Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ"

Transcript

1 Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςουμε τθν ενδυνάμωςθ τθσ ομάδασ μασ με τθν προαγωγι ςτελεχϊν και τθν πρόςλθψθ νζων ςυνεργατϊν Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Φίλιπποσ Αριςτοτζλουσ - Δικθγόροσ / Συνζταιροσ Ο Φίλιπποσ προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ το 2004 και με τθν εγγραφι του ωσ δικθγόροσ το 2005, ςυνζχιςε ςτο Σμιμα Εμπορικοφ και Εταιρικοφ Δικαίου. Σο 2010 προιχκθ ςτθ κζςθ του Δικθγόρου/Senior Associate και τθν 1 Οκτωβρίου 2012 εκλζγθκε υνζταιροσ. Αποφοίτθςε από τθ Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου του Kent το 2003, και εντάχκθκε ωσ barrister του Inner Temple Inn. Είναι μζλοσ του STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) ωσ επίςθσ και του International Tax Planning Association. Στζφανοσ Σταφροσ Ευαγγελίδθσ - Δικθγόροσ / Senior Associate Ο τζφανοσ προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ το 2007 και με τθν εγγραφι του ωσ δικθγόροσ το 2008, ςυνζχιςε ςτο Σμιμα Εμπορικοφ και Εταιρικοφ Δικαίου. Σθν 1 Οκτωβρίου 2012, προιχκθ ςτθ κζςθ του Δικθγόρου/Senior Associate. Αποφοίτθςε από τθ Νομικι χολι του London School of Economics and Political Science (LSE) το 2005 και ςτθ ςυνζχεια απόκτθςε το Legal Practice Course (LPC) από το College of Law του Λονδίνου. Είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθν Χρθματοδότθςθ και Δθμοςιονομικό Δίκαιο από το SOAS, University of London το Χριςτοσ Βεηοφβιοσ Δικθγόροσ / Senior Associate Ο Χριςτοσ προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ το 2007 και με τθν εγγραφι του ωσ δικθγόροσ το 2008, ςυνζχιςε ςτο Σμιμα Ακινιτων και Περιουςιακϊν Τποκζςεων. Σθν 1 Νοεμβρίου 2012, προιχκθ ςτθ κζςθ του Δικθγόρου/Senior Associate και Τπεφκυνου του τμιματοσ δικαίου μετανάςτευςθσ ςτο Σμιμα Ακινιτων και Περιουςιακϊν Τποκζςεων. Ο Χριςτοσ αποφοίτθςε από τθ Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ουαλίασ το Σο 2007 ολοκλιρωςε το μεταπτυχιακό του LL.M in International Maritime Law. Ειδικεφεται ςε κζματα δικαίου μετανάςτευςθσ, κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ και ςτο δίκαιο ανταγωνιςμοφ. Προαγωγζσ ςτο Γραφείο Πάφου Χρίςτια Μίττλετον Δικθγόροσ / Senior Associate Η Χρίςτια αποφοίτθςε από τθ Νομικι χολι του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ το Σο 2006 ολοκλιρωςε το μεταπτυχιακό τθσ (MSc) με κζμα Δίκαιο και Ηκικι ςτθ φροντίδα τθσ υγείασ του Πανεπιςτθμίου Liverpool του Ηνωμζνου Βαςιλείου και τθν ίδια χρονιά εντάχκθκε ςτον Π.Δ.. Σο 2011 ζγινε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ευρωπαίων Ποινικολόγων και του Ευρωπαϊκοφ ςυλλόγου ψυχολογίασ και δικαίου. τα τζλθ του 2011 τθσ απονεμικθκε επίςθσ το μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) ςτθν Δικαςτικι και Νομικι Ψυχολογία από το Πανεπιςτιμιο του Leicester. Ειδικεφεται ςε κζματα Σραπεηικοφ Δικαίου, δικαςτθριακϊν υποκζςεων Αςτικοφ και Εμπορικοφ Δικαίου κακϊσ και ςτο Ποινικό Δίκαιο.

2 Προαγωγζσ ςτο Γραφείο Λευκωςίασ Άντρεα Καλλι Δικθγόροσ / Senior Associate Η Άντρεα αποφοίτθςε από τθν Νομικι χολι του London School of Εconomics and Political Science το 2005 και απζκτθςε το μεταπτυχιακό τθσ δίπλωμα ςτο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο από το London School of Economics and Political Science το Εντάχκθκε ςτον Π.Δ. το Προςλιψεισ ςτο Σμιμα Εμπορικοφ και Εταιρικοφ Δικαίου Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Γιϊργοσ Χρυςαφίνθσ Νομικόσ Σφμβουλοσ / Senior Associate Ο Γιϊργοσ αποφοίτθςε από τθν Νομικι χολι του πανεπιςτθμίου του Bristol το Σο 1997 απζκτθςε Μεταπτυχιακό ςτθν Διοίκθςθ με ειδίκευςθ ςτα χρθματοοικονομικά από το Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) τθσ Γαλλίασ και το 2002 απζκτθςε μεταπτυχιακό ςτθν Διοίκθςθ επιχειριςεων (ΜΒΑ) από το INSEAD Γαλλία. Ο Γιϊργοσ διακζτει ςθμαντικι εμπειρία ςτα χρθματοοικονομικά, ζχοντασ εργαςτεί 11 χρόνια ςτθν Moody s Investor Services εκ των οποίων 4 χρόνια ςαν Vice President - Senior Analyst. Κατά τθν διάρκεια τθσ καριζρασ του ςτθν Moody s κατείχε κζςθ αναλυτι για τράπεηεσ ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, Μζςθσ Ανατολισ, Αφρικισ και Νότιασ Αςίασ. Κυριακι Στίγγα Δικθγόροσ / Senior Associate Η Κυριακι αποφοίτθςε από τθ Νομικι χολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το Σο 2007, εντάχκθκε ςτον Π.Δ.. Σο 2010 απζκτθςε μεταπτυχιακό τίτλο ςτο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο από το Πανεπιςτιμιο του Leicester του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Ειδικεφεται ςε κζματα γενικοφ εμπορικοφ δικαίου με κφριουσ τομείσ τθσ πρακτικισ τθσ το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, το μεταναςτευτικό δίκαιο και τισ διεκνείσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. Βαρνάβασ Playbell Δικθγόροσ / Associate Ο Βαρνάβασ προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ το 2010 και με τθν εγγραφι του ωσ δικθγόροσ το 2011, ςυνζχιςε ςτο Σμιμα Εμπορικοφ και Εταιρικοφ Δικαίου. Απόκτθςε το πτυχίο τθσ νομικισ το 2009 από τθ Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου Manchester του Ηνωμζνου Βαςιλείου. υνζχιςε τισ ςπουδζσ του αποκτϊντασ μεταπτυχιακό από τθ νομικι ςχολι του Chicago των Η.Π.Α το 2010 όπου αποκόμιςε εισ βάκοσ γνϊςθ ςε κζματα εταιρικοφ δικαίου. Οι ςπουδζσ του ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ χρθματοδοτικθκαν από υποτροφία του οργανιςμοφ Fullbright, τθν οποία κζρδιςε μεταξφ άλλων για το ικοσ και τθν επίδοςι του κατά τα ακαδθμαϊκά του χρόνια. Ζλενα Χριςτοδοφλου Δικθγόροσ Η Ζλενα προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενθ δικθγόροσ το 2011 και με τθν εγγραφι τθσ ωσ δικθγόροσ το 2012, ςυνζχιςε ςτο Σμιμα Εμπορικοφ και Εταιρικοφ Δικαίου. Αποφοίτθςε από τθ νομικι ςχολι του πανεπιςτθμίου του Surrey με υποτροφία και το 2011 ολοκλιρωςε το μεταπτυχιακό τθσ ςτο Διεκνζσ Εμπορικό Δίκαιο από το πανεπιςτιμιο του Cardiff.

3 Γιϊργοσ Δαμιανοφ Νομικόσ Σφμβουλοσ Ο Γιϊργοσ αποφοίτθςε από τθ Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ, Κφπρου, το 2008 και ειδικεφεται ςε κζματα εταιρικοφ και εμπορικοφ δικαίου. Iryna Χατηθβαγγζλθ Νομικόσ Σφμβουλοσ Η Iryna αποφοίτθςε από τθ νομικι ςχολι του Ινςτιτοφτου Διεκνϊν Τποκζςεων τθσ Οδθςςοφ, τθσ Ουκρανίασ, το Παράλλθλα με τισ νομικζσ τθσ ςπουδζσ, θ Iryna ολοκλιρωςε το πρόγραμμα Διαχείριςθσ και Διαιτθςίασ του Ινςτιτοφτου Οικονομικϊν Κριμαίασ ςτο Κίεβο το Εντάχκθκε ςτο Δικθγορικό ϊμα Ουκρανίασ το 2007 και μιλά τθν Ουκρανικι, Ρωςικι και Αγγλικι γλϊςςα. Μαρία Γεωργίου Δικθγόροσ Η Μαρία αποφοίτθςε από τθ νομικι ςχολι του Αριςτοτζλειου πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ το 2008, και το 2012 απόκτθςε το μεταπτυχιακό τθσ εμπορικό και εταιρικό δίκαιο με ειδίκευςθ ςτο International and Comparative Commercial Arbitration and the legal aspect of International finance. Εντάχκθκε ςτον Παγκφπριο Δικθγορικό φλλογο το Προςλιψεισ ςτο Δικαςτθριακό Σμιμα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Μάριοσ Αρίςτου Δικθγόροσ / Associate O Μάριοσ προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ το 2011 και με τθν εγγραφι του ωσ Δικθγόροσ το 2012, ςυνζχιςε μαηί μασ ςτθν «ομάδα 1» του Δικαςτθριακοφ τμιματοσ του γραφείου μασ. Ο Μάριοσ αποφοίτθςε από τθ νομικι ςχολι του πανεπιςτθμίου του Birmingham το 2010 και το 2011 απζκτθςε το μεταπτυχιακό τίτλο ςτο Ποινικό Δίκαιο από το City Law School.

4 Προςλιψεισ ςτο Δικαςτθριακό Σμιμα Γραφείο Λευκωςίασ Εβίτα Ηλιάδου Δικθγόροσ / Associate Η Εβίτα προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενθ δικθγόροσ το 2010 και με τθν εγγραφι τθσ ωσ Δικθγόροσ το 2011, ςυνζχιςε ςτο τμιμα Πνευματικισ Ιδιοκτθςία ςτο γραφείο τθσ Λευκωςίασ. Αποφοίτθςε από τθ νομικι ςχολι του Πανεπιςτθμίου Aberdeenτθσ κωτίασ το 2009 και το 2010 απζκτθςε μεταπτυχιακό τίτλο ςτο Φορολογικό Δίκαιο ςτο Πανεπιςτιμιο King s College of London, του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Ειδικεφεται ςε κζματα Πνευματικι Ιδιοκτθςίασ, Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, Γενικοφ Δίκαιου και Φορολογικϊν κεμάτων. Η Εβίτα μιλά Ελλθνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ρωςικά. Ευγενία Kelly Επαμεινϊνδου Δικθγόροσ / Associate H Ευγενία Kelly προςλιφκθκε ωσ αςκοφμενθ δικθγόροσ το 2011 και με τθν εγγραφι τθσ ωσ Δικθγόροσ to 2011, ςυνζχιςε ςτο τμιμα Εμπορικοφ και Εταιρικοφ Δικαίου. Αποφοίτθςε με άριςτα από τθ νομικι ςχολι του Πανεπιςτθμίου University of East Anglia το 2008 και το 2009 ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τθσ με κζμα το Δίκαιο των Διεκνϊν Επιχειριςεων ςτο University College London (UCL) του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Ειδικεφεται ςε υποκζςεισ που αφοροφν Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο κακϊσ και ςε κζματα που αφοροφν το Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Ανταγωνιςμοφ. Ευ Προ ςτο Προςλιψεισ ςτο Δικαςτθριακό Σμιμα Εμπορικοφ Προςλιψεισ ςτο Σμιμα Δικαςτθριακό Οικονομικισ Σμιμα Διαχείριςθσ Εμπορικοφ Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Αντρζασ Λφτρασ Group Chief Accountant Ο Αντρζασ αποφοίτθςε από το πανεπιςτιμιο του Manchester ζχοντασ αποκτιςει πτυχίο ςτα Οικονομικά με ειδικότθτα τθ Λογιςτικι και τα Χρθματοοικονομικά. Είναι μζλοσ του Institute of Chartered Accountants in England and Wales κακϊσ και μζλοσ του υνδζςμου Εγκεκριμζνων Λογιςτϊν Κφπρου (ΕΛΚ). Επί ςειρά ετϊν ζχει εργαςτεί ςε μεγάλο ελεγκτικό γραφείο, όπου αςχολικθκε με χαρτοφυλάκια εταιρειϊν ςτθν Κφπρο όπωσ και με εταιρείεσ διεκνϊν δραςτθριοτιτων. Ειδικεφεται ςε χρθματοοικονομικά και λογιςτικά κζματα. Προςλιφκθκε ωσ Group Chief Accountant το 2012, για τα γραφεία τθσ Κφπρου και του εξωτερικοφ και αςχολείται με κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου κακϊσ και με τθν ετοιμαςία οικονομικϊν καταςτάςεων και προχπολογιςμϊν τθσ εταιρείασ. Προςλιψεισ ςτο Σμιμα Ευρωπαϊκοφ Δικαίου Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Ειρινθ Δθμθτρίου- Business Development Manager H Ειρινθ αποφοίτθςε από το King s College London ζχοντασ αποκτιςει πτυχίο Ευρωπαϊκϊν πουδϊν και Διεκνϊν χζςεων το τα πλαίςια του πτυχίου τθσ, ζχει επίςθσ ολοκλθρϊςει μζροσ τθσ φοίτθςθσ τθσ ςτο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, ςτο Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι επίςθσ κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθν Αςφάλεια, Ανάπτυξθ και Διακυβζρνθςθ από το King s College London, το Ειδικεφεται ςε κζματα Ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ, επιχειρθματικότθτασ, καινοτομίασ και εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Προςλιφκθκε το 2012, ωσ Business Development Manager και αςχολείται με προγράμματα Ευρωπαϊκισ και άλλθσ χρθματοδότθςθσ, διαχείριςθσ ζργων, κζματα εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και ςτρατθγικοφ

5 ςχεδιαςμοφ κακϊσ και για κζματα ανάπτυξθσ εργαςιϊν και υπθρεςιϊν τόςο για τον Οίκο μασ όςο και για τουσ πελάτεσ μασ.

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα του Πάνου Φιτςιλή

Βιογραφικό ςημείωμα του Πάνου Φιτςιλή Βιογραφικό ςημείωμα του Πάνου Φιτςιλή Εργαςιακή Εμπειρία Φεβ 2003 ςήμερα ΣΕΙ Λάριςασ, Σμιμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων Προϊςτάμενοσ τμιματοσ Αναπλθρωτισ κακθγθτισ ςτο ΣΕΙ Λάριςασ ςτο Σμιμα Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Νομπελίςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των νικθτϊν για βραβεία φψουσ 200.000 δολαρίων Οι νικθτζσ των Διεκνϊν Βραβείων Ωνάςθ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι

ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι Είµαστε στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση να καλωσορίσουµε δώδεκα νέους νοµικούς στην οµάδα µας. Οι νέοι µας συνάδελφοι είναι δικηγόροι µε πείρα µερικών ετών όπως επίσης και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011)

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011) Ακινα, Οκτϊβριοσ 2011 ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ... 4 Η ΔΙΕΘΝH ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛA... 5 ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟYΛΙΟ ΣΗ ΔΔ-Ε... 5 ΚΤΡΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα