ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με αρικ. πρωτ. ειςαγ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1891/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με αρικ. πρωτ. ειςαγ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1891/"

Transcript

1 ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με αρικ. πρωτ. ειςαγ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1891/ Ερωτάται αν το προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του κεφαλαίου Η.3 «Αργία ςτο πλαίςιο τθσ πεικαρχικισ και ποινικισ διαδικαςίασ» του πρόςφατου ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ ). ***************** Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ εξισ: Η παρ. 6 τθσ υποπαραγράφου Ζ.3 (Αργία ςτο πλαίςιο τθσ πεικαρχικισ και ποινικισ διαδικαςίασ) του κεφαλαίου Ζ (Ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) του ν. 4093/2012 (Ζγκριςθ Μεςοπροκζςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπροκζςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ ) ορίηει: «Οι διατάξεισ των άρκρων 103 και 104 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007), 107 και 108 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και 1

2 Κοινοτικϊν Τπαλλιλων (ν. 3584/2007) και 88 και 89 του Κϊδικα Δικαςτικϊν Τπαλλιλων (ν. 2812/2000), όπωσ ιςχφουν, ζχουν εφαρμογι και ςτο προςωπικό που εργάηεται με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου ςτισ υπθρεςίεσ, οι υπάλλθλοι των οποίων διζπονται από τουσ ανωτζρω Κϊδικεσ. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν αυςτθρότερων διατάξεων, οι διατάξεισ των άρκρων 103, 104 και 105 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφουν, εφαρμόηονται αναλόγωσ, ωσ προσ τισ ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ τθσ κζςεωσ ςε αυτοδίκαιθ ι δυνθτικι αργία, κακϊσ και ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ τθσ, ςε όλεσ τισ πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ, που διζπουν το κάκε φφςεωσ και με οποιαδιποτε υπθρεςιακι ςχζςθ δθμοςίου δικαίου ι ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου προςωπικό του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ είχε οριοκετθκεί με το άρκρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 πριν τθ κζςθ ςε ιςχφ του άρκρου 51 του ν. 1892/1990, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των φορζων που απαρικμοφνται ειδικότερα ςτο άρκρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μθ εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που απαρικμοφνται ςτθν παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου, όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ του με το άρκρο 1 του ν. 3812/2009». α) Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 6 (ιτοι από «οι διατάξεισ των άρκρων» ζωσ διζπονται από τουσ ανωτζρω Κϊδικεσ») εφαρμόηεται μόνο ςτουσ υπαλλιλουσ των Δ.Ε.Τ.Α. που προζρχονται από μετάταξθ ι απόςπαςθ από Διμουσ και οι οποίοι βάςει του άρκρου 7 παρ. 5 του ιδρυτικοφ νόμου των Δ.Ε.Τ.Α. 1069/80 διζπονται ωσ προσ όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και τα δικαιϊματα από τισ διατάξεισ που διζπουν το προςωπικό των Διμων, ιτοι το ν. 3584/2007 (Κϊδικασ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων). υνεπϊσ, το πεικαρχικό δίκαιο των εν λόγω 2

3 υπαλλιλων ταυτίηεται πλιρωσ με εκείνο των δθμοτικϊν υπαλλιλων, ςυμπεριλαμβανομζνων των πρόςφατων τροποποιιςεων που επιφζρει ςτισ πεικαρχικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων ο υπό εξζταςθ νόμοσ 4093/2012. β) Σο δεφτερο εδάφιο (το εναπομείναν μζχρι το τζλοσ τθσ παραγράφου) τθσ παρ. 6 εφαρμόηεται ςτουσ λοιποφσ υπαλλιλουσ των Δ.Ε.Τ.Α., δεδομζνου ότι οι Δ.Ε.Τ.Α. βάςει του άρκρου 14 του ν. 2190/94 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του ν. 3812/2009 ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα (βλ. άρκρο 14 περ. 1γ «Οι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και οι πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ τουσ»). Ωσ προσ το λοιπό προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α., ωςτόςο, ιςχφει ιδθ θ διάταξθ τθσ παρ. 8 του ιδρυτικοφ νόμου των Δ.Ε.Τ.Α. 1080/80, ςφμφωνα με τθν οποία προκειμζνου περί του επί ςχζςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου προςωπικοφ τθσ επιχειριςεωσ εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ πεικαρχικζσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Η φαινομενικι ςφγκρουςθ των δφο νόμων επιλφεται υπερ του πρϊτου για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 1. Θ ςφγκρουςθ είναι φαινομενικι γιατί ο νζοσ νόμοσ 4093/2012 δεν καταργεί όλεσ τισ ιςχφουςεσ για τουσ υπαλλιλουσ των Δ.Ε.Τ.Α. πεικαρχικζσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, αλλά καταργεί εκείνεσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με το νζο κεςμικό πλαίςιο δθλαδι εκείνεσ που διζπουν μόνο τισ ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ τθσ κζςεωσ 3

4 ςε αυτοδίκαιθ ι δυνθτικι αργία κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ αυτισ. ε κάκε περίπτωςθ, ελλείψει ειδικισ πεικαρχικισ διάταξθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ εφαρμόηονταν ζωσ τϊρα αναλόγωσ οι πεικαρχικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων κακότι ιταν πλθρζςτερεσ. 2. Περαιτζρω, από τθν τελολογικι ερμθνεία του κεφαλαίου Η υποπαράγραφοσ Η.3 ςυνάγεται ότι ςκοπόσ του νομοκζτθ είναι, ενόψει των ζκτακτων δθμοςιονομικϊν και μεταρρυκμιςτικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν προςφάτωσ ςτθ χϊρα, να τροποποιιςει τισ υπάρχουςεσ πεικαρχικζσ διατάξεισ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να εφαρμόηονται κατά τρόπο ομοιόμορφο ςε όλο το δθμόςιο τομζα και τουσ φορείσ αυτοφ. Προσ τοφτο, ο νζοσ νόμοσ εξειδικεφει ρθτά τθν ζννοια του δθμοςίου τομζα, ϊςτε το πεδίο εφαρμογισ του να είναι ςαφζσ. 3. υναφϊσ, θ αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου αναφζρει αφενόσ για το κεφάλαιο Ζ (Ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) και αφετζρου για τθν υποπαράγραφο Ζ.3 (Αργία ςτο πλαίςιο τθσ πεικαρχικισ και ποινικισ διαδικαςίασ) τα κάτωκι: «*Ζ+ Με τισ ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου Ηϋ επιχειρείται ευρεία αναμόρφωςθ κεςμϊν του υπαλλθλικοφ μασ δικαίου, θ οποία μζςω ενόσ νζου πλαιςίου κινθτικότθτασ του προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα αποςκοπεί πρωτίςτωσ ςτθ μεγιςτοποίθςθ των δυνατοτιτων αξιοποίθςισ του προσ το ςυμφζρον τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και με ςτόχο τθν ιςόρροπθ κάλυψθ των πολφ διαφορετικϊν κατά φορζα ι υπθρεςία αναγκϊν ςε προςωπικό και τθν εξάλειψθ ανορκολογικϊν 4

5 καταςτάςεων, όςον αφορά τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και τθ διαφορετικι εργαςιακι επιβάρυνςθ των υπαλλιλων ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε φορζα. Με τισ ίδιεσ διατάξεισ επιχειρείται επίςθσ να αντιμετωπιςκεί το φαινόμενο, μεγάλοσ αρικμόσ υπαλλιλων που ζχουν καταδικαςκεί ι διϊκονται για ςοβαρά ποινικά ι πεικαρχικά αδικιματα να παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα, κατά τα οποία διαρκεί θ ποινικι ι πεικαρχικι εκκρεμότθτα των υποκζςεϊν τουσ, με δυςμενζςτατεσ ςυνζπειεσ για το κφροσ και τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν. [Ζ.3] Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ αντικακίςτανται και τροποποιοφνται διατάξεισ των κωδίκων των δθμοςίων υπαλλιλων, των υπαλλιλων των Ο.Σ.Α. και των δικαςτικϊν υπαλλιλων, οι οποίεσ αφοροφν τισ περιπτϊςεισ κζςεωσ προςωπικοφ ςε αυτοδίκαιθ και δυνθτικι αργία. Σαυτόχρονα οι ρυκμίςεισ αυτζσ επεκτείνονται και εφαρμόηονται αναλογικά, ωσ προσ τισ ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ και ςυνζπειζσ τουσ, ςε ολόκλθρο το δθμόςιο τομζα και ςε όλεσ τισ κατά περίπτωςθ πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ που ιςχφουν και εφαρμόηονται ςτουσ φορείσ του. Με τισ ρυκμίςεισ αυτζσ διευρφνονται οι περιπτϊςεισ που οι υπάλλθλοι τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άμεςθ απομάκρυνςθ όςων διϊκονται ι τιμωροφνται για ςοβαρά ποινικά αδικιματα και πεικαρχικά παραπτϊματα. Σαυτόχρονα όμωσ ο κεςμόσ τθσ αυτοδίκαιθσ αργίασ εξοπλίηεται με ευελιξία, που προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτα αρμόδια όργανα, εκτιμϊντασ το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ, να επαναφζρουν ςτα κακικοντά τουσ ι να μετακινοφν εςωτερικά τουσ υπαλλιλουσ που επανζρχονται (εξαιροφνται οι ποινικϊσ διωκόμενοι και οι τιμωρθκζντεσ με τθν ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ), ακόμθ και πριν αρκοφν οι τυπικοί λόγοι που οδιγθςαν ςτθν 5

6 επιβολι τθσ αυτοδίκαιθσ αργίασ, όταν κρικεί αιτιολογθμζνα ότι, υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, δεν είναι εξ αντικειμζνου αναγκαία θ ςυνζχιςθ τθσ παραμονισ του υπαλλιλου εκτόσ υπθρεςίασ. Οι διατάξεισ για τθν αργία ορίηεται ρθτά ότι εφαρμόηονται και ςτισ εκκρεμείσ πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ. Ακόμθ παρζχεται ςτο δικαςτι τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ ευχζρεια, ςε κάκε περίπτωςθ κζςεωσ υπαλλιλου ςε αργία (αυτοδίκαιθ ι δυνθτικι), να διατάςςει ωσ προςωρινό μζτρο τθν αφξθςθ των αποδοχϊν τθσ αργίασ ζωσ το 75% των νομίμων αποδοχϊν, εφόςον πικανολογείται ςοβαρά με βάςθ τα προςαγόμενα ςτοιχεία και τθν εν γζνει ειςοδθματικι και περιουςιακι κατάςταςθ του υπαλλιλου (π.χ. ζλλειψθ ιδιόκτθτθσ ςτζγθσ, ζλλειψθ τραπεηικϊν κατακζςεων ι άλλων πόρων) και τθσ οικογζνειάσ του (ςφηυγοσ, τζκνα) ότι κα κινδυνεφςει ςοβαρά και άμεςα ο βιοποριςμόσ τουσ. Σο 75% των αποδοχϊν καταβάλλεται απϋ ευκείασ εκ του νόμου ςτισ περιπτϊςεισ αυτοδίκαιθσ αργίασ που προβλζπονται όταν αςκείται πεικαρχικι δίωξθ για ςυγκεκριμζνα πεικαρχικά παραπτϊματα». Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο Ζ.4 του ίδιου κεφαλαίου (Ζ) του ίδιου νόμου (4093/2012): «Εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ [ςθμειϊνεται ότι ο νόμοσ 4093/2012 δθμοςιεφκθκε ςτισ (ΦΕΚ Α 222)], οι Διευκφνςεισ προςωπικοφ των υπθρεςιϊν ι φορζων που καταλαμβάνονται από τισ υποπαραγράφουσ Η2 και Ζ3 αποςτζλλουν ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κατά λόγο των ονομάτων των υπαλλιλων οι οποίοι: α) τίκενται ςε διακεςιμότθτα λόγω κατάργθςθσ τθσ κζςθσ τουσ, β) τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία. 6

7 4. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, οι Διευκφνςεισ προςωπικοφ των φορζων τθσ περίπτωςθσ 1 αποςτζλλουν ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ: α. τον αρικμό των κζςεων που καταργοφνται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ του παρόντοσ, κακϊσ και αντίγραφα των ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων κζςθσ ςε διακεςιμότθτα των υπαλλιλων που, κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, καταλαμβάνουν τισ καταργοφμενεσ οργανικζσ κζςεισ, β. τισ πράξεισ με τισ οποίεσ τίκενται, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςε αυτοδίκαιθ αργία υπάλλθλοι, κατ` εφαρμογι τθσ υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου αυτοφ. 5. Θ μθ αποςτολι των ςτοιχείων των περιπτϊςεων 3 και 4 εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ αποτελεί ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πεικαρχικι ποινι προςτίμου, θ οποία ιςοφται με το % των αποδοχϊν των υπαλλιλων». Η δε ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188/ εγκφκλιοσ του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παρζχει τισ κάτωκι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ωσ προσ το κζμα αυτό: «Άμεςεσ ενζργειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου Η: Α. Για τθν άμεςθ εφαρμογι των προαναφερόμενων ρυκμίςεων, οι Διευκφνςεισ Προςωπικοφ των υπθρεςιϊν ι φορζων που καταλαμβάνονται από τισ υποπαραγράφουσ Ζ2, Ζ3 και Ζ4 καλοφνται όπωσ προβοφν ςτισ παρακάτω ενζργειεσ: 7

8 1. Εντόσ 5 (πζντε) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, οι Διευκυντζσ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ του ςυνόλου των φορζων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, είναι υποχρεωμζνοι να αποςτζλλουν ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κατάλογο ονομάτων των υπαλλιλων οι οποίοι: α. Σίκενται ςε διακεςιμότθτα λόγω κατάργθςθσ τθσ κζςθσ τουσ β. Σίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι των ατομικϊν ςτοιχείων των υπαλλιλων που τίκενται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ι αργίασ αποτελεί εκπλιρωςθ τθσ πάγιασ υποχρζωςθσ των υπθρεςιϊν Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ ςε κάκε περίπτωςθ υπθρεςιακισ μεταβολισ του προςωπικοφ τουσ, δεδομζνου ότι τόςο θ κζςθ ςε διακεςιμότθτα όςο και θ αναγκαςτικι αργία ςυνιςτοφν μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του υπαλλιλου. θμειϊνεται ότι θ άμεςθ υποβολι των ςτοιχείων αυτϊν εξυπθρετεί τθν ταχφτερθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ που τίκεται ςε διακεςιμότθτα για τθν κάλυψθ των υφιςτάμενων υπθρεςιακϊν αναγκϊν. Τπενκυμίηεται ότι θ κζςθ ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ι αργίασ επζρχεται αυτοδίκαια με τθ δθμοςίευςθ του Νόμου. Η αποςτολι των ςτοιχείων γίνεται με τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διαδικαςία: τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτο πεδίο «1. Εφαρμογι καταγραφισ ςτοιχείων υποπαραγράφου Η.4. Κατάργθςθ Ειδικοτιτων και Θζςεων» αποςτζλλονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία με τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων: 8

9 1. Αρικμόσ υπαλλιλων ΔΕ ΙΔΑΧ που καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του νόμου, 2. υνολικόσ αρικμόσ διοικθτικϊν υπαλλιλων του φορζα, μονίμων και ΙΔΑΧ, ανεξαρτιτωσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ, 3. υνολικόσ αρικμόσ τακτικοφ (μονίμων και ΙΔΑΧ) προςωπικοφ του φορζα. θμειϊνεται ότι θ πιο πάνω υποχρζωςθ των Προϊςταμζνων Διευκφνςεων Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ ςυντρζχει ανεξάρτθτα από το εάν, όπωσ κα προκφψει από τθν εφαρμογι των κριτθρίων τθσ υποπαραγράφου Η.4, ο φορζασ ι θ υπθρεςία τουσ καταλαμβάνεται από τθ ρφκμιςθ για κατάργθςθ κζςεων. τθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτο πεδίο «2. Εφαρμογι καταγραφισ ςτοιχείων υποπαραγράφου Η.3. Αργία ςτα πλαίςιο τθσ πεικαρχικισ και ποινικισ διαδικαςίασ» υποβάλλονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για τθν περίπτωςθ των υπαλλιλων που τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία. Για τθν περίπτωςθ των υπαλλιλων που τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία υπό τθ ςυνδρομι των περιπτϊςεων 1.δ και 1.ε, θ αποςτολι των ςτοιχείων πρζπει να γίνει άμεςα και πάντωσ όχι πριν τθν πάροδο δφο (2) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, δεδομζνου ότι τα ςτοιχεία αυτά είναι ιδθ ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν. Για τισ περιπτϊςεισ 1α, 1β, 1γ ιςχφει θ πενκιμερθ προκεςμία. Εντόσ τθσ ίδιασ ωσ άνω πενκιμερθσ προκεςμίασ από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, οι Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοικθτικοφ / Προςωπικοφ μόνο των φορζων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ, υποχρεοφνται να επικαιροποιιςουν ςτθ βάςθ του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Απογραφι) τα ςτοιχεία εκείνα των υπαλλιλων 9

10 που τίκενται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ι αυτοδίκαιθσ αργίασ και ςτθ ςυνζχεια να τουσ αποδεςμεφςουν, με τθν αιτιολογία «Θζςθ ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ» ι «Θζςθ ςε αργία» αντίςτοιχα. Οι Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοικθτικοφ/ Προςωπικοφ των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, εκτόσ τθσ ωσ άνω υποβολισ ςτθν εφαρμογι των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων, υποχρεοφνται να αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ αρχείο excel,αναφζροντασ τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που τίκενται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ι αυτοδίκαιθσ αργίασ (ΑΦΜ, Ονοματεπϊνυμο, Πατρϊνυμο, Ειδικότθτα/Κλάδο, Θμερομθνία Γζννθςθσ). 2. Κοινοποίθςθ πράξεων Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ των φορζων αποςτζλλουν ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Α. αντίγραφα των διαπιςτωτικϊν πράξεων κατάργθςθσ κζςεων κατ εφαρμογι τθσ υποπαραγράφου Η.4 του παρόντοσ νόμου (Παράρτθμα ΙΙ-Τπόδειγμα Α ) Β. αντίγραφα των ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων κζςθσ ςε διακεςιμότθτα των υπαλλιλων που υπθρετοφςαν ςτισ καταργοφμενεσ κζςεισ (Παράρτθμα ΙΙ-Τπόδειγμα Βϋ) Γ. τισ πράξεισ με τισ οποίεσ τίκενται, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςε αυτοδίκαιθ αργία υπάλλθλοι, κατ εφαρμογι τθσ υποπαραγράφου Η.3 του νόμου αυτοφ (Παράρτθμα ΙΙ-Τπόδειγμα Γϋ). 10

11 Τπενκυμίηεται ότι θ μθ αποςτολι των ςτοιχείων εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πεικαρχικι ποινι προςτίμου, θ οποία ιςοφται με το ¼ των αποδοχϊν των υπαλλιλων». υνεπϊσ, το προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του κεφαλαίου Ζ.3 «Αργία ςτο πλαίςιο τθσ πεικαρχικισ και ποινικισ διαδικαςίασ» του πρόςφατου ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ ) και ωσ εκ τοφτου οι Διευκυντζσ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ αυτϊν οφείλουν να πράξουν τα νόμιμα. Ακινα, Πάνοσ Ηυγοφρθσ 11

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νζο κεςμικό πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα- Διακεςιμότθτα και αργία - κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ»

ΘΕΜΑ: «Νζο κεςμικό πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα- Διακεςιμότθτα και αργία - κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ» ΑΔΑ: Β4ΣΩΧ-ΗΤΔ Ακινα, 12 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Σαχ. Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2170/3.3.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2170/3.3. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α υπ αρικμ. πρωτ. 2429/ ωσ εξισ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α υπ αρικμ. πρωτ. 2429/ ωσ εξισ: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237/Α/ ) ειςάγονται ρυκμίςεισ (άρκρα 17 και 18) με τισ οποίεσ

Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237/Α/ ) ειςάγονται ρυκμίςεισ (άρκρα 17 και 18) με τισ οποίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΑΔΑ : Β45ΝΧ-ΦΚΧ Ακινα, 6 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ /ΔΙΡΙΔΔ/οικ. 28770 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΟ : Όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2118/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2118/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αριθμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2207/ ΘΕΜΑ: Ορκι κατάταξθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αριθμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2207/ ΘΕΜΑ: Ορκι κατάταξθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αριθμ. πρωτ. εις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/27.2.2014 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ενόψει του Ν. 4093/2012, ο οποίοσ επεξζτεινε το πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο) από 1-1-2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτών Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτών Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Διεφθυνςη: Βας. οφίασ 15 106 74, Αθήνα ΣΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2154/2.2.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2154/2.2. ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. 2072/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. 2072/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επί του υπ αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2186/

Επί του υπ αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2186/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com Επί του υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.. με αρ.πρωτ. εισ: 4131/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.. με αρ.πρωτ. εισ: 4131/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.. με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2018. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρ. πρωτ. 2/94863/ΔΛΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1 - FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με αρ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩ Η ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩ Η ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ *****************

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ***************** ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. ΘΕΜΑ: Δάνειο ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ίςο με μιςκοφσ 6 μθνϊν (υπό μορφι προκαταβολισ μιςκϊν)

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. ΘΕΜΑ: Δάνειο ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ίςο με μιςκοφσ 6 μθνϊν (υπό μορφι προκαταβολισ μιςκϊν) ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Ε Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/16.4.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ερωτάται αν: 1. Μπορεί το εργατοτεχνικό προςωπικό Τ.Ε. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. να ενταχκεί ςτθν κατθγορία Δ.Ε. 2. Αν ο Πρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α. με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί των υποβλθκζντων από τθν Δ.Ε.Υ.Α., μζςω Ε.Δ.Ε.Υ.Α., προσ θμάσ ερωτθμάτων ςτισ 13/11/2017:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί των υποβλθκζντων από τθν Δ.Ε.Υ.Α., μζςω Ε.Δ.Ε.Υ.Α., προσ θμάσ ερωτθμάτων ςτισ 13/11/2017: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2022/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2022/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Έκδοση εγκυκλίου για την απογραφή σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Έκδοση εγκυκλίου για την απογραφή σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με αρ.πρωτ. εισ. 2379/ :

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με αρ.πρωτ. εισ. 2379/ : ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΚΚΗΓΟΡΟ ΑΙΗΝΩΝ ΝΟΜΚΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΔΕ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΚΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΙΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)»

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ' Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» Σφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.1566/1985 και ςυγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 7 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1999/15.11.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α.: Τπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ηθτά με τθν από 23.04.2013 αίτθςι του να του χορθγθκεί το επίδομα ανκυγιεινισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/5.5.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ ηθτά να μάκει εάν μπορεί να κεωρεί γνωματεφςεισ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ιατρϊν οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο και ζχουν υποκατάςτθμα ςτο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Ακινα, 19 Ιουλίου 2018 Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/30.6.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ υποβάλλει τα εξισ ερωτιματα: α) εάν μπορεί να ορίςει ειδικι-ξεχωριςτι αμοιβι ςτισ άδειεσ νζων ιατρείων για τουσ ιατροφσ που δεν είναι μζλθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α Αθήνασ

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α Αθήνασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαχ. Δ/νςη: Δώρου 9, 104 32, Αθήνα http://dipe-a-athin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/16.1.2014 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Δεδομζνου ότι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. απαςχολοφνται επτά (7) άτομα δυνάμει ςυμβάςεων ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, οι οποίεσ ςυνιφκθςαν

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/ υγγροφ 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285120, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www. firstreception.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016 Θζμα: «Ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1868/27.09.2012 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Ερϊτθμα: Ερωτάται εάν είναι νόμιμθ θ χρζωςθ του ειδικοφ τζλουσ 80% υπζρ ζργων κακϊσ και του τζλουσ χριςθσ υπονόμου ςε δφο δόςεισ:

Διαβάστε περισσότερα

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ,

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ, ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΟΑ ΜΑΙ ΘΡΘΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΞΘΞΑ ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ Διεφκυνςθ: Ξακρυγιάννθ 5 Μοηάνθ Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ 1. Ειςαγωγή Για κάκε Δικαιοφχο που κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, απαιτείται η εγγραφή του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με αρ.πρωτ. εις.: 2476/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με αρ.πρωτ. εις.: 2476/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Αποςτολι πινάκων ςυςχετιςμοφ κωδικϊν TARIC ζτουσ 2018» Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ

Θζμα: «Αποςτολι πινάκων ςυςχετιςμοφ κωδικϊν TARIC ζτουσ 2018» Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ: Ω29Χ46ΜΠ3Ζ-ΦΔΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΜΗΜΑ Α: ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑ Ακινα, 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ζδρα : όλωνοσ 102 & Μαυρομιχάλθ, ΣΚ 106 80, ΑΘΗΝΑ, Σηλ. : 21 03475810 / 21 03475830 Fax: 21 03475830 Ε-mail : geology.hellas@gmail.com ΠΡΟ: Τπουργό Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α.,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του επιβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/9-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ. ΕΡΩΤΑΤΑΙ: «Σο Δθμοτικό υμβοφλιο. με τθν υπ αρικμ. 363/2012 απόφαςι του

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται»

Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ Γϋ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν άνδρασ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ςφηυγο που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα:

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν άνδρασ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ςφηυγο που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Δικαίωμα αναδρομικισ καταβολισ αποδοχϊν ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίεσ είχαν περικοπεί από τθν Επιχείρθςθ.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Δικαίωμα αναδρομικισ καταβολισ αποδοχϊν ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίεσ είχαν περικοπεί από τθν Επιχείρθςθ. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Επί του με αρικμ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ 3 ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ φςτθμα Βακμολογικϊν Προαγωγϊν και Μιςκολογικισ Εξζλιξθσ των Τπαλλιλων του Κράτουσ, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ και άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Ιοφνιοσ 2017 Ταυτότθτα τθσ Ζρευνασ Η παροφςα ζρευνα διεξιχκθ το διάςτθμα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/25-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΕΡΩΣΑΣΑΙ: «Με το άρκρο 3 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ ζτουσ 2012 τροποποιείται θ παρ.6 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα