Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια."

Transcript

1 Πορεία διδασκαλίας λέγεται η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διδασκαλία, ώστε να επέλθει η μάθηση η οποία προσδιορίζεται από τους Αντικειμενικούς Σκοπούς της κάθε διδακτικής ενότητας. Η πορεία αυτή καθορίζεται και χωρίζεται σε επιμέρους στάδια, σε κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιούνται συναφείς μεταξύ τους δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν στην ανάδειξη και τον έλεγχο των διδακτικών στόχων. Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΥΟ Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 157 Διαφάνεια 1η

2 Κατά το στάδιο της προετοιμασίας, γίνεται προσπάθεια ψυχολογικής και διανοητικής προπαρασκευής των μαθητών, ώστε η διδασκαλία να αποδώσει καλύτερα. Το στάδιο της προετοιμασίας έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως στην διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων, σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές έχουν περιορισμένη ή ανύπαρκτη εμπειρία στις συνθήκες του επαγγέλματος. Πολλές φορές η προετοιμασία χρησιμοποιείται για σύνδεση των προηγούμενων ενοτήτων με αυτήν που πρόκειται να παρουσιάσουμε. Χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία οι μαθητές, στις περισσότερες περιπτώσεις, αδυνατούν να «ακολουθήσουν» την υπόλοιπη διδασκαλία. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 158 Διαφάνεια 2η

3 Συνήθεις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιείται το στάδιο της προετοιμασίας είναι οι ακόλουθες : Αναγραφή του τίτλου της ενότητας στον πίνακα και σύντομη επεξήγησή του. Επισήμανση της επαγγελματικής χρησιμότητας του περιεχομένου της ενότητας. Αναφορά των σκοπών της ενότητας και σύντομη επεξήγησή τους. Σύντομη αναφορά σε συναφείς προγενέστερες γνώσεις και σύνδεσή τους με το περιεχόμενο της ενότητας που θα διδαχθεί. Διηγήσεις προσωπικών εμπειριών, περιστατικών, ανεκδότων κτλ που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ενότητας. Ανάγνωση ενός επίκαιρου, ενδιαφέροντος και προσιτού στους μαθητές κειμένου που σχετίζεται με το περιεχόμενο της ενότητας. Ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, με σκοπό την πρόκληση σχετικής με την ενότητα συζήτησης. Επίδειξη πραγματικών αντικειμένων (έργων, δοκιμίων κτλ) που η κατασκευή τους σχετίζεται με το περιεχόμενο της ενότητας και η εμφάνισή τους εντυπωσιάζει. Ειδικά στις πράξεις, τονίζεται η αναγκαιότητα να ελέγχονται τα μηχανήματα και τα υλικά για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα και καταλληλότητά τους. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 159 Διαφάνεια 3η

4 Κατά το στάδιο της παρουσίασης παρέχονται στους μαθητές οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, που αποτελούν το διδακτικό περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας. Το στάδιο της παρουσίασης αποτελεί τον κύριο κορμό μιας διδασκαλίας και για αυτό θεωρείται το σημαντικότερο και συνήθως καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από το συνολικό χρόνο ενός ωριαίου μαθήματος. Κατά κανόνα μια διδακτική ενότητα παρουσιάζεται με χωρισμό του περιεχομένου της σε τμήματα (βαθμίδες). Με το χωρισμό σε βαθμίδες αφενός εντοπίζονται όλα τα επιμέρους σημεία του περιεχομένου, ώστε να μη λησμονηθούν κατά την παρουσίαση και αφετέρου διευκολύνεται η προοδευτική αφομοίωση του περιεχομένου από τους μαθητές. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 160 Διαφάνεια 4η

5 Η σειρά της παρουσίασης των βαθμίδων, εξαρτάται από το είδος του περιεχομένου της ενότητας, και πιο συγκεκριμένα αν πρόκειται για πληροφορία ή πράξη (θεωρητική γνώση ή επαγγελματική δεξιότητα). Αν πρόκειται για πράξη, η σειρά παρουσίασης των βαθμίδων θεωρείται δεδομένη, σύμφωνα με τη λογική σειρά εκτέλεσης των διαδοχικών χειρισμών που απαιτεί η αντίστοιχη δεξιότητα. Αν πρόκειται για πληροφορία, η σειρά των βαθμίδων πρέπει να βαίνει από τα γνωστά προς τα άγνωστα, από τα απλά προς τα σύνθετα και από τις περισσότερο προς τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες στο επάγγελμα γνώσεις. Η μέθοδος παρουσίασης των βαθμίδων επηρεάζεται επίσης από το είδος του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, για τις βαθμίδες που αφορούν πράξεις χρησιμοποιείται απαραίτητα η επίδειξη, ενώ για τις βαθμίδες που αφορούν πληροφορίες επιλέγεται κατά περίπτωση η καταλληλότερη μέθοδος (διάλεξη, επίδειξη, συζήτηση κτλ) Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά την παρουσίαση, αυτό που προέχει είναι η αφομοίωση του περιεχομένου από τους μαθητές. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 161 Διαφάνεια 5η

6 Στο στάδιο της εφαρμογής επιδιώκεται η καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν κατά την παρουσίαση. Επίσης επιδιώκεται η αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν στο επάγγελμα. Με τις εφαρμογές που γίνονται στο στάδιο αυτό, αφενός καλλιεργείται η επαγγελματική κρίση των μαθητών και αφετέρου εντοπίζονται τυχόν παρανοήσεις ή λάθη, που διορθώνονται με τις κατάλληλες παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού. Στις πληροφορίες (θεωρητικές γνώσεις), το στάδιο της εφαρμογής συνήθως πραγματοποιείται με κατάλληλες ερωτήσεις, προφορικές ή γραπτές που αναφέρονται σε καταστάσεις συναντώμενες στο επάγγελμα, για την επιτυχή αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται οι γνώσεις που διδάχθηκαν κατά την παρουσίαση. Όσο περισσότερες οι εναλλακτικές περιπτώσεις στις οποίες θα γίνει η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, τόσο πιο αποτελεσματική η μάθηση που επιτυγχάνεται. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 162 Διαφάνεια 6η

7 Στη διδασκαλία πληροφοριών επιλέγονται συνήθως παραδείγματα ή θεωρητικές ασκήσεις από την καθημερινότητα ή το επάγγελμα μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι στόχοι και ελέγχονται οι βαθμίδες της παρουσίασης. Στις πράξεις το στάδιο εφαρμογής πραγματοποιείται αποκλειστικά με άσκηση των μαθητών στις δεξιότητες που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη πράξη. Ο κάθε μαθητής προσπαθεί να επαναλάβει τις βαθμίδες κάθε δεξιότητας με τη σειρά και τη διαδικασία που επέδειξε ο εκπαιδευτικός κατά την παρουσίαση. Εφόσον ο εξοπλισμός επαρκεί, η άσκηση μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από περισσότερους μαθητές, πάντα όμως με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει όπου χρειάζεται κάνοντας υποδείξεις και ενδεχομένως προτείνοντας την επανάληψη της όλης προσπάθειας από τους μαθητές που δεν εκτελούν ικανοποιητικά την αντίστοιχη δεξιότητα, είτε ως προς την ταχύτητα, είτε ως προς την ακρίβεια. Σε γενικές γραμμές πάντως οι υποδείξεις του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την αυτενέργεια του μαθητή, γίνονται δηλαδή με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής να εκτελεί ικανοποιητικά τις βαθμίδες της κάθε δεξιότητας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και όλες τις γνώσεις και δυνατότητές του. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 163 Διαφάνεια 7η

8 Το στάδιο του ελέγχου αποσκοπεί, άμεσα μεν στη διαπίστωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του κάθε μαθητή ως προς τους στόχους της διδασκαλίας, έμμεσα δε στην επισήμανση τυχόν ατελειών της διδασκαλίας με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή της. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές κατέχουν τις θεωρητικές γνώσεις που διδάχθηκαν και να διερευνήσουμε αν είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν για τη λήψη σωστών αποφάσεων σε προβληματικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στο επάγγελμα. Ο έλεγχος στις πληροφορίες (θεωρητικές γνώσεις) γίνεται με ειδικά test αξιολόγησης (ανάπτυξης, σωστού / λάθους κτλ). Ο έλεγχος στις πράξεις γίνεται με ειδικά test εκτέλεσης (συνήθως εργαστηριακές ασκήσεις), με τα οποία προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν ο κάθε μαθητής είναι σε θέση να εκτελεί την αντίστοιχη δεξιότητα με μια προκαθορισμένη ταχύτητα και ακρίβεια. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης (είτε στο στάδιο του ελέγχου, είτε στο στάδιο της εφαρμογής), δίνεται στον εκπαιδευτικό η ευκαιρία να συλλέξει αρκετά στοιχεία αξιολόγησης (παράλληλα μπορεί, δηλαδή, να καθοδηγεί και να αξιολογεί), εκτιμώντας έτσι και την αναγκαιότητα της δικής του παρέμβασης. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 164 Διαφάνεια 8η

9 1. ΜΕ ΕΠΘΔΕΘΞΗ 2. ΜΕ ΑΠΕΘΚΟΝΘΗ 3. ΜΕ ΔΘΑΛΕΞΗ 4. ΕΡΩΣΗΜΑΣΘΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 5. ΜΕ ΤΖΗΣΗΗ 6. ΕΞΑΣΟΜΘΚΕΤΜΕΝΗ ΜΕ Η/Τ Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Διαφάνεια 9η

10 Η παρουσίαση μιας δεξιότητας, μιας διαδικασίας, ή ενός φαινομένου με τη χρήση πραγματικών μέσων, ονομάζεται επίδειξη. Παραλλαγή της επίδειξης είναι η απεικόνιση, στην οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά μέσα, αλλά υποκατάστατα αυτών, όπως δοκίμια, σχεδιαγράμματα, εικόνες, βίντεο κτλ. Το βασικό χαρακτηριστικό της επίδειξης είναι ότι η μάθηση επιτυγχάνεται κυρίως με την παρατήρηση και την όραση και όχι με τον προφορικό λόγο και την ακοή. Η όραση άλλωστε αποτελεί την κυριότερη από τις αισθήσεις και παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην κατανόηση από τους μαθητές των μηνυμάτων του εκπαιδευτικού. Για τους παραπάνω λόγους η διδασκαλία με επίδειξη, μπορεί να έχει εφαρμογή τόσο στα επαγγελματικά (πρακτικά) όσο και στα θεωρητικά (γενικά) μαθήματα. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π Διαφάνεια 10η

11 i) Η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη, αφού κατά την παρουσίαση η κύρια αίσθηση επικοινωνίας είναι η όραση, με την οποία αντιλαμβανόμαστε πληρέστερα και σαφέστερα (Μια εικόνα χίλιες λέξεις). ii) Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την επαγγελματική πραγματικότητα, αφού έχει εποπτεία των πραγματικών αντικειμένων και διαδικασιών. iii) Η επίδειξη δημιουργεί πρόσθετο ενδιαφέρον που διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης. iv) Επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και προσπάθειας από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους μαθητές, κυρίως όταν πρόκειται για δυσνόητα αντικείμενα τα οποία δεν είναι εύκολο να παρουσιαστούν προφορικά. v) Δεν απαιτεί πλούσιο λεξιλόγιο, από την πλευρά των μαθητών και η επιτυχία της διδασκαλίας δεν εξαρτάται από την κατανόηση του προφορικού λόγου. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην επαγγελματική εκπαίδευση, οι μαθητές της οποίας συνήθως παρουσιάζουν αδυναμίες στην προφορική επικοινωνία. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 167 Διαφάνεια 11η

12 i) Απαιτεί χρόνο για την παρουσίαση μιας δεξιότητας, αφού πρέπει να γίνει επίδειξη σε κάθε μια από τις βαθμίδες της δεξιότητας αυτής, με αποτέλεσμα να μην ενδείκνυται σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη χρόνου. ii) Είναι η δαπανηρότερη από τις μεθόδους διδασκαλίας, διότι απαιτεί εργαστηριακό εξοπλισμό και εποπτικά μέσα. iii) Απαιτεί επαγγελματική εμπειρία και δεξιοτεχνία από τον διδάσκοντα και συχνά εφαρμόζεται δύσκολα γιατί η εκτέλεση της δεξιότητας από τον διδάσκοντα δυσχεραίνει την παράλληλα παρακολούθηση των μαθητών. Για αυτό το λόγο, είναι συνήθης η παράλληλη υποβοήθηση, κατά τη διάρκεια της επίδειξης, και από άλλο εκπαιδευτικό. iv) Προσφέρεται για ολιγομελείς τάξεις, γιατί όταν υπάρχουν πολλοί μαθητές δεν είναι δυνατό να βλέπουν όλοι. v) Απαιτεί εγρήγορση από την πλευρά του εκπαιδευτικού, για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (ειδικά σε τεχνικής φύσης μαθήματα τόρνοι, ηλεκτρολογικό υλικό κτλ.). Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 167 Διαφάνεια 12η

13 Διάλεξη ονομάζεται η χωρίς διακοπή παρατεταμένη, μακρά και προφορική παρουσίαση γνώσεων από τον διδάσκοντα. Χαρακτηριστικά της διάλεξης : i. Στη διάλεξη οι μαθητές δεν μιλούν, δεν ρωτούν, δεν εκφράζονται, δεν συζητούν. Η συμμετοχή τους περιορίζεται στη σιωπηλή λογική επεξεργασία των γνώσεων που παρέχονται από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει. ii. Ο βαθμός κατανόησης του διδακτικού περιεχομένου δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί από τον διδάσκοντα (τουλάχιστον όχι επί τόπου). iii. Κατά τη διάλεξη, το περιεχόμενο και η ταχύτητα παρουσίασης των γνώσεων θεωρείται ότι προσαρμόζεται στη δεκτικότητα των μέσων μαθητών, που αποτελούν και την πολυπληθέστερη ομάδα μιας τάξης. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 173 Διαφάνεια 13η

14 Οι βασικότεροι κανόνες που καθιστούν τη μέθοδο διδασκαλίας με διάλεξη αποτελεσματικότερη είναι : i. Περιορισμός της έκτασης της ύλης στα κύρια μόνο σημεία, ώστε κατά το δυνατόν να συντομευθεί ο χρόνος του συνεχούς μονόλογου. ii. iii. iv. Καλός σχεδιασμός της δομής και του περιεχομένου, ώστε να γίνει καλή αξιοποίηση του χρόνου. Αντίθετα οι αυτοσχεδιασμοί αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν χάσματα στη διδασκαλία. Χρησιμοποίηση της εποπτείας και των εμπειριών των μαθητών, ώστε ο αφηρημένος λόγος να συσχετισθεί με συγκεκριμένες παραστάσεις και να γίνει περισσότερο προσιτός. Διατύπωση των φράσεων με ακριβολογία και σαφήνεια, ώστε να μην δημιουργούνται παρανοήσεις και παρερμηνείες. v. Χρωματισμός της φωνής, με αυξομείωση της έντασης και κατάλληλη προσαρμογή του ρυθμού, ώστε να τονίζονται οι λέξεις και οι φράσεις που είναι περισσότερο σημαντικές. vi. Συνεχής οπτική επαφή με τους μαθητές, ώστε χρησιμοποιώντας την πείρα μας, να αντιλαμβανόμαστε πότε η τάξη φθάνει σε σημείο κορεσμού. vii. Προοδευτική αναγραφή στον πίνακα των κυρίων σημείων της ενότητας, ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές στην παρακολούθηση της δομής του περιεχομένου. viii. Ο διδάσκων πρέπει να είναι όρθιος, να αλλάζει θέσεις και να μετακινείται μέσα στην αίθουσα κάνοντας κατάλληλες χειρονομίες, χωρίς όμως υπερβολές που αποσπούν παρά προσελκύουν την προσοχή των μαθητών. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 173 Διαφάνεια 14η

15 i. Προσφέρεται για διδασκαλία σε πολυπληθείς τάξεις, στις οποίες η εφαρμογή άλλης μεθόδου είναι απρόσφορη. ii. Απαιτεί λιγότερο χρόνο παρουσίασης αφού οι νέες γνώσεις προσφέρονται σε συνεχή ροή, χωρίς διακοπή. iii. Για την διδασκαλία με διάλεξη, συνήθως δεν απαιτούνται ιδιαίτερα εποπτικά μέσα, αλλά αρκεί μια απλή αίθουσα. i. Η παρουσίαση είναι δασκαλοκεντρική και γίνεται χωρίς την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. ii. iii. Από τις αισθήσεις συμμετέχει μόνο η ακοή, ενώ η όραση η οποία είναι και η κυριότερη περνάει σε δεύτερη μοίρα. Είναι ακατάλληλη για την παρουσίαση δεξιοτήτων, και κυρίως προσφέρει θεωρητικές γνώσεις. iv. Κατά την παρουσίαση υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μην είναι σε θέση να ελέγξει αν οι μαθητές κατανοούν τις γνώσεις που προσφέρονται. Επίσης οι μαθητές συχνά χάνουν το ενδιαφέρον τους, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 168 Διαφάνεια 15η

16 Στην ερωτηματική μέθοδο, υπάρχουν δύο στοιχεία: η ερώτηση και η απάντηση. Η παρουσίαση δηλαδή προχωρεί με ερωταποκρίσεις. Συνήθως οι ερωτήσεις υποβάλλονται από τον εκπαιδευτικό και οι απαντήσεις δίνονται από τους μαθητές. Κρίνεται όμως σκόπιμο, ερωτήσεις να υποβάλλονται και από τους μαθητές, στους οποίους απαντούν καταρχήν οι συμμαθητές τους και εφόσον είναι απαραίτητο ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Συνήθως η ερωτηματική μέθοδος συνδυάζεται με τις άλλες μεθόδους, με κύριο στόχο την καλλιέργεια της αυτενέργειας των μαθητών καθώς και την διέγερση της ανταπόκρισης των μαθητών. Οι ερωτήσεις που γίνονται έχουν επίσης σαν στόχο την αξιολόγηση των μαθητών και την ενημέρωση του εκπαιδευτικού ως προς το βαθμό κατανόησης της ύλης από τους μαθητές. Βασικά χαρακτηριστικά της ερωτηματικής μεθόδου είναι η εξονυχιστική εξέταση θεμάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται μάθηση σε βάθος, με βραδύτατο όμως ρυθμό. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 169 Διαφάνεια 16η

17 i. Με τη λογική επεξεργασία των ερωτήσεων και των απαντήσεων, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέπτονται. ii. iii. Με τις ερωταποκρίσεις τονώνεται το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργείται ατμόσφαιρα για αποτελεσματικότερη μάθηση. Οι ερωταποκρίσεις με χρήση της σωστής επαγγελματικής ορολογίας βοηθούν τους μαθητές στην ανάπτυξη δυνατοτήτων προφορικής επικοινωνίας. iv. Μέσω των ερωτήσεων παρέχονται σημαντικές δυνατότητες ανατροφοδότησης *. i. Απαιτεί μεγάλο χρόνο παρουσίασης και μάλιστα χωρίς πλήρη αξιοποίησή του, αφού πολλές από τις ερωτήσεις και απαντήσεις θα είναι έξω από τα πλαίσια του αντικειμένου της διδασκαλίας. ii. iii. iv. Η ανατροφοδότηση δεν είναι πλήρης, αφού δεν είναι δυνατόν να ερωτηθούν όλοι οι μαθητές για κάθε ένα από τα κύρια σημεία της ενότητας *. Δεν ενδείκνυται για ασκήσεις, μιας και η αυτενέργεια των μαθητών περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή τους υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα άσκησης σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Η συμμετοχή των μαθητών προϋποθέτει δυνατότητα προφορικής διατύπωσης. Και η δυσκολία χειρισμού του προφορικού λόγου επιδρά αρνητικά στην εφαρμογή της μεθόδου. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 170 Διαφάνεια 17η

18 Η σωστή τεχνική της ερωτηματικής μεθόδου απαιτεί την εφαρμογή των παρακάτω κανόνων : i. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται από τον εκπαιδευτικό, πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και μέσα στα πλαίσια της ενότητας. ii. Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε ολόκληρη την τάξη, οι δε απαντήσεις δίνονται από διαφορετικούς μαθητές που θα ορίσει ο εκπαιδευτικός αφού αφήσει όλους να σκεφτούν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. iii. Οι απαντήσεις των μαθητών πρέπει να είναι σαφείς και αν χρειαστεί ο εκπαιδευτικός υποβοηθά τους μαθητές να αποσαφηνίσουν την απάντησή τους. iv. Αν δοθεί μια λανθασμένη απάντηση υποβοηθείται ο ίδιος ο μαθητής να αναγνωρίσει το λάθος του και να δώσει τη σωστή απάντηση και αν αυτό δεν επιτευχθεί, πρέπει να δοθεί η σωστή απάντηση, είτε από άλλο μαθητή, είτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. v. Ενθαρρύνεται η υποβολή ερωτήσεων από τους μαθητές και ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι καλός ακροατής προσπαθώντας να κατανοήσει κάθε μια ερώτηση. vi. Στο τέλος μιας σειράς ερωταποκρίσεων διατυπώνονται από τον εκπαιδευτικό τα συμπεράσματα σε σχέση με το αντίστοιχο θέμα. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 174 Διαφάνεια 18η

19 Συζήτηση είναι η ανταλλαγή απόψεων από τα μέλη μιας ομάδας γύρω από κάποιο θέμα, πρόβλημα ή ερώτημα με σκοπό να καταλήξουν σε μια απόφαση, λύση ή συμπέρασμα. Η συζήτηση πού λαμβάνει χώρα σε μια τάξη διευθύνεται από τον εκπαιδευτικό, όμως σε αυτή συμμετέχουν όλοι και όλοι οφείλουν να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, χωρίς κανείς (ούτε και ο διδάσκων) να προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του με οποιοδήποτε τρόπο. Βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή της συζήτησης ως διδακτικής μεθόδου είναι, αφενός η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου θέματος προς συζήτηση και αφετέρου η εξασφάλιση ενός κοινού υποβάθρου ενημέρωσης πάνω στο θέμα. Το υπόβαθρο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί με διάφορες μεθόδους όπως τον προκαθορισμό του θέματος και προτροπή των μαθητών να μελετήσουν το αντικείμενο έως τη μέρα της συζήτησης, την επίσκεψη σε ένα επαγγελματικό χώρο σχετικό με το θέμα της συζήτησης ή την προβολή εποπτικού υλικού σχετικού με το θέμα κτλ. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 171 Διαφάνεια 19η

20 i. Η συζήτηση βοηθά τους μαθητές να συνηθίσουν την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων χωρίς δογματισμούς και προκαταλήψεις. ii. Με τη λογική επεξεργασία, μέσω της συζήτησης οι μαθητές μαθαίνουν να σκέπτονται. iii. Η συζήτηση βοηθά στην εμπέδωση της επαγγελματικής ορολογίας και αναπτύσσει τις δυνατότητες προφορικής επικοινωνίας. iv. Η συζήτηση τονώνει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και δημιουργείται ατμόσφαιρα για αποτελεσματικότερη μάθηση. v. Με τις δυνατότητες ανατροφοδότησης ως προς τη μάθηση που παρέχει, αυξάνει την αυτενέργεια των μαθητών. i) Απαιτείται σημαντικός χρόνος για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών. Επίσης απαιτείται μεγάλος χρόνος παρουσίασης. ii) Η αυτενέργεια των μαθητών περιορίζεται στη συμμετοχή τους υπό τη μορφή συζήτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης σε χειρισμούς που απαιτούνται για την απόκτηση δεξιοτήτων. iii) Η ανατροφοδότηση δεν είναι πλήρης, αφού δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές σε όλα τα σημεία του περιεχομένου της ενότητας. iv) Απαιτείται δυνατότητα προφορικής επικοινωνίας των μαθητών. Δυσκολίες στο χειρισμό του λόγου, επιδρούν αρνητικά στη διδασκαλία. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 172 Διαφάνεια 20η

21 Η μέθοδος της συζήτησης αποδίδει καλύτερα με την τήρηση κάποιων κανόνων, ως προς το θέμα που επιλέγεται και ως προς τον τρόπο που πραγματοποιείται. Το θέμα που επιλέγεται πρέπει να : i. Αναφέρεται στο περιεχόμενο του μαθήματος. ii. iii. iv. Είναι οικείο σε όλους τους μαθητές στον ίδιο περίπου βαθμό. Είναι συγκεκριμένο, ώστε να εστιαστεί κατάλληλα η συζήτηση, αλλά και γενικό ώστε να διατυπωθούν διάφορες απόψεις. Προσφέρεται για διερεύνηση και περαιτέρω μάθηση με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Κατά την πραγματοποίηση της συζήτησης πρέπει να : i. Είναι σαφές σε όλους το προς συζήτηση θέμα. ii. iii. iv. Διευκρινίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν δημιουργικά όλοι οι μαθητές. Αν χρειαστεί υποβάλλονται κατάλληλες ερωτήσεις στους μαθητές που διστάζουν. Γίνονται ενδιάμεσα ανακεφαλαιώσεις ως προς τα επιμέρους σημεία που θίγονται, ώστε να φαίνεται η πραγματοποιούμενη πρόοδος στην πορεία της συζήτησης. v. Διατυπώνονται από τον εκπαιδευτικό τα τελικά συμπεράσματα. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 172, 176 Διαφάνεια 21η

22 Η μέθοδος της συζήτησης αποδίδει καλύτερα με την τήρηση των παρακάτω κανόνων, ως προς το θέμα που επιλέγεται και ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται. Το θέμα που επιλέγεται πρέπει να : i. Αναφέρεται στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος. ii. Έχει γίνει οικείο στους μαθητές στον ίδιο περίπου βαθμό. iii. Είναι αρκετά συγκεκριμένο, ώστε να εστιαστεί κατάλληλα η συζήτηση, αλλά και αρκετά γενικό, ώστε να διατυπωθούν διάφορες απόψεις. iv. Προσφέρεται για διερεύνηση και περαιτέρω μάθηση με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 175 Διαφάνεια 22η

23 Η λογική πορεία που ακολουθείται, για την τελική επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας κάθε ενότητας, αναλύεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Γίνεται χωρισμός του περιεχομένου της ενότητας σε βαθμίδες για κάθε μια από τις οποίες γίνεται σαφής ο αντικειμενικός σκοπός και επισημαίνονται οι ικανότητες που θα αποκτήσει ο μαθητής. Με βάση τις ικανότητες αυτές προσδιορίζονται οι μέθοδοι που είναι καταλληλότερες, χωρίς αρχικά να εξετάζονται τα διατιθέμενα μέσα. Προσδιορίζονται και ιεραρχούνται από πλευράς καταλληλότητας διάφορες μέθοδοι, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών. Λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και ειδικότερα τις δυνατότητες των μαθητών και τα μέσα που υπάρχουν, επιλέγεται η κατά την ιεραρχική σειρά προσφορότερη μέθοδος, που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 177 Διαφάνεια 23η

24 Οι παρακάτω απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη και να ικανοποιούνται για να είναι αποτελεσματικότερη μια εξατομικευμένη διδασκαλία με Η/Υ: i. Οι αντικειμενικοί σκοποί πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς τόσο ως προς τη μορφή της συμπεριφοράς που θα αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος, όσο και ως προς το επίπεδο ικανότητας στο οποίο πρέπει να φθάσει. ii. iii. iv. Προβλέπεται προέλεγχος, που καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο αν μπορεί να παραλείψει ορισμένες ενότητες επειδή ήδη κατέχει το περιεχόμενό τους. Παρέχονται στον εκπαιδευόμενο εναλλακτικές δυνατότητες προσέγγισης των αντικειμενικών σκοπών. Υπάρχουν δραστηριότητες (ερωτήσεις, ασκήσεις κτλ) για τον εκπαιδευόμενο, και αποσαφηνίζεται ποια είναι η αναμενόμενη σωστή ανταπόκριση του εκπαιδευόμενου σε κάθε μια δραστηριότητα. v. Προβλέπεται άμεση πληροφόρηση του εκπαιδευόμενου ως προς το αν ανταποκρίθηκε σωστά σε κάθε δραστηριότητα. vi. vii. Καθοδηγείται ο εκπαιδευόμενος ως προς τη συνέχιση του προγράμματος (είτε προς το τι πρέπει να κάνει για να καλύψει τα κενά που παρουσιάζει, είτε για το πώς πρέπει να προχωρήσει στις επόμενες ενότητες). Συνήθως ο εκπαιδευόμενος αποφασίζει για το πότε θα πληροφορηθεί την επίδοσή του κατά ενότητα ή συνολικά, καθώς και για το ρυθμό με τον οποίο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα. viii. Προβλέπονται στο τέλος συνολικές εφαρμογές ή ανακεφαλαιωτικές εργασίες που παρέχουν στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει μάθει. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 178 Διαφάνεια 24η

25 Η χρησιμοποίηση του σχεδίου μαθήματος κατά τη διδασκαλία πρέπει να γίνεται με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η διδασκαλία κάθε ενότητας γίνεται βέβαια κατά στάδια, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο. Η διδακτική διαδικασία είναι μια συνεχής ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού και του μαθητή, οι οποίοι πρέπει να επικοινωνούν σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας, χωρίς να τυποποιείται η πορεία της. Η ύπαρξη των σταδίων και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων σε κάθε στάδιο, δε σημαίνει και τον αυστηρό διαχωρισμό τους. Με την προετοιμασία του σχεδίου μαθήματος προλαμβάνουμε τα μειονεκτήματα μιας διδασκαλίας που γίνεται με αυτοσχεδιασμούς, προχειρότητα και χωρίς συγκεκριμένους στόχους. Δεν πρέπει όμως να δημιουργούμε άλλα μειονεκτήματα τα οποία οφείλονται στην τυποποίηση και στην άκαμπτα προδιαγεγραμμένη διδακτική διαδικασία. Με το σχέδιο μαθήματος προγραμματίζουμε τη διδασκαλία κάθε ενότητας, χωρίς να τη «μηχανοποιούμε» και χωρίς να περιορίζουμε την ευρηματικότητα του εκπαιδευτικού για την προσαρμογή της διδασκαλίας του, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκειά της. Άλλωστε όταν ετοιμάζουμε ένα σχέδιο μαθήματος έχουμε στο μυαλό μας ιδεατές συνθήκες, που υποθέτουμε ότι θα συναντήσουμε, οι οποίες όμως τελικά διαφέρουν από τις πραγματικές. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 179 Διαφάνεια 25η

26 Σαν φύλλα διδασκαλίας χαρακτηρίζονται τα γραπτά στοιχεία που ετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό για να διανεμηθούν στους μαθητές, με κύριο σκοπό να διευκολύνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σε γενικές γραμμές τα φύλλα διδασκαλίας αποτελούν συμπλήρωση του διδακτικού βιβλίου και βοηθούν τους μαθητές κατά τη μελέτη και την άσκησή τους σε κάθε μάθημα. Με βάση το περιεχόμενο και τους σκοπούς που εξυπηρετούν, διακρίνουμε τέσσερα είδη φύλλων διδασκαλίας : Φύλλα Πληροφοριών. Φύλλα Πράξεων. Φύλλα Έργων. Φύλλα Ανάθεσης Εργασιών. Κάποιες φορές υπάρχουν παραλλαγές των παραπάνω φύλλων, ή τα φύλλα αυτά αναφέρονται με διαφορετικά ή παραπλήσια ονόματα. Στην ουσία όμως οι σκοποί τους ταυτίζονται με τους αντίστοιχους σκοπούς των προαναφερθέντων τεσσάρων ειδών φύλλων διδασκαλίας, αν και στη δομή ενδέχεται να υπάρχουν μικροδιαφορές. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 180 Διαφάνεια 26η

27 1. Συμπλήρωση διδακτικών βοηθημάτων. 2. Καθοδήγηση κατά τις εφαρμογές. 3. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας κατά την εργασία. 4. Εξατομίκευση διδασκαλίας. 5. Αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας. 6. Χρήση τους μετά την αποφοίτηση. 7. Διεύρυνση του περιεχομένου του μαθήματος. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 181 Διαφάνεια 27η

28 Το βασικό πλεονέκτημα των φύλλων διδασκαλίας είναι ότι βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και της προσπάθειας του εκπαιδευτικού και των μαθητών για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Ως προς τους μαθητές το πλεονέκτημα αυτό είναι φανερό, αφού τα φύλλα διδασκαλίας είναι γραμμένα από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα με βάση τις δικές τους ανάγκες. Ως προς τον εκπαιδευτικό είναι επίσης φανερή η διευκόλυνση της διδασκαλίας του, όμως δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός, ότι για την προετοιμασία των φύλλων διδασκαλίας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει πρόσθετο χρόνο και να καταβάλλει πρόσθετη προσπάθεια. Βέβαια, ο πρόσθετος χρόνος και η προσπάθεια αποσβένονται μακροχρόνια, μέσω της πολλαπλής χρήσης των ίδιων φύλλων διδασκαλίας κατά τα διαδοχικά σχολικά έτη. Η καθιέρωση από τον εκπαιδευτικό μιας τυποποιημένης μορφής φύλλων διδασκαλίας, κάνει την συμπλήρωσή τους ευκολότερη, ενώ παράλληλα η τυποποιημένη αυτή μορφή διευκολύνει και τη χρησιμοποίησή τους από τους μαθητές. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 182 Διαφάνεια 28η

29 Η σκοπιμότητα χρησιμοποίησης των φύλλων πληροφοριών μπορεί να σχετίζεται με τις εξής περιπτώσεις : I. Συμπλήρωση του σχολικού βιβλίου, που χρησιμοποιούν ως επίσημο βοήθημα οι μαθητές. (Κάποιες φορές συμβαίνει, στο βοήθημα που χρησιμοποιούν οι μαθητές να μην αναφέρονται όλα τα θέματα του περιεχομένου της διδασκαλίας μιας ενότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ελλείψεις του βιβλίου, είτε σε μεταγενέστερες τεχνολογικές και επαγγελματικές εξελίξεις ή σε μεταβολές του αναλυτικού προγράμματος ή και σε άλλες αιτίες.) II. III. IV. Επισήμανση των κυρίων σημείων μιας ενότητας. (Κάποιες φορές τα κύρια σημεία μιας ενότητας είναι διάσπαρτα σε διαφορετικές σελίδες του σχολικού βιβλίου.) Ενημέρωση των μαθητών, σχετικά με το περιεχόμενο ολόκληρου του μαθήματος ή ενός κεφαλαίου. Η ενημέρωση αυτή βοηθά στην σωστή προετοιμασία των μαθητών και στην αφομοίωση των γνώσεων. Διεύρυνση του περιεχομένου του μαθήματος. Η διεύρυνση αυτή αφορά κυρίως εξειδικευμένα θέματα, τα οποία προσφέρονται για μελέτη είτε από όλους τους μαθητές, είτε από αυτούς ενδιαφέρονται να ασχοληθούν περαιτέρω. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 183 Διαφάνεια 29η

30 1. Ενδείξεις ως προς το σχολείο και το μάθημα (όνομα και διεύθυνση σχολείου, τίτλος μαθήματος). 2. Ενδείξεις ως προς το φύλλο (είδος, αριθμός φύλλου και τίτλος ενότητας). 3. Σκοποί της ενότητας και του φύλλου. 4. Εισαγωγικές πληροφορίες, ως προς την ενότητα πληροφοριών και το αντίστοιχο φύλλο. 5. Βοηθήματα για περαιτέρω μελέτη των θεμάτων του περιεχομένου της ενότητας. 6. Περιεχόμενο, όπου αναπτύσσονται τα θέματα που πρέπει να μελετήσουν οι μαθητές, σε σχέση με την αντίστοιχη διδακτική ενότητα. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 184 Διαφάνεια 30η

31 Όταν δεν υπάρχει επίσημο βοήθημα στη διάθεση των μαθητών, τότε τα φύλλα πληροφοριών έχουν πρωταρχική σημασία ως πηγή μελέτης για την συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν με τη διδασκαλία στην τάξη. Σε αυτή την περίπτωση τα φύλλα πληροφοριών πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το περιεχόμενο του μαθήματος και να είναι αρκετά αναλυτικά. Βέβαια, τα φύλλα πληροφοριών υποκαθιστούν το μη υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο και όχι τον εκπαιδευτικό ή τη διδασκαλία του στην τάξη, την οποία πρέπει να πραγματοποιήσει ο ίδιος για κάθε μια ενότητα, είτε υπάρχει είτε όχι, σχολικό βιβλίο ή αναλυτικό φύλλο πληροφοριών. Πριν ή μετά τη διανομή του φύλλου πληροφοριών, πρέπει να διατίθεται ο απαιτούμενος χρόνος για να εξηγηθεί σύντομα από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, ποιο είναι το περιεχόμενο του κάθε φύλλου και πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα φύλλα ή βοηθήματα. Για να αναδειχτεί περισσότερο η αναγκαιότητα της μελέτης των φύλλων πληροφοριών, μπορεί να γίνονται συστηματικά ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε αυτά. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 185 Διαφάνεια 31η

32 Η ανάθεση εργασιών στους μαθητές έχει πρωταρχική σημασία για τη διδασκαλία ενός μαθήματος. Με την προετοιμασία και τη διανομή στους μαθητές ενός φύλλου ανάθεσης εργασίας, αποσαφηνίζονται όλα τα στοιχεία κάθε ανατιθέμενης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται περιττές προφορικές επαναλήψεις από τον εκπαιδευτικό για να διευκρινιστούν το είδος και ο τρόπος εκπόνησης της εργασίας. Γενικά η προετοιμασία και η διανομή φύλλων ανάθεσης εργασιών διευκολύνει τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές που μπορούν να μελετήσουν με άνεση τα συγκεκριμένα στοιχεία καθενός φύλλου βρίσκοντας μόνοι τους τις απαντήσεις στις τυχόν απορίες τους. Βασική προϋπόθεση, φυσικά, είναι το κάθε φύλλο ανάθεσης εργασίας να έχει προετοιμαστεί προσεκτικά και κατάλληλα ώστε το περιεχόμενό του να είναι απόλυτα κατανοητό από τους μαθητές. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 186 Διαφάνεια 32η

33 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας ονομάζονται τα αντικείμενα τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα για διδακτικούς σκοπούς. Βοηθούν να γίνει η διδασκαλία εποπτικότερη και αν χρησιμοποιηθούν σωστά η μάθηση επέρχεται ευκολότερα. Πίνακας Απεικονίσεις Μοντέλα (Δοκίμια) Διαφάνειες Σταθερές Εικόνες Κινούμενες Εικόνες (Video και Animation) Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π Διαφάνεια 33η

34 Για να είναι αποδοτικότερη η διδασκαλία με χρήση του πίνακα ως εποπτικό μέσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω υποδείξεις : 1. Σβήσιμο του πίνακα. 2. Προμήθεια κιμωλιών ή μαρκαδόρων που θα χρησιμοποιηθούν. 3. Οργάνωση της «οικονομίας» του πίνακα. 4. Γράμματα μεγέθους ορατού, από όλα τα σημεία της αίθουσας. 5. Οι νέοι όροι που εισάγονται στο μάθημα, γράφονται πάντα στον πίνακα. 6. Ο εκπαιδευτικός δεν μιλά στραμμένος προς τον πίνακα. 7. Χρήση χρωματιστών κιμωλιών ή μαρκαδόρων. 8. Όλες οι λέξεις γράφονται πλήρεις και ορθογραφημένες, εκτός από τις αναγνωρίσιμες συντμήσεις. 9. Τα σχήματα είναι σαφή, ακριβή και όσο το δυνατόν καλλιγραφικά, πάντα με τη χρήση ανάλογων σχεδιαστικών οργάνων. 10. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στον πίνακα με δείκτη. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 189 Διαφάνεια 34η

35 Για να είναι αποδοτικότερη η διδασκαλία με χρήση απεικονίσεων ως εποπτικό μέσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω υποδείξεις : 1. Οι απεικονίσεις πρέπει να είναι μεγέθους τέτοιου, ώστε να είναι ορατές από όλα τα σημεία της αίθουσας. 2. Τα γράμματα και οι αριθμοί που αφορούν τίτλους, διαστάσεις, υποδείξεις κτλ, πρέπει να είναι ευανάγνωστα από τους μαθητές με κανονική όραση. 3. Η ανάρτησή τους πρέπει να γίνεται σε υψηλό σημείο. 4. Οι απεικονίσεις πρέπει να είναι απλές και καλαίσθητες με τονισμό των σημείων που ενδιαφέρουν με χρήση χρωμάτων, με μεγαλύτερο πάχος γραμμών κτλ. 5. Οι απεικονίσεις πρέπει να αναρτώνται και να επιδεικνύονται την κατάλληλη στιγμή για να μην αποσπάται η προσοχή των μαθητών. 6. Να ελέγχονται πριν κατασκευαστούν, αν βοηθούν όντως στη μάθηση. 7. Ο εκπαιδευτικός τονίζει το σημείο στο οποίο αναφέρεται με χρήση δείκτη. 8. Οι απεικονίσεις φυλάσσονται για επαναχρησιμοποίηση. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 190 Διαφάνεια 35η

36 Για να είναι αποδοτικότερη η διδασκαλία με χρήση διαφανειών ως εποπτικό μέσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω υποδείξεις : 1. Για την δημιουργία των διαφανειών καλό είναι να χρησιμοποιείται Η/Υ και έγχρωμος εκτυπωτής. Σε περίπτωση που η διαφάνεια δημιουργείται χειρόγραφα, πρέπει να γίνεται χρήση ανεξίτηλου μαρκαδόρου, ο οποίος εξασφαλίζει τη διάρκεια ζωής της διαφάνειας. 2. Αν θέλουμε μπορούμε να δακτυλογραφήσουμε το κείμενο ή να σχεδιάσουμε τα σχήματα σε κοινό χαρτί και στη συνέχεια να τα αποτυπώσουμε στη διαφάνεια με φωτοτυπία. Επίσης μπορούμε με φωτοτυπία να αποτυπώσουμε σχήματα, πίνακες κτλ από βιβλία. 3. Είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να δείχνει στη διαφάνεια με δείκτη (ή laser pointer). Έτσι δεν παρεμποδίζει τη θέα στους μαθητές, αλλά ελέγχει και αν τα προβαλλόμενα είναι ευδιάκριτα. 4. Η χρήση αλλεπάλληλων διαφανειών παρουσιάζεται καλύτερα η προοδευτική εξέλιξη μιας διαδικασίας ή φαινόμενου. 5. Η προβολή της διαφάνειας πρέπει να γίνεται τον κατάλληλο χρόνο και μετά την ολοκλήρωση του τμήματος της παρουσίασης που σχετίζεται με αυτή, η προβολή της πρέπει να διακόπτεται. 6. Ανάλογα με το σκοπό και τον τρόπο χρησιμοποίησης μιας διαφάνειας έχουν κατά περίπτωση εφαρμογή οι υποδείξεις που αφορούν τον πίνακα και τις αναρτώμενες απεικονίσεις. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 191 Διαφάνεια 36η

37 Υπάρχουν διαφόρων ειδών σταθερές φωτογραφίες, οι δυνατότητες των οποίων είναι οι παρακάτω : 1. Οι φωτογραφίες, έχουν το πλεονέκτημα, ότι με κατάλληλη ρύθμιση της απόστασης φωτογράφησης, παρέχουν τη δυνατότητα να επιδειχθεί οποιαδήποτε λεπτομέρεια, όπως αυτή είναι στην πραγματικότητα. Μειονεκτούν όμως όταν παρουσιάζονται στις συνήθεις διαστάσεις τους, επειδή δεν είναι ορατές από μεγάλο αριθμό μαθητών. Φωτογραφίες με συνήθεις διαστάσεις προσφέρονται ως εποπτικό μέσο κατά την παρουσίαση σε μικρές ομάδες μαθητών. 2. Τα σλάιτς είναι διαφανείς φωτογραφίες μικρών διαστάσεων (συνήθως 5Χ5 cm) που προβάλλονται σε μεγέθυνση με τη βοήθεια ειδικού προβολέα. Η προβολή τους απαιτεί σκοτισμένη αίθουσα και για αυτό το λόγο η χρήση τους γίνεται ανά ομάδες, όπου σε κάθε ομάδα περιέχεται σημαντικός αριθμός σλάιτς που έχουν λογική συνέχεια. 3. Τα φίλμ-στρίπς είναι οι συνεχόμενες εικόνες που υπάρχουν σε μια αυτοτελή ταινία. Η τεχνική προετοιμασία και η χρήση τους μοιάζει με αυτή των σλάιτς. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 192 Διαφάνεια 37η

38 Για να είναι αποτελεσματικότερη η διδασκαλία με χρήση κινούμενων εικόνων ως εποπτικό μέσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω υποδείξεις : 1. Επιλογή κατάλληλης ταινίας η οποία να ανταποκρίνεται στο διδακτικό περιεχόμενο και στη σύνθεση της τάξης που θα παρακολουθήσει την προβολή. 2. Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το περιεχόμενο της ταινίας σε μία ή περισσότερες δοκιμαστικές προβολές. 3. Κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών της τάξης με μια σύντομη εισαγωγική ομιλία, κατά την οποία θα αναφερθεί ο τίτλος και συνοπτικά το περιεχόμενο της ταινίας. Επίσης κατά την εισαγωγή θα προσδιοριστούν τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν οι μαθητές, συσχετίζοντας τα με γνώσεις που ήδη αυτοί έχουν. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση των μαθητών για τυχόν δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με το περιεχόμενο της προβολής μετά την ολοκλήρωσή της. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 193 Διαφάνεια 38η

39 Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες αξιολόγησης είναι : i. Προφορική ανάπτυξη του θέματος από τους μαθητές. ii. Σύνταξη γραπτών εργασιών από τους μαθητές. iii. Συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, κατά τα διάφορα στάδια της διδασκαλίας. iv. Εκτέλεση από τους μαθητές ολοκληρωμένων έργων στην τάξη ή μεμονωμένων δεξιοτήτων (τέστ εκτέλεσης). v. Απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήσεις (κυρίως για θεωρητικές γνώσεις). i. Σωστού Λάθους. ii. Πολλαπλής επιλογής. iii. Σύζευξης και αναδιάταξης. iv. Συμπλήρωσης. v. Σύντομης απάντησης. Τπάπσοςν πεπιθώπια και ςποκειμενικήρ αξιολόγησηρ, ανάλογα με τη μοπυή τηρ επώτησηρ και την έκταση τηρ απάντησηρ. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π Διαφάνεια 39η

40 Το test σωστού / λάθους αποτελείται από μια σειρά προτάσεων για κάθε μια από τις οποίες ο μαθητής κρίνει αν είναι σωστή ή λανθασμένη. Η κρίση του μαθητή με την αναγραφή σε ορισμένη θέση ενός συμβόλου ή γράμματος (πχ Σ ή Λ). Για να είναι αξιόπιστο ένα τέτοιο test, θα πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό προτάσεων. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου τρόπου αξιολόγησης, είναι η δυνατότητα χρησιμοποίησης των πολλών και ποικίλων γνώσεων καθώς δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να απαντήσει με ταχύτητα (δεν απαιτείται πολύς χρόνος για να σκεφθεί). Το μειονέκτημά του είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση των προτάσεων ώστε αυτές να είναι σαφείς και να ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Κατά την προετοιμασία ενός test σωστού / λάθους, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής υποδείξεις : i. Σωστή διατύπωση όλων των προτάσεων. ii. iii. iv. Αποφυγή διατύπωσης της ίδιας πρότασης δύο φορές, ως θετική και αρνητική. Αποφυγή λογικής διαδοχής των προτάσεων (τοποθέτησή τους με τυχαία σειρά). Έλεγχος μόνο μιας γνώσης με μια πρόταση. Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π Διαφάνεια 40η

41 Ζ. Μ. Κοντοπόδης (2006) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Ε. Π. 198 Διαφάνεια 41η

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 20. Παρουσίαση των ευριπίδειων τραγωδιών Ὀρέστης - Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΔΕΣ : Σελίδα 1 από 14 11. ΚΩΔΙΚΑΣ 11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΦΟΙ Ε. ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε. φροντίζει τους ανθρώπους της : εργαζομένους, πελάτες, μετόχους, καταναλωτές, προμηθευτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΕΝΔΟΝΗ-ΜΕΝΤΖΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α. ΣΚΟΔΡΑ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1. Αντικείμενο των υπηρεσιών. 3 1.2.Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 31 1 ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα της ευχαρίστησης των καρπών της εργασίας του. Ντέιβιντ Χιουμ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Το Άγιο Πάσχα για τους Έλληνες θεωρείται η ``πιο τρανή γιορτή`` που πήρε όμως ιδιαίτερη σημασία τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Δεν σήμαινε μόνο τα πάθη και την ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541788 2015-01-26

15PROC002541788 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 841 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας, και οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου της ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 2 :Y.πο.Με.Δι / Π. Δ. Ε./ ΣΑΕ 068 / 1997ΣΕ06800002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ. Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ. Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του: 1) Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα

Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη. Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα Γίτσα Σοντζόγλου-Κοτταρίδη Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ** Σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα «Γήρας, έπάν μέν άπή πας εύχεται ή δέ ποτ έλθη, μέμφεται ίτι δ άεί κρεϊσσον, όφειλόμενον» Οι κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τα ψάθινα καπέλα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη (απόσπασμα) Ερώτηση 1 η Περίληψη -(Κατερίνα Ζουρλαδάνη) Το κείμενο μας, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007L0046 EL 24.02.2011 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΤΑΞΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 2 2.1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 08 Αντιµετώπιση Συνάντησης µε αγωγούς ΟΚΩ κατά τις Εκσκαφές 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορισμοί 1. Ο όρος «Ναυλωτής» περιλαμβάνει τον Ναυλωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποδέκτη, τον Κάτοχο της σύμβασης Μεταφοράς για οχήματα, και τον Ιδιοκτήτη του οχήματος. Ρήτρα

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ. 1.1. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική διαδρομή...σελ.4 Οικία Ευστόλιου...σελ.5 Θέατρο Κουρείου...σελ.6-7 Σεισμόπληκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο :''Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.-Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα