ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού προϋπολογισμού.: ,01 με ΦΠΑ CPV: Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης ,04 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου και των Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2015 και 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κάθε φορέα. Αναλυτικότερα η προμήθεια αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες και θα βαρύνει αντίστοιχα τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού: Α/Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Κ.Α. Προϋπ/σμου & προϋπολογισμού οικ. έτους προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 προϋπολογισμού οικ. έτους προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ , , , , , , , ,57 5 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ προϋπολογισμού οικ. έτους , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ , ,11 προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ , ,01

2 Η προμήθεια του θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.Π1/358/ (ΦΕΚ Β 92) «Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/ τεύχος Α). 9. Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/ τεύχος Α και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τεύχος Α ). 10. Την αρ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμηθειών καυσίμων. 11. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α). 12. Της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α). 13. Τις διατάξεις των άρθρων 134 έως 138 και του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 14. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 15. Την με αριθμ. Πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα χημικής σύνθεσης, όπως π.χ. τα απορρυπαντικά κ.λ.π., θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ιδιότητες: 1. Θα φέρουν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κοινοτικός και Εθνικός νόμος, σήμανση επικινδυνότητας, προφυλάξεις, τρόπο προστασίας, αριθμό καταχώρησης Γ.Χ.Κ (ή Ε.Ο.Φ, για όσα από αυτά προβλέπεται) οδηγίες χρήσης, ιδιότητες κ.λ.π. 2. Τα απορρυπαντικά δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες βλαπτικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά το μέτρο του δυνατού, το δε ΡΗ τους θα είναι το χαμηλότερο επιτρεπτό για την σωστή δράση τους. 3. Το σαπούνι καθαρισμού χεριών θα είναι παχύρευστο, αρωματικό και με ουδέτερο PH. 4. Δεν θα χρειάζονται μέτρα προστασίας για τη χρήση τους από το προσωπικό, πλην των απόλυτα αναγκαίων και λογικά επιβεβλημένων. 5. Τα είδη χάρτου θα είναι πρωτογενή Α! ποιότητας, υψηλής λευκότητας, πυκνότητας και συνεκτικότητας. 6. Όλα τα υλικά γενικώς θα είναι αναγνωρισμένης ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας.

3 IΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΣΧΟΛΙΚ Η ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ Α'ΘΜΙΑ Σ ΣΧΟΛΙΚ Η ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ Β'ΘΜΙΑ Σ ΔΗ.ΒΡΕ.Σ ΤΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΠΑ ΚΑΠΠΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ) ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΚΙΛΟ 260 2,00 520,00 ΤΕΜ ,00 243,00 ΤΕΜ ,00 793, ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΑΦΑΙΡ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300ML) ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100gr ΓΑΝΤΙΑ LATEX, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LATEX ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡ. ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓ. (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΤΕΜ. 12 0,76 9,12 ΤΕΜ ,00 430,00 ΤΕΜ. 3 3,00 9,00 ΤΕΜ ,70 164,50 ΚΟΥΤΙ , ,00 ΤΕΜ 5 1,60 8,00 ΛΙΤΡΟ ,80 459,00

4 11 ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ ή ΚΑΦΕ, ΟΧΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 30εκ.Χ35εκ. ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΜ ,30 231, ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΣΑ, ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΕΣΣΑ, ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΕΣΣΑ, ΜΟΝΟ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΑΣΟ ΚΟΝΤΑΡΟΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΙΦΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΡΟΛΟ 50Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ 45ΕΚ. ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ ,80 748,80 ΤΕΜ ,20 704,00 ΤΕΜ ,40 220,00 ΤΕΜ ,90 38,70 ΤΕΜ ,90 298,90 ΤΕΜ ,00 169,00 ΤΕΜ ,40 68,00 ΤΕΜ ,60 161,20 ΤΕΜ ,10 52,50 ΤΕΜ 3 10,00 30,00 ΤΕΜ 20 6,00 120,00

5 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ) ΜΕΜΒΡΑΝΗ 250Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 80 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 350ml) ΚΙΛΟ 10 13,55 135,50 ΤΕΜ 24 4,80 115,20 ΠΑΚ ,80 108,00 ΤΕΜ , ,00 28 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ, ΔΙΑΣΤ. 40x40 ΤΕΜ ,60 259, ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ) ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΙΝΟΧ 750ML ΤΕΜ ,80 131,40 ΤΕΜ 3 16,00 48,00 31 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΝΕΡΟΥ, 250ml, ΔΙΑΦΑΝΟ ΡΡ, ΜΑΛΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ 30 1,20 36, ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 50ml ΣΦΗΝΑΚΙ, ΔΙΑΦΑΝΟ PS, ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 500 0,08 40,00 ΤΕΜ , ,50 ΡΟΛΟ ,50 565,00

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 20 ΚΙΛΩΝ) ΣΚΟΥΠΑ ΒΙΔΩΤΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ Νο3, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΕΞ ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΥΦΤΑ 40 ΓΡ. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΣΦΟΓΓΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, 300gr, 55% ΒΑΜΒΑΚΙ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 450gr (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΝΟΥΔΙ ΚΙΛΟ , ,00 ΤΕΜ ,90 263,70 ΚΙΛΟ , ,50 ΤΕΜ ,40 368,20 ΤΕΜ ,40 763,00 ΤΕΜ ,80 38,40 ΤΕΜ ,80 90,00 ΤΕΜ ,30 364,80 ΤΕΜ ,50 340,00 ΤΕΜ ,00 602,00 ΤΕΜ ,50 619,50

7 46 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ , , ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΡΑΝΙΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ εως 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ εως 5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ W.C. 750ΓΡ. Παπάκι ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ 500ΓΡ., ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ εως 24ΚΙΛΩΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΛΕΚΤΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΛΑΣΤΙΧΑ- ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ-ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΛΟ 40 2,85 114,00 ΤΕΜ , ,00 ΛΙΤΡΟ , ,50 ΤΕΜ , ,00 ΛΙΤΡΟ 10 7,00 70,00 ΤΕΜ , ,30 ΤΕΜ ,80 216,00 ΤΕΜ 100 2,15 215,00 ΤΕΜ , ,30 ΛΙΤΡΟ 408 1,75 714,00

8 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450ml ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΕΣ WC, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ κλπ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 190ΓΡΑΜ. (ΓΚΑΖΑΚΙ) ΤΕΜ , ,00 ΛΙΤΡΟ ,04 257,92 ΤΕΜ ,90 774,30 ΛΙΤΡΟ ,60 688,00 ΛΙΤΡΟ 15 2,33 35,00 ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ ,40 369,60 ΤΕΜ ,70 187,00 ΤΕΜ 30 1,00 30,00 ΤΕΜ 100 1,20 120,00 67 ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 450gr ΤΕΜ 8 7,00 56, ΦΤΕΡΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 1kg ΤΕΜ ,00 12,00 ΤΕΜ , ,00

9 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 180ΓΡ/ΡΟΛΟ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 90ΓΡ/ΡΟΛΟ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 450gr/ΡΟΛΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤ. 24Χ24 (ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 750 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 450gr/ΡΟΛΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ- ΖΑΚ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΛΛΩΝ) ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚ 100 4,00 400,00 ΠΑΚ , ,00 ΠΑΚ , ,20 ΠΑΚ ,00 200,00 ΠΑΚ ,80 462,00 ΠΑΚ , ,30 ΚΙΒ , ,00 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ,04 ΦΠΑ 23% ,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,01

10 Για όσα από τα παραπάνω είδη δεν προσφέρονται στις συσκευασίες που ζητούνται από τους παραπάνω πίνακες, υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν σε διαφορετικές συσκευασίες, αρκεί η συνολική προσφερόμενη ποσότητα να αντιστοιχεί σε λίτρα, κιλά ή τεμάχια με την αντίστοιχη συνολική ποσότητα που προκύπτει για τα είδη αυτά με βάση τους ανωτέρω πίνακες. Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Βέροια 8/01/2015 Βέροια 8/01/2015 Η υπάλληλος Προμηθειών Βέροια 8/01/2015 Η Προϊσταμένη Προμηθειών Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Αναστασία Μιζαντζίδου Γκαραβέλη Ελένη Δαούλας Πέτρος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο σύμβασης Αντικείμενο σύμβασης της παρούσας είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που προμηθεύεται ο Δήμος Βέροιας και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα, για τη λειτουργία των δομών τους. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού ( ,01 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και 2016 των ανωτέρω φορέων ξεχωριστά και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους τους. Άρθρο 2 - Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις εξής διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 16. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 17. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 18. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.Π1/358/ (ΦΕΚ Β 92) «Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)». 19. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 21. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/ τεύχος Α). 22. Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/ τεύχος Α και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τεύχος Α ). 23. Την αρ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμηθειών καυσίμων. 24. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α). 25. Της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α). 26. Τις διατάξεις των άρθρων 134 έως 138 και του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 27. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 28. Την με αριθμ. Πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

12 Άρθρο 3 - Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός- τεχνική περιγραφή. 3. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. Άρθρο 4 - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 5 - Χρόνος τρόπος - τόπος παράδοσης Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των νομικών προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Νομικό Πρόσωπο με την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών. Οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, όχι όμως συχνότερα από μία φορά το δεκαπενθήμερο. Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Άρθρο 6 - Παραλαβή των ειδών Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ του κάθε φορέα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προσφερόμενα είδη δεν θα ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή θα παρουσιάζει αποκλίσεις (βάρος), δε θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που αρνηθεί να αντικαταστήσει το ακατάλληλο υλικό άμεσα, θα κηρύσσεται έκπτωτος. Τα Νομικά Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε κάθε είδους έλεγχο, εργαστηριακό κ.λ.π. που θα κρίνουν σκόπιμο, προκειμένου να διαπιστώσουν και εξασφαλίσουν την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η δαπάνη των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή. Άρθρο 7 - Συμβάσεις Κάθε μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με έκαστο Νομικό Πρόσωπο, για τα είδη και τις ποσότητες που προορίζονται γι αυτό. Οι επιμέρους συμβάσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής τους και για διάστημα δώδεκα μηνών Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για διάστημα έως τριών μηνών, εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών νομικών προσώπων. Σε περίπτωση που το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί προ της ημερολογιακής λήξης, αυτή παύει να ισχύει. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας κάποιου ή κάποιων νομικών προσώπων.

13 Άρθρο 8 - Εγγυήσεις Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., δηλ ,05. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Βέροιας. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του Νομικού Προσώπου με το οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Άρθρο 9 - Τρόπος πληρωμής Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων και την τμηματική παραλαβή τους, βάσει τιμολογίου με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Άρθρο 10 - Κρατήσεις Στη συμβατική αξία των προς προμήθεια ειδών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται όλες οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής: παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% και υπέρ ΤΠΔΥ 0,5%, κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.. Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%.). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους αναθέτοντες φορείς. Άρθρο 11 - Έκπτωση του αναδόχου Επίλυση διαφορών Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν α)κατά την εκτέλεση της σύμβασης, β)σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής και την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και γ)την επιβολή οποιασδήποτε ποινικής ρήτρας ή προστίμου που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της συμβάσεως κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών φορέων και με εισήγηση της επιτροπής παραλαβής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στα υπ αριθμ. 29 (Χρόνος παραλαβής υλικών), 33 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση), 34 (Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση), 35 (Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) και 40 (επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης) άρθρα της υπ αριθμ /93 Υπουργικής Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Βέροια 08/01/2015 Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Γκαραβέλη Ελένη Δαούλας Πέτρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα