ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ. Ακινα, 1 Ιουλίου ATH-# v2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ. Ακινα, 1 Ιουλίου 2014. ATH-#3485795-v2"

Transcript

1 Section 02 [Name of section] ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Για τθν απόκτθςθ εμπράγματων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων χριςθσ επί ακινιτων με δυνατότθτα ανάπτυξθσ μονάδων Boutique Hotels Ακινα, 1 Ιουλίου 2014 ATH-# v2

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 1 Οριςμοί Ειςαγωγι Επιςκόπθςθ Συναλλαγισ Επιςκόπθςθ και Ρεριγραφι διαδικαςίασ Διαγωνιςμοφ Γενικοί Προι Διαγωνιςμοφ Ρεριεχόμενο Ρροςφοράσ Ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν Υπογραφι Συμβολαίου Ανακοίνωςθ Νομικοφ Ρεριεχομζνου ΡΑΑΤΘΜΑ Λ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΕΡΛ ΤΩΝ ΑΚΛΝΘΤΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ II ΟΟΛ ΧΘΣΘΣ VDR ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ IV ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ V ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

3 1 Οπιζμοί Οι όροι με κεφαλαία ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν ζχουν τθν ακόλουκθ ζννοια: «Ακίνθτο» ςθμαίνει οποιοδιποτε και όλα εκ των: (1) το ακίνθτο «Αρχοντικό Ευαγγελινάκθ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (2) το ακίνθτο «Αρχοντικό Μουςλι», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (3) το ακίνθτο «Αρχοντικό Ξθραδάκθ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (4) το ακίνθτο «Ξενία Άνδρου», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (5) το ακίνθτο «Ξενία Βυτίνασ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (6) το ακίνθτο «Ξενία Ζδεςςασ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (7) το ακίνθτο «Ξενία Κάςου», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (8) το ακίνθτο «Ξενία Κοηάνθσ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (9) το ακίνθτο «Ξενία Κομοτθνισ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (10) το ακίνθτο «Ξενία Ρλαταμϊνα», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (11) το ακίνθτο «Ξενία Τςαγκαράδασ», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (12) το ακίνθτο «Σανατόριο Αγίασ Ελεοφςασ όδου», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (13) το ακίνθτο «Σανατόριο Μάνα», όπωσ ορίηεται κατωτζρω, (14) το ακίνθτο «Villa de Vecchi», όπωσ ορίηεται κατωτζρω. «Αντίκλθτοσ» ςθμαίνει το πρόςωπο που ζχει διοριςτεί νομίμωσ από ζναν Υποψιφιο ωσ αρμόδιο να αποςτζλλει και να λαμβάνει κοινοποιιςεισ μεταξφ του Υποψθφίου αυτοφ και του Ταμείου. Οι Εκπρόςωποι των Υποψθφίων δφνανται να ενεργοφν και ωσ Αντίκλθτοι. «Αρχοντικό Ευαγγελινάκθ» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 510,00 τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παραδοςιακοφ ξενϊνα), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Μαγνθςίασ, ςτον οικιςμό Μθλιζσ του Διμου Νοτίου Ρθλίου. «Αρχοντικό Μουςλι» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 453,00 τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παραδοςιακοφ ξενϊνα), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Μαγνθςίασ, ςτον οικιςμό Μακρυνίτςα Ρθλίου του Διμου Βόλου. «Αρχοντικό Ξθραδάκθ» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 738,30 τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παραδοςιακοφ ξενϊνα), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Μαγνθςίασ, ςτον οικιςμό Μακρυνίτςα Ρθλίου του Διμου Βόλου. 3

4 «Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ» ςθμαίνει τθ διλωςθ εμπιςτευτικότθτασ που υπογράφεται από κάκε ζναν από τουσ Ενδιαφερόμενουσ προκειμζνου να ζχει πρόςβαςθ ςτο VDR, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.2 κατωτζρω. «Διαγωνιςμόσ» ςθμαίνει τον διεκνι δθμόςιο διαγωνιςμό για τθν αξιοποίθςθ των Ακινιτων μζςω τθσ απόκτθςθσ εμπράγματων δικαιωμάτων ι δικαιωμάτων χριςθσ κατά περίπτωςθ, όπωσ προςδιορίηεται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου 2.6 τθσ παροφςασ. «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» ςθμαίνει τα ζγγραφα που υποβάλλονται από τον Ρλειοδότθ μετά τθν ανακιρυξι του, προσ επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμόρφωςισ του με τα Κριτιρια Επιλογισ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7.7 τθσ παροφςασ. «Δικαίωμα Επιφανείασ» ςθμαίνει το εμπράγματο δικαίωμα φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου να καταςκευάηει κτίςμα ςε δθμόςιο κτιμα και να αςκεί ςτο κτίςμα αυτό τισ εξουςίεσ που παρζχει το δικαίωμα τθσ κυριότθτασ, ςφμφωνα με τα άρκρα του Νόμου 3986/2011, όπωσ ιςχφει, το οποίο κα ςυςτακεί εν προκειμζνω για χρονικό διάςτθμα ενενιντα εννζα (99) ετϊν. «Εγγυθτικι(-ζσ) Επιςτολι(-ζσ) Συμμετοχισ» ςθμαίνει τθν(τισ) εγγυθτικι(-ζσ) επιςτολι(- ζσ)για τθ ςυμμετοχι Υποψθφίου ςτον Διαγωνιςμό, που εκδίδεται(-ονται) από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Λδρφματα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.1(i) κατωτζρω. «Εγγυθτικι(-ζσ) Επιςτολι(-ζσ) Συναλλαγισ» ςθμαίνει τθν(τισ) εγγυθτικι(-ζσ) επιςτολι(-ζσ) που εκδίδεται(-ονται) από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Λδρφματα και παραδίδονται ςτο Ταμείο από τον(τουσ) Ρλειοδότθ(-εσ), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.6 κατωτζρω, προσ εξαςφάλιςθ τθσ προςικουςασ ολοκλιρωςθσ τθσ Συναλλαγισ εκ μζρουσ του Ρλειοδότθ. «Εγγυθτικι Κατάκεςθ» ςθμαίνει τθν κατάκεςθ ςυγκεκριμζνου ποςοφ από Υποψιφιο ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Ταμείου, ωσ εγγφθςθ για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι του Υποψθφίου ςτον Διαγωνιςμό, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 6.1 (i). «Εκπρόςωποσ» ςθμαίνει τον νόμιμο εκπρόςωπο Υποψθφίου ι το πρόςωπο που ζχει εξουςιοδοτθκεί νομίμωσ να εκπροςωπεί τον Υποψιφιο, και ζχει οριςτεί ςφμφωνα με τον νόμο ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, ςφμφωνα με το ςχετικό καταςτατικό ι/και τα εταιρικά ζγγραφα και τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του εν λόγω Υποψθφίου. «Ενδιαφερόμενοσ» ςθμαίνει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία που ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςτον Διαγωνιςμό. 4

5 «Επιλζξιμο Κδρυμα» ςθμαίνει ζνα πιςτωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε οποιοδιποτε άλλο Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («ΕΕ»), του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου («ΕΟΧ») ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ («ΟΟΣΑ»), κακϊσ και κάκε πιςτωτικό ίδρυμα που αξιολογείται ωσ επενδυτικισ διαβάκμιςθσ από τουσ Standard & Poor s, Moody s ι Fitch. «Επιλζξιμοσ Επενδυτισ» ςθμαίνει ζναν Υποψιφιο που πζραςε επιτυχϊσ τθν εξζταςθ τoυ Φακζλoυ Α και ζχει προκρικεί ςτο δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2 κατωτζρω. «Επίςθμθ Μετάφραςθ» ςθμαίνει τθν ακριβι μετάφραςθ, θ οποία ζχει πιςτοποιθκεί ωσ τζτοια από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι δικθγόρο ι πιςτοποιθμζνο μεταφραςτι, που ζχει τθν εξουςία να εκδίδει επίςθμεσ μεταφράςεισ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ι από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Ελλθνικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν ι από Ζλλθνα δικθγόρο. «Επιςτολι Εγγυθμζνθσ Χρθματοδότθςθσ» ςθμαίνει τθν επιςτολι υποςτιριξθσ από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Λδρφματα, που υποβάλλεται από Υποψιφιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.2 (ii). «Εργάςιμθ Θμζρα» ςθμαίνει κάκε θμζρα (εκτόσ Σαββάτου ι Κυριακισ), κατά τθν οποία οι τράπεηεσ ςτθν Ακινα είναι ανοικτζσ για γενικζσ ςυναλλαγζσ. «Κριτιρια Επιλογισ» ςθμαίνει τα κριτιρια που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 5.1 κατωτζρω, τα οποία απαιτείται να πλθροί ζνασ Ενδιαφερόμενοσ, προκειμζνου να δφναται να ςυμμετάςχει ςτον Διαγωνιςμό. «Μίςκωμα» ςθμαίνει το ετιςιο ποςό που κα καταβάλλει ωσ αντάλλαγμα ο Ρλειοδότθσ Ακινιτου που προβλζπεται να αξιοποιθκεί με τθ μορφι τθσ μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ παραγράφου 2.6 τθσ παροφςασ, όπωσ κα προβλζπεται ςτο αντίςτοιχο Τελικό Σχζδιο Συμβολαίου. «Νομικόσ Σφμβουλοσ» ςθμαίνει τον νομικό ςφμβουλο του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό, ιτοι τθν KLC Δικθγορικι Εταιρεία. «Ξενία Άνδρου» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 3.423,87 τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά του μζρθ, παραρτιματα και παρακολουκιματα, ςυμπεριλαμβανομζνου κτιρίου που αποτελείται από υπόγειο, ιςόγειο, πρϊτο και δεφτερο όροφο ςυνολικισ επιφανείασ τ.μ., όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθ Χϊρα Άνδρου, Διμοσ Άνδρου (κζςθ«ρλακοφρεσ»). 5

6 «Ξενία Βυτίνασ» ςθμαίνει το γεωτεμάχιο εκτάςεωσ ,00 τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κτιρίου του ξενοδοχείου «Ξενία Βυτίνασ», όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Αρκαδίασ, ςτθ κζςθ «Καμπζα» ι «Καμίνια» τθσ πρϊθν κοινότθτασ Κάτω Μαγουλιάνασ του Διμου Βυτίνασ και ιδθ Διμου Γορτυνίασ. «Ξενία Ζδεςςασ» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 7.901,56 τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κτιρίου του ξενοδοχείου «ΞΕΝΛΑ»), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρζλλασ, ςτο Ράρκο Μεραρχίασ, οδόσ Φιλίππου 35 του Διμου Ζδεςςασ. «Ξενία Θάςου» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ κατά τουσ τίτλουσ κτιςθσ 3.056,50 τ.μ., με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κτιρίου του ξενοδοχείου «Ξενία Λιμζνα Κάςου»), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Καβάλασ, ςτθ κζςθ Λιμζνασ Κάςου του Διμου Κάςου. «Ξενία Κοηάνθσ» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 5.036,15 τ.μ., με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κτιρίου του ξενοδοχείου «Ξενία Κοηάνθσ»), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ, ςτθ κζςθ «Λόφοσ Μεταμορφϊςεωσ Σωτιροσ» ςτο Οικοδομικό Τετράγωνο 693 του Διμου Κοηάνθσ. «Ξενία Κομοτθνισ» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ εκτάςεωσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Εκνικοφ Κτθματολογίου, τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κτιρίου του ξενοδοχείου «Ξενία Κομοτθνισ»), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα οδόπθσ, επί τθσ οδοφ Σιςμανόγλου αρικμόσ 43 του Διμου Κομοτθνισ. «Ξενία Ρλαταμϊνα» ςθμαίνει το γεωτεμάχιο ςυνολικισ εκτάςεωσ τ.μ., με όλα τα ςυςτατικά, παραρτιματα και παρακολουκιματα αυτοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κτιρίου του ξενοδοχείου «Ξενία Ρλαταμϊνα»), όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ, ςτον Διμο Δίου Ολφμπου, ςτο 405ο χιλιόμετρο (από Ακινα) του οδικοφ άξονα Ρατρϊν Ακινασ Κεςςαλονίκθσ Ευηϊνων (ΡΑΚΕ) του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου. «Ξενία Τςαγκαράδασ» ςθμαίνει το οικόπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ τ.μ. με όλα τα ςυςτατικά του μζρθ, παραρτιματα, παρακολουκιματα και κτίρια, όπωσ περιγράφεται 6

7 ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, που βρίςκεται ςτθν Αγία Ραραςκευι - Τςαγκαράδα, Διμοσ Ηαγοράσ - Μουρεςίου. «Οικονομικι Ρροςφορά» ςθμαίνει τθν οικονομικι προςφορά που υποβάλλεται από ζναν Υποψιφιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.2 (i) κατωτζρω. Θ Οικονομικι Ρροςφορά που υποβάλλεται για Ακίνθτο, που αξιοποιείται με πϊλθςθ κατά κυριότθτα, περιλαμβάνει το προςφερόμενο Οικονομικό Αντάλλαγμα για τθν απόκτθςθ τθσ κυριότθτασ του Ακινιτου. Θ Οικονομικι Ρροςφορά που υποβάλλεται για Ακίνθτο, που αξιοποιείται με ςφςταςθ και μεταβίβαςθ Δικαιϊματοσ Επιφανείασ, περιλαμβάνει το προςφερόμενο Οικονομικό Αντάλλαγμα για τθν απόκτθςθ του Δικαιϊματοσ Επιφανείασ επί του Ακινιτου. Ειδικϊσ, θ Οικονομικι Ρροςφορά για το Ξενία Τςαγκαράδασ κα καλφπτει τόςο τθν απόκτθςθ του Δικαιϊματοσ Επιφανείασ για 99 ζτθ, όςο και τθ μεταγενζςτερθ απόκτθςθ πλιρουσ κυριότθτασ επί τμιματοσ του Ξενία Τςαγκαράδασ, όπωσ κα προβλζπεται ςτο αντίςτοιχο Τελικό Σχζδιο Συμβολαίου. Θ Οικονομικι Ρροςφορά που υποβάλλεται για Ακίνθτο, που αξιοποιείται με μίςκωςθ, περιλαμβάνει το προςφερόμενο ετιςιο Μίςκωμα. «Οικονομικό Αντάλλαγμα» ςθμαίνει το ςυνολικό χρθματικό ποςό ςε ευρϊ που προςφζρεται από ζναν Υποψιφιο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά του. «Προι Χριςθσ VDR» ςθμαίνει τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ χριςθ του VDR, οι οποίοι παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ. «Ραράρτθμα» ςθμαίνει οποιοδιποτε από τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.8 κατωτζρω. «Ρίνακασ Κατάταξθσ» ςθμαίνει τον πίνακα κατάταξθσ των Επιλζξιμων Επενδυτϊν, ο οποίοσ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.4 (iii) κατωτζρω και εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου. «Ρλειοδότθσ(-εσ)» ςθμαίνει τον(τουσ) Επιλζξιμο(-ουσ) Επενδυτι(-ζσ) που κα ανακθρυχκεί(-οφν) από το Ταμείο με τθ διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 7.5 κατωτζρω. Ρλειοδότθσ κα ανακθρυχκεί για κακζνα εκ των Ακινιτων. «Ρροκαταβολι Συναλλαγισ» ςθμαίνει τθν κατάκεςθ ςυγκεκριμζνου ποςοφ από τον Ρλειοδότθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Ταμείου, ωσ εγγφθςθ για τθν εκ μζρουσ του προςικουςα ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7.6. «Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν» ςθμαίνει το παρόν ζγγραφο, το οποίο προβλζπει τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ. 7

8 «Ρροςφορά» ςθμαίνει τον ςφραγιςμζνο φάκελο που περιζχει τον Φάκελο Αϋ και τον Φάκελο Βϋ, όπου περιλαμβάνονται όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα ζγγραφα που υποβάλλονται από ζναν Υποψιφιο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν για τουσ ςκοποφσ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό. «Σανατόριο Αγίασ Ελεοφςασ» ςθμαίνει το κτίριο του πρϊθν "Σανατορίου Φρειδερίκθσ τθσ Αγίασ Ελεοφςασ", ςυνολικισ επιφάνειασ 708,60 τ.μ., όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα όδου, ςτον οικιςμό Ελεοφςα του Διμου όδου. «Σανατόριο Μάνα» ςθμαίνει το γεωτεμάχιο ζκταςθσ τ.μ. με το επ αυτοφ κτίριο του ομϊνυμου παλαιοφ ςανατορίου, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Αρκαδίασ, ςτθ κζςθ «Κορφοξυλιά Μαγουλιάνων» του Διμου Γορτυνίασ. «Συμβόλαιο(-α)» ςθμαίνει το(τα) ςυμβόλαιο(-α) που κα υπογραφεί(-οφν) ενϊπιον ςυμβολαιογράφου επιλογισ του Ταμείου μεταξφ του(των) Ρλειοδότθ(-ϊν) και του Ταμείου ςε ςχζςθ με τθ Συναλλαγι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 κατωτζρω. Για κακζνα εκ των Ακινιτων κα υπογραφεί ξεχωριςτό Συμβόλαιο. «Σφμβουλοι» ςθμαίνει τουσ Χρθματοοικονομικοφσ Συμβοφλουσ, τον Νομικό Σφμβουλο και τουσ Τεχνικοφσ Συμβοφλουσ του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό. «Συμπλθρωματικό(-ά) Συμβόλαιο(-α)» ςθμαίνει το(τα) ςυμβόλαιο(-α) που κα υπογραφεί(-οφν) ενϊπιον ςυμβολαιογράφου επιλογισ του Ταμείου μεταξφ του Ρλειοδότθ και του Ταμείου για τθν απόκτθςθ τθσ πλιρουσ κυριότθτασ επί τμιματοσ του Ξενία Τςαγκαράδασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2 κατωτζρω. «Συναλλαγι» ςθμαίνει για κακζνα εκ των Ακινιτων, ςφμφωνα με τθ μορφι αξιοποίθςθσ αυτοφ που προβλζπεται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου 2.6, είτε τθν απόκτθςθ τθσ πλιρουσ κυριότθτασ είτε τθν απόκτθςθ του Δικαιϊματοσ Επιφανείασ είτε τθν μίςκωςθ από τον(τουσ) Ρλειοδότθ(-εσ), με αντάλλαγμα τθν καταβολι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ προσ το Ταμείο, όπωσ κα κακοριςτεί ςτο αντίςτοιχο Τελικό Σχζδιο Συμβολαίου. «Σχζδιο(-α) Συμβολαίου(-ων)» ςθμαίνει το(τα) ςχζδιο(-α) του(των) Συμβολαίου(-ων) αναφορικά με τθ Συναλλαγι, που κα εκδοκεί(-οφν) από το Ταμείο, κα περιλαμβάνει(- ουν) τουσ βαςικοφσ όρουσ ζκαςτθσ Συναλλαγισ και κα αναρτθκεί(-οφν) ςτο VDR για τθν υποβολι ςχολίων από τουσ Ενδιαφερόμενουσ. 8

9 «Ταμείο» ςθμαίνει τθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε.», που ζχει ςυςτακεί δυνάμει του Νόμου 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 152/ ), και θ οποία είναι θ ανακζτουςα αρχι για τον Διαγωνιςμό. «Τελικό(-ά) Σχζδιο(-α) Συμβολαίου(-ων)» ςθμαίνει το τελικό και δεςμευτικό κείμενο του(των) Συμβολαίου(-ων), το οποίο κα αναρτθκεί ςτο VDR, κατόπιν τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 4.5 κατωτζρω. «Τεχνικοί Σφμβουλοι» ςθμαίνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό, ιτοι τθν Savills Ελλάσ Ε.Ρ.Ε., τθν ΑΣΡΑ Α.Ε. και τθν Planet Α.Ε. «Υποψιφιοσ» ςθμαίνει κάκε Ενδιαφερόμενο που υποβάλλει Ρροςφορά ςτον Διαγωνιςμό. «Φάκελοσ Α» ςθμαίνει τον ςφραγιςμζνο φάκελο που περιζχει τα ζγγραφα που πρζπει να υποβάλουν οι Υποψιφιοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.1. «Φάκελοσ Β» ςθμαίνει τον ςφραγιςμζνο φάκελο που περιζχειτα ζγγραφα που πρζπει να υποβάλουν οι Υποψιφιοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.2. «Φ.Ε.Κ.» ςθμαίνει το Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. «Χρθματοοικονομικοί Σφμβουλοι» ςθμαίνει τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςυμβοφλουσ του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό, ιτοι τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. και τθν NBG Securities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. «VDR (Virtual Data Room)» ςθμαίνει τθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, ςτθν οποία οι Ενδιαφερόμενοι κα αποκτιςουν πρόςβαςθ μετά τθ ςυμπλιρωςθ, υπογραφι και επιςτροφι ςτο Ταμείο τθσ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ και των Πρων Χριςθσ του VDR, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.2 κατωτζρω. «Villa de Vecchi» ςθμαίνει το ομϊνυμο κτίριο ςυνολικισ επιφανείασ 757 τ.μ., όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν περιοχι «Ρροφιτθσ Θλίασ» τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καμείρου, Διμοσ όδου, Ρεριφερειακι Ενότθτα όδου. 2 Ειζαγωγή 2.1 Το «Ταμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Ανϊνυμθ Εταιρεία» («ΤΑΛΡΕΔ» ι το «Ταμείο») είναι ανϊνυμθ εταιρεία που ςυςτικθκε δυνάμει του 9

10 Νόμου 3986/2011 (ο «Λδρυτικόσ Νόμοσ») (Φ.Ε.Κ Aϋ 152/ ), το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ οποίασ ανικει και ελζγχεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 2.2 Το ΤΑΛΡΕΔ ζχει ςυςτακεί με ςκοπό τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κακϊσ και περιουςιακϊν ςτοιχείων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι δθμοςίων επιχειριςεων, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ι ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 2.3 Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 5 του Λδρυτικοφ Νόμου του Ταμείου, όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν αντικείμενο ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ από το Ταμείο δυνάμει του Λδρυτικοφ Νόμου, μεταβιβάηονται ςτο Ταμείο με απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων («ΔΕΑΑ»). 2.4 Τα Ακίνθτα μεταβιβάςτθκαν και περιιλκαν ςτο Ταμείο κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι με τισ κατωτζρω αναφερόμενεσ αποφάςεισ τθσ ΔΕΑΑ, κατ εφαρμογι του άρκρου 2 παρ. 4 και 5 του Λδρυτικοφ Νόμου: Α/Α ΑΚΙΝΘΤΟ ΑΡΟΦΑΣΘ ΔΕΑΑ 1 Αρχοντικό Ευαγγελινάκθ παρ. 9 τθσ υπ αρικ. 244/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3025/28.11/2013) 2 Αρχοντικό Μουςλι παρ. 10 τθσ υπ αρικ. 244/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3025/28.11/2013) 3 Αρχοντικό Ξθραδάκθ παρ. 8 τθσ υπ αρικ. 244/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3025/28.11/2013) 4 Ξενία Άνδρου παρ. Δ1 τθσ υπ αρικ. 224/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3006/ ) 5 Ξενία Βυτίνασ παρ. 18 τθσ υπ αρικ. 234/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 1020/ ) 6 Ξενία Ζδεςςασ παρ. 5 τθσ υπ αρικ. 244/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3025/28.11/2013) 7 Ξενία Κάςου παρ. 1 τθσ υπ αρικ. 244/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3025/28.11/2013) 8 Ξενία Κοηάνθσ παρ. 3 τθσ υπ αρικ. 244/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3025/28.11/2013) 10

11 9 Ξενία Κομοτθνισ παρ. 4 τθσ υπ αρικ. 243/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 2883/ ) 10 Ξενία Ρλαταμϊνα παρ. 1 τθσ υπ αρικ. 247/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 571/ ) 11 Ξενία Τςαγκαράδασ παρ. Δ2 τθσ υπ αρικ. 224/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 3006/ ) 12 Σανατόριο Αγίασ Ελεοφςασ παρ. 12 τθσ υπ αρικ. 243/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 2883/ ) 13 Σανατόριο Μάνα παρ. 29 α/α 45 τθσ υπ αρικ. 243/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 2883/ ) 14 Villa de Vecchi παρ. 17 α/α 47 τθσ υπ αρικ. 234/ απόφαςθσ ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β 1020/ ) 2.5 Το Ταμείο αποφάςιςε τθ διενζργεια διεκνοφσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν, για τθν ανάδειξθ Ρλειοδότθ(-ϊν), ο(οι) οποίοσ(-οι) κα προβεί(-οφν) ςτθ ςφναψθ τθσ Συναλλαγισ δυνάμει του(των) Συμβολαίου(-ων). Ο Διαγωνιςμόσ αποτελείται από δεκατζςςερισ (14) ανεξάρτθτεσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, μία για κάκε ζνα εκ των Ακινιτων. Θ εξζλιξθ και το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ ωσ προσ οποιοδιποτε από τα Ακίνθτα δεν κα επθρεάηει τον Διαγωνιςμό για τα υπόλοιπα Ακίνθτα ςτα οποία αφορά θ παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν. 2.6 Θ αξιοποίθςθ για κάκε ζνα εκ των Ακινιτων εκτιμάται ότι δφναται να υλοποιθκεί υπό τθ μορφι τθσ λειτουργίασ ξενοδοχειακισ μονάδασ τφπου «Boutique Hotel» ι/και τθσ ανάπτυξθσ τουριςτικϊν παρακεριςτικϊν κατοικιϊν ι/και άλλων υποδομϊν κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ για κάκε ζνα εκ των Ακινιτων χριςεισ γθσ και τουσ εφαρμοςτζουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ. Θ μορφι αξιοποίθςθσ για κακζνα εκ των Ακινιτων προςδιορίηεται ςτον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΑΚΙΝΘΤΟ ΜΟΦΘ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ 1 Αρχοντικό Ευαγγελινάκθ Ρϊλθςθ κατά κυριότθτα 2 Αρχοντικό Μουςλι Ρϊλθςθ κατά κυριότθτα 11

12 3 Αρχοντικό Ξθραδάκθ Ρϊλθςθ κατά κυριότθτα 4 Ξενία Τςαγκαράδασ Σφςταςθ και μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ επιφανείασ για 99 ζτθ και μεταγενζςτερθ μεταβίβαςθ πλιρουσ κυριότθτασ επί τμιματοσ του Ακινιτου 5 Ξενία Άνδρου Σφςταςθ και μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ επιφανείασ για 99 ζτθ 6 Ξενία Βυτίνασ Σφςταςθ και μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ επιφανείασ για 99 ζτθ 7 Ξενία Κομοτθνισ Σφςταςθ και μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ επιφανείασ για 99 ζτθ 8 Ξενία Ρλαταμϊνα Σφςταςθ και μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ επιφανείασ για 99 ζτθ 9 Ξενία Ζδεςςασ Μίςκωςθ για 50 ζτθ 10 Ξενία Κάςου Μίςκωςθ για 50 ζτθ 11 Ξενία Κοηάνθσ Μίςκωςθ για 50 ζτθ 12 Σανατόριο Αγίασ Ελεοφςασ Μίςκωςθ για 50 ζτθ 13 Σανατόριο Μάνα Μίςκωςθ για 50 ζτθ 14 Villa de Vecchi Μίςκωςθ για 50 ζτθ 2.7 Τα χρονικά ορόςθμα του Διαγωνιςμοφ παρατίκενται ςτον πίνακα κατωτζρω. Κακεμία από τισ θμερομθνίεσ αυτζσ είναι ενδεικτικι και μπορεί να μεταβλθκεί. Σε οποιαδιποτε τζτοια περίπτωςθ, οι νζεσ θμερομθνίεσ κα ανακοινωκοφν επίςθμα ςτθν ιςτοςελίδα του Ταμείου και ςτο VDR. 4 Ιουλίου 2014 Ζναρξθ λειτουργίασ VDR 4 Ιουλίου 2014 Ανάρτθςθ ςτο VDR του(των) Σχεδίου(-ων) Συμβολαίου(-ων) 31 Ιουλίου 2014 Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι ςχολίων επί 12

13 του(των) Σχεδίου(-ων) Συμβολαίου(-ων) και αιτθμάτων για επίςκεψθ των Ακινιτων 12 Σεπτεμβρίου 2014 Ανάρτθςθ του(των) Τελικοφ(-ων) Σχεδίου(ων) Συμβολαίου(-ων) ςτο VDR 19 Σεπτεμβρίου 2014 Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι προσ το Ταμείο ερωτθμάτων ςχετικά με τον Διαγωνιςμό 30 Σεπτεμβρίου 2014 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν 2.8 Πλα τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και είναι τα ακόλουκα: (α) Ρλθροφορίεσ επί των Ακινιτων [Ραράρτθμα I, το οποίο περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για ζκαςτο εκ των Ακινιτων], (β) Προι χριςθσ του VDR [Ραράρτθμα ΙΙ] και (γ) Υπόδειγμα Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ [Ραράρτθμα ΙΙΙ], (δ) Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ [Ραράρτθμα IV] και (ε) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ *Ραράρτθμα V]. 2.9 Πλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα Ακίνθτα, που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν και ςτο VDR, αποςκοποφν ςτο να βοθκιςουν τουσ Ενδιαφερόμενουσ να προετοιμάςουν και να υποβάλουν τθν Ρροςφορά τουσ. Το υλικό αυτό παρζχεται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ και είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλθτικό. Ουδεμία εγγφθςθ παρζχεται ωσ προσ τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθν επάρκεια του υλικοφ, και οφτε το Ταμείο, οφτε οι Σφμβουλοι φζρουν οποιαδιποτε ευκφνθ για οποιεςδιποτε ανακρίβειεσ, αβλεψίεσ ι παραλείψεισ. Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να διενεργιςουν τθ δικι τουσ ανεξάρτθτθ ζρευνα και ανάλυςθ των δεδομζνων που αφοροφν τα Ακίνθτα, επικουροφμενοι από ςυμβοφλουσ τθσ επιλογισ τουσ Οι Χρθματοοικονομικοί Σφμβουλοι, ο Νομικόσ Σφμβουλοσ και οι Τεχνικοί Σφμβουλοι ενεργοφν ωσ οι Σφμβουλοι του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό και τθ Συναλλαγι. 3 Επιζκόπηζη Σςναλλαγήρ 3.1 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ, το Ταμείο, δυνάμει του(των) Συμβολαίου(- ων) και ζναντι του κατά περίπτωςθ προβλεπόμενου Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ: 13

14 (α) είτε κα μεταβιβάςει ςτον(ςτουσ) Ρλειοδότθ(-εσ) το Ακίνθτο κατά πλιρθ κυριότθτα, (β) είτε κα ςυςτιςει υπζρ του(των) Ρλειοδότθ(-ϊν) Δικαίωμα Επιφανείασ επί του Ακινιτου, (γ) είτε κα εκμιςκϊςει ςτον(ςτουσ) Ρλειοδότθ(-εσ) το Ακίνθτο, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθ μορφι αξιοποίθςθσ που προβλζπεται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου 2.6. Για κακζνα εκ των Ακινιτων κα ςυναφκεί ξεχωριςτι Συναλλαγι. Το πλιρεσ περιεχόμενο των όρων και προχποκζςεων που ιςχφουν κατά περίπτωςθ ωσ προσ τθ Συναλλαγι κα κακορίηεται λεπτομερϊσ ςτο αντίςτοιχο Τελικό Σχζδιο Συμβολαίου. 3.2 Ο Ρλειοδότθσ που κα αποκτιςει το Δικαίωμα Επιφανείασ επί του Ξενία Τςαγκαράδασ, κα δικαιοφται να αποκτιςει μεταγενζςτερα πλιρθ κυριότθτα επί τμιματοσ του Ξενία Τςαγκαράδασ (εξαιρουμζνου του υφιςταμζνου ξενοδοχείου), εφόςον προβεί ςε επιςκευι, ανακαίνιςθ και ζναρξθ λειτουργίασ του ξενοδοχείου που υφίςταται επί του εν λόγω Ακινιτου, όπωσ ειδικότερα κα προβλζπεται ςτο αντίςτοιχο Τελικό Σχζδιο Συμβολαίου. 3.3 Ο βαςικόσ ςτόχοσ που επικυμεί να επιτφχει το Ταμείο μζςω τθσ Συναλλαγισ είναι να μεγιςτοποιιςει τα οικονομικά οφζλθ από τθν αξιοποίθςθ των Ακινιτων. Ρρόκεςθ του Ταμείου είναι να διατθριςει υψθλό επίπεδο διαφάνειασ κακ όλθ τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ και τθσ Συναλλαγισ. 4 Επιζκόπηζη και Πεπιγπαφή διαδικαζίαρ Διαγωνιζμού 4.1 Γενικοί Προι Μζςω τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν το Ταμείο αποςκοπεί ςτθν αναηιτθςθ δεςμευτικϊν προςφορϊν από επενδυτζσ (φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ), που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό. Κατόπιν μελζτθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν, οι Ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ τθν Ρροςφορά τουσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4.6, 4.7, 5 και 6 κατωτζρω, ςυνοδευόμενθ από τα ζγγραφα που κακορίηονται ςτθν παροφςα. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 6.3, ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ωσ χωριςτι και ανεξάρτθτθ διαδικαςία για κακζνα εκ των Ακινιτων ςτα οποία αφορά θ παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν. 14

15 4.2 VDR Το Ταμείο κα εξετάςει τισ Ρροςφορζσ και κα τισ αξιολογιςει επί τθ βάςει των Κριτθρίων Επιλογισ και των όρων που καταγράφονται ςτθν παράγραφο 7 κατωτζρω, προκειμζνου να επιλζξει τον Ρλειοδότθ. Θ επιλογι κα γίνει επί τθ βάςει τθσ υψθλότερθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, όπωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 7.4. Οι Ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα, κατόπιν καταβολισ εξόδων πρόςβαςθσ ποςοφ πεντακοςίων ευρϊ ( 500,00) ςτον τραπεηικό λογαριαςμοφ του Ταμείου υπ αρικ. 104/ IBAN: GR SWIFTCODE: ETHNGRAA, ο οποίοσ τθρείται ςτθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, να λάβουν πλθροφορίεσ αναφορικά με τα Ακίνθτα μζςω πρόςβαςθσ ςτο VDR, όπου κα είναι διακζςιμα υποςτθρικτικά νομικά και τεχνικά ζγγραφα και πλθροφορίεσ για τα Ακίνθτα. Ρροκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο VDR, κάκε Ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει, υπογράψει και επιςτρζψει ςτο Ταμείο, με υποβολι ςτον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.4: τθ Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα III και τουσ Προυσ Χριςθσ του VDR όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν, χωρίσ οποιαδιποτε τροποποίθςι τουσ, κακϊσ και το αποδεικτικό κατάκεςθσ των εξόδων πρόςβαςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο. Διευκρινίηεται ότι τα ζξοδα πρόςβαςθσ ςτο VDR ανζρχονται ςτο ςυνολικό ποςό των 500, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% ( 406,51 πλζον ΦΡΑ 23%). Δεν επιβαρφνονται με ΦΡΑ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτζσ που (i) είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (εκτόσ Ελλάδασ), διακζτουν δε και γνωςτοποιοφν τον αντίςτοιχο Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ΦΡΑ (VAT/VIES) ςτο ΤΑΛΡΕΔ με υποβολι ςτον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτζρω (ii) είναι εγκατεςτθμζνοι ςε χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 4.3 Επιτόπιεσ Επιςκζψεισ Οι Ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκεφτοφν τα Ακίνθτα κατόπιν εγγράφου ςχετικοφ αιτιματοσ, το οποίο κα υποβάλουν μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) προσ τα πρόςωπα που ορίηονται ςτθν παράγραφο 4.4 ι μζςω του VDR, ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα, το αργότερο ζωσ τθν 31 Ιουλίου Οι Επιτόπιεσ Επιςκζψεισ κα διεξάγονται χωριςτά για κάκε Ενδιαφερόμενο που υποβάλλει ςχετικό αίτθμα, όπωσ προβλζπεται ανωτζρω, υπό τθν επίβλεψθ εκπροςϊπων του ΤΑΛΡΕΔ ι/και των Συμβοφλων. Οι εκπρόςωποι του ΤΑΛΡΕΔ ι/και οι Σφμβουλοι δεν κα είναι υποχρεωμζνοι να απαντοφν ςε ερωτιςεισ κατά τθ διάρκεια 15

16 των επιτόπιων επιςκζψεων και δεν κα φζρουν καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε διαςτρζβλωςθ ι εςφαλμζνθ εντφπωςθ ι για οποιοδιποτε ςφάλμα ι ανακρίβεια ι παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ του Ακινιτου από τον Ενδιαφερόμενο που κα προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ. Οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ κα διεξαχκοφν με βάςθ τισ αρχζσ τισ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ αποφυγισ των διακρίςεων και τθσ διαφάνειασ. 4.4 Διευκρινίςεισ Οι Ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν εγγράφωσ αιτιματα για τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν, κακϊσ και τον Διαγωνιςμό και τθ Συναλλαγι εν γζνει. Κάκε επικοινωνία κα απευκφνεται πρωτίςτωσ ςτον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο (Πμιλοσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ) και ςτον Νομικό Σφμβουλο, και ειδικότερα ςτα ακόλουκα πρόςωπα: Κφριο Γεϊργιο Ραπαδάκθ, NBG Securities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. Κυρία Ελεάνα Ράςτρα, KLC Δικθγορικι Εταιρεία Τθλ.: (+30) Fax: (+30) Ε-mail: Τθλ.: (+30) Fax: (+30) Τα αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων δφνανται να υποβάλλονται, ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) προσ τα πρόςωπα που ορίηονται ανωτζρω ι μζςω του VDR το αργότερο ζωσ τθν 19 Σεπτεμβρίου Το Ταμείο κα απαντά ςτα αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων ςτθν ελλθνικι ι/και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ενϊ ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ, αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ του ελλθνικοφ και του αγγλικοφ κειμζνου, κα υπεριςχφει το ελλθνικό κείμενο, εκτόσ εάν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά. Πλεσ οι ςχετικζσ διευκρινίςεισ κα αναρτϊνται ςτο VDR και κα είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ, χωρίσ να αποκαλφπτεται θ ταυτότθτα του Ενδιαφερομζνου που υπζβαλε το ερϊτθμα. 4.5 Σχόλια επί του Σχεδίου Συμβολαίου και Οριςτικοποίθςι του (i) Οι Ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν ςχόλια επί του Σχεδίου Συμβολαίου το αργότερο ζωσ τθν 31 Ιουλίου Το Ταμείο κα 16

17 αναρτιςει ςτο VDR το Τελικό Σχζδιο Συμβολαίου, ςτο οποίο κα ζχουν ενςωματωκεί τα ςχόλια που το Ταμείο επζλεξε να αποδεχτεί. Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τουσ χρόνουσ και θμερομθνίεσ τθσ παραγράφου αυτισ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, και να επιτρζψει περαιτζρω γφρουσ υποβολισ ςχολίων από τουσ Ενδιαφερόμενουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, λεπτομζρειεσ ςχετικά με τουσ νζουσ χρόνουσ και θμερομθνίεσ ι/και τουσ περαιτζρω γφρουσ υποβολισ ςχολίων κα ανακοινϊνονται επίςθμα ςτθν ιςτοςελίδα του Ταμείου και κα αναρτϊνται ςτο VDR. (ii) Τα ςχόλια επί του Σχεδίου Συμβολαίου κα υποβάλλονται μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) προσ: Κφριο Γεϊργιο Ραπαδάκθ, NBG Securities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. Κυρία Ελεάνα Ράςτρα, KLC Δικθγορικι Εταιρεία Τθλ.: (+30) Fax: (+30) Ε-mail: Τθλ.: (+30) Fax: (+30) Κάκε τζτοιο μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) κα πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα ςυνθμμζνα: (α) (β) (γ) Ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του Σχεδίου Συμβολαίου (ςε αρχείο τφπου Microsoft Word) με εμφανείσ, υπογραμμιςμζνεσ ι με άλλου είδουσ επιςιμανςθ, όλεσ τισ τροποποιιςεισ επί του Σχεδίου Συμβολαίου που ζχουν γίνει από τον Ενδιαφερόμενο. «Κακαρι» ζκδοςθ του Σχεδίου Συμβολαίου (ςε αρχείο τφπου Microsoft Word) με ενςωματωμζνεσ όλεσ τισ αλλαγζσ επί του Σχεδίου Συμβολαίου, που ζχουν γίνει από τον Ενδιαφερόμενο. Χωριςτό ζγγραφο (ςε αρχείο τφπου Microsoft Word ι Adobe PDF) που κα περιζχει τουσ βαςικοφσ λόγουσ ι/και επαρκι αιτιολόγθςθ ωσ προσ τισ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ και τα ςχόλια επί του Σχεδίου Συμβολαίου, που ζχουν γίνει από τον Ενδιαφερόμενο. Και τα τρία ζγγραφα υπό (α), (β) και (γ) κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 17

18 (iii) (iv) (v) Το Ταμείο δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ ςχετικά με ςχόλια που ζχουν υποβλθκεί από Ενδιαφερόμενο επί του Σχεδίου Συμβολαίου, μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ), το οποίο κα αποςταλεί ςτον Εκπρόςωπο ι/και ςτον Αντίκλθτο του εν λόγω Ενδιαφερόμενου. Το Ταμείο κα αποδεχτεί ι κα απορρίψει τα ςχόλια των Ενδιαφερόμενων κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του και διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε οποιεςδιποτε προςκικεσ, διαγραφζσ ι τροποποιιςεισ επί του Σχεδίου Συμβολαίου. Οι όροι του Τελικοφ Σχεδίου Συμβολαίου το οποίο κα αναρτθκεί ςτο VDR από το Ταμείο κα είναι δεςμευτικοί για όλουσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ που κα υποβάλουν Ρροςφορά. 4.6 Τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν (i) (ii) (iii) (iv) Θ υποβολι των Ρροςφορϊν κα λάβει χϊρα ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν. Οι Ρροςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο ζωσ τισ 17:00 (GMT+2) τθσ 30 Σεπτεμβρίου Θ ζγκαιρθ υποβολι των Ρροςφορϊν κα επιβεβαιϊνεται από ςυμβολαιογράφο. Οι Ρροςφορζσ κα απευκφνονται ςτο Ταμείο και κα υποβάλλονται ςτο Ταμείο, Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου, Ακινα, 7 οσ όροφοσ. Κάκε Ρροςφορά πρζπει να υποβλθκεί ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα περιζχει δφο επιμζρουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ (τον Φάκελο Α και τον Φάκελο Β ). Οι φάκελοι που κα περιζχουν τθν Ρροςφορά, ο Φάκελοσ Α και ο Φάκελοσ Β κα πρζπει να φζρουν εξωτερικά τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: Ρροσ: Θζμα: Φάκελοσ: Υποψιφιοσ: Ταμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. Ρροςφορά για τθν αξιοποίθςθ του [ςυμπληρϊνεται κατά περίπτωςη η ονομαςία του Ακινήτου ανάλογα με την Προςφορά που υποβάλλεται] Ρροςφορά ή Φάκελοσ Α ή Φάκελοσ Β αντίςτοιχα [ςυμπληρϊνεται κατά περίπτωςη το όνομα/ η επωνυμία του Υποψηφίου] 18

19 (v) (vi) Ο φάκελοσ τθσ Ρροςφοράσ, κακϊσ και ο Φάκελοσ Α και ο Φάκελοσ Β δεν πρζπει να είναι διαφανείσ και πρζπει να είναι κατάλλθλα ςφραγιςμζνοι, οφτωσ ϊςτε να μθν δφνανται να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. Κανζνα ζγγραφο τθσ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να περιζχει, επί ποινι αποκλειςμοφ, επιφυλάξεισ, όρουσ και προχποκζςεισ που δεν προβλζπονται ρθτά ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν ι ςε άλλα ζγγραφα που εγκρίνονται από το Ταμείο. (vii) Οποιαδιποτε Ρροςφορά τυχόν υποβλθκεί μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθν υποπαράγραφο (ii) ανωτζρω ι κατά παράβαςθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 4.6, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. (viii) Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τουσ ανωτζρω χρόνουσ και θμερομθνίεσ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με νζουσ χρόνουσ και θμερομθνίεσ κα ανακοινϊνονται επίςθμα ςτθν ιςτοςελίδα του Ταμείου και κα αναρτϊνται ςτο VDR. 4.7 Ρερίοδοσ ιςχφοσ Ρροςφορϊν Κάκε Ρροςφορά παραμζνει ςε ιςχφ και δεςμεφει τον αντίςτοιχο Υποψιφιο για χρονικό διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ. Κάκε προςφορά που κζτει μικρότερθ περίοδο ιςχφοσ, κα απορρίπτεται. Θ περίοδοσ ιςχφοσ κάκε Ρροςφοράσ δφναται να παρατακεί εάν αυτό ςυμφωνθκεί εγγράφωσ μεταξφ του Ταμείου και του Υποψθφίου. Θ ανακιρυξθ ςυγκεκριμζνου Υποψθφίου ωσ Ρλειοδότθ μπορεί να λάβει χϊρα και μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ αυτοφ του Υποψθφίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο εν λόγω Υποψιφιοσ κα τθν αποδεχτεί εγγράφωσ. Οι Υποψιφιοι δεν δφνανται επί ποινι αποκλειςμοφ να αποςφρουν τθν Ρροςφορά τουσ μετά τθν υποβολι τθσ για οποιονδιποτε λόγο. 5 Γενικοί Όποι Διαγωνιζμού 5.1 Κριτιρια Επιλογισ Δικαίωμα Συμμετοχισ 19

20 Φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό και να υποβάλουν Ρροςφορζσ εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν Κεφάλαιο. Οι προςφορζσ των Υποψθφίων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα ζγγραφα που κακορίηονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν και ςτο VDR. Οι Υποψιφιοι που δεν πλθροφν οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ ι υποβάλουν ψευδι ςτοιχεία ι ζγγραφα ι ανακριβείσ δθλϊςεισ ςχετικά, κα αποκλείονται και δεν κα επιτρζπεται να λάβουν περαιτζρω μζροσ ςτον Διαγωνιςμό Επί ποινι αποκλειςμοφ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν, άμεςα ι ζμμεςα, με περιςςότερεσ από μία Ρροςφορζσ για το ίδιο Ακίνθτο ωσ Υποψιφιοι ι ωσ μζλθ Υποψθφίου ι ωσ τρίτο πρόςωπο που παρζχει χρθματοοικονομικι υποςτιριξθ ι με οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα (όπωσ ενδεικτικά: ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ, μζτοχοι ι μζλθ μετόχων ι μελϊν Υποψθφίου, ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τουσ, ςφμβουλοι κλπ.). Θ παραπάνω απαγόρευςθ δεν ιςχφει για τθν περίπτωςθ άμεςθσ ι ζμμεςθσ ςυμμετοχισ που δεν υπερβαίνει το 5% του μετοχικοφ κεφαλαίου ςε πρόςωπο, του οποίου οι μετοχζσ ζχουν ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ Οι Υποψιφιοι που ςυμμετζχουν ςτον Διαγωνιςμό με τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν Ρροςφορά. Τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ κα ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον Διαγωνιςμό. Μθ ςυμμόρφωςθ από οποιοδιποτε μζλοσ τθσ ζνωςθσ μπορεί, επιπλζον, να οδθγιςει ςε κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ι τθσ Εγγυθτικισ Κατάκεςθσ τθσ ζνωςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.1. Εάν ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία αναδειχκεί Ρλειοδότθσ, κα απαιτθκεί από τα μζλθ τθσ, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του Ταμείου, να ςυςτιςουν εταιρεία (SPV Εταιρεία Ειδικοφ Σκοποφ) θ οποία κα προβεί ςτθ ςφναψθ του Συμβολαίου με το Ταμείο. Τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτο SPV κα είναι τα ίδια με τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςτθν ζνωςθ προςϊπων / κοινοπραξία. Το Συμβόλαιο κα υπογραφεί και από τα μζλθ του Ρλειοδότθ, τα οποία κα ενεργοφν ωσ εγγυθτζσ και κα ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του SPV που απορρζουν από το Συμβόλαιο Εάν ο αναδειχκείσ Ρλειοδότθσ είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δφναται, κατά τθν κρίςθ του, να ςυςτιςει εταιρεία (SPV), θ οποία κα προβεί ςτθ ςφναψθ του 20

21 Συμβολαίου με το Ταμείο, κατ αναλογία των οριηομζνων ςτθν υποπαράγραφο Στθν περίπτωςθ αυτι, το Συμβόλαιο κα υπογραφεί και από τον Ρλειοδότθ, ο οποίοσ κα ενεργεί ωσ εγγυθτισ και κα ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με το SPV ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του SPV που απορρζουν από το Συμβόλαιο Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να πλθροφν ςωρευτικά τα κριτιρια που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο και να αποδεικνφουν ότι δεν εμπίπτουν ςε κανζναν από τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ λόγουσ αποκλειςμοφ Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό κάκε Υποψιφιοσ εισ βάροσ του οποίου ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα ι περιςςότερα από τα ακόλουκα αδικιματα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 2 τθσ Απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EU L 300 τθσ ), δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ από 26 Μαΐου 1997 Ρράξθσ του Συμβουλίου (EU C 195 τθσ ) και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ Απόφαςθσ-πλαίςιο αρικμ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EU L 192 τθσ ), απάτθ, κατά τθν ζννοια του Άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ ), νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 1 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ ιςχφει, οποιοδιποτε από τα εγκλιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ. 21

22 Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό κάκε Υποψιφιοσ ο οποίοσ: (α) (β) (γ) (δ) (ε) τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι παφςθ δραςτθριοτιτων ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο, δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του, δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του, (ςτ) είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται από το παρόν Κεφάλαιο ι δεν ζχει παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ Για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ, οι Ρροςφορζσ των Υποψθφίων κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφονται από τα αντιςτοίχωσ προβλεπόμενα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν και ςτο VDR. Αναφορικά με τισ ανϊνυμεσ εταιρίεσ και τα νομικά πρόςωπα αντίςτοιχθσ νομικισ μορφισ ςε διαφορετικζσ δικαιοδοςίεσ, οι λόγοι αποκλειςμοφ ςχετικά με τα αδικιματα που αναφζρονται ανωτζρω υπό ιςχφουν και για τον πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τον διευκφνοντα ςφμβουλο (όπου υφίςταται), με βάςθ το καταςτατικό ι ιςοδφναμο ζγγραφο του νομικοφ προςϊπου. Για όλουσ τουσ άλλουσ τφπουσ νομικϊν προςϊπων, το παραπάνω κριτιριο αποκλειςμοφ ιςχφει για τον νόμιμο εκπρόςωπο ι τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του νομικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ πρζπει επίςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ να αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςι του με τα Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο

23 5.2 Γλϊςςα Θ επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πλθροφοριϊν και των εγγράφων που περιζχονται ςτο VDR, κακϊσ και του Συμβολαίου κα είναι θ ελλθνικι. Αποκλειςτικά για ςκοποφσ διευκόλυνςθσ, οριςμζνα ζγγραφα μπορεί να διατίκενται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ, αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ του ελλθνικοφ και του αγγλικοφ κειμζνου, κα υπεριςχφει το ελλθνικό κείμενο, εκτόσ εάν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά. 5.3 Τφποσ εγγράφων Ρροςφοράσ (i) (ii) (iii) (iv) (v) Πλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτο Φάκελο Α, κακϊσ και τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, κα πρζπει να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, που να επιτρζπει τθ μετατροπι και να είναι αποκθκευμζνα ςε θλεκτρονικι ςυςκευι αποκικευςθσ (π.χ. δίςκο CD-ROM, DVD ι USB stick). Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ, αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ των υποβαλλόμενων εγγράφων ςε ζντυπθ μορφι και αυτϊν ςε θλεκτρονικι μορφι, αυτά ςε ζντυπθ μορφι κα υπεριςχφουν. Τα ζγγραφα που περιζχονται ςτο Φάκελο Β κα πρζπει να προςκομιςτοφν μόνο ςε ζντυπθ μορφι. Πλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτον Φάκελο Α, κακϊσ και τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα και, εφόςον ζχουν εκδοκεί από μθ Ελλθνικζσ δθμόςιεσ αρχζσ, κα πρζπει να φζρουν Επιςθμείωςθ (apostille) ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ τθσ Χάγθσ τθσ 6 θσ Οκτωβρίου Κατ εξαίρεςθ, τα ζγγραφα τθσ παραγράφου 6.1 (i) πρζπει να υποβλθκοφν μόνο ςε πρωτότυπα. Πλα τα ζγγραφα του Φακζλου Β πρζπει να είναι πρωτότυπα. Πλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτον φάκελο τθσ Ρροςφοράσ (ιτοι το περιεχόμενο του Φακζλου Α και του Φακζλου Β ), κακϊσ και τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ζγγραφα που υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα πζραν τθσ ελλθνικισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από Επίςθμθ Μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ, αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Επίςθμθσ Μετάφραςθσ ςτα ελλθνικά και του πρωτότυπου κειμζνου, το πρωτότυπο ζγγραφο κα υπεριςχφει εφόςον ζχει ςυνταχκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε κάκε περίπτωςθ, το Ταμείο δφναται να ηθτιςει ςε ςφντομθ προκεςμία τυχόν διευκρινίςεισ ι/και νζα Επίςθμθ Μετάφραςθ. 23

24 5.4 Ζξοδα και δαπάνεσ του Διαγωνιςμοφ (i) (ii) Οι Υποψιφιοι κα καλφψουν οι ίδιοι τα ζξοδα και τισ δαπάνεσ ςυμμετοχισ τουσ ςτον Διαγωνιςμό. Οι Υποψιφιοι ςυμμετζχουν ςτον Διαγωνιςμό με δικι τουσ ευκφνθ και θ ςυμμετοχι τουσ δεν τουσ παρζχει ςε καμία περίπτωςθ οποιοδιποτε ζρειςμα για οποιοδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ι άλλθ απαίτθςθ κατά του Ταμείου ι/και των Συμβοφλων, ακόμθ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ, ματαίωςθσ, αναβολισ ι παράταςθσ του Διαγωνιςμοφ ι τροποποίθςθσ των όρων του για οποιονδιποτε λόγο. 5.5 Μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ των Υποψθφίων Μετά τθν υποβολι των Ρροςφορϊν, και με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων , , 8.4 και 8.5 τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν, δεν επιτρζπονται μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ των Υποψθφίων, επί ποινι αποκλειςμοφ. Μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ του Ρλειοδότθ, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ, ι/και ςτθν κατανομι των ποςοςτϊν μεταξφ των μελϊν του, που λαμβάνουν χϊρα μετά τθν ανακιρυξθ του Ρλειοδότθ, δφνανται να επιτραποφν μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ζγκριςθσ του Ταμείου. Ππου απαιτείται θ διενζργεια προςυμβατικοφ ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 4 του νόμου 3986/2011, δεν επιτρζπονται μεταβολζσ μετά τθν υποβολι του αντίςτοιχου φακζλου ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρλειοδότθσ και κάκε μζλοσ αυτοφ κα πρζπει πάντοτε να πλθροί(-οφν) τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφορϊν και μετά τθν εν λόγω μεταβολι. Ρροσ απόδειξθ των ανωτζρω, το Ταμείο δφναται να ηθτά κάκε αναγκαίο προσ τοφτο ζγγραφο ι πλθροφορία, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια. 5.6 Εφαρμοςτζο Δίκαιο και Δικαιοδοςία Κάκε διαφορά που κα ανακφπτει από ι κα ςχετίηεται με τον Διαγωνιςμό κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και κα υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των αρμόδιων δικαςτθρίων των Ακθνϊν ςτθν Ελλάδα. 6 Πεπιεσόμενο Πποζφοπάρ 6.1 Ρεριεχόμενο Φακζλου Α Ο Φάκελοσ Αϋ τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιζχει: 24

25 (i) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ποςοφ είκοςι χιλιάδων ευρϊ ( ,00) για κάκε ζνα εκ των Ακινιτων ςτα οποία αφορά θ Ρροςφορά, απευκυνόμενθ ςτο Ταμείο, θ οποία εκδίδεται από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Λδρφματα που ζχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα πρζπει να ζχει διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον οκτϊ (8) μθνϊν αρχισ γενομζνθσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν. Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ μπορεί να παρατακεί, κατόπιν αιτιματοσ του Ταμείου, εφόςον θ παράταςθ αυτι ςυμφωνθκεί εγγράφωσ μεταξφ του Ταμείου και του Υποψθφίου. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V που επιςυνάπτεται ςτθν Ραροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν. Αντί Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ, ο Υποψιφιοσ δφναται να κατακζςει υπζρ του Ταμείου το ωσ άνω ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ ( ,00) για κάκε ζνα εκ των Ακινιτων ςτα οποία αφορά θ Ρροςφορά, ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Ταμείου υπ αρικ. 104/ IBAN: GR SWIFTCODE: ETHNGRAA, ο οποίοσ τθρείται ςτθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ωσ εγγφθςθ για τθ ςυμμόρφωςι του με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι του ςτον Διαγωνιςμό (θ «Εγγυθτικι Κατάκεςθ»), και να υποβάλει εντόσ του Φακζλου Α το αντίςτοιχο αποδεικτικό κατάκεςθσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ ανωτζρω κα επιςτραφεί ςτον αντίςτοιχο Υποψιφιο είτε με τθν ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 7.5 κατωτζρω, είτε κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου για ακφρωςθ, ματαίωςθ ι κιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ωσ αγόνου, όποιο ςυμβεί πρϊτο. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ (κατά περίπτωςθ) κα καταπίπτει υπζρ του Ταμείου ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: (α) (β) ςε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ αποςφρει ι ανακαλζςει τθν Ρροςφορά του ι μζροσ αυτισ για οποιονδιποτε λόγο ςε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ ανακθρυχκεί Ρλειοδότθσ και δεν προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.6 ι/και δεν υποβάλει προςθκόντωσ τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.7 ι/και δεν προβεί ςτθν 25

26 υπογραφι του Συμβολαίου ι/και δεν καταβάλει το Οικονομικό Αντάλλαγμα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 κατωτζρω, για οποιονδιποτε λόγο (γ) εάν ο Υποψιφιοσ ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ, οποιοδιποτε μζλοσ αυτοφ ι οποιοςδιποτε υπάλλθλοσ, αντιπρόςωποσ, εκπρόςωποσ, βοθκόσ ι ςυνεργάτθσ τουσ προβεί ι αποπειρακεί να προβεί ςε οποιαδιποτε μθ νόμιμθ ενζργεια με ςκοπό τθ νόκευςθ των αποτελεςμάτων ι τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ, θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να εκδίδεται και θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ πρζπει να διενεργείται από κοινοφ για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ και να περιζχει το πλιρεσ όνομα / επωνυμία και τθ διεφκυνςθ / ζδρα κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και μόνο, και κα υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων δικαςτθρίων των Ακθνϊν, ςτθν Ελλάδα. Κατ εξαίρεςθ, Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που ζχουν εκδοκεί από μθ ελλθνικό Επιλζξιμο Μδρυμα και διζπονται από το Αγγλικό δίκαιο δφνανται να γίνουν αποδεκτζσ, κατόπιν προθγοφμενθσ ςυνεννόθςθσ με το Ταμείο ωσ προσ το περιεχόμενο και τουσ όρουσ αυτϊν. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που δεν εκδίδονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παραγράφου αυτισ, δεν κα γίνονται αποδεκτζσ, θ ςχετικι Ρροςφορά κα απορρίπτεται και ο Υποψιφιοσ κα αποκλείεται. (ii) (iii) Ζγκυρα εταιρικά ζγγραφα (ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων) από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία, κακϊσ και θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Υποψθφίου (π.χ. ιςχφον καταςτατικό, ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, πλθρεξοφςιο ζγγραφο για τθν υπογραφι τθσ Ρροςφοράσ ι άλλα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν εκπροςϊπθςθ του Υποψθφίου) / Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε περίπτωςθ φυςικϊν προςϊπων). Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, τα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που αναφζρονται ςτισ υποπαραγράφουσ (ii) και (v) για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, κακϊσ και ζγγραφθ ςυμφωνία για τθ ςφςταςθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, υπογεγραμμζνθ από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα ςτοιχεία (πλιρεσ όνομα / επωνυμία και διεφκυνςθ / ζδρα) όλων των μελϊν και το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία, κα 26

27 διορίηεται κοινόσ Εκπρόςωποσ ο οποίοσ κα εκπροςωπεί τθν ζνωςθ / κοινοπραξία για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτον Διαγωνιςμό, και κα γίνεται αποδεκτό ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ κα ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον Διαγωνιςμό. (iv) (v) Αντίγραφο του Τελικοφ Σχεδίου Συμβολαίου ςτα ελλθνικά μονογεγραμμζνο ςε κάκε ςελίδα από τον Υποψιφιο ι τον νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του Υποψθφίου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, το αντίγραφο του Τελικοφ Σχεδίου Συμβολαίου μονογράφεται από τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Υποψθφίου ςφμφωνα με το Ραράρτθμα IV, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ο Υποψιφιοσ δεν εμπίπτει ςε κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ που αναφζρονται ανωτζρω (παρ. 5.1) και ότι, εάν ανακθρυχκεί Ρλειοδότθσ, κα προςκομίςει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.7 εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ. 6.2 Ρεριεχόμενο Φακζλου Βϋ Ο Φάκελοσ Βϋ τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιζχει: (i) Οικονομικι Ρροςφορά, θ οποία κα περιλαμβάνει το Οικονομικό Αντάλλαγμα ςε ευρϊ ( ), ςφμφωνα με το πρότυπο του VDR. Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν με ςαφινεια το πρότυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του VDR. Θ Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να είναι ανζκκλθτθ, ανεπιφφλακτθ, ςαφισ, οριςμζνθ και χωρίσ οποιουςδιποτε όρουσ ι προχποκζςεισ, επί ποινι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, θ Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να υπογράφεται από τουσ Εκπροςϊπουσ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ και να περιζχει το πλιρεσ όνομα / επωνυμία και τθ διεφκυνςθ / ζδρα κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. (ii) Επιςτολι Εγγυθμζνθσ Χρθματοδότθςθσ από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Ιδρφματα, ςφμφωνα με το πρότυπο του VDR, προσ απόδειξθ τθσ δυνατότθτασ του Υποψθφίου να χρθματοδοτιςει το ςυνολικό ποςό του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ που αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά. Θ Επιςτολι 27

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου:

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 1. Νζα φορολογικι κλίμακα Ειςάγεται μια νζα φορολογικι κλίμακα χωρίσ διακρίςεισ ωσ προσ τθν πθγι προζλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12) ΠΟΛ 1065 ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε τριιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου που ςυντονίηει το ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε τριιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου που ςυντονίηει το ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο: Δ Λ Λ Η ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΡΑΣ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΑΡΩΝΔΙΑ Γιεύθσνζη: Ίμερος Ροδόπης,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε.

Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε. Δημήτρησ Ε. Πολλάλησ Ρρόεδροσ Ζνωςθσ Ξενοδοχείων Λακωνίασ Σφμβουλοσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Ξ.Ε.Ε. Εναςχόλθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με τον Τουριςμό Ο ρόλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ςτον τουριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ 1. Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ, το παρόν απόςπαςμα θ Μελίνα εραφετινίδου αναπτφςςει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ για τον ευτελιςμό του κεςμοφ τθσ παρζασ εδράηοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ

Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ Θεςςαλονίκθ 26 Αυγοφςτου 2011 Μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Αντιδιμαρχο Πραςίνου κ. Ζζρβα, ςυςτάκθκε μεικτι ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΙΝΑΡΑ ι ΑΓΓΙΝΑΡΑ. Καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ

ΑΓΚΙΝΑΡΑ ι ΑΓΓΙΝΑΡΑ. Καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ι ΑΓΓΙΝΑΡΑ «Αγκινάρα με τα αγκάκια και τα λουλοφδια τα άςπρα.» Είναι ςτίχοι από το γνωςτό δθμοτικό τραγοφδι που εξυμνεί τθν αγκινάρα Στα αρχαία ελλθνικά κινάρα. Καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ Είναι πολυετζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σο φορολογικό ςφςτθμα αποτελεί το βαςικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα

Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια ικθ και ζκιμα ςτθν Ελλάδα Παρουςιάηουν οι Παναγιϊτθσ Π. Αντρζασ Ρ. 1 Ήκθ και ζκιμα Χριςτουγζννων Σα Χριςτοφγεννα είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗ ΤΙΚ Η ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΣΟΔΑ Β' ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗ ΤΙΚ Η ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΣΟΔΑ Β' ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗ ΤΙΚ Η ΕΚΘΕΣΗ Επι του απολογισμού διαχείρησης ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ του Δ.Σ.Βόλου, οικονομικού έτους 2014 (χρήση 01/01-31/12/2013). Ο απολογισμός διαχείρησης του οικον.έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) 1) Ειςαγωγή Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου

Διαβάστε περισσότερα

«Εμβολιαςμοί ςτθν εγκυμοςφνθ»

«Εμβολιαςμοί ςτθν εγκυμοςφνθ» «Εμβολιαςμοί ςτθν εγκυμοςφνθ» ΜΑΝΩΛΗ ΛΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ - ΑΝΟΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ- ΣΜΗΜΑ ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ Κ ΙΣΟΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΩΣΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΝΟ. ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ Σι είναι τα εμβόλια; Σα εμβόλια μασ προςτατεφουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ»

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Αθήνα, 23 Νοέμβριου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 3 1. Πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΟΤ ΑΣΡΙΑ: ΧΑΪΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΠΕΤΘ. ΚΑΘΗΓ.: κ.πιπιλιαγκοποτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ: πουδαςτζσ: ΓΑΝΩΣΘ ΣΑΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΣΘ ΕΤΘΤΜΙΑ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΕΙΘ (015-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤ.. ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣ.. ΣΣΥΥΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤ.. ΣΣΥΥΝΟΛΛΟ // ΕΕΒΒΔΔ.. // ΕΕΞΞΑΑΜ.. Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 1 4 10 180 ΦΥΣΙΚΗ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΕΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 Ο Δήμαρχος Παγγαίου

Θέμα: «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 Ο Δήμαρχος Παγγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 03-01-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. 2592350028

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84/18.7.2015), όπωσ ιςχφει υχνζσ Ερωτιςεισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010 20 Ιανουαρίου 2011 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 12/μθνο 12/μθνο Μεταβολι 12/μινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ2.1.5. χζδιο δράςησ για τον θρηςκευτικό τουριςμό ςτισ Κυκλάδεσ Δρ. Πολυξζνη Μοίρα Καθηγήτρια Α.Ε.Ι. Πειραιά Σεχνολογικοφ Σομζα

ΠΕ2.1.5. χζδιο δράςησ για τον θρηςκευτικό τουριςμό ςτισ Κυκλάδεσ Δρ. Πολυξζνη Μοίρα Καθηγήτρια Α.Ε.Ι. Πειραιά Σεχνολογικοφ Σομζα Υποζργο 10 «Δθμιουργία Μθχανιςμϊν Επιςτθμονικισ Ραρακολοφκθςθσ Τουριςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου» τθσ πράξθσ «Ρροβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου». Δράςθ 2(Δ2): Ολοκλθρωμζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο των θεών

Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο των θεών 32ο Δημοτικό Αθηνών Μουςείο Κυκλαδικήσ Τζχνησ Ταξιδεφοντασ ςτον κόςμο των θεών 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 32ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Τάξθ: Γϋ Αρικμόσ μακθτών:19 Αρικμόσ αλλοδαπών μακθτών: 16 Χώρεσ προζλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 28/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αχίλλειοσ πτζρνα τθσ Ελλάδασ οι τράπεηεσ

Αχίλλειοσ πτζρνα τθσ Ελλάδασ οι τράπεηεσ Αχίλλειοσ πτζρνα τθσ Ελλάδασ οι τράπεηεσ Δθμοςίευμα τθσ Wall Street Journal καταδεικνφει τθν ευπάκεια του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Επιςθμαίνει ότι τα προβλιματα τθσ Ελλάδασ δεν κα τελειϊςουν με το νζο πακζτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 12/06/2012 Αρ.Πρωτ. : B119707 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 15/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2015

ΔΕΛΣΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2011 Πεπραγμένα Τμήματοσ Ποιότητασ _ Πανεπιςτημιακό Γενικό Νοςοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ_ Έτοσ αναφοράσ 2011 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδιανοµή εισοδήµατος µε έµφαση στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS Ski Mountaineering 2012

OLYMPUS Ski Mountaineering 2012 OLYMPUS Ski Mountaineering 2012 21 ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβατικοφ κι Ατομικός αγώνας - Αγώνας Ομάδων & 1 ος Open Αγώνας Ομάδων Ορειβατικοφ κι Ενόψει των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων για τα 100 χρόνια από

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διμοσ Χαϊδαρίου,

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διμοσ Χαϊδαρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΟ: «Ρρομικεια Λογοτεχνικϊν Βιβλίων για Μακθτζσ Δθμοτικοφ με Θζμα τθν Υγιεινι Διατροφι» ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 2007-2013 «Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικϊν Οδικϊν Μεταφορϊν»

ΕΠΑ 2007-2013 «Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικϊν Οδικϊν Μεταφορϊν» ΕΠΑ 2007-2013 «Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικϊν Οδικϊν» ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΛ 20/03/2012 1. Γενικό Πλαίςιο Χρθματοδότθςθσ Σο πρόγραμμα χρθματοδοτείται με το ςυνολικό ποςό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤ ΕΑ ΠΕ12.04 1

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤ ΕΑ ΠΕ12.04 1 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 2 Ο εξατμιςτισ λειτουργεί αποδοτικά όταν: υγρό ψυκτικό μζςο πλιρθσ μετατροπι εξατμιςτισ αζριο ψυκτικό μζςο Η μετατροπι πρζπει να είναι πλιρθσ γιατί δεν πρζπει να ειςζρχεται υγρό ςτον ςυμπιεςτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ακ. έτους 2015-16 5 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σημείωση: Για τα σεμινάρια οι φοιτητές θα χωριστούν αλφαβητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόδοσλος Τοψίδης. Αγαπητέ ςυνάδελφε επαγγελματία,

Χριστόδοσλος Τοψίδης. Αγαπητέ ςυνάδελφε επαγγελματία, Αγαπητέ ςυνάδελφε επαγγελματία, Θ Διοίκθςθ του Επιμελθτθρίου Ζβρου και εγϊ προςωπικά είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ προςκαλζςουμε ςτθν 15 θ Διεκνι Ζκκεςθ Αλεξανδροφπολθσ «alexpo», θ οποία κα πραγματοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ2020 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ2020 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ2020 Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1 η Έκδοση Προς Διαβούλευση 23 Δεκεμβρίου 2015 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα Ακινα 4-05-2011 Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ κενά- Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι Για να ζχετε πλιρθ εικόνα για το πϊσ διαμορφϊνεται το «τοπίο» ςτθν Πρωτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός To τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Χαλιμούρδα Χριστίνα του Γεωργίου 31 Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ποπάυ" 21 3.0,00 Ωράριο: 07:00-14:30 Διεύθυνση: 2ο χιλ. ΕΟ Αγρινίου - Καρπενησίου -- Τηλέφωνο: 26444547 Χαλιμούρδα Χριστίνα του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πνεφμα των Χριςτουγέννων με το ΠΝ1

Το πνεφμα των Χριςτουγέννων με το ΠΝ1 Το πνεφμα των Χριςτουγέννων με το ΠΝ1 Παιδαγωγόσ: Αννίτα Ντζρασ Φλόρεσ Λιλιποφπολθ 2014-2015 Χιόνια ςτο καμπαναριό που Χριςτοφγεννα ςημαίνει... Το γιορτινό κλίμα ξεκίνθςε ςτολίηοντασ τθν τάξθ μασ! Παιδάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 1202 /0004 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός κύριος σκοπός του Χημικού Μηχανικού είναι να αναλύει, να σχεδιάζει, να βελτιστοποιεί και να ελέγχει όλες τις χημικές και φυσικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για τα ζτθ 2011-13

Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για τα ζτθ 2011-13 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Για τα ζτθ 2011-13 Φλϊρινα Θμερομθνία 27-2-2014 2 ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 1. Θ διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ασ καλζςαμε λοιπόν εδϊ για να ακοφςετε τθ δικιά μασ αλικεια για το Γθροκομείο, από τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται δϊδεκα και πλζον χρόνια.

ασ καλζςαμε λοιπόν εδϊ για να ακοφςετε τθ δικιά μασ αλικεια για το Γθροκομείο, από τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται δϊδεκα και πλζον χρόνια. ε λ ί δ α 1 Καλθςπζρα ςασ Καλωςορίηουμε όλουσ που με τθ ςυμμετοχι ςασ μασ ςτθρίηετε και ςυμβάλετε ςτον αγϊνα μασ για να μθν κλείςει το μοναδικό Γθροκομείο του νθςιοφ μασ το οποίο καλφπτει ςοβαρζσ κοινωνικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το Βυζαντινό Κάστρο Πρόταςθ για υλοποίθςθ από εκπαιδευτικοφσ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι ςελ. 4 το μουςείο ςελ. 5 Περιγραφι του προγράμματοσ ςελ. 6 Παράρτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ^ΟΛΟΓ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Α Γ Ε Z 2015-16. κατεύθυνση: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Α Γ Ε Z 2015-16. κατεύθυνση: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12. ΔΕΥΤΕΡΑ Ε1 - εργ. ΟΔΟΠ Ε2 - εργ. ΟΔΟΠ Ε1 - ΑΙΘ1 ΦΩΤΟΓΡΑΜ- ΜΕΤΡΙΑ Ι Ε1 - εργ. ΦΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠ - ΑΙΘ2 E1 - εργ. GPS Ε1 - εργ. CAD Ε2

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σεπτέμβριος 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ./ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 1. Η βακμολογία των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Στατιςτικισ ακολουκεί Κανονικι Κατανομι με μζςο 75 μονάδεσ. Στθν τελευταία εξεταςτικι, ζνα δείγμα 64 τυχαία επιλεγμζνων γραπτϊν ζδωςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ Σφνταγμα της Ελλάδας: Άρθρο 120 (παλαιό άρθρο 114), Ακροτελεφτια διάταξη «. 2. Ο ςεβαςμόσ ςτο φνταγμα και τουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό και θ αφοςίωςθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5 - 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 22-5 - 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5 - 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 27-5

Διαβάστε περισσότερα

Δεσ τθ διαφιμιςθ ζξυπνα μζςα ςτθν τάξθ. Χαρίκλεια Σερηθτάνου Δαςκάλα, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων

Δεσ τθ διαφιμιςθ ζξυπνα μζςα ςτθν τάξθ. Χαρίκλεια Σερηθτάνου Δαςκάλα, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δεσ τθ διαφιμιςθ ζξυπνα μζςα ςτθν τάξθ Χαρίκλεια Σερηθτάνου Δαςκάλα, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Εγχειρίδιο του δαςκάλου Φφλλα εργαςίασ Dvd Περιεχόμενα Ι. Ειςαγωγι ςτο Πρόγραμμα Media Smart ΙΙ Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014 κζμα 1 ο ζκτακτο «υγκρότθςθ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ» α/α Απόφαςθσ Περίλθψθ Απόφαςθσ υςτινεται επιτροπι διαβοφλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ για ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 1 Όπωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό, θ επιλογι τθσ νομικισ μορφισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Αντιστοίχιση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Αντιστοίχιση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Χαρτογράφηση Αντιστοίχιση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών ΒΑΘΜΙΔΑ 2 / Είδος Α1 " ", χωρίς τίτλο σημείο, υφή, χρώμα επανάληψη σχέδιο, ζωγραφική γραμμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ.

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 ΣΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΑΔΙΑ Θ ςυγγραφι μίασ επιςτθμονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Λογοθεραπείας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Λογοθεραπείας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 Γαρίτου Μαριάνκθ Εργαςτιριο λογοκεραπείασ Καμινάδων 8-10 43100 Καρδίτςα 2 Νοςοκομείο Ραίδων "Θ Αγία Σοφία" Νοςοκομείο Θθβϊν & Ραπαδιαμαντοποφλου, Γουδί 2441074288 6948549860 11527 Ακινα 2132013000 info@paidon-agiasofia.gr

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ προςπακοφν να πετφχουν πράςινθ ανάπτυξθ. Στθν Ελλάδα τϊρα αρχίηουμε να επενδφουμε ςε τζτοιου είδουσ καινοτόμεσ ιδζεσ με τθν

Όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ προςπακοφν να πετφχουν πράςινθ ανάπτυξθ. Στθν Ελλάδα τϊρα αρχίηουμε να επενδφουμε ςε τζτοιου είδουσ καινοτόμεσ ιδζεσ με τθν Όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ προςπακοφν να πετφχουν πράςινθ ανάπτυξθ. Στθν Ελλάδα τϊρα αρχίηουμε να επενδφουμε ςε τζτοιου είδουσ καινοτόμεσ ιδζεσ με τθν καταςκευι φωτοβολταϊκϊν πάρκων, ανακφκλωςθ ςυςκευϊν, πρϊτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11045/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4725 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 4699 Αριθμός 5672 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒϋΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (αριθμόσ βουλευτικϊν εδρϊν : 44)

ΒϋΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (αριθμόσ βουλευτικϊν εδρϊν : 44) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Αρ. πρωτ.: 16240/14-9-2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΙΜΟΤ Ζχοντασ υπόψη : 1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως 01/01-31/12/2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωική ταφική αρχιτεκτονική

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωική ταφική αρχιτεκτονική ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Μινωική ταφική αρχιτεκτονική Ταφική αρχιτεκτονική Προανακτορική και Παλαιοανακτορική εποχή Οι χαρακτηριστικότεροι τύποι της προανακτορικής εποχής τάφων είναι: α)οι ορθογώνιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ. Για ηις ολιγόηερο ομιλούμενες και διδαζκόμενες εσρωπαϊκές γλώζζες. Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ. Για ηις ολιγόηερο ομιλούμενες και διδαζκόμενες εσρωπαϊκές γλώζζες. Ελλάδα ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ Για ηις ολιγόηερο ομιλούμενες και διδαζκόμενες εσρωπαϊκές γλώζζες Ελλάδα 2 σνηάκηες: ECO-CONSULTANTS S.A. DIAN ANKA Ακινα, Ελλάδα Ακινα, Ελλάδα Καρδίτςα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ξενοφϊντοσ 15 Α 10551 Ακινα 27.01.2016 Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό «κοπεφω

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρζμβαςη κ. Ιωάννη Μυλόπουλου

Παρζμβαςη κ. Ιωάννη Μυλόπουλου Παρζμβαςη κ. Ιωάννη Μυλόπουλου Πρφτανη του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ και Προζδρου του Κζντρου Διάδοςησ Επιςτημών και Μουςείου Τεχνολογίασ ΝΟΗΣΙΣ Θεςςαλονίκη, 11 Απριλίου 2011 Αξιότιμε κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ2 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ4 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ6 10.00-11.00 11.00-12.00 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΔ4 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ3 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ5 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ7 12.00-13.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

χζδια βελτίωςησ Μζτρο 121

χζδια βελτίωςησ Μζτρο 121 χζδια βελτίωςησ Μζτρο 121 τόχοσ του Μζτρου είναι θ πλθκυςμιακι αναηωογόνθςθ τθσ υπαίκρου με τθν εκςυγχρονιςμό γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων μζςω τθσ παροχισ κινιτρων προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαρκρωτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / / Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα