ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.. 83/84 (ΦΕΚ 31/ ) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 5. Την Υπουργική Απόφαση 58604/ (ΦΕΚ 243/ τ. Β ) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», και (ΦΕΚ 1946/ τ. Β ) «Περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Αναπλήρωση Πρύτανη», 6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις», 7. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε Ευρώ των Χρηµατικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95», 8. Το Π 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠ», 9. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 11. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 13. Το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα, 14. Το Π.. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ηµόσια Έργα προς τις ιατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 15. Το Π.. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις ιατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 18/2000 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 16. Το Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας Περί Προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 17. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προµηθειών», 18. Τον Ν. 2522/97 «Περί ικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 19. Την υπ αριθµ. 16/ (θέµα 5.2) απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 33

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια εξοπλισµού & αναλώσιµων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας της Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,00 (τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 4121, 7111Α, 7123Α και 7126Α του Τακτικού Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι δεκτά γίνονται µόνο γνήσια εργοστασιακά µελάνια και τόνερς για τον κάθε εκτυπωτή, φωτοτυπικό, πολυµηχάνηµα και fax που προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των µηχανηµάτων στα οποία θα τοποθετηθούν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1835/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007, 09:00 π.µ.» Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007, και ώρα 09:00 π.µ. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι ο κ. Βασιλάκος Χ. (τηλ , φαξ ). Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας µέχρι την παραπάνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 33

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται µε πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη, και θα επιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους προσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & µε Ποινή Αποκλεισµού) Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 2. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 60 ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται, υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, στις προσφορές των ενδιαφερόµενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη µε Α/Α: 1, 2, 4, 5, 6, 48, 49, 50, 51, 54, 61, 62, 67, 72, 73, 74, 76, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148. Προµηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συµπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο µε τεχνική προσφορά. Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συµπληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 33

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συµπληρωµένους ευκρινώς. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριµένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου από αυτήν χρόνο. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υποβολής µόνο µιας προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007, και ώρα 09:00 π.µ., στα Γραφεία του Τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 33

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, µπορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµπεριλαµβανοµένων και των προσφορών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόµενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις, ή ως συµφέρουσες για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Προσφερόµενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης. Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής µεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υπόψη αυστηρά και µόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µιας προσφορών µε την ίδια τιµή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µιας προσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προµηθευτών που µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ αυτόν. Οι προµηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προµήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη προθεσµία, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόµενο στην κατάταξη, µειοδότη προµηθευτή ή να µην προχωρήσει στην προµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προµηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η προθεσµία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 33

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προµηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόµατα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά. αναλαµβάνουν να επεµβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δαπάνες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή των προς προµήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή (από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµα του προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου προµηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο. Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε τις προµήθειες του ηµοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, από Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Βασιλάκος Χ. και Χατζηχριστόφας Φ. τηλ , , φάξ: , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 33

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ( και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις- Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» 6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 7. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύµφωνα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της. Χρυσή Βιτσιλάκη Αντιπρύτανις Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 33

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 33

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ TEMAXIO 10 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ60Χ110CM (±10%) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 4 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΕΛΙ ΩΝ CD RW, 700MB, 12x ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 10 8 CD-R 700MB, 52x ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ DVD+R 4.7GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ DVD-R 4.7 GB 8X ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320 (Q5949A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 12 TONER ΓΙΑ HP LASERJET1200 (C7115A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 13 TONER ΓΙΑ HP LASERJET4000N (C4127A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 14 TONER ΓΙΑ RICOH AP410N (220 black) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 15 TONER ΓΙΑ RICOH RICOH CL3100N BLACK (Type 125 Black) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 16 TONER ΓΙΑ RICOH RICOH CL3100N Cyan (Type 125 Cyan) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 17 TONER ΓΙΑ RICOH RICOH CL3100N Magenta (Type 125 Magenta) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 18 TONER ΓΙΑ RICOH RICOH CL3100N Yellow (Type 125 Yellow) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 19 TONER ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ XEROX DOCUMENT CENTRE 425DC ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 20 TONER ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ XEROX WORKCENTRE M128 (0006R1182) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 21 ΒΥΣΜΑΤΑ RJ-45 ΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP Business Inkjet 2250tn(NO 10 BLACK ΜΕ OEM: C4844A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 23 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5550 ΤΥΠΟΥ (HPC6656A BLACK) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 24 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5550 ΤΥΠΟΥ (HPC6657A COLOR) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 25 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OFFICEJET 5110 BLACK (ΝΟ 15 ΜΕ OEM: C6615D) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 26 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OFFICEJET 6310 TRI-COLOUR (C8766E No 343 Colour ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 27 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP OfficeJet 6310 Μαύρο (C9364E No 337 Black ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 8 28 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP PSC 2355 ΤΥΠΟΥ (8765) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 29 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP PSC 2355 ΤΥΠΟΥ (8766) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 30 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET 1010 ΤΥΠΟΥ (Q2612A) ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 31 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET 1100 ΤΥΠΟΥ (C4092Α) ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 32 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET 1200 ΤΥΠΟΥ (C7115A) ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET 1300 ΤΥΠΟΥ (Q2613A / Q2613X) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 33

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 34 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET 4050 N ΤΥΠΟΥ (C4127X) ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 35 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP LASERJET 6L C3906A (ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 36 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP OFFICEJET 7130 ΤΥΠΟΥ (C5010DE COLOR) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 37 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP OFFICEJET 7130 ΤΥΠΟΥ (C5011DE BLACK) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 38 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP OFFICEJET 7130 ΤΥΠΟΥ (PRINTHEAD: C4920A BLACK) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 39 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP OFFICEJET 7130 ΤΥΠΟΥ (PRINTHEAD: C4921A CYAN) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 40 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP OFFICEJET 7130 ΤΥΠΟΥ (PRINTHEAD: C4922A MAGENTA) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 41 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ HP OFFICEJET 7130 ΤΥΠΟΥ (PRINTHEAD: C4923A YELLOW) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 42 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK T630 (12A7462) ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 43 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ RICOH AFICIO 2022 ΤΥΠΟΥ (2220) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 44 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XEROX DC 425 ΤΥΠΟΥ (013R90125) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 45 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ TOSHIBA (T-2500) ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 46 ADAPTER ΓΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΠΌ 20 PIN ΣΕ 24 PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 47 ADAPTER ΓΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΠΌ 24 PIN ΣΕ 20 PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 48 USB FLASH DISK TEMAXIO 1 49 DVD PLAYER TEMAXIO 1 50 PC DIGITAL VOICE RECORDER TEMAXIO 1 51 UPS TEMAXIO 1 52 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΕ USB 2.0 ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ PATA ΚΑΙ SATA ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 53 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΣΚΟΣ USB 2.0, 250GB, 7200RPM, 8MB CACHE ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 54 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ TEMAXIO 3 55 ΚΑΛΩ ΙΟ USB 2 ΜΕΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 56 ΚΑΡΤΑ ΙΚΤΥΟΥ ETHERNET 10/100 PCI ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 57 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ FIREWIRE 3 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 58 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ PATA ΚΑΙ SATA, Raid 0,1,5,10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 59 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ USB 2.0, 4 ΘΕΣΕΩΝ, MS WINDOWS XP ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 60 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ AGP 8x, 512 MB DDR II SDRAM ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 61 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MANIFOLD ΤΕΜΑΧΙΟ 1 62 ΟΘΟΝΗ TEMAXIO 2 63 ΠΟΝΤΙΚΙ Optical PS/2 TEMAXIO ΌΧΙ 4 64 ΠΟΝΤΙΚΙ PS2/USB OPTICAL ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 65 ΠΟΝΤΙΚΙ PS2/USB ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 66 ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΡΟ ΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ PS2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (PROJECTOR) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 33

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 68 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ PATA, 8 MB CACHE, 250 GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 69 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ SATA, 8 MB CACHE, 250 GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 70 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD-ROM ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 71 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD-RW 16Χ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 72 ΣΥΣΚΕΥΗ FAX ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73 ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΜΝΗΜΗ RAM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 74 ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΟΝΑ Α Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 75 ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Η/Υ 420W, PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 76 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ PDF ΤΕΜΑΧΙΟ 1 77 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 24/6 ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6/4 ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΙ Ι ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5 80 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 5Χ5CM 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 82 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 83 ΙΟΡΘΩΤΙΚΌ BLANCO ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΠΙ Ι ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 85 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 90 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ CD ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 91 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ PERMANENT ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ PERMANENT ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9 VOLT ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 96 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ LR6/MIGNON 1.5 V ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ MICRO LR03/AM4 1.5 V ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΙΝΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ 2 ΚΡΙΚΟΙ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 33

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 101 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Τύπου Pelican 928 Stick ή αντίστοιχου τύπου) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΟΛΎ ΜΕΓΑΛΟ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΧΑΡΑΚΑΣ ΙΣΙΟΣ 30 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΜΕΤΡΟ ΌΧΙ ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ TEMAXIO ΌΧΙ ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ (ΓΙΑ ΞΥΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΛΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ (ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (5 ΘΕΣΕΩΝ) TEMAXIO ΌΧΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Α4 (B/W) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΤΕΜΑΧΙΟ DVD ROM INT 16X48 IDE ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ 80ΜΒ, ΑΤΑ, ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 7200, BUFFER SIZE 8MB ΤΕΜΑΧΙΟ OXI ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ 120ΜΒ, ΑΤΑ, ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 7200, BUFFER SIZE 8MB ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 33

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 130 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ 80ΜΒ, SΑΤΑ, ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 7200, BUFFER SIZE 8MB ΤΕΜΑΧΙΟ OXI ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ 120ΜΒ, SΑΤΑ II, ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 7200, BUFFER SIZE 8MB ΤΕΜΑΧΙΟ OXI ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΤΕΜΑΧΙΟ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΜΕΡΑ MINIDV ΤΕΜΑΧΙΟ DATA CARTRIDGE ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ HP STORAGEWORKS DLT VS160 TAPE DRIVE ΤΕΜΑΧΙΟ OXI ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΝΗΜΗ 1GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΛΑΝΙ νο 56 ΓΙΑ HP 7660 και ΜΕΛΑΝΙ νο 57 ΓΙΑ HP 7660 και 5511 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΌΧΙ 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΌΧΙ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ60Χ120CM (±10%) ΜΕ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΑΡΩΤΗΣ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΥΟ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ "ΑΥΤΙΑ" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ BOX FILES ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ BOX FILES ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (10Χ7,5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (7,5Χ7,5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (5Χ5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 33

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 158 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 (100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΙΛΟΤΕΙΠ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΓΙΑ PENTIUM 3 TEMAXIO OXI 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 33

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 33

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχοµένως µε ποινή αποκλεισµού κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συµπληρωµένο και µε πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι µπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέµπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαµβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά µπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να επικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συµπληρωµατικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν µπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους µε τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει όλα τα είδη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. 2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής θα χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµατα των ειδών που προσφέρουν για όποια από τα είδη ζητούνται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 33

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 1 ΕΙ ΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ιαστάσεις πλάτης : 40 cm x 45 cm (µε απόκλιση ±10%) ιαστάσεις καθίσµατος : Μπράτσα Μεταλλικός σκελετός βαµµένος ηλεκτροστατικά µε εποξειδική βαφή φούρνου Περιστρεφόµενη βάση µε 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς. υνατότητα ρύθµισης κλίσης πλάτης Σύστηµα αυξοµείωσης ύψους ( εκ.) 47 cm x 48 cm (µε απόκλιση ±10%) Επένδυση έδρας και πλάτης Χρώµα υφάσµατος επιλογής της υπηρεσίας βάση χρωµατολογίου που θα προσκοµιστεί µαζί µε την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία µε βραδύκαυστο ύφασµα υψηλής αντοχής. Μεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση από τον προµηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α/Α: 2 ΕΙ ΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαστάσεις πλάτης: ιαστάσεις έδρας: Μπράτσα Σταθερή βάση µε τέσσερα πόδια Μεταλλικός σκελετός Επένδυση έδρας και πλάτης Χρώµα: Α/Α: 4 ΕΙ ΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ 40 cm x 50 cm (µε απόκλιση ±10%) 45 cm x 45 cm (µε απόκλιση ±10%) ΌΧΙ µε βραδύκαυστο ύφασµα υψηλής αντοχής µαύρο ιαστάσεις: Πάχος µοριοσανίδας: Επένδυση µοριοσανίδας: Χρώµα: Ράφια εσωτερικά τέσσερα (4) ( δηλ. 5 θέσεις ), µε δυνατότητα αυξοµείωσης ύψους ύο ( 2 ) πόρτες µε χερούλι και κλειδαριά Χρωµατολόγιο που θα προσκοµισθεί µαζί µε την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση από τον προµηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Ύψος 2,00 µ., Βάθος 0,44 µ., Πλάτος 0,80 µ. (µε απόκλιση ±10%) 25 χιλ. (µε απόκλιση ±10%) Μελαµίνη απόχρωση καρυδιάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 33

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 5 ΕΙ ΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α ΟΜΑ Α Τεµάχια (ράφια): 5 ιαστάσεις (Μήκος, Βάθος, Πάχος) σε εκατοστά: Υλικό: Μεταλλικά στηρίγµατα "Γ" διαστάσεων: 55 Χ 30 Χ 2 (µε απόκλιση ±10%) Ξύλο ή αποµίµηση ξύλου 25 Χ 25 (µε απόκλιση ±10%) Τεµάχια (στηρίγµατα): 10 Β ΟΜΑ Α Τεµάχια (ράφια): 1 ιαστάσεις (Μήκος, Βάθος, Πάχος) σε εκατοστά: Υλικό: Μεταλλικά στηρίγµατα "Γ" διαστάσεων: 100 Χ 40 Χ 2 (µε απόκλιση ±10%) Ξύλο ή αποµίµηση ξύλου 35 Χ 35 (µε απόκλιση ±10%) Τεµάχια (στηρίγµατα): 4 Α/Α: 6 ΕΙ ΟΣ: ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210X297 MM (Α4) ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER ΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η ΕΙ ΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΝΑ ΕΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΛΕΥΚΟ 100% ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΑΡΟΣ 80 GR/M2 ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΕΣΜΙ ΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΙ ΟΛΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΘΕ ΕΣΜΙ ΑΣ ΝΑ ΕΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΝΑ ΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 33

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙ ΕΣΜΙ ΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΣΜΙ ΕΣ ΤΕΛΟΣ, ΝΑ ΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΕΣΜΙ ΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ: (Α) ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, (Β) ΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ (Γ) ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (1 ΕΣΜΙ Α 500 ΣΕΛΙ ΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΘΑ ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑ ΩΣΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α: 48 ΕΙ ΟΣ: USB FLASH DISK Χωρητικότητα Σχεδιασµένο Μέγεθος Εγγύηση Α/Α: 49 ΕΙ ΟΣ:DVD PLAYER 4.0 Gb Yψηλές ταχύτητες USB 2.0 τσέπης για εύκολη µεταφορά 5 έτη Τύπος προϊόντος Τηλεχειριστήριο Μέθοδος εξαγωγής ήχου Έξοδος Τηλεχειρισµός Α/Α: 50 ΕΙ ΟΣ: PC DIGITAL VOICE RECORDER DVD player Remote control - infrared Stereo έξοδο συνιστωσών (Component) για προβολή σε οθόνες Plasma, LCD και projector. Τύπος ηχογράφησης Μέσο αποθήκευσης ιάρκεια εγγραφής σε HQ µε 128ΜΒ κάρτα (hours) 8,5 Μνήµη Ώρα εγγραφής Ηµεροµηνία εγγραφής Υπολειπόµενος χρόνος µπαταρίας Θύρα USB Άλλες υνατότητα σύνδεσης σε H/Y Πρόγραµµα επεξεργασίας, οδηγοί (drivers) για εγκατάταση DSS WMA xd-picture card 128Mb ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 33

20 Docking station, ακουστικά Εγχειρίδια χρήσης Conference Kit (περιλαµβάνει): Βαλίτσα µεταφοράς από σκληρό υλικό Μικρόφωνα Τρίποδα Καλώδιο σύνδεσης µικροφώνων ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Α/Α: 51 ΕΙ ΟΣ: UPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ έτους Μέγιστη Ισχύς 500 VA / 300W. Τρόπος λειτουργίας Αυτονοµία (ελάχιστη) Έξοδοι (ελάχιστος αριθµός) Επικοινωνία µε τον υπολογιστή Εγγύηση Α/Α: 54 ΕΙ ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Line interactive 5.8 λεπτά στα 300 watt, 12.4 λεπτά στα 150 watt. 3 έξοδοι IEC 320 C13 µε υποστήριξη backup και µία για εξοµάλυνση υπερτάσεων. Επιπλέον είσοδος - έξοδος για προστασία τηλεφωνικής γραµµής. Ενσωµατοµένος AVR (Automatic Voltage Regulator). USB έξοδος επικοινωνίας µε κατάλληλο software και καλώδιο σύνδεσης. 2 χρόνια ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BIOS Κατασκευαστής ΚΟΥΤΙ Η/Υ Τροφοδοτικό Να αναφερθεί 450W PFC CE Θέσεις περιφερειακών (ελάχιστος αριθµός) Θέσεις ανεµιστήρων (ελάχιστος αριθµός) Υποδοχές σύνδεσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (µε Cooler) Multi-Core Technology Τεχνολογία Κατασκευής Ταχύτητα ρολογιού Μνήµη cache Συσκευασία 4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5'' ύο στο πίσω µέρος και ένας µπροστά µεγέθους 8cm, ένας στο πλάι µεγεθους 8-12cm ύο θύρες USB, Line In, Line Out στο εµπρός µέρος του κουτιού Dual-Core 65 nm 2.13 GHz 2MB L2 Cache BOX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 33

21 Ταχύτητα διαύλου Εγγύηση ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων FSB Μνήµη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1066 MHz 3 χρόνια Dual-Core 1066MHz Up to 4Gb DDR2-667/533/400 Κάρτα Γραφικών PCI EXPRESS 16 Θύρες Επέκτασης (Slots) (ελάχιστος αριθµός) USB 4 (+4) LAN Μέγεθος Sound Onboard Εγγύηση ΜΝΗΜΕΣ Μέγεθος Τύπος Μνήµης Ταχύτητα ιαύλου 1xPCI Express 16x, 1xPCI Express 1x, 4xPCI, 1xIDE, 4xSATA II, 6xUSB 2.0, 2xPS/2, 1xSerial, 1x Parallel, 1xLAN, 1xFloppy Gigabit Ethernet Controller ATX Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου 3 χρόνια 1024ΜΒ DDR2 SDRAM 240-PIN PC6400MHz. 800 MHZ Timings Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγύηση ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Standard 128M x 64-bit Unbuffered DIMM (SDRAM- DDR2, 2V, CL5). Lifetime Μνήµη GPU Core: RAMDAC Τοποθέτηση Μέγιστη ανάλυση 256MΒ DDR2 που µπορεί να φτάσει τα 512MB (χρησιµοποιώντας µνήµη από το σύστηµα εάν αυτό έχει 1GB µνήµη). 550 Mhz 400MHZ. PCI-Express. 1900x1200 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγύηση ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα Ταχύτητα περιστροφής Πρωτόκολλο επικοινωνίας Τεχνολογία TurboCache. Έξοδος ψηφιακού σήµατος DVI για σύνδεση µε TFT Monitor. Έξοδος TV OUT. HDTV Ready. 3 χρόνια 250GB 7200 rpm SATA2 300 MB/s. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 33

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μνήµη Buffer Average Seek Time Εγγύηση: Μονάδα επανεγγράψιµου οπτικού δίσκου DVD-RW Buffer Protection Μέσος Χρόνος Αναζήτησης εδοµέ Dual Layer Ταχύτητα Ανάγνωσης CD Ταχύτητα Εγγραφής CD Ταχύτητα Επανεγγραφής CD Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD Ταχύτητα Εγγραφής DVD Plus R Ταχύτητα Εγγραφής DVD Minus R Ταχύτητα Επ/φής DVD Plus R Ταχύτητα Επ/φής DVD Minus R Πληκτρολόγιο MULTIMEDIA KEYBOARD BLACK PS/2 Ποντίκι OPTICAL MINI MOUSE ΟΘΟΝΗ 16MB 8.9 ms 3 χρόνια. 2 MB <140ms(CD) <160ms(DVD) 48x 48x 32x 18x 18x 18x 8x 6x Τύπος Οθόνης 19'' Έγχρωµη TFT-LCD µε 16.2 εκατοµµύρια χρώµατα Ανάλυση 1440 x 900. Μέγεθος κουκίδας Χρόνος απόκρισης Γωνίες θέασης x mm. 5ms Κοντράστ 2000:1. Φωτεινότητα Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Εγγύηση Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft Windows Vista Ultimate English DSP (Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης) Α/Α: 61 ΕΙ ΟΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MANIFOLD Οριζόντια: 160 µοίρες, Κατακόρυφα: 160 µοίρες. 300 cd/τµ khz Hz. 3 χρόνια Zero Pixel Manifold System GIS Universal, Ακαδηµαϊκή άδεια Λογισµικού Manifold System GIS WINDOWS 2000, XP, 2003 server για 120 χρήστες / εγκαταστάσεις. Α/Α: 62 ΕΙ ΟΣ: ΟΘΟΝΗ Τεχνολογίας CRT Μέγεθος διαγωνίου Έγχρωµη Προτεινόµενη ανάλυση Μέγιστη Ανάλυση x768 στα 85Hz 1280x1024 στα 60Hz ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 33

23 Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Εγγύηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30~70KHz 50 ~ 160Hz 3 έτη Α/Α: 67 ΕΙ ΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (PROJECTOR) Τεχνολογία DLP Ανάλυση εικόνας : 1024 x 768 Format Εικόνας : 4:3 (Native) / 16:9 Φωτεινότητα : ANSIlumens. Contrast : 2000:1 Είσοδοι Εικόνας: Απόσταση Εστίασης: Μέγεθος Προβολής : ιάρκεια Ζωής Λάµπας (ώρες) : Εγγύηση Λάµπας ( µήνες) : Εγγύηση : Α/Α: 72 ΕΙ ΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΗ FAX 2 x RGB (D-sub 15) S-Video Component m m 3000 (ώρες) 3 (µήνες) 3 έτη ιαχείριση Χαρτιού : Πλάτος Σάρωσης : ιαδοχική Πολλαπλή Αποστολή Αναγνώριση Καλούντος Οθόνη Lcd Συµβατότητα : ιαβαθµίσεις Γκρί : Ταχύτητα Μεταβίβασης : Μνήµη Εγγράφων : Χωρητικότητα Χαρτιού : Τροφοδότης Εγγράφων : Λειτουργία Ανάκτησης Φωτοαντιγραφικό Τρόπος Κλήσης : Α4 210 χιλιοστά ITU-T GROUP3 64 επίπεδα 6 δευτ/σελίδα 2 MB 50 σελίδες 10 σελίδες Τονικό Α/Α: 73 ΕΙ ΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΜΝΗΜΗ RAM (Μητρική Πλακέτα) ATX, Socket 775 ή νεότερο, FSB 1333 ή ταχύτερο, δυνατότητα τοποθέτησης µνήµης DDR2 στα 667 MHz ή ταχύτερη, θύρα PCI Express x16, 1xATA + 6xSATA θύρες για σκληρούς δίσκους, SATA RAID 0,1,5,10, Gigabit LAN, 2x1394a FIREWIRE, 4xPCI θύρες, 4xUSB 2.0, VGA on board (Επεξεργαστής) Socket 775 ή νεότερος, 2.0GHz διπλού πυρήνα ή ταχύτερος, να συνοδεύεται µε κατάλληλο σύστηµα ψύξης, να µπορεί να συνεργαστεί µε την προαναφερθείσα µητρική πλακέτα (Μνήµη RAM) Χωρητικότητα 2GB ή µεγαλύτερη, τύπος DDR2 ή νεότερος, να µπορεί να συνεργαστεί µε το προαναφερθέν σύστηµα µητρικής πλακέτας και επεξεργαστή. Α/Α: 74 ΕΙ ΟΣ: ΜΟΝΑ Α Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 33

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Μητρική Πλακέτα) ATX, Socket 775 ή νεότερο, FSB 800 ή ταχύτερο, δυνατότητα τοποθέτησης µνήµης DDR2 στα 667 MHz ή ταχύτερη, θύρα PCI Express x16, 1xATA + 4xSATA θύρες για σκληρούς δίσκους, LAN 10/100, 2xPCI θύρες, 2xUSB 2.0, VGA on board (Επεξεργαστής) Socket 775 ή νεότερος, 1.5GHz διπλού πυρήνα ή ταχύτερος, να συνοδεύεται µε κατάλληλο σύστηµα ψύξης, να µπορεί να συνεργαστεί µε την προαναφερθείσα µητρική πλακέτα (Μνήµη RAM) Χωρητικότητα 1GB ή µεγαλύτερη, τύπος DDR2 ή νεότερος, να µπορεί να συνεργαστεί µε το προαναφερθέν σύστηµα µητρικής πλακέτας και επεξεργαστή Κουτί τύπου ΑΤΧ (Λοιπές Συσκευές εντός µονάδας) Μονάδα DVD-RW, Μονάδα Floppy, Σκληρός ίσκος 120GB SATA 8MB Cache, Τροφοδοτικό 500W. Α/Α: 76 ΕΙ ΟΣ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ PDF 15 σελίδες ανά λεπτό Α4, σελίδες µηνιαίο φόρτο εργασίας, εσωτερική µνήµη 32ΜΒ µε δυνατότητα επέκτασης στα 160ΜΒ, σύνδεση µέσω θύρας USB - παράλληλης θύρας - θύρας Ethernet 10/100, φαξ, απευθείας µετατροπή των σελίδων σε µορφή pdf (σε flash disk usb 2.0) δίχως την ανάγκη ύπαρξης Η/Υ ή ειδικού software. Α/Α: 121 ΕΙ ΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 (B/W) Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για µέγεθος χαρτιού A4). 26 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi) Μνήµη Επεκτάσιµη µνήµη Επεξεργαστής 1200Χ MΒ >=288 ΜΒ 400 ΜHz Χαρτοδέκτης ενσωµατωµένος (αρ. Σελίδων) 300 Χειροκίνητη τροφοδοσία (bypass) Αριθµός δίσκων χαρτιού (Paper trays) 2 βασικός, 3 µέγιστος υνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών µέσων (χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/µήνα) Θύρα δικτύου UTP Θύρα USB 2.0 υνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εσωτερικό σύστηµα σύνδεσης σε δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης (10/100 Fast Ethernet) Εγχειρίδια χρήσης Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, άλλων θυρών εάν περιλαµβάνονται Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο προαιρετικά προαιρετικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 33

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 χρόνος Α/Α: 122 ΕΙ ΟΣ: ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα: 80GB Ταχύτητα περιστροφής: Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Μνήµη buffer: Average seek time: Εγγύηση: 7200 rpm SATA-150 8MB 8.9 ms 3 χρόνια. Α/Α: 123 ΕΙ ΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Φορµά εγγραφής: DSS (Πρότυπο Ψηφιακής Οµιλίας) WMA (Windows Media Audio) Μέσον εγγραφής: Κάρτα µνήµης XD από 16 έως 512 ΜΒ Παρεχόµενη κάρτα µνήµης Χρόνοι εγγραφής στην παρεχόµενη 128MB κάρτα: ιασύνδεση PC Προαιρετικά εξαρτήµατα µεταφοράς σε PC Συχνότητας δειγµατοληψίας: Μεγάφωνο: Υποδοχή Μικροφώνου/ Ακουστικού/ Τηλεχειριστηρίου: Μέγιστη καθαρή έξοδος (3 V DC): Παροχή ενέργειας: Εξωτερική παροχή ενέργειας Βάρος 128 ΜΒ SHQ τρόπος: 4 ώρες 20 λεπτά HQ τρόπος: 8 ώρες 45 λεπτά SP τρόπος: 20 ώρες 55 λεπτά LP τρόπος: 44 ώρες 45 λεπτά. USB καλώδιο και σταθµός υποδοχής PC προσαµοστής κάρτας, USB αναγνώστης/ εγγραφέας κάρτας SHQ τρόπος: 44.1 khz HQ τρόπς: 44.1 khz SP τρόπος: 12 khz LP τρόπος: 8 khz. Ενσωµατωµένο ø23 mm στρογγυλό δυναµικό µεγάφωνο. ø3.5 mm minijack, αντίσταση MIC 2 kω, EAR 8Ω ή µεγαλύτερη 180 mw ή περισσότερη (8 Ω µεγάφωνο). Μπαταρίες µε εκτιµώµενη τάση 3 V. Μετασχηµατιστής ρεύµατος. <= 90 g (µε τις µπαταρίες). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 33

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Με την συσκευασία θα παρέχονται επιπλέον: Εγγύηση κατασκευαστή Στερεοφωνικό Μικρόφωνο Τηλεχειριστήριο µε λειτουργία µικροφώνου, Στερεοφωνικά Ακουστικά, Λογισµικό DSS Player Pro (ενότητα υπαγόρευσης), καλώδιο USB και σταθµός υποδοχής, µπαταρίες, θήκη και ιµάντας χεριού. 1 χρόνος Α/Α: 124 ΕΙ ΟΣ: ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Η/Υ Ισχύς (W) 350 Γενικα Χαρακτηριστικά: Fan Speed Control Energy Star Over Temperature Protection Short Circuit Protection Over Voltage Protection 1 fan: 8cm Τεχνικά χαρακτηριστικά: Input Range: 230Vac MTBF 100K hours Safety: TÜV, CE Pins: 24 Καλώδια: 20/24 pin (FLEXIBLE CABLE/M/B), 5x4PIN (CD/DVD drive), 2x4pin (small Floppy drive), 2xSata (Serial ATA-150MB/s) Α/Α: 125 ΕΙ ΟΣ: ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι Chipset: NVIDIA GeForce FX 5200 ή καλύτερο Bus Type: Bus Speed: Memory: Memory Bus: Memory Type: PCB Form: D-SUB: TV-OUT: DVI Port: Multi View: Microsoft DirectX 9.0: OpenGL 1.5 support: Α/Α: 126 ΕΙ ΟΣ: ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ AGP 8x 128MB 64 bit DDR Low profile Y (DVI-D) Chipset: NVIDIA GeForce 7600GS + HIS ή καλύτερο Bus Type: Bus Speed: Memory: Memory Bus: Memory Type: AGP 8x 256MB 128 bit DDR II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 33

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PCB Form: D-SUB: TV-OUT: DVI Port: Multi View: Microsoft DirectX 9.0: OpenGL 1.5 support: Supports PureVideo technology: ATX Y (BY ADAPTER) Y (DVI-D) Α/Α: 127 ΕΙ ΟΣ: DVD ROM INT 16X48 IDE Interface: CD-ROM Read Speed: DVD Read Speed: Cache Size: Load Type: ATA 48X 16X 512 KB Α/Α: 132 ΕΙ ΟΣ: ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ Tray Σύνδεση: USB 2.0 Μέγιστη ανάλυση: Ταχύτητα Προεπισκόπησης: Ταχύτητα σάρωσης: Μέγιστες διαστάσεις Σάρωσης: Να συνοδεύεται από Transparency Adapter που να µπορεί να σαρώσει ταυτόχρονα τουλάχιστον 6 καρέ φιλµ αρνητικ. / 4 35mm slides Να είναι συµβατός µε το λογισµικό Silverfast Να περιλαµβάνει λογισµικό για OCR (και για Ελληνικά) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους Α/Α: 133 ΕΙ ΟΣ: Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4800x9600 dpi < 4 δευτερόλεπτα grayscale ή έγχρωµο στα 2400dpi < 9 mesc/line A4/Letter [216x297mm] Κουτί: MIDI TOWER 450W Τροφοδοτικό: 450W PFC CE. Θέσεις περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5'' (Τουλάχιστον) Υποδοχές σύνδεσης: ύο (Τουλάχιστον) θύρες USB στο εµπρός µέρος του κουτιού. Εγγύηση:1 χρόνος για το τροφοδοτικό Επεξεργαστής (CPU): INTEL PENTIUM D GHZ - LGA FSB Μνήµες (RAM): KINGSTON KVR667D2N5/ MB PC MHZ VALUE RAM Μητρική πλακέτα (Motherboard): Τοποθέτηση: ATX Υποδοχή CPU: Socket 775 Υποστηριζόµενοι Επεξεργαστές: Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium XE, Pentium D, Pentium 4, Celeron D Ταχύτητα FSB: 1066/800/533 MHz. Chipset: Northbridge: VIA PT880 Ultra, Southbridge: VIA VT8237A. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1xPCI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 27 από 33

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003246057 2015-11-03

15PROC003246057 2015-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 03/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7 ΥΤΟΡ1Ο-Μ3Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Α Α: 7 ΥΤΟΡ1Ο-Μ3Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οµάδα εργασίας από τους: Γιάννη Νικολέτα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Θανάση Σαµαρίνα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Στέργιο Χριστοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012.

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 231/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 3/2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 3/2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 13 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βέροια, 26/04/2013 Αρ.Πρωτ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.:74155 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 194.100,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 194.100,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου (Ν0600a)»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τηλ.: 213.201.8748-751, Fax: 210.9902046-45 Δ/νση: Υπηρεσίες νεκροταφείου Τηλ.:2109622077 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 20-03-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: ρ. Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

+ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ +ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

+ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ +ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2015 2016» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:134604 ΘΕΜΑ: «Καταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΚΥ-5ΡΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΚΥ-5ΡΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 212 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα»

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 2132063554 E-mail: epolitismou@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρµόδιο όργανο είναι η ικαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3-9-2015. Αρ. Πρωτ. οικ. 170145 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 3-9-2015. Αρ. Πρωτ. οικ. 170145 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: Γραμματέας Μ. Σπυράτου ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 3-9-2015 Αρ. Πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα