ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/2015 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρόκειται να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στον παρακάτω κωδικό αριθμό του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.: CPV προϊόντα καθαρισμού Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης εκτιμάται στο ποσό των ,10 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%). Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Οργανισμού και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού 2015 με το ποσό των 1.000,00, ενώ θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, τον Ν. 4281/2014 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο 37 καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η αρμόδια υπάλληλος Η Δ/ντρια ΟΠΑΚΜΔΠ Σταυρούλα Μαγκούτα Σοφία Λεπίτκου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» A. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/ Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα). 2. Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισμένες. 3. Τα είδη χαρτού να είναι πρωτογενή, όχι ανακυκλωμένα Α ποιότητας υψηλής λευκότητας πυκνότητας και συνεκτικότητας να είναι απαλή και απορροφητικά. 4. Τα απορρυπαντικά να είναι ελεγχόμενου αφρισμού και να έχουν επαρκή καθαριστική και πλυντική δράση. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή των επιφανειών που εφαρμόζονται. Τα συστατικά που περιέχουν να μην είναι επιβλαβή για την υγεία. Να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά τα μέτρο του δυνατού, τα δε ΡΗ τους θα είναι τα χαμηλότερα επιτρεπτό για τη σωστή δράση τους. 5. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό. 6. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό. 7. Τα προϊόντα να έχουν αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 8. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ. 1. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε. 2. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. 3. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δόκιμη χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας, θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των χώρων του Νομικού Προσώπου. 4. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας.

4 Τα Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων και ποτηριών Χρήση και σύσταση: Μη ιονικά τασιενεργά από 1 έως 5 %, φωσφορικά από 1 έως 5%, EDTA από 15 έως 30%, φράσεις κινδύνου R22, R36, R35, ταξινόμηση C διαβρωτικό, υδροξείδιο του καλίου από 5 έως 15%. Χημικές και φυσικές ιδιότητες: Υγρό, υποκίτρινο, ευδιάλυτο στο νερό (20 ο C), ΡΗ 13,5+_0,50, πυκνότητα 20 ο C: 1,15gr/cm3, με χαρακτηριστική οσμή. 2. Στεγνωτικό-γυαλιστικό απολυμαντικό υγρό πιάτων και ποτηριών για το επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων για μαλακά νερά βοηθητικό ξεπλύματος και στεγνώματος σκευών στο πλυντήριο. Χρήση και σύσταση: Μη ιονίστηκα τασιενεργά από 5 έως 15% (αιθιοξυλιωμένη / προποξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη, κουμενιοσουλφιονικό νάτριο), ισοπροπυλική αλκοόλη από 5 έως 15% βουτοξυαιθανόλη από 1 έως 5%. Χημικές και φυσικές ιδιότητες: Υγρό, μπλε, ευδιάλυτο στο νερό (20 ο C), ΡΗ 13,5+_0,50, πυκνότητα 20 ο C: 1,05gr/cm3, με χαρακτηριστική οσμή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ α/ α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Ακουαφόρτε 500 γραμ Αλάτι πλυντηρίου πιάτων συσκ 2 κιλών Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας με μικροΐνες Αντιμουχλικό σπρέυ καθαρισμού συσκ. 500 ml Απολυμαντικό επιφανειών σπρέυ συσκ 750ml (ταμπλέτα ) συσκ 30 τεμ Υγρό για επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Ειδικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες σε συσκευασία 2 κιλών Σφουγγαρίστρα με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. Αντιμουχλικό υγρό σε σπρέι. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και την απομάκρυνση της μούχλας και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Απολυμαντικό σε μορφή σπρέι με αντισηπτικές ιδιότητες με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών σε ταμπλέτα. Να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες να μην αφρίζει και να διαλύεται αμέσως.

5 (υγρό) συσκ 4 lit (σκόνη) συσκ 3 κιλών Απορρυπαντικό πλυντ. ρούχων συσκ 150 μεζ Αποσκ/κο πλυντ ρούχων 1000γρ Αποφρακτικό σωλήνων σε φακελάκι (σκόνη) Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων και ποτηριών. Να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες να μην αφρίζει και να διαλύεται αμέσως. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών σε σκόνη. Να διαλύει εύκολα τα λίπη, να απομακρύνει δυσοσμίες να μην αφρίζει και να διαλύεται αμέσως. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο με καθαριστικούς παράγοντες σε συσκευασία 150 μεζ. Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων για την προστασία του από τα άλατα σε συσκευασία 1000γρ. Αποφρακτικά σωληνώσεων νιπτήρων σε σκόνη για να ξεβουλώνει τους νιπτήρες και να καθαρίζει, σε συσκευασία φακελάκι. 12 Αφρόλουτρο 750 ml Υποαλλεργικό αφρόλουτρο με ουδέτερο PH. Πολυπετσέτα απορροφητική τύπου wettex για 13 Σπογγοπετσέτα Νο 3 Medium καθαρισμό επιφανειών Νο 3 Πολυπετσέτα απορροφητική τύπου wettex για 14 Σπογγοπετσέτα Νο 5 maxi καθαρισμό επιφανειών Νο 5 15 Βουρτσάκι κουζίνας Πλαστικό ανθεκτικό στην χρήση. 16 Γάντια οικιακής χρήσης Γάντια οικιακής χρήσης διάφορα μεγέθη Γάντια από φυσικό λάτεξ Γάντια μίας χρήσης για την προστασία από 17 ελαφρώς πουδραρισμένα (100 χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς σε τεμαχίων) συσκευασία 100 τμχ/κουτί Γυαλιστικό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων κατάλληλο για σκληρά και μαλακά νερά να Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων βοηθάει τα σκεύη να στεγνώνουν στο πλυντήριο ml και να παραμένουν χωρίς ασπρίσματα και θαμπάδες. Οικείο στο περιβάλλον σε συσκευασία 4000ml 19 Δοχείο απορ 7lit Δοχείο απορριμμάτων πλαστικό ανθεκτικό 7 lit 20 Δοχείο απορ 25lit Δοχείο απορριμμάτων πλαστικό ανθεκτικό 2 lit 21 Δοχείο απορ 50lit Δοχείο απορριμμάτων πλαστικό ανθεκτικό 5 lit Υγρό καθαρισμού χαμηλού αφρισμού για τον καθαρισμό χαλιών, μοκετών να αναζωογονεί τα 22 Καθαριστικό χαλιών 950 ml χαλιά και να μην επηρεάζει τα χρώματα σε συσκευασία 950 ml Υγρό καθαρισμού φούρνου από υπολύματα και 23 Καθαριστικό φούρνου 300 ml σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. σε συσκευασία 300 ml Υγρό καθαρισμού τουαλέτας τύπου παπί να 24 Καθαριστικό WC 0,750 lt καθαρίζει και να αρωματίζει την τουαλέτα σε συσκευασία 0,750 lt 25 Κάλυκας σφουγγαρίστρας Αντάπτορες για κοντάρια με ελληνικό πάσο Κατσαριδοκτόνο σε σπρέι να προορίζεται για κλειστούς χώρους, να διατίθεται σε εύχριστη και ασφαλή συσκευασία, να πληροί τις οδηγίες και 26 Κατσαριδικτόνο 300 ml τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζεται και να περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης. Σε συσκευασία 300ml. Κεφαλή σφουγγαρίστρας Ανθεκτική κεφαλή σφουγγαρίστρας για 27 επαγγελματικής χρήσης επαγγελματική χρήση 28 Κοντάρι μεταλλικό 1,25 cm Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας. Κοντάρι σφουγγαρίστρας 29 επαγγελματικό αλουμινίου με Κοντάρι σφουγγαρίστρας βιδωτό. σπείρωμα 1,25 cm

6 Kρέμα καθαρισμού γεν. χρήσης 30 συσκ 500ml 31 Kρέμα καθαρισμού inox συσκ 500ml 32 Κουβάς με ροδάκια 15 lt Κουβάς σφουγγαρίσματος επ/κος μονός Μαλακτικό πλυντ. ρούχων συσκ 4 λίτρων 35 Μανταλάκια Ξύλινα 24 τεμ Κρέμα καθαρισμού γενικής χρήσης, με ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Κρέμα καθαρισμού με ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα για inox επιφάνειες. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Κουβάς πλαστικός με ροδάκια χωρητικότητας περίπου 15 lt Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός πλαστικός Συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και να αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί σε συσκευασία 4 λίτρων. Μανταλάκια ξύλινα ανθεκτικά με μεγάλο άνοιγμα για να διευκολύνουν στο άπλωμα των ρούχων. 36 Ξαραχνιάστρα αντ/κο Ξαραχνιάστρα αντ/κο πλαστική Βορτσάκι τουαλέτας πιγκάλ με θήκη που 37 Πιγκάλ wc κλειστό κλείνει, για τον καθαρισμό της τουαλέτας από πλαστικό ανθεκτικό υλικό. Πανάκια για το καθαρισμό και στέγνωμα 38 Ποτηρόπανα ποτηριών και πιάτων με αντοχή. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. 39 Πρέσσα πλαστική Πλαστική πρέσσα για σετ σφουγγαρίσματος Σακκούλες κουζίνας διάφορα μεγέθη συσκ 50 τεμ Σακκούλες σκουπιδιών με κορδόνι διαστ 0,75χ0,52 συσκ 10 τεμ 42 Σάκκοι κορδόνι γίγας 70χ Σάκκοι σκουπιδιών διαστ 1χ0,80 πακέτο 10 τεμαχίων Σάκκοι σκουπιδιών διαστ 52Χ75 πακέτο 10 τεμαχίων 45 Σάκκοι ΜΙΝΙ 48χ55 20τεμ 46 Σακκούλες σκουπιδιών mini συσκ 20 τεμ 47 Σάκκοι μαύροι χύμα 48 Σκόνη καθαρισμού γενικής χρήσεως 500 γρ Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, διάφορα μεγέθη. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές με κορδόνι από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, διαστάσεων 0,75Χ0,52 σε συσκευασίες των 10 τεμ. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές με κορδόνι από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, διαστάσεων 0,75Χ0,95. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, διαστάσεων 1,00Χ0,80 σε συσκευασίες των 10 τεμ. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, διαστάσεων 0,52Χ0,75 σε συσκευασίες των 10 τεμ. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, mini, διαστάσεων 0,48Χ0,55 σε συσκευασίες των 20 τεμ. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, mini, σε συσκευασίες των 20 τεμ. Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υλικό υψηλής αντοχής, μαύρες. Καθαριστική σκόνη για διάφορες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε.

7 Σκούπες νάιλον με πυκνή και πολύ ανθεκτική 49 Σκούπες νάιλον Ν 101 βούρτσα. Σκούπες χόρτου με πυκνή και πολύ ανθεκτική 50 Σκούπες χόρτου με κοντάρι βούρτσα. 51 Σκούπας κοντάρι 1,25 cm Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρα βιδωτό. 52 Στίφτης κουβά Στίφτης κουβά πλαστικός 53 Σύρμα φωλιά Σύρμα μεταλλικός σπόγγος 54 Συρμάτινα σφουγγαράκια Σύρμα κατάλληλο για καθάρισμα ταψιών Σφουγγάρι υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων 55 Σφουγγαράκια κουζίνας μεγάλα επιφανειών και την άλλη πλευρά με ενισχυμένη φίμπρα μεγάλης αντοχής για τρίψιμο σκληρών επιφανειών Σφουγγαρίστρα τύπου wetex με αντοχή στα Σφουγγαρίστρα τύπου βέτεξ 56 αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει super γίγας καρώ χνούδι κατά τη χρήση της Σφουγγαρίστρα τύπου βέτεξ επαγγελματική Σφουγγαρίστρα κρόσια λευκη 400γρ Τραπ/λο λευκό χαρτ. 1ΜΧ1Μ 200/ΤΕΜ το πακέτο Υγρό αντισηπτικό χεριών ml Υγρό αντισηπτικό χεριών αντλία ml Υγρό απολυμαντικό επιφανειών συσκ 1000ml Υγρό γενικού καθαρισμού συσκ 4l Υγρό καθαρισμού λιπών συσκ 750ml Υγρό για άλατα αντλία συσκ 750 ml 66 Υγρό για πιάτα συσκ 4000 ml 67 Υγρό για τζάμια 4000 ml 68 Υγρό κρεμοσάπουνο 4000 ml Σφουγγαρίστρα τύπου wetex επαγγελματική με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. Σφουγγαρίστρα με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της. Τραπεζομάντιλα χάρτινα με πλαστική επένδυση διαστάσεων 1ΜΧ1Μ σε συσκευασία 200 τεμαχίων το πακέτο Αντισηπτικό υγρό χεριών σε συσκευασία 4000ml με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ Αντισηπτικό υγρό χεριών με αντλία με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ Απολυμαντικό σε μορφή υγρού με αντισηπτικές ιδιότητες με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Υγρό γενικού καθαρισμού για διάφορες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό για καθαρισμό λιπών. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό καθαρισμού αλάτων για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικό πορώδη υλικό, να διαλύει αμέσως τα άλατα, το πουρί και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής, βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια κλπ σε συσκευασία 750 ml. Υγρό για πιάτα και ποτήρια. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό για τζάμια καθρέπτες και άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ισορροπημένο ph σε συσκευασία 4000 ml.

8 69 Φαράσι τετράγωνο με κοντάρι 70 Φίλτρο αποροφητήρα 71 Χαρτιά υγείας 150/γρ 8/τεμ 72 Χαρτί κουζίνας 800γρ Α Ποιότητα 73 Χαρτομάντιλα διπλά 100ΤΕΜ 74 Χαρτοπετσέτες 28χ30 70 Φ 75 Χειροπετσέτες χάρτινες 200Φ 76 Χλωρίνη Ultra 4000 ml Φαράσι ορθοσταστικό πλαστικό για εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων με κοντάρι. Φίλτρο αποροφητήρα διαστάσεων 114X47cm με ένδειξη υπερχρήσης Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο, λευκασμένος χημικός πολτός υδατοδιαλυτό. Χαρτί ρολό κουζίνας λευκό με διάτρηση χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα, που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Συσκευασία 800 gr Χαρτομάντιλα λευκά διπλά με μεγάλη απορροφητικότητα, ανθεκτικό στη χρήση. Χαρτοπετσέτες λευκές με μεγάλη απορροφητικότητα, που δεν αφήνουν χνούδι και ανθεκτικές στη χρήση. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Χειροπετσέτες ζικ-ζακ 200 φύλλων λευκές επαγγελματικού τύπου. Μαλακές και απορροφητικές από καθαρή χαρτόμαζα. Διάλυμα, καθαριστικό/απολυμαντικό επιφανειών κατάλληλο για απολύμανση και λεύκανση σε συμπυκνωμένη παχύρρευστη μορφή με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ε.Ε. Η αρμόδια υπάλληλος Η Δ/ντρια ΟΠΑΚΜΔΠ Σταυρούλα Μαγκούτα Σοφία Λεπίτκου

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 1 /2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/ α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Α ,10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύνολο ποσότητας Τιμή Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 1 Ακουαφόρτε 500 γραμ. ΤΕΜ 25 0,50 12,50 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων συσκ ,00 2 ΤΕΜ 2,00 κιλών 3 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 30 45,00 ΤΕΜ 1,50 με μικροΐνες Αντιμουχλικό σπρέυ καθαρισμού 8 20,00 4 ΤΕΜ 2,50 συσκ. 500 ml Απολυμαντικό επιφανειών σπρέυ ,00 5 ΤΕΜ 2,30 συσκ 750ml ,80 6 ΤΕΜ 5,40 (ταμπλέτα ) συσκ 30 τεμ ,50 7 ΤΕΜ 4,50 (υγρό) συσκ 4 lit 5 25,00 8 ΤΕΜ 5,00 (σκόνη) συσκ 3 κιλών Απορρυπαντικό πλυντ. ρούχων ,00 9 ΤΕΜ 16,00 συσκ 150 μεζ Αποσκ/κο πλυντ ρούχων 10 29,40 10 ΤΕΜ 2, γρ Αποφρακτικό σωλήνων σε 40 24,00 11 ΤΕΜ 0,60 φακελάκι (σκόνη) 12 Αφρόλουτρο 750 ml ΤΕΜ 25 5,5 137,50 13 Σπογγοπετσέτα Νο 3 Medium ΤΕΜ 180 0,60 108,00 14 Σπογγοπετσέτα Νο 5 maxi ΤΕΜ 120 0,90 108,00 15 Βουρτσάκι κουζίνας ΤΕΜ 16 1,50 24,00 16 Γάντια οικιακής χρήσης ΤΕΜ 95 0,7 66,50 Γάντια από φυσικό λάτεξ ,00 17 ελαφρώς πουδραρισμένα (100 τεμαχίων) ΤΕΜ 3,5 Γιαλιστικό πλυντηρίου πιάτων ,00 18 ΤΕΜ 5, ml 19 Δοχείο απορ 7lit ΤΕΜ 12 7,67 92,04 20 Δοχείο απορ 25lit ΤΕΜ 4 15,00 60,00 21 Δοχείο απορ 50lit ΤΕΜ 4 30,00 120,00

10 22 Καθαριστικό χαλιών 950 ml ΤΕΜ 12 3,00 36,00 23 Καθαριστικό φούρνου 300 ml ΤΕΜ 25 3,50 87,50 24 Καθαριστικό WC 0,750 lt ΤΕΜ 107 1,20 128,40 25 Κάλυκας σφουγγαρίστρας ΤΕΜ 4 1,50 6,00 26 Κατσαριδικτόνο 300 ml ΤΕΜ 8 3,00 24,00 Κεφαλή σφουγγαρίστρας 15 22,50 27 ΤΕΜ 1,5 επαγγελμ 28 Κοντάρι μεταλλικό 1,25 cm ΤΕΜ 25 0,90 22,50 Κοντάρι σφουγγαρίστας 14 28,00 29 επαγγελματικό αλουμινίου με σπείρωμα 1,25 cm ΤΕΜ 3,5 Kρέμα καθαρισμού γεν. χρήσης 75 97,50 30 ΤΕΜ 1,30 συσκ 500ml Kρέμα καθαρισμού inox συσκ 35 87,50 31 ΤΕΜ 2,50 500ml 32 Κουβάς με ροδάκια 15 lt ΤΕΜ 8 5,00 40,00 Κουβάς σφουγγαρίσματος ,00 33 ΤΕΜ 38,00 επ/κος μονος Μαλακτικό πλυντ. ρούχων συσκ ,00 34 ΤΕΜ 3,00 4 λίτρων 35 Μανταλάκια Ξύλινα 24 τεμ ΤΕΜ 25 1,20 30,00 36 Ξαραχνιάστρα αντ/κο ΤΕΜ 8 1,00 8,00 37 Πιγκάλ wc κλειστό ΤΕΜ 25 1,50 37,50 38 Ποτηρόπανα ΤΕΜ 35 1,40 49,00 39 Πρέσσα πλαστική ΤΕΜ 6 3,00 18,00 Σακκούλες κουζίνας διάφορα ,00 40 ΤΕΜ 1,10 μεγέθη συσκ 50 τεμ Σακκούλες σκουπιδιών με ,00 41 κορδόνι διαστ 0,75χ0,52 συσκ 10 τεμ ΤΕΜ 1,00 42 Σάκκοι κορδόνι γίγας 70χ95 ΤΕΜ 275 1,50 412,50 Σάκκοι σκουπιδιών διαστ 1χ0, ,00 43 ΤΕΜ 1,00 πακέτο 10 τεμαχίων Σάκκοι σκουπιδιών διαστ 52Χ ,00 44 ΤΕΜ 1,00 πακέτο 10 τεμαχίων 45 Σάκκοι ΜΙΝΙ 48χ55 20τεμ ΤΕΜ 743 0,30 222,90 Σακκούλες σκουπιδιών mini 87 26,10 46 ΤΕΜ 0,30 συσκ 20 τεμ 47 Σάκκοι μαύροι χύμα ΤΕΜ 160 1,50 240,00 Σκόνη καθαρισμού γενικής 10 12,00 48 ΤΕΜ 1,20 χρήσεως 500 γρ 49 Σκούπες νάϋλον Ν 101 ΤΕΜ 55 1,50 82,50 50 Σκούπες χόρτου με κοντάρι ΤΕΜ 10 4,00 40,00 51 Σκούπας κοντάρι 1,25 cm ΤΕΜ 50 1,00 50,00 52 Στίφτης κουβά ΤΕΜ 10 1,20 12,00 53 Σύρμα φωλιά ΤΕΜ 606 0,30 181,80 54 Συρμάτινα σφουγγαράκια ΤΕΜ 60 0,30 18,00 55 Σφουγγαράκια κουζίνας μεγάλα ΤΕΜ 270 0,30 81,00 Σφουγγαρίστρα τύπου βέτεξ 38 57,00 56 ΤΕΜ 1,50 super γίγας καρώ Σφουγγαρίστρα τύπου βέτεξ 16 36,80 57 ΤΕΜ 2,30 επαγγελματική

11 Σφουγγαρίστρα κρόσια λευκη 20 36,00 58 ΤΕΜ 1,80 400γρ Τραπ/λο λευκό χαρτ. 1Μχ1Μ 17 51,00 59 ΤΕΜ 3,00 200/ΤΕΜ Υγρό αντισηπτικό χεριών 8 200,00 60 ΤΕΜ 25, ml Υγρό αντισηπτικό χεριών αντλία ,00 61 ΤΕΜ 4,00 500ml Υγρό απολυμαντικό επιφανειών 30 75,00 62 ΤΕΜ 2,50 συσκ 1000ml Υγρό γενικού καθαρισμού συσκ ,00 63 ΤΕΜ 3,00 4l Υγρό καθαρισμού λιπών συσκ 40 80,00 64 ΤΕΜ 2,00 750ml Υγρό για άλατα αντλία συσκ ,50 65 ΤΕΜ 1,30 ml 66 Υγρό για πιάτα συσκ 4000 ml ΤΕΜ 95 2,50 237,50 67 Υγρό για τζάμια 4000 ml ΤΕΜ 39 3,00 117,00 68 Υγρό κρεμοσάπουνο 4000 ml ΤΕΜ 45 3,00 135,00 69 Φαράσι τετράγωνο με κοντάρι ΤΕΜ 16 1,20 19,20 70 Φίλτρο αποροφητήρα ΤΕΜ 6 1,20 7,20 71 Χαρτιά υγείας 150/γρ 8/τεμ ΚΙΒΩΤΙΟ 525 2, ,00 χαρτί κουζίνας 800γρ ,00 72 ΤΕΜ 2,00 Α Ποιότητα 73 Χαρτομάντηλα διπλά 100ΤΕΜ ΤΕΜ ,70 840,00 74 Χαρτοπετσέτες 28χ30 70 Φ ΤΕΜ ,40 816,00 75 Χειροπετσέτες χάρτινες 200Φ ΤΕΜ 432 0,70 302,40 76 Χλωρίνη Ultra 4000 ml ΤΕΜ 95 3,00 285, ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,04 Φ.Π.Α 23% 2.952,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,10 Η αρμόδια υπάλληλος Η Δ/ντρια ΟΠΑΚΜΔΠ Σταυρούλα Μαγκούτα Σοφία Λεπίτκου

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο (Αντικείμενο της προμήθειας) Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρόκειται να καλύψουν, τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και σε λοιπά είδη παντοπωλείου. ΑΡΘΡΟ 2 ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα: 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών, περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 5. Του Ν. 3852/ «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Την απο 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 240) άρθρο 4 παρ. 1 η οποία κατακυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18). 7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4320/2015 άρθρο Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 3 ο (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η τεχνική έκθεση Τεχνική Περιγραφή 2) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3) Η συγγραφή υποχρεώσεων 4) Τιμολόγιο προσφοράς

13 5) Σύμβαση ΑΡΘΡΟ 4 ο (Υποβολή προσφορών) 1. Θα γίνονται δεκτές προσφορές είτε στο σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε κατά ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 2. Τα προϊόντα καθαριότητας θα είναι καταχωρημένα με τον αντίστοιχο αριθμό από το Γενικό Χημείο του Κράτους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και στη συσκευασία θα αναγράφονται στα ελληνικά η σύσταση και τα κατ αναλογία επί μέρους συστατικά τους, τυχόν επισημάνσεις, προειδοποιήσεις κ.λπ. 3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε για παράδοση του εμπορεύματος στους χώρους των Διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου, θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε μονάδα χωριστά. ΑΡΘΡΟ 5 (Εγγυήσεις) Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο 5 (πέντε) τοις εκατό (%) 5% του καθαρού ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ 6 ο (Κατακύρωση - Σύμβαση) Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν της ανάθεσης της προμήθειας. Με την ανακοίνωση της ανάθεσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 7 ο (Χρόνος Τρόπος Παράδοσης) Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ς μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τμηματικά σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως

14 των ποσοτήτων. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Για την παραλαβή θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στους χώρους των διαφόρων υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. ΑΡΘΡΟ 6 (Περιεχόμενο τιμών) Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την εν λόγω προμήθεια μεταφορά και παράδοση των υλικών. ΑΡΘΡΟ 7 ( Παραλαβή των υλικών) Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από νόμιμη επιτροπή του Οργανισμού. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό υλικό ή τεμάχιο. ΑΡΘΡΟ 8 ο (Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου) Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9 ο (Τρόπος πληρωμής) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. ΑΡΘΡΟ 10 ο (Τροποποίηση σύμβασης) Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα με έγκριση του αρμοδίου οργάνου, να τροποποιήσει τις αρχικές ποσότητες των προϋπολογισμών των ομάδων με τη προϋπόθεση ότι δεν θα επιφέρει αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό κάθε ομάδας. Η αρμόδια υπάλληλος Η Δ/ντρια ΟΠΑΚΜΔΠ Σταυρούλα Μαγκούτα Σοφία Λεπίτκου

15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς τον Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» Έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τον Οργανισμό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». α/ α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύνολο ποσότητας 1 Ακουαφόρτε 500 γραμ. ΤΕΜ 25 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων συσκ 2 2 κιλών ΤΕΜ 10 3 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας με μικροΐνες ΤΕΜ 30 Αντιμουχλικό σπρέυ καθαρισμού 4 συσκ. 500 ml ΤΕΜ 8 Απολυμαντικό επιφανειών σπρέυ 5 συσκ 750ml ΤΕΜ 70 6 (ταμπλέτα ) συσκ 30 τεμ ΤΕΜ 60 7 (υγρό) συσκ 4 lit ΤΕΜ 65 8 (σκόνη) συσκ 3 κιλών ΤΕΜ 5 Απορρυπαντικό πλυντ. ρούχων 9 συσκ 150 μεζ ΤΕΜ 38 Αποσκ/κο πλυντ ρούχων γρ ΤΕΜ 10 Αποφρακτικό σωλήνων σε 11 φακελάκι (σκόνη) ΤΕΜ Αφρόλουτρο 750 ml ΤΕΜ Σπογγοπετσέτα Νο 3 Medium ΤΕΜ Σπογγοπετσέτα Νο 5 maxi ΤΕΜ Βουρτσάκι κουζίνας ΤΕΜ Γάντια οικιακής χρήσης ΤΕΜ 95 Γάντια από φυσικό λάτεξ 17 ελαφρώς πουδραρισμένα (100 ΤΕΜ 240 τεμαχίων) Γιαλιστικό πλυντηρίου πιάτων ml ΤΕΜ Δοχείο απορ 7lit ΤΕΜ Δοχείο απορ 25lit ΤΕΜ 4 21 Δοχείο απορ 50lit ΤΕΜ 4 22 Καθαριστικό χαλιών 950 ml ΤΕΜ Καθαριστικό φούρνου 300 ml ΤΕΜ Καθαριστικό WC 0,750 lt ΤΕΜ Κάλυκας σφουγγαρίστρας ΤΕΜ 4 26 Κατσαριδικτόνο 300 ml ΤΕΜ 8 Τιμή Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ

16 Κεφαλή σφουγγαρίστρας 27 επαγγελμ ΤΕΜ Κοντάρι μεταλλικό 1,25 cm ΤΕΜ 25 Κοντάρι σφουγγαρίστας 29 επαγγελματικό αλουμινίου με ΤΕΜ 14 σπείρωμα 1,25 cm Kρέμα καθαρισμού γεν. χρήσης 30 συσκ 500ml ΤΕΜ 75 Kρέμα καθαρισμού inox συσκ ml ΤΕΜ Κουβάς με ροδάκια 15 lt ΤΕΜ 8 Κουβάς σφουγγαρίσματος 33 επ/κος μονος ΤΕΜ 11 Μαλακτικό πλυντ. ρούχων συσκ 34 4 λίτρων ΤΕΜ Μανταλάκια Ξύλινα 24 τεμ ΤΕΜ Ξαραχνιάστρα αντ/κο ΤΕΜ 8 37 Πιγκάλ wc κλειστό ΤΕΜ Ποτηρόπανα ΤΕΜ Πρέσσα πλαστική ΤΕΜ 6 Σακκούλες κουζίνας διάφορα 40 μεγέθη συσκ 50 τεμ ΤΕΜ 100 Σακκούλες σκουπιδιών με 41 κορδόνι διαστ 0,75χ0,52 συσκ ΤΕΜ τεμ 42 Σάκκοι κορδόνι γίγας 70χ95 ΤΕΜ 275 Σάκκοι σκουπιδιών διαστ 1χ0,80 43 πακέτο 10 τεμαχίων ΤΕΜ 190 Σάκκοι σκουπιδιών διαστ 52Χ75 44 πακέτο 10 τεμαχίων ΤΕΜ Σάκκοι ΜΙΝΙ 48χ55 20τεμ ΤΕΜ 743 Σακκούλες σκουπιδιών mini 46 συσκ 20 τεμ ΤΕΜ Σάκκοι μαύροι χύμα ΤΕΜ 160 Σκόνη καθαρισμού γενικής 48 χρήσεως 500 γρ ΤΕΜ Σκούπες νάϋλον Ν 101 ΤΕΜ Σκούπες χόρτου με κοντάρι ΤΕΜ Σκούπας κοντάρι 1,25 cm ΤΕΜ Στίφτης κουβά ΤΕΜ Σύρμα φωλιά ΤΕΜ Συρμάτινα σφουγγαράκια ΤΕΜ Σφουγγαράκια κουζίνας μεγάλα ΤΕΜ 270 Σφουγγαρίστρα τύπου βέτεξ 56 super γίγας καρώ ΤΕΜ 38 Σφουγγαρίστρα τύπου βέτεξ 57 επαγγελματική ΤΕΜ 16 Σφουγγαρίστρα κρόσια λευκη γρ ΤΕΜ 20 Τραπ/λο λευκό χαρτ. 1Μχ1Μ /ΤΕΜ ΤΕΜ 17 Υγρό αντισηπτικό χεριών ml ΤΕΜ 8

17 Υγρό αντισηπτικό χεριών αντλία ml ΤΕΜ 30 Υγρό απολυμαντικό επιφανειών 62 συσκ 1000ml ΤΕΜ 30 Υγρό γενικού καθαρισμού συσκ 63 4l ΤΕΜ 104 Υγρό καθαρισμού λιπών συσκ ml ΤΕΜ 40 Υγρό για άλατα αντλία συσκ ml ΤΕΜ Υγρό για πιάτα συσκ 4000 ml ΤΕΜ Υγρό για τζάμια 4000 ml ΤΕΜ Υγρό κρεμοσάπουνο 4000 ml ΤΕΜ Φαράσι τετράγωνο με κοντάρι ΤΕΜ Φίλτρο αποροφητήρα ΤΕΜ 6 71 Χαρτιά υγείας 150/γρ 8/τεμ ΚΙΒΩΤΙΟ 525 χαρτί κουζίνας 800γρ 72 Α Ποιότητα ΤΕΜ Χαρτομάντηλα διπλά 100ΤΕΜ ΤΕΜ Χαρτοπετσέτες 28χ30 70 Φ ΤΕΜ Χειροπετσέτες χάρτινες 200Φ ΤΕΜ Χλωρίνη Ultra 4000 ml ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Φ.Π.Α 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ.. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα