ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»"

Transcript

1 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ , Ακινα ΤΘΛ.: , 3250, 3253, 3275, 3201 Ακινα, 25 Φεβρουαρίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΡΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724 ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτϊν Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (ΥΔΙΜΘΔ) (6 γραμμζσ) (ΑΣΕΡ) ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» Σασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο υπ αρικμ. 386/Β/ ΦΕΚ εκδόκθκε θ υπ αρικμ. 1/2013 Ανακοίνωςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και για τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ μετακίνθςθσ των υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των Aνεξάρτθτων Aρχϊν, των ΝΡΔΔ, των ΟΤΑ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και των ΝΡΙΔ που ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα (εδάφιο γϋ τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαρ. Η.1 τθσ παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012), των ειδικοτιτων ΔΕ Διοικθτικϊν κακθκόντων (κωδ. ειδικοτιτων 3110), οι οποίοι ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα λόγω κατάργθςθσ των κζςεϊν τουσ, δυνάμει των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Η.4 τθσ παραγράφου Η του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012, ςυμπλθρωματικά προσ όςα αναφζρονται ςτθν με αρ. Ρρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 560/ (ΑΔΑ: 1

2 ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ) Εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: Α. Τποβολι Αιτιςεων-Τπευκφνων Δθλϊςεων υμμετοχισ - Προκεςμίεσ Οι ωσ άνω υπάλλθλοι καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ/ Ρροςωπικοφ του φορζα ςτον οποίο κατείχαν οργανικι κζςθ: α) Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊςουν τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ επικυμοφν να μεταταχκοφν και β) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, για τθν αξιολόγθςθ προςόντων ι κριτθρίων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋ αρικμ. ΔΙΔΑΔ ΔΙΡΙΔ/οικ.559/ απόφαςθσ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων διαδικαςίασ και κριτθρίων κινθτικότθτασ υπαλλιλων κατά το άρκρο πρϊτο, παρ. Η (υποπαρ. Η.1 και Η.2), του ν. 4093/2012» (Βϋ 7), τθσ υπ αρικμ. 1/2013 Ανακοίνωςθσ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τθσ παροφςασ εγκυκλίου, τα οποία (δικαιολογθτικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται ςτα προςωπικά τουσ μθτρϊα. Θ μετάταξθ των υπαλλιλων κα γίνει με βάςθ τθ μοριοδότθςθ των κριτθρίων, τα οποία ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ δθλοφμενεσ για κάκε κζςθ προτιμιςεισ. Οι ενδιαφερόμενοι ςυμπλθρϊνουν το ζντυπο Αίτθςθσ-Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ζντυπο με κωδικό ΜΔ.ΔΕ.1), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρζχονται ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςασ και τθν υποβάλλουν ενυπόγραφα ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ του φορζα ςτον οποίο κατείχαν οργανικι κζςθ, ςτθν προκεςμία που ορίηεται κατωτζρω, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ με γραπτι εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια αρχι ι ΚΕΡ. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν και τα τυχόν δικαιολογθτικά/ πιςτοποιθτικά, ςε περίπτωςθ που αυτά δεν περιλαμβάνονται ςτο προςωπικό τουσ μθτρϊο, για τθν 2

3 απόδειξθ ι αξιολόγθςθ προςόντων ι κριτθρίων που απαιτοφνται κατά τθν παροφςα διαδικαςία. Συμπλιρωςθ / τροποποίθςθ τθσ αίτθςθσ, ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν και υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων-υπεφκυνων δθλϊςεων λιγει με τθν πάροδο τθσ εικοςτισ (20 θσ ) θμζρασ από τθ δθμοςίευςθ τθσ υπ αρικμ. 1/2013 Ανακοίνωςθσ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δθλ. ςτισ 13/3/2013. Το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ του φορζα. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να δθλϊςουν ςτθν Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ επικυμοφν να μεταταχκοφν κατά ςειρά προτίμθςθσ. Πίνακασ Κατανομισ Θζςεων ςτουσ Φορείσ Τποδοχισ, ανά διοικθτικι μονάδα και διμο, με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ, επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, ωσ Παράρτθμα Αϋ. Επιςθμαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν το ςφνολο των διακζςιμων κζςεων, όπωσ ζχουν ανακοινωκεί ςτθν υπ αρικμ. 1/2013 Ανακοίνωςθ(ΦΕΚ 386/Β/2013). Σε περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ δεν δθλϊςει προτίμθςθ ι ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, κεωρείται ότι ζχει δθλϊςει το ςφνολο των κζςεων κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ αυτϊν, όπωσ κακορίηεται ςτθν υπ αρικμ. 1/2013 Ανακοίνωςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ςτον οικείο Ρίνακα Θζςεων των φορζων υποδοχισ του Ραραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Επιςθμαίνεται ότι οι υπάλλθλοι οι οποίοι ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα και: α) είναι αποςπαςμζνοι ι β) είχαν υποβάλει αίτθςθ μετάταξθσ, για τθν οποία ζχει υπογραφεί θ ςχετικι απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων πριν τθ δθμοςίευςθ του ν. 3

4 4093/2012 ( ), υποβάλλουν τθν Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο φορζα, ςτον οποίο κατείχαν οργανικι κζςθ. Για τθν αξιολόγθςθ, ωςτόςο, των κριτθρίων τθσ «ομοεδρικότθτασ» και τθσ «ςυνυπαγωγισ» για τουσ ωσ άνω υπαλλιλουσ, ωσ φορζασ προζλευςθσ κεωρείται ο φορζασ ςτον οποίο είναι αποςπαςμζνοι ι ςτον οποίο υπζβαλαν τθν αίτθςθ μετάταξθσ, για τθν οποία ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, πριν τθ δθμοςίευςθ του ν.4093/2012 (ενδεικτικά: υπογεγραμμζνθ κοινι απόφαςθ των οικείων Υπουργϊν, κοινι απόφαςθ των οικείων Γενικϊν Γραμματζων Ρεριφζρειασ, κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και των κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων Υπουργϊν, απόφαςθ του αρμοδίου για διοριςμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχισ). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ με τισ ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ αυτοφ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σϋ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΣΕΡ ( Κινητικότητα). Β. Τποβολι τοιχείων από τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ / Προςωπικοφ των Φορζων Προζλευςθσ Προκεςμίεσ. Οι φορείσ προζλευςθσ, προςωπικό των οποίων ζχει τεκεί ςε διακεςιμότθτα λόγω κατάργθςθσ κζςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η.4 τθσ παραγράφου Η του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 (Ραράρτθμα Βϋ: Πίνακασ Φορζων Προζλευςθσ), ςυμπλθρϊνουν τον ψθφιακό πίνακα ςυνδρομισ κριτθρίων (τον οποίο μποροφν να αναηθτιςουν ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΣΕΡ Κινητικότητα), για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ τουσ που βρίςκονται ςε διακεςιμότθτα με βάςθ τθν ανωτζρω διάταξθ. Στον εν λόγω πίνακα καταχωρίηονται για κάκε υπάλλθλο τα κριτιρια και οι ιδιότθτεσ που κα λθφκοφν υπόψθ από το ΑΣΕΡ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να καταταγεί ςτον πίνακα Βακμολογίασ, Κατάταξθσ και Διάκεςθσ τθσ ειδικότθτάσ του. Ρροσ τοφτο, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ, όταν πρόκειται για τουσ υπαλλιλουσ που υπζβαλαν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ, ειςάγουν ανά υπάλλθλο τα ςτοιχεία που ο ίδιοσ διλωςε ςτθν αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςι του, όπωσ τυχόν διορκϊκθκαν μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που περιλαμβάνονται ςτο 4

5 προςωπικό του μθτρϊο ι ςυνυπζβαλε με τθν αίτθςι του. Για τουσ υπαλλιλουσ που δεν υπζβαλαν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ, ο ςχετικόσ πίνακασ ςυνδρομισ κριτθρίων ςυμπλθρϊνεται για κάκε υπάλλθλο από τθν οικεία Δ/νςθ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ, με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ από το προςωπικό μθτρϊο του υπαλλιλου, πλθν τθσ ςειράσ προτίμθςθσ κζςεων. Αναλυτικζσ οδθγίεσ προσ τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ ςχετικά με τθν παραλαβι και τον ζλεγχο των αιτιςεων κακϊσ και με τθν κατάρτιςθ του ψθφιακοφ πίνακα ςυνδρομισ κριτθρίων παρζχονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΣΕΡ Κινθτικότθτα. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων και τθν επαλικευςθ τθσ μεταφοράσ τουσ ςτον πίνακα, για κάκε υπάλλθλο, θ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ εκτυπϊνει τον πίνακα ςε δφο αντίγραφα, από τα οποία το ζνα παραδίδεται ςτον υπάλλθλο, επί αποδείξει, και το άλλο παραμζνει ςτθν υπθρεςία. Θ άρνθςθ παραλαβισ εκτυπωμζνου αντιγράφου από τον υπάλλθλο βεβαιϊνεται από τθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο. Εντόσ τθσ εικοςαιμερθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ αποςτζλλουν επί αποδείξει ςτο ΑΣΕΡ πίνακα με όλουσ τουσ υπαλλιλουσ, με τθ μορφι ψθφιακοφ οπτικοφ δίςκου (cd), ο οποίοσ ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ, που φζρει τθν υπογραφι του αρμοδίου προϊςταμζνου. Στο διαβιβαςτικό πρζπει να μνθμονεφεται ρθτά ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υπαλλιλων που περιλαμβάνονται ςτον πίνακα κακϊσ και ονομαςτικά οι υπάλλθλοι οι οποίοι δεν υπζβαλαν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία. Εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ το διαβιβαςτικό ζγγραφο αποςτζλλεται και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ταυτόχρονα ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΥΔΙΜΘΔ), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτο ΑΣΕΡ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ είναι υπεφκυνεσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των κριτθρίων κάκε υπαλλιλου και τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ του οικείου πίνακα ςυνδρομισ κριτθρίων. Σημειϊνεται ότι 5

6 η μοριοδότηςη γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τισ Διευθφνςεισ Διοικητικοφ / Προςωπικοφ των Φορζων Προζλευςησ. Εάν οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ δεν υποβάλουν τουσ πίνακεσ ςτθν ανωτζρω προκεςμία, και τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που μποροφν να διατεκοφν για μετάταξθ ςτουσ φορείσ, προκφπτουν από άλλα επίςθμα υπθρεςιακά ςτοιχεία, όπωσ ιδίωσ από το Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου («Απογραφι»), οι πίνακεσ ςυνδρομισ κριτθρίων ςυντάςςονται με ευκφνθ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Επιςημαίνεται ότι η παράλειψη των Διευθφνςεων Διοικητικοφ / Προςωπικοφ των Φορζων Προζλευςησ να ςυμπληρϊνουν τον ψηφιακό πίνακα ςυνδρομήσ κριτηρίων ςυνιςτά ςοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι Αιτιςεισ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των ενδιαφερομζνων και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται απευκείασ ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γενικι Διεφκυνςθ Κατάςταςθσ Ρροςωπικοφ, Βας.Σοφίασ 15, Τ.Κ , Ακινα), είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει, είτε αυτοπροςϊπωσ (ι με πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο, κατά τα αναφερόμενα πιο πάνω). Ρροσ τοφτο, εκδίδεται ςχετικι ανακοίνωςθ ςτον τφπο και ορίηεται 10ιμερθ προκεςμία για τθν υποβολι τουσ. Για τουσ υπαλλιλουσ, για τουσ οποίουσ ζχουν εκδοκεί προςωρινζσ διαταγζσ ι αποφάςεισ αςφαλιςτικϊν μζτρων, επί ςχετικϊν αιτιςεϊν τουσ, επιςθμαίνονται τα εξισ: Θ υπθρεςιακι μεταβολι (διακεςιμότθτα) των υπαλλιλων ΙΔΑΧ ΔΕ επιλκε αυτοδικαίωσ, δυνάμει τθσ διάταξθσ τθσ υποπαρ. Η.4 τθσ παρ. Η του ν. 4093/2012, ωσ αποτζλεςμα τθσ κατάργθςθσ τθσ κζςθσ που κατείχαν οι ωσ άνω υπάλλθλοι. Ρεραιτζρω, ο νόμοσ ορίηει ρθτά τισ εντεφκεν ςυνζπειεσ τθσ διακεςιμότθτασ. Το νομικό κακεςτϊσ τθσ διακεςιμότθτασ, θ οποία ζχει υπζρ αυτισ το τεκμιριο τθσ νομιμότθτασ και παράγει πλιρεισ ζννομεσ ςυνζπειεσ, δεν κίγεται, δεν αναςτζλλεται, οφτε, πολφ περιςςότερο, καταργείται με τθν προςωρινι διαταγι ι τθν απόφαςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, δεδομζνου ότι με αυτζσ ρυκμίηονται προςωρινά μόνο οι ιδιωτικοφ δικαίου όροι τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ. 6

7 Συνεπϊσ, οι υπάλλθλοι αυτοί εντάςςονται ςτθν παροφςα διαδικαςία τθσ κινθτικότθτασ. H μθ ςυμμετοχι των φορζων που δεςμεφονται από τισ ωσ άνω προςωρινζσ διαταγζσ ι αποφάςεισ αςφαλιςτικϊν μζτρων ςτθ διαδικαςία μετακίνθςθσ των υπαλλιλων κίγει ευκζωσ το δικαίωμα των υπαλλιλων ςτθν κινθτικότθτα, αφοφ θ παράλειψθ αυτι δεν παρατείνει το χρόνο τθσ διακεςιμότθτασ. Το κακεςτϊσ τθσ διακεςιμότθτασ αίρεται αυτοδικαίωσ με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ μετάταξθσ. Θ μθ εμφάνιςθ του υπαλλιλου ςτθν υπθρεςία ςτθν οποία μετατάχκθκε ζχει ωσ ςυνζπεια τθν απόλυςι του. Γ. Διαδικαςία Κατάρτιςθσ του Πίνακα Βακμολογίασ, Κατάταξθσ και Διάκεςθσ του Προςωπικοφ ςε Διακεςιμότθτα Θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του ενιαίου Ρίνακα Βακμολογίασ, Κατάταξθσ και Διάκεςθσ των υπαλλιλων που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ διενεργείται κατϋ αναλογία τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, από οικεία Κεντρικι Επιτροπι που ςυγκροτεί το ΑΣΕΡ. Το ΑΣΕΡ, μετά τθν παραλαβι από τουσ φορείσ προζλευςθσ ι/και από το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ των ψθφιακϊν πινάκων ςυνδρομισ κριτθρίων των υπαλλιλων που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα, προβαίνει ςτον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ των ςυμμετεχόντων, με τθν καταχϊριςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτουσ οικείουσ ψθφιακοφσ πίνακεσ, δθλαδι των κριτθρίων, των ιδιοτιτων κακϊσ και των προτιμιςεων κάκε υπαλλιλου. Θ μοριοδότθςθ των κριτθρίων επιλογισ αναλφεται ςτο Ραράρτθμα Δϋ. Θ Κεντρικι Επιτροπι κακϊσ και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΑΣΕΡ προβαίνουν: α) ςτθν κατάρτιςθ ενιαίου Ρίνακα Βακμολογίασ και Κατάταξθσ με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκεντρϊνει κάκε υπάλλθλοσ, λαμβανομζνων υπόψθ και των κριτθρίων ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ), με αναφορά ςτα κριτιρια και τισ ιδιότθτεσ που λιφκθκαν υπόψθ για κάκε καταταςςόμενο, τθσ βακμολογίασ που αντιςτοιχεί ςε κάκε κριτιριο κακϊσ και τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ και 7

8 β) ςτθν κατάρτιςθ πίνακα Διάκεςθσ των υπαλλιλων με βάςθ τον πίνακα βακμολογίασ και τθ ςειρά που οι υπάλλθλοι ζχουν ςτον πίνακα κατάταξθσ, ςε ςυνδυαςμό και με τθ διλωςθ προτίμθςισ τουσ, ςτον οποίο αναφζρεται ο φορζασ ςτον οποίο διατίκενται. Σε περίπτωςθ που μετά τθ κατάρτιςθ των ωσ άνω πινάκων δεν καλφπτεται το ςφνολο των κζςεων, οι κενζσ κζςεισ κα καλυφκοφν, με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτον οικείο Ρίνακα Θζςεων, από υπαλλιλουσ οι οποίοι δεν κατζλαβαν κζςεισ τθσ προτίμθςισ τουσ, επειδι ς αυτζσ διατίκενται υπάλλθλοι που προθγοφνται ςτον Ρίνακα Κατάταξθσ. Υπάλλθλοι που δεν καταλαμβάνουν τθ κζςθ τθσ προτίμθςισ τουσ, επειδι ς αυτι διατίκενται υπάλλθλοι που ςυγκεντρϊνουν μεγαλφτερο αρικμό μορίων, κα διατεκοφν ςε κενζσ κζςεισ, με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτον οικείο Ρίνακα Θζςεων, ανάλογα με τα μόρια που ςυγκεντρϊνουν. Για τουσ μθ δθλοφμενουσ κωδικοφσ κζςεων, τα κριτιρια τθσ «ομοεδρικότθτασ» και τθσ «ςυνυπαγωγισ» δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν κατάταξθ των υπαλλιλων. Οι ανωτζρω πίνακεσ αποτελοφν τουσ προςωρινοφσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ, οι οποίοι καταρτίηονται από τθν Κεντρικι Επιτροπι του ΑΣΕΡ που ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Οι πίνακεσ καταχωρίηονται ςτο διαδίκτυο ςτον θλεκτρονικό τόπο του Α..Ε.Π. ( Παράλλθλα το Α..Ε.Π. αποςτζλλει ςτον τφπο για δθμοςίευςθ ανακοίνωςθ με τθν οποία γνωςτοποιείται θ ςχετικι καταχϊριςθ. Δ. Τποβολι Ενςτάςεων - Προκεςμίεσ Κατά των ανωτζρω πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ενςτάςεωσ, ατελϊσ, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ κατά τα ανωτζρω καταχϊριςισ τουσ ςτο δικτυακό τόπο του Α..Ε.Π. ( Επιπλζον, θ προκεςμία αυτι ορίηεται και αναφζρεται ρθτϊσ τόςο ςτθν οικεία καταχϊριςθ ςτο δικτυακό τόπο του Α..Ε.Π. όςο και ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτον τφπο. Με τθν ζνςταςθ μπορεί να προβλθκοφν μόνο νομικζσ 8

9 αιτιάςεισ ςχετικζσ με τθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων. Θ άςκθςθ τθσ ενςτάςεωσ γίνεται με κατάκεςι τθσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ με γραπτι εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια αρχι ι ΚΕΡ, απευκείασ ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. (ςτθ διεφκυνςθ: Ρουλίου 6, Αμπελόκθποι, Ακινα ι Κτίριο «ΗΕDA», Λεωφ. Γεωργικισ Σχολισ 65, Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ) είτε μζςω τθλεομοιοτυπίασ ςτα ΦΑΞ και με τθν ζνδειξθ «Ζνςταςθ για τουσ ΡΟΣΩΙΝΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ του ΑΣΕΡ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ 1/2013». Οι οικείεσ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ οφείλουν να αποςτείλουν ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. άμεςα και το αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ, φωτοαντίγραφα των δικαιολογθτικϊν των υπαλλιλων που ζχουν υποβάλει ζνςταςθ κατά των πινάκων κατάταξθσ. Το ΑΣΕΡ αφοφ ολοκλθρϊςει, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων, τθν εξζταςθ των ενςτάςεων που τυχόν υποβλικθκαν, επιφζρει τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ και προβαίνει ςτθν κατάρτιςθ και ζκδοςθ του οριςτικοφ ΡΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ. Ο εν λόγω Ρίνακασ καταχωρίηεται ςτο διαδίκτυο ςτον θλεκτρονικό τόπο του Α..Ε.Π. ( Κινθτικότθτα) και αποςτζλλεται ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ε. Μετάταξθ Για τθ μετάταξθ των υπαλλιλων εκδίδεται απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά τθ γνωμοδότθςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η.1 (περ. 4) τθσ παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012. Με τθν ανωτζρω απόφαςθ του Υπουργοφ για τθ μετάταξθ, κακορίηεται και θ θμερομθνία εμφάνιςθσ του υπαλλιλου ςτο φορζα υποδοχισ. Αν ο υπάλλθλοσ δεν εμφανιςκεί με υπαιτιότθτά του ςτο φορζα υποδοχισ κατά τθν θμερομθνία που 9

10 ορίςκθκε, εκδίδεται πράξθ απόλυςθσ του υπαλλιλου από το όργανο διοίκθςθσ του φορζα υποδοχισ, τα δε ςχετικά ςτοιχεία διαβιβάηονται αμζςωσ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ / Ρροςωπικοφ του φορζα υποδοχισ ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, θ ςχετικι πράξθ μετάταξθσ ανακαλείται και μετατάςςεται ςτθ κζςθ ο αμζςωσ επόμενοσ αδιάκετοσ υπάλλθλοσ του Ρίνακα Βακμολογίασ, Κατάταξθσ και Διάκεςθσ. Σ. Θ παροφςα Εγκφκλιοσ αποςτζλλεται ςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ των Υπουργείων, των Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν, των Ανεξαρτιτων Αρχϊν, των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ κακϊσ και ςτθ Δ/νςθ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΟΤΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και καταχωρείται ςτον θλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ( και του Α.Σ.Ε.Ρ.: Σα Παραρτιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ και Σϋ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Εγκυκλίου. Παράρτθμα Αϋ: Ρίνακασ Κατανομισ Θζςεων ςτουσ Φορείσ Υποδοχισ Παράρτθμα Βϋ: Ρίνακασ Φορζων Ρροζλευςθσ Παράρτθμα Γϋ: Ρίνακεσ Διμων και Υπουργείων Παράρτθμα Δϋ: Κριτιρια Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δικαιολογθτικά/ Ριςτοποιθτικά Απόδειξθσ Παράρτθμα Εϋ: Τίτλοι Γλωςςομάκειασ - Τρόποσ Απόδειξθσ Παράρτθμα Σ ϋ: Ζντυπο Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ΜΔ.ΔΕ.1 Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Γραμματείασ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΝΙΣΑΚΗ 10

11 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο): ΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΤΤΙΚΘΣ 3. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ 6. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΘΣ 7. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 8. ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 9. ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΟΡΟΙΑΣ 10. ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΑΤΟΥ 11. ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ 12. ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΝΙΟΥ 13. ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 14. ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 15. ΔΘΜΟΣ ΑΤΑΙΩΝ 16. ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΙΑΣ 17. ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 18. ΔΘΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 19. ΔΘΜΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 20. ΔΘΜΟΣ ΘΛΙΔΑΣ 21. ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΘΤΘΣ 22. ΔΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 23. ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 24. ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 25. ΔΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΙΑΣ 26. ΔΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 27. ΔΘΜΟΣ ΚΑΤΕΙΝΘΣ 28. ΔΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 29. ΔΘΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 30. ΔΘΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 31. ΔΘΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 32. ΔΘΜΟΣ ΛΑΙΣΑΙΩΝ 33. ΔΘΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 34. ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΡΟΛΘΣ-ΣΥΚΕΩΝ 35. ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 36. ΔΘΜΟΣ ΞΑΝΘΘΣ 37. ΔΘΜΟΣ ΡΑΤΕΩΝ 38. ΔΘΜΟΣ ΡΕΙΑΙΩΣ 11

12 39. ΔΘΜΟΣ ΕΘΥΜΝΘΣ 40. ΔΘΜΟΣ ΟΔΟΥ 41. ΔΘΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ 42. ΔΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 43. ΔΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 44. ΔΘΜΟΣ ΧΙΟΥ 45. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 46. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 47. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (ΟΤΕΚ) 48. ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 49. ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50. ΡΑΝΤΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ 51. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΘΣ 52. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 53. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 54. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 56. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 57. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 58. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ 59. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 60. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 61. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 62. ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 63. ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 64. ΤΕΙ ΛΑΙΣΑΣ 65. ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 66. ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΑΕΟΡΟΙΑΣ (Υ.Ρ.Α.) 67. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ 68. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 69. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 70. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 71. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ 72. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ 73. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 74. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 12

13 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1.Πλα τα Υπουργεία, Γενικζσ ι Ειδικζσ Γραμματείεσ -Γραφεία Υπουργϊν -Γραφεία κ.κ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων -Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ -Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.δ.δ -Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.ι.δ. (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτα νομικά πρόςωπα τθσ εποπτείασ τουσ) 2.Πλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ -Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων -Δ/νςεισ Διοικθτικοφ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτουσ ΟΤΑ Αϋ και Β βακμοφ τθσ εποπτείασ τουσ κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν) 3. Πλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ Δ/νςεισ Διοικθτικοφ 4. Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ 5. Ελεγκτικό Συνζδριο 6. Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 7. Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 8. Γραμματεία Δευτεροβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 9. ΑΔΕΔΥ Φιλελλινων & Ψφλλα 2, Ακινα 10. ΡΟΕ ΟΤΑ Καρόλου 24, Ακινα 11. ΚΕΔΕ 12. ΕΝΡΕ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματζα 4. Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων 5. Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων 6. Δ/νςθ Διοικθτικοφ 7. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ Στοιχείων (Αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ για τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου ( ςτθ διαδρομι Υπθρεςιακζσ Ανακοινϊςεισ- Εγκφκλιοι). 13

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22.12.2015 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ.

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. «Κακοριςμόσ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ των πινάκων κατάταξθσ του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ του άρκρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/5.5.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ ηθτά να μάκει εάν μπορεί να κεωρεί γνωματεφςεισ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ιατρϊν οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο και ζχουν υποκατάςτθμα ςτο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόσπαση >>

ΘΕΜΑ : <<Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόσπαση >> Αθήνα 4 / 10 / 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/ 279 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΡΟΥ ΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑ ΥΘΜΙΣΘΣ & ΘΛΕΚΤ ΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕ ΝΘΣΘΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητασ ν.4172/2013»

ΑΓΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΡΟΥ ΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑ ΥΘΜΙΣΘΣ & ΘΛΕΚΤ ΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕ ΝΘΣΘΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητασ ν.4172/2013» ΑΝΑ ΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΓΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΥΡΟΥ ΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑ ΥΘΜΙΣΘΣ & ΘΛΕΚΤ ΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕ ΝΘΣΘΣ Ακινα, 16 Αυγοφςτου 2013 Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα για Διευκυντζσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νζο κεςμικό πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα- Διακεςιμότθτα και αργία - κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ»

ΘΕΜΑ: «Νζο κεςμικό πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα- Διακεςιμότθτα και αργία - κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ» ΑΔΑ: Β4ΣΩΧ-ΗΤΔ Ακινα, 12 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Σαχ. Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ 1. Ειςερχόμαςτε ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ χρζουσ (www.keyd.gov.gr), επιλζγουμε ςτθν κορυφι τθσ αρχικισ ςελίδασ τθν υπερςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα, Παραςκευι 16 Ιουνίου 2017 και ϊρα 09:30, ςυνεδρίαςε ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτα γραφεία του ΕΠΒΕ θ Επιτροπή Επιλογήσ Ωφελοφμενων των Πράξεων

ιμερα, Παραςκευι 16 Ιουνίου 2017 και ϊρα 09:30, ςυνεδρίαςε ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτα γραφεία του ΕΠΒΕ θ Επιτροπή Επιλογήσ Ωφελοφμενων των Πράξεων ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «Γπάζειρ καηάπηιζηρ, πιζηοποίηζηρ και ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξηρ για άνεπγοςρ νέοςρ 18-24 εηών ζηον ηομέα ηων ΣΠΔ» ιμερα, Παραςκευι 16 Ιουνίου 2017 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίασ Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τθλ. 22894304 θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Λευκωςία, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/ υγγροφ 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285120, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www. firstreception.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016 Θζμα: «Ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ)

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ) ΑΔΑ : ΑΔΑ: 45ΒΖ9-10Κ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα