ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/ της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης που αφορά την έγκριση της τιµολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΧ σύµφωνα µε την υπ. αριθµό 69/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της» 1. Στις Γούρνες, σήµερα την 19η του µηνός Ιουνίου, του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα του ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του.ε.κ.κ.), ύστερα από τη µε αριθµό πρωτ.11953/ πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, τους πέντε (05) Προέδρους /Εκπροσώπους των ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων, ήταν: α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (1) Παρόντες α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος.Σ. ιε Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος.Σ. β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ιστ ανελάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος ιζ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. δ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ε Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος ιη Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. ιθ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. στ Λουλουδάκης Απόστολος, Αντιδήµαρχος κ Σέγκος Ιωάννης, Μέλος.Σ ζ Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος η Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ θ Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος.Σ. ι Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος.Σ. ια Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος.Σ. ιβ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος.Σ. ιγ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος.Σ ιδ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. κα Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος.Σ. κβ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. κγ Γαράκη Μαρία, Μέλος.Σ. κδ Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας.Σ. κε Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. κστ Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. κζ Μπάτσης ηµήτριος, Μέλος.Σ. (2) Απόντες

2 α Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος.Σ δ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. β Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. ε Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. γ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος.Σ. στ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (1) Παρόντες α Τσιχλή Αικατερίνη ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου β Παπαγιαννάκης Ιωάννης Τοπικής Κοινότητας Αβδού γ Αργυράκης Κωνσταντίνος Τοπικής Κοινότητας Κρασίου (2) Απόντες α Λαπίδης Θεόδωρος ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων β Σηµαιάκης Ιωάννης ηµοτικής Κοινότητας Ελαίας Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. 3. Ο ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ήµου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκεται η Γενική Γραµµατέας κ. Νηστικάκη Αναστασία για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της. 4. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: α. Προσήλθαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Γαράκη Μαρία µετά τη λήψη απόφασης για το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Σταυρουλάκης Νικόλαος κατά τη συζήτηση του 12 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. β. Αποχώρησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Λουλουδάκης Απόστολος µετά τη λήψη απόφασης του 12 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Γαράκη Μαρία κατά τη συζήτηση του 11 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Μουντράκης Ευθύµιος µετά τη λήψη απόφασης του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Παρλαµάς Κων/νος κατά τη συζήτηση του 32 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ανελάκης Γεώργιος κατά τη συζήτηση του 32 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Μπάτσης ηµήτριος κατά τη συζήτηση του 32 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Βασιλείου Αντώνιος µετά τη λήψη απόφασης του 32 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Φιλιππάκης Κων/νος µετά τη λήψη απόφασης του 32 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. γ. Κατά παρέκκλιση: - 2 -

3 Το 30 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης Το 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης Το 32 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης Το 29 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 32 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 5. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών ήταν παρόντα είκοσι πέντε (25), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Θέµα 32ο Η : «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης που αφορά την έγκριση της τιµολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΧ σύµφωνα µε την υπ. αριθµό 69/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της» 6. Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο τον ηµοτικό Σύµβουλο και Πρόεδρο της ΕΥΑΧ κο Αργυράκη Νικόλαο, ο οποίος εισηγήθηκε στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου το θέµα σύµφωνα µε την υπ. αριθµό 69/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ, ως εξής: {{ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 69/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τιµολογιακής Πολιτικής ΕΥΑΧ Εισηγούµενος το 3ο θέµα Ηµερήσιας ιάταξης, ο Πρόεδρος του.σ. ενηµερώνει τα µέλη για το θέµα και δίνει το λόγο στον Γενικό ιευθυντή όπου παρουσιάζει την εισήγηση και αναλύει τα στοιχεία τιµών για την πρόταση τιµολογιακής πολιτικής της ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται ο προσδιορισµός της Τιµολογιακής Πολιτικής της νέας.ε.υ.α. Χερσονήσου µετά και την επέκταση της (Φ.Ε.Κ. B 1030/ ) στις ηµοτικές Ενότητες Γουβών & Επισκοπής του ήµου Χερσονήσου. Αποτελεί συνέχεια της Μελέτης Τιµολογιακής Πολιτικής µε ηµεροµηνία Αύγουστος 2013, η οποία συζητήθηκε στην συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ της 30 ης εκεµβρίου 2013 και λήφθηκε η 261/2013 απόφασή του. Στο πρώτο µέρος της µελέτης έγινε αναλυτική παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης που έχει διαµορφωθεί για την επιχείρηση µετά την συγχώνευση και επέκταση της αρµοδιότητας. όθηκαν αναλυτικά στοιχεία για την οικονοµική κατάσταση, το προφίλ και οι ιδιαιτερότητες της κάθε ηµοτικής Ενότητας, αναλυτικά στοιχεία κόστους, καθώς και προτάσεις για την γενική κατεύθυνση της τιµολογιακής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για να εξασφαλίσει την βιωσιµότητά της. Έµφαση δόθηκε στο ζήτηµα της µεγάλης αύξησης στα τιµολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει επιβληθεί από την ΕΗ τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο δυσανάλογα µεγάλο κόστος που δηµιουργεί για την επιχείρηση η µετατροπή του αγροτικού τιµολογίου των αρδευτικών γεωτρήσεων που ισχύει για τον ήµο σε τιµολόγιο γενικής χρήσης όταν την άρδευση διαχειρίζεται η ΕΥΑΧ (υπερδιπλασιασµός της χρέωσης της ενέργειας). Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ µε την 261/2013 απόφασή του, αναγνωρίζοντας το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργεί για την επιχείρηση αλλά και για τους δηµότες η παραπάνω κατάσταση σχετικά µε τα κοστολόγια της ενέργειας, αποφάσισε όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασµα: «Λόγω της υπερβολικής αύξησης του τιµολογίου που προτείνεται, για τον ισοσκελισµό εσόδων εξόδων και που προκύπτει εξ αιτίας της εκχώρησης της άρδευσης από το ήµο - 3 -

4 στην ΕΥΑΧ, έχοντας σαν συνέπεια την µετατροπή του αγροτικού (µειωµένου) τιµολογίου από την ΕΗ σε οικιακό (ακριβότερο) κατά 100% αδυνατεί να ψηφίσει ένα από τα προτεινόµενα σενάρια της υπηρεσίας για τιµολογιακή πολιτική. εν µπορεί η ύδρευση να επιδοτεί την άρδευση από την µία και από την άλλοι οι καλλιεργητές δεν θα µµπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξηµένο τιµολόγιο. Παραπέµπει το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει καθώς ο νόµος επιτρέπει την επιστροφή της άρδευσης στο ήµο όπου και χρεώνεται µε µειωµένο τιµολόγιο η ηλεκτρική ενέργεια. Συνηµµένα µε την απόφαση να αποσταλεί και η προτεινοµένη µελέτη τιµολογιακής πολιτικής και η Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της ΕΥΑΧ στο ηµοτικό Συµβούλιο.» Η απόφαση αυτή συζητήθηκε την 10η Απριλίου 2014 στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χερσονήσου όπου λήφθηκε η 228/2014 απόφαση του ήµου περί Τροποποίησης της ισχύουσας Συστατικής Πράξης της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΦΕΚ Β 812/ , ΦΕΚ Β 1030/ ), απαλείφοντας την αρµοδιότητα της άρδευσης, προκειµένου αυτή να ασκείται εφεξής από το ήµο Χερσονήσου. Στη συνέχεια η απόφαση του ήµου διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης για έλεγχο και έγκριση. Η αποκεντρωµένη διοίκηση θεωρώντας ότι υφίσταται νοµικό κενό σχετικά µε την επαναφορά της αρµοδιότητας της άρδευσης στο ήµο, απέστειλε σχετικό ερώτηµα στο εποπτεύων Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο µε την σειρά του παρέπεµψε το θέµα για γνωµοδότηση στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Το Ε Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους συνεδρίασε για το θέµα αυτό στις κατόπιν της από εισηγήσεως του Παρέδρου ΝΣΚ µε αριθ.πρωτ.: 1927/ Η εισήγηση αυτή, η οποία είναι διαθέσιµη για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ, στα συµπεράσµατά της αναφέρει: «Α. Η δραστηριότητα της άρδευσης δεν περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες που υποχρεωτικά πρέπει να περιέρχονται στην ΕΥΑ κατά την σύστασή της. Β. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να παραχωρηθεί αργότερα από το ήµο στη ΕΥΑ µε αιτιολογηµένη απόφαση κατά την προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.1069/1980 διαδικασία. Γ. Εφόσον η συγκεκριµένη αρµοδιότητα είχε παραχωρηθεί στη ΕΥΑ µπορεί να περιέλθει στον οικείο ήµο µε αιτιολογηµένη απόφαση κατά την προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.1069/1980 διαδικασία.» Η εισήγηση αυτή έγινε δεκτή στο σύνολό της από το Νοµικό Συµβούλιου του Κράτους και προωθήθηκε για τις περεταίρω, τυπικές διαδικασίες. Πλην όµως, µεσολάβησε η προκήρυξη των Εθνικών εκλογών και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, το παρών δεύτερο µέρος της προτεινόµενης τιµολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΧ βασίζεται στην υπόθεση ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου και η άρδευση θα έχει περιέλθει στην αρµοδιότητα του ήµου. Εποµένως, τα σχετικά κοστολόγια από την άσκηση αυτής δεν λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της προτεινόµενης τιµολογιακής πολιτικής και τον ισοσκελισµό εσόδων-εξόδων που είναι η ελάχιστη απαίτηση από την προσαρµογή του τιµολογίου. Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Η Τιµολογιακή Πολιτική της επιχείρησης αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτηµα καθώς η διαµόρφωσή της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οικονοµικές, Νοµικές, Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές µεταβλητές επιδρούν στην τιµολόγηση των υπηρεσιών της ύδρευσης και της αποχέτευσης

5 Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση τιµολογιακής πολιτικής είναι: 1.1. Τα βασικά κόστη όπως το κόστος άντλησης του νερού, το κόστος συντήρησης του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήµατος, το κόστος αποσβέσεων παγίων στοιχείων, το κόστος επενδύσεων και παραγωγής έργου, τα διαχειριστικά και λειτουργικά κόστη κλπ Το Νοµικό Πλαίσιο. Οι άξονες της τιµολογιακής πολιτικής καθορίζονται και στον ιδρυτικό νόµο των.ε.υ.α., Ν1069/80. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 25 αναφέρεται ότι µε απόφαση του.σ. καθορίζονται χωριστά τιµολόγια για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, των οποίων τα τέλη θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες του προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων, αποσβέσεις παγίων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων. Εποµένως θα πρέπει τα έσοδα από την ύδρευση και την αποχέτευση να καλύπτουν τις παραπάνω λειτουργικές δαπάνες και να ισοσκελίζουν τα παραπάνω έξοδα, χωρίς να συνυπολογίζεται το ειδικό τέλος 80%. Άλλωστε τα παραπάνω έξοδα δεν περιλαµβάνουν δαπάνες κατασκευής έργων παρά µόνο αποσβέσεις παγίων. Σηµειώνεται ότι το ειδικό τέλος 80%, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.1069/80, επιβάλλεται από την 1ης Ιανουαρίου του εποµένου από της συστάσεως έτους της επιχείρησης και για µια δεκαετία µε σκοπό τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων από δάνεια έργων, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για την κάλυψη των προαναφερθέντων λειτουργικών δαπανών. Αντιµετωπίζεται άλλωστε και λογιστικά µε εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το ποσό που βεβαιώνεται ως ειδικό τέλος 80% σε µια διαχειριστική περίοδο δεν συνυπολογίζεται ως έσοδο κατά το κλείσιµο του ισολογισµού. Μικρό µόνο µέρος αυτού συνυπολογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως, βάση των αντίστοιχων αποσβέσεων της χρήσης. Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα στο κλείσιµο των ισολογισµών. Με δεδοµένο ότι πλέον οι φορείς που παρουσιάζουν αρνητικούς ισολογισµούς σε συνεχόµενες χρήσεις, εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά βάση νόµου, η επιβολή και η διαχείριση του ειδικού τέλους ενδεχοµένως θα πρέπει να επανεξεταστεί. Σηµαντικό ρόλο σ αυτό παίζει και το ότι το ειδικό τέλος επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 23%, σε αντίθεση µε την ύδρευση η οποία έχει ΦΠΑ 13%. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Ν. 3199/2003, τα κράτη µέλη µέχρι το 2010 θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τιµολόγησης του νερού παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά και µε σύνεση τους υδατικούς πόρους. Το νερό έχει πάψει να είναι "ελεύθερο αγαθό", που είναι δηλαδή διαθέσιµο χωρίς κόστος. Η άντληση του νερού, η προστασία του, η µεταφορά και η διάθεσή του, έχουν - 5 -

6 σηµαντικό κόστος, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί. Σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60 και το Ν.3199/2003, η ανάκτηση του κόστους του νερού είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που αφορά το οικονοµικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων. Βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, ζητούµενο δεν είναι µόνο η ανάκτηση του οικονοµικού κόστους, αλλά του συνολικού κόστους. ηλαδή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εκτός του οικονοµικού κόστους (κόστος λειτουργίας, συντήρησης και δανειακής εξυπηρέτησης), και οι παράµετροι που το απαρτίζουν και πιο συγκεκριµένα: 1. Το οικονοµικό κόστος 2. Το κόστος των φυσικών πόρων 3. Το περιβαλλοντικό κόστος που αντιπροσωπεύει το κόστος από τις ζηµιές που προκαλούνται από τη χρήση νερού στο περιβάλλον και στα υδατικά οικοσυστήµατα. Έως τώρα, δεν έχει γίνει καµία προσπάθεια ενσωµάτωσης άλλου κόστους στην τιµή του νερού, πέραν του οικονοµικού κόστους. Το οικονοµικό κόστος και µόνο, είναι αυτό που λαµβάνεται υπόψη και στην παρούσα προσέγγιση. Ενδέχεται όµως στο µέλλον να συνδεθεί η απαίτηση ανάκτησης και των άλλων δύο παραµέτρων κόστους µε την δυνατότητα χρηµατοδότησης των υποδοµών από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ) 1.3. Η µεταβολή των τιµών των πρώτων υλών. Είναι αυτονόητο ότι οι τιµές των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης θα πρέπει να διαµορφώνονται σύµφωνα και µε το επίπεδο των τιµών αυτών. Στην αγορά παρατηρούνται ανοδικές τάσεις στην τιµή του πετρελαίου, του ηλεκτρικού ρεύµατος, στα υλικά, ανταλλακτικά και εξαρτήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ.. Ιδιαίτερα το ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο αποτελεί πλέον ένα από τα σηµαντικότερα έξοδα της επιχείρησης, έχει αυξηθεί τα τελευταία λίγα χρόνια πάνω από 30%, χωρίς να συνυπολογίζεται η δραµατική αύξηση που έχει προκύψει από την αλλαγή του αγροτικού τιµολογίου σε γενικής χρήσης. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι για τις ΕΥΑ δεν ισχύει ούτε το βιοµηχανικό τιµολόγιο για τις µεγάλες εγκαταστάσεις της όπως είναι τα µεγάλα αντλιοστάσια και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Ο βαθµός µεταβολής των εσόδων συγκριτικά µε τα έξοδα. Στην προσπάθεια διαµόρφωσης της τιµολογιακής πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όχι µόνο η εκτιµώµενη µεταβολή των εσόδων (πρόβλεψη) αλλά και η πρόβλεψη της µεταβολής των εξόδων Η εισοδηµατική ικανότητα των δηµοτών καταναλωτών της περιοχής. Η ευρύτερη οικονοµική κρίση και η συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος επιδρούν αρνητικά στην αγοραστική δύναµη του εξυπηρετούµενου πληθυσµού, γεγονός το οποίο θα πρέπει σε κάποιο βαθµό να ληφθεί υπόψιν Η πολυτιµότητα του αγαθού. Ως διαχειριστής του νερού, η.ε.υ.α.χ έχει χρέος να το προστατεύσει και να το διαφυλάξει για τις επόµενες γενεές. Η χρήση του νερού θα πρέπει να είναι βιώσιµη και να συνδράµει στην αειφορία. Για το λόγο αυτό, η ενεργοποίηση κλιµακωτού τιµολογίου είναι απαραίτητη προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα σπατάλης του πολύτιµου αυτού πόρου. Η κλιµάκωση των τιµών δεν έχει σε καµία περίπτωση εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά λειτουργεί ως αντικίνητρο για υψηλές καταναλώσεις Το κριτήριο της Βιωσιµότητας. Η τιµολόγηση του νερού αποτελεί το κατεξοχήν οικονοµικό ζήτηµα. Η βιωσιµότητα της επιχείρησης ταυτίζεται µε την ανάκτηση τουλάχιστον του οικονοµικού κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Με δεδοµένη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, αλλά και την υφιστάµενη ανάγκη για προσαρµογή του τιµολογίου ώστε να ισοσκελίζονται τα έσοδα µε τα έξοδα της επιχείρησης, - 6 -

7 στην παρούσα φάση θα πρέπει να µείνουµε επικεντρωµένοι στην σωστή εκτίµηση του Οικονοµικού Κόστους και την κάλυψη αυτού. Τα κριτήρια που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισµό του οικονοµικού κόστους είναι µεταξύ άλλων: Το κόστος άντλησης του νερού Το κόστος επισκευών & συντηρήσεων Το κόστος λειτουργίας & διαχείρισης Η αποπληρωµή των δανείων Οι αποσβέσεις των παγίων Το κόστος επενδύσεων & παραγωγής έργου Οι τιµές των πρώτων υλών Ο βαθµός µεταβολής των δαπανών συγκριτικά µε τα έσοδα Η εισοδηµατική ικανότητα και η αγοραστική δύναµη του καταναλωτή. Προς την κατεύθυνση λοιπόν διαµόρφωσης της τιµολογιακής πολιτικής της.ε.υ.α.χερσονήσου θα πρέπει κατ ελάχιστο να καλυφθούν πλήρως οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της λειτουργικής δραστηριότητας της επιχείρησης, δηλαδή: Το κόστος άντλησης του νερού Το κόστος επισκευών & συντηρήσεων Το κόστος λειτουργίας & διαχείρισης Η αποπληρωµή των δανείων Τελικός στόχος θα πρέπει λοιπόν να είναι η εξασφάλιση της βιωσιµότητας της Επιχείρησης (εξασφάλιση θετικών ισολογισµών), προκειµένου να είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης στους κατοίκους του ήµου Χερσονήσου χωρίς βέβαια να παραβλέπεται η εισοδηµατική ικανότητα των καταναλωτών στην ιδιαίτερα δυσµενή οικονοµική συγκυρία. Γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη σηµερινή της µορφή έχει προέλθει: από την συγχώνευση της παλιάς.ε.υ.α. Μαλίων µε την παλιά.ε.υ.α. Χερσονήσου (Φ.Ε.Κ. 812/ /τεύχος Β ) από την επέκταση στις ηµοτικές Ενότητες Γουβών & Επισκοπής (Φ.Ε.Κ.1030/ /τεύχος Β ) όπου την ύδρευση-άρδευση-αποχέτευση εξυπηρετούσαν ο παλιός ήµος Γουβών, ο παλιός ήµος Επισκοπής και ο Σύνδεσµος πρώην Κοινοτήτων Επισκοπής, Ανωπόλεως, Άνω και Κάτω Βάθειας. Η τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζει σήµερα η νέα.ε.υ.α. Χερσονήσου στη διευρυµένη της µορφή προέρχεται από αποφάσεις που είχαν παρθεί από την παλιά.ε.υ.α. Μαλίων, την παλιά.ε.υ.α. Χερσονήσου, τον παλιό ήµο Γουβών, τον παλιό ήµο Επισκοπής και τον πρώην Σύνδεσµο. Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το ισχύον τιµολόγιο σε κάθε περιοχή µε βάση τις αποφάσεις της τιµολογιακής πολιτικής που είχε λάβει το αντίστοιχο αρµόδιο όργανο: Α) Παλιά.Ε.Υ.Α. Μαλίων: Εξυπηρετούσε την ύδρευση και την αποχέτευση στο σύνολο της ηµοτικής Ενότητας Μαλίων Η τιµολογιακή πολιτική της ηµοτικής Ενότητας Μαλίων διαµορφώθηκε µε τις 131/2007, 133/2007, 21/2008, 45/ /2009, 5/2010, 6/2010, 28/2010, 53/2010, 66/2010 αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της παλιάς.ε.υ.α.μ., καθώς και την 38/2014 απόφαση του Σ της ΕΥΑΧ και έχει ως εξής: - 7 -

8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.Ε.ΜΑΛΙΩΝ ΟΙΚΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 ΗΜΟΤΙΚΑ- ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣ ΆΛΛΕΣ ΕΥΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , ,45 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ 0 0, ,26 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 120 0, , , , , ,60 90% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Οι παραπάνω τιµές αφορούν καθαρή αξία ύδρευσης και επιβαρύνονται µε το ειδικό τέλος 80%, ενώ η έκδοση των λογαριασµών γίνεται ανά τετράµηνο. Β) Παλιά.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου: Εξυπηρετούσε την ύδρευση και την αποχέτευση στο σύνολο της ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου Η τιµολογιακή πολιτική της παλιάς.ε.υα. Χερσονήσου διαµορφώθηκε µε την µε αριθµ 24/2005 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της και έχει συνοπτικά ως εξής: - 8 -

9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ..Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.. ΠΟΤΑΜΙΩΝ.. ΑΒ ΟΥ & ΓΩΝΙΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,34 150,00 0,24 100,00 0,30 100,00 0,22 100,00 0,20 300,00 0,62 300,00 0,37 200,00 0,56 200,00 0,40 200,00 0,46 500,00 0,77 500,00 0,62 300,00 1,23 500,00 1,23 300,00 0, ,00 0, ,00 1,85 >300 2,15 >500 2,15 >300 1,23 >1000 1,11 >1000 2,15 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ Αποχέτευση 90% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,40 150,00 0,24 500,00 1,23 300,00 0,37 >500 2,15 500,00 0, ,00 0,92 ΚΟΤΕΤΣΙΑ >1000 1,11 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ 0,00 0,00 ηµόσιο, ηµοτικές 30,00 0,24.Ο.Α.Χ. Υπηρεσίες, Σχολεία, Ν.Π... 50,00 1,00 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 0,50/κυβικό >50 2,15 Στην Κερά δεν υπάρχουν υδρόµετρα. Έως ότου τοποθετηθούν η κατανάλωση καθορίζεται στα 100κυβ./έτος ανά τετραµελή οικογένεια. Τα κυβικά που προκύπτουν µε τον παραπάνω τρόπο χρεώνονται µε 0,20 λεπτά ανά κυβικό ανεξαρτήτου κλίµακας Οι παραπάνω τιµές αφορούν καθαρή αξία ύδρευσης και επιβαρύνονται µε το ειδικό τέλος 80%, ενώ η έκδοση των λογαριασµών γίνεται ανά τετράµηνο.

10 Γ) Παλιός ήµος Χερσονήσου: Εξυπηρετούσε την άρδευση των.. Χερσονήσου και Γωνιών της ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου Η τιµολογιακή πολιτική της διαµορφώθηκε µε την µε αριθµ. 544/2005 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του παλιού ήµου Χερσονήσου και έχει συνοπτικά ως εξής:..χερσονησου..αβ ΟΥ & ΓΩΝΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , ,23 ) Παλιός ήµος Γουβών: Εξυπηρετούσε: i) την ύδρευση των χωριών Βορίτσιο, Χαρασό, Κόξαρη, Καλό Χωριό, Εσταυροµένος, Καρτερός, Ελιά, Σκοτεινό, Κάτω Γούβες, Γούβες και ii) την άρδευση των χωριών Βορίτσιο, Χαρασό, Κόξαρη, Καλό Χωριό, Ελιά, Σκοτεινό, Γούβες, Επάνω Βάθεια Η τιµολογιακή πολιτική της διαµορφώθηκε µε τις µε αριθµ. 8/2004, 236/2007, 5/2008, 7/2008 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου του παλιού ήµου Γουβών και έχει συνοπτικά ως εξής: Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗ ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , , , , ,00 >1500 0,9 >250 3,00 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , ,65 >1500 1,20 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,45 >500 1,50 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , ,65 >1500 1,20 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ 30% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οι παραπάνω τιµές αφορούν την τελική αξία ύδρευσης, δεν έχουν επιβαρυνθεί έως τώρα µε το ειδικό τέλος 80%, ενώ η έκδοση των λογαριασµών γίνεται ανά τετράµηνο. Ε) Παλιός ήµος Επισκοπής: Εξυπηρετούσε: i) την ύδρευση των χωριών Αιτάνια, Γαλύφα, Γάλιπε, Σγουροκεφάλι, Καινούριο Χωριό και ii) την άρδευση των χωριών Επισκοπή, Σταµνιοί, Σκόπελα, Χοχλακιές, Αιτάνια, Γαλύφα, Γάλιπε, Σγουροκεφάλι, Καινούριο Χωριό. 10

11 Υ ΡΕΥΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , ,3 ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΗΜΟΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,45 ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σγουροκεφάλι Αιτάνια ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 14,70 /έτος 3 /έτος Οι παραπάνω τιµές αφορούν την τελική αξία ύδρευσης, δεν έχουν επιβαρυνθεί έως τώρα µε το ειδικό τέλος 80%, ενώ η έκδοση των λογαριασµών γίνεται ανά τετράµηνο. ΣΤ) Σύνδεσµος: Εξυπηρετούσε την ύδρευση των χωριών Βαθειανός Κάµπος, Κάτω Βάθεια, Επάνω Βάθεια, Γούρνες, Κοκκίνι Χάνι, Ανώπολη, Βραχόκηπος, Επισκοπή, Σταµνιοί, Σκόπελα, Χοχλακιές Η τιµολογιακή πολιτική διαµορφώθηκε µε την µε αριθµ. 4/2008 απόφαση του Συµβουλίου του Συνδέσµου και έχει συνοπτικά ως εξής: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ , ,61 >160 4,40 ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΜΙΚΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΟΤΕΤΣΙΑ- ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,80 >121 1,61 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,80 >650 1,94 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,80 >501 2,93 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,75 >301 1,47 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,00 1,47 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ ,50 >21 2,93 Οι παραπάνω τιµές αφορούν την τελική αξία ύδρευσης, δεν έχουν επιβαρυνθεί έως τώρα µε το ειδικό τέλος 80%, ενώ η έκδοση των λογαριασµών γίνεται ανά τετράµηνο. Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Με βάσει την παραπάνω περιγραφόµενη τιµολογιακή πολιτική που έχει ακολουθηθεί σε καθεµία από τις περιοχές αρµοδιότητας της.ε.υ.αχ., τα αναλυτικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο προηγούµενο µέρος της µελέτης, καθώς και την υιοθέτηση της λογικής της 11

12 εξοικονόµησης του πολύτιµου φυσικού πόρου και µόνο, γίνεται µια προσπάθεια ενοποίησης των πολλαπλών διαφορετικών και περίπλοκων τιµολογίων σε µία κλίµακα, ενιαία για όλους τους δηµότες, αλλά και για όλες τις χρήσεις. Η προσπάθεια γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το ελάχιστο δυνατό απαιτούµενο κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί µέσω των ανταποδοτικών τελών ώστε να µην παρουσιάζεται υστέρηση και να εξασφαλίζεται η λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. Σηµειώνουµε ότι τα κοστολόγια αυτά αφορούν µόνο την ύδρευση και την αποχέτευση, ανέρχονται σε περίπου και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Το κόστος άντλησης του νερού Το κόστος επισκευών & συντηρήσεων Το κόστος λειτουργίας & διαχείρισης Η αποπληρωµή των δανείων Όπως προαναφέρθηκε, θεωρείται ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης της συστατικής πράξης της ΕΥΑΧ, η άρδευση θα περάσει στην αρµοδιότητα του ήµου και τότε θα πρέπει να καθοριστεί το απαιτούµενο ανταποδοτικό ύψος της χρέωσης της άρδευσης, ανάλογα µε τα κοστολόγια του ήµου. Να υπενθυµίσουµε βέβαια ότι ο ήµος απολαµβάνει το ευνοϊκό αγροτικό τιµολόγιο της ΕΗ για την άρδευση, σε αντίθεση µε την ΕΥΑΧ. Όσο αφορά το ειδικό τέλος του 80%, αναφέρουµε τα εξής: Το ειδικό τέλος έχει επιβληθεί και έχει επιβαρύνει για µια δεκαετία περίπου στις ηµοτικές Ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου, ενώ δεν επιβλήθηκε ποτέ στις Ενότητες Γουβών και Επισκοπής. Τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα υποδοµών που εκτελούνται δεν απαιτούν πλέον ιδία συµµετοχή από την επιχείρηση. Η εφαρµογή του ειδικού τέλους πλέον δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα απ όσα επιλύει. Όσο αφορά στην επιχείρησης, δεν συνυπολογίζεται ως καθαρό έσοδο και αφήνει κενό στο κλείσιµο του ισολογισµού της, Αν και η επιχείρηση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, πλέον υπόκειται στον έλεγχο των ισολογισµών της βάση του λογιστικού αποτελέσµατος αυτού. Έτσι επιχειρήσεις µε διαδοχικούς αρνητικούς ισολογισµούς εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά. Από την πλευρά του δηµότη επίσης δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Αφενός ο περισσότερος κόσµος έχει συνδέσει την επιβολή του τέλους µε την κατασκευή των βιολογικών καθαρισµών και δεν αντιλαµβάνεται ότι το τέλος αποτελούσε µέρος της κύριας πηγής εσόδων της επιχείρησης για την κάλυψη της βασικής λειτουργικής δραστηριότητάς της και δεν επιβλήθηκε ως επιπλέον τέλος πάνω από την καθαρή αξία ισοσκελισµού εσόδων εξόδων της ύδρευσης. Αφετέρου, το ειδικό τέλος 80%, βάση νόµου, επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 23% σε αντίθεση µε την αξία της ύδρευσης που επιβαρύνεται µε 13%. Εποµένως η επιλογή να µην χρησιµοποιηθεί και πάλι το ειδικό τέλος 80% µπορεί να επιφέρει ένα όφελος 10% επί της τιµής που πληρώνει ο καταναλωτής, χωρίς να στερήσει παράλληλα ζωτικούς πόρους από την επιχείρηση, αφού ο ΦΠΑ που εισπράττεται από την ΕΥΑΧ πρέπει και αποδίδεται στην εφορεία. Όσο αφορά την αποχέτευση, µε δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή και για το µεγαλύτερο µέρος του ήµου, είτε λειτουργούν είτε κατασκευάζονται δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, θεωρούµε ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο, συνολικό και αντιπροσωπευτικό επίπεδο χρέωσης για τα τέλη χρήσης αποχέτευσης. Όπως προαναφέρθηκε, η κλίµακα που προτείνεται είναι ενιαία για όλους τους δηµότες και για όλες τις χρήσεις (πλην της άρδευσης), εκτείνεται από τις χαµηλές καταναλώσεις όπου η τιµή κατεβαίνει χαµηλότερα από τις ισχύουσες έως σήµερα χρεώσεις και ανεβαίνει καθώς η κατανάλωση αυξάνεται έως ένα όριο το οποίο είναι ανάµεσα στις χαµηλότερες και τις υψηλότερες χρεώσεις που εφαρµόζονταν στις διάφορες περιοχές. Ενσωµατώνει δε µόνο την λογική της αυξανόµενης χρέωσης µε την αύξηση της κατανάλωσης, αντίθετα από όλα τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά όπου η τιµή µειώνεται αυξανόµενης της κατανάλωσης. Υιοθετείται έτσι η λογική της χρέωσης µε βάση την ανάγκη για εξοικονόµηση του φυσικού πόρου, ενώ η επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία εκ των πραγµάτων κινείται στα υψηλότερα επίπεδα της κλίµακας, συνεισφέρει περισσότερο από τον οικιακό καταναλωτή µέσω του ίδιου παραπάνω 12

13 µηχανισµού, χωρίς να απαιτείται διαφορετική κλίµακα χρέωσης. Η µεθοδολογία αυτή αποτελεί ένα απλό, δίκαιο και µη προσβαλλόµενο σύστηµα χρέωσης το οποίο µπορεί παράλληλα να µειώσει και την γραφειοκρατική επιβάρυνση του δηµότη και της επιχείρησης. Για λόγους σύγκρισης της κλίµακας µε αρκετές από τις υφιστάµενες κλίµακες και χρεώσεις που εφαρµόζονταν έως σήµερα, έχει εξαχθεί από την τελική τιµή το αντίστοιχο ειδικό τέλος ώστε να προκύψει και η καθαρή αξία της ύδρευσης. Πίνακας 1: 1 η Προτεινόµενη Κλίµακα Χρέωσης Ύδρευσης ΚΛΙΜΑΚ Α Κυβικά ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ /µ3 Αντίστοιχο Ειδικό τέλος /µ3 13 Αντίστοιχη ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ Καθαρή αξία Ύδρευσης /µ3 25 0,36 0,16 0, ,54 0,24 0, ,90 0,40 0, ,26 0,56 0, ,44 0,64 0, ,53 0,68 0,85 >1000 1,62 0,72 0,90 Η παραπάνω κλίµακα είναι ενιαία για όλες τις χρήσεις. εν γίνεται διαχωρισµός σε οικιακή και επαγγελµατική χρήση. Οι οικιακές καταναλώσεις κινούνται στα χαµηλότερα τµήµατα της κλίµακας, ενώ οι επαγγελµατικές κινούνται στα υψηλότερα. Ενσωµατώνει µόνο την αύξηση της τιµής ανά κυβικό µε την αύξηση της κατανάλωσης, στη βάση της ανάγκης εξοικονόµησης του φυσικού πόρου. Στην παραπάνω τελική τιµή ανά κυβικό δεν εφαρµόζεται πλέον το ειδικό τέλος 80%, ενώ το τέλος χρήσης της αποχέτευσης προτείνεται να ανέρχεται για όλες τις χρήσεις στο 70% της ύδρευσης. Από την διαφορά του ΦΠΑ προκύπτει µείωση 10% στην τελική τιµή για τον καταναλωτή. Η παραπάνω κλίµακα, µε βάση τους υπολογισµούς και τις προσοµοιώσεις προσεγγίζει το απαιτούµενο έσοδο των 4,5 εκ. ευρώ που απαιτείται να καλυφθεί ώστε να ισοσκελίζονται τα λειτουργικά έξοδα και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ολόκληρο το βεβαιούµενο έσοδο στους ισολογισµούς, για την οριακή µεν αλλά αναµενόµενη θετική έκβασή του. Με βάση την παραπάνω κλίµακα µπορούν εύκολα να δοµηθούν και κάποιες παραλλαγές οι οποίες έχουν το ίδιο αναµενόµενο οικονοµικό αποτέλεσµα, είναι δηλαδή ισοδύναµες, επιβαρύνουν όµως διαφορετικά τις διάφορες περιοχές της κλίµακας. Θεωρώντας ότι τα κατώτερα στρώµατα της κλίµακας αφορούν κυρίως τους οικιακούς καταναλωτές ενώ τα ανώτερα αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις, µπορούµε να εξετάσουµε και τις ακόλουθες παραλλαγές Πίνακας 2: 2 η Προτεινόµενη Κλίµακα Χρέωσης Ύδρευσης ΚΛΙΜΑΚ Α Κυβικά ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ /µ3 Αντίστοιχο Ειδικό τέλος /µ3 Αντίστοιχη ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ Καθαρή αξία Ύδρευσης /µ3 25 0,30 0,13 0, ,50 0,22 0, ,90 0,40 0, ,30 0,58 0, ,45 0,64 0, ,55 0,69 0,86

14 >1000 1,65 0,73 0,92 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πίνακας 3: 3 η Προτεινόµενη Κλίµακα Χρέωσης Ύδρευσης ΚΛΙΜΑΚ Α Κυβικά ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ /µ3 Αντίστοιχο Ειδικό τέλος /µ3 Αντίστοιχη ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ Καθαρή αξία Ύδρευσης /µ3 25 0,35 0,16 0, ,55 0,24 0, ,90 0,40 0, ,25 0,56 0, ,45 0,64 0, ,55 0,69 0,86 >1000 1,60 0,71 0,89 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ο,90 /κ.µ. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (Ένα κτήριο µπορεί να αντιµετωπιστεί ως πολυκατοικία όταν υπάρχει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας περισσοτέρων των δύο ιδιοκτησιών που εξυπηρετούνται από το ίδιο υδρόµετρο) ΗΜΟΣΙΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΚΟ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Ο,50 /κ.µ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΥΤΙΑ Υ ΡΟΣΤΟΜΙΟ 2,00 /κ.µ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΕΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ - ΑΠΟΡΩΝ 40% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (στα τέλη χρήσης της ύδρευσης και της αποχέτευσης) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 10,00 /κ.µ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ- Οι καταναλώσεις νερού των κτηρίων ιδιοκτησίας του ήµου Χερσονήσου, των σχολείων, δηµοσίων ιατρείων, δηµοτικών χώρων άθλησης, χώρων πρασίνου που ανήκουν στο ήµο Χερσονήσου και γενικά κάθε κατανάλωση σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ήµο Χερσονήσου παρέχονται ατελώς, εκτός των ακινήτων του ήµου που ενοικιάζονται από ιδιώτες προς εκµετάλλευση τα οποία και χρεώνονται κανονικά. Επίσης, δεν καταβάλλονται τέλη σύνδεσης και δαπάνη σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου Χερσονήσου.» Στη συνέχεια και για λόγους σύγκρισης, γίνεται αναφορά σε στοιχεία της τιµολογιακής πολιτικής της ΕΥΑ Ηρακλείου, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στο διαδίκτυο. Η ΕΥΑ Ηρακλείου επιλέγεται αφενός ως όµορη ΕΥΑ και αφετέρου διότι έχει επίσης σταµατήσει την επιβολή του ειδικού τέλους 80%, εποµένως η κοστολόγησή της είναι άµεσα συγκρίσιµη µε την προτεινόµενη για την ΕΥΑΧ. Πίνακας 4: Τιµολογιακη πολιτική ΕΥΑ Ηρακλείου, χωρίς επιβολή ειδικού τέλους 80% ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ τριµήνου m 3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ τετραµήνου m 3 14 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ / m , , ,80 >270 >360 6,00

15 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΕΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΜΟΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 1,53 ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 1,40 1. Ο λογαριασµός Ύδρευσης - Αποχέτευσης είναι κοινός και εκδίδεται ανά τετράµηνο. 2. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης προτείνεται να είναι 4 ανά λογαριασµό 3. Οι καταναλώσεις ιδιωτικών πυροσβεστικών κρουνών παρέχονται ατελώς, µε την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση προέκυψε από λόγους πυρόσβεσης και αποδεικνύεται µε βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση η χρέωση είναι αναλογική για όλη την ποσότητα µε τιµή 10 / κ.µ. 4. Σε περιπτώσεις ακινήτων τα οποία αποτελούν µια ενιαία ιδιοκτησία και υδροδοτούνται από περισσότερα του ενός υδρόµετρα, οι ενδείξεις όλων των υδροµέτρων που την εξυπηρετούν αθροίζονται σε µια ενιαία κατανάλωση η οποία αφορά το ακίνητο και στη συνέχεια εµπίπτει στην παραπάνω κλίµακα χρέωσης. 5. Το τέλος χρήσης αποχέτευσης προτείνεται να είναι το 70% της αξίας του νερού και χρεώνεται κάθε φορά που εκδίδεται λογαριασµός ύδρευσης αποχέτευσης σε όλα τα ακίνητα που έχουν δυνατότητα σύνδεσης στην αποχέτευση, ανεξάρτητα από το αν έχουν συνδεθεί στο υφιστάµενο δίκτυο ή όχι. Τα τέλη χρήσης αποχέτευσης χρεώνονται εφεξής και για ακίνητα οικισµών που διαχειρίζεται πλέον η ΕΥΑΧ και στα οποία υπήρχε από το παρελθόν αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, οµοίως όπως παραπάνω. 6. εν καταβάλλονται τέλη σύνδεσης και δικαιώµατος σύνδεσης αποχέτευσης για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου Χερσονήσου ή των Νοµικών Προσώπων του ήµου Χερσονήσου και τους Ιερούς Ναούς.(άρθρο 60 του Ν1416/1984: Απαλλαγές από δηµοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές) 7. Το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης (το εφάπαξ κόστος της ιδιωτικής παροχής) προτείνεται να είναι 350 / παροχή, ανεξαρτήτως χρήσης και µεγέθους αποχετευόµενου ακινήτου 8. Τα τέλη σύνδεσης και δικαιώµατος σύνδεσης αποχέτευσης επιβάλλονται άπαξ. Η καταβολή τους γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους, έναν από τους οποίους µπορεί να επιλέξει ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης του ακινήτου. Εφάπαξ µε έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού Το 40% του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ συν ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό, αµέσως µετά την αίτηση σύνδεσης και το υπόλοιπο σε 2 ισόποσες 6µηνιαίες δόσεις στην περίπτωση που το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ είναι µικρότερο των Το 40% του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ συν ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό, αµέσως µετά την αίτηση σύνδεσης και το υπόλοιπο σε 3 ισόποσες 6µηνιαίες δόσεις στην περίπτωση που το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ είναι µεταξύ 2000 έως Το 40% του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ συν ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό, αµέσως µετά την αίτηση σύνδεσης και το υπόλοιπο σε 4 ισόποσες 6µηνιαίες δόσεις στην περίπτωση που το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ είναι µεγαλύτερο των Η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού ή της προκαταβολής θα γίνεται µε την διεκπεραίωση της αίτησης σύνδεσης ή µε λογαριασµό ο οποίος θα έχει ηµεροµηνία λήξης το πολύ 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία διεκπεραίωσης της αίτησης. Προκαταβολή ή δόσεις που θα εξοφληθούν εκπρόθεσµα επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη, σε ποσοστό ίδιο µε αυτό που προβλέπεται για τον τοκισµό των εκπρόθεσµων καταβολών ανά µήνα, επί του ανεξόφλητου ποσού. Η όχι εµπρόθεσµη εξόφληση του συνολικού ποσού µε έκπτωση 10% συνεπάγεται την κατάργηση της έκπτωσης 10% και την εξόφληση του συνολικού ποσού µε την διαδικασία των 15

16 δόσεων καθώς επίσης και την επιβάρυνση µε πρόσθετα τέλη, σε ποσοστό ίδιο µε αυτό που προβλέπεται για τον τοκισµό των εκπρόθεσµων καταβολών ανά µήνα, επί του ποσού της προκαταβολής. Για οφειλές της αποχέτευσης, πέραν της λήψης οποιονδήποτε άλλων µέτρων, είναι δυνατή και η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ακόµη και αν έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες της ύδρευσης οφειλές. 9. Κοινωνικό Τιµολόγιο ΕΥΑΧ Η ΕΥΑ Χερσονήσου λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση θεσπίζει κοινωνικό τιµολόγιο. Το τιµολόγιο ύδρευσης είναι ενιαίο για όλα τα ηµοτικά ιαµερίσµατα του ήµου Χερσονήσου, και διαφοροποιείται ως προς τις οικιακές καταναλώσεις µε κοινωνικά κριτήρια. Συγκεκριµένα µειώνονται κατά 40% σε σχέση µε την ισχύουσα κλίµακα χρέωσης, τα τέλη χρήσης της ύδρευσης και της αποχέτευσης στις εξής κατηγορίες καταναλωτών : 1.Οικογένειες Πολυτέκνων, όπως η ιδιότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τη νοµοθεσία, µε τέκνα ηλικίας έως 18 ετών ή 23 ετών εφόσον σπουδάσουν 2.Οικογένειες Τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τη νοµοθεσία, µε τέκνα ηλικίας έως 18 ετών ή 23 ετών εφόσον σπουδάσουν και ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως ευρώ. 3.Μονογονεϊκές Οικογένειες, όπως η ιδιότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τη νοµοθεσία και ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως ευρώ. 4.Οικογένειες µε ΑµεΑ όπου ο ενδιαφερόµενος ή/και τα τέκνα τους πάσχουν από αναπηρία κατά 80% και άνω και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως ευρώ. 5. Άποροι, καταναλωτές χωρίς καθόλου πρόσοδο διαβίωσης Η έκπτωση ισχύει µόνο για οικιακές καταναλώσεις και για τα τέλη χρήσης µιας παροχής ύδρευσης µόνον που εξυπηρετεί τον δικαιούχο, για όσο διάστηµα αυτός έχει την πραγµατικά την ιδιότητα αυτή ή προβλέπεται από τα δικαιολογητικά του. ικαιολογητικά Τα έγγραφα που υποχρεωτικά πρέπει να προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους καταναλωτές για την ένταξή τους στη λίστα του κοινωνικού τιµολογίου είναι ανά κατηγορία τα εξής: Α. Οικογένειες Πολυτέκνων: 1.Αίτηση ( χορηγείται από τη γραµµατεία της.ε.υ.α.χ.), 2.Επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο πολυτέκνων 3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 4.Βεβαίωση φοίτησης για τα παιδιά που σπουδάζουν. Β. Οικογένειες Τριτέκνων: 1.Αίτηση ( χορηγείται από τη γραµµατεία της.ε.υ.α.χ.), 2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3.Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος ή Υπεύθυνη ήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρηµένη από την εφορία. 4.Βεβαίωση φοίτησης για τα παιδιά που σπουδάζουν. Γ. Μονογονεϊκές Οικογένειες: 1.Αίτηση ( χορηγείται από τη γραµµατεία της.ε.υ.α.χ.), 2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3.Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος ή Υπεύθυνη ήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρηµένη από την εφορία. 4. ικαστική απόφαση ή άλλο επίσηµο έγγραφο που αποδεικνύει την Μονογονεϊκότητα.. Οικογένειες ΑµεΑ: 1.Αίτηση ( χορηγείται από τη γραµµατεία της.ε.υ.α.χ.), 16

17 2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3.Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος ή Υπεύθυνη ήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρηµένη από την εφορία. 4.Επίσηµο αποδεικτικό µε το ποσοστό αναπηρίας Ε. Άποροι 1.Αίτηση ( χορηγείται από τη γραµµατεία της.ε.υ.α.χ.), 2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3.Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος ή Υπεύθυνη ήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρηµένη από την εφορία. 4.Επίσηµο πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας από την ιεύθυνση Πρόνοιας της Νοµαρχίας ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ( Κατασκευή παροχών κλπ) Ένα άλλο θέµα το οποίο πρέπει να ρυθµιστεί µε τη νέα τιµολογιακή πολιτική της ΕΥΑΧ είναι και οι διάφορες χρεώσεις τελών όπως τέλη σύνδεσης στην ύδρευση την αποχέτευση, τέλη επανασύνδεσης κλπ. Τα τέλη αυτά έχουν προκύψει µε βάση διάφορες αποφάσεις των προηγουµένων φορέων διαχείρισης και παρουσιάζουν ανοµοιογένειες ή ελλείψεις. Ιδιαίτερο και σηµαντικό θέµα προς ρύθµιση αποτελεί και η πάγια χρέωση των τελών σύνδεσης στην αποχέτευση. Παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις ηµοτικές Ενότητες των δύο πρώην ΕΥΑ (Χερσόνησος και Μάλια), ενώ δεν έχουν καθοριστεί για τις.ε. Γουβών και Επισκοπής. Πίνακας 5: Προτεινόµενα Τέλη Σύνδεσης Ύδρευσης (κατασκευή νέας παροχής ύδρευσης µε απαίτηση εκσκαφής ) ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Κατηγορία Τέλος Σύνδεσης απάνη Σύνδεσης Σύνολο Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Παροχή 1/2'' 20,00 200,00 220,00 50,60 270,60 Παροχή 3/4'' 100,00 200,00 300,00 69,00 369,00 Παροχή 1'' 200,00 350,00 550,00 126,50 676,50 Παροχή 1 και 1/2'' 200,00 500,00 700,00 161,00 861,00 Παροχή Πυρόσβεσης 500,00 500, ,00 230, ,00 Πίνακας 6: Προτεινόµενα Τέλη Σύνδεσης Ύδρευσης (κατασκευή νέας παροχής ύδρευσης χωρίς απαίτηση εκσκαφής) ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Κατηγορία Τέλος Σύνδεσης απάνη Σύνδεσης Σύνολο Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Παροχή 1/2'' 20,00 50,00 70,00 16,10 86,10 Παροχή 3/4'' 100,00 55,00 155,00 35,65 190,65 Παροχή 1'' 200,00 65,00 265,00 60,95 325,95 17

18 Παροχή 1 και 1/2'' 200,00 110,00 310,00 71,30 381,30 Παροχή Πυρόσβεσης 500,00 145,00 645,00 148,35 793,35 Πίνακας 7: ιάφορα Τέλη Κατηγορία Σύνολο Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Τέλος επανασύνδεσης υδροµέτρου µετά από προσωρινή διακοπή λόγω χρέους ή από άλλη αιτία 15,00 3,45 18,45 Έλεγχος υδροµέτρου µετά από αίτηµα καταναλωτή 10,00 2,30 12,30 Κατάργηση παροχής µετά από αίτηµα καταναλωτή (απαιτείται κατ αρχήν εξόφληση τυχών οφειλής) Μεταφορά, ανύψωση, καταβίβαση παροχής κλπ 20 4,60 24,60 Απολογιστικά Αντικατάσταση υδροµέτρου είτε µετά από αίτηµα, είτε λόγω βλάβης που διαπιστώνεται από την ΕΥΑΧ Υδρόµετρο 1/2 Υδρόµετρο 3/4 Υδρόµετρο 1 Υδρόµετρο 1 και 1/2 Υδρόµετρο 2 50,00 11,50 61,50 55,00 12,65 67,65 65,00 14,95 79,95 110,00 25,30 135,30 145,00 33,35 178,35 Πίνακας 8: Προτεινόµενα Τέλη Σύνδεσης Άρδευσης (κατασκευή νέας παροχής άρδευσης) ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Κατηγορία Τέλος Σύνδεσης απάνη Σύνδεσης Σύνολο Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Παροχή 1/2'' 20,00 100,00 120,00 27,60 147,60 Παροχή 3/4'' 20,00 120,00 140,00 32,20 172,20 Παροχή 1'' 20,00 150,00 170,00 39,10 209,10 Πίνακας 9: Προτεινόµενα Τέλη Υποδοχής Βυτίων Βοθρολυµάτων Κατηγορία Χρέωση Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Βυτία τριάξονα κατηγορία Α' (15-16 m3) 15,00 3,45 18,45 Βυτία τετράξονα κατηγορία Β' (19-20 m3) 18,00 4,14 22,14 18

19 Βυτία συρόµενα κατηγορία Γ' (23-25 m3) 20,00 4,60 24,60 Πίνακας 10: Προτεινόµενα Τέλη Υποδοχής Βυτίων Λάσπης Κατηγορία Χρέωση Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Κατηγορία Α' 15 m3 40,00 9,20 49,20 Κατηγορία Β' 20 m3 55,00 12,65 67,65 Κατηγορία Γ' 25 m3 65,00 14,95 79,95 Πίνακας 11: Προτεινόµενα Τέλη Υποδοχής Βυτίων Λιπών Κατηγορία Χρέωση Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό Κατηγορία Α' 15 m3 190,00 43,70 233,70 Κατηγορία Β' 20 m3 260,00 59,80 319,80 Κατηγορία Γ' 25 m3 320,00 73,60 393,60. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η χρέωση της αποχέτευσης αποτελείται από τρία διαφορετικά τέλη. Τα τέλη χρήσης της αποχέτευσης τα οποία υπολογίζονται ανάλογα µε την ποσότητα νερού που καταναλώνεται και αντιπροσωπεύει το κόστος που απαιτείται για την µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυµάτων που παραλαµβάνονται από κάθε ακίνητο. Όπως προαναφέρθηκε, τα τέλη χρήσης προτείνεται να υπολογίζονται σε ποσοστό 70% για όλες τις χρήσεις και όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Το Τέλος Σύνδεσης αντιπροσωπεύει το κόστος της ιδιωτικής παροχής που απαιτείται για την σύνδεση του κάθε ακινήτου µε τον κεντρικό αγωγό (φρεάτιο ιδιωτική παροχής µπροστά από κάθε ακίνητο, τµήµα του αγωγού έως τον κεντρικό αγωγό κλπ). Πρόκειται για ανταποδοτικό τέλος το οποίο µάλιστα δεν είναι επιλέξιµο για χρηµατοδότηση και πρέπει να ανακτάται από τους ηµότες. Η υφιστάµενη χρέωση στην Ε Μαλίων είναι 350 πλέον ΦΠΑ για όλες τις παροχές, ενώ στην Ε Χερσονήσου είναι 123,26 πλέον ΦΠΑ αλλά ανά µέτρο µήκους παροχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να επιβάλλεται υψηλότερη χρέωση στο ακίνητο που βρίσκεται στην απέναντι από τον αγωγό πλευρά του δρόµου. Η προτεινόµενη χρέωση είναι 350 πλέον ΦΠΑ 23% για όλες τις κατασκευαζόµενες παροχές ανεξάρτητα από το απαιτούµενο µήκος της παροχής. Το Τέλος ικαιώµατος Σύνδεσης αφορά το εφάπαξ τέλος για την σύνδεση του κάθε ακινήτου ανάλογα µε το µέγεθός του και παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις ηµοτικές Ενότητες Χερσονήσου και Μαλίων, ενώ δεν έχει καθοριστεί για τις υπόλοιπες περιοχές. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µετά την κατασκευή και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υφιστάµενα τιµολόγια του Τέλους ικαιώµατος Σύνδεσης: Υφιστάµενο Τέλος ικαιώµατος Σύνδεσης ηµοτικής Ενότητας Μαλίων Χρέωση/τµ Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό/τµ Οικίες 2,00 0,46 2,46 19

20 Τουριστικό 1 ή 2 Αστεριών ή κλειδιών Τουριστικό 3 ή 4 Αστεριών ή κλειδιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 3,00 0,69 3,69 5,00 1,15 6,15 Τουριστικό 5 Αστεριών ή κλειδιών 7,00 1,61 8,61 Εµπορικά - Γραφεία 3,00 0,69 3,69 Χώροι σίτισης, ιασκέδασης, Πλυντήρια 4,00 0,92 4,92 Υφιστάµενο Τέλος ικαιώµατος Σύνδεσης ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου Χρέωση/τµ Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό/τµ Τα πρώτα 100 τετρ.µέτρα 1,54 0,35 1,80 Τα επόµενα τετραγωνικά 3,08 0, 71 3,79 Στην περιοχή της Χερσονήσου όπου ο βιολογικός έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια έχει επιβληθεί στην πλειοψηφία των ακινήτων. Στην ηµοτική Ενότητα Μαλίων έχει επιβληθεί στο τµήµα των Μαλίων, ενώ στην περιοχή της Σταλίδας όπου τα δίκτυα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα θα πρέπει να επιβληθεί τώρα. Επίσης στις περιοχές των Γουβών των Γουρνών του Κοκκίνη Χάνι και όπου αλλού κατασκευάζονται δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις λυµάτων, θα πρέπει να επιβληθεί µετά την ολοκλήρωση και την θέση των έργων σε λειτουργία. Το τέλος αντιπροσωπεύει την συµµετοχή του κάθε ακινήτου και του κάθε δηµότη άπαξ και αφορά στην ανάγκη δηµιουργίας των υποδοµών αποχέτευσης για την αποφυγή της µόλυνσης του περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ζούµε. Αντιπροσωπεύει δε ένα µικρό µέρος του απαιτούµενου κόστους κατασκευής και επιβάλλεται από όλους τους φορείς διαχείρισης αποχέτευσης. Θεωρώντας ότι όλοι συµβάλουν εξίσου στη πρόκληση του προβλήµατος, θεωρούµε ότι επίσης όλοι θα πρέπει να συµβάλουν µε τον ίδιο τρόπο στην επίλυσή του. Εποµένως θα πρέπει να µην υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει λόγω της συνένωσης διαφορετικών φορέων ( ΕΥΑ Μαλίων και Χερσονήσου) και το κάθε ακίνητο να συµβάλει ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του, αφού αυτά καθορίζουν και την συµµετοχή του κάθε ακινήτου στο πρόβληµα της διαχείρισης των λυµάτων. Με δεδοµένη την κατάσταση που έχει ήδη διαµορφωθεί, προτείνεται η ενοποίηση της χρέωσης και η υιοθέτηση του υφιστάµενου τέλους δικαιώµατος σύνδεσης της.ε. Μαλίων σε όλες τις περιοχές του ήµου. Αυτό διότι στην περιοχή των Μαλίων όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία οι επεκτάσεις των δικτύων των Μαλίων καθώς και τα νέα δίκτυα της Σταλίδας, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σηµαντικός αριθµός ακινήτων που έχουν ήδη ενταχθεί στην υφιστάµενη χρέωση. Πίνακας 12: Προτεινόµενο Τέλος ικαιώµατος Σύνδεσης Αποχέτευσης σε όλες τις περιοχές Προτεινόµενο Τέλος ικαιώµατος Σύνδεσης Αποχέτευσης σε όλες τις περιοχές Χρέωση/τµ Φ.Π.Α. Τελικό Ποσό/τµ Οικίες 2,00 0,46 2,46 Τουριστικό 1 ή 2 Αστεριών ή κλειδιών Τουριστικό 3 ή 4 Αστεριών ή κλειδιών 3,00 0,69 3,69 5,00 1,15 6,15 Τουριστικό 5 Αστεριών ή κλειδιών 7,00 1,61 8,61 Εµπορικά - Γραφεία 3,00 0,69 3,69 20

21 Χώροι σίτισης, ιασκέδασης, Πλυντήρια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 4,00 0,92 4,92 Εδώ θα πρέπει να αναφερθούµε σε ένα άλλο πρόβληµα που παρουσιάζεται όσο αφορά την ορθή εφαρµογή και την χρέωση του συγκεκριµένου τέλους και έχει προκύψει κυρίως από την εµπειρία που έχει αποκοµιστεί από την εφαρµογή στην Ε Μαλίων. Τα δίκτυα αποχέτευσης των Μαλίων και ο βιολογικός τόσο για τα Μάλια όσο και την Σταλίδα έχει κατασκευαστεί στην πρώτη φάση του έργου, στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής. Η εγκατάσταση ξεκίνησε την λειτουργία της το 2009 µε τα λύµατα τα προερχόµενα από την περιοχή των Μαλίων µόνο τα οποία είχαν κατασκευαστεί. Το πρόβληµα που παρουσιάστηκε είναι ότι οι δηµότες έδειξαν µια σχετικά µεγάλη απροθυµία στο να συνδεθούν στην αποχέτευση, αν και ενηµερώθηκαν και τους ζητήθηκε να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Να σηµειώσουµε ότι για να µπορέσουν να επιβληθούν τα τέλη είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης ώστε να δηλωθούν τα τετραγωνικά µέτρα του κάθε ακινήτου και να προσκοµιστούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατή η βεβαίωση του τέλους. Για το λόγο αυτό και µε δεδοµένο ότι η εγκατάσταση θα έπρεπε να λειτουργήσει και να παραδοθεί πλήρης και λειτουργική ώστε να µην προκύψει ζήτηµα επιστροφής χρηµατοδότησης του έργου, δόθηκαν διαδοχικές διευκολύνσεις ως κίνητρο σύνδεσης των ακινήτων. Άλλωστε ο βασικός σκοπός κατασκευής της εγκατάσταση είναι η επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήµατος και όχι η τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό δεν υφίστανται παράνοµες συνδέσεις ακινήτων στην αποχέτευση. Υπάρχουν µόνο παράτυπες και είναι αυτές για τις οποίες δεν έχουν επιβληθεί τα τέλη από τους ιδιοκτήτες τους εις βάρος των υπολοίπων συνδηµοτών τους. Υπήρχε τότε ένας πολύ σηµαντικός αριθµός ακινήτων που αφενός δεν είχαν υποβάλλει τα στοιχεία τους για την χρέωση του τέλους δικαιώµατος σύνδεσης και αφετέρου δεν χρεώνονταν και µε τα τακτικά τέλη χρήσης της αποχέτευσης. Κάποια ακίνητα ήταν συνδεδεµένα στην αποχέτευση και πολλά άλλα προτιµούσαν να µείνουν ακόµη εκτός δικτύου. Τελικά και µετά από αρκετές και διαφορετικών τύπων προσπάθειες, επιβλήθηκε το µέτρο της υποχρεωτική επιβολής του τακτικού τέλους χρήσης της αποχέτευσης, αφού αυτό ήταν δυνατό να υπολογιστεί, σε αντίθεση µε το άπαξ τέλος της σύνδεσης. Το τέλος χρήσης επιβλήθηκε σε όλα τα ακίνητα µε δυνατότητα σύνδεσης, ανεξάρτητα από το εάν είχαν συνδεθεί ή όχι. Αυτό το µέτρο ήταν αυτό που τελικά απέδωσε, ώθησε αρκετά ακίνητα να συνδεθούν στην αποχέτευση και τελικά επιτεύχθηκε ικανοποιητική είσοδος λυµάτων στην εγκατάσταση ώστε να λειτουργήσει αποδοτικά. Παρόλα αυτά, το τέλος δικαιώµατος σύνδεσης δεν έχει γίνει ακόµη εφικτό να βεβαιωθεί σε µεγάλο αριθµό ακινήτων για τα οποία η ΕΥΑΧ δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν τα προσκοµίζουν. Αυτό δηµιουργεί σηµαντική δυσλειτουργία στην επιχείρησης αλλά και τη δικαιολογηµένη δυσφορία των συνεπών δηµοτών. Εδώ να σηµειώσουµε ότι η σύνδεση των ακινήτων στο δηµοτικό δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική εκ του νόµου για όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσβαση σε αυτό. Πρόσφατα, και µετά από σχετικό έγγραφο της αρµόδιας ιεύθυνσης της Περιφέρειας, της ΠΕΧΩΣ, κρίθηκαν αιτήµατα τουριστικών µονάδων που ζήτησαν την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση σύνδεσης λόγω του ότι έχουν δικό τους τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης και τα οποία απορρίφθηκαν µε την 27/2015 απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ και σύµφωνα µε το σκεπτικό της το οποίο αφορά όλα τα ακίνητα µε δυνατότητα σύνδεσης. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και για την επίλυση του παραπάνω θέµατος, προτείνεται να υιοθετηθεί µια τακτική παρόµοια µε αυτή της υποχρεωτικής επιβολής του τέλους χρήσης. Συγκεκριµένα, προτείνεται να επιβληθεί ένα επιπλέον ποσοστό χρέωσης 15% µαζί µε τα τέλη χρήσης της αποχέτευσης που ήδη χρεώνονται σε όλους και το οποίο να αφορά αυτό ακριβώς το τέλος το οποίο δεν έχει βεβαιωθεί λόγω της µη προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Χρέωση του τέλους δικαιώµατος σύνδεσης ακινήτων χωρίς προσκοµισθέντα στοιχεία 21

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα