Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Χαλκοκονδύλη 5, ΤΚ , Αθήνα Τηλ : Τηλεομοιότυπο : Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ και ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -4- Α1 Αρχή διενέργειας διαγωνισμού -4- Α2 Αντικείμενο διαγωνισμού -4- Α3 Ημερομηνία διαγωνισμού -4- Α4 Διαδικασία διαγωνισμού -4- Α5 Ισχύς διαγωνισμού -4- Α6 Δικαίωμα συμμετοχής -5- Α7 Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού -5- Α8 Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής -5&6- Α9 Ισχύς προσφορών -6- Α10 -Α1 Διευκρινίσεις για προσφορά μειοδοτών -6&7-6 Α17 & Α18 Β Β1 & Β2 Β3 & ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατάρτιση υποβολή αποσφράγιση και περιεχόμενο προσφορών Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού & Νομικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό Εγγυητική επιστολή συμμετοχής -9- Β4 Β5 Δικαιολογητικά κατακύρωσης -9&10- Β6 Μη αναπροσαρμογή προσφερόμενων τιμών -10- Β7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης -10- Β15 -Β1 7 Γ -13- Γ1- Γ2 Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Εφαρμοστέο δίκαιο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στοιχεία για την έκδοση της εφημερίδας (διαστάσεις φύλλου, ποιότητα χάρτου, μέθοδο έκδοσης, κλπ) Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως Παράρτημα Β8-10- «Α» Β9- Γνώση προσφερόμενων τιμών Ενστάσεις Ολοκλήρωση -10&11- Β11 διαγωνισμού Β12 Ματαίωση διαγωνισμού -11- Β13 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις & -11&12- Υποχρεώσεις τελικού μειοδότη Β14-12& &14-

3 Γ3 Γ4 - Γ6 Γ7 - Γ10 Γ11 - Γ12 Γ13 -Γ1 7 Ύλη εφημερίδας -14- Παραδόσεις εφημερίδας -14- Υποχρεώσεις Ευθύνες Μειοδότη -14- Προκήρυξη και όροι διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μη αποδεκτή αύξηση αμοιβής σε μεταγενέστερο χρόνο- διευκρινίσεις επί προσφοράς καταγγελία σύμβασης Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο &16- Δ Σχέδιο σύμβασης υπογραφής με ανάδοχο Γ18 Έξοδα διακήρυξης -16- Γ19 Υποχρέωση Μειοδότη για ιστοσελίδα ΕΑΑΑ Στοιχεία για Ένθετο έντυπο Γ Παράρτημα «Α» : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό Παράρτημα «Β» : Δικαιολογητικά υποβολής τελικού μειοδότη για κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Υπόδειγμα «1» : Έντυπο οικονομικής προσφοράς -36- Υπόδειγμα «2» : Έντυπο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής -37- Υπόδειγμα «3» : Έντυπο εγγυητικής καλής εκτέλεσης -38-

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Αρχή που διενεργεί τον Διαγωνισμό : Επωνυμία : ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΑΑΑ) ΝΠΔΔ Οδός : Χαλκοκονδύλη αριθ. 5 Τ.Κ Αθήνα. Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ , FAX (αρμόδιος ο Πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από πμ έως μμ, στην παραπάνω διεύθυνση. 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού και υποβολής προσφορών : Περιγραφή : Δημοσιογραφική Επιμέλεια και εκτύπωση της εφημερίδας «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) που εκδίδεται από την Ένωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Αντικειμένου του Διαγωνισμού. Το κόστος του αντικειμένου του διαγωνισμού, προϋπολογίζεται σε ετησίως, για 11 μηνιαίες εκδόσεις, (Ιουλίου- Αυγούστου κοινή έκδοση) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΑΑΑ για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΚΑΕ Στο προϋπολογισθέν ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 3. Ημερομηνία Διαγωνισμού : α. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 πμ έως 11:00 πμ, με την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση. β. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στην ΕΑΑΑ μέχρι την 27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα μμ, είτε με απευθείας κατάθεσή τους στην διεύθυνση της ΕΑΑΑ, είτε ταχυδρομικώς με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην ΕΑΑΑ στην ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 4. Διαδικασία Διαγωνισμού : Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κλειστές σφραγισμένες έγγραφες προσφορές από επιτροπή της ΕΑΑΑ και παρουσία όσων μειοδοτών ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων με εξουσιοδότηση που έχει υποβληθεί με την προσφορά και επιθυμούν να παρευρεθούν, στα Γραφεία αυτής (ως ανωτέρω παράγραφος 1). 5. Ισχύς της Σύμβασης είναι τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης αυτής μονομερώς από την ΕΑΑΑ για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης του μειοδότη από την ΕΑΑΑ μέχρι 2 μήνες προ της λήξης της σύμβασης. Σε περίπτωση μη άσκησης από την ΕΑΑΑ του δικαιώματος μονομερούς επέκτασης της σύμβασης για ακόμη ένα έτος, ο μειοδότης δύναται να υποβάλλει αίτημα στην ΕΑΑΑ εντός του προτελευταίου της λήξης μήνα για επέκταση της σύμβασης μέχρι και ένα έτος από την λήξη της με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, χωρίς να αναιρείται η δυνατότητα στα δύο μέρη να έρθουν σε συμφωνία με συμφερότερους όρους για την ΕΑΑΑ και χωρίς η αίτηση του μειοδότη να είναι δεσμευτική για την ΕΑΑΑ. Σε κάθε περίπτωση εφόσον παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης χωρίς να έχει γίνει

5 ανανέωση σύμφωνα με τα παραπάνω, η σύμβαση θεωρείται λήξασα και δεν υφίστανται περαιτέρω εκατέρωθεν δεσμεύσεις. 6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν αποδεδειγμένα δραστηριότητες που καλύπτουν το αντικείμενο του διαγωνισμού και κατοικούν ή έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Ελλάδα. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 7. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της ΕΑΑΑ, στη διεύθυνση Χαλκοκονδύλη αριθ. 5, 3 ος όροφος, Τ.Κ Αθήνα, τηλ: , και τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax): , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 πμ έως 14:00 μμ. Η διακήρυξη διανέμεται δωρεάν. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν τη Διακήρυξη από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΑΑΑ, και να ζητήσουν διευκρινήσεις. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τη διακήρυξη και από το διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ, διατίθεται, η προκήρυξη, η διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού, σχέδιο σύμβασης, καθώς και τα Παρατήματα «Α», «Β» και τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς και εγγυητικών επιστολών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την ΕΑΑΑ (αρμόδιος: Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Κων/νος Ιατρίδης, Πρόεδρος ΕΑΑΑ τηλ , fax: ) Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη παρέχονται από την ΕΑΑΑ εφόσον ζητηθούν εγγράφως και ενυπογράφως από τους ενδιαφερομένους, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται διευκρινίσεις αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρον να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα αποστέλλονται γραπτώς στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ ( Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής : α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, ποσού ίσου με το 5% του τριετήσιου ανώτατου προϋπολογισμού της προσφοράς με Φ.Π.Α. Τυχόν υποβολή προσφοράς της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται του ως άνω απαιτούμενου ορίου, θα απορρίπτεται.

6 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα «2» της εγγυητικής συμμετοχής. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ΕΑΑΑ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Μειοδότη μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. β. Ο τελευταίος μειοδότης θα κληθεί εντός 10 εργασίμων ημερών και υποχρεούται να υπογράψει Σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Μειοδότη μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνον εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - Σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση - Σε κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 10. Ο Διαγωνισμός δεν επιμερίζεται και δεν διαιρείται. Η προσφορά κάθε διαγωνιζομένου πρέπει να καλύπτει πλήρως και στο σύνολο τις απαιτήσεις αυτού και των όρων, αλλιώς δεν γίνεται δεκτή. 11. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε μηνιαίο κόστος έκδοσης της εφημερίδας. Διευκρινίζεται ότι, είναι δεσμευτική η προσφορά για την κύρια κατηγορία εκτύπωσης της εφημερίδας που είναι αυτή με 16 σελίδες, η οποία αποτελεί και το κριτήριο επιλογής μειοδότη. Στην κατηγορία της εφημερίδας με 24 σελίδες οι προσφορές είναι δεσμευτικές χωρίς όμως να αποτελούν το κριτήριο επιλογής του μειοδότη. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Η ΕΑΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 12. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

7 Επίσης, τυχόν υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υποψήφιος Μειοδότης, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορά, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης της προσφοράς του. 13. Κρατήσεις τρίτων, πλην Φ.Π.Α, βαρύνουν τον Μειοδότη. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αποδίδεται από την ΕΑΑΑ στην εφορία αντί Βεβαιώσεως, η οποία παραδίδεται στον Μειοδότη. 14. Προκαταβολή με την υπογραφή της Σύμβασης ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο δεν δίδεται. 15. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμολογίου απορρίπτεται και δεν εξετάζεται. 16. Προσφορές που οι μειοδότες δεν είναι οι ίδιοι πάροχοι των υπηρεσιών του αντικειμένου του διαγωνισμού, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται. 17. Ο Διαγωνισμός θα κατακυρωθεί από την ΕΑΑΑ με κριτήριο κατακύρωσης της «χαμηλότερης τιμής». Απαγορεύεται στον Μειοδότη η εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτους. 18. Ο Διαγωνισμός διέπεται από διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν.2362/95, τις διατάξεις του ν.2286/95, του Π.Δ. 118/2007 και του ΠΔ 60/2007. Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους με τις επιμέρους προσφορές και θα αναγράφονται σ αυτόν οι παρακάτω ενδείξεις : Από: (Επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζομένου) Προς: ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, ΤΚ Αθήνα Προσφορά για τον Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και την ανάδειξη Μειοδότη για την «Δημοσιογραφική Επιμέλεια και Εκτύπωση της Εφημερίδας «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) της ΕΑΑΑ» Ημερομηνία Διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2014 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

8 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία, την εγγύηση συμμετοχής και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται από την παρούσα διακήρυξη. Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει ΜΟΝΟ τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Μειοδότη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην διακήρυξη υπόδειγμα 1 Οι επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Μειοδότη, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στην ΕΑΑΑ μέχρι την 27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00μμ, είτε με απευθείας κατάθεσή τους στην διεύθυνση της ΕΑΑΑ, είτε ταχυδρομικώς με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην ΕΑΑΑ στην ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Μειοδοτών. 2. Αποσφράγιση Έλεγχος Προσφορών. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται από την Γραμματεία της ΕΑΑΑ και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει από την Γραμματεία της ΕΑΑΑ τους φακέλους με τις προσφορές των διαγωνιζομένων και προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη (παράγραφος 3α των Γενικών Πληροφοριών), Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Γραμματεία της ΕΑΑΑ για επιστροφή στον αποστολέα, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της ΕΑΑΑ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 α των Γενικών Πληροφοριών της διακήρυξης. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ενιαίους φακέλους των προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και δίνει στους φακέλους που περιέχει η κάθε προσφορά τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί και στο φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με την σειρά υποβολής της Προσφοράς από τους Διαγωνιζόμενους. Αρχικά αποσφραγίζεται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο περιέχεται και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ανά σελίδα και ελέγχεται από την Επιτροπή η συμμόρφωση των προσφορών προς τους όρους της διακήρυξης, καθώς και η εγκυρότητα και η πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιο από τους όρους της διακήρυξης, δεν αποσφραγίζεται ο «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» και καταχωρείται σχετική παρατήρηση στο πρακτικό της επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για την ΕΑΑΑ ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί με προφορικές προσφορές. Εν συνεχεία αποσφραγίζεται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και καταχωρείται σε συγκριτικό πίνακα η προσφερόμενη τιμή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθεί ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων.

9 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρίστανται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, δύνανται εφ όσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των συνυποψήφιων τους. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την καταχώρηση των Οικονομικών Προσφορών στον τελικό συγκριτικό πίνακα, συντάσσει πρακτικό με τον τελικό πίνακα κατάταξης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό, με βάση την χαμηλότερη τιμή για την κύρια κατηγορία εκτυπώσεων δηλ. της εφημερίδας με 16 σελίδες, κατά αύξουσα σειρά αξιολόγησης. Στον Συγκριτικό Πίνακα Αξιολόγησης σε διπλανές στήλες και έναντι κάθε μειοδότη θα περιλαμβάνονται και οι προσφορές του στις εναλλακτικές κατηγορίες εκτύπωσης εφημερίδας. Επί του πρακτικού υπογράφουν και οι μειοδότες ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, εφόσον παρίστανται. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει το Πρακτικό, τον συγκριτικό πίνακα και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ με σχετική εισήγησή της για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Μειοδότη. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Μειοδότης είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Αντικειμένου του Διαγωνισμού και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 3. Προσφορές μη συνοδευόμενες από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως ανωτέρω, (παράγραφος 8 α Γενικών Πληροφοριών) δεν εξετάζονται και απορρίπτονται. 4. Σε όσους δεν αναδειχθούν μειοδότες η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται ατόκως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Στον τελευταίο μειοδότη η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται ατόκως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

10 5. Ο τελευταίος μειοδότης θα κληθεί εγγράφως να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως προβλέπονται στο Παράρτημα «Β» της διακήρυξης και να υπογράψει την σύμβαση. Σε περίπτωση, είτε άρνησής του, είτε μη υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή εφόσον διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, καταπίπτει υπέρ της ΕΑΑΑ η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό και καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις ίδιες προϋποθέσεις. 6. Οι προσφερόμενες τιμές του Διαγωνισμού δεν θα αναπροσαρμοσθούν κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ή την παράταση αυτής, δοθέντος ότι ο τελικός Μειοδότης αναγνωρίζει τον κίνδυνο απροόπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στηλών της οικονομικής προσφοράς είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και όχι μόνο αυτή της κύριας κατηγορίας των 16 σελίδων. Στην περίπτωση που κάποιες από τις στήλες του Υποδείγματος 1 της Οικονομικής Προσφοράς με τις τιμές των μειοδοτών ανά κατηγορία εντύπου δεν συμπληρωθούν από τον μειοδότη, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού απορρίπτει τον μειοδότη και συντάσσει σχετική πράξη στο πρακτικό. 7. Ο μειοδότης υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός προ της υπογραφής της Σύμβασης θα καταθέσει στην ΕΑΑΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού Ιδρύματος της χώρας, ίση με το 10% της τριετούς προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής, άτοκα. 8. Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν η προσφορά τους να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Α» που συνοδεύει την διακήρυξη 9. Όσοι θα παρευρεθούν στην διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών μπορούν να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν, με τις επιφυλάξεις της παραγράφου 2 των Γενικών Όρων. 10. Ενστάσεις Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, εφόσον αυτή υποβληθεί εγγράφως μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης και της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (27 Ιαν 2014). Για τον καθορισμό του διαστήματος οι ημερομηνίες δημοσίευσης και λήξης υποβολής προσφορών συνυπολογίζονται. β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ΕΑΑΑ που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή στην διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει την αναβολή ή την διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση του εν λόγω οργάνου. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά από την ΕΑΑΑ σε αυτόν, εντός 2 εργασίμων ημερών από της υποβολής της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, εφόσον υποβληθεί εντός 3 εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος μειοδότης έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της ΕΑΑΑ. Η ένσταση υποχρεωτικά κοινοποιείται από την ΕΑΑΑ εντός 2 εργασίμων ημερών σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά την νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών, εφόσον ασκηθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από

11 την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης του ενιστάμενου σχετικά με, την κατακυρωτική απόφαση της ΕΑΑΑ. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά από την ΕΑΑΑ εντός 2 εργασίμων ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάμενοι με δική τους φροντίδα λαμβάνουν πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΑΑ επί της ενστάσεως, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης θα προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας της παραγράφου 2 των Γενικών Πληροφοριών της Διακήρυξης, του οποίου (παραβόλου) το ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000 ) ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 ) ευρώ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους εγγράφως στην ΕΑΑΑ όπου και πρωτοκολλούνται. Επί των ενστάσεων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΑΑΑ. 11. Ο Διαγωνισμός περατώνεται την αυτή ημέρα (28 Ιαν 2014). 12. Ματαίωση του Διαγωνισμού. Η ΕΑΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) ικανοποιητικό, εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 13. Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις α. Μεταξύ της ΕΑΑΑ και του Τελικού Μειοδότη θα υπογραφεί Σύμβαση. β. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΕΑΑΑ. γ. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Μειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα τμήματα της παρούσας Διακήρυξης, δηλαδή Γενικές Πληροφορίες, Γενικοί και Ειδικοί Όροι, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

12 δ. Ο Τελικός Μειοδότης στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του τριετήσιου συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης.. ε. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Τελικός Μειοδότης να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της ΕΑΑΑ η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΑΑΑ αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης Μειοδότη, εφόσον η προσφορά του είναι συμφέρουσα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΕΑΑΑ. στ. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Τελικό Μειοδότη στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Μειοδοτών τους επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης. 14. Υποχρεώσεις Τελικού Μειοδότη Ο Τελικός Μειοδότης οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές της ΕΑΑΑ. Ο Τελικός Μειοδότης θα πρέπει να διαθέτει ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα της ΕΑΑΑ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Προτάσεις εκ μέρους του Τελικού Μειοδότη, για την υλοποίηση ενεργειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κατεπείγουσες, δεν θα υλοποιούνται αν δεν αιτιολογούνται επαρκώς και αν η ΕΑΑΑ δεν εγκρίνει τελικά τη σκοπιμότητα της υλοποίησης τους. 15. Εμπιστευτικότητα Ο Τελικός Μειοδότης δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που διαθέτει στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου Αντικειμένου Σύμβασης χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΑΑΑ. Ο Τελικός Μειοδότης υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, ακόμη και μετά τη λήξη αυτής (σύμβασης) και να επιτρέπει στην ΕΑΑΑ και στα άτομα που ορίζονται από αυτήν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους τήρησης των παραπάνω. Ο Τελικός Μειοδότης οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση υπαιτιότητας του Τελικού Μειοδότη στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Τελικός Μειοδότης θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της ετήσιας αμοιβής του για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης, η ΕΑΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Μειοδότη την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.

13 Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της, τυχόν διαιτησίας. 16. Πνευματικά Δικαιώματα Η ΕΑΑΑ θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Τελικός Μειοδότης δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της ΕΑΑΑ. 17. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Ο Τελικός Μειοδότης και η ΕΑΑΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η εφημερίδα θα εκδίδεται το πρώτο 3ήμερο εκάστου μήνα ή έκτακτα κατά την κρίση της ΕΑΑΑ σε ± 500 (χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΕΑΑΑ) αντίτυπα, των 16 ή 24 σελίδων, κατά την κρίση της ΕΑΑΑ. Διαστάσεις εκάστης σελίδας 29Χ43 εκατοστά σε ποιότητα χάρτου 52 γραμμαρίων δημοσιογραφικό, το οποίο χαρτί θα προμηθεύεται και θα μεταφέρεται με μέριμνα και δαπάνη του τελικού Μειοδότη. Δείγμα Χάρτου θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά εκάστου μειοδότη. 2. Η εφημερίδα θα εκδίδεται με την μέθοδο OFFSET και θα περιλαμβάνει τις κατώτερες φάσεις επεξεργασίας : α. Φωτοστοιχειοθεσία. β. Φωτογράφηση. γ. Φιλμ. δ. Κασσέ, μοντάζ, σελιδοποίηση σε σχήμα 29Χ43 εκ. ε. Εκτύπωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σελίδων της εφημερίδος, οι δώδεκα (12) σελίδες θα είναι έγχρωμες (4χρωμία )και οι υπόλοιπες μονόχρωμες ή τέσσερεις (4) σελίδες έγχρωμες και οι υπόλοιπες μονόχρωμες. στ. Δίπλωμα σε σχήμα 29Χ43 εκ. και στην συνέχεια 29Χ21,5 εκατ. (στα 4 το 58Χ86 εκ.). 3. Η ύλη της εφημερίδος θα παραδίδεται από την ΕΑΑΑ. Οι τίτλοι, υπότιτλοι, οι έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες κλπ θα γίνονται και θα προτείνονται από τον μειοδότη και θα εγκρίνονται από την ΕΑΑΑ. 4. Μέχρι τις 24 εκάστου μηνός η ΕΑΑΑ υποχρεούται να παραδώσει στον συμβαλλόμενο μειοδότη την ύλη προς δημοσίευση.

14 5. Ο μειοδότης υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να παραδίδει μερίμνη του και με δικά του έξοδα τις εφημερίδες στην επιχείρηση που συνεργάζεται, για την αποστολή προώθηση των εφημερίδων στα μέλη συνδρομητές της ΕΑΑΑ, και η οποία προμηθεύει σ αυτήν τις πινακίδες διευθύνσεων των μελών της. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται σε βάρος του μειοδότη ποινική ρήτρα 300,00 Ευρώ, κατά την απόλυτη κρίση της ΕΑΑΑ. Επανάληψη αυτής της παράβασης η ποινική ρήτρα γίνεται 1.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση και αποτελεί κατά την κρίση της ΕΑΑΑ λόγο καταγγελίας της Σύμβασης μονομερώς. Τα ταχυδρομικά τέλη επιβαρύνουν την ΕΑΑΑ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 6. Ο μειοδότης υποχρεούται όπως το αργότερο μέχρι τις πέντε (5) κάθε μήνα παραδίδει στην Γραμματεία της ΕΑΑΑ δύο χιλιάδες (2.000) αντίτυπα της εφημερίδος και επιπλέον τα πλεονάζοντα από την αποστολή χωρίς χρέωση. 7. Ο μειοδότης και Συμβαλλόμενος θα συνεργάζεται με την ΕΑΑΑ σε θέματα που αφορούν στην επιμέλεια και ταξινόμηση της ύλης της εφημερίδος, στην κατασκευή δημοσιογραφικού κασσέ, στην τοποθέτηση της ύλης, στην συγγραφή λεζαντών, στις φωτογραφίες, στην σύνταξη συνδετικών κειμένων, προλόγων και διόρθωση του τελικού τοπογραφικού δοκιμίου. 8. Ο μειοδότης υποχρεούται να παρευρίσκεται στην ΕΑΑΑ όταν καλείται τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για τον καθορισμό της καταχωρητέας ύλης στην εφημερίδα του επομένου μηνός. Επίσης, όπου, κατά την κρίση της ΕΑΑΑ, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία του, η οποία θα προαναγγέλλεται σ αυτόν τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα για την σύνταξη ρεπορτάζ, και όχι περισσότερες από πέντε (5) φορές το χρόνο. Tα κύρια άρθρα και οι κύριες στήλες της εφημερίδας θα συντάσσονται από κειμενογράφο που θα διαθέτει η επιχείρηση. 9. Ο Τελικός Μειοδότης είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΑΑΑ για την πιστή αντιγραφή των πρωτοτύπων κειμένων προς δημοσίευση και τα οποία θα επιστέφονται στην Ένωση. 10. Σε περίπτωση αλλοιώσεως του περιεχομένου του πρωτοτύπου κειμένου θα επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης ποινική ρήτρα (800,00 ) ευρώ για κάθε παράβαση, η οποία θεωρείται εύλογη και από τώρα συνομολογημένη. Αν με την αλλοίωση του κειμένου δίδεται διαφορετική ερμηνεία ή έννοια σε αυτό, τότε η ΕΑΑΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και ο διαμορφώσας τούτο με διαφορετικό περιεχόμενο υπέχει ατομική ευθύνη. Κατά συρροή επανάληψη αυτού του φαινομένου κατά την κρίση της ΕΑΑΑ αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας της Σύμβασης από την ΕΑΑΑ. 11. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται τμηματικά, μετά την οριστική παράδοση ενός εκάστου παραδοτέου φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6 παραπάνω. Τα δελτία αποστολής (πρωτότυπα ή επικυρωμένα από τον μειοδότη αντίγραφα των πρωτοτύπων) που θα εκδίδονται για την αποστολή-προώθηση των εφημερίδων στην συνεργαζόμενη με την ΕΑΑΑ επιχείρηση/ταχυδρομείο και για την Γραμματεία της ΕΑΑΑ και το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΑΑ θα αποτελούν δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδεται, πλέον των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, το απαραίτητο νόμιμο φορολογικό στοιχείο (δελτίο αποστολής - τιμολόγιο ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), καθώς επίσης και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν χρονικά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Από κάθε τιμολόγιο του Μειοδότη θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Κρατήσεις υπέρ τρίτων-πλην ΦΠΑ- βαρύνουν τον μειοδότη, παρακρατούνται από την ΕΑΑΑ

15 και αποδίδονται στους δικαιούχους με παράλληλη χορήγηση βεβαίωσης στον μειοδότη για την παρακράτηση και την απόδοση αυτών. Η Διαχείριση Χρηματικού της ΕΑΑΑ μετά την υποβολή από τον Μειοδότη και από την Επιτροπή Παραλαβής όλων των προαναφερομένων δικαιολογητικών, θα προβαίνει εντός 5 εργασίμων ημερών από της λήψεως του Τιμολογίου στην εξόφληση του πληρωτέου ποσού με την έμβαση του οφειλόμενου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου ή με την έκδοση τραπεζικής επιταγής Ο τελικός μειοδότης υποχρεούται να γνωρίσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο η ΕΑΑΑ θα εμβάζει τα αναλογούντα οφειλόμενα ποσά. Η δαπάνη θεωρείται ενιαία, για όσο χρόνο ισχύει η Σύμβαση. 12. Σε κάθε ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ο μειοδότης υποχρεούται να αναγράφει στην στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ» τα κάτωθι στοιχεία : α. Επιμέλεια Εκτύπωση Εφημερίδος μηνός β. Αριθμός αντιτύπων γ. Αριθμός Σελίδων 13. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και οι όροι αυτού θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της οικείας σύμβασης που θα υπογραφεί από τον τελευταίο μειοδότη. 14. Ο μειοδότης εγγυάται την ακρίβεια των προϋπολογισθεισών του δαπανών εκτέλεσης της παρούσης σύμβασης και δεν μπορεί να ζητήσει, σε καμία περίπτωση, αύξηση της αμοιβής του ακόμη και αν υπερτιμηθούν μεταγενέστερα οι προϋπολογισμένες εργασίες του. 15. Η παράβαση ή μη τήρηση από τον μειοδότη ενός ή περισσότερων όρων του διαγωνισμού, ή μη εμπρόθεσμη ή μη καλή εκτέλεση αυτών, παρέχει το δικαίωμα στην ΕΑΑΑ να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την οικεία σύμβαση και να αναθέσει την έκδοση και εκτύπωση της εφημερίδος για το υπόλοιπο του διαστήματος της σύμβασης στον επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη επιθυμίας και του 2 ου μειοδότη συνέχισης της σύμβασης με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις η ΕΑΑΑ θα προβεί στην ανάθεση για τρείς (3) μήνες της έκδοσης και της εκτύπωσης της εφημερίδος, σε έτερο εκδότη χωρίς διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή (μονομερούς λύσης της σύμβασης από την ΕΑΑΑ με τον αρχικό μειοδότη) καταπίπτει σε βάρος του μειοδότη και υπέρ της ΕΑΑΑ η κατατειθεμένη στην διαχείριση Χρηματικού της ΕΑΑΑ εγγύηση και η διαφορά τιμολογίου βαρύνει τον μειοδότη. 16. Η Οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων να υποβληθεί όπως το υπόδειγμα «1» του συνημμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς και να δίδεται προσφορά σε όλες τις κατηγορίες εκτύπωσης και όχι σε μερικά εξ αυτών. Σε περίπτωση που δεν δοθεί προσφορά σε όλα τα αντικείμενα (κατηγορίες εκτύπωσης) η προσφορά θα απορρίπτεται υπό της επιτροπής στο σύνολό της. 17. Οι προσφορές να υποβληθούν εντός σφραγισμένων δύο (2) ξεχωριστών φακέλων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 18. Τα έξοδα διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού θα βαρύνουν τον τελευταίο Μειοδότη. 19. INTERNEΤ α. Ο Τελικός Μειοδότης υποχρεούται να σχεδιάζει, κατασκευάζει, ανακατασκευάζει και συντηρεί την ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ και να την ενημερώνει κάθε εβδομάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Ενώσεως. Στις παραπάνω απαιτήσεις περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η ανάρτηση στην ιστοσελίδα αρχείου εφημερίδων προηγουμένων ετών αλλά

16 και του τρέχοντος μηνός αμέσως με την έκδοση της εφημερίδος. Η ενημέρωση θα γίνεται καθημερινά και οποτεδήποτε χρειασθεί (Κυριακές - αργίες κ.λπ.). β. Ο μειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) της Ενώσεως, να απαντά για θέματα που αφορούν την εφημερίδα ή το διαδίκτυο (internet), να συντάσσει περιληπτική κατάσταση με τα λοιπά θέματα τα οποία θα προωθεί στο αρμόδιο όργανο της ΕΑΑΑ προς απάντηση. Επίσης υποχρεούται να παρέχει δημοσιογραφική κάλυψη στον εκπρόσωπο τύπου της ΕΑΑΑ ή τον Πρόεδρο (προετοιμασία κειμένου, στήσιμο, επεξεργασία κλπ.) καθώς και να αποδελτιώνει με μέριμνά του εισηγήσεις και ενδιαφέροντα θέματα που θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μετά από έγκριση της ΕΑΑΑ (Πρόεδρος). Οι όροι εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ.37/ απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΑ. Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κρανιάς Ιωάννης Ιατρίδης Κωνσταντίνος Ασμχος (Ρ)ε.α Απτχος (Ι) ε.α. Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Μειοδότες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Μειοδότη 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Μειοδότη που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Μειοδότη το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα ή αύξων αριθμός δικαιολογητικού του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8α των Γενικών Πληροφοριών της Διακήρυξης 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος (αφορά Α,Β,Γ) Μειοδότης θα δηλώνει ότι: Α: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/ Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού και συνδιαλλαγής. 3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του. 5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Τελικός Μειοδότης της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» της διακήρυξης. 6. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου μειοδότη (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος μειοδότης είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους: - i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β: 1. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Γ: 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΑ σχετικά με, την ματαίωση, την ακύρωση ή την διακοπή του διαγωνισμού. 3. Αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα πραγματοποιείται η σχεδίαση, επεξεργασία και η εκτύπωση της εφημερίδας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης αυτής (Διεύθυνση, Περιοχή, ΤΚ, Τηλέφωνα, ΑΦΜ). 3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου μειοδότη) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 4. Δείγμα Χάρτου, σύμφωνα με την παράγραφο 10 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης.

21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο υποψήφιος Μειοδότης στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική του μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Τελικό Μειοδότη. 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Τελικού Μειοδότη που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Τελικό Μειοδότη το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα ή ο αύξων αριθμός του δικαιολογητικού του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Β1.1 Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (Α 64)) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το

23 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

24 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Τελικός Μειοδότης δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Τελικός Μειοδότης είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 12. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007(Β 1673), ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/ Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εφόσον ο Τελικός Μειοδότης υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Τελικού Μειοδότη ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Τελικός Μειοδότης δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Τελικό Μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες: Λειτουργία των Καταστημάτων, Υπάλληλοι Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη 6 η Ημέρα 24/6/2014 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. :210 9549100, FAX:210 9577050 Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αθήνα, 3.6.2013 Αρ. πρωτ.: Γ -2013-0610 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003506408 2015-12-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC003506408 2015-12-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20157294/15-12-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003500424 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

15PROC003500424 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά, 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 55635 Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 86/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: «ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.320,00 Φ.Π.Α. 23% : 993,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.313,60 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 334/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 219/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη υπ αριθ. 6952/2012. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης

Επαναπροκήρυξη υπ αριθ. 6952/2012. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 4 Σεπτεμβρίου 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιµατικών στοιχείων και του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του 15PROC003490273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π. ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Σ-ΠΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1624/25.11.213 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/213 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ : 7758/728628 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 37/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 37/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 5/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7711/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αθήνα, 01/12/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2334-2015 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 20 ΜΑΙΟΥ 2013

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6219/710885

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 194 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 194 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου... 3 ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 4 ατόμων... 3 ΛΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 193846(5827)/07-05-2015 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54008 - Θεσ/νίκη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της προμήθειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.850,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.345,50

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.850,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.345,50 ΚΥΠΡΟΥ 68, 16452, Αργυρούπολη ΤΗΛ 2132026000 Ελληνικό Αργυρούπολη 30/5/2014. Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.850,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.345,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001235/03.11.2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ INVERTER

Διαβάστε περισσότερα