογραφής και στη συνέχεια στην παράγραφο 19 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος που θα καθορίζει τις προ ποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης, διακίνησης, διαχείρισης και διασφάλισης της ψηφιακής υπογραφής, τις προ ποθέσεις παροχής και το περιεχόµενο των υπηρεσιών πιστοποίησης και άλλα συναφή ζητήµατα. Υπουργική Απόφαση αρ. 1342/1997 για το Μητρώο Προµηθευτών του Αρ 4 για τις συµβάσεις που συνάπτονται από απόσταση Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και ειδικότερα Αρ 4 για τις συµβάσεις που συνάπτονται από απόσταση. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 4 από 11

5 Βασικές εφαρµογές διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών & των επιχειρήσεων µε τη ιοίκηση ERMIS.gov.gr - Εθνική Πύλη ηµόσιας ιοίκησης {(Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138)} Η Εθνική Πύλη ηµόσιας ιοίκησης ΕΡΜΗΣ αποτελεί την ενιαία κυβερνητική διαδικτυακή πύλη της ηµόσιας ιοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η πύλη παρέχει ολοκληρωµένη ενηµέρωση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σχετικά µε όλες τις συναλλαγές τους µε την ηµόσια ιοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές) και σηµαντικό αριθµό εφαρµογών ηλεκτρονικών συναλλαγών και κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: α) Παροχή πληροφοριών Η παροχή πληροφοριών αφορά την ολοκληρωµένη συλλογή και οργάνωση της απαιτούµενης πληροφορίας από το σύνολο της ηµόσιας ιοίκησης και την διάθεσή της στο ιαδίκτυο για την αξιόπιστη ενηµέρωση πολιτών και επιχειρήσεων όσον αφορά στις συναλλαγές τους και στην αλληλεπίδρασή τους µε τον κρατικό µηχανισµό. β) ιαλειτουργικότητα Ο ΕΡΜΗΣ παρέχει τις απαραίτητες υποδοµές για την πλήρη υποστήριξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφορικών συστηµάτων της ηµόσιας ιοίκησης που συνδέεται και µε την ανάπτυξη εφαρµογών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών από ένα κεντρικό σηµείο. Οι εγγεγραµµένοι χρήστες του ΕΡΜΗ µπορούν να αξιοποιήσουν ένα µεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να παραλάβουν στην ηλεκτρονική θυρίδα τους τη σχετική βεβαίωση/ πιστοποιητικό. γ)ασφάλεια συναλλαγών Η πύλη παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σε κάθε επίπεδο µε την χρήση κλιµακούµενων µεθόδων ψηφιακής αυθεντικοποίησης. Ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων που διακινούνται στα πλαίσια της υποβολής της εκάστοτε υπηρεσίας, ο ΕΡΜΗΣ υποστηρίζει διαφορετικά επίπεδα ταυτοποίησης των πολιτών και επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα: Υπηρεσίες για τις οποίες προσφέρεται µόνο πληροφόρηση για την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν απαιτούν κάποιο αναγνωριστικό ταυτοποίησης (είναι διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες του ERMIS εγγεγραµµένους ή όχι). Υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης, απαιτείται απλή εγγραφή του χρήστη και χρήση του ονόµατος χρήστη (username) / συνθηµατικού (password) που του παρέχεται. Υπηρεσίες για τις οποίες προσφέρεται πλήρης ηλεκτρονική διεκπεραίωση, απαιτείται εγγραφή του χρήστη και φυσική ταυτοποίησή του (µόνο µία φορά) σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 5 από 11

6 Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα υποστηρίζεται η δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη µέσω ψηφιακών πιστοποιητικών που θα χρησιµοποιηθούν για ψηφιακή υπογραφή, αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (e-customs) Το ηλεκτρονικό τελωνείο στοχεύει στην παροχή διαλειτουργικών τελωνειακών συστηµάτων, προσβάσιµων στους οικονοµικούς φορείς σε ολόκληρη την Κοινότητα µε αντικατάσταση των τελωνειακών διαδικασιών που σήµερα βασίζονται στο χαρτί, µε αντίστοιχες διασαφήσεις ηλεκτρονικής µορφής σε όλο το εύρος της ΕΕ, δηµιουργώντας έτσι ένα πιο αποτελεσµατικό, απλούστερο και σύγχρονο τελωνειακό περιβάλλον. ιπλός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και η διευκόλυνση του εµπορίου. ICIS-net Στην Ελλάδα, σε εφαρµογή των εθνικών δεσµεύσεων που προβλέπονται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και της ενσωµάτωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας, ολοκληρώνεται η θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Τελωνείων (ICISnet). Έτσι πλέον η υποβολή της ιασάφησης, της ήλωσης ΕΦΚ και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών και εγγράφων, θα γίνεται ηλεκτρονικά στα Τελωνεία, µε συνέπεια τη σηµαντική βελτίωση και απλούστευση των τελωνειακών συναλλαγών, διαδικασιών και διατυπώσεων. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου, ως έργου ύψιστης προτεραιότητας και αναγκαίου αναπτυξιακού εργαλείου, έχει τεθεί ο στόχος για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών όλων των Υποθηκοφυλακείων και Συµβολαιογραφείων, ώστε οι νέες καταχωρίσεις στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων πράξεις να αποστέλλονται/µεταφέρονται στο Κτηµατολόγιο µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας έως το έτος Με το νόµο 4164/2013 (ΦΕΚ Α ) και ειδικότερα µε τα άρθρα 2 και 3 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των νόµων 2664/1998 και 2308/1995 αντίστοιχα, και προβλέφθηκαν ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, για την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραφέων πράξεων (συµβολαιογραφικών εγγράφων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.). Συγκεκριµένα, προβλέφθηκε: α) Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων στα κτηµατολογικά βιβλία καθώς και η ηλεκτρονική πληρωµή των προβλεπόµενων κατά την κείµενη νοµοθεσία τελών και δικαιωµάτων για την εγγραφή τους (άρθρο 14 παρ. 1 ν. 2664/1998), β) η ηλεκτρονική διακίνηση τόσο των αιτηµάτων για την έκδοση και χορήγηση των προβλεπόµενων στην ίδια διάταξη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα τηρούµενα στα Κτηµατολογικά Γραφεία στοιχεία, όσο και των εκδιδόµενων εν λόγω ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 6 από 11

7 στοιχείων, καθώς και η ηλεκτρονική πληρωµή των προβλεπόµενων κατά την κείµενη νοµοθεσία τελών και δικαιωµάτων για την έκδοσή τους (άρθρο 22 παρ.1 ν. 2664/1998), γ) η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στα Γραφεία Κτηµατογράφησης στις περιοχές που έχει ήδη ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων µέσω της ειδικής εφαρµογής της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», η οποία θα επιτρέπει την απευθείας καταχώριση των στοιχείων των δηλούµενων δικαιωµάτων τους καθώς και των ακινήτων, στα οποία αναφέρονται αυτά σε ψηφιακή µορφή, ώστε να καθίσταται δυνατή η εισαγωγή τους στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (άρθρο 13 α παρ. 1 ν. 2308/1995) δ) η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραφέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων (π.χ. συµβολαιογραφικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.) και των τυχόν συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραµµάτων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µέσω ειδικής εφαρµογής και στις περιοχές που δεν έχει ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων (άρθρο 1 παρ. 4 ν. 2308/1995). Παράλληλα, προβλέφθηκε η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µε σκοπό την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων και ανταλλαγής δεδοµένων µε σύγχρονα τεχνικά µέσα. Η πιλοτική εφαρµογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης των συµβολαιογραφικών πράξεων στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του τρέχοντος έτους, και θα περιλαµβάνει: α) τη συµπλήρωση και την ηλεκτρονική διαβίβαση για κάθε συµβολαιογραφική πράξη που θα αφορά σε εµπράγµατη δικαιοπραξία επί ακινήτου εντός της επικράτειας, εντύπου µε τον τίτλο: «ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ», που θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία : Στοιχεία συµβολαίου (αριθµός, ηµεροµηνία, είδος πράξης), στοιχεία προσώπων που συναλλάσσονται (π.χ. πωλητές/αγοραστές, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, Α Τ, ΑΦΜ), στοιχεία αξίας συναλλαγής και αντικειµενικής αξίας, στοιχεία θέσης του ακινήτου, αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο και β) την διαβίβαση από το συµβολαιογράφο σε ηλεκτρονική µορφή, του ψηφιακού υπογραµµένου αντιγράφου της οικείας συµβολαιογραφικής πράξης. Σε πλήρη παραγωγική λειτουργία µετά και την έκδοση των απαιτούµενων κανονιστικών πράξεων και υπουργικών αποφάσεων για την ολοκληρωµένη λειτουργία του συστήµατος αναµένεται να τεθεί έως το Ήδη, παρέχονται ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) προς τους πολίτες που επιθυµούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά και µε την δηµιουργία προσωπικού κωδικού έχουν την δυνατότητα : α) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ήλωση του Νόµου 2308/1995 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, β) να ελέγξουν τα προσωρινά κτηµατολογικά στοιχεία της ανάρτησης, γ)να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίρρηση κατά του περιεχοµένου του δασικού χάρτη, δ) να καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη µέσω πιστωτικής κάρτας, ε)να σαρώσουν ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 7 από 11

8 όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τη ήλωση/ Αντίρρησή τους και να εκτυπώσουν τα σχετικά έγγραφα µετά την υποβολή τους. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Στην παρούσα φάση η χρήση της ηλεκτρονικής συναλλαγής εξελίσσεται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, επέκταση του συστήµατος της πληροφορίας σε ευρύτερες οµάδες δικαστών, νοµικών επιστηµόνων και υπαλλήλων και λειτουργών της ιοικήσεως. εύτερον, άµεση επικοινωνία µε τη ιοίκηση και εν συνεχεία και µε τους διαδίκους, χρησιµοποιώντας την δυνατότητα ηλεκτρονικής επιδόσεως εγγράφων - στην αρχή δικαστικών αποφάσεων - µε εγγύηση ασφαλείας την ηλεκτρονική, ψηφιακή υπογραφή( Ν. 4055/2012) ΣΑ (πιστοποιηµένη Αρχή) και ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως διαπιστευµένη Αρχή Εγγραφής από το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, δηµιούργησε την απαραίτητη υποδοµή, µίας στάσης, για τη χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών στα µέλη του, η οποία αποτελεί προ πόθεση για τη συνολική υλοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων. Π. 150/2013 (ΦΕΚ Α 234/ ) Η ηλεκτρονική κατάθεση των προτάσεων και των σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών µέσων και διαδικαστικών εγγράφων) στοχεύει στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, στην αποσυµφόρηση των υπηρεσιών τους, στην απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης προτάσεων και σχετικών εγγράφων αλλά και πληρωµής των προβλεπόµενων πόρων, καθώς και στη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους. Οι αρχές και προ ποθέσεις στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση είναι οι ακόλουθες: α. Καθιέρωση ενιαίου συστήµατος ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. β. Χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής. γ. ιασφάλιση της διαφάνειας, του ελέγχου της ορθότητας της διαδικασίας, της αξιοπιστίας κάθε επί µέρους ενέργειας και της εξατοµικευµένης ενηµέρωσης όλων των εµπλεκόµενων φυσικών προσώπων και φορέων. δ. ιασφάλιση της συνέχειας της παρεχόµενης υπηρεσίας, µε την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης και την άσκηση ενδίκων µέσων. ε. Τεχνική υποστήριξη από τους εµπλεκόµενους φορείς των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατάθεσης. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 8 από 11

9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ο νοµοθέτης προέβλεψε µε τις διατάξεις των άρθρων και 74 του Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/ << ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής>>) την χρήση ηλεκτρονικών µέσων στη δικονοµική διαδικασία του Συµβουλίου της Επικρατείας, των Τακτικών ιοικητικών ικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντιστοίχως. Στις 13 Νοεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας η πρώτη ηλεκτρονική επίδοση εγγράφου µε χρήση ψηφιακής υπογραφής. Ειδικότερα, επιδόθηκε, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δικαστική απόφαση του ικαστηρίου προς το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ψηφιακά υπογεγραµµένη, και η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την άµεση επιστροφή του σχετικού αποδεικτικού επιδόσεως, επίσης ψηφιακά υπογεγραµµένου εκ µέρους του εξουσιοδοτηµένου για την παραλαβή προσώπου, από το Υπουργείο. e-πολεο ΟΜΙΑ (ΤΕΕ Πιστοποιηµένη αρχή) Το σύστηµα της Ηλεκτρονικής Πολεοδοµίας, το οποίο λειτουργεί στις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες καλύπτει τρεις βασικές λειτουργικές περιοχές των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών: 1. Πρωτόκολλο και ιαχείριση Εγγράφων : Το σύστηµα καλύπτει τις διαδικασίες του Πρωτοκόλλου από την πρωτοκόλληση των αιτήσεων οποιασδήποτε µορφής έως την εσωτερική διακίνηση παρακολούθηση των εγγράφων που αφορούν υποθέσεις της υπηρεσίας. 2. ιαχείριση και Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών : Το σύστηµα καλύπτει την ιαχείριση και Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών από την κατάθεση του φακέλου και την επεξεργασία του, µέχρι την έκδοση οικοδοµικής άδειας. 3. ιαχείριση Αυθαιρέτων Επικίνδυνων Κατασκευών Υγρασιών : Το σύστηµα καλύπτει τις διαδικασίες που αφορούν στην ιαχείριση των Αυθαιρέτων Επικινδύνων Κτισµάτων και των Υγρασιών, από την κατάθεση των καταγγελιών για αυθαίρετα και επικίνδυνα κτίσµατα έως την επιβολή προστίµων και έκδοση χρηµατικών καταλόγων. TAXISNET Σηµαντική και ίσως η κορυφαία εφαρµογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η διαδικτυακή εφαρµογή της φορολογικής Αρχής, η οποία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί πλήρως από το Καθόσον όµως, οι εφαρµογές που προστίθενται καθηµερινά αυτή την περίοδο πολλαπλασιάζονται µε την λειτουργική ένταξη της τρίτης γενιάς της πλατφόρµας στο δίκτυο του TAXISNET, η αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχει θα καθίστατο ανεπίκαιρη σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Φιλοδοξία της ΟΕΝΘ/ΕΣΕ είναι να υλοποιηθεί στη δεύτερη έκδοση του παραδοτέου, καθώς σχετικά σύντοµα σχεδόν όλες οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τη φορολογική Αρχή θα γίνονται αποµακρυσµένα και θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 9 από 11

10 Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητήρια ΚΕΠ (Ν. 3419/2005, Ν. 3853/2010) Η θεσµοθέτηση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νοµικών µορφών των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση του ρόλου των επιµελητηριακών φορέων µέσω της µετεξέλιξης τους σε «υπηρεσίες µίας στάσης (Υ.Μ.Σ.)» (one-stop-shop), αλλά και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, που διευκολύνει τη µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών δηµιουργίας ή µεταβολής µιας επιχείρησης, αλλά και έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών «εταιρικής ενηµερότητας» για όλες σχεδόν τις συναλλαγές µιας εταιρείας σε ένα ενιαίο περιβάλλον αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υπηρεσία «ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών» που κατά περίπτωση απαιτούνται για την καταχώριση µεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτηµάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις µεταβολές, πληρωµές των τελών, µέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρµες) και µε ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ., που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες α) διαβίβασης των δικαιολογητικών των ΑΕ στις Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται, β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των Περιφερειών, γ) οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η διαβίβαση τους στο Φ.Ε.Κ. Στην παρούσα φάση, παρέχεται η δυνατότητα οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή µορφή, µε ηλεκτρονικά µέσα και µε χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή τα νοµίµως υπογεγραµµένα δικαιολογητικά υποβάλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα (σε µορφή ασφαλούς pdf µη επεξεργάσιµου), απαιτείται όµως και η υποβολή σε έντυπη µορφή. Η επικείµενη ανάδειξη των Επιµελητηρίων σε ενδιάµεσους παρόχους για την πιστοποίηση της ψηφιακής υπογραφής προς τις επιχειρήσεις σε συνδυασµό µε την πλήρη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. θα δηµιουργήσει τις προ ποθέσεις για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίου τοµέα µε σηµαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές. ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 10 από 11

11 Σηµ.1: Το παρόν παραδοτέο περιλαµβάνει ενηµέρωση των διατάξεων µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωση της σύνταξής του και υπόκειται σε προσθήκες, αναθεωρήσεις και εν γένει ενηµερώσεις ανά πάσα στιγµή. Σηµ.2: Στη διαµόρφωση της τελικής µορφής του παραδοτέου συνεργάστηκε η Μαρία Καββαλάκη, τελειόφοιτος του Νοµικού Τµήµατος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επικοινωνία µε την ΟΕΝΘ/ΕΣΕ: Βασίλης Κ. Καραµητσάνης ικηγόρος E.M.L.E. Νοµικός Σύµβουλος Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τηλ φαξ κιν ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 11 από 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα