Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν

2

3 Μινυμα Διευκυντι Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ) ιδρφκθκε το 1976 ωσ το διεκνζσ ςκζλοσ του Κζντρου Παραγωγικότθτασ, με ςτόχο να προςφζρει υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ ςτον τομζα του Μάνατημεντ. ιμερα, 38 χρόνια μετά, παραμζνουμε απόλυτα δεςμευμζνοι ςτον ςτόχο αυτό και ανταποκρινόμενοι ςτα νζα δεδομζνα και ςτισ ανάγκεσ και επικυμίεσ των νζων πτυχιοφχων, ζχουμε διευρφνει το αντικείμενο επικζντρωςισ μασ, ϊςτε να προςφζρουμε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Δείγμα γραφισ του επιπζδου τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχει το ΜΙΔ αποτελοφν οι 1200 και πλζον απόφοιτοί μασ, από τθν Κφπρο και το εξωτερικό, πολλοί από τουσ οποίουσ ςτελεχϊνουν ςιμερα επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςτον ιδιωτικό, ςτον δθμόςιο και ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ςε διευκυντικό επίπεδο. Αρκετοί δε, κατείχαν και κατζχουν υψθλζσ κζςεισ ςτθν εκτελεςτικι και νομοκετικι εξουςία, τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτο εξωτερικό. Είμαςτε περιφανοι για τα όςα, μζχρι ςτιγμισ, ζχουμε πετφχει και, ταυτόχρονα, επιδιϊκουμε πάντα να εξελιςςόμαςτε και να βριςκόμαςτε ςτθν πρωτοπορία των εξελίξεων ςτον τομζα μασ. Μζςα ς αυτό το πλαίςιο προχωριςαμε ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν φλθ και το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτθ Διεφκυνςθ και Δθμόςια Διοίκθςθ. Πετφχαμε τθν αναγνϊριςθ, από το ΚΤΑΣ, του πτυχίου που απονζμεται ςτουσ αποφοίτουσ μασ ωσ ιςότιμο προσ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπζδου Master για κατόχουσ αναγνωριςμζνου πτυχίου πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου και προωκείται επίςθμα ο διοριςμόσ του υμβουλίου του MIΔ. Κλείνοντασ, ςασ καλϊ να γίνετε ςυμμζτοχοι ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία τοφ Ινςτιτοφτου μασ διεκδικϊντασ μια κζςθ ςτο 19ο βραδινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αρχίηει τον Φεβρουάριο του 2015, ϊςτε να αποκτιςετε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα ςασ επιτρζψουν να ζχετε μια πιο δυναμικι παρουςία ςτον εργαςιακό ςασ χϊρο ςε όλθ τθ ςταδιοδρομία ςασ. Ντίνοσ Κακθτηιώτθσ 1

4

5 Περιεχόμενα Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ)... 4 Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ... 5 Αναγνϊριςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ του ΜΙΔ... 5 Περιγραφι του Προγράμματοσ... 5 Δομι του Προγράμματοσ... 6 Χρονοδιάγραμμα για το υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα... 9 Περιγραφι Θεμάτων Θζματα Κοινοφ Κορμοφ Θζματα Ειδίκευςθσ Απαιτοφμενα Προςόντα Γλϊςςα Διδαςκαλίασ και Δίδακτρα Διαδικαςία Τποβολισ Αιτιςεων Ακαδθμαϊκζσ Διευκολφνςεισ Σο Επαγγελματικό Προςωπικό του ΜΙΔ Εξωτερικοί Ειςθγθτζσ του ΜΙΔ τοιχεία Επικοινωνίασ για Πλθροφορίεσ

6 Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ) Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ) ιδρφκθκε το 1976 με απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου και αποτελεί το διεκνζσ ςκζλοσ του Κζντρου Παραγωγικότθτασ Κφπρου. Σο ΜΙΔ είναι δθμόςια ςχολι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ θ οποία υπάγεται ςτο Τπουργείο Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Από τθν ίδρυςι του το ΜΙΔ οργανϊνει ετιςια το πρωινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων πλιρουσ φοίτθςθσ, προςφζροντασ υψθλισ ποιότθτασ διευκυντικι εκπαίδευςθ ςε Κφπριουσ και ξζνουσ απόφοιτουσ πανεπιςτθμίων. Από το 1997, το ΜΙΔ ανταποκρινόμενο ςτισ ανάγκεσ μετεκπαίδευςθσ υφιςτάμενων ςτελεχϊν των επιχειριςεων του ιδιωτικοφ τομζα και ςτελεχϊν οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, οργανϊνει βραδινό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων και Δθμόςια Διοίκθςθ μερικισ φοίτθςθσ. Επίςθσ, το ΜΙΔ αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ διεκνϊν ςυνεδρίων και άλλων διεκνϊν δραςτθριοτιτων. Μζςα ςτο πλαίςιο του χεδίου παροχισ αναπτυξιακισ, τεχνικισ και άλλθσ βοικειασ προσ ξζνεσ χϊρεσ, το ΜΙΔ οργάνωςε με μεγάλθ επιτυχία προγράμματα ςε κζματα διεφκυνςθσ. 4

7 Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Σο Πρόγραμμα προςφζρει ςτουσ εργαηομζνουσ ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα, τθν ευκαιρία να ετοιμαςτοφν για μια διευκυντικι καριζρα. Γενικόσ ςτόχοσ του είναι θ προςφορά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ενόσ πλαιςίου εννοιϊν, αναλυτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν, που κα τουσ βοθκιςουν να εκτελζςουν αποτελεςματικά τα διευκυντικά τουσ κακικοντα. Σο Πρόγραμμα ζχει δφο χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα. Πρϊτον, περιλαμβάνει μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά κεμάτων που είναι ςχεδιαςμζνα να προςφζρουν διευκυντικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Δεφτερον, προςφζρει τθ δυνατότθτα ειδίκευςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων ι ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν ανάλθψθ και τθ διεξαγωγι μιασ μελζτθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα που ενδιαφζρει τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγνϊριςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ του ΜΙΔ Η Κυπριακι Κυβζρνθςθ, με ςχετικι απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου (Αρ και θμερομθνία ), αποφάςιςε όπωσ, «τα ςχζδια υπθρεςίασ κζςεων ςτα οποία μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, διάρκειασ ενόσ ζτουσ, κεωροφνται ωσ πρόςκετο προςόν, το δίπλωμα που χορθγείται από το ΜΙΔ του Κζντρου Παραγωγικότθτασ Κφπρου κα μπορεί να ικανοποιιςει τθν πρόνοια αυτι». Επιπρόςκετα, ο τίτλοσ που χορθγείται από το ΜΙΔ τυγχάνει ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ επιπζδου Μάςτερ, από το Κυπριακό υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Σίτλων πουδϊν (ΚΤΑΣ) για κατόχουσ αναγνωριςμζνου πτυχίου πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου. Περιγραφι του Προγράμματοσ Σο Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότθτεσ. Αρχίηει το Φεβρουάριο του 2015 και ολοκλθρϊνεται τον Ιοφνιο του Οι ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτα κτιρια του ΚΕΠΑ ςτθ Λευκωςία, κάκε Σρίτθ, Σετάρτθ και Πζμπτθ από τισ 5:00 μ.μ. μζχρι τισ 9:00 μ.μ. Σο Πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλζξεισ, εργαςτιρια, αςκιςεισ, παρουςίαςθ ταινιϊν και περιπτωςιακζσ μελζτεσ. Προςφζρει τθ δυνατότθτα ειδίκευςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων και τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Oι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να αναλάβουν τθν εκπόνθςθ μελζτθσ ςτον κλάδο τθσ ειδίκευςισ τουσ και να υποβάλουν μια ςχετικι ζκκεςθ. 5

8 Δομι του Προγράμματοσ Σο πρόγραμμα αποτελείται από τισ ακόλουκεσ 5 ενότθτεσ: Πρώτθ Ενότθτα Ώρεσ Διαλζξεων 1. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ Αρχζσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικι Ανάπτυξθ Προςωπικϊν Δεξιοτιτων Δεφτερθ Ενότθτα Τρίτθ Ενότθτα Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Οικονομικά Διεφκυνςθ Παραγωγισ Η Θεωρία των Οργανϊςεων τρατθγικι Διεφκυνςθ Σεχνικοοικονομικζσ Μελζτεσ Μεκοδολογία Ζρευνασ, τατιςτικι Ανάλυςθ και υγγραφι Διπλωματικισ Η Οργάνωςθ του Κυπριακοφ Κράτουσ

9 Ειδίκευςθ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων Τζταρτθ Ενότθτα 14. Διεφκυνςθ Ποιότθτασ Διοικθτικι Λογιςτικι Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Πζμπτθ Ενότθτα 17. Ζρευνα Μάρκετινγκ Εμπορικό Δίκαιο Επιχειρθματικότθτα...24 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Τζταρτθ Ενότθτα Πζμπτθ Ενότθτα Ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ Ειςαγωγι ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ... Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Κφπρο/Οργάνωςθ και λειτουργία του Δθμόςιου Σομζα... Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτον Δθμόςιο Σομζα... ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ... Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο... Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ και Ποιότθτασ ςτο Δθμόςιο Σομζα... Προχπολογιςμοί & Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικϊν ςτο Δθμόςιο Σομζα... ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

10 Χρονοδιάγραμμα για το Πρώτθ Ενότθτα (Διάρκεια 12 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 144 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 10 Φεβρουαρίου, 2015 Μζχρι: Σρίτθ, 20 Μαΐου, 2015 Εξετάςεισ: 2-11 Ιουνίου, 2015 Δεφτερθ Ενότθτα (Διάρκεια 12 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 144 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 8 επτεμβρίου, 2015 Μζχρι: Σετάρτθ, 2 Δεκεμβρίου, 2015 Εξετάςεισ: Δεκεμβρίου, 2015 Τρίτθ Ενότθτα (Διάρκεια 5 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 60 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 5 Ιανουαρίου, 2016 Μζχρι: Σρίτθ, 9 Φεβρουαρίου, 2016 Εξετάςεισ: Τζταρτθ Ενότθτα (Διάρκεια 6 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 72 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 23 Φεβρουαρίου, 2016 Μζχρι: Πζμπτθ, 31 Μαρτίου, 2016 Εξετάςεισ: Απριλίου, 2016 Πζμπτθ Ενότθτα (Διάρκεια 6 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 72 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 10 Μαΐου, 2016 Μζχρι: Πζμπτθ, 16 Ιουνίου, 2016 Εξετάςεισ: Ιουνίου, 2016 Η Διπλωματικι Εργαςία υποβάλλεται τον Οκτϊβριο του

11 υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα το Πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν πτυχιοφχοι πανεπιςτθμίων, οποιουδιποτε κλάδου, που εργάηονται ςτον ιδιωτικό ι ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Περιγραφι Θεμάτων Θζματα Κοινοφ Κορμοφ Διεφκυνςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ τόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να διερευνιςει τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, παρζχοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν κεωρίεσ, ζννοιεσ και πορίςματα ερευνϊν που ςχετίηονται με κζματα γενικισ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και ειδικά ςυμπεριφοράσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Σο κζμα αυτό καλφπτει, επίςθσ, τα ςθμαντικότερα κζματα, προβλιματα και πρακτικζσ τθσ ςφγχρονθσ διεφκυνςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναμζνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Πρόγραμμα κα κατανοιςουν ςε μεγαλφτερο βάκοσ τόςο τθ δικι τουσ ςυμπεριφορά όςο και τθ ςυμπεριφορά άλλων ανκρϊπων ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον. Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ κοπόσ του κζματοσ είναι να παρουςιάςει και να αναλφςει τθ κεωρία και τισ εφαρμογζσ του ςφγχρονου μάρκετινγκ. Σα επί μζρουσ κζματα που καλφπτονται περιλαμβάνουν τον αποφαςιςτικό ρόλο του μάρκετινγκ ςτουσ οργανιςμοφσ και τθν κοινωνία, το ςτρατθγικό μάρκετινγκ, τα ςυςτιματα πλθροφοριϊν μάρκετινγκ, τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, το διαχωριςμό αγοράσ, τθ μζτρθςθ και πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, τον κφκλο ηωισ των προϊόντων, τθν τιμολόγθςθ, τθ διανομι, τθν προϊκθςθ των πωλιςεων και τθν οργάνωςθ, εφαρμογι και ζλεγχο των δραςτθριοτιτων μάρκετινγκ. Αρχζσ Διεφκυνςθσ Ο ςτόχοσ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ και τθσ πρακτικισ τθσ διεφκυνςθσ, να περιγράψει περιλθπτικά τισ βαςικζσ διευκυντικζσ λειτουργίεσ και να τονίςει τθν ανάγκθ 9

12 ςυντονιςμοφ των εξειδικευμζνων διευκυντικϊν λειτουργιϊν που καλφπτονται ςε άλλα κζματα. Σα κφρια κζματα που καλφπτονται είναι: θ ζννοια τθσ διεφκυνςθσ, θ εξζλιξθ τθσ κεωρίασ τθσ διεφκυνςθσ, θ επιχείρθςθ ωσ ςφςτθμα, ςτόχοι επιχειριςεων, προγραμματιςμόσ, οργάνωςθ, ζλεγχοσ, διεφκυνςθ ςτρατθγικισ, λιψθ αποφάςεων, επιχειρθματικότθτα, διεφκυνςθ αλλαγϊν, οργανωςιακι μάκθςθ και μακθτεφουςα επιχείρθςθ. Λογιςτικι Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ και ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κοςτολόγθςθ και τθν οικονομικι ανάλυςθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν καταχϊριςθ, οργάνωςθ και ανάλυςθ των λογιςτικϊν, κοςτολογικϊν και άλλων οικονομικϊν δεδομζνων, με τρόπο που να υποβοθκοφνται τα διευκυντικά ςτελζχθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. θμαντικό τμιμα αποτελεί θ ανάλυςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων με τθ χριςθ ειδικϊν επιςτθμονικϊν εργαλείων που ςτοχεφουν ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν οικονομικι πορεία και το μζλλον ενόσ οικονομικοφ οργανιςμοφ, με απϊτερο ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ δυνατι λιψθ αποφάςεων από τα ςτελζχθ τθσ. Ανάπτυξθ Προςωπικών Δεξιοτιτων τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που κα πρζπει να κατζχει ζνασ εν ενεργεία Διευκυντισ, μζςα από ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν προςωπικότθτασ, εντοπιςμό των δυνατοτιτων και αδυναμιϊν του κάκε ςυμμετζχοντα και τθν εκπαίδευςι του ςε τεχνικζσ βελτίωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ που υποβοθκοφν ςτθν ολοκλιρωςθ του ατόμου ωσ Διευκυντισ και ωσ Προϊςτάμενοσ. Διεφκυνςθ Παραγωγισ Οι προκλιςεισ από τον διεκνι ανταγωνιςμό, τα προβλιματα του περιβάλλοντοσ και οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ κακιςτοφν τθ διεφκυνςθ 10

13 παραγωγισ ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ ςτον κόςμο των επιχειριςεων ςιμερα. Αυτό το κζμα ςτοχεφει να καταςτιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ικανοφσ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςτθ διεφκυνςθ παραγωγισ και τθ χριςθ αποτελεςματικϊν τεχνικϊν προγραμματιςμοφ και ελζγχου για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Θ Θεωρία των Οργανώςεων κοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τον τρόπο που είναι δομθμζνοι οι Οργανιςμοί/Οργανϊςεισ, να ζλκουν ςε μια πρϊτθ επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ των Οργανϊςεων και να γνωρίςουν τισ διαφορζσ τουσ και τον τρόπο που δθμιουργοφνται. Οικονομικά Ο ςτόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ αναλυτικζσ τεχνικζσ που ςχετίηονται με οριςμζνα μικροοικονομικά προβλιματα και να τουσ εξοικειϊςει με τθ βαςικι μακροοικονομικι κεωρία και πολιτικι που επθρεάηει άμεςα ι ζμμεςα τθν αποτελεςματικότθτα μιασ επιχειρθματικισ μονάδασ. Σα επί μζρουσ κζματα που καλφπτονται περιλαμβάνουν τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ, τθν ανάλυςθ του κόςτουσ, το μονοπϊλιο, το ολιγοπϊλιο, τουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ, τον κακοριςμό μιςκϊν, τθ μζτρθςθ του εκνικοφ προϊόντοσ, τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ επενδφςεισ, τον υπολογιςμό εκροϊν, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τον πλθκωριςμό. Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να εξθγιςει τθ ςθμαςία και τον ρόλο του οικονομικοφ ελζγχου, κακϊσ και να εκπαιδεφςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ετοιμαςία προχπολογιςμϊν των οποίων οι πλθροφορίεσ είναι αναγκαίεσ για τθ λιψθ διοικθτικϊν αποφάςεων. Στρατθγικι Διεφκυνςθ κοπόσ αυτοφ του κζματοσ είναι να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν και να εκτιμιςουν το πϊσ κακορίηονται ςτόχοι και ςτρατθγικζσ και πϊσ οι κφριεσ διευκυντικζσ λειτουργίεσ ενοποιοφνται μζςω τθσ λιψθσ Διευκυντικϊν τρατθγικϊν Αποφάςεων. Θα βοθκιςει, επίςθσ, 1 1

14 τουσ ςυμμετζχοντεσ να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν παρουςίαςθ και τθν υποςτιριξθ μιασ κζςθσ μζςα ςε ζνα περίπλοκο επιχειρθματικό περιβάλλον. Σα κζματα που καλφπτονται είναι: ζννοια τθσ ςτρατθγικισ, διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ, ανάλυςθ ςτρατθγικισ, λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων και μελζτθ περιπτϊςεων ςτθν ανάλυςθ και διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ςτθ λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων. Τεχνικοοικονομικζσ Μελζτεσ Ο κφριοσ ςκοπόσ αυτοφ του κζματοσ είναι να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τα κυριότερα μζρθ μιασ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ και να τουσ δϊςει τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ για ετοιμαςία και αξιολόγθςθ μιασ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ. Μεκοδολογία Ζρευνασ, Στατιςτικι Ανάλυςθ και Συγγραφι Διπλωματικισ κοπόσ του κζματοσ είναι να παρζχει τθν ενθμζρωςθ, τθν πρόςβαςθ ςτθν ορολογία και ςτισ μεκόδουσ ζρευνασ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ερμθνείασ και αποτίμθςθσ των δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. Παράλλθλα ςκοπεφει να δϊςει ςτο φοιτθτι τα απαιτοφμενα μζςα για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για το ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία και τθν εκπόνθςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν κατάλλθλων για το μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα χριςιμων αναφορικά με τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ τουσ διατριβισ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςτθν επαγωγικι ςτατιςτικι ανάλυςθ, τθ μετάφραςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε ςτατιςτικζσ υποκζςεισ κακϊσ και τθν αποδοχι ι απόρριψθ ςτατιςτικϊν υποκζςεων με βάςθ το ςτατιςτικό λάκοσ, τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα και τθ ςτατιςτικι δφναμθ. Θ Οργάνωςθ του Κυπριακοφ Κράτουσ κοπόσ του μακιματοσ είναι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ανεξάρτθτα από το ποια ειδικότθτα κα ακολουκιςουν, να γνωρίςουν το πϊσ είναι οργανωμζνθ θ Κυπριακι Δθμοκρατία ωσ κράτοσ και να μάκουν τισ διάφορεσ Αρχζσ που το ςυνκζτουν, κακϊσ και τα κακικοντα και τισ εξουςίεσ τόςο των κεντρικϊν οργάνων του κράτουσ, όςο και των τοπικϊν οργάνων και αυτϊν τθσ κακϋφλθν αρμοδιότθτασ (Ημικρατικοί Οργανιςμοί και Οργανιςμοί που ιδρφκθκαν λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ Κφπρου ςτθν ΕΕ). 12

15 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διεφκυνςθ Ποιότθτασ Ο ςτόχοσ του κζματοσ είναι να ενθμερϊςει τουσ ςυμμετζχοντεσ για τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ ιδζεσ και τισ μεκόδουσ τθσ Διεφκυνςθσ Ποιότθτασ. τόχοσ, επίςθσ, του κζματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων ςτθ χρθςιμοποίθςθ εργαλείων και τεχνικϊν ποιότθτασ για βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, καινοτομίασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ςφγχρονθσ επιχειρθματικισ μονάδασ. Διοικθτικι Λογιςτικι Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι θ αναλυτικι εξζταςθ κεμάτων που αποβλζπουν ςτθ χρθςιμοποίθςθ λογιςτικϊν πλθροφοριϊν για τθ λιψθ διοικθτικϊν και επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Ειδικότερα, ςτο κζμα αυτό εξετάηονται τα κζματα τθσ κατάρτιςθσ και ελζγχου λειτουργικϊν προχπολογιςμϊν, τθσ ανάλυςθσ ςχζςεων κόςτουσ όγκου κζρδουσ, κακϊσ και των αποφάςεων που επθρεάηονται από τισ ςχζςεισ αυτζσ. Παράλλθλα παρουςιάηονται βαςικζσ ζννοιεσ κοςτολόγθςθσ. Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ Θζματα Ειδίκευςθσ Αυτό το κζμα εξετάηει τθν ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ, κακϊσ και τα οφζλθ από τθ βελτίωςι τθσ μζςα από παραδείγματα εφαρμογισ ςτο επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ. Θζματα που καλφπτονται είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα, τα προγράμματα βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και θ χρθςιμοποίθςθ εργαλείων και τεχνικϊν για τθ μζτρθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τον υπολογιςμό δεικτϊν παραγωγικότθτασ. 1 3

16 Ζρευνα Μάρκετινγκ τόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ κεωρία και τθν πρακτικι τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ. Επίςθσ, να τουσ δϊςει τθν ευκαιρία να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν: (α) να αποφαςίηουν αν και πότε θ ζρευνα είναι το κατάλλθλο μζςο για χειριςμό ενόσ προβλιματοσ μάρκετινγκ, και (β) να ςχεδιάηουν, να ςυντονίηουν και να επιβλζπουν τθ διεξαγωγι μιασ ζρευνασ μάρκετινγκ. Εμπορικό Δίκαιο τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να δϊςει τα κατάλλθλα εφόδια ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να αντιλαμβάνονται και να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ δικαίου που επθρεάηει και διζπει τον ρόλο τουσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων. Επιχειρθματικότθτα τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επιχειρθματικισ διαδικαςίασ ςτθ ςφγχρονθ οικονομία. Επιπρόςκετα, το κζμα ζχει ωσ ςτόχο να μεταδϊςει τόςο τισ κεωρθτικζσ όςο και τισ πρακτικζσ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων. Διπλωματικι Εργαςία Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να υποβάλουν, ωσ βαςικι προχπόκεςθ απονομισ του διπλϊματοσ, τελικι μελζτθ. Ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να μελετιςουν ςε βάκοσ ζνα κζμα του ενδιαφζροντοσ του οργανιςμοφ τουσ, να αναλφςουν διεξοδικά μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και να καταλιξουν ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα και ειςθγιςεισ. 14

17 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟIΚΗΗ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ειςαγωγι ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ τόχοσ του κζματοσ είναι να ενθμερϊςει τουσ φοιτθτζσ για τον ακαδθμαϊκό κλάδο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τόςο ωσ διοίκθςθσ που αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ιςονομίασ, διαφάνειασ και ελζγχου των δικαιωμάτων των πολιτϊν, όςο και ωσ μάνατημεντ. Σο επίκεντρο του κζματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, κακϊσ και θ εξζλιξθ του κλάδου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Κφπρο/Οργάνωςθ και Λειτουργία του Δθμόςιου Τομζα τόχοσ του κζματοσ είναι να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ όςο το δυνατόν πιο ςφαιρικι και επιςτθμονικι ενθμζρωςθ για τον κλάδο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Κφπρο, θ οποία, κυρίωσ, περιλαμβάνει τθν Κυβζρνθςθ, τθ Δθμόςια Τπθρεςία, τισ Ανεξάρτθτεσ Τπθρεςίεσ, τουσ Ημικρατικοφσ Οργανιςμοφσ, τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τουσ Οργανιςμοφσ/Τπθρεςίεσ/Θεςμοφσ που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ Κφπρου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θα εξεταςκεί, επίςθσ, θ Νομοκετικι και θ Δικαςτικι εξουςία. Με το τζλοσ τθσ ενότθτασ αυτισ οι φοιτθτζσ κα γνωρίηουν ςε ικανοποιθτικό βακμό το ςφνκετο περιβάλλον μζςα ςτο οποίο αςκείται θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Κφπρο και κα γνωρίηουν τα κυριότερα όργανα άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ. Διεφκυνςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ ςτον Δθμόςιο Τομζα τόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι θ παροχι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, τθσ ευκαιρίασ να αντλιςουν πρακτικζσ εμπειρίεσ ςτα ςθμαντικότερα κζματα που καλφπτει θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα το εργαςτιρι περιλαμβάνει αςκιςεισ ςτθν επιλογι και πρόςλθψθ προςωπικοφ, αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων, και μελζτεσ περιπτϊςεων που άπτονται κεμάτων κακοριςμοφ ςτόχων και πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία του τμιματοσ προςωπικοφ. Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να προετοιμάςει τα μελλοντικά διευκυντικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτισ νομικζσ πτυχζσ τθσ δράςθσ τουσ ςε κζματα προςωπικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 1 5

18 κα διδαχκοφν τι πρζπει να προςζχουν για να τθροφν τθ νομιμότθτα όταν αξιολογοφν υπαλλιλουσ, όταν λαμβάνουν μζροσ ςε ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ ι επιτροπζσ εξετάςεων, όταν παρουςιάηονται ενϊπιον τθσ ΕΔΤ ι αντίςτοιχων οργάνων κ.ά. Οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι ωσ προσ το ποιεσ είναι οι νομολογιακζσ αρχζσ που ιςχφουν για τα κζματα των διοριςμϊν, των προαγωγϊν, των μετακζςεων και των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί από το Ανϊτατο Δικαςτιριο. Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ και Ποιότθτασ ςτον Δθμόςιο Τομζα Αυτό το κζμα εξετάηει τισ ζννοιεσ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ποιότθτασ κακϊσ και τα οφζλθ από τθ βελτίωςθ αυτϊν μζςα από παραδείγματα εφαρμογισ ςτον Δθμόςιο Σομζα. Θζματα που καλφπτονται είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα και τθν ποιότθτα και τα ςυςτιματα/προγράμματα βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ. Προχπολογιςμοί και Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικών ςτον Δθμόςιο Τομζα Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Οικονομικι Διαχείριςθ του Δθμόςιου Σομζα. Μεταξφ των κεμάτων που καλφπτονται, περιλαμβάνονται οι δθμόςιεσ ενιςχφςεισ και ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ, ο ζλεγχοσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και ο ρόλοσ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ Κφπρου και τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ. Διπλωματικι Εργαςία Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να υποβάλουν, ωσ βαςικι προχπόκεςθ απονομισ του διπλϊματοσ, τελικι μελζτθ. Ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να μελετιςουν ςε βάκοσ ζνα κζμα του ενδιαφζροντοσ του οργανιςμοφ τουσ, να αναλφςουν διεξοδικά μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και να καταλιξουν ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα και ειςθγιςεισ. 16

19 Απαιτοφμενα Προςόντα Σα προςόντα που απαιτοφνται για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα είναι: Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ι ιςότιμο προςόν ςε οποιαδιποτε ειδικότθτα. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Επιτυχία ςτθ γραπτι ι/και προφορικι εξζταςθ για ειςδοχι ςτο Πρόγραμμα. Γλϊςςα Διδαςκαλίασ και Δίδακτρα Γλϊςςα Διδαςκαλίασ: Ελλθνικι Σα δίδακτρα για κάκε ενότθτα καταβάλλονται ςτθν αρχι κάκε μίασ και ζχουν ωσ ακολοφκωσ*: Ενότθτα Πρϊτθ 800,00 Ενότθτα Δεφτερθ 800,00 Ενότθτα Σρίτθ 426,00 Ενότθτα Σζταρτθ 700,00 Ενότθτα Πζμπτθ 700, ,00 *Μζχρι και τθν θμζρα εκτφπωςθσ του παρόντοσ βιβλιαρίου 1 7

20 Διαδικαςία Τποβολισ Αιτιςεων Πτυχιοφχοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Πρόγραμμα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ ςυμμετοχισ, θ οποία είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΜΙΔ: και ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Παραγωγικότθτασ : Η αίτθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να αποςταλεί ςτθ Γραμματεία του ΜΙΔ μζχρι τθ Δευτζρα 19 Ιανουαρίου Οι γραπτζσ εξετάςεισ για ειςδοχι ςτο Πρόγραμμα κα διεξαχκοφν το άββατο, 24 Ιανουαρίου Βιβλιοκικθ Ακαδθμαϊκζσ Διευκολφνςεισ Η βιβλιοκικθ του ΜΙΔ περιζχει μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά από βιβλία, περιοδικά, κυβερνθτικζσ εκδόςεισ και DVDs. Τπάρχει επίςθσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ. Εργαςτιριο Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν Σο εργαςτιριο είναι άρτια εξοπλιςμζνο με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για χριςθ τουσ από τουσ φοιτθτζσ. Παρζχεται, επίςθσ, δωρεάν θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ Wi-Fi. 18

21 Ντίνοσ Κακθτηιώτθσ Διευκυντισ ΜΙΔ BSc (Honors) Met./Mech. Eng MIM PG Diploma Mgt MSc Automotive Eng, MBA European Business Άκθσ Νικολαΐδθσ Προϊςτάμενοσ ΜΙΔ BSc, MSc (Mechanical Eng.), MBA Μαρία Μικελλίδου BSc (Soc.), P.D.P. Mgt. Αντώνθσ Άνιφτοσ (Mktg), MBA (Mktg) BSc (Honors) Econ. & Bus. Econ, MIM P.D. Μαρία Νικολάου-Χρίςτου BSc, MSc (Civil Eng.), MIM P.D.(Mgt) Βαςιλικι Χατηθαδάμου BSc (Computer Science), MIM P.D. (Mgt.) Νίκοσ Φιλίππου BSc, MSc (Comp. Science & Maths) Γιώργοσ Χωραττάσ BSc, MIM P.D. (Mgt), M.Sc. PhD. (Mechanical Eng.) Κάτια Καλογζρθ-Δθμθτρίου BSc (Marketing), MBA (Management) Μελίνα Νεοφφτου BSc (Math& Stats),MSc (Math. Trad. & Finance) MIM P.D. (Δθμ. Διοίκθςθ) Βακοφλα Αντωνιάδου BA (Economics), MBA (Finance) Σοφία Ευριπίδου MIM P.D. (Mgt.) BSc (Applied Accounting), ACCA, Χριςτιάνα Χριςτοδοφλου BSc (Economics), MBA Αντρζασ Στυλιανοφ BA (Business Admin.) BA (Tourism & Mgt.), MSc (Marketing) MA (Public Admin. & Int. Relations) Ζλενα Χριςτοδουλίδου BA (Honors) Bus. Admin., MSc (Business Management) Κατερίνα Κόκκινου BA (Sociology), MA (Sociology) Παφλοσ Παναγι BSc (Computer Science) MBA (Bus. Admin.), Ph.D (Data Comm.) Μαρία Πιερίδου* MSc Chemistry (AUB),MIM P.D.(Mgt) Χριςτόφοροσ Μαρκίδθσ* BEng (Materials Sc & Eng), Μ.Sc, PhD (Materials Science) Ηινωνασ Κλθρίδθσ* BA (Bus. Admin.), MBA(Finance) * με απόςπαςθ Σο Επαγγελματικό Προςωπικό του Μεςογειακοφ Ινςτιτοφτου Διεφκυνςθσ 1 9

22 Εξωτερικοί Ειςθγθτζσ του Μεςογειακοφ Ινςτιτοφτου Δρ Ντάινα Αναςταςίου Κακθγιτρια πανεπιςτθμίου Βάςοσ Γεωργίου Εμπειρογνϊμονασ Δρ Ανδρζασ Ευςτακιάδθσ Κακθγθτισ πανεπιςτθμίου Παφλοσ Ιωςθφίδθσ Επιχειρθματίασ/φμβουλοσ Σταυριάνα Κοφτερόσ φμβουλοσ Δρ Μαρία Μιχαθλίδθ Κακθγιτρια πανεπιςτθμίου Χρίςτοσ Νικολάου Ανϊτεροσ Λογιςτισ Αννίτα Πζτρου Επιχειρθματίασ/φμβουλοσ Δρ Μελίτα Χαρίτου Κακθγιτρια πανεπιςτθμίου Δρ Σπφροσ Χατηθδάκθσ Κακθγθτισ πανεπιςτθμίου Στυλιανόσ Χριςτοφόρου Δικθγόροσ Γιώργοσ Χρυςαφίνθσ Πρϊτοσ Διοικθτικόσ Λειτουργόσ, Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Προςωπικοφ τοιχεία Επικοινωνίασ για Πλθροφορίεσ Άκθσ Νικολαΐδθσ (Προϊςτάμενοσ ΜΙΔ) Σθλ.: Ηλ-ταχ: Γραμματεία, ΜΙΔ Μαρίνα Μονογιοφ και Ειρινθ Δθμθτρίου-Ζλλθνα Σθλ.: , , Ηλ-ταχ: Ηλ-ταχ: Σθλεομ.: Ηλ-ταχ: Ιςτοςελίδα: Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Λεωφ. Καλλιπόλεωσ 77 Σ.Θ , 1679 Λευκωςία 20

23 Γ.Σ.Π. 173/ ISSN Εκδόκθκε από το Γραφείο Σφπου και Πλθροφοριϊν Εκτφπωςθ: Κϊνοσ Λτδ 2 1

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση. Μήνυμα Διευθυντή

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση. Μήνυμα Διευθυντή Μήνυμα Διευθυντή Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976, ως το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας, με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στον τομέα του Μάνατζμεντ.

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α.

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Κατάγομαι από το Καλό Χωριό Σολζασ. Φοίτθςα ςτο Ελλθνικό Γυμνάςιο Σολζασ μζχρι το 1974 και αποφοίτθςα από το Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Ακινα, 30 Ιουνίου 2010 ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα