ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος"

Transcript

1 ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο ψ ή φ ι α ι δ ά κ τ ω ρ Ν ο µ ι κ ή ς Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο ύ Π α ν / µ ί ο υ Α θ η ν ώ ν Έννοια επικαρπίας Επικαρπία είναι το εµπράγµατο δικαίωµα της προσωπικής δουλείας που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση αλλότριου πράγµατος, διατηρούµενης της ουσίας αυτού ακέραιας και εντάσσεται στο σύστηµα των εµπραγµάτων δικαιωµάτων και µάλιστα των προσωπικών δουλειών (άρθρο 1142 επ.ακ) µε συνέπεια να επισύρει την εφαρµογή των γενικών κανόνων των εµπραγµάτων δικαιωµάτων.το περιεχόµενό της επικαρπίας είναι, εφ όσον από τη συστατική της πράξη δεν προκύπτει κάτι άλλο, η πλήρης,δηλαδή η καθολική άσκηση εξουσιών της κυριότητας, η οποία στο εξής καθίσταται ψιλή. Εξουσίες του επικαπρωτή Από τις διατάξεις των άρθρων 1142 και 1147 Α.Κ. προκύπτει ότι το εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας παρέχει στον επικαρπωτή την απόλυτη σωµατική εξουσία επί του πράγµατος η οποία έναντι µεν του τρίτου ασκείται γι αυτόν και έχει περιεχόµενο τις περισσότερες χρησιµότητες του πράγµατος, έναντι δε του ψιλού κυρίου ασκείται από τον επικαρπωτή ως αντιπρόσωπό του. Στα πλαίσια της εξουσίας αυτής δικαιούται ο επικαρπωτής στην άµεση χρησιµοποίηση και αποκόµιση όλων αυτών των ωφεληµάτων εκ του πράγµατος προς θεραπεία των αναγκών του, είτε αµέσως, είτε µε εκµίσθωση υπό τους όρους που θα κρίνει ελευθέρως ο ίδιος, χωρίς να

2 απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση των ενεργειών του από τον ψιλό κύριο (Α.Π. 799/1987 ΕΕΝ (1988) σ.342). Το εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας αλλοτρίου πράγµατος παρέχει µεν εις τον επικαρπωτή την εξουσία να χρησιµοποιεί και να καρπώνεται τούτο όπως ο κύριος αυτού, πλην όµως δεν αποκλείται εκ του νόµου, όπως κατά τη σύσταση της επικαρπίας ή και µεταγενεστέρως κατά τη διάρκεια αυτής κατόπιν συµφωνίας των µερών κατ άρθρο 361 Α.Κ. (κυρίου δηλαδή και επικαρπωτού ) να εξαιρεθούν της επικαρπίας ορισµένες εξουσίες του επικαπρωτού και παραµείνουν εις τον κύριον του πράγµατος (περιτετµηµένη επικαρπία ). Ωσαύτως και οι κατά νόµον υποχρεώσεις του επικαρπωτού δύνανται τόσο κατά τη σύσταση επικαρπίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής να τροποποιηθούν ή και να αναιρεθούν υπέρ και κατά του επικαρπωτή,εντός πάντοτε ορισµένων ορίων, ώστε να µην αναιρείται η προεκτεθείσα έννοια του περιεχοµένου της επικαρπίας 1. Ο επικαρπωτής προς προστασίαν της οιονεί νοµής του έχει τας αγωγάς της νοµής περί αποβολής ή διαταράξεως ( άρθρο 996 Α.Κ.). Επί προσβολής του δικαιώµατος της επικαρπίας εφαρµόζονται αναλόγως οι περί προστασίας κυριότητας διατάξεις ( άρθρο 1173 Α.Κ.). Ο κύριος, ο επικαρπωτής, ο νοµεύς και ο οιονεί νοµεύς καθώς περί πάσης άλλης εννόµου σχέσεως, δύνανται να εγείρουν αναγνωριστικήν αγωγή περί αναγνωρίσεως του δικαιώµατός των ( άρθρον 70 ΚΠολ ) 2 Σύσταση επικαρπίας Η επικαρπία σύµφωνα µε το άρθρο 1143 του Α.Κ. συνιστάται µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία κινητών ή ακινήτων και για τη µεταβίβαση της κυριότητάς τους µε συµφωνία, εφαρµόζονται αναλόγως και για τη σύσταση επικαρπίας πάνω σ αυτά. Επειδή κατ άρθρο 1143 Α.Κ. η επικαρπία αποκτάται και διά χρησικτησίας τακτικής ή εκτάκτου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των περί κτήσεως κυριότητας δια χρησικτησίας διατάξεων. Επικαρπία µπορεί να συσταθεί και σε ιδανικό µέρος του πράγµατος και στο λοιπό ιδανικό µέρος του πράγµατος µπορεί να συσταθεί επικαρπία υπέρ 1 Μπαλή Εµπ ίκαιο παρ. 173 σελ. 376, Τούση Εµπ. Β 1964 σελ. 523, 528, 529) 2 ΕφΑθ 2747/1981 Αρµ (1982) σελ

3 άλλου. Επιπτρέπεται δηλαδή να είναι συνεπικαρπωτές καθένας κατά συγκεκριµένο ιδανικό ποσοστό πάνω στο ίδιο πράµγα περισσότεροι του ενός (Βλ. Γ. Μπαλή ο.π. παρ. 153 αρ. 5 σελ. 342) 3. Για τη σύσταση επικαρπίας πάνω σε ακίνητο απαιτείται η σχετική συµφωνία να γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και να υποβληθεί σε µεταγραφή. Κατ άρθρο 1192 ΑΚ µεταγράφονται στο γραφείο µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου 1. Οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές, µε τις οποίες συνινστάται, µετατίθεται, καταργείται εµπράγµατο δικαίωµα ( εµπράγµατες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα 2. οι επιδικάσεις ή οι προσκυρώσεις που γίνονται από την αρχή ή οι κατακυρώσεις κυριότητας ή εµπραγµάτου δικαιώµατος πάνω σε ακίνητα 3. οι εκθέσεις δικαστικής διανοµής ακινήτου 4. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης για εµπράγµατη δικαιοπραξία πάνω σε ακίνητο. Κατ άρθρο 1193 µεταγράφεται επίσης κάθε αποδοχή κληρονοµίας και κληροδοσίας εφ όσον µε αυτήν περιέρχεται στον κληρονόµο ή στον κληροδόχο ακίνητο της κληρονοµίας ή εµπράγµατο δικαίωµα πάνω σε ξένο ακίνητο ή καταργείται τέτοιο δικαίωµα. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1198 Α.Κ. προβλέπεται ότι: «χωρίς µεταγραφή στις περιπτώσεις των άρθρων 1192 εδ. 1 έως 4 και 1193 δεν επέρχεται η µεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου ή η σύσταση, µετάθεση, κατάργηση εµπράγµατου δικαιώµατος πάνω στο ακίνητο». Μεταβίβαση της επικαρπίας Στο άρθρο 1166 αναφέρεται ότι «Η επικαρπία εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά είναι αµεταβίβαστη. Η άσκησή της µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164». Το δικαίωµα ενάσκησης της επικαρπίας 3 Έτσι π.χ. αν ο κύριος ακινήτου µεταβιβάζοντάς το σε άλλον µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, µεταγραφόµενο παρακρατήσει την επ αυτού επικαρπία υπέρ του εαυτού του και υπέρ τρίτου, γίνονται αποκλειστικά και κατ ισοµοιρία συνεπικαρπωτές αυτού του ακινήτου ο ως άνω πρώην κύριος του ακινήτου και ο ως άνω τρίτος. 3

4 Το δικαίωµα ασκήσεως της επικαρπίας ( άρθρο 1166 Α.Κ.) γίνεται γενικά δεκτό ότι αυτό έχει ενοχικό και όχι εµπράγµατο χαρακτήρα, ενώ είναι δυνατόν ακόµη και η άκυρη σύσταση πραγµατικής ή προσωπικής δουλείας να θεωρηθεί κατά µετατροπή ως έγκυρη παραχώρηση της εξουσίας ασκήσεως της επικαρπίας µε ενοχική µόνο ενέργεια (βλ. Μπαλή ο.π. παρ. 173, Γεωργιάδη- Σταθόπουλο, Κατ άρθρο ερµηνεία Α.Κ. άρθρο 1166, Α.Π.698/70, ΝοΒ 19, 176, Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 323/2000). Ο ενοχικός χαρακτήρας του δικαιώµατος αυτού δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι το περιεχόµενό του µπορεί να συµπίπτει µε το περιεχόµενο της ίδιας της επικαρπίας. Η µεταβίβαση του δικαιώµατος της ενάσκησης επικαρπίας Σύµφωνα µε το άρθρο 1166 Α.Κ. η άσκηση του δικαιώµατος της επικαρπίας, ολικώς ή µερικώς, δύναται να µεταβιβαστεί εις άλλον είτε επ ανταλλάγµατι είτε άνευ τούτου δι ενοχικής συµβάσεως, δι ορισµένη διάρκεια ή δι αόριστο χρόνο, δια την πλήρη χρήση και κάρπωση ή δι ορισµένες µόνο ωφέλειες. Μόνη η εκµίσθωση του υπό επικαρπία πράγµατος δε σηµαίνει µεταβίβαση της ασκήσεως του δικαιώµατος της επικαρπίας.και µετά την παραχώρηση της ανασκήσεως το δικαίωµα της επικαρπίας παραµένει στο πρόσωπο του αρχικού επικαρπωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι του κυρίου σε περίπτωση συνδροµής του άρθρου 1159 Α.Κ. Η τυχόν στη συστατική της επικαρπίας πράξη απαγόρευση της µεταβιβάσεως της ασκήσεως της επικαρπίας έχει µόνο ενοχική ενέργεια µεταξύ κυρίου και επικαρπωτή 4. Για τη µεταβίβαση δε του δικαιώµατος ενάσκησης της επικαρπίας δεν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος αφού είναι σύµβαση µε ενοχική µόνο ενέργεια και δεν απαιτείται εποµένως εγγραφή της παραχωρήσεως στο βιβλίο µεταγραφών και κατασχέσεων. Μετά τη µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας, δικαιούχος του εµπράγµατου δικαιώµατος της επικαρπίας εξακολουθεί να 4 Μπαλής παρ. 173, Τούσης, παρ. 193, Μπόσδα, «Το αµεταβίβαστο της επιαρπίας», Ελλ. /νη , Σόντης, Ξένιον Ζέπου, Ελλ /νη 77, Ρούσσος, σε ΑΚ Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, άρθρο 1166 IV,αριθ. Ο.π. σε βιβλ. Π.Π.Κορ. 4393, Ελλ. /νη Αλλιώς Βάλληνδας άρθρο 1166, ο οποίος υποστηρίζει, ότι µε την ΑΚ 1166 εδ. 2 τίθεται κανόνας αναγκαστικού δικαίου. 4

5 είναι ο µεταβιβάσας την άσκηση αυτής στον τρίτο ενώ ο τρίτος καθίσταται δικαιούχος µόνο του ενοχικού δικαιώµατος προς άσκηση αυτής. Έτσι από το δικαίωµα άσκησης επικαρπίας επί ακινήτου απορρέει η νοµιµοποίηση του ασκούντος τρίτου να εκµισθώνει το ακίνητο για δικό του λογαριασµό αλλά στο όνοµα του επικαρπωτή. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την υπ αριθµ. 323/2000 γνωµοδότηση 5, διατύπωσε την άποψη ότι, είναι δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος ενάσκησης της επικαρπίας από τον κύριο του ακινήτου σε τρίτο µε οριστικό συµβόλαιο, χωρίς προηγούµενη σύσταση του εµπραγµάτου δικαιώµατος της επικαρπίας µε οριστικό συµβόλαιο ή ιδιωτικό συµφωνητικό. Η άσκηση της επικαρπίας µεταβιβάζεται είτε µε ανταλλαγµα (πώληση, ανταλλαγή κ.λ.π.) είτε χωρίς αντάλλαγµα (δωρεά, γονική παροχή, χρησιδάνειο). Επειδή η ενάσκηση της επικαρπίας αποτελεί ενοχικό δικαίωµα, η µεταβίβαση της ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου εφόσον γίνεται µε αντάλλαγµα ( µε επαχθή αιτία ), δεν υπόκειται σε φόρο µεταβίβασης ακινήτων 6 διότι ο φόρος αυτός επιβάλλεται µόνο στην εξ επαχθούς αιτία µεταβίβαση ακινήτου ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακινήτου ( άρθρο 1 Α.Ν. 1521/50). Ωστόσο, εάν η µεταβίβαση γίνει σε µέλος της οικογένειας του πωλητή, είναι πολύ πιθανό να δηµιουργηθεί υπόνοια περί εικονοότητας της συγεριµένης δικαιοπραξίας. Εφόσον, δε αποδειχθεί αυτό, η εικονική δικαιοπραξία (πώληση) θα είναι άκυρη, η καλυπτόµενη όµως (δωρεά) θα είναι έγκυρη, οπότε θα ισχύει ως τέτοια (αρ. 138 ΑΚ) και θα πρέπει να καταβληθεί ο οικείος φόρος δωρεάς. Εάν η µεταβίβαση της ενάσκησης επικαρπίας γίνει µε χαριστική αιτία, πρόκειται για δωρεά και ως δωρεά φορολογείται κάθε µεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, είτε η κτήση της περιουσίας γίνεται µε δωρεά κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 496 επ.), είτε πραγµατοποιείται µε παροχή, παραχώρηση ή µεταβίβαση οποιουδήποτε 5 Η µε αριθµ. 323/2000 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµικών µε την αριθµ /1284/ Α0012/πολ.1277/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 6 Φωτόπουλος (1979), παρ.177, οπ. περ. παρ.υπ.οικ 208/50, Ν ΦΝ, σ

6 περιουσιακού στοιχείου άνευ ανταλλάγµατος, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο ( άτυπη δωρεά ). Προσδιορισµός αξίας της επικαρπίας και φορολόγηση δικαιώµατος ενάσκησης της επικαρπίας Ο προσδιορισµός της αξίας της επικαρπίας και η φορολόγηση του δικαιώµατος της ενάσκησης της επικαρπίας λόγω δωρεάς γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 2961/2001. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση διαχωρισµού της επικαρπίας από την κυριότητα υπόκειται αµέσως σε φόρο η επικαρπία, µε την επιφύλαξη της φορολογίας της ψιλής κυριότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του ν. 2961/2001.Με την επικαρπία, για την επιβολή του φόρου, εξοµοιώνεται η χρήση και η οίκηση, όχι όµως και η χρήση από κοινού µε τον κύριο ή η συνοίκηση µε αυτόν. Σε διαδοχική επικαρπία κάθε δικαιούχος αυτής υπόκειται σε φόρο, κατά το χρόνο που η επικαρπία περιέρχεται σε αυτόν. Η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης του επικαρπωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρου 15 του ν. 2961/2001. Σε περίπτωση που η επικαρπία, είτε µε παραίτηση είτε µε σύµβαση, περιέρχεται στον ψιλό κύριο, που έχει υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα, επιβάλλεται φόρος στην αξία της πλήρους κυριότητας, µετά την αφαίρεση από αυτήν του τµήµατος της αξίας που αναλογεί στο ποσοστό για το οποίο ο ψιλός κύριος είχε υπαχθεί σε φόρο κατά τη µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας. Σε µεταβίβαση για αόριστο χρόνο µε χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου του δικαιώµατος ενάσκησης της επικαρπίας σε άλλο πρόσωπο εκτός του ψιλού κυρίου, η αξία αυτής προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης µε βάση την ηλικία του µεγαλύτερου µεταξύ του επικαπρωτή και του προσώπου που αποκτά το δικαίωµα της ενάσκησης (παρ. 3 άρθρου 25 ν. 3842/2010). Σε ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία λαµβάνεται ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα µε την ηλικία του επικαρπωτή, το οποίο ορίζεται: Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20 ο έτος της ηλικίας του 6

7 Στα 7/10, αν έχει υπερβεί το 20 ο Στα 6/10, αν έχει υπερβεί το 30 ο Στα 5/10, αν έχει υπερβεί το 40 ο Στα 4/10, αν έχει υπερβεί το 50 ο Στα 3/10, αν έχει υπερβεί το 60 ο Στα 2/10, αν έχει υπερβεί το 70 ο Στα 1/10, αν έχει υπερβεί το 80 ο έτος της ηλικίας του. Σε διαδοχική ισόβια επικαρπία, η οποία υφίσταται όταν προέρχεται διαδοχικά από πρόσωπο σε πρόσωπο, το κατά το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται ανάλογα µε την ηλικία κάθε επικαρπωτή, κατά το χρόνο που περιέρχεται σε αυτόν η επικαρπία. Σε επικαρπία για ορισµένο χρόνο λαµβάνεται ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ίσο µε το 1/20 της αξίας αυτής για κάθε έτος διάρκειας. Το µέρος του έτους υπολογίζεται ως ακέραιο έτος. Η αξία της επικαρπίας αυτής δεν µπορεί να είναι ανώτερη από το 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. Σε επικαρπία που συνίσταται αδιαίρετα υπέρ πολλών προσώπων και εξαρτάται από τη ζωή αυτών, το κατά την παράγραφο 3 ποσοστό ορίζεται ανάλογα µε την ηλικία του νεότερου, όταν η επικαρπία παύει µε το θάνατο και του τελευταίου των προσώπων και του µεγαλύτερου, όταν η επικαρπία παύσει µε το θάνατο οποιουδήποτε από αυτούς.το ποσοστό αυτό της πλήρους κυριότητας, όταν η επικαρπία παύει µε το θάνατο οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, κατανέµεται εξίσου µεταξύ τους. Όταν αυτή παύει µε το θάνατο και του τελευταίου, το ποσοστό επιµερίζεται µεταξύ των δικαιούχων ανάλογα µε τον αριθµό που εκφράζει τον αριθµητή των κλασµάτων της παραγράφου 4, ο οποίος σχετίζεται µε την ηλικία κάθε δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό που προκύπτει για κάθε δικαιούχο, ανάλογα µε το βαθµό συγγένειάς του µε το διαθέτη. Η αξία της επικαρπίας, όταν αυτή εξαρτάται από τη ζωή τρίτου προσώπου, προσδιορίζεται µε βάση την ηλικία του µεγαλύτερου µεταξύ του επικαρπωτή και του τρίτου προσώπου. Αν η επικαρπία, λόγω θανάτου του επικαπρωτή ή για άλλη αιτία που προβλέπεται από το νόµο και δεν εξαρτάται από τη βούληση των µερών, παύσει µετά πάροδο τόσου χρόνου, ώστε αν αυτή είχε ληφθεί ως επικαρπία 7

8 για τον ορισµένο αυτό χρόνο, θα προέκυπτε αξία αυτής µικρότερη από αυτή που φορολογήθηκε, τότε η µικρότερη αυτή αξία λογίζεται ως η τελικώς φορολογητέα και γίνεται νέα εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν.2961/2001 Η αξία της επικαρπίας δεν λαµβάνεται υπόψη για την επιβολή του φόρου, αν ο αιτία θανάτου επικαρπωτής µέσα σε έξι (6) µήνες από την επαγωγή της κληρονοµίας σε αυτόν παραιτηθεί από την επικαρπία υπέρ του αιτία θανάτου ψιλού κυρίου, εφόσον αυτός είναι το ηµόσιο, δήµος, κοινότητα ή νοµικό πρόσωπο κοινωφελούς χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α ). Η παραίτηση γίνεται µε µονοµερή δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου και κοινοποιείται µε απόδειξη στον ψιλό κύριο µέσα σε αυτή την εξάµηνη προθεσµία. Φορολόγηση του εισοδήµατος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία έχει µεταβιβασθεί το ενοχικό δικαίωµα ενάσκησης της επικαρπίας Από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α 49/1999) για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1/1/1999 και µετά ορίζονται τα εξής: «1. Εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιµοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα µίας ή περισσότερων οικοδοµών είτε από εκµίσθωση γαιών. Το εισόδηµα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει αποκτηθεί µε δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή νοµής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβασθεί, µε οριστικό συµβόλαιο, το δικαίωµα ενάσκησης της επικαρπίας κατά περίπτωση. Επίσης εισόδηµα από ακίνητα θεωρείται και το δικαίωµα που αποκτάται από τον κύριο του εδάφους προκειµένου για οικοδοµές που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου ή αν πρόειται για επιφάνειες και εµφυτεύσεις που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Α.Ν. 2783/1941 (ΦΕΚ Α 29).» Σηµειώνεται ότι η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: 8

9 «1. Εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονοµικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκµίσθωση ή επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιµοποίηση µίας ή περισσότερων οικοδοµών είτε από εκµίσθωση µίας ή περισσότερων γαιών, το οποίο αποκτιέται από κάθε ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή ή από αυτόν στον οποίο µεταβιβάστηκε η άσκηση του δικαιώµατος της επικαρπίας ή από αυτόν στον οποίο µεταβιβάστηκε η άσκηση του δικαιώµατος της επικαρπίας ή από αυτόν που έχει το δικαίωµα χρήσης ή οίκησης είτε αν πρόκειται για επιφάνειες και εµφυτεύσεις, που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του α.ν. 2783/1941 (ΦΕΚ Α 29), καθώς επίσης και για οικοδοµές που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το δικαίωµα το οποίο αποκτιέται από τον κύριο του εδάφους». Με την παράγρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2753/1999 η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ότι η µεταβίβαση του δικαιώµατος ενάσκησης επικαρπίας προκειµένου να αναγνωρισθεί από τη φορολογούσα αρχή η µεταβίβαση σε διάφορο του κυρίου ή του επικαρπωτή πρόσωπο, ώστε το εκ της ενασκήσεως της επικαρπίας, τυχόν εισόδηµα να υποβληθεί στο πρόσωπο του ενασκούντος αυτήν, απαιτείται να γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ( σχετ /1284/ΠΟΛ 1277/ Α0012/ /γη Υπ.Οικονοµικών) Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α) αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. Με την τροποποίηση αυτή, καταργείται και η φορολόγηση του εισοδήµατος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία έχει µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο το ενοχικό δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας. Στην περίπτωση αυτή ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή µη συµβολαίου µεταβίβασης του ενοχικού δικαιώµατος ενάσκησης επικαρπίας κάποιου ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο το εισόδηµα αυτού εξακολουθεί να αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής ακινήτου. Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3842/2010 έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1/1/2010 και µετά, ανεξάρτητα από το χρόνο που 9

10 συντάχθηκε το συµβόλαιο µεταβίβασης του δικαιώµατος ενάσκησης επικαρπίας (πριν ή µετά την 1/1/2010) (ΠΟΛ 1135/ Υπ. Οικ/κων) 10

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ *

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * Ηλίας Κωτσάκης τέως Πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και ωδεκανήσου ιάγραµµα Ι. ικαιώµατα και αντικείµενα χωριστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. ΘΕΜΑ:ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΟΧΘΗ) ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα