Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα η κυριότητα αποκτάται όταν η κτήση της είναι ανεξάρτητη από προϋπάρχον δικαίωμα άλλου δικαιούχου και γεννιέται στο πρόσωπο του δικαιούχου (π.χ. χρησικτησία). Παράγωγα η κυριότητα αποκτάται όταν η κτήση της στηρίζεται σε άλλο προϋπάρχον δικαίωμα άλλου δικαιούχου (π.χ. διαθήκη). Α) Παράγωγη κτήση κυριότητας ακινήτου: Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτούνται α) μεταβιβαστική συμφωνία και β) μεταγραφή (ΑΚ 1033). Η μεταβιβαστική συμφωνία είναι εμπράγματη (εκποιητική) σύμβαση, τυπική (για την έγκυρη δηλαδή κατάρτισή της απαιτείται η τήρηση τύπου, και μάλιστα συμβολαιογραφικού εγγράφου), αιτιώδης (ο λόγος δηλαδή για τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση - 1 -

2 πρέπει να είναι νόμιμος, πρέπει με άλλα λόγια να υπάρχει νόμιμη και έγκυρη αιτία) και συνάπτεται μεταξύ του μεταβιβάζοντος κυρίου και του αποκτώντος. Ο μεταβιβάζων πρέπει να είναι κύριος του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και να έχει την εξουσία διαθέσεως του δικαιώματός του της κυριότητας, ενώ ο τύπος που τηρείται είναι το συμβολαιογραφικό έγγραφο, και μάλιστα με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αν δεν τηρηθεί αυτός ο τύπος. Νόμιμη αιτία καλείται συνήθως η εκπλήρωση ενοχικής υποχρέωσης για τη μεταβίβαση της κυριότητας (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή), αλλά μπορεί να είναι και άλλο γεγονός που θεμελιώνει την υποχρέωση της μεταβίβασης, όπως π.χ. διαθέτης που επιβάλλει στον κληρονόμο κληροδοσία ακινήτου υπέρ του κληροδόχου). Κάθε ελάττωμα (π.χ. ακυρότητα) της νόμιμης αιτίας οδηγεί και σε αντίστοιχο ελάττωμα της μεταβίβασης. Μεταγραφή είναι η καταχώρηση της μεταβιβαστικής συμφωνίας στο δημόσιο βιβλίο των μεταγραφών της περιφέρειας στην οποία κείται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Η κυριότητα δεν επέρχεται στον δικαιούχο μέχρι να γίνει η μεταγραφή. Η σύναψη της μεταβιβαστικής συμφωνίας μπορεί να γίνει και με αντιπρόσωπο, οπότε η σχετική πληρεξουσιότητα απαιτείται να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (ΑΚ 217 παρ. 2), όπως και αν καταρτισθεί προσύμφωνο για μεταβίβαση ακινήτου (ΑΚ 166). Αν η μεταβιβαστική συμφωνία περιλαμβάνει αίρεση ή προθεσμία (διαλυτική ή αναβλητική), πρέπει και αυτή να μεταγραφεί. Παράδοση της νομής δεν απαιτείται για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου. Η ακύρωση λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής μεταγραφείσας σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, δεν ασκεί επιρροή στα εμπράγματα δικαιώματα που τρίτοι απέκτησαν πάνω σε αυτό (ΑΚ 1204). Β) Παράγωγη κτήση κυριότητας κινητού: Τα κινητά, όπως και τα ακίνητα, μεταβιβάζονται με σύμβαση μεταβίβασης, η δε κτήση κινητού με σύμβαση ρυθμίζεται στα άρθρα 1034 επ. Απαιτούνται α) μεταβιβαστική συμφωνία και β) παράδοση της νομής του πράγματος από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα. Η μεταβιβαστική συμφωνία είναι εμπράγματη σύμβαση, άτυπη, αναιτιώδης και συνάπτεται μεταξύ του μεταβιβάζοντος κυρίου και του αποκτώντος. Η εμπράγματη σύμβαση έπεται της υποσχετικής (π.χ. πώληση), για την εκπλήρωση της οποίας γίνεται, στην πράξη όμως συνήθως καταρτίζονται συγχρόνως. Περάτωση της εμπράγματης σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας κινητού επέρχεται όταν λάβουν χώρα και τα δύο συστατικά της στοιχεία, δηλαδή συμφωνία και παράδοση, τα οποία μπορεί να συμπίπτουν χρονικά ή το ένα να προηγείται του άλλου. Η μεταβιβαστική συμφωνία είναι, όπως προαναφέρθηκε, άτυπη, εκτός αν ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά, σε πολλές δε περιπτώσεις μπορεί να καταρτισθεί και σιωπηρά, όταν συμπίπτει με την παράδοση της νομής, όπως π.χ. συμβαίνει με την πώληση κάποιου κινητού πράγματος. Η εμπράγματη συμφωνία είναι κατ αρχήν αναιτιώδης, το κύρος της δηλαδή δεν εξαρτάται από το κύρος ή την ύπαρξη της υποσχετικής δικαιοπραξίας, γίνεται όμως δεκτό ότι αν τα μέρη όρισαν ότι το κύρος της τελευταίας είναι όρος του κύρους και της πρώτης, τότε ελαττώματα της υποσχετικής καθίστανται ελαττώματα και της εμπράγματης συμφωνίας. Επίσης, το κύρος της εμπράγματης συμφωνίας επηρεάζεται όταν η υποσχετική αντιβαίνει στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178 και 179) ή όταν η υποσχετική δικαιοπραξία αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη (ΑΚ 174) και συνάγεται ότι η διάταξη αφορά και την εμπράγματη σύμβαση. Η αρχή του αναιτιώδους της εμπράγματης συμφωνίας διασπάται και στην περίπτωση κατά την οποία η υποσχετική δικαιοπραξία και η - 2 -

3 εμπράγματη σύμβαση συνάπτονται συγχρόνως και το πρόβλημα κύρους της πρώτης (π.χ. δικαιοπρακτική ανικανότητα) αφορά και τη δεύτερη. Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού μπορεί να γίνει και με εκχώρηση της διεκδικητικής αγωγής (ΑΚ 1035), όταν ο κύριος δεν έχει τη νομή του πράγματος (π.χ. λόγω κλοπής), οπότε εκχωρεί τη διεκδικητική αγωγή κατά του νομέα στον τρίτο που αποκτά την κυριότητα του κινητού. Η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας κινητού μπορεί να περιέχει και διαλυτική ή αναβλητική αίρεση ή προθεσμία. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής, οι καλόπιστοι τρίτοι που απέκτησαν κυριότητα από τον κύριο του ποίου ο τίτλος ακυρώθηκε, προστατεύονται κατά την ΑΚ 1036 επ. (βλ. παρακάτω). Κτήση κινητού παρά μη κυρίου υπάρχει στην περίπτωση κατά την οποία ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος, οπότε ο καλόπιστος τρίτος καθίσταται κύριος, παρά την έλλειψη κυριότητας του μεταβιβάζοντος (ΑΚ 1036), εκτός αν πρόκειται για κλοπιμαία ή απολωλότα κινητά (ΑΚ 1038), με την εξαίρεση της ΑΚ Με άλλα λόγια, προϋποθέσεις για την κτήση κινητού παρά μη κυρίου είναι: α) συμφωνία μεταβίβασης της κυριότητας, β) παράδοση της νομής του πράγματος στον αποκτώντα, γ) έλλειψη κυριότητας του μεταβιβάζοντος, δ) καλή πίστη του αποκτώντος. Καλόπιστη κτήση δεν μπορεί να υπάρχει στην περίπτωση της εκχώρησης της διεκδικητικής αγωγής της ΑΚ 1035, γιατί η ΑΚ 1036 παρ. 1, αναφέρεται μόνο στην ΑΚ Καλή πίστη του αποκτώντος υπάρχει όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΑΚ 1037, όταν δηλαδή ο αποκτών δεν γνωρίζει ή από βαριά αμέλεια αγνοεί ότι το κινητό πράγμα δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτόν που εκποιεί, ενώ συγχρόνως απαιτείται ο τρίτος να είναι καλόπιστος κατά τον χρόνο παράδοσης της νομής (ΑΚ 1036 παρ. 1), χωρίς να βλάπτει επιγενόμενη κακή πίστη. Η ΑΚ 1036 δεν εφαρμόζεται στα κινητά, των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε δημοσιότητα (π.χ. αυτοκίνητα, πλοία). Υπάρχει πάντως διχογνωμία για το αν η κτήση κινητού παρά μη κυρίου είναι πρωτότυπη ή παράγωγη κτήση. Γ) Πρωτότυπη κτήση κυριότητας ακινήτου i) Χρησικτησία Χρησικτησία είναι πρωτότυπος κτήσεως κυριότητας κινητού ή ακινήτου από αυτόν που νέμεται το πράγμα για μακρό χρονικό διάστημα, και διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Τακτική χρησικτησία υπάρχει όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις (ΑΚ 1041, 1054, 1055): α) πράγμα δεκτικό χρησικτησίας, β) νομή του πράγματος, γ) καλή πίστη του χρησιδεσπόζοντος, δ) νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος, ε) πάροδος ορισμένου χρόνου. Κατ αρχήν, κάθε πράγμα είναι δεκτικό χρησικτησίας, εκτός αν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου κάποιο πράγμα χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο χρησικτησίας (ΑΚ 1054) ή εξηρημένο (ΑΚ 1055) της χρησικτησίας. Νομή ενός πράγματος καλείται η φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα που ασκείται διανοία κυρίου. Η νομή θα πρέπει να υπάρχει όλο τον χρόνο της χρησικτησίας

4 Καλή πίστη του χρησιδεσπόζοντος καλείται η πεποίθηση του νομέα που δεν οφείλεται σε βαριά του αμέλεια ότι έχει αποκτήσει την κυριότητα, και μάλιστα να έχει αυτήν την πεποίθηση κατά την κτήση της νομής (ΑΚ 1042, 1044). Νόμιμος τίτλος είναι, κατά μία γνώμη, ο τίτλος κυριότητας (το νομικό δηλαδή γεγονός που θεμελιώνει την κυριότητα του αποκτώντος) ο οποίος λόγω εσωτερικού ελαττώματος (π.χ. δικαιοπρακτική ανικανότητα μεταβιβάζοντος) δεν οδηγεί σε κτήση της κυριότητας. Κατά άλλη γνώμη, είναι ο τίτλος κυριότητας από παράγωγη κτήση, ο οποίος δεν άγει σε κτήση της κυριότητας λόγω του ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος. Νομιζόμενος τίτλος είναι, κατά μία γνώμη, ο τίτλος που δεν υπάρχει εξωτερικά, ο ανύπαρκτος, ενώ, κατά άλλη γνώμη, ο τίτλος που δεν υπάρχει εξωτερικά, ο οποίος είναι συγχρόνως και ελαττωματικός, χωρίς να ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό το ελάττωμα, όχι όμως και αν το ελάττωμα είναι η έλλειψη κυριότητας του δικαιοπαρόχου, γιατί στην περίπτωση αυτήν ο τίτλος είναι νόμιμος. Για τη θεμελίωση της χρησικτησίας αρκεί να υπάρχει είτε νόμιμος είτε νομιζόμενος τίτλος, καθώς και καλή πίστη του χρησιδεσπόζοντος ως προς τον τίτλο αυτόν (ΑΚ 1043 παρ. 1). Ο νόμος ορίζει ότι για τη θεμελίωση της χρησικτησίας απαιτείται και η πάροδος ορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο είναι νομή ακινήτου από τον χρησιδεσπόζοντα για 10 χρόνια και ο υπολογισμός του οποίου πραγματοποιείται κατά την ΑΚ 241 παρ. 1 για την έναρξη και την ΑΚ 243 για τη συμπλήρωση. Τα της αναστολής της χρησικτησίας ρυθμίζονται από την ΑΚ Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο χρησικτησίας, η οποία συνεχίζεται μετά την παύση της αναστολής. Η διακοπή της χρησικτησίας ρυθμίζεται από τις ΑΚ , μετά τη λήξη της οποίας ο χρόνος της χρησικτησίας υπολογίζεται εκ νέου από την αρχή. Η προσαύξηση χρόνου ρυθμίζεται από την ΑΚ 1051, αρκεί τόσο ο δικαιοπάροχος όσο και ο δικαιοδόχος να συγκεντρώνουν τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας (καλή πίστη, νόμιμο τίτλο, μεταγραφή). Σε περίπτωση κατά την οποία τα προσόντα αυτά συντρέχουν μόνο στο πρόσωπο του δικαιοδόχου, ο τελευταίος είναι χρησιδεσπόζων μόνο για τον δικό του χρόνο. Αποτέλεσμα της χρησικτησίας είναι ότι ο χρησιδεσπόζων γίνεται κύριος του ακινήτου με νέα και ανεξάρτητη κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία υπάρχει όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις (ΑΚ 1045): α) πράγμα δεκτικό χρησικτησίας, β) νομή του πράγματος και γ) πάροδος εικοσαετίας. Νόμιμος τίτλος και καλή πίστη δεν απαιτούνται. Διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς την προσαύξηση χρόνου, η οποία δεν υπάρχει στην έκτακτη χρησικτησία, παρά μόνο διαδοχή. ii) Προσκύρωση Προσκύρωση είναι η αφαίρεση κυριότητας από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η απονομή της σε άλλο με πράξη της αρμόδιας αρχής (ΑΚ 1056). Προσκύρωση υπάρχει στις εξής περιπτώσεις: - 4 -

5 α) Τακτοποίηση οικοπέδων: είναι η προσκύρωση μη άρτιων οικοπέδων σε γειτονικά ή τμήματα γειτονικών οικοπέδων από πλευράς αρμόδιας διοικητικής αρχής, ώστε να καταστούν άρτια. Πρόκειται για αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ ιδιώτη. β) Αναγκαστική απαλλοτρίωση: είναι η έναντι αποζημίωσης χάριν δημόσιας ωφέλειας αφαίρεση ιδιοκτησίας από ιδιώτη με μονομερή πράξη της Πολιτείας. Η απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή της αποζημίωσης σε εκείνον του οποίου η ιδιοκτησία απαλλοτριώνεται ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατάθεσης της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε ο μέχρι τότε κύριος χάνει την κυριότητα και τη νομή του απαλλοτριουμένου. γ) Αναδασμός: είναι η αφαίρεση κυριότητας αγροτεμαχίων μιας περιφέρειας και δημιουργίας νέων μεγαλύτερων αγροτεμαχίων, τα οποία αναδιανέμονται μεταξύ των αρχικών ιδιοκτητών. iii) Επιδίκαση Επιδίκαση είναι η απονομή κυριότητας με διαπλαστική (δημιουργική) δικαστική απόφαση (ΑΚ 1056). Περιπτώσεις επιδίκασης είναι: α) Ενοικοδόμηση (ΑΚ 1010) β) Κανονισμός ορίων (ΑΚ 1020 εδ. γ) γ) Αυτούσια δικαστική διανομή (ΑΚ ) iv) Προσαύξηση Περιπτώσεις προσαύξησης είναι: α) Πρόσχωση (ΑΚ 1069): είναι η πρόσθεση εδάφους από τον ποταμό λίγο λίγο και ανεπαίσθητα σε παραποτάμιο κτήμα. β) Πρόσκλυση (ΑΚ 1070): είναι η περίπτωση πρωτότυπης κτήσης κυριότητας ακινήτου κατά την οποία, αν από τη φορά του νερού του ποταμού αποσπάστηκε απότομα τμήμα γης από ένα κτήμα και ενώθηκε σε άλλο κτήμα της ίδιας ή της άλλης όχθης, η κυριότητα δεν χάνεται, αν μέσα σε ένα έτος ο κύριος επανακτήσει τη νομή του τμήματος που αποσπάστηκε ή εγείρει γι αυτό αγωγή. γ) Εγκαταλειφθείσα κοίτη ποταμού (ΑΚ 1072): είναι η κυριότητα που προκύπτει από προσαύξηση σε παραποτάμια κτήματα κοίτης ποταμού μη πλεύσιμου που εγκαταλείφθηκε. Η διάταξη αναφέρεται σε μη πλεύσιμο ποταμό, γιατί, αν είναι πλεύσιμος, η κοίτη του ανήκει στο Δημόσιο. v) Ποταμία νήσος Η ΑΚ 1071 ορίζει ότι το νησί που προέβαλε σε ποταμό μη πλεύσιμο ανήκει στους κυρίους των παραποταμίων κτημάτων. Αν ο ποταμός είναι πλεύσιμος, οι όχθες του είναι κοινόχρηστα πράγματα και ανήκουν στο Δημόσιο. Δ) Πρωτότυπη κτήση κυριότητας κινητού i) Χρησικτησία - 5 -

6 Για τη χρησικτησία κινητού ως τρόπο πρωτότυπης κτήσης κυριότητας κινητού ισχύουν κατ αναλογία όσα έχουν αναφερθεί και για τα ακίνητα, με τη διαφορά ότι ο χρόνος νομής για την τακτική χρησικτησία ακινήτου είναι τρία χρόνια (ΑΚ 1041). Με δεδομένη πάντως τη ρύθμιση του ΑΚ για την αναγνώριση της καλόπιστης κτήσης κινητού παρά μη κυρίου, η παραπάνω διάταξη έχει περιορισμένη πρακτική σημασία, οπότε ζήτημα χρησικτησίας προκύπτει όταν δεν υπάρχει καλόπιστη κτήση. ii) Επιδίκαση Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τα ακίνητα. iii) Ένωση συνάφεια Ένωση κινητού με ακίνητο υπάρχει αν κινητό ενωθεί με ακίνητο έτσι, ώστε να γίνει συστατικό του, η κυριότητα του ακινήτου εκτείνεται και στο κινητό (ΑΚ 1057). Συνάφεια (ένωση κινητών σε ενιαίο πράγμα) υπάρχει αν κινητά που ανήκουν σε διαφορετικούς κυρίους ενωθούν έτσι, ώστε να γίνουν συστατικά ενιαίου πράγματος, οι έως τώρα κύριοί τους γίνονται συγκύριοι του πράγματος κατά μέρη που προσδιορίζονται από την αξία που έχουν τα πράγματα κατά τον χρόνο της ένωσης (ΑΚ 1058). iv) Σύμμειξη σύγχυση (ΑΚ 1059) Σύμμειξη υπάρχει όταν στερεά σώματα (συνήθως αντικαταστατά πράγματα) αναμειγνύονται μεταξύ τους. Σύγχυση υπάρχει όταν ρευστά ή αεριώδη αναμειγνύονται μεταξύ τους. v) Ειδοποιία Ειδοποιία είναι η δημιουργία νέου κινητού πράγματος με επεξεργασία ή μετάπλαση αλλότριας ύλης (ΑΚ 1061 παρ. εδ. α). vi) Κατάληψη αδεσπότων Αδέσποτα είναι τα κινητά στα οποία δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα κυριότητας, όπως τα άγρια ζώα και τα εγκαταλελειμένα. Προκειμένου ένα πράγμα να καταστεί αδέσποτο, απαιτείται εγκατάλειψη, δηλαδή εγκατάλειψη της νομής και της κατοχής του κινητού από τον κύριο και πρόθεση του κυρίου να παραιτηθεί από την κυριότητα. Η κατάληψη αδεσπότου προσπορίζει στον καταλαμβάνοντα την κυριότητα του πράγματος (ΑΚ 1075). vii) Εύρεση απολωλότος κτήση θησαυρού Απολωλός είναι το κινητό που, χωρίς να είναι αδέσποτο, δεν ανήκει στη νομή κανενός, η δε εύρεσή του συνίσταται στην ανακάλυψη και ανάληψη του απολωλότος. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της ΑΚ 1081 και της ΑΚ 1088, οπότε και ορίζεται η πρωτότυπη κτήση κυριότητας απωλολότος από τον ευρέτη. Κτήση θησαυρού είναι επίσης πρωτότυπος τρόπος κτήσης κινητού και ρυθμίζεται στην ΑΚ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥΣ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ Τον κορμό του Ιδιωτικού Δικαίου αποτελεί το Αστικό Δίκαιο. Το Αστικό Δίκαιο δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ *

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * Ηλίας Κωτσάκης τέως Πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και ωδεκανήσου ιάγραµµα Ι. ικαιώµατα και αντικείµενα χωριστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο)

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων

Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων Η εκµίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήµατος των ενοικίων των ακινήτων Επιµέλεια : ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1. ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 Τα ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα