Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν

2

3 Μινυμα Διευκυντι Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ) ιδρφκθκε το 1976 ωσ το διεκνζσ ςκζλοσ του Κζντρου Παραγωγικότθτασ, με ςτόχο να προςφζρει υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ ςτον τομζα του Μάνατημεντ. ιμερα, 38 χρόνια μετά, παραμζνουμε απόλυτα δεςμευμζνοι ςτον ςτόχο αυτό και ανταποκρινόμενοι ςτα νζα δεδομζνα και ςτισ ανάγκεσ και επικυμίεσ των νζων πτυχιοφχων, ζχουμε διευρφνει το αντικείμενο επικζντρωςισ μασ, ϊςτε να προςφζρουμε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Δείγμα γραφισ του επιπζδου τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχει το ΜΙΔ αποτελοφν οι 1200 και πλζον απόφοιτοί μασ, από τθν Κφπρο και το εξωτερικό, πολλοί από τουσ οποίουσ ςτελεχϊνουν ςιμερα επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςτον ιδιωτικό, ςτον δθμόςιο και ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ςε διευκυντικό επίπεδο. Αρκετοί δε, κατείχαν και κατζχουν υψθλζσ κζςεισ ςτθν εκτελεςτικι και νομοκετικι εξουςία, τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτο εξωτερικό. Είμαςτε περιφανοι για τα όςα, μζχρι ςτιγμισ, ζχουμε πετφχει και, ταυτόχρονα, επιδιϊκουμε πάντα να εξελιςςόμαςτε και να βριςκόμαςτε ςτθν πρωτοπορία των εξελίξεων ςτον τομζα μασ. Μζςα ς αυτό το πλαίςιο προχωριςαμε ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν φλθ και το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτθ Διεφκυνςθ και Δθμόςια Διοίκθςθ. Πετφχαμε τθν αναγνϊριςθ, από το ΚΤΑΣ, του πτυχίου που απονζμεται ςτουσ αποφοίτουσ μασ ωσ ιςότιμο προσ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπζδου Master για κατόχουσ αναγνωριςμζνου πτυχίου πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου και προωκείται επίςθμα ο διοριςμόσ του υμβουλίου του MIΔ. Κλείνοντασ, ςασ καλϊ να γίνετε ςυμμζτοχοι ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία τοφ Ινςτιτοφτου μασ διεκδικϊντασ μια κζςθ ςτο 19ο βραδινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αρχίηει τον Φεβρουάριο του 2015, ϊςτε να αποκτιςετε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα ςασ επιτρζψουν να ζχετε μια πιο δυναμικι παρουςία ςτον εργαςιακό ςασ χϊρο ςε όλθ τθ ςταδιοδρομία ςασ. Ντίνοσ Κακθτηιώτθσ 1

4

5 Περιεχόμενα Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ)... 4 Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ... 5 Αναγνϊριςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ του ΜΙΔ... 5 Περιγραφι του Προγράμματοσ... 5 Δομι του Προγράμματοσ... 6 Χρονοδιάγραμμα για το υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα... 9 Περιγραφι Θεμάτων Θζματα Κοινοφ Κορμοφ Θζματα Ειδίκευςθσ Απαιτοφμενα Προςόντα Γλϊςςα Διδαςκαλίασ και Δίδακτρα Διαδικαςία Τποβολισ Αιτιςεων Ακαδθμαϊκζσ Διευκολφνςεισ Σο Επαγγελματικό Προςωπικό του ΜΙΔ Εξωτερικοί Ειςθγθτζσ του ΜΙΔ τοιχεία Επικοινωνίασ για Πλθροφορίεσ

6 Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ) Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ (ΜΙΔ) ιδρφκθκε το 1976 με απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου και αποτελεί το διεκνζσ ςκζλοσ του Κζντρου Παραγωγικότθτασ Κφπρου. Σο ΜΙΔ είναι δθμόςια ςχολι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ θ οποία υπάγεται ςτο Τπουργείο Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Από τθν ίδρυςι του το ΜΙΔ οργανϊνει ετιςια το πρωινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων πλιρουσ φοίτθςθσ, προςφζροντασ υψθλισ ποιότθτασ διευκυντικι εκπαίδευςθ ςε Κφπριουσ και ξζνουσ απόφοιτουσ πανεπιςτθμίων. Από το 1997, το ΜΙΔ ανταποκρινόμενο ςτισ ανάγκεσ μετεκπαίδευςθσ υφιςτάμενων ςτελεχϊν των επιχειριςεων του ιδιωτικοφ τομζα και ςτελεχϊν οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, οργανϊνει βραδινό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων και Δθμόςια Διοίκθςθ μερικισ φοίτθςθσ. Επίςθσ, το ΜΙΔ αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ διεκνϊν ςυνεδρίων και άλλων διεκνϊν δραςτθριοτιτων. Μζςα ςτο πλαίςιο του χεδίου παροχισ αναπτυξιακισ, τεχνικισ και άλλθσ βοικειασ προσ ξζνεσ χϊρεσ, το ΜΙΔ οργάνωςε με μεγάλθ επιτυχία προγράμματα ςε κζματα διεφκυνςθσ. 4

7 Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Σο Πρόγραμμα προςφζρει ςτουσ εργαηομζνουσ ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα, τθν ευκαιρία να ετοιμαςτοφν για μια διευκυντικι καριζρα. Γενικόσ ςτόχοσ του είναι θ προςφορά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ενόσ πλαιςίου εννοιϊν, αναλυτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν, που κα τουσ βοθκιςουν να εκτελζςουν αποτελεςματικά τα διευκυντικά τουσ κακικοντα. Σο Πρόγραμμα ζχει δφο χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα. Πρϊτον, περιλαμβάνει μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά κεμάτων που είναι ςχεδιαςμζνα να προςφζρουν διευκυντικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Δεφτερον, προςφζρει τθ δυνατότθτα ειδίκευςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων ι ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν ανάλθψθ και τθ διεξαγωγι μιασ μελζτθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα που ενδιαφζρει τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγνϊριςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ του ΜΙΔ Η Κυπριακι Κυβζρνθςθ, με ςχετικι απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου (Αρ και θμερομθνία ), αποφάςιςε όπωσ, «τα ςχζδια υπθρεςίασ κζςεων ςτα οποία μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, διάρκειασ ενόσ ζτουσ, κεωροφνται ωσ πρόςκετο προςόν, το δίπλωμα που χορθγείται από το ΜΙΔ του Κζντρου Παραγωγικότθτασ Κφπρου κα μπορεί να ικανοποιιςει τθν πρόνοια αυτι». Επιπρόςκετα, ο τίτλοσ που χορθγείται από το ΜΙΔ τυγχάνει ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ επιπζδου Μάςτερ, από το Κυπριακό υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Σίτλων πουδϊν (ΚΤΑΣ) για κατόχουσ αναγνωριςμζνου πτυχίου πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου. Περιγραφι του Προγράμματοσ Σο Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότθτεσ. Αρχίηει το Φεβρουάριο του 2015 και ολοκλθρϊνεται τον Ιοφνιο του Οι ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτα κτιρια του ΚΕΠΑ ςτθ Λευκωςία, κάκε Σρίτθ, Σετάρτθ και Πζμπτθ από τισ 5:00 μ.μ. μζχρι τισ 9:00 μ.μ. Σο Πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλζξεισ, εργαςτιρια, αςκιςεισ, παρουςίαςθ ταινιϊν και περιπτωςιακζσ μελζτεσ. Προςφζρει τθ δυνατότθτα ειδίκευςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων και τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Oι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να αναλάβουν τθν εκπόνθςθ μελζτθσ ςτον κλάδο τθσ ειδίκευςισ τουσ και να υποβάλουν μια ςχετικι ζκκεςθ. 5

8 Δομι του Προγράμματοσ Σο πρόγραμμα αποτελείται από τισ ακόλουκεσ 5 ενότθτεσ: Πρώτθ Ενότθτα Ώρεσ Διαλζξεων 1. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ Αρχζσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικι Ανάπτυξθ Προςωπικϊν Δεξιοτιτων Δεφτερθ Ενότθτα Τρίτθ Ενότθτα Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Οικονομικά Διεφκυνςθ Παραγωγισ Η Θεωρία των Οργανϊςεων τρατθγικι Διεφκυνςθ Σεχνικοοικονομικζσ Μελζτεσ Μεκοδολογία Ζρευνασ, τατιςτικι Ανάλυςθ και υγγραφι Διπλωματικισ Η Οργάνωςθ του Κυπριακοφ Κράτουσ

9 Ειδίκευςθ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων Τζταρτθ Ενότθτα 14. Διεφκυνςθ Ποιότθτασ Διοικθτικι Λογιςτικι Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Πζμπτθ Ενότθτα 17. Ζρευνα Μάρκετινγκ Εμπορικό Δίκαιο Επιχειρθματικότθτα...24 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Τζταρτθ Ενότθτα Πζμπτθ Ενότθτα Ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ Ειςαγωγι ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ... Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Κφπρο/Οργάνωςθ και λειτουργία του Δθμόςιου Σομζα... Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτον Δθμόςιο Σομζα... ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ... Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο... Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ και Ποιότθτασ ςτο Δθμόςιο Σομζα... Προχπολογιςμοί & Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικϊν ςτο Δθμόςιο Σομζα... ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

10 Χρονοδιάγραμμα για το Πρώτθ Ενότθτα (Διάρκεια 12 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 144 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 10 Φεβρουαρίου, 2015 Μζχρι: Σρίτθ, 20 Μαΐου, 2015 Εξετάςεισ: 2-11 Ιουνίου, 2015 Δεφτερθ Ενότθτα (Διάρκεια 12 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 144 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 8 επτεμβρίου, 2015 Μζχρι: Σετάρτθ, 2 Δεκεμβρίου, 2015 Εξετάςεισ: Δεκεμβρίου, 2015 Τρίτθ Ενότθτα (Διάρκεια 5 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 60 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 5 Ιανουαρίου, 2016 Μζχρι: Σρίτθ, 9 Φεβρουαρίου, 2016 Εξετάςεισ: Τζταρτθ Ενότθτα (Διάρκεια 6 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 72 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 23 Φεβρουαρίου, 2016 Μζχρι: Πζμπτθ, 31 Μαρτίου, 2016 Εξετάςεισ: Απριλίου, 2016 Πζμπτθ Ενότθτα (Διάρκεια 6 εβδομάδεσ Χ 12 ώρεσ/εβδομάδα = 72 ώρεσ) Από: Σρίτθ, 10 Μαΐου, 2016 Μζχρι: Πζμπτθ, 16 Ιουνίου, 2016 Εξετάςεισ: Ιουνίου, 2016 Η Διπλωματικι Εργαςία υποβάλλεται τον Οκτϊβριο του

11 υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα το Πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν πτυχιοφχοι πανεπιςτθμίων, οποιουδιποτε κλάδου, που εργάηονται ςτον ιδιωτικό ι ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Περιγραφι Θεμάτων Θζματα Κοινοφ Κορμοφ Διεφκυνςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ τόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να διερευνιςει τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, παρζχοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν κεωρίεσ, ζννοιεσ και πορίςματα ερευνϊν που ςχετίηονται με κζματα γενικισ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και ειδικά ςυμπεριφοράσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Σο κζμα αυτό καλφπτει, επίςθσ, τα ςθμαντικότερα κζματα, προβλιματα και πρακτικζσ τθσ ςφγχρονθσ διεφκυνςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναμζνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Πρόγραμμα κα κατανοιςουν ςε μεγαλφτερο βάκοσ τόςο τθ δικι τουσ ςυμπεριφορά όςο και τθ ςυμπεριφορά άλλων ανκρϊπων ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον. Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ κοπόσ του κζματοσ είναι να παρουςιάςει και να αναλφςει τθ κεωρία και τισ εφαρμογζσ του ςφγχρονου μάρκετινγκ. Σα επί μζρουσ κζματα που καλφπτονται περιλαμβάνουν τον αποφαςιςτικό ρόλο του μάρκετινγκ ςτουσ οργανιςμοφσ και τθν κοινωνία, το ςτρατθγικό μάρκετινγκ, τα ςυςτιματα πλθροφοριϊν μάρκετινγκ, τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, το διαχωριςμό αγοράσ, τθ μζτρθςθ και πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, τον κφκλο ηωισ των προϊόντων, τθν τιμολόγθςθ, τθ διανομι, τθν προϊκθςθ των πωλιςεων και τθν οργάνωςθ, εφαρμογι και ζλεγχο των δραςτθριοτιτων μάρκετινγκ. Αρχζσ Διεφκυνςθσ Ο ςτόχοσ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ και τθσ πρακτικισ τθσ διεφκυνςθσ, να περιγράψει περιλθπτικά τισ βαςικζσ διευκυντικζσ λειτουργίεσ και να τονίςει τθν ανάγκθ 9

12 ςυντονιςμοφ των εξειδικευμζνων διευκυντικϊν λειτουργιϊν που καλφπτονται ςε άλλα κζματα. Σα κφρια κζματα που καλφπτονται είναι: θ ζννοια τθσ διεφκυνςθσ, θ εξζλιξθ τθσ κεωρίασ τθσ διεφκυνςθσ, θ επιχείρθςθ ωσ ςφςτθμα, ςτόχοι επιχειριςεων, προγραμματιςμόσ, οργάνωςθ, ζλεγχοσ, διεφκυνςθ ςτρατθγικισ, λιψθ αποφάςεων, επιχειρθματικότθτα, διεφκυνςθ αλλαγϊν, οργανωςιακι μάκθςθ και μακθτεφουςα επιχείρθςθ. Λογιςτικι Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ και διαδικαςίεσ και ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κοςτολόγθςθ και τθν οικονομικι ανάλυςθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν καταχϊριςθ, οργάνωςθ και ανάλυςθ των λογιςτικϊν, κοςτολογικϊν και άλλων οικονομικϊν δεδομζνων, με τρόπο που να υποβοθκοφνται τα διευκυντικά ςτελζχθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. θμαντικό τμιμα αποτελεί θ ανάλυςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων με τθ χριςθ ειδικϊν επιςτθμονικϊν εργαλείων που ςτοχεφουν ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν οικονομικι πορεία και το μζλλον ενόσ οικονομικοφ οργανιςμοφ, με απϊτερο ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ δυνατι λιψθ αποφάςεων από τα ςτελζχθ τθσ. Ανάπτυξθ Προςωπικών Δεξιοτιτων τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που κα πρζπει να κατζχει ζνασ εν ενεργεία Διευκυντισ, μζςα από ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν προςωπικότθτασ, εντοπιςμό των δυνατοτιτων και αδυναμιϊν του κάκε ςυμμετζχοντα και τθν εκπαίδευςι του ςε τεχνικζσ βελτίωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ που υποβοθκοφν ςτθν ολοκλιρωςθ του ατόμου ωσ Διευκυντισ και ωσ Προϊςτάμενοσ. Διεφκυνςθ Παραγωγισ Οι προκλιςεισ από τον διεκνι ανταγωνιςμό, τα προβλιματα του περιβάλλοντοσ και οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ κακιςτοφν τθ διεφκυνςθ 10

13 παραγωγισ ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ ςτον κόςμο των επιχειριςεων ςιμερα. Αυτό το κζμα ςτοχεφει να καταςτιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ικανοφσ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςτθ διεφκυνςθ παραγωγισ και τθ χριςθ αποτελεςματικϊν τεχνικϊν προγραμματιςμοφ και ελζγχου για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Θ Θεωρία των Οργανώςεων κοπόσ του μακιματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τον τρόπο που είναι δομθμζνοι οι Οργανιςμοί/Οργανϊςεισ, να ζλκουν ςε μια πρϊτθ επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ των Οργανϊςεων και να γνωρίςουν τισ διαφορζσ τουσ και τον τρόπο που δθμιουργοφνται. Οικονομικά Ο ςτόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ βαςικζσ αναλυτικζσ τεχνικζσ που ςχετίηονται με οριςμζνα μικροοικονομικά προβλιματα και να τουσ εξοικειϊςει με τθ βαςικι μακροοικονομικι κεωρία και πολιτικι που επθρεάηει άμεςα ι ζμμεςα τθν αποτελεςματικότθτα μιασ επιχειρθματικισ μονάδασ. Σα επί μζρουσ κζματα που καλφπτονται περιλαμβάνουν τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ, τθν ανάλυςθ του κόςτουσ, το μονοπϊλιο, το ολιγοπϊλιο, τουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ, τον κακοριςμό μιςκϊν, τθ μζτρθςθ του εκνικοφ προϊόντοσ, τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ επενδφςεισ, τον υπολογιςμό εκροϊν, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τον πλθκωριςμό. Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να εξθγιςει τθ ςθμαςία και τον ρόλο του οικονομικοφ ελζγχου, κακϊσ και να εκπαιδεφςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ετοιμαςία προχπολογιςμϊν των οποίων οι πλθροφορίεσ είναι αναγκαίεσ για τθ λιψθ διοικθτικϊν αποφάςεων. Στρατθγικι Διεφκυνςθ κοπόσ αυτοφ του κζματοσ είναι να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν και να εκτιμιςουν το πϊσ κακορίηονται ςτόχοι και ςτρατθγικζσ και πϊσ οι κφριεσ διευκυντικζσ λειτουργίεσ ενοποιοφνται μζςω τθσ λιψθσ Διευκυντικϊν τρατθγικϊν Αποφάςεων. Θα βοθκιςει, επίςθσ, 1 1

14 τουσ ςυμμετζχοντεσ να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν παρουςίαςθ και τθν υποςτιριξθ μιασ κζςθσ μζςα ςε ζνα περίπλοκο επιχειρθματικό περιβάλλον. Σα κζματα που καλφπτονται είναι: ζννοια τθσ ςτρατθγικισ, διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ, ανάλυςθ ςτρατθγικισ, λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων και μελζτθ περιπτϊςεων ςτθν ανάλυςθ και διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ςτθ λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων. Τεχνικοοικονομικζσ Μελζτεσ Ο κφριοσ ςκοπόσ αυτοφ του κζματοσ είναι να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τα κυριότερα μζρθ μιασ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ και να τουσ δϊςει τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ για ετοιμαςία και αξιολόγθςθ μιασ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ. Μεκοδολογία Ζρευνασ, Στατιςτικι Ανάλυςθ και Συγγραφι Διπλωματικισ κοπόσ του κζματοσ είναι να παρζχει τθν ενθμζρωςθ, τθν πρόςβαςθ ςτθν ορολογία και ςτισ μεκόδουσ ζρευνασ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ερμθνείασ και αποτίμθςθσ των δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. Παράλλθλα ςκοπεφει να δϊςει ςτο φοιτθτι τα απαιτοφμενα μζςα για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για το ςχεδιαςμό, τθν προετοιμαςία και τθν εκπόνθςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν κατάλλθλων για το μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα χριςιμων αναφορικά με τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ τουσ διατριβισ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςτθν επαγωγικι ςτατιςτικι ανάλυςθ, τθ μετάφραςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε ςτατιςτικζσ υποκζςεισ κακϊσ και τθν αποδοχι ι απόρριψθ ςτατιςτικϊν υποκζςεων με βάςθ το ςτατιςτικό λάκοσ, τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα και τθ ςτατιςτικι δφναμθ. Θ Οργάνωςθ του Κυπριακοφ Κράτουσ κοπόσ του μακιματοσ είναι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ανεξάρτθτα από το ποια ειδικότθτα κα ακολουκιςουν, να γνωρίςουν το πϊσ είναι οργανωμζνθ θ Κυπριακι Δθμοκρατία ωσ κράτοσ και να μάκουν τισ διάφορεσ Αρχζσ που το ςυνκζτουν, κακϊσ και τα κακικοντα και τισ εξουςίεσ τόςο των κεντρικϊν οργάνων του κράτουσ, όςο και των τοπικϊν οργάνων και αυτϊν τθσ κακϋφλθν αρμοδιότθτασ (Ημικρατικοί Οργανιςμοί και Οργανιςμοί που ιδρφκθκαν λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ Κφπρου ςτθν ΕΕ). 12

15 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διεφκυνςθ Ποιότθτασ Ο ςτόχοσ του κζματοσ είναι να ενθμερϊςει τουσ ςυμμετζχοντεσ για τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ ιδζεσ και τισ μεκόδουσ τθσ Διεφκυνςθσ Ποιότθτασ. τόχοσ, επίςθσ, του κζματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων ςτθ χρθςιμοποίθςθ εργαλείων και τεχνικϊν ποιότθτασ για βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, καινοτομίασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ςφγχρονθσ επιχειρθματικισ μονάδασ. Διοικθτικι Λογιςτικι Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι θ αναλυτικι εξζταςθ κεμάτων που αποβλζπουν ςτθ χρθςιμοποίθςθ λογιςτικϊν πλθροφοριϊν για τθ λιψθ διοικθτικϊν και επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Ειδικότερα, ςτο κζμα αυτό εξετάηονται τα κζματα τθσ κατάρτιςθσ και ελζγχου λειτουργικϊν προχπολογιςμϊν, τθσ ανάλυςθσ ςχζςεων κόςτουσ όγκου κζρδουσ, κακϊσ και των αποφάςεων που επθρεάηονται από τισ ςχζςεισ αυτζσ. Παράλλθλα παρουςιάηονται βαςικζσ ζννοιεσ κοςτολόγθςθσ. Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ Θζματα Ειδίκευςθσ Αυτό το κζμα εξετάηει τθν ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ, κακϊσ και τα οφζλθ από τθ βελτίωςι τθσ μζςα από παραδείγματα εφαρμογισ ςτο επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ. Θζματα που καλφπτονται είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα, τα προγράμματα βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και θ χρθςιμοποίθςθ εργαλείων και τεχνικϊν για τθ μζτρθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τον υπολογιςμό δεικτϊν παραγωγικότθτασ. 1 3

16 Ζρευνα Μάρκετινγκ τόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ κεωρία και τθν πρακτικι τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ. Επίςθσ, να τουσ δϊςει τθν ευκαιρία να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν: (α) να αποφαςίηουν αν και πότε θ ζρευνα είναι το κατάλλθλο μζςο για χειριςμό ενόσ προβλιματοσ μάρκετινγκ, και (β) να ςχεδιάηουν, να ςυντονίηουν και να επιβλζπουν τθ διεξαγωγι μιασ ζρευνασ μάρκετινγκ. Εμπορικό Δίκαιο τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να δϊςει τα κατάλλθλα εφόδια ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να αντιλαμβάνονται και να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ δικαίου που επθρεάηει και διζπει τον ρόλο τουσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων. Επιχειρθματικότθτα τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επιχειρθματικισ διαδικαςίασ ςτθ ςφγχρονθ οικονομία. Επιπρόςκετα, το κζμα ζχει ωσ ςτόχο να μεταδϊςει τόςο τισ κεωρθτικζσ όςο και τισ πρακτικζσ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων. Διπλωματικι Εργαςία Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να υποβάλουν, ωσ βαςικι προχπόκεςθ απονομισ του διπλϊματοσ, τελικι μελζτθ. Ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να μελετιςουν ςε βάκοσ ζνα κζμα του ενδιαφζροντοσ του οργανιςμοφ τουσ, να αναλφςουν διεξοδικά μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και να καταλιξουν ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα και ειςθγιςεισ. 14

17 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟIΚΗΗ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ειςαγωγι ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ τόχοσ του κζματοσ είναι να ενθμερϊςει τουσ φοιτθτζσ για τον ακαδθμαϊκό κλάδο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τόςο ωσ διοίκθςθσ που αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ιςονομίασ, διαφάνειασ και ελζγχου των δικαιωμάτων των πολιτϊν, όςο και ωσ μάνατημεντ. Σο επίκεντρο του κζματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, κακϊσ και θ εξζλιξθ του κλάδου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Κφπρο/Οργάνωςθ και Λειτουργία του Δθμόςιου Τομζα τόχοσ του κζματοσ είναι να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ όςο το δυνατόν πιο ςφαιρικι και επιςτθμονικι ενθμζρωςθ για τον κλάδο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Κφπρο, θ οποία, κυρίωσ, περιλαμβάνει τθν Κυβζρνθςθ, τθ Δθμόςια Τπθρεςία, τισ Ανεξάρτθτεσ Τπθρεςίεσ, τουσ Ημικρατικοφσ Οργανιςμοφσ, τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τουσ Οργανιςμοφσ/Τπθρεςίεσ/Θεςμοφσ που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ ζνταξθσ τθσ Κφπρου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θα εξεταςκεί, επίςθσ, θ Νομοκετικι και θ Δικαςτικι εξουςία. Με το τζλοσ τθσ ενότθτασ αυτισ οι φοιτθτζσ κα γνωρίηουν ςε ικανοποιθτικό βακμό το ςφνκετο περιβάλλον μζςα ςτο οποίο αςκείται θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Κφπρο και κα γνωρίηουν τα κυριότερα όργανα άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ. Διεφκυνςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ ςτον Δθμόςιο Τομζα τόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι θ παροχι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, τθσ ευκαιρίασ να αντλιςουν πρακτικζσ εμπειρίεσ ςτα ςθμαντικότερα κζματα που καλφπτει θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα το εργαςτιρι περιλαμβάνει αςκιςεισ ςτθν επιλογι και πρόςλθψθ προςωπικοφ, αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων, και μελζτεσ περιπτϊςεων που άπτονται κεμάτων κακοριςμοφ ςτόχων και πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία του τμιματοσ προςωπικοφ. Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο τόχοσ του κζματοσ αυτοφ είναι να προετοιμάςει τα μελλοντικά διευκυντικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτισ νομικζσ πτυχζσ τθσ δράςθσ τουσ ςε κζματα προςωπικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 1 5

18 κα διδαχκοφν τι πρζπει να προςζχουν για να τθροφν τθ νομιμότθτα όταν αξιολογοφν υπαλλιλουσ, όταν λαμβάνουν μζροσ ςε ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ ι επιτροπζσ εξετάςεων, όταν παρουςιάηονται ενϊπιον τθσ ΕΔΤ ι αντίςτοιχων οργάνων κ.ά. Οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι ωσ προσ το ποιεσ είναι οι νομολογιακζσ αρχζσ που ιςχφουν για τα κζματα των διοριςμϊν, των προαγωγϊν, των μετακζςεων και των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί από το Ανϊτατο Δικαςτιριο. Διεφκυνςθ Παραγωγικότθτασ και Ποιότθτασ ςτον Δθμόςιο Τομζα Αυτό το κζμα εξετάηει τισ ζννοιεσ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ποιότθτασ κακϊσ και τα οφζλθ από τθ βελτίωςθ αυτϊν μζςα από παραδείγματα εφαρμογισ ςτον Δθμόςιο Σομζα. Θζματα που καλφπτονται είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγικότθτα και τθν ποιότθτα και τα ςυςτιματα/προγράμματα βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και ποιότθτασ. Προχπολογιςμοί και Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικών ςτον Δθμόςιο Τομζα Ο ςτόχοσ αυτοφ του κζματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Οικονομικι Διαχείριςθ του Δθμόςιου Σομζα. Μεταξφ των κεμάτων που καλφπτονται, περιλαμβάνονται οι δθμόςιεσ ενιςχφςεισ και ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ, ο ζλεγχοσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και ο ρόλοσ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ Κφπρου και τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ. Διπλωματικι Εργαςία Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναμζνεται να υποβάλουν, ωσ βαςικι προχπόκεςθ απονομισ του διπλϊματοσ, τελικι μελζτθ. Ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να δϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να μελετιςουν ςε βάκοσ ζνα κζμα του ενδιαφζροντοσ του οργανιςμοφ τουσ, να αναλφςουν διεξοδικά μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και να καταλιξουν ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα και ειςθγιςεισ. 16

19 Απαιτοφμενα Προςόντα Σα προςόντα που απαιτοφνται για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα είναι: Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ι ιςότιμο προςόν ςε οποιαδιποτε ειδικότθτα. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Επιτυχία ςτθ γραπτι ι/και προφορικι εξζταςθ για ειςδοχι ςτο Πρόγραμμα. Γλϊςςα Διδαςκαλίασ και Δίδακτρα Γλϊςςα Διδαςκαλίασ: Ελλθνικι Σα δίδακτρα για κάκε ενότθτα καταβάλλονται ςτθν αρχι κάκε μίασ και ζχουν ωσ ακολοφκωσ*: Ενότθτα Πρϊτθ 800,00 Ενότθτα Δεφτερθ 800,00 Ενότθτα Σρίτθ 426,00 Ενότθτα Σζταρτθ 700,00 Ενότθτα Πζμπτθ 700, ,00 *Μζχρι και τθν θμζρα εκτφπωςθσ του παρόντοσ βιβλιαρίου 1 7

20 Διαδικαςία Τποβολισ Αιτιςεων Πτυχιοφχοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Πρόγραμμα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ ςυμμετοχισ, θ οποία είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΜΙΔ: και ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Παραγωγικότθτασ : Η αίτθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να αποςταλεί ςτθ Γραμματεία του ΜΙΔ μζχρι τθ Δευτζρα 19 Ιανουαρίου Οι γραπτζσ εξετάςεισ για ειςδοχι ςτο Πρόγραμμα κα διεξαχκοφν το άββατο, 24 Ιανουαρίου Βιβλιοκικθ Ακαδθμαϊκζσ Διευκολφνςεισ Η βιβλιοκικθ του ΜΙΔ περιζχει μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά από βιβλία, περιοδικά, κυβερνθτικζσ εκδόςεισ και DVDs. Τπάρχει επίςθσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ. Εργαςτιριο Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν Σο εργαςτιριο είναι άρτια εξοπλιςμζνο με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για χριςθ τουσ από τουσ φοιτθτζσ. Παρζχεται, επίςθσ, δωρεάν θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ Wi-Fi. 18

21 Ντίνοσ Κακθτηιώτθσ Διευκυντισ ΜΙΔ BSc (Honors) Met./Mech. Eng MIM PG Diploma Mgt MSc Automotive Eng, MBA European Business Άκθσ Νικολαΐδθσ Προϊςτάμενοσ ΜΙΔ BSc, MSc (Mechanical Eng.), MBA Μαρία Μικελλίδου BSc (Soc.), P.D.P. Mgt. Αντώνθσ Άνιφτοσ (Mktg), MBA (Mktg) BSc (Honors) Econ. & Bus. Econ, MIM P.D. Μαρία Νικολάου-Χρίςτου BSc, MSc (Civil Eng.), MIM P.D.(Mgt) Βαςιλικι Χατηθαδάμου BSc (Computer Science), MIM P.D. (Mgt.) Νίκοσ Φιλίππου BSc, MSc (Comp. Science & Maths) Γιώργοσ Χωραττάσ BSc, MIM P.D. (Mgt), M.Sc. PhD. (Mechanical Eng.) Κάτια Καλογζρθ-Δθμθτρίου BSc (Marketing), MBA (Management) Μελίνα Νεοφφτου BSc (Math& Stats),MSc (Math. Trad. & Finance) MIM P.D. (Δθμ. Διοίκθςθ) Βακοφλα Αντωνιάδου BA (Economics), MBA (Finance) Σοφία Ευριπίδου MIM P.D. (Mgt.) BSc (Applied Accounting), ACCA, Χριςτιάνα Χριςτοδοφλου BSc (Economics), MBA Αντρζασ Στυλιανοφ BA (Business Admin.) BA (Tourism & Mgt.), MSc (Marketing) MA (Public Admin. & Int. Relations) Ζλενα Χριςτοδουλίδου BA (Honors) Bus. Admin., MSc (Business Management) Κατερίνα Κόκκινου BA (Sociology), MA (Sociology) Παφλοσ Παναγι BSc (Computer Science) MBA (Bus. Admin.), Ph.D (Data Comm.) Μαρία Πιερίδου* MSc Chemistry (AUB),MIM P.D.(Mgt) Χριςτόφοροσ Μαρκίδθσ* BEng (Materials Sc & Eng), Μ.Sc, PhD (Materials Science) Ηινωνασ Κλθρίδθσ* BA (Bus. Admin.), MBA(Finance) * με απόςπαςθ Σο Επαγγελματικό Προςωπικό του Μεςογειακοφ Ινςτιτοφτου Διεφκυνςθσ 1 9

22 Εξωτερικοί Ειςθγθτζσ του Μεςογειακοφ Ινςτιτοφτου Δρ Ντάινα Αναςταςίου Κακθγιτρια πανεπιςτθμίου Βάςοσ Γεωργίου Εμπειρογνϊμονασ Δρ Ανδρζασ Ευςτακιάδθσ Κακθγθτισ πανεπιςτθμίου Παφλοσ Ιωςθφίδθσ Επιχειρθματίασ/φμβουλοσ Σταυριάνα Κοφτερόσ φμβουλοσ Δρ Μαρία Μιχαθλίδθ Κακθγιτρια πανεπιςτθμίου Χρίςτοσ Νικολάου Ανϊτεροσ Λογιςτισ Αννίτα Πζτρου Επιχειρθματίασ/φμβουλοσ Δρ Μελίτα Χαρίτου Κακθγιτρια πανεπιςτθμίου Δρ Σπφροσ Χατηθδάκθσ Κακθγθτισ πανεπιςτθμίου Στυλιανόσ Χριςτοφόρου Δικθγόροσ Γιώργοσ Χρυςαφίνθσ Πρϊτοσ Διοικθτικόσ Λειτουργόσ, Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Προςωπικοφ τοιχεία Επικοινωνίασ για Πλθροφορίεσ Άκθσ Νικολαΐδθσ (Προϊςτάμενοσ ΜΙΔ) Σθλ.: Ηλ-ταχ: Γραμματεία, ΜΙΔ Μαρίνα Μονογιοφ και Ειρινθ Δθμθτρίου-Ζλλθνα Σθλ.: , , Ηλ-ταχ: Ηλ-ταχ: Σθλεομ.: Ηλ-ταχ: Ιςτοςελίδα: Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Λεωφ. Καλλιπόλεωσ 77 Σ.Θ , 1679 Λευκωςία 20

23 Γ.Σ.Π. 173/ ISSN Εκδόκθκε από το Γραφείο Σφπου και Πλθροφοριϊν Εκτφπωςθ: Κϊνοσ Λτδ 2 1

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα