ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν με τουσ αλγόρικμουσ αυτοπαλινδρομιςθσ (AR) και κινοφμενου μζςου (ΜΑ)." πουδαςτζσ Δάλατηθσ Νικόλαοσ Καταπόδθσ Πζτροσ Επιβλζπων Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ ΕΡΡΕ

2 Περιερχόμενα. Περιερχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειςαγωγι ςτθν εργαςία μασ Θζμα κοπόσ τθσ πτυχιακισ Ειςαγωγι... 6 Μεκοδολογία που ακολουκικθκε χεδιάγραμμα εφαρμογισ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόγνωςθ χρονοςειρϊν Μοντζλο αυτοπαλινδρόμθςθσ (AR) Αυτοπαλίνδρομθ διαδικαςία τάξθσ 1, AR(1) Μοντζλο κινοφμενου μζςου (ΜΑ) Διαδικαςία Κινθτοφ Μζςου τάξθσ 1, ΜΑ(1) Παράδειγμα AR(2) χωρίσ ςτακερό όρο Παράδειγμα ΜΑ(2,3) χωρίσ ςτακερό όρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δομικά ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ Xampp Joomla Ιςτορία του Joomla Χαρακτθριςτικά του Joomla Σι είναι τα plugins, τα components και τα modules ςτο Joomla Λίγα λόγια για το component jumi Matlab Βάςεισ Δεδομζνων Ο οδθγόσ ODBC Html

3 Σι είναι ιμανςθ τοιχεία Ιδιότθτεσ Σφποι δεδομζνων Μεταφορά τθσ HTML PHP Σι είναι Ιςτορία τθσ PHP Επεκτάςεισ αρχείων και διακομιςτζσ Εναλλακτικόσ τρόποσ εκτζλεςθσ ιςτοςελίδων χωρίσ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ. 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τλοποίθςθ εφαρμογισ Εγκατάςταςθ του Xampp Εγκατάςταςθ Joomla φόρτωςθ component, module και άλλων ςτοιχείων ςτο Joomla Χριςθ του component jumi Δθμιουργία γραφθμάτων Δθμιουργία Και Ρφκμιςθ ODBC driver Εικόνα 32. υμπλιρωςθ των παραμζτρων ςφνδεςθσ.κεφαλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κϊδικασ με ςχολιαςμό Κϊδικασ του αρχείου Text1.php Κϊδικασ του αρχείου Text2.php Κϊδικασ του αρχείου NOO Κϊδικασ του αρχείου NOO Κϊδικασ του αρχείου Text3.php Κϊδικασ του αρχείου koble.php Κϊδικασ του αρχείου ok Κϊδικασ του αρχείου ok Κϊδικασ του αρχείου Ma Compare.php ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4 Επίδειξθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ Log in ςτθν ςελίδα μασ Μενοφ Stock now Μενοφ AR Μενοφ Stocks Predition Μενοφ Compare with charts Μενοφ ΜΑ Mενοφ Stocks Predition Μενοφ Compare with charts Μενοφ Contact with us Μενοφ Usefull links ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικά ςυμπεράςματα και παρατιςεισ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράρτθμα (Α) Text1.php Text2.php Κϊδικασ του αρχείου NOO Κϊδικασ του αρχείου NOO Κϊδικασ του αρχείου Text3.php Κϊδικασ του αρχείου koble.php Κϊδικασ του αρχείου ok Κϊδικασ του αρχείου ok Κϊδικασ του αρχείου Ma Compare.php

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ειςαγωγι ςτθν εργαςία μασ. Θζμα. Σο κζμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι: "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν με του αλγόρικμουσ αυτοπαλινδρομιςθσ (AR) και κινοφμενου μζςου (ΜΑ)." κοπόσ τθσ πτυχιακισ. κοπόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ: κοπόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ επικοινωνία βάςεων δεδομζνων των χρονοςειρϊν με τθν PHP και θ ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ με εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ χρθςτϊν. Η οπτικοποίθςθ των δεδομζνων μζςω γραφθμάτων, κακϊσ και θ πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν των χρονοςειρϊν. Για τθν πρόβλεψθ των τιμϊν κα εφαρμοςτεί ο αλγόρικμοσ Αυτοπαλινδρόμιςθσ (AR) και Κινοφμενου Μζςου(MA). Θα αναπτυχτεί διαδικτυακι εφαρμογι για τουσ χριςτεσ όπου κα μποροφν: a. Να ζχουν τθν δυνατότθτα εγγραφισ μελϊν με περιοριςμοφσ αςφαλείασ. b. Να παρουςιάηουν μια γραφικι παράςταςθ με τιμζσ τθσ βάςθσ. c. Να κάνουν πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν με δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ(ar,ma) και να τισ εμφανίηουν ςε γραφιματα. 5

6 Ειςαγωγι. Η πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν ςε χρονοςειρζσ αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ πολλϊν επιςτθμϊν. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ ζχουν αναπτυχκεί πολλοί αλγόρικμοι και τεχνικζσ που θ κάκε μια ζχει τα δικά τθσ πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αντίςτοιχα. τθν παροφςα εργαςία ςτο κεφάλαιο 1 κα αναφζρουμε τον ςκοπό τθσ εργαςίασ και τθν μεκοδολογία που ακολουκιςαμε διεκπεραίωςι τθσ. το κεφάλαιο 2, αναφζραμε λίγα λόγια για τισ προβλζψεισ χρονοςειρϊν και πιο ςυγκεκριμζνα αναλφςαμε τουσ αλγόρικμουσ κινοφμενου μζςου (ΜΑ) και το μοντζλο αυτοπαλινδρόμθςθσ (AR). Οι δφο αυτοί αλγόρικμοι αναπτφχκθκαν και ςχολιάςτθκαν μόνο για πρϊτθ τάξθ. το κεφάλαιο 3, αναπτφχκθκαν τα δομικά ςτοιχεία που χρειαςτικαμε για τθν δθμιουργία τθσ εφαρμογισ ςε κεωρθτικό επίπεδο. Αναφζρκθκαν επίςθσ οριςμοί, ιςτορικά ςτοιχεία και παραδείγματα των δομικϊν ςτοιχείων αυτϊν. το κεφάλαιο 4, δίνεται αναλυτικά τόςο με τθν βοικεια εικόνων όςο και με αναλυτικϊν οδθγιϊν βιμα προσ βιμα θ δθμιουργία τθσ εφαρμογισ ςε πρακτικό επίπεδο. το κεφάλαιο 5, δίνεται ο κϊδικασ που χρειάςτθκε για τθν δθμιουργία τθσ εφαρμογισ αυτισ ανά αρχείο. Ζνα μζροσ του κϊδικα είναι γραμμζνο ςε Matlab ςαν m-file και το υπόλοιπο μζροσ του ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ php.ο ςχολιαςμόσ γίνεται με μπλε γράμματα. το κεφάλαιο 6, γίνεται μια επίδειξθ τθσ εφαρμογισ μασ, εξθγϊντασ αναλυτικά τισ ενζργειεσ που μπορεί να κάνει χριςτθσ μζςα ςε αυτι. το κεφάλαιο 7, αναφζρουμε τα ςυμπεράςματα και τισ παρατθριςεισ μασ από τθν εφαρμογι. το κεφάλαιο 8, παρουςιάηουμε με τθν μορφι link τθν βιβλιογραφία που χρθςιμοποιιςαμε και ςυμβουλευτικαμε για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςίασ αυτισ. Σζλοσ ςτο παράρτθμα (Α) επιςυνάπτουμε τον κϊδικα τθσ εφαρμογισ για να πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα. 6

7 Μεκοδολογία που ακολουκικθκε. το πρϊτο βιμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε ζρευνα και μελζτθ των δφο αλγορίκμων, αυτοπαλιδρόμθςθσ (AR) και του κινοφμενου μζςου (ΜΑ), μζχρι και πρϊτθσ τάξθσ ( ΑR(1) και MA(1) ). τθν ςυνζχεια, ζγινε μια μικρι εφαρμογι του αλγορίκμου αυτοπαλιδρόμθςθσ (AR) με τθν βοικεια ενόσ παραδείγματοσ. το επόμενο βιμα ζγινε θ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων με κλειςίματα για δφο υποκετικζσ μετοχζσ με τυχαία δεδομζνα : μετοχι1, μετοχι2. Ζπειτα, με τθν βοικεια του περιβάλλοντοσ joomla και διάφορα components του αλλά και τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ php, καταςκευάςαμε μια διαδικτυακι εφαρμογι για τθν οπτικοποίθςθ των χρονοςειρϊν για τισ δφο μετοχζσ αλλά και για τθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν τουσ. Η διαδικτυακι εφαρμογι ςυνδζεται και αντλεί ςτοιχεία από τθν βάςθ αλλά επίςθσ κάνει πρόβλεψθ με τθν βοικεια του Matlab. τθν ςυνζχεια, το Matlab μετά τθν πρόβλεψθ των τιμϊν που γίνεται με τθν υλοποίθςθ του παραπάνω παραδείγματοσ ςε κϊδικα Matlab, αποκθκεφει τισ τιμζσ πίςω ςτθν βάςθ δεδομζνων που θ εφαρμογι joomla παίρνει τα δεδομζνα αυτά και τα οπτικοποιεί ςε διαφορετικό μενοφ. Η εφαρμογι αυτι, τρζχει ςτον τοπικό web server του υπολογιςτι μασ με όνομα localhost. Σζλοσ, για να ςυνδζςουμε το Matlab με τθν βάςθ δεδομζνων χρειάςτθκε να δθμιουργιςουμε ζναν ODBC driver. Αυτό κατζςτθ δυνατό με τθν βοικεια ενόσ προγράμματοσ MySQL Connector. 7

8 χεδιάγραμμα εφαρμογισ. Εικόνα 1. χεδιάγραμμα τθσ εφαρμογισ μασ. Όπωσ φαίνεται και ςτο γράφθμα μασ ο Web Server αλλά και θ Data Base μασ είναι ςτθμζνοσ με το πρόγραμμα xampp. το οποίο για τθν καταςκευι του site και τθν καλφτερθ οπτικι του εμφάνιςθ τοποκετιςαμε το πρόγραμμα Joomla. Μζςα ςτο Joomla με τθν βοικεια τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ PHP ζχουμε γράψει κϊδικα για να κάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ του κζλουμε τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ μασ. τθν ςυνζχεια και πάλι με τθν PHP ςυνδζουμε το Joomla με το matlab για να κάνουμε τθν πρόβλεψθ. Σζλοσ το matlab ςυνδζεται με τθν Data Base για να αποκθκεφςει τα δεδομζνα μασ ςε αυτιν. Κακϊσ ο Client ςυνδζετε ςτθν εφαρμογι μασ μζςω του διαδικτφου εάν ζχει τθν εξουςιοδότθςθ για κατάλλθλθ πρόςβαςθ μπορεί να ζχει τον πλιρθ ζλεγχο του για όλεσ του τισ δυνατότθτεσ. Σο matlab τρζχει μονό ςτον server και όχι ςτον τοπικό υπολογιςτι του εκάςτοτε client. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρόγνωςθ χρονοςειρϊν. Σα μοντζλα πρόβλεψθσ με βάςθ χρονοςειρζσ αποςκοποφν ςτθν πρόβλεψθ του μζλλοντοσ με τθ χριςθ δεδομζνων του παρελκόντοσ. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να χρθςιμοποιιςει ςτοιχεία των ετιςιων πωλιςεων τθσ για τα τελευταία πζντε χρόνια προκειμζνου να προβλζψει τισ μελλοντικζσ πωλιςεισ τθσ τον επόμενο χρόνο. Σα μοντζλα πρόβλεψθσ με βάςθ χρονοςειρζσ υποκζτουν ότι θ υπό εξζταςθ μεταβλθτι κα ακολουκιςει το ίδιο υπόδειγμα κίνθςθσ όπωσ και ςτο παρελκόν. Για τθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικι τιμισ μιασ μεταβλθτισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφοροι μζκοδοι όπωσ ο απλόσ μζςοσ, ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ, θ εκκετικι εξομάλυνςθ, θ γραμμικι παλινδρόμθςθ κ.α. Η ανάλυςθ των χρθματο-οικονομικϊν δεικτϊν ωσ προσ τθν κατανομι και τισ ςυςχετίςεισ μασ οδθγεί ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα: 1. Η περικϊρια κατανομι των μεταβολϊν (αποδόςεων) των δεικτϊν δεν είναι Γκαουςιανι αλλά ζχει παχιζσ ουρζσ, που πρακτικά ςθμαίνει πωσ μεγάλεσ μεταβολζσ των δεικτϊν εμφανίηονται με μθ-μθδενικι πικανότθτα. 2. Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ ςτισ μεταβολζσ για μικρζσ υςτεριςεισ αλλά ενδζχεται οι μεταβολζσ να ζχουν ςυςχετίςεισ μακράσ διάρκειασ. Σο πρϊτο πρακτικά ςθμαίνει πωσ θ βραχυπρόκεςμθ πρόβλεψθ (με γραμμικά μοντζλα) δε μπορεί να γίνει, τουλάχιςτον όχι με ςθμαντικι ακρίβεια (πλιρωσ αναμενόμενο!). Σο δεφτερο αφινει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει απόκλιςθ από τον τυχαίο περίπατο, δθλαδι θ αγορά να αποτελεί κάποιο δυναμικό ςφςτθμα ι ςυςχετιςμζνθ ςτοχαςτικι διαδικαςία που προκαλεί τισ μεταβολζσ του δείκτθ. 9

10 τθν εργαςία αυτι κα μελετιςουμε μοντζλα που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάλυςθ και πρόβλεψθ χρονοςειρϊν ςτα χρθματο-οικονομικά. Η μελζτθ κα ξεκινιςει τθν μελζτθ του αλγορικομου αυτοπαλινδρομιςθσ (AR) και κα τελειϊςει με τθν μελζτθ κινοφμενου μζςου (ΜΑ). Μοντζλο αυτοπαλινδρόμθςθσ (AR). Σα μοντζλα παλινδρόμθςθσ (regression models) ορίηουν μια μεταβλθτι (εξαρτθμζνθ) ωσ ςυνάρτθςθ κάποιων άλλων ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. τα γραμμικά μοντζλα παλινδρόμθςθσ θ ςυνάρτθςθ αυτι είναι γραμμικι δθλαδι θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι δίνεται ωσ γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. Σα αυτοπαλινδρομοφμενα μοντζλα (AutoRegressive models, AR) είναι μοντζλα γραμμικισ παλινδρόμθςθσ, όπου κεωροφμε ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθν τυχαία μεταβλθτι τθσ χρονοςειράσ ςε μια χρονικι ςτιγμι t, και ωσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ κεωροφμε τθν τυχαία μεταβλθτι τθσ χρονοςειράσ ςε προθγοφμενουσ χρόνουσ, δθλαδι τισ x t-1,...,x t-p. Ο αρικμόσ των υςτεριςεων που ςυμπεριλαμβάνουμε λζγεται θ τάξθ (order) του αυτοπαλινδρομοφμενου μοντζλου. Ζνα αυτοπαλινδρομοφμενο μοντζλο τάξθσ p ςυμβολίηεται AR(p) και ορίηεται ωσ X t =φ 0 +φ 1 Χ t φ p X t-p +Z t, όπου φ 0, φ 1, -----, φ p είναι οι ςυντελεςτζσ του μοντζλου. Άρα το AR μοντζλο είναι γνωςτό αν γνωρίηουμε τουσ ςυντελεςτζσ και τθ διαςπορά του λευκοφ κορφβου. τθν πράξθ οι ςυντελεςτζσ του AR(p) μοντζλου, κακϊσ και θ διαςπορά του λευκοφ κορφβου εκτιμϊνται από τθ χρονοςειρά και οι εκτιμιςεισ τουσ χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόβλεψθ τθσ χρονοςειράσ τισ επόμενεσ χρονικζσ ςτιγμζσ. φμφωνα με το μοντζλο AR(p) θ μεταβλθτι τθσ χρονοςειράσ τθ χρονικι ςτιγμι t κατά ζνα μζροσ εξθγείται από το γραμμικό ςυνδυαςμό των p τελευταίων τιμϊν τθσ χρονοςειράσ x t-1,x t-2,...,x t-p Σο υπόλοιπο μζροσ που δεν εξθγείται από τισ προθγοφμενεσ τιμζσ τθσ χρονοςειράσ είναι κακαρά ςτοχαςτικό και οφείλεται ςε εξωγενείσ επιδράςεισ τθ χρονικι ςτιγμι t, που ςυνοψίηονται ςτθν τυχαία μεταβλθτι z t. τα χρθματο-οικονομικά z t ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ υποκζτουμε πωσ εξωγενείσ παράγοντεσ ςε προθγοφμενουσ χρόνουσ μποροφν επίςθσ να επθρεάηουν τθ μεταβλθτι τθσ χρονοςειράσ ςτθ χρονικι ςτιγμι t. 10

11 11

12 Αυτοπαλίνδρομθ διαδικαςία τάξθσ 1, AR(1). Η πιο απλι μορφι των αυτοπαλίνδρομων διαδικαςιϊν είναι οι αυτοπαλίνδρομεσ διαδικαςίεσ πρϊτθσ τάξθσ. Από τθν ςχζςθ X * *... * X t 1 t 1 2 t 2 p t p t για p=1 ζχουν τθν ζκφραςθ X * t t 1 t Με διαδοχικζσ αντικαταςτάςεισ θ AR(1) διαδικαςία γίνεται: 2 j t t * t 1 * t 2... t j j 0 X Ζτςι για τθν AR(1) προκφπτει ότι: EX ( ) 0 t Var X ( t ) (1...) 2 2 j j 0 Για να είναι ςτάςιμθ θ ςειρά, πρζπει φ <1. Ζτςι για φ <1 θ διαςπορά τθσ διαδικαςίασ {Χt} δίνεται από τθν ςχζςθ: Var( X t )

13 Μοντζλο κινοφμενου μζςου (ΜΑ). Ζνασ απλόσ κινοφμενοσ μζςοσ όροσ είναι ο απλοφςτεροσ τφποσ κινοφμενου μζςου όρου. Βαςικά, ζνασ απλόσ κινοφμενοσ μζςοσ όροσ υπολογίηεται με το να προςκζςει κανείσ τισ τιμζσ κλειςίματοσ τθσ τελευταίασ περιόδου "Χ" και ζπειτα να διαιρζςει εκείνο τον αρικμό με τον αρικμό Χ Παράδειγμα: Εάν ςχεδιάηαμε ζναν απλό κινοφμενο μζςο όρο 5 περιόδων, ςε ζνα διάγραμμα 1 ϊρασ, κα προςκζταμε τισ τιμζσ κλειςίματοσ για τισ τελευταίεσ 5 ϊρεσ, και κα διαιροφςαμε ζπειτα εκείνο τον αρικμό με το 5. Αυτόσ είναι ο απλόσ κινοφμενοσ μζςοσ όροσ ςασ. Εάν επρόκειτο να ςχεδιάςουμε ζναν απλό κινοφμενο μζςο όρο 5 περιόδων ςε ζνα διάγραμμα 10 λεπτϊν, κα προςκζταμε τισ τιμζσ κλειςίματοσ των τελευταίων 50 λεπτϊν και κα διαιροφςατε ζπειτα εκείνο τον αρικμό με το 5. Σα περιςςότερα λογιςμικά διαγραμμάτων κάνουν όλουσ αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ αυτόματα. Ο λόγοσ που ςασ είπαμε τθν μεκοδολογία είναι επειδι είναι ςθμαντικό να καταλαβαίνετε πωσ υπολογίηετε ο κάκε μζςοσ όροσ, ϊςτε να αποφαςίςετε ποιοσ τφποσ είναι ο καλφτεροσ για εςάσ. Ακριβϊσ όπωσ και με οποιοδιποτε άλλο δείκτθ, οι κινοφμενοι μζςοι όροι λειτουργοφν με μια κακυςτζρθςθ. Επειδι παίρνετε τουσ μζςουσ όρουσ τθσ τιμισ, ςτθν πραγματικότθτα βλζπετε μια "πρόβλεψθ" τθσ μελλοντικισ τιμισ και όχι μιασ ςυγκεκριμζνθσ άποψθσ τθσ μελλοντικισ τιμισ. Αν και ο απλόσ κινοφμενοσ μζςοσ όροσ είναι ζνα μεγάλο εργαλείο, υπάρχει ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα που τον ςυνοδεφει. Οι απλοί κινοφμενοι μζςοι όροι είναι πολφ ευαίςκθτοι ςτισ ξαφνικζσ ακίδεσ. Επιτρζψτε να ςασ παρουςιάςουμε ζνα παράδειγμα αυτοφ που ςασ επιςθμαίνουμε: Πζςτε ότι ςχεδιάηουμε μια 5 περιόδων SMA ςτο θμεριςιο διάγραμμα του EUR/USD και οι αξίεσ κλειςίματοσ των τελευταίων 5 θμερϊν είναι οι ακόλουκεσ: 13

14 Ημζρα 1: Ημζρα 2: Ημζρα 3: Ημζρα 4: Ημζρα 5: Ο απλόσ κινοφμενοσ μζςοσ όροσ κα υπολογιηόταν όπωσ ( )/5 = Παράδειγμα: Δίνεται θ χρονοςειρά : χρόνοσ τιμι Να βρεκεί ο κινοφμενοσ μζςοσ όροσ 3 ςθμείων. Λφςθ. Ονομάηουμε x i τισ αρχικζσ παρατθριςεισ και e i τισ παρατθριςεισ του κινοφμενου χρονικοφ μζςου. Θζλουμε τον κινοφμενο μζςο όρο 3 ςθμείων άρα πρζπει για κάκε μία χρονικι ςτιγμι να υπολογίςουμε τθ μζςθ τιμι των τριϊν τελευταίων παρατθριςεων. Είναι κατανοθτό πωσ δεν μπορεί να υπολογιςτεί τζτοιοσ μζςοσ όροσ για τθν πρϊτθ και τθ τελευταία παρατιρθςθ άρα οι υπολογιςμοί μασ ξεκινοφν από τθν τρίτθ παρατιρθςθ. Τπολογίηουμε: x + x +x e =

15 x + x +x e = 17, x + x +x e = 22, x + x +x e = = 19, x + x +x e = = 17, x + x +x e = = x + x +x e = = 10, x + x +x e = = χρόνοσ τιμι Κινοφμενοσ μζςοσ 3 ςθμείων 12 17,7 22, , ,

16 τιμές Κινούμενος μέσος 3 σημείων Γράφθμα. Απεικόνιςθ των δφο χρονοςειρϊν, αρχικϊν τιμϊν και τιμϊν κινοφμενου μζςου. Διαδικαςία Κινθτοφ Μζςου τάξθσ 1, ΜΑ(1). Η μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιεί το μζςο όρο των πιο πρόςφατων τιμϊν ςτθ χρονοςειρά ςαν πρόβλεψθ για τθν επόμενθ περίοδο. Μακθματικά, ο υπολογιςμόσ του κινθτοφ μζςου όρου γίνεται με τον παρακάτω τφπο: e t xt 1 xt 2... xt t Ο όροσ «κινθτόσ» μζςοσ όροσ βαςίηεται ςτο γεγονόσ πωσ κάκε νζα παρατιρθςθ που είναι διακζςιμθ για τθ χρονοςειρά, αντικακιςτά τθν παλαιότερθ παρατιρθςθ ςτον παραπάνω τφπο και ζνασ νζοσ μζςοσ όροσ υπολογίηεται. υνεπϊσ ο μζςοσ όροσ κα αλλάξει ι κινθκεί,κακϊσ νζεσ παρατθριςεισ είναι διακζςιμεσ. 16

17 τθν γενικι του μορφι μια διαδικαςία κινθτοφ μζςου q τάξεωσ ι ΜΑ(q) γράφεται ωσ εξισ: c * e... * e t 0 1 t 1 q t q Πρϊτα κα εξεταςτεί θ περίπτωςθ μιασ διαδικαςίασ κινθτοφ μζςου τάξθσ 1 (ΜΑ(1) διαδικαςία) Για q=1 θ ςχζςθ γίνεται: 17

18 Παράδειγμα AR(2) χωρίσ ςτακερό όρο. Σο Αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρϊτθσ τάξθσ AR(1) είναι τθσ μορφισ: Χ t =c 1 Χ t -1 Σο Αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα δεφτερθσ τάξθσ AR(2) είναι τθσ μορφισ: Χ t = c 1 Χ t-1 + c 2 Χ t-2 Όπου το X t είναι θ t-οςτι τιμι του Χ. το Χ παίρνει διακριτζσ τιμζσ (Όπου t οι διακριτζσ χρονικζσ ςτιγμζσ του δείγματοσ που ιςαπζχουν μεταξφ τουσ) Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν τθ ςυνάρτθςθ του μζςου τετραγωνικοφ ςφάλματοσ κα μπορζςουμε να εκτιμιςουμε τθν ακρίβεια του ταιριάςματοσ ςτα πραγματικά δεδομζνα. Θα επιλζξουμε λοιπόν ωσ κριτιριο καλισ προςαρμογισ τθν ελαχιςτοποίθςθ του ακροίςματοσ των τετραγωνικϊν ςφαλμάτων κάτι που κα το επιτφχουμε με τθ χριςθ τθσ μεκόδου των ελάχιςτων τετραγϊνων. Αυτι θ προςζγγιςθ βρίςκει τουσ ςυντελεςτζσ c 1, c n ζτςι ϊςτε το τετραγωνικό ςφάλμα να ελαχιςτοποιθκεί για το ςφνολο των παρατθροφμενων τιμϊν. Σο άκροιςμα των τετραγϊνων των ςφαλμάτων είναι: L n 2 ' i i i 1 όπου Χ i ' θ προβλεπόμενθ τιμι (προσ υπολογιςμό). Για να φτάςω να βρω όμωσ τθν Χ i ' πρζπει να βρω πρϊτα τουσ ςυντελεςτζσ τουσ οποίουσ κα υπολογίςω από ζνα ςφςτθμα εξιςϊςεων που προκφπτει από τουσ παρακάτω πίνακεσ. Για το γενικό μοντζλο AR χωρίσ ςτακερό όρο X t = c 1 *X t-1 +c n X t-n ακόλουκο παράδειγμα μποροφμε να παρακζςουμε το 18

19 X t-1 = c 1 X t-2 +c 2 X t-3 X t = c 1 X t-1 +c 2 X t-2 I X X X *X X *X t 2 t 3 t 2 t 2 t 3 t 1 X t 1 X t 2 I X X X *X X *X t 1 t 3 1 t 1 t 2 t 3 t X t Xt 2 I X X X *X X *X t 2 t 1 2 t 2 t t 1 t 1 X t 1 Xt 19

20 Τπολογίηοντασ λοιπόν τα αναπτφγματα των οριηουςϊν I, I 1, I 2 με τον τρόπο που προκφπτει από τουσ παραπάνω τφπουσ ςυνεχίηω υπολογίηοντασ τουσ ςυντελεςτζσ c1,c2 με βάςθ τουσ παρακάτω τφπουσ 1. c 1 = I 1 / I 2. c 2 =I 2 / I Και κάνω εφαρμογι ςτον τφπο π.χ του μοντζλου AR(2) χωρίσ ςτακερό όρο: Κάκε φορά παίρνω δφο εξιςϊςεισ και ζςτω ότι κζλω να υπολογίςω το X 20 τότε ζχω το παρακάτω ςφςτθμα εξιςϊςεων: X 19 = c 1 * X 18 + c 2 * X 15 X 20 = c 1 * X 19 + c 2 * X 14 το λφνω με πίνακεσ όπωσ δείξαμε παραπάνω και βρίςκω ζνα ηεφγοσ ςυντελεςτϊν, με αυτό το ηεφγοσ ςυντελεςτϊν υπολογίηω ξανά όλεσ τισ τιμζσ του X, δθλαδι X 1.. X 20 ςτθ ςυνζχεια βρίςκω τθ διαφορά μεταξφ των τονιςμζνων τιμϊν Xϋ από των πραγματικϊν π.χ (X 5 X 5 )αυτό το κάνω για όλεσ τισ τιμζσ και τθν εκάςτοτε απόκλιςθ τθν υψϊνω ςτο τετράγωνο. Από το άκροιςμα όλων αυτϊν προκφπτει το άκροιςμα των τετραγϊνων των ςφαλμάτων. τθ ςυνζχεια πθγαίνω πίςω κατά μια τιμι X δθμιουργϊντασ ζνα νζο ςφςτθμα δφο εξιςϊςεων. (Παίρνω κάκε φορά 2 μεταβλθτζσ για να αποφφγω το μεγάλο όγκο των πράξεων που απαιτείται λόγω τθσ επαναλθπτικισ φφςθσ του μοντζλου) δθλαδι: X 18 = c 1 * X 17 + c 2 * X 16 X 19 = c 1 * X 18 + c 2 * X 17 20

21 Από αυτό προκφπτει ζνα νζο ηεφγοσ ςυντελεςτϊν με αυτό το ηεφγοσ ςυντελεςτϊν υπολογίηω ξανά όλεσ τισ τιμζσ του X, αυτι τθ φορά X 1 ϋϋ.. X 20 ϋϋ. τθ ςυνζχεια βρίςκω τθ διαφορά μεταξφ των δυςτονιςμζνων τιμϊν X ϋϋ και των ϋϋ πραγματικϊν π.χ (X 1 - X 1 )αυτό το κάνω για όλεσ τισ τιμζσ και τθν εκάςτοτε απόκλιςθ τθν υψϊνω ςτο τετράγωνο. Από το άκροιςμα όλων αυτϊν προκφπτει το άκροιςμα των τετραγϊνων των ςφαλμάτων. υνεχίηουμε τθ διαδικαςία πθγαίνοντασ πίςω κατά μια τιμι κάκε φορά και βρίςκουμε ςυνολικά 20 ακροίςματα των τετραγϊνων των ςφαλμάτων το άκροιςμα με τθ μικρότερθ αρικμθτικά τιμι είναι το καταλλθλότερο για το μοντζλο μασ αφοφ γι' αυτό ελαχιςτοποιείται θ ςυνάρτθςθ του ακροίςματοσ των τετραγωνικϊν ςφαλμάτων. Με βάςθ όλα αυτά ςυμπεραίνουμε ότι το καλφτερο ηεφγοσ ςυντελεςτϊν είναι αυτό για το οποίο το άκροιςμα των τετραγϊνων των ςφαλμάτων ελαχιςτοποιείται. Σο κριτιριο αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφμε είναι: Ρίηα του μζςου του τετραγϊνου του ςφάλματοσ (Root Mean Square Error - RMSE). RMSE = M t 1 ( Y f t M Y a t ) 2 Πίνακασ 1. Αποικόνιςθ ςτοιχείων του αλγορίκμου AR. x c1 c2 L RMSE χ' Προβλεπόμενθ τιμι: 2325, ,33 8, , ,116 80, , ,45 1, , , , ,

22 2288,74 0, , , , , ,78 0, , , , , ,98-1, , , , , ,24 5, , , , , ,85 0, , , , , ,33 1, , , , , ,75 0, , , , , ,42-0, , , , , ,39 4, , , , , ,55 4, , , , , ,38 0, , , , ,68-0, , , , , ,34-7, , ,063 96, , ,75 1, , , , , ,84 0, , , , , ,39-0, , , , ,17 8, , ,308 80, Πίνακασ 1: Απεικόνιςθ ςυντελεςτϊν, ακροιςμάτων των τετραγϊνων των ςφαλμάτων και του κριτθρίου RMSE του μοντζλου AR (2) χωρίσ ςτακερό όρο. 22

23 Εικόνα 1. Γραφικι απεικόνιςθ των προβλεπόμενων τιμϊν και των αρχικϊν τιμϊν τθσ χρονοςειράσ. 23

24 Παράδειγμα ΜΑ(2,3) χωρίσ ςτακερό όρο. το παράδειγμα αυτό χρθςιμοποιιςαμε ΜΑ χωρίσ ςτακερό όρο. Η τάξθ που χρθςιμοποιιςαμε είναι θ δεφτερθ τάξθ του γενικοφ τφπου του μοντζλου. Για να βροφμε τουσ μζςουσ όρουσ που απαιτιται χρθςιμοποιιςαμε τρία ςτοιχεία κάκε φορά. Ο γενικόσ τφποσ που χρθςιμοποιικθκε είναι ο: c0 1 * e 1... * e t t q t q και μετατράπθκε ςε δεφτερθ τάξθ χωρίσ ςτακερό όρο ϊσ εξισ: t 1 * et 1 2 * et 2. όπου το e είναι ο μζςοσ όροσ των τιμϊν τθσ χρονοςειρασ xt xt 1 xt 2 ανα τρία και δίνεται απο τον τφπο et και τα κ είναι τα αντίςτοιχα c 3 απο το παράδειγμα AR που ζχουμε υπολογίςει ςτο προθγοφμενο παράδειγμα. Πίνακασ 2. Αποικόνιςθ ςτοιχείων του αλγορίκμου MA. Χ κ1 κ2 L RMSA x' Προβλεπόμεμθ τιμι: 2311, ,84-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69-0, , , , , ,14 0, , , , , ,31 0, , , , , ,5 4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 2184,31 1, , , , , ,66-16, , , , , , , , , Πίνακασ 2: Απεικόνιςθ ςυντελεςτϊν, ακροιςμάτων των τετραγϊνων των ςφαλμάτων και του κριτθρίου RMSE του μοντζλου ΜΑ (2,3) χωρίσ ςτακερό όρο. Εικόνα 2. Γραφικι απεικόνιςθ των προβλεπόμενων τιμϊν και των αρχικϊν τιμϊν τθσ χρονοςειράσ. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Δομικά ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ. Σα ςτοιχεία τα οποία χρειάηονται για τθν εφαρμογι μασ είναι θ δθμιουργία ενόσ web server και μιασ βάςθσ δεδομζνων τα οποία τα υλοποιιςαμε με το Xampp. Ζπειτα, αφοφ θ εφαρμογι μασ είναι διαδικτυακι κάναμε χριςθ του Joomla για τθν δθμιουργία του site που κα είναι θ εφαρμογι μασ. Ο χριςτθσ μζςα ςε αυτιν, κα ζχει τθν δυνατότθτα κα δεί τισ υπάρχουςεσ τιμζσ των μετοχϊν και δυνατότθτα εμφάνιςθσ τουσ και ςε γράφθμα, όπωσ επίςθσ και τθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν. Αυτό γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ php και html αλλά, και το matlab το οποίο κα κάνει τθν υλοποίθςθ των δφο αλγορίκμων που κα χρθςιμοποιιςουμε (AR,MA), ςυνδζοντασ τα ζπειτα με τθν διαδικτυακι εφαρμογι μασ. Παρακάτω, αναφζρουμε τα ςτοιχεία αυτά εν ςυντομία: Xampp (Apache(Δθμιουργία server), MySQL(Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων)). Joomla (CMS για τθν δθμιουργία τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ). Matlab (Τλοποίθςθ των δφο αλγορίκμων AR, MA). MySQL(Βάςθ δεδομζνων). HTML(Γλϊςςα προγραμματιςμοφ για υλοποίθςθ του απαραίτθτου κϊδικα.) PHP(Γλϊςςα προγραμματιςμοφ για υλοποίθςθ του απαραίτθτου κϊδικα). Όλα αυτά τα δομικά ςτοιχεία αναλφονται ςε κεωρθτικό επίπεδο ζνα προσ ζνα ςτισ παρακάτω ενότθτεσ. Xampp. Σο XAMPP είναι ζνα πακζτο προγραμμάτων ελεφκερου λογιςμικοφ, λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα και ανεξαρτιτου πλατφόρμασ το οποίο περιζχει το εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων http Apache, τθν βάςθ δεδομζνων MySQL και ζνα διερμθνζα για κϊδικα γραμμζνο ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ PHP και Perl. 26

27 Σο XAMPP είναι ακρωνφμιο και αναφζρεται ςτα παρακάτω αρχικά: 1. X (αναφζρεται ςτο «cross-platform» που ςθμαίνει λογιςμικό ανεξάρτθτο πλατφόρμασ) 2. Apache HTTP εξυπθρετθτισ 3. MySQL 4. PHP 5. Perl Σο XAMPP είναι ζνα ελεφκερο λογιςμικό το οποίο περιζχει ζνα εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων το οποίο μπορεί να εξυπθρετεί και δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ τεχνολογίασ PHP/MySQL. Είναι ανεξάρτθτο πλατφόρμασ και τρζχει ςε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X και χρθςιμοποιείται ωσ πλατφόρμα για τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ιςτοςελίδων με τθν τεχνολογίεσ όπωσ PHP, JSP και Servlets. Σο XAMPP προχποκζτει μόνο τα λογιςμικά ςυμπίεςθσ αρχείων zip, tar, 7z ι exe κατά τθν διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ. Σο XAMPP ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςε νζεσ εκδόςεισ του εξυπθρετθτι ιςτοςελίδων http Apache, τθσ βάςθσ δεδομζνων MySQL, τθσ γλϊςςασ PHP και Perl. Σο ΧΑΜΠΠ ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ τα πακζτα OpenSSL και το phpmyadmin. Επίςθμα οι ςχεδιαςτζσ του XAMPP προόριηαν το λογιςμικό ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ και δοκιμισ ιςτοςελίδων τοπικά ςτον υπολογιςτι χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Για να είναι δυνατι θ χριςθ του, πολλζσ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ αςφάλειασ ζχουν απενεργοποιθκεί. τθν πράξθ το XAMPP οριςμζνεσ φορζσ χρθςιμοποιείται και για τθν φιλοξενία ιςτοςελίδων. Τπάρχει ειδικό εργαλείο το οποίο περιζχεται ςτο XAMPP για τθν προςταςία με κωδικό των ςθμαντικϊν μερϊν. Σο XAMPP υποςτθρίηει τθν δθμιουργία και διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων τφπου MySQL και SQLite. Όταν το XAMPP εγκαταςτακεί ςτον τοπικό υπολογιςτι διαχειρίηεται τον localhost ωσ ζνα απομακρυςμζνο κόμβο, ο οποίοσ ςυνδζεται με το πρωτόκολλο μεταφοράσ αρχείων FTP. Η ςφνδεςθ ςτον localhost μζςω του FTP μπορεί να γίνει με το όνομα χριςτθ «newuser» και το κωδικό «wampp». Για τθν βάςθ δεδομζνων MySQL υπάρχει ο χριςτθσ «root» χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ. 27

28 Joomla. Πριν προχωριςουμε ςτθν εγκατάςταςθ του Joomla και ςτθν πρϊτθ γνωριμία μασ με αυτό κα πρζπει να ποφμε λίγα λόγια ςχετικά με τα Web CMS, μιασ και το Joomla είναι ζνα τζτοιο. Με το όρο CMS (Content Management System) αναφερόμαςτε ςε ςυςτιματα λογιςμικοφ ι μθ που ζχουν ωσεργαςτιριο Σεχνολογίασ Πολυμζςων ΕΜΠ Ειςαγωγι ςτθ Δθμιουργία Δυναμικϊν Websites με το Joomla! CMS 9 πρωταρχικό ςτόχο τθν αυτοματοποίθςθ τθσ ροισ εργαςιϊν (streamlining) ενόσ οργανιςμοφ και τθν ομαλι ςυνεργαςία των χρθςτϊν που ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του εν λόγω οργανιςμοφ, μζςα από ζνα κοινό περιβάλλον εργαςίασ. Σα δεδομζνα αυτά μπορεί να είναι αρχεία κειμζνου, φωτογραφίεσ, αρχεία βίντεο, αναφορζσ, θ οτιδιποτε άλλο. τισ βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ CMS λοιπόν ςυγκαταλλζγονται, ο ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα ανάλογα με τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ, θ διευκόλυνςθ δθμιουργίασ αναφορϊν, θ διευκόλυνςθ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν κ.α. Ζνα Web CMS εξειδικεφεται ςε δεδομζνα που προορίηονται να εκδοκοφν ςε ζνα website κακϊσ και ςτισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςι του. Ζτςι λοιπόν, ζνα τυπικό Web CMS είναι μια εφαρμογι που παρζχει λειτουργίεσ όπωσ: Σθ δυνατότθτα προςκικθσ περιεχομζνου από χριςτεσ χωρίσ να προχποκζτει γνϊςεισ ςε HTML, CSS κλπ Σθ δυνατότθτα ζκδοςθσ περιεχομζνου βάςει χρονοδιαγράμματοσ Σθ δυνατότθτα διαχείριςθσ υλικοφ multimedia (φωτογραφίεσ, βίντεο, flash κλπ) Σθν αποκικευςθ περιεχομζνου και άλλου υλικοφ (ςυνικωσ ςε μία βάςθ) Σθ δυνατότθτα εναλλαγισ προτφπων οπτικοποίθςθσ (templates) με ευκολία Σθ διαχείριςθ χρθςτϊν με διαχωριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ Σθ διανομι περιεχομζνου με εναλλακτικοφσ τρόπουσ (π.χ. RSS, κλπ) 28

29 Σθν επεκταςιμότθτα και υποςτιριξθ web standards Αυτζσ είναι κάποιεσ από τισ πιο βαςικζσ λειτουργίεσ που παρζχει ζνα τυπικό Web CMS ςτισ μζρεσ μασ. Κάνοντασ μια αναηιτθςθ ςτον παγκόςμιο ιςτό ςχετικά με τα Web CMS κα ανακαλφψετε πωσ υπάρχει πλθκϊρα διακζςιμων πακζτων ϊςτε να καλφπτουν τισ ανάγκεσ όλων των χρθςτϊν και των οργανιςμϊν. Ανάλογα λοιπόν με τισ απαιτιςεισ του κάκε ενδιαφερομζνου, μπορεί να επιλζξει όχι μόνο βάςει τθσ υποςτθριηόμενθσ λειτουργικότθτασ αλλά και ανάμεςα ςε open source ι εμπορικά Web CMS, κακϊσ επίςθσ και βάςει τθσ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιοφν π.χ. μεταξφ Web CMS που κάνουν χριςθ PHP ι αυτϊν που κάνουν χριςθ τεχνολογιϊν.net κλπ. Κάποια από τα πλζον δθμοφιλι και γνωςτά Web CMS είναι φυςικά το Joomla, το Mambo, το Drupal και το ez Publish. Ιςτορία του Joomla Σο Joomla αποτελεί παιδί ενόσ άλλου γνωςτοφ CMS, του Mambo του οποίου υπιρξε fork. Με τον όρο fork ςτθ Μθχανικι Λογιςμικοφ αναφερόμαςτε ςε ζνα project όπου μια ομάδα developers παίρνει μία νόμιμθ κόπια ενόσ λογιςμικοφ και αρχίηει ανεξάρτθτθ υλοποίθςθ επάνω ςε αυτό. Η διαδικαςία ξεκίνθςε τον Αφγουςτο του 2005, όταν τα πνευματικά δικαιϊματα του Mambo ανικαν ςτθν εταιρεία Miro Intl Pty Ltd. Η εταιρεία δθμιουργεί ζναν μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό με ςκοπό να χρθματοδοτιςει το project και να το προςτατζψει από πικανζσ αγωγζσ. Η ομάδα υλοποίθςθσ εκφράηει ρθτά τισ ενςτάςεισ τθσ και τισ διαφωνίεσ τθσ ςχετικά με διάφορουσ όρουσ που ζχει κζςει θ εταιρεία οι οποίοι κατά τθ γνϊμθ των μελϊν τθσ αντιβαίνουν με τουσ κανόνεσ χριςθσ και διάδοςθσ του λεγόμενου λογιςμικοφ ανοιχτοφ πθγαίου κϊδικα (open source). Η ομάδα υλοποίθςθσ λοιπόν του Joomla (που τότε δεν είχε ακόμθ καν όνομα) δθμιουργεί ζνα website με ονομαςία 'OpenSourceMatters' όπου εκφράηει τθν αντίκεςι τθσ με τουσ όρουσ τθσ Miro κακϊσ και τισ κζςεισ τθσ ςχετικά με τθν ανάγκθ φπαρξθσ ελεφκερου λογιςμικοφ.εργαςτιριο Σεχνολογίασ Πολυμζςων ΕΜΠ Ειςαγωγι ςτθ Δθμιουργία Δυναμικϊν Websites με το Joomla! CMS 10 Η κίνθςθ αυτι προςελκφει πολφ κόςμο 29

30 ο οποίοσ ενκαρρφνει τθν ομάδα υλοποίθςθσ ϊςτε αυτι να κινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ λανςαρίςματοσ του fork ςτο ευρφ κοινό. Μθ ζχοντασ ακόμθ επίςθμο όνομα για το project, ςτισ 18 Αυγοφςτου του 2005 ο Andrew Blake (επικεφαλισ τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ) καλεί τουσ φίλουσ τθσ κίνθςθσ να προτείνουν ονόματα για το project. Σθν 1θ του επτζμβρθ του 2005 ανακοινϊνεται ςτο κοινό πωσ το όνομα που επιλζχκθκε ιταν το Joomla, Αραβικι λζξθ θ μεταφράηεται ςτθν Ελλινικι ωσ 'ςυνολικά'. Λίγο αργότερα τον ίδιο μινα, ςτισ 16, ζχουμε το επίςθμο λανςάριςμα τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ του Joomla, ενϊ τισ επόμενεσ εβδομάδεσ ακολουκεί το λανςάριςμα του επίςθμου λογοτφπου και του εγχειριδίου χριςθσ. Η πρϊτθ ζκδοςθ του Joomla (1.0.0) ιταν ςτθν ουςία ζνα αντίγραφο του Mambo ςτο οποίο είχαν γίνει μικροδιορκϊςεισ ςε bugs και είχαν εφαρμοςτεί patches ςε γνωςτζσ 'τρφπεσ' αςφαλείασ. Η δεφτερθ ζκδοςθ του Joomla που είναι θ λανςάρεται ςτισ 22 Ιανουαρίου του 2008 και ειςάγει πολλζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ αλλά και νζα λειτουργικότθτα ςε ςχζςθ με τον προκάτοχό τθσ. Από τθν πρϊτθ ζκδοςι του μζχρι και ςιμερα το Joomla ζχει γίνει εξαιρετικά δθμοφιλζσ και ςφμφωνα με τθν επίςθμθ αναφορά Open Source CMS Market Share Report, από τον Οκτϊβριο του 2009 το Joomla είναι το πιο δθμοφιλζσ Web CMS. Χαρακτθριςτικά του Joomla Σο Joomla είναι ζνα Web CMS ανοιχτοφ πθγαίου κϊδικα, που ςθμαίνει πωσ μπορείτε να το χρθςιμοποιιςετε τόςο για τθ δθμιουργία sites μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα όςο και μπορικϊν χωρίσ να απαιτείται θ καταβολι κάποιου χρθματικοφ ποςοφ ςτουσ developers τθσ πλατφόρμασ ι θ αγορά κάποιασ άδειασ χριςθσ. Αυτό είναι και ζνα από τα μεγαλφτερα πλεονεκτιματά του ζναντι άλλων Web CMS, αν και ςιμερα υπάρχει όπωσ προαναφζρκθκε πλθκϊρα open source Web CMS για όλεσ τισ ανάγκεσ και όλεσ τισ απαιτιςεισ. Αποτελείται από ζναν πυρινα ςτον οποίο ενςωματϊνεται θ 30

31 ςυνολικι λειτουργικότθτα υπό τθ μορφι modules, components, plugins και templates. Κάποια από τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά του είναι τα εξισ: Τποςτθρίηει διαχείριςθ και πιςτοποίθςθ (authentication) χρθςτϊν Τποςτθρίηει διαφορετικζσ γλϊςςεσ (internationalization) Είναι πλιρωσ επεκτάςιμο Τποςτθρίηει χριςθ web services Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ςυνειςφζρουν ςτο περιεχόμενο κάνοντασ χριςθ WYSIWYG Περιζχει ενςωματωμζνο FTP Manager Επιτρζπει τθν εφκολθ εναλλαγι προτφπων (templates) Τποςτθρίηει χριςθ URI που είναι φιλικά προσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ Τποςτθρίηει πλθκϊρα χριςιμων λειτουργιϊν όπωσ: Δθμοψθφίςματα (polls) Φόρμεσ επικοινωνίασ Νζα με τθ μορφι RSS Feeds Διαχείριςθ επαφϊν και Προβολι ςελίδων ωσ pdf αρχεία ελίδεσ φιλικζσ ςτθν εκτφπωςθ 31

32 Σι είναι τα plugins, τα components και τα modules ςτο Joomla. Σο πακζτο του Joomla αποτελείται από πολλά διαφορετικά κομμάτια, τα οποία είναι ςχεδιαςμζνα να είναι όςο το δυνατόν πιο μορφοποιιςιμα, ζτςι ϊςτε οι διάφορεσ επεκτάςεισ και ενςωματϊςεισ να γίνονται εφκολα. o Ζνα παράδειγμα αυτϊν των επεκτάςεων είναι τα "Plugins" (πρωτφτερα γνωςτά ωσ "Mambots"). Σα Plugins είναι επεκτάςεισ του υπόβακρου (background) του Joomla και τα οποία επεκτείνουν τισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ. Σο WikiBot, για παράδειγμα, επιτρζπει ςτο δθμιουργό περιεχομζνου ςτο Joomla να χρθςιμοποιιςει "Wikitags" ςτα άρκρα του, δθλαδι ετικζτεσ (tags) οι οποίεσ δθμιουργοφν αυτόματα δυναμικοφσ υπερςυνδζςμουσ (hyperlinks) ςε αντίςτοιχα άρκρα ςτθ Wikipedia. o Πζρα από τα Plugins, υπάρχουν διακζςιμεσ και άλλεσ πιο πολφπλοκεσ επεκτάςεισ. Σα "υςτατικά" ("Components") επιτρζπουν ςτουσ διαχειριςτζσ να εκτελοφν εργαςίεσ όπωσ θ δθμιουργία κοινοτιτων, θ επζκταςθ των χαρακτθριςτικϊν των χρθςτϊν, θ δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ (backups) του ιςτοχϊρου, θ μετάφραςθ περιεχομζνου και θ δθμιουργία διευκφνςεων URL που είναι πιο φιλικζσ ςτο χριςτθ. o Σα "Modules" εκτελοφν εργαςίεσ όπωσ θ εμφάνιςθ ενόσ θμερολογίου ι θ ειςαγωγι αυτοςχζδιου κϊδικα μζςα ςτον κϊδικα του ςυςτιματοσ κτλ. Είναι ςτοιχεία τα οποία εμφανίηονται ςε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ ιςτοςελίδασ μασ εκτελϊντασ κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργικότθτα. Μία μεγάλθ λίςτα με Plugins, Components και Modules, για όλεσ τισ εκδόςεισ του joomla, είναι διακζςιμθ ςτθ ςελίδα 32

33 Λίγα λόγια για το component jumi. Σο jumi είναι ζνα component του joomla το οποίο περιλαμβάνει προςαρμοςμζνο κϊδικα είτε από ζνα αρχείο είτε από μια βάςθ δεδομζνων. Σα κφρια χαρακτθριςτικά του είναι: o Μεγάλθ αξιοποιςτία.: Πολλοί χριςτεσ με ζνα ευρφ φάςμα αναγκϊν είναι πλιροσ ικανοποιθμζνοι.. Από 2006 υπάρχουν πάνω από λιψεισ από διάφορουσ χριςτεσ. o Μικρόσ και γριγοροσ: Ο κϊδικασ Jumi είναι ςχετικά μικρόσ και αρκετά πιο γριγοροσ από άλουσ κϊδικεσ.. o Επαναχρθςιμοποιιςιμο: Ο ίδιοσ κϊδικασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πολλζσ φορζσ ςε διάφορα μζρθ από οποιαδιποτε επζκταςθ Jumi χωρίσ τθν ανάγκθ να ξαναγραφτεί αυτόσ. o Ευζλικτο: Jumi επεκτάςεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χωριςτά ι μποροφν να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. o Δωρεάν: Σο Jumi ζχει εκδοκεί υπό τθν GNU / GPL2 άδεια. Είναι δωρεάν. Δεν χρειάηεται να γίνετε μζλοσ του τίποτα, δεν χρειάηεται να ςυνδεκείτε οπουδιποτε. Μόλισ το κατεβάςετε μπορείτε να το χρθςιμοποιιςετε ελεφκερα. Επίςθσ το Jumi: o Περιλαμβάνει - γριγορα και εφκολα - ζξυπνα Javascript, PHP, HTML, CSS, DHTML script αρχεία ι απλά αρχεία txt ςε Joomla! o Μπορεί να αναπτφξει γριγορα ακόμα πιο εξειδικευμζνεσ λφςεισ για το Joomla! ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χειραγϊγθςθσ βάςθ δεδομζνων, όπωσ τα blogs, θμερολόγια, καροτςάκια, ζρευνεσ, κλπ. 33

34 Matlab Σο όνομα Matlab προζρχεται από τισ λζξεισ «Matrix laboratory». Επινοικθκε ςτα τζλθ του 1970 από τον Cleve Moler ο οποίοσ ικελε να δϊςει ςτουσ μακθτζσ του πρόςβαςθ ςτα πακζτα LINPACK και EISPACK χωρίσ να χρειάηεται θ εκμάκθςθ τθσ Fortran. Σο Matlab κζρδιςε δθμοτικότθτα κυρίωσ από ςτόμα ςε ςτόμα επειδι δεν διατίκενται επιςιμωσ. τθν δεκαετία του 1980, το Matlab γράφτθκε ςε γλϊςςα C με περιςςότερθ λειτουργικότθτα όπωσ ρουτίνεσ για παραγωγι γραφικϊν παραςτάςεων. Η εταιρεία Mathworks, Inc. που ιδρφκθκε το 1984 είναι ςτο παρόν υπεφκυνθ για τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ του Matlab. Σα πλεονεκτιματα του Matlab: Είναι ςχετικά εφκολο ςτθν εκμάκθςθ. Ο κϊδικασ είναι βελτιςτοποιθμζνοσ ϊςτε να είναι ςχετικά γριγοροσ ςτον υπολογιςμό πινάκων. Μπορεί να ςυμπεριφερκεί ωσ γλϊςςα προγραμματιςμοφ ι ωσ μία αρικμομθχανι. Είναι μία interpreted γλϊςςα προγραμματιςμοφ, δθλαδι κάκε εντολι μεταφράηετε τθν προκειμζνθ ςτιγμι ςε γλϊςςα μθχανισ και ζτςι τα λάκθ είναι ευκολότερο να διορκωκοφν. Μειονεκτιματα του Matlab: Δεν είναι γλϊςςα προγραμματιςμοφ γενικισ χριςθσ. Είναι μία interpreted γλϊςςα προγραμματιςμοφ (κακιςτϊντασ το για παράδειγμα πιο αργό από μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ όπωσ θ C++ που είναι compiled). Είναι ςχεδιαςμζνο για επιςτθμονικοφσ υπολογιςμοφσ και δεν είναι κατάλλθλο για άλλεσ χριςεισ. 34

35 Βάςεισ Δεδομζνων Ζνασ από τουσ όρουσ που οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν ςυνθκίςει να ακοφνε είτε ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ ι κατά τθν περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο είναι αυτόσ τθσ βάςθσ δεδομζνων. Βάςθ δεδομζνων είναι μία δομθμζνθ ςυλλογι εγγραφϊν που είναι αποκθκευμζνθ ςε ζνα υπολογιςτι. Οι βάςεισ δεδομζνων όμωσ δεν υφίςτανται απόλυτα μζςα ςτα όρια του υπολογιςτι. Παραδείγματα τζτοιων βάςεων δεδομζνων αποτελοφν ζνασ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ ι ζνα λεξικό. Οι βάςεισ δεδομζνων ςε υπολογιςτζσ είναι ςυνικωσ οργανωμζνεσ ςε ζναν ι περιςςότερουσ πίνακεσ. Ζνασ πίνακασ αποτελείται από ζνα αρικμό ςτθλϊν και γραμμϊν. Οι βάςεισ που μποροφν να αποκθκευτοφν ςε ζνα υπολογιςτι, μποροφν και να διαχειριςτοφν με κάποιο πρόγραμμα. Αυτά τα προγράμματα καλοφνται ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων (DBMS - database management system). Ωσ το εργαλείο που χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθ διαχείριςθ των βάςεων δεδομζνων, υπάρχουν πολλά ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων διακζςιμα ςτθν αγορά. Μερικά δθμοφιλι παραδείγματα αποτελοφν τα MySql, Microsoft Access, FileMaker και Oracle. Όλα αυτά τα προϊόντα παρζχουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ μίασ ςειράσ δικαιωμάτων που μποροφν να αποδοκοφν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χριςτθ. Είναι δυνατό να οριςτεί ζνασ ι περιςςότεροι διαχειριςτζσ που μποροφν να παρζχουν ςτουσ άλλουσ χριςτεσ διάφορα δικαιϊματα διαχείριςθσ. Αυτι θ ευελιξία κακιςτά το ζργο τθσ επίβλεψθσ ενόσ ςυςτιματοσ με χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων κάτι που μπορεί να ελζγχεται κεντρικά ι να είναι διαμοιραςμζνο ςε διάφορουσ χριςτεσ. Σα δεδομζνα που είναι καταχωρθμζνα ςτθ βάςθ μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε με μία γλϊςςα που ονομάηεται SQL. Σα αρχικά SQL ςθμαίνουν Structured Query Language και τα οποία ςτθν ελλθνικι ορολογία μεταφράηονται ωσ δομθμζνθ γλϊςςα Ερωτθμάτων. υνοπτικά με τθν SQL μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε μια βάςθ δεδομζνων, να εκτελοφμε αναηθτιςεισ με κριτιρια, να ειςάγουμε νζα δεδομζνα, να διαγράψουμε υπάρχοντα δεδομζνα και να κάνουμε αλλαγζσ ςε υπάρχοντα δεδομζνα. Η SQL άρχιςε ωσ δθμιουργία τθσ ΙΒΜ από τουσ Andrew Richardson, Donald C. Messerly και Raymond F. Boyce ςτισ 35

36 αρχζσ του Αρχικά ιταν γνωςτι ωσ SEQUEL και αργότερα τυποποιικθκε από το αμερικανικό εκνικό ίδρυμα προτφπων (ANSI) και το διεκνι οργανιςμό για τθν τυποποίθςθ (ISO). Τπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ διαφορετικϊν εκδόςεων τθσ γλϊςςασ SQL αλλά κάποιεσ βαςικζσ εντολζσ ςυναντϊνται ςε όλεσ τισ βάςεισ δεδομζνων. τα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε χριςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων MySql Μζςω του πακζτου XAMPP (Basis Package) version Ο οδθγόσ ODBC Σα αρχικά προζρχονται από τισ λζξεισ Open DataBase Connectivity. Είναι ζνα πρότυπο πρόςβαςθσ βάςθσ δεδομζνων που αναπτφχκθκε από τθν ομάδα SQL Access το Η ομάδα SQL Access ιταν μία ομάδα εταιρειϊν λογιςμικοφ που ιδρφκθκε το 1989 για τον κακοριςμό και τθν προϊκθςθ προτφπων βάςθσ δεδομζνων για τθ φορθτότθτα και τθ βζλτιςτθ λειτουργικότθτα του. Ο ςτόχοσ του προτφπου ODBC είναι να κακιςτά δυνατό να μποροφν να προςπελαςτοφν οποιαδιποτε δεδομζνα από οποιαδιποτε εφαρμογι ανεξάρτθτα με τθ ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων διαχειρίηεται τα δεδομζνα (DBMS). Σο ODBC καταφζρνει κάτι τζτοιο ειςάγοντασ ζνα ενδιάμεςο επίπεδο που καλείται database driver, μεταξφ τθσ εφαρμογισ και του DBMS. Ο ςκοπόσ αυτό του επιπζδου είναι να μεταφράηει τα δεδομζνα ςε εντολζσ που ο DBMS να καταλαβαίνει. Για να λειτουργιςει κάτι τζτοιο πρζπει και θ εφαρμογι και ο DBMS να είναι ςυμβατά με το ODBC, που ςθμαίνει ότι θ εφαρμογι πρζπει να είναι ικανι να δίνει εντολζσ ODBC και ο DBMS να μπορεί να ανταποκρικεί ςε αυτζσ. Με λίγα λόγια είναι θ γζφυρα επικοινωνίασ ανάμεςα ςτον DBMS και εφαρμογισ που δουλεφει με πίνακεσ από βάςθ δεδομζνων. 36

37 Html Σι είναι. Η HTML (ακρωνφμιο του αγγλικοφ HyperText Markup Language, ελλ. Γλϊςςα ιμανςθσ Τπερκειμζνου) είναι θ κφρια γλϊςςα ςιμανςθσ για τισ ιςτοςελίδεσ, και τα ςτοιχεία τθσ είναι τα βαςικά δομικά ςτοιχεία των ιςτοςελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφι ςτοιχείων HTML τα οποία αποτελοφνται από ετικζτεσ, οι οποίεσ περικλείονται μζςα ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html>), μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Οι ετικζτεσ HTML ςυνικωσ λειτουργοφν ανά ηεφγθ (για παράδειγμα <h1> και </h1>), με τθν πρϊτθ να ονομάηεται ετικζτα ζναρξθσ και τθ δεφτερθ ετικζτα λιξθσ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ετικζτα ανοίγματοσ και ετικζτα κλειςίματοσ αντίςτοιχα). Ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ, οι ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων μποροφν να τοποκετιςουν κείμενο, πίνακεσ, εικόνεσ κλπ. Ο ςκοπόσ ενόσ web browser είναι να διαβάηει τα ζγγραφα HTML και τα ςυνκζτει ςε ςελίδεσ που μπορεί κανείσ να διαβάςει ι να ακοφςει. Ο browser δεν εμφανίηει τισ ετικζτεσ HTML, αλλά τισ χρθςιμοποιεί για να ερμθνεφςει το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. Σα ςτοιχεία τθσ HTML χρθςιμοποιοφνται για να κτίςουν όλουσ του ιςτότοπουσ. Η HTML επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ εικόνων και άλλων αντικειμζνων μζςα ςτθ ςελίδα, και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να εμφανίςει διαδραςτικζσ φόρμεσ. Παρζχει τισ μεκόδουσ δθμιουργίασ δομθμζνων εγγράφων (δθλαδι εγγράφων που αποτελοφνται από το περιεχόμενο που μεταφζρουν και από τον κϊδικα μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου) κακορίηοντασ δομικά ςθμαντικά ςτοιχεία για το κείμενο, όπωσ κεφαλίδεσ, παραγράφουσ, λίςτεσ, ςυνδζςμουσ, παρακζςεισ και άλλα. Μποροφν επίςθσ να ενςωματϊνονται ςενάρια εντολϊν ςε γλϊςςεσ όπωσ θ JavaScript, τα οποία επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των ιςτοςελίδων HTML. 37

38 ιμανςθ. Η ςιμανςθ HTML αποτελείται από μερικά βαςικά ςυςτατικά, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτοιχείων (και των ιδιοτιτων τουσ), τουσ βαςιςμζνουσ ςε χαρακτιρεσ τφπουσ δεδομζνων, τισ αναφορζσ χαρακτιρων και τισ αναφορζσ οντοτιτων. Ζνα ξεχωριςτό ςθμαντικό ςυςτατικό είναι θ διλωςθ τφπου εγγράφου (document type declaration), θ οποία ορίηει ςτον browser τον τρόπο εμφάνιςθσ τθσ ςελίδασ. τοιχεία Σα ζγγραφα HTML αποτελοφνται από ςτοιχεία HTML τα οποία ςτθν πιο γενικι μορφι τουσ ζχουν τρία ςυςτατικά: ζνα ηεφγοσ από ετικζτεσ, τθν «ετικζτα εκκίνθςθσ» και τθν «ετικζτα τερματιςμοφ», μερικζσ ιδιότθτεσ μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ, και τζλοσ το κείμενο ι το γραφικό περιεχόμενο μεταξφ των ετικετϊν, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα ςτοιχεία εμφωλευμζνα μζςα του. Σο ςτοιχείο HTML μπορεί να είναι οτιδιποτε ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. Σζλοσ, κάκε ετικζτα περικλείεται ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από», δθλαδι < και >. Τπάρχουν διάφοροι τφπου ςτοιχείων ςτθν HTML: Η δομικι ςιμανςθ περιγράφει τον ςκοπό του κειμζνου. Για παράδειγμα, το <h2>golf</h2> ςθμαίνει ότι θ λζξθ «Golf» κα είναι μια επικεφαλίδα δεφτερου επιπζδου. Η δομικι ςιμανςθ δεν εμπεριζχει ςυγκεκριμζνο τρόπο εμφάνιςθσ, αλλά οι περιςςότεροι browser ζχουν δικό τουσ προκακοριςμζνο τρόπο για τθ μορφοποίθςθ όλων των ςτοιχείων. Σο περιεχόμενο μπορεί να μορφοποιθκεί οπτικά με τθ χριςθ των CSS. Η ςιμανςθ οπτικισ μορφοποίθςθσ περιγράφει τθν εμφάνιςθ του κειμζνου, άςχετα από τον ςκοπό του. Για παράδειγμα το <b>ζντονο κείμενο</b> υποδεικνφει ότι οι 38

39 ςυςκευζσ που κα εμφανίςουν το κείμενο κα το κάνουν ζντονο, αλλά δεν λζει τι κα κάνουν με το κείμενο οι ςυςκευζσ που δεν μποροφν να το εμφανίςουν, όπωσ για παράδειγμα οι ςυςκευζσ φωνθτικισ ανάγνωςθσ ςελίδων. Σόςο ςτθν περίπτωςθ του <b>ζντονο</b> όςο και του <i>πλάγιο</i>, υπάρχουν άλλα ςτοιχεία τα οποία μπορεί να οπτικά να εμφανίηονται ίδια, αλλά είναι πιο ςθμαντικά, όπωσ τα <strong>ςθμαντικό κείμενο</strong> και <em>κείμενο με ζμφαςθ</em> αντίςτοιχα. Είναι ευκολότερα να ερμθνεφςει ζνασ φωνθτικόσ browser τα τελευταία δφο ςτοιχεία. Ωςτόςο, δεν είναι ιςότιμα με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ. Για παράδειγμα ζνα πρόγραμμα φωνθτικισ ανάγνωςθσ τθσ ςελίδασ δεν κα πρζπει να προφζρει με ζμφαςθ τον τίτλο ενόσ βιβλίου, αλλά όταν το ίδιο περιεχόμενο εμφανίηεται ςε μια οκόνθ τότε ο τίτλοσ κα είναι με πλάγια γράμματα. Σα περιςςότερα ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ ζχουν κεωροφνται ξεπεραςμζνα μετά τθν προδιαγραφι HTML 4.0, και ζχουν αντικαταςτακεί από τα CSS. Η ςιμανςθ υπερκειμζνου κάνει μερικά τμιματα ενόσ εγγράφου να ςυνδζουν με άλλα ζγγραφα. Σα ςτοιχεία anchor δθμιουργεί ζναν υπερςφνδεςμο ςτο ζγγραφο, και θ ιδιότθτα href ορίηει τον ςτόχο του ςυνδζςμου. Για παράδειγμα, θ ςιμανςθ HTML <a href="http://el.wikipedia.org/">βικιπαίδεια</a> εμφανίςει το κείμενο «Wikipedia» ωσ υπερςφνδεςμο. Για τθν εμφάνιςθ μιασ εικόνασ ωσ ςυνδζςμου, μπορεί να ειςαχκεί ζνα ςτοιχείο «img» ωσ περιεχόμενο του ςτοιχείου «a». Όπωσ και το «br», το «img» είναι άδειο ςτοιχείο. Ζχει ιδιότθτεσ αλλά δεν ζχει περιεχόμενο, οφτε ετικζτα τερματιςμοφ: <a href="http://example.org"><img src="image.gif" alt="descriptive text" width="50" height="50" border="0"></a>. Ιδιότθτεσ Οι περιςςότερεσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων είναι ηεφγθ ονομάτων και τιμϊν, τα οποία διαχωρίηονται με ζνα «=» και γράφονται μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ ενόσ ςτοιχείου, μετά το όνομα του ςτοιχείου. Η τιμι μπορεί να περικλείεται ςε μονά ι διπλά ειςαγωγικά, παρότι τιμζσ που αποτελοφνται από ςυγκεκριμζνουσ χαρακτιρεσ 39

40 μποροφν να γράφονται χωρίσ ειςαγωγικά ςτθν HTML, αλλά όχι ςτθν XHTML. Σο να μζνουν οι τιμζσ των ιδιοτιτων χωρίσ ειςαγωγικά κεωρείται αναςφαλζσ. Εκτόσ από τισ ιδιότθτεσ που γράφονται ωσ ηεφγθ ονομάτων και τιμϊν, υπάρχουν και μερικζσ οι οποίεσ επθρεάηουν το ςτοιχείο απλά με τθν παρουςία τουσ μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ, όπωσ θ ιδιότθτα ismap του ςτοιχείου img. Τπάρχουν και μερικζσ κοινζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ εμφανίηονται ςε πολλά ςτοιχεία: Η ιδιότθτα id παρζχει ζνα αναγνωριςτικό για ζνα ςτοιχείο το οποίο είναι μοναδικό ςε ολόκλθρο το ζγγραφο. Χρθςιμοποιείται για να ταυτοποιεί το ςτοιχείο ϊςτε τα CSS να μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο που αυτό εμφανίηεται, κακϊσ και τα ςενάρια μποροφν να αλλάξουν, να μετακινιςουν ι να διαγράψουν τα περιεχόμενα ι τθν εμφάνιςι του. Ακόμα, αν ζνα id προςτεκεί ςτο URL μιασ ςελίδασ, παρζχει ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό για ζνα τμιμα τθσ ςελίδασ, για παράδειγμα: Η ιδιότθτα class παρζχει τθ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ παρόμοιων αντικειμζνων ςτθν ίδια κλάςθ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να να αποδϊςει κάποια ςθμαςία ςτο ςτοιχείο, ι για ςκοποφσ εμφάνιςθσ. Για παράδειγμα, ζνα ζγγραφο HTML μπορεί να χρθςιμοποιεί τθν επιςιμανςθ class="notation" ςε μερικά ςτοιχεία για να ξεχωρίςει από το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου. Κατά τθν εμφάνιςθ του εγγράφου, αυτά τα ςτοιχεία μπορεί -για παράδειγμα- να εμφανίηονται όλα μαηί ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ ωσ υποςθμειϊςεισ, άςχετα με τθν κζςθ που εμφανίηονται μζςα ςτον κϊδικα. Επίςθσ οι ιδιότθτεσ class χρθςιμοποιοφνται ςθμαςιολογικά ςτα microformat. Ζνα ςτοιχείο μπορεί να ζχει πολλαπλζσ κλάςεισ, για παράδειγμα το class="notation important" βάηει το ςτοιχείο τόςο ςτθν κλάςθ «notation» όςο και ςτθν «important». Η ιδιότθτα style εφαρμόηει ςτυλ εμφάνιςθσ ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία. Θεωρείται καλφτερθ τακτικι να χρθςιμοποιοφνται οι ιδιότθτεσ id ι class ϊςτε να επιλζγεται το ςτοιχείο μζςα ςε ζνα CSS, αλλά μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι πιο απλό να ανατεκοφν style κατευκείαν ςτο ςτοιχείο. 40

41 Η ιδιότθτα title προςκζτει μια εξιγθςθ ςτο ςτοιχείο ςτο οποίο εφαρμόηεται. τουσ περιςςότερουσ browser αυτι θ ιδιότθτα εμφανίηεται ωσ αναδυόμενο παράκυρο βοικειασ. Η ιδιότθτα lang ταυτοποιεί τθν φυςικι γλϊςςα των περιεχομζνων του ςτοιχείου, θ οποία μπορεί να είναι διαφορετικι από το υπόλοιπο ζγγραφο. Σφποι δεδομζνων. τθν HTML ορίηονται μερικοί τφποι δεδομζνων για το περιεχόμενο των ςτοιχείων, όπωσ ςενάρια εντολϊν ι stylesheet, και μια πλθκϊρα τφπων για τισ τιμζσ των ιδιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ID, των name, των URL, διαφόρων αρικμϊν και μονάδων μικουσ, γλωςςϊν, τφπων αρχείων πολυμζςων, χρωμάτων, κωδικοποιιςεων χαρακτιρων, θμερομθνιϊν κλπ. Μεταφορά τθσ HTML. Σα αρχεία HTML, όπωσ ςυμβαίνει και με τουσ υπόλοιπουσ τφπουσ αρχείων του υπολογιςτι, μποροφν να μεταφερκοφν με πολλοφσ τρόπουσ. Ωςτόςο, λόγω τθσ λειτουργίασ τθσ HTML, οι δφο πιο ςυνθκιςμζνοι τρόποι είναι μζςω HTTP από ζναν εξυπθρετθτι, ι μζςω HTTP. O Παγκόςμιοσ Ιςτόσ αποτελείται κυρίωσ από αρχεία HTML τα οποία μεταφζρονται από εξυπθρετθτζσ προσ browsers χρθςιμοποιϊντασ το πρωτόκολλο HTTP. Ωςτόςο, μια που το ίδιο πρωτόκολλο μπορεί επιπλζον να μεταφζρει εικόνεσ, ιχο και άλλο περιεχόμενο, χρειάηεται ζνασ τρόποσ αναγνϊριςθσ του τφπου του περιεχομζνου που μεταφζρεται. Ζτςι, μαηί με το ίδιο το αρχείο, μεταφζρονται και μερικζσ επιπλζον πλθροφορίεσ, ι μεταδεδομζνα, μεταξφ αυτϊν και ο τφποσ ΜΙΜΕ (για παράδειγμα text/html ι application/xhtml+xml) κακϊσ και θ κωδικοποίθςθ χαρακτιρων που 41

42 χρθςιμοποιείται. τουσ ςφγχρονουσ browser, ο τφποσ MIME που ςυνοδεφει το αρχείο HTML μπορεί να επθρεάηει τον τρόπο που αυτό εμφανίηεται. Για παράδειγμα, ζνα αρχείο το οποία ςυνοδεφεται από ζναν τφπο XHTML MIME, αναμζνεται να είναι γραμμζνο ςε γλϊςςα ςωςτά διατυπωμζνθ, κατά τα πρότυπα τθσ XML. Αν δεν είναι, τότε τα ςφάλματα ςτον κϊδικα μπορεί να αποτρζψουν τθν ορκι απεικόνιςθ του αρχείου. Επειδι θ XHTML 1.0 και θ XHTML 1.1 είναι πάντα ςυμβατζσ με τθν XML, το W3C υποςτθρίηει ότι δεν παίηει ρόλο ποιόσ τφποσ MIME κα χρθςιμοποιθκεί. 2. HTML . Αρκετά προγράμματα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ενςωματϊνουν δυνατότθτεσ τθσ HTML, ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν ςιμανςθ τθσ HTML ςτα μθνφματά τουσ, για να ςτζλνουν κείμενο με χρϊμα, με μορφοποίςθσ, ι και με ενςωματωμζνεσ εικόνεσ και διαγράμματα. Ωςτόςο, θ μζκοδοι αυτζσ προκαλοφν μερικά προβλιματα, τα οποία προκαλοφνται αφ' ενόσ από τθν ζλλειψθ κάποιου προτφπου για τθν περίλθψθ HTML ςε (με αποτζλεςμα ο κάκε προγραμματιςτισ να ενεργεί κατά βοφλθςθ), και αφ' ετζρου από τθ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ αυτϊν των δυνατοτιτων από κακόβουλουσ χριςτεσ. 3. Ονόματα αρχείων. Ο πιο κοινόσ τφποσ αρχείο για ζγγραφα HTML είναι.html, όμωσ ζχει επιβιϊςει και θ ςυντόμευςθ.htm, από μερικά παλαιότερα λειτουργικά ςυςτιματα που δεν αναγνϊριηαν επεκτάςεισ αρχείων με περιςςότερα από τρία γράμματα. Επιπλζον, ςτα Microsoft Windows χρθςιμοποιείται ο τφποσ.hta (από το HTML Application) ο οποίοσ δείχνει ότι το αρχείο ςυμπεριλαμβάνει HTML μαηί με κάποια δυναμικά ςτοιχεία που το κάνουν να εκτελείται ωσ εφαρμογι. 42

43 PHP Σι είναι. H PHP είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ςελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια ςελίδα PHP περνά από επεξεργαςία από ζνα ςυμβατό διακομιςτι του Παγκόςμιου Ιςτοφ ( π.χ. Apache ), ϊςτε να παραχκεί ςε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που κα ςταλεί ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν ςε μορφι κϊδικα HTML. Ιςτορία τθσ PHP. Η ιςτορία τθσ PHP ξεκινά από το 1994, όταν ζνασ φοιτθτισ, ο Rasmus Lerdorf δθμιοφργθςε χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Perl ζνα απλό script με όνομα php.cgi, για προςωπικι χριςθ. Σο script αυτό είχε ςαν ςκοπό να διατθρεί μια λίςτα ςτατιςτικϊν για τα άτομα που ζβλεπαν το online βιογραφικό του ςθμείωμα. Αργότερα αυτό το script το διζκεςε και ςε φίλουσ του, οι οποίοι άρχιςαν να του ηθτοφν να προςκζςει περιςςότερεσ δυνατότθτεσ. Η γλϊςςα τότε ονομαηόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Σο 1997 θ PHP/FI ζφκαςε ςτθν ζκδοςθ 2.0, βαςιηόμενθ αυτι τθ φορά ςτθ γλϊςςα C και αρικμϊντασ περιςςότερουσ από ιςτότοπουσ που τθ χρθςιμοποιοφςαν, ενϊ αργότερα τθν ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναζγραψαν τθ γλϊςςα από τθν αρχι, βαςιηόμενοι όμωσ αρκετά ςτθν PHP/FI 2.0. Ζτςι θ PHP ζφκαςε ςτθν ζκδοςθ 3.0 θ οποία κφμιηε περιςςότερο τθ ςθμερινι μορφι τθσ. τθ ςυνζχεια, οι Zeev και Andi δθμιοφργθςαν τθν εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τουσ), θ οποία ςυνεχίηει μζχρι και ςιμερα τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ PHP. Ακολοφκθςε το 1998 θ ζκδοςθ 4 τθσ PHP, τον Ιοφλιο του 2004 διατζκθκε θ ζκδοςθ 5, ενϊ αυτι τθ ςτιγμι ζχουν ιδθ διατεκεί και οι πρϊτεσ δοκιμαςτικζσ εκδόςεισ τθσ επερχόμενθσ PHP 6, για οποιονδιποτε προγραμματιςτι κζλει να τθ χρθςιμοποιιςει. Οι 43

44 περιςςότεροι ιςτότοποι επί του παρόντοσ χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τισ εκδόςεισ 4 και 5 τθσ PHP. Επεκτάςεισ αρχείων και διακομιςτζσ. Ζνα αρχείο με κϊδικα PHP κα πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ επζκταςθ (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενςωμάτωςθ κϊδικα ςε ζνα αρχείο επζκταςθσ.html δεν κα λειτουργιςει και κα εμφανίςει ςτον browser τον κϊδικα χωρίσ καμία επεξεργαςία, εκτόσ αν ζχει γίνει θ κατάλλθλθ ρφκμιςθ ςτα MIME types του server. Επίςθσ ακόμθ κι όταν ζνα αρχείο ζχει τθν επζκταςθ.php, κα πρζπει ο server να είναι ρυκμιςμζνοσ για να επεξεργάηεται και να μεταγλωτίηει τον κϊδικα PHP ςε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτθ. Ο διακομιςτισ Apache, που χρθςιμοποιείται ςιμερα ευρζωσ ςε ςυςτιματα με τα λειτουργικά ςυςτιματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X υποςτθρίηει εξ οριςμοφ τθν εκτζλεςθ κϊδικα PHP, είτε με τθν χριςθ ενόσ πρόςκετου (mod_php) ι με τθν αποςτολι του κϊδικα προσ εκτζλεςθ ςε εξωτερικι διεργαςία CGI ι FCGI ι με τθν ζλευςθ τθσ php5.4 υποςτθρίηονται θ εκτζλεςθ ςε πολυάςχολουσ ιςτοχϊρουσ, FastCGI Process Manager (FPM). Εναλλακτικόσ τρόποσ εκτζλεςθσ ιςτοςελίδων χωρίσ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ. Ο ςυνδυαςμόσ Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι θ πιο δθμοφιλισ πλατφόρμα εκτζλεςθσ ιςτοςελίδων είναι γνωςτόσ και με το ακρωνφμιο LAMP. Παρόμοια, ο ςυνδυαςμόσ */Apache/PHP/MySQL ονομάηεται *AMP, όπου το πρϊτο αρχικό αντιςτοιχεί ςτθν πλατφόρμα, ςτθν οποία εγκακίςτανται ο Apache, θ PHP και θ MySQL (π.χ. Windows, Mac OS X). Ο LAMP ςυνικωσ εγκακίςταται και ρυκμίηεται ςτο Linux με τθ βοικεια του διαχειριςτι πακζτων τθσ εκάςτοτε διανομισ. τθν περίπτωςθ άλλων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, επειδι το κατζβαςμα και θ ρφκμιςθ των ξεχωριςτϊν προγραμμάτων μπορεί να είναι πολφπλοκθ, υπάρχουν ζτοιμα πακζτα προσ εγκατάςταςθ, όπωσ το XAMPP και το WAMP για τα Windows και το MAMP για το Mac OS X. 44

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τλοποίθςθ εφαρμογισ. Εγκατάςταςθ του Xampp. Όταν εγκαταςτιςαμε το πρόγραμμα Xampp ςτο ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι εμφανίςτθκε ζνασ φάκελοσ με το όνομα Xampp. Αν μποφμε μζςα ςε αυτόν τον φάλελο κα δοφμε αυτιν τθν εικόνα. Εικόνα 3. Αποικόνιςθ των ςτοιχείων του φακζλου xampp μετά τθν εγκατάςταςθ του. Πατϊντασ διπλό κλικ ςτο Xampp-control κα μπεί ςε λειτουργία το πρόγραμμα εικονικοφ server ςτον τοπικό μασ υπολογιςτι και κα μασ εμφανιςτεί το παρακάτω πλαίςιο. 45

46 Εικόνα 4. Απεικόνιςθ παρακφρου κατά τθν επιλογι του Xampp-Control. Για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του εικονικοφ server κα πρζπει να πατιςουμε start ςτθν επιλογι Apache και ςτο MySql. Η επιλογι αυτϊν των δφο εφαρμογϊν του server δεν είναι τυχαία.. επιλζγουμε τον Apache και MySql γιατί αυτά κα χρειαςτοφμε για τθν εργαςία μασ. Σο MySql για να δθμιουργιςουμε τθν βάςθ δεδομζνων που χρειάηεται και το Joomla (που είναι θ βάςθ τθσ δθμιουργίασ τθσ ςελίδασ μασ) αλλά και για τθν αποκικευςθ των τιμϊν των μετοχϊν και για τθν αποκικευςθ των μελλοντικϊν τιμϊν που κα κάνουμε πρόβλεψθ με τον αλγόρικμο AR. Σο Apache το χρθςιμοποιιςαμε για να τρζξουμε διαδικτυακά το joomla και τα php αρχεία που ενςωματϊςαμε ςε αυτό. 46

47 Εικόνα 5. Ενεργοποίθςθ του Apache, MySql. Εγκατάςταςθ Joomla. Ανοίγουμε ζνα browser και κατεβάηουμε το joomla 2.5 πθγαίνοντασ ςτθν ιςτοςελίδα Αφοφ το κατεβάςουμε το αρχείο το κάνουμε αντιγραφι. Μζςα ςτο φάκελο xampp υπάρχει ζνασ φάκελοσ με όνομα htdocs όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 47

48 Εικόνα 6. Επιλογι του φακζλου htdocs μζςα ςτο φάκελο xampp. Αφοφ μποφμε ςε αυτόν, δθμιουργοφμε ζναν φάκελο Ptixiaki και κάνουμε επικόλλθςθ το αρχείο που κατεβάςαμε. 48

49 Εικόνα 7. Δθμιουργία ενόσ νζου φακζλου με το όνομα Ptixiaki. Ανοίγουμε ζναν browser και πλθκτρολογοφμε localhost/xampp. Η εικόνα που κα εμφανιςτεί είναι θ ακόλουκθ. Εικόνα 8. Επιλογι του localhost/xampp. phpmyadmin από τα αριςτερά του παρακφρου του 49

50 Από το μενοφ tools επιλζγουμε το phpmyadmin και ςτθν οκόνθ ςασ κα εμφανιςτεί θ ακόλουκθ εικόνα, Εικόνα 9. Μενοφ για τθν δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων. τισ επιλογζσ που υπάρχουν ςτθν οκόνθ αυτι επιλζγουμε τθν καρτζλα «Βάςεισ Δεδομζνων». τθν επιλογι νζασ βάςθσ βάηουμε το όνομα provlepsi, ςτο διπλανό πλαίςιο βάηουμε τθν επιλογι utf8_general_ci και αυτό κα είναι το όνομα τθσ βάςθσ δεδομζνων που κα χρθςιμοποιοφμε από εδϊ και ςτο εξισ. Σζλοσ, πατάμε το κουμπί δθμιουργία και θ βάςθ μασ ζχει δθμιουργθκεί. 50

51 Εικόνα 10. Εμφάνιςθ παρακφρου ζπειτα από τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ μασ. Αφοφ δθμιουργιςουμε τθν βάςθ ςτο URL του browser πλθκτρολογοφμε τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ τθν εικόνα που κα εμφανιςτεί επιλζγουμε τα ελλθνικά και πατάμε επόμενο όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 11. Επιλογι γλϊςςασ για το site μασ. 51

52 Χωρίσ να πειράξουμε τίποτα πατάμε επόμενο ςτα ακόλουκα βιματα ζωσ ότου φτάςουμε ςτο βιμα 4. το παράκυρο που κα εμφανιςτεί ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία(όνομα χριςτθ: root, όνομα βάςθσ δεδομζνων: provlepsi) όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί και πατάμε επόμενο. Εικόνα 12. Πλθκτρολόγθςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων, όνομα τθσ βάςθσ μασ, όνομα χριςτθ, όνομα διαχειριςτι, ςτισ βαςικζσ ρυκμίςεισ. τθν επόμενθ ςελίδα πατάμε επόμενο και ςτθν ςυνζχεια ςτο βιμα 6 πλθκτρολογοφμε τα ακόλουκα ςτοιχεία (όνομα ιςτότοπου: ptixiaki, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα χριςτθ διαχειριςτι: root, κωδικόσ διαχειριςτι και επιβεβαίωςθ κωδικοφ: root) πατϊντασ επόμενο όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 52

53 Εικόνα 13. Πλθκτρολόγθςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων, όνομα ιςτότοπου, mail, όνομα και κωδικό διαχειριςτι, ςτισ βαςικζσ ρυκμίςεισ. τθν επόμενθ ςελίδα πατάμε τθν επιλογι για τθν διαγραφι του αρχείου εγκατάςταςθσ και πατάμε διαχείριςθ. Εικόνα 14. Διαγραφι του φακζλου Installation για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 53

54 Αφοφ πατιςουμε το κουμπί διαχείριςθ κα μασ εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα και βάηοντασ τα ςτοιχεία που μασ ηθτάει. Εικόνα 15. Απεικόνιςθ του παρακφρου για τθν είςοδο ςτο site μασ. Βάηοντασ τα ςτοιχεία που μασ ηθτοφνται, μπαίνουμε ςτθν ςελίδα δθμιουργίασ του ιςτοτόπου μασ. Εικόνα 16. Περιβάλλον εργαςίασ του site μασ. 54

55 φόρτωςθ component, module και άλλων ςτοιχείων ςτο Joomla. Σο joomla μασ δίνει τθν δυνατότθτα να φορτϊςουμε διάφορα component, module, template, editors και διάφορεσ άλλεσ εφαρμογζσ που μασ βοθκάμε όχι μόνο να ζχουμε ζνα ωραίο οπτικό αποτζλεςμα αλλά, και να μποροφμε να δθμιουργιςουμε γραφιματα, να βάλουμε php script ςτθν εφαρμογι μασ και γενικά να κάνουμε τθν ηωι μασ πιο εφκολθ όςο αφορά το κομμάτι αυτό. Παρακάτω, δείχνουμε πϊσ μποροφμε να εγκαταςτιςουμε ζνα τζτοιο ςτοιχείο ςτο joomla. Αρχικά, πάμε ςτθν επιλογι extension και από το μενοφ που μασ εμφανίηεται επιλζγουμε το extension manager. όταν κα το επιλζξουμε κα μασ εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα. Εικόνα 17. Αναηιτθςθ αρχείου για ανζβαςμα και αποκικευςθ. Πατϊντασ το κουμπί αναηιτθςθσ μασ δίνετε θ δυνατότθτα να ψάξουμε ςε ζνα κομμάτι του ςκλθροφ δίςκου να βροφμε το ςτοιχείο που κζλουμε να εγκαταςτιςουμε ςτο joomla όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 55

56 Εικόνα 18. Αρχεία για ανζβαςμα και αποκικευςθ ςτο site μασ. Επιλζγουμε το ςτοιχείο που κζλουμε και πατάμε άνοιγμα. Σζλοσ, όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα θ τοποκεςία που βρίςκεται το ςτοιχείο μασ ζχει φορτωκεί και πατϊντασ το κουμπί upload and install το ςτοιχείο μασ ζχει φορτωκεί ςτο joomla με επιτυχία. Εικόνα 19. Επιλεγμζνο αρχείο προσ ανζβαςμα και εγκατάςταςθ. 56

57 Ζνα πράγμα που πρζπει να προςζξουμε ςτο ςθμείο αυτό είναι το αρχείο που κατεβάςαμε και θ ζκδοςθ του joomla να ζχουν ςυμβατότθτα. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το joomla κα βγάλει μινυμα ςφάλματοσ και δεν κα μπορζςει να εγκαταςτιςει το ςτοιχείο μασ. Χριςθ του component jumi. Αρχικά για να χρθςιμοποιιςουμε το jumi πρζπει να το κάνουμε εγκατάςταςθ ςτο joomla μασ όπωσ το επιςθμάναμε πιο πάνω. Αφοφ ζχει γίνει ςωςτά θ εγκατάςταςι του το jumi είναι ζτοιμο για χριςθ. Ζπειτα πάμε ςτθν αρχικι ςελίδα διαχείριςθσ του ιςτοτόπου μασ και επιλζγουμε το content και από το μενοφ που εμφανίηεται επιλζγουμε το Article Manager και πατάμε το Add New Article όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 20. Επιλογι για δθμιουργία νζου άρκρου. τθν εικόνα που εμφανίηεται ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία ωσ εξισ. Title: Stocks Now, Alias: blabla, και τζλοσ το άρκρο που δθμιουργιςαμε ζχει ςαν ςκοπό με τθν βοικεια του jumi να φορτϊςει ζνα php αρχείο με το όνομα Text1.php. Αυτό κα γίνει γράφοντασ ςτθν περιοχι ςφνταξθσ του άρκρου τον εξισ κϊδικα: 57

58 {jumi[text1.php]}; Σζλοσ πατάμε save για να ςϊηουμε το άρκρο μασ. Η παραπάνω διαδικαςία γίνεται περιςςότερο αντιλθπτι ςτθν ακόλουκθ εικόνα. Εικόνα 21. υμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων για το άρκρο μασ. Μετά τθν δθμιουργία του άρκρου, πρζπει να δθμιουργιςουμε ζνα μενοφ ςτθν ςελίδα μασ για να τοποκετιςουμε το άρκρο αυτό. Πθγαίνουμε ςτο Menu Main Menu Add New Menu Item όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 22. Δθμιουργία νζου Μενοφ item. 58

59 τθν επιλογι που εμφανίηεται, ςτο Menu Item type πατάμε select και ςτο παράκυρο που εμφανίηεται διαλζγουμε το Single Article όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα. Εικόνα 23. Λίςτα με επιλογζσ τφπου μενοφ item. Ζπειτα, ςυμπλθρϊνουμε τισ επιλογζσ του μενοφ όπωσ φαίνεται παρακάτω. o Menu Title Stocks Now o Select Article Stocks Now 59

60 Εικόνα 24. υμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων για το μενοφ μασ. Δθμιουργία γραφθμάτων. Για τθν δθμιουργία των γραφθμάτων χρθςιμοποιιςαμε το component plotalot. Σο component αυτό μποροφμε να το βροφμε ςτο παρακάτω link Μετά τθν ολοκλιρωςθ του download το εγκακιςτοφμε ςτο joomla με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που κάναμε και για το jumi λίγο πιο πάνω. Επιλζγουμε από το μενοφ του joomla components plotalot όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα. 60

61 Εικόνα 25. Επιλογι του component plotalot. Ζπειτα από τθν εικόνα που κα εμφανιςτεί πατάμε New Charts, το περιβάλλον που κα εμφανιςτεί μπροςτά μασ είναι το περιβάλλον δθμιουργίασ γραφιματοσ του plotalot. Σο περιβάλλον αυτό κα πρζπει να είναι θ παρακάτω εικόνα. Εικόνα 26. υμπλιρωςθ των ςτοιχείων του Plotalot. 61

62 Ζπειτα ςυμπλθρϊνουμε τισ παρακάτω επιλογζσ για τθν δθμιουργία του γραφιματοσ μασ ϊσ εξισ. το μενοφ Charts κάνουμε τισ παρακάτω ρυκμίςεισ. i. Name metoxi1 ii. Type Line graph iii. Legend None iv. Title Metoxi1 v. Color blue vi. Database provlepsi vii. Host localhost viii. User root το μενοφ plot1 βάηουμε. i. Color red ii. Style Thick το sql πλαίςιο γράφουμε select Meres, metoxi1 from metoxes το μενοφ Axes βάηουμε. i. X Axis Title Meres ii. Y Axis Title Values. Αν όλεσ οι ρυκμίςεισ είναι ςωςτζσ κα πρζπει να ζχετε το εξισ αποτζλεςμα. 62

63 Εικόνα 27. Αποτζλεςμα ζπειτα από τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του plotalot. Αφοφ τελειϊςουμε με επιτυχία το γράφθμα αυτό, επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία για τθν δθμιουργία ενόσ γραφιματοσ για τθν επιλογι του χριςτθ metoxi2. Αφοφ τελειϊςει θ δθμιουργία και των δφο γραφθμάτων το μόνο που μασ ζχει μείνει να κάνουμε είναι να δθμιουργιςουμε ζνα μενοφ graph και μζςα ςε αυτό να βάλουμε δφο άλλα μενοφ που κα περιζχουν τα δφο γραφιματα αυτά. Η διαδικαςία που χρειάηεται για τθν δθμιουργία των μενοφ είναι θ εξισ. Menus Menu Manager Add New Menu όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα. 63

64 Εικόνα 28. Δθμιουργία νζου μενοφ. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργοφμε ζνα νζο μενοφ με το όνομα graphs. Αφοφ δθμιουργιςουμε αυτό το μενοφ, μπαίνουμε μζςα ςε αυτό. Πατάμε το κουμπί New και μπροςτά μασ κα εμφανιςτεί το περιβάλλον δθμιουργίασ μενοφ του joomla. υμπλθρϊνουμε τισ επιλογζσ όπωσ δείχνουν παρακάτω. Menu Item Type Simple List Of Charts Εικόνα 29. Λίςτα με επιλογζσ τφπου μενοφ. 64

65 Menu Title metoxi1 Alias m1 Status Published Access public Menu Location graphs Chart ID (S) 13 Άν κάνετε τισ ρυκμίςεισ ςωςτζσ πρζπει να ζχουμε το εξισ αποτζλεςμα. Εικόνα 30. Αποτζλεςμα μετά τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων για το μενοφ. Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία και για το μενοφ metoxi2 και φορτϊνουμε ςε αυτό το αντίςτοιχο γράφθμα (ID(s) 14). Δθμιουργία Και Ρφκμιςθ ODBC driver. Εφόςον προμθκευτοφμε από το διαδίκτυο ι τον καταςκευαςτι DBMS το αρχείο εγκατάςταςθσ το οποίο διατίκεται δωρεάν και το κάνουμε εγκατάςταςθ πθγαίνουμε ςτον πίνακα ζλεγχου, Εργαλεία διαχείριςθσ Αρχεία προζλευςθσ δεδομζνων (ODBC) ςτθν καρτζλα DSN χριςτθ και επιλζγουμε προςκικθ από τθν 65

66 λίςτα με τουσ διακζςιμουσ drivers, επιλζγουμε MySql ODBC 5.1 driver όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα και δίνουμε όνομα driver, περιγραφι, τον server που κα γίνεται θ ςφνδεςθ, όνομα χρθςτι, κωδικόσ πρόςβαςθσ αν ζχει ο server και τζλοσ αν δϊςαμε ςωςτά ςτοιχεία κα μασ δίνετε θ δυνατότθτα να επιλζγουμε και τθν βάςθ που κα γίνεται ςφνδεςθ από μια λίςτα διακζςιμων βάςεων όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα και επιλζγουμε τζλοσ. Εικόνα 31. Σοποκεςία ODBC driver. 66

67 Εικόνα 32. Επιλογι του ODBC driver. τθν εργαςία μασ ζχουμε βάλει όνομα οδθγοφ AR, server localhost, χριςτθσ root χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ και το ζχουμε ςυνδζςει με τθν βάςθ provlepsi όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα παρακάτω. Εικόνα 32. υμπλιρωςθ των παραμζτρων ςφνδεςθσ. 67

68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κϊδικασ με ςχολιαςμό. Κϊδικασ του αρχείου Text1.php. <?php $var = $_GET["Dose"]; //Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι 'var' το περιεχόμενο του κουμπιοφ "Dose" που ζχουμε βάλει πιο κάτω μζςα ςτθ φόρμα. if (!isset($_get['submit'])) { //ε αυτό το ςθμείο με τθν εντολι αυτι κάνουμε το εξισ αν ςτθν φόρμα μασ δεν ζχει πατθκεί το κουμπί 'submit' καλείτε θ φόρμα αν ζχει πατθκεί κάνει τα εξισ που κα δοφμε παρακάτω?> <html> <head> <title>personal INFO</title> </head> <body> <form method="get" action="stocks-now"> //Με αυτιν τθν εντολι δείχνουμε ςτθν φόρμα με πια μζκοδο κα ςτείλουμε τα δεδομζνα μασ και που. Πιο ςυγκεκριμζνα θ φόρμα μασ ςτζλνει τα δεδομζνα με τθν μζκοδο get και τα ςτζλνει ςτο Alias που ζχουμε βάλει μζςα ςτο μενοφ του Joomla που ζχουμε καταςκευάςει. Epelexe Metoxi <br> <select name="dose"> // το ςθμείο αυτό δθμιουργοφμε το κουμπί και του δίνουμε το όνομα "Dose" το Dose είμαι ςτθν ουςία θ μεταβλθτι που κα αποκθκευτεί θ επιλογι του κουμπιοφ. το παράδειγμα μασ δεν βάλαμε ζνα απλό κουμπί αλλά ζνα κουμπί με επιλογζσ ζνα "select button" όπωσ λζγεται. 68

69 <option value="metoxi1"> Metoxi1 // τισ δφο αυτζσ γραμμζσ δίνουμε ςτο κουμπί δυο πικανζσ επιλογζσ μια επιλογι το "Metoxi1" και μια επιλογι το "Metoxi2" <option value="metoxi2"> Metoxi2 </select> // Εδϊ τελειϊνουμε το κουμπί μασ <br><br><br> <input type="submit" value="submit" name="submit"> // Εδϊ όπωσ βλζπουμε δθμιουργοφμε ζνα κουμπί τφπου "submit" με το που πατθκεί αυτό το κουμπί θ φόρμα μασ αρχίηει και τρζχει τον κϊδικα που τισ ζχουμε γράψει παρακάτω </form> // Εδϊ κλείνουμε τθν φόρμα μασ </body> </html> <?php } else { // Σο else εδϊ είναι υπόλειμμα από πιο πάνω αν το κουμπί "submit" ζχει πατθκεί τρζχει τον κϊδικα μου είναι γραμμζνοσ μζςα ςτθν else $con = mysql_connect("localhost","root",""); // Αρχικά εδϊ κάνουμε μια ςφνδεςθ με τθν mysql που είναι θ βάςει δεδομζνων μασ. Η ςφνδεςθ κα γίνει με ςτθν περιοχι "localhost" με όνομα χριςτθ "root" και κωδικό πρόςβαςθσ "". if (!$con) { die('could not connect: '. mysql_error()); // Εάν θ ςφνδεςθ δεν είναι εφικτι να πραγματοποιθκεί κα βγάλει μινυμα λάκουσ } mysql_select_db("provlepsi", $con); // Εδϊ επιλζγουμε από τθν περιοχι που κάναμε τθν ςφνδεςθ πιο πάνω πια ακριβϊσ βάςθ δεδομζνων κα χρθςιμοποιιςουμε. το παράδειγμα μασ κα χρθςιμοποιιςουμε μια βάςθ με το όνομα "Provlepsi" 69

70 $result = mysql_query("select $var FROM metoxes"); // Με αυτιν τθν εντολι αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι " result" το αποτζλεςμα του sql ερωτιματοσ που υπάρχει ςτθν υπόλοιπθ εντολι. echo "<table border='3'> // Δθμιουργοφμε ζνα πίνακα που τα ςφνορα του κα είναι τφπου τρία. <tr> <th>$var</th> // Σο πρϊτο κελί του πίνακα κα ζχει τθν επιλογι του χριςτθ δια μζςου του κουμπιοφ που ζχουμε δθμιουργιςει πιο πάνω. </tr>"; while($row = mysql_fetch_array($result)) // Με τθν while αυτι κάνουμε το εξισ μζχρι όςπου να βρεισ το τζλοσ των δεδομζνων τθσ μεταβλθτισ "row" να εκτελείσ τον παρακάτω κϊδικα. { echo "<tr>"; echo "<td>". $row[$var]. "</td>"; // Συπϊνουμε ςτθν οκόνθ μζςα ςτον πίνακα που δθμιουργιςαμε πιο πάνω τα δεδομζνα που επζλεξε ο χριςτθσ από τθν βάςθ δεδομζνων δια μζςου του κουμπιοφ "Dose" echo "</tr>"; } echo "</table>"; // Κλείνουμε τον πίνακα που ζχουμε βάλει τα αποτελζςματα. mysql_close($con); // Κλείνουμε τθν ςφνδεςι μασ με τθν βάςθ δεδομζνων. if ($var==metoxi1) // Με τθν "if" αυτι κάνουμε το ζξεισ αν ο χριςτθσ επιλζξει από το κουμπί "Dose" τθν επιλογι "Metoxi1" να τρζχει τον ακόλουκο κϊδικα. 70

71 echo '<form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/m1"><input type="submit" value="see The Chart"></form>'; // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τθν "Metoxi1". τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα το δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τθν "Metoxi1". if ($var==metoxi2) // Με τθν "if" αυτι κάνουμε το ζξεισ αν ο χριςτθσ επιλζξει από το κουμπί "Dose" τθν επιλογι "Metoxi2" να τρζχει τον ακόλουκο κϊδικα. echo '<form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/m2"><input type="submit" value="see The Chart"></form>'; // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τθν "Metoxi2". τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα το δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τθν "Metoxi2". }?> 71

72 Κϊδικασ του αρχείου Text2.php. <?php $var = $_GET["Dose"];//Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι 'var' το περιεχόμενο του κουμπιοφ "Dose" που ζχουμε βάλει πιο κάτω μζςα ςτθ φόρμα. $var1 = $_GET["Meres"];"];//Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι 'var1' το περιεχόμενο του κουμπιοφ "Meres" που ζχουμε βάλει πιο κάτω μζςα ςτθ φόρμα. if (!isset($_get['submit'])) { //ε αυτό το ςθμείο με τθν εντολι αυτι κάνουμε το εξισ αν ςτθν φόρμα μασ δεν ζχει πατθκεί το κουμπί 'submit' καλείτε θ φόρμα αν ζχει πατθκεί κάνει τα εξισ που κα δοφμε παρακάτω?> <html> <head> <title>personal INFO</title> </head> <body> <form method="get" action="forcast-stocks"> //Με αυτιν τθν εντολι δείχνουμε ςτθν φόρμα με πια μζκοδο κα ςτείλουμε τα δεδομζνα μασ και που. Πιο ςυγκεκριμζνα θ φόρμα μασ ςτζλνει τα δεδομζνα με τθν μζκοδο get και τα ςτζλνει ςτο Alias που ζχουμε βάλει μζςα ςτο μενοφ του Joomla που ζχουμε καταςκευάςει. Epelexe Metoxi: <br> <select name="dose"> // το ςθμείο αυτό δθμιουργοφμε το κουμπί και του δίνουμε το όνομα "Dose" το Dose είμαι ςτθν ουςία θ μεταβλθτι που κα αποκθκευτεί θ επιλογι του κουμπιοφ. το παράδειγμα μασ δεν βάλαμε ζνα απλό κουμπί αλλά ζνα κουμπί με επιλογζσ ζνα "select button" όπωσ λζγεται. 72

73 <option value="metoxi1"> Metoxi1 // τισ δφο αυτζσ γραμμζσ δίνουμε ςτο κουμπί δυο πικανζσ επιλογζσ μια επιλογι το "Metoxi1" και μια επιλογι το "Metoxi2" <option value="metoxi2"> Metoxi2 </select> // Εδϊ τελειϊνουμε το κουμπί μασ <br><br> Epelexe Arxika stoixeia gia provlepsi:<br> <select name="meres"> // το ςθμείο αυτό δθμιουργοφμε το κουμπί και του δίνουμε το όνομα "Meres" το Meres είμαι ςτθν ουςία θ μεταβλθτι που κα αποκθκευτεί θ επιλογι του κουμπιοφ. το παράδειγμα μασ δεν βάλαμε ζνα απλό κουμπί αλλά ζνα κουμπί με επιλογζσ ζνα "select button" όπωσ λζγεται <option value="1"> 1 Day // τισ τζςςερθσ αυτζσ γραμμζσ δίνουμε ςτο κουμπί τζςςερθσ πικανζσ επιλογζσ μια επιλογι το "1" και μια επιλογι το "2" και αυτό φτάνει μζχρι το τζςςερα. Οι επιλογζσ αυτζσ είναι οι μζρεσ για πρόβλεψθ. <option value="2"> 2 Days <option value="3"> 3 Days <option value="4"> 4 Days </select> // Εδϊ τελειϊνουμε το κουμπί μασ <br><br><br> <input type="submit" value="submit" name="submit"> // Εδϊ όπωσ βλζπουμε δθμιουργοφμε ζνα κουμπί τφπου "submit" με το που πατθκεί αυτό το κουμπί θ φόρμα μασ αρχίηει και τρζχει τον κϊδικα που τισ ζχουμε γράψει παρακάτω </form>// Εδϊ κλείνουμε τθν φόρμα μασ </body> </html> 73

74 <?php } else { // Σο else εδϊ είναι υπόλειμμα από πιο πάνω αν το κουμπί "submit" ζχει πατθκεί τρζχει τον κϊδικα μου είναι γραμμζνοσ μζςα ςτθν else $con = mysql_connect("localhost","root",""); // Αρχικά εδϊ κάνουμε μια ςφνδεςθ με τθν mysql που είναι θ βάςει δεδομζνων μασ. Η ςφνδεςθ κα γίνει με ςτθν περιοχι "localhost" με όνομα χριςτθ "root" και κωδικό πρόςβαςθσ "". if (!$con) { die('could not connect: '. mysql_error());// Εάν θ ςφνδεςθ δεν είναι εφικτι να πραγματοποιθκεί κα βγάλει μινυμα λάκουσ } mysql_select_db("provlepsi", $con); // Εδϊ επιλζγουμε από τθν περιοχι που κάναμε τθν ςφνδεςθ πιο πάνω πια ακριβϊσ βάςθ δεδομζνων κα χρθςιμοποιιςουμε. το παράδειγμα μασ κα χρθςιμοποιιςουμε μια βάςθ με το όνομα "Provlepsi" $result = mysql_query("select $var FROM metoxes"); // Με αυτιν τθν εντολι αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι " result" το αποτζλεςμα του sql ερωτιματοσ που υπάρχει ςτθν υπόλοιπθ εντολι. while($row = mysql_fetch_array($result)) { $var4=$row[$var]; 74

75 } echo "<br>"; echo "H metoxi pou epelexes einai : $var" ; // Εδϊ εμφανίηουμε ζνα μινυμα ςτθν οκόνθ και τθν μετοχι που επζλεξε ο χριςτθσ. echo "<br>"; echo "Oi meres pou epelexes einai : $var1" ; // Εδϊ εμφανίηουμε ζνα μινυμα ςτθν οκόνθ και τισ μζρεσ που επζλεξε ο χριςτθσ. mysql_close($con); // Κλείνουμε τθν ςφνδεςι μασ με τθν βάςθ δεδομζνων. if ($var==metoxi1) // Εάν θ μεταβλιτθ var εχει τθν τιμι Metoxi1 τρζχει τθν παρακάτω ςειρά. echo exec('matlab -r NOO('.$var1.')'); // Ανοίγει το αρχείο με το όνομα NOO που είναι αρχείο matlab και το τρζχει κιόλασ. if ($var==metoxi2) // Εάν θ μεταβλιτθ var ζχει τθν τιμι Metoxi2 τρζχει τθν παρακάτω ςειρά. echo exec('matlab -r NOO1('.$var1.')'); NOO1 που είναι αρχείο matlab και το τρζχει κιόλασ. // Ανοίγει το αρχείο με το όνομα } if ($var==metoxi1) ) // Με τθν "if" αυτι κάνουμε το ζξεισ αν ο χριςτθσ επιλζξει από το κουμπί "Dose" τθν επιλογι "Metoxi1" να τρζχει τον ακόλουκο κϊδικα. echo '<form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/exdata"><input type="submit" value="see The Chart"></form>'; // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1". τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί 75

76 που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα το δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1". if ($var==metoxi2) // Με τθν "if" αυτι κάνουμε το ζξεισ αν ο χριςτθσ επιλζξει από το κουμπί "Dose" τθν επιλογι "Metoxi2" να τρζχει τον ακόλουκο κϊδικα. echo '<form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/exdata1"><input type="submit" value="see The Chart"></form>'// Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2". τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα το δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2".?> 76

77 Κϊδικασ του αρχείου NOO. function NOO(x) // Με αυτιν τθν εντολι μπορεί ο χριςτθσ να δϊςει μια τιμι ςτο αρχείο εξωτερικά. Σθν τιμι τθν παίρνει από ζνα κουμπί που υπάρχει ςτο αρχείο Text2.php με το όνομα Meres ο χριςτθσ ζχει κάποιεσ επιλογζσ που αναφερκικαν πιο πάνω. x //Εδϊ εμφανίηεται θ τιμι που ζχει δϊςθ ο χριςτθσ πιο πάνω. conn=database('ar','root',''); // τθν γραμμι αυτι υλοποιοφμε τθν ςφνδεςθ μασ με τθν βάςθ δεδομζνων το όνομα τθσ είναι το πρϊτο όριςμα τθσ εντολισ το user name είναι το δεφτερο οριςαμα και το τρίτο οριςμα (δθλαδι το κενό) είναι το password. s = exec(conn, 'select Metoxi1 from metoxes'); // Εδϊ εκτελοφμε το sql ερϊτθμα για να πάρουμε δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων. Σα δεδομζνα τα παίρνουμε από τον πίνακα metoxes και οι τιμζσ που παίρνουμε είναι ςτο πεδίο Metoxi1 όπωσ εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ και από τθν ςφνταξθ το ερωτιματοσ. setdbprefs('datareturnformat','numeric') // Με τθν εντολι αυτι κάνουμε μια πολφ ςθμαντικι για τθν ςυνζχεια μετατροπι. Μετατρζπουμε τα δεδομζνα που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων από data ςε νοφμερα για να μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε κατάλλθλα οφτωσ ϊςτε για να βροφμε τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. curs=fetch(curs); // Κανουμε μια τακτοποίθςθ των τιμϊν. a=curs.data; // Εδϊ τοποκετοφμε ςε μια μεταβλθτι με το όνομα a τα τελικά μασ νοφμερα που είναι για επεξεργαςία. b = reshape(curs.data,1,[]); dat=iddata(a); // τθν γραμμι αυτι φζρνουμε να τα δεδομζνα ςτθν κατάςταςθ που κζλει αλγόρικμοσ ϊςτε να υλοποιθκεί m4=ar(dat,2); // Με τθν εντολι αυτι βρίςκουμε τουσ 2 ςτακεροφσ όρουσ κατά αλγόρικμο ar που κα χρειαςτοφμε για τθν πρόβλεψθ. m4; yhat=predict (m4,dat,x,'e'); // Εδϊ κάνουμε τθν πρόβλεψθ των δεδομζνων μασ. Η εντολι ζχει 4 ορίςματα το πρϊτο είναι είναι οι 2 ςτακερζσ το δεφτερο είναι τα δεδομζνα που βάςθ αυτϊν κα γίνει θ πρόβλεψθ το χ είναι ο αρικμόσ που δίνει ο 77

78 χριςτθσ και το τελευταίο είναι μια παράμετροσ που βάηουμε για να βρει τισ τιμζσ με το μικρότερο bit error. yhat.y; exdata=yhat.y; // Εδϊ αποκθκεφουμε τα δεδομζνα που βγικαν απο τθν πρόβλεψι ςτθν μεταβιτθ exdata. for i=1:x, // Από εδϊ και κάτω μζχρι το δεφτερο end που βρίςκουμε μπροςτά μασ κάνουμε μια τακτοποίθςθ τθσ βάςθσ πριν τθν αποκικευςθ των τελικϊν μασ αποτελεςμάτων. Βάηουμε δθλαδι τα μθδενικά που απαιτοφνται ϊςτε το διάγραμμα που παίρνει τιμζσ από τθν βάςθ να είναι ςωςτό. d(i)=0; end colnames = {'ma11'}; tablenames={'ma1'}; for i=1:x, insert(conn, 'ma1', colnames,d(i)) end colnames = {'ar1'}; tablenames={'exdata'}; insert(conn, 'exdata', colnames,exdata) // Εδϊ αποκθκεφουμε ςε ζνα πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων με το όνομα exdata και τα δεδομζνα μασ αποκθκεφονται ςτο πεδίο του πίνακα με το όνομα ar1. close(conn) // Κλείνουμε τθν ςφνδεςθ με τθν βάςθ exit // Κλείνουμε το matlab. 78

79 Κϊδικασ του αρχείου NOO1. function NOO1(x) // Με αυτιν τθν εντολι μπορεί ο χριςτθσ να δϊςει μια τιμι ςτο αρχείο εξωτερικά. Σθν τιμι τθν παίρνει από ζνα κουμπί που υπάρχει ςτο αρχείο Text2.php με το όνομα Meres ο χριςτθσ ζχει κάποιεσ επιλογζσ που αναφερκικαν πιο πάνω. x //Εδϊ εμφανίηεται θ τιμι που ζχει δϊςθ ο χριςτθσ πιο πάνω. conn=database('ar','root',''); // τθν γραμμι αυτι υλοποιοφμε τθν ςφνδεςθ μασ με τθν βάςθ δεδομζνων το όνομα τθσ είναι το πρϊτο όριςμα τθσ εντολισ το user name είναι το δεφτερο οριςαμα και το τρίτο οριςμα (δθλαδι το κενό) είναι το password. s = exec(conn, 'select Metoxi2 from metoxes'); // Εδϊ εκτελοφμε το sql ερϊτθμα για να πάρουμε δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων. Σα δεδομζνα τα παίρνουμε από τον πίνακα metoxes και οι τιμζσ που παίρνουμε είναι ςτο πεδίο Metoxi1 όπωσ εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ και από τθν ςφνταξθ το ερωτιματοσ. setdbprefs('datareturnformat','numeric') // Με τθν εντολι αυτι κάνουμε μια πολφ ςθμαντικι για τθν ςυνζχεια μετατροπι. Μετατρζπουμε τα δεδομζνα που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων από data ςε νοφμερα για να μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε κατάλλθλα οφτωσ ϊςτε για να βροφμε τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. curs=fetch(curs); // Κανουμε μια τακτοποίθςθ των τιμϊν. a=curs.data; // Εδϊ τοποκετοφμε ςε μια μεταβλθτι με το όνομα a τα τελικά μασ νοφμερα που είναι για επεξεργαςία. b = reshape(curs.data,1,[]); dat=iddata(a); // τθν γραμμι αυτι φζρνουμε να τα δεδομζνα ςτθν κατάςταςθ που κζλει αλγόρικμοσ ϊςτε να υλοποιθκεί m4=ar(dat,2); // Με τθν εντολι αυτι βρίςκουμε τουσ 2 ςτακεροφσ όρουσ κατά αλγόρικμο ar που κα χρειαςτοφμε για τθν πρόβλεψθ. m4; yhat=predict (m4,dat,x,'e'); // Εδϊ κάνουμε τθν πρόβλεψθ των δεδομζνων μασ. Η εντολι ζχει 4 ορίςματα το πρϊτο είναι είναι οι 2 ςτακερζσ το δεφτερο είναι τα δεδομζνα που βάςθ αυτϊν κα γίνει θ πρόβλεψθ το χ είναι ο αρικμόσ που δίνει ο 79

80 χριςτθσ και το τελευταίο είναι μια παράμετροσ που βάηουμε για να βρει τισ τιμζσ με το μικρότερο bit error. yhat.y; exdata=yhat.y; // Εδϊ αποκθκεφουμε τα δεδομζνα που βγικαν από τθν πρόβλεψι ςτθν μεταβλθτι exdata. for i=1:x, // Από εδϊ και κάτω μζχρι το δεφτερο end που βρίςκουμε μπροςτά μασ κάνουμε μια τακτοποίθςθ τθσ βάςθσ πριν τθν αποκικευςθ των τελικϊν μασ αποτελεςμάτων. Βάηουμε δθλαδι τα μθδενικά που απαιτοφνται ϊςτε το διάγραμμα που παίρνει τιμζσ από τθν βάςθ να είναι ςωςτό. d(i)=0; end colnames = {'ma11'}; tablenames={'ma1'}; for i=1:x, insert(conn, 'ma1', colnames,d(i)) end colnames = {'ar2'}; tablenames={'exdata1'}; insert(conn, 'exdata1', colnames,exdata) // Εδϊ αποκθκεφουμε ςε ζνα πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων με το όνομα exdata1 και τα δεδομζνα μασ αποκθκεφονται ςτο πεδίο του πίνακα με το όνομα ar2. close(conn) // Κλείνουμε τθν ςφνδεςθ με τθν βάςθ exit // Κλείνουμε το matlab. 80

81 Κϊδικασ του αρχείου Text3.php <html> <head> <title>compare</title> </head> <body> <form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/com1"><input type="submit" value="gia Metoxi 1"></form>; // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1" ε ςφγκριςθ με τισ προχπάρχοντεσ τιμζσ. τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα τα δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1", άλλα και τα αρχικά δεδομζνα τθσ ίδιασ μετοχισ. <form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/com2"><input type="submit" value="gia Metoxi 2"></form>// Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2" ε ςφγκριςθ με τισ προχπάρχοντεσ τιμζσ. τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα τα δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2", άλλα και τα αρχικά δεδομζνα τθσ ίδιασ μετοχισ. </body> </html> 81

82 Κϊδικασ του αρχείου koble.php <?php $var = $_GET["Dose"]; //Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι 'var' το περιεχόμενο του κουμπιοφ "Dose" που ζχουμε βάλει πιο κάτω μζςα ςτθ φόρμα. $var1 = $_GET["Meres"]; //Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι 'var1' το περιεχόμενο του κουμπιοφ "Meres" που ζχουμε βάλει πιο κάτω μζςα ςτθ φόρμα. if (!isset($_get['submit'])) { //ε αυτό το ςθμείο με τθν εντολι αυτι κάνουμε το εξισ αν ςτθν φόρμα μασ δεν ζχει πατθκεί το κουμπί 'submit' καλείτε θ φόρμα αν ζχει πατθκεί κάνει τα εξισ που κα δοφμε παρακάτω?> <html> <head> <title>ma</title> </head> <body> <form method="get" action="forcast"> //Με αυτιν τθν εντολι δείχνουμε ςτθν φόρμα με πια μζκοδο κα ςτείλουμε τα δεδομζνα μασ και που. Πιο ςυγκεκριμζνα θ φόρμα μασ ςτζλνει τα δεδομζνα με τθν μζκοδο get και τα ςτζλνει ςτο Alias που ζχουμε βάλει μζςα ςτο μενοφ του Joomla που ζχουμε καταςκευάςει. Epelexe Metoxi: <br> <select name="dose"> // το ςθμείο αυτό δθμιουργοφμε το κουμπί και του δίνουμε το όνομα "Dose" το Dose είμαι ςτθν ουςία θ μεταβλθτι που κα αποκθκευτεί θ επιλογι του κουμπιοφ. το παράδειγμα μασ δεν βάλαμε ζνα απλό κουμπί αλλά ζνα κουμπί με επιλογζσ ζνα "select button" όπωσ λζγεται. 82

83 <option value="metoxi1"> Metoxi1 // τισ δφο αυτζσ γραμμζσ δίνουμε ςτο κουμπί δυο πικανζσ επιλογζσ μια επιλογι το "Metoxi1" και μια επιλογι το "Metoxi2" <option value="metoxi2"> Metoxi2 </select> // Εδϊ τελειϊνουμε το κουμπί μασ <br><br>epelexe Arxika stoixeia gia provlepsi: <br> <select name="meres"> // το ςθμείο αυτό δθμιουργοφμε το κουμπί και του δίνουμε το όνομα "Meres" το Meres είμαι ςτθν ουςία θ μεταβλθτι που κα αποκθκευτεί θ επιλογι του κουμπιοφ. το παράδειγμα μασ δεν βάλαμε ζνα απλό κουμπί αλλά ζνα κουμπί με επιλογζσ ζνα "select button" όπωσ λζγεται <option value="1"> 1 Day // τισ τζςςερθσ αυτζσ γραμμζσ δίνουμε ςτο κουμπί τζςςερθσ πικανζσ επιλογζσ μια επιλογι το "1" και μια επιλογι το "2" και αυτό φτάνει μζχρι το τζςςερα. Οι επιλογζσ αυτζσ είναι οι μζρεσ για πρόβλεψθ. <option value="2"> 2 Days <option value="3"> 3 Days <option value="4"> 4 Days </select> // Εδϊ τελειϊνουμε το κουμπί μασ <br><br><br> <input type="submit" value="submit" name="submit"> // Εδϊ όπωσ βλζπουμε δθμιουργοφμε ζνα κουμπί τφπου "submit" με το που πατθκεί αυτό το κουμπί θ φόρμα μασ αρχίηει και τρζχει τον κϊδικα που τισ ζχουμε γράψει παρακάτω </form> // Εδϊ κλείνουμε τθν φόρμα μασ </body> </html> <?php 83

84 } else { // Σο else εδϊ είναι υπόλειμμα από πιο πάνω αν το κουμπί "submit" ζχει πατθκεί τρζχει τον κϊδικα μου είναι γραμμζνοσ μζςα ςτθν else $con = mysql_connect("localhost","root",""); // Αρχικά εδϊ κάνουμε μια ςφνδεςθ με τθν mysql που είναι θ βάςει δεδομζνων μασ. Η ςφνδεςθ κα γίνει με ςτθν περιοχι "localhost" με όνομα χριςτθ "root" και κωδικό πρόςβαςθσ "". if (!$con) { die('could not connect: '. mysql_error());// Εάν θ ςφνδεςθ δεν είναι εφικτι να πραγματοποιθκεί κα βγάλει μινυμα λάκουσ } mysql_select_db("provlepsi", $con); // Εδϊ επιλζγουμε από τθν περιοχι που κάναμε τθν ςφνδεςθ πιο πάνω πια ακριβϊσ βάςθ δεδομζνων κα χρθςιμοποιιςουμε. το παράδειγμα μασ κα χρθςιμοποιιςουμε μια βάςθ με το όνομα "Provlepsi" $result = mysql_query("select $var FROM metoxes"); // Με αυτιν τθν εντολι αποκθκεφουμε ςτθν μεταβλθτι " result" το αποτζλεςμα του sql ερωτιματοσ που υπάρχει ςτθν υπόλοιπθ εντολι. while($row = mysql_fetch_array($result)) { $var4=$row[$var]; } 84

85 echo "<br>"; echo "H metoxi pou epelexes einai : $var" ; // Εδϊ εμφανίηουμε ζνα μινυμα ςτθν οκόνθ και τθν μετοχι που επζλεξε ο χριςτθσ. echo "<br>"; echo "Oi meres pou epelexes gia provlepsi einai : $var1" ; // Εδϊ εμφανίηουμε ζνα μινυμα ςτθν οκόνθ και τισ μζρεσ που επζλεξε ο χριςτθσ. mysql_close($con); // Κλείνουμε τθν ςφνδεςι μασ με τθν βάςθ δεδομζνων. if ($var==metoxi1) // Εάν θ μεταβλιτθ var εχει τθν τιμι Metoxi1 τρζχει τθν παρακάτω ςειρά. echo exec('matlab -r ok('.$var1.')'); // Ανοίγει το αρχείο με το όνομα ok που είναι αρχείο matlab και το τρζχει κιόλασ. if ($var==metoxi2) παρακάτω ςειρά. // Εάν θ μεταβλιτθ var ζχει τθν τιμι Metoxi2 τρζχει τθν echo exec('matlab -r ok1('.$var1.')'); // Ανοίγει το αρχείο με το όνομα ok1 που είναι αρχείο matlab και το τρζχει κιόλασ. } if ($var==metoxi1) ) // Με τθν "if" αυτι κάνουμε το ζξεισ αν ο χριςτθσ επιλζξει από το κουμπί "Dose" τθν επιλογι "Metoxi1" να τρζχει τον ακόλουκο κϊδικα. echo '<form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/ma1"><input type="submit" value="see 85

86 The Chart"></form>'; // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1". τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα το δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1". if ($var==metoxi2) // Με τθν "if" αυτι κάνουμε το ζξεισ αν ο χριςτθσ επιλζξει από το κουμπί "Dose" τθν επιλογι "Metoxi2" να τρζχει τον ακόλουκο κϊδικα. echo '<form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/ma2"><input type="submit" value="see The Chart"></form>'; // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2". τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα το δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2".?> 86

87 Κϊδικασ του αρχείου ok function ok(x) // Με αυτιν τθν εντολι μπορεί ο χριςτθσ να δϊςει μια τιμι ςτο αρχείο εξωτερικά. Σθν τιμι τθν παίρνει από ζνα κουμπί που υπάρχει ςτο αρχείο koble.php με το όνομα Meres ο χριςτθσ ζχει κάποιεσ επιλογζσ που αναφερκικαν πιο πάνω. conn=database('ar','root',''); // τθν γραμμι αυτι υλοποιοφμε τθν ςφνδεςθ μασ με τθν βάςθ δεδομζνων το όνομα τθσ είναι το πρϊτο όριςμα τθσ εντολισ το user name είναι το δεφτερο οριςαμα και το τρίτο οριςμα (δθλαδι το κενό) είναι το password. curs = exec(conn, 'select Metoxi1 from metoxes'); // Εδϊ εκτελοφμε το sql ερϊτθμα για να πάρουμε δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων. Σα δεδομζνα τα παίρνουμε από τον πίνακα metoxes και οι τιμζσ που παίρνουμε είναι ςτο πεδίο Metoxi1 όπωσ εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ και από τθν ςφνταξθ το ερωτιματοσ. setdbprefs('datareturnformat','numeric') // Με τθν εντολι αυτι κάνουμε μια πολφ ςθμαντικι για τθν ςυνζχεια μετατροπι. Μετατρζπουμε τα δεδομζνα που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων από data ςε νοφμερα για να μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε κατάλλθλα οφτωσ ϊςτε για να βροφμε τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. curs=fetch(curs); // Κανουμε μια τακτοποίθςθ των τιμϊν. a=curs.data; // Εδϊ τοποκετοφμε ςε μια μεταβλθτι με το όνομα a τα τελικά μασ νοφμερα που είναι για επεξεργαςία. 87

88 for i=1:21, // Η επαναλθπτικι δομι for ζχει 21 επαναλιψεισ και μασ βοθκά να βροφμε του μζςουσ όρουσ για τθν υλοποίθςθ του αλγόρικμου. c(i)=[(a(i)+a(i+1)+a(i+2))/3 ;]; //Εδϊ βρίςκουμε τον μζςο όρο end // Εδϊ κλείνουμε τθν for. colnames = {'apo'}; tablenames={'apothiki'}; for i=1:21, // Αυτι θ for μασ βοθκάει να υποκθκεφςουμε τουσ μζςουσ όρουσ ςτθν βάςθ μασ ζνα προσ ζνα. insert(conn, 'apothiki', colnames, c(i)) // Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν βάςθ μασ τουσ μζςουσ όρουσ ζνα προσ ζνα. end // Εδϊ κλείνουμε τθν for. curs = exec(conn, 'select apo from apothiki'); // Εδϊ εκτελοφμε το sql ερϊτθμα για να πάρουμε δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων. Σα δεδομζνα τα παίρνουμε από τον πίνακα apothiki και οι τιμζσ που παίρνουμε είναι ςτο πεδίο apo 1 όπωσ εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ και από τθν ςφνταξθ το ερωτιματοσ. setdbprefs('datareturnformat','numeric') // Με τθν εντολι αυτι κάνουμε μια πολφ ςθμαντικι για τθν ςυνζχεια μετατροπι. Μετατρζπουμε τα δεδομζνα που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων από data ςε νοφμερα για να μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε κατάλλθλα οφτωσ ϊςτε για να βροφμε τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. curs=fetch(curs); // Κανουμε μια τακτοποίθςθ των τιμϊν. 88

89 b=curs.data; // Εδϊ τοποκετοφμε ςε μια μεταβλθτι με το όνομα b τα τελικά μασ νοφμερα που είναι για επεξεργαςία. dat=iddata(b); ); // τθν γραμμι αυτι φζρνουμε να τα δεδομζνα ςτθν κατάςταςθ που κζλει αλγόρικμοσ ϊςτε να υλοποιθκεί m4=ar(dat,2); // Με τθν εντολι αυτι βρίςκουμε τουσ 2 ςτακεροφσ όρουσ κατά αλγόρικμο ar που κα χρειαςτοφμε για τθν πρόβλεψθ. yhat=predict (m4,dat,x,'e'); // Εδϊ κάνουμε τθν πρόβλεψθ των δεδομζνων μασ. Η εντολι ζχει 4 ορίςματα το πρϊτο είναι είναι οι 2 ςτακερζσ το δεφτερο είναι τα δεδομζνα που βάςθ αυτϊν κα γίνει θ πρόβλεψθ το χ είναι ο αρικμόσ που δίνει ο χριςτθσ και το τελευταίο είναι μια παράμετροσ που βάηουμε για να βρει τισ τιμζσ με το μικρότερο bit error. yhat.y; exdata=yhat.y; // Εδϊ αποκθκεφουμε τα δεδομζνα που βγικαν από τθν πρόβλεψι ςτθν μεταβιτθ exdata. for i=1:x, // Από εδϊ και κάτω μζχρι το δεφτερο end που βρίςκουμε μπροςτά μασ κάνουμε μια τακτοποίθςθ τθσ βάςθσ πριν τθν αποκικευςθ των τελικϊν μασ αποτελεςμάτων. Βάηουμε δθλαδι τα μθδενικά που απαιτοφνται ϊςτε το διάγραμμα που παίρνει τιμζσ από τθν βάςθ να είναι ςωςτό. d(i)=0; end colnames = {'ma11'}; tablenames={'ma1'}; for i=1:x, insert(conn, 'ma1', colnames,d(i)) end 89

90 colnames = {'ma11'}; tablenames={'ma1'}; insert(conn, 'ma1', colnames,exdata) // Εδϊ αποκθκεφουμε ςε ζνα πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων με το όνομα ma1 και τα δεδομζνα μασ αποκθκεφονται ςτο πεδίο του πίνακα με το όνομα ma11. close(conn) Κλείνουμε τθν ςφνδεςθ με τθν βάςθ exit // Κλείνουμε το matlab. 90

91 Κϊδικασ του αρχείου ok1 function ok1(x) // Με αυτιν τθν εντολι μπορεί ο χριςτθσ να δϊςει μια τιμι ςτο αρχείο εξωτερικά. Σθν τιμι τθν παίρνει από ζνα κουμπί που υπάρχει ςτο αρχείο koble.php με το όνομα Meres ο χριςτθσ ζχει κάποιεσ επιλογζσ που αναφερκικαν πιο πάνω. conn=database('ar','root',''); // τθν γραμμι αυτι υλοποιοφμε τθν ςφνδεςθ μασ με τθν βάςθ δεδομζνων το όνομα τθσ είναι το πρϊτο όριςμα τθσ εντολισ το user name είναι το δεφτερο οριςαμα και το τρίτο οριςμα (δθλαδι το κενό) είναι το password. curs = exec(conn, 'select Metoxi2 from metoxes'); // Εδϊ εκτελοφμε το sql ερϊτθμα για να πάρουμε δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων. Σα δεδομζνα τα παίρνουμε από τον πίνακα metoxes και οι τιμζσ που παίρνουμε είναι ςτο πεδίο Metoxi2 όπωσ εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ και από τθν ςφνταξθ το ερωτιματοσ. setdbprefs('datareturnformat','numeric') // Με τθν εντολι αυτι κάνουμε μια πολφ ςθμαντικι για τθν ςυνζχεια μετατροπι. Μετατρζπουμε τα δεδομζνα που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων από data ςε νοφμερα για να μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε κατάλλθλα οφτωσ ϊςτε για να βροφμε τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. curs=fetch(curs); // Κανουμε μια τακτοποίθςθ των τιμϊν. a=curs.data; // Εδϊ τοποκετοφμε ςε μια μεταβλθτι με το όνομα a τα τελικά μασ νοφμερα που είναι για επεξεργαςία. 91

92 for i=1:21, // Η επαναλθπτικι δομι for ζχει 21 επαναλιψεισ και μασ βοθκά να βροφμε του μζςουσ όρουσ για τθν υλοποίθςθ του αλγόρικμου. c(i)=[(a(i)+a(i+1)+a(i+2))/3 ;]; //Εδϊ βρίςκουμε τον μζςο όρο end // Εδϊ κλείνουμε τθν for. colnames = {'apo1'}; tablenames={'apothiki1'}; for i=1:21, // Αυτι θ for μασ βοθκάει να υποκθκεφςουμε τουσ μζςουσ όρουσ ςτθν βάςθ μασ ζνα προσ ζνα. insert(conn, 'apothiki1', colnames, c(i)) // Εδϊ αποκθκεφουμε ςτθν βάςθ μασ τουσ μζςουσ όρουσ ζνα προσ ζνα. end // Εδϊ κλείνουμε τθν for. curs = exec(conn, 'select apo1 from apothiki1'); // Εδϊ εκτελοφμε το sql ερϊτθμα για να πάρουμε δεδομζνα από τθν βάςθ δεδομζνων. Σα δεδομζνα τα παίρνουμε από τον πίνακα apothiki1 και οι τιμζσ που παίρνουμε είναι ςτο πεδίο apo1 όπωσ εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ και από τθν ςφνταξθ το ερωτιματοσ. setdbprefs('datareturnformat','numeric') // Με τθν εντολι αυτι κάνουμε μια πολφ ςθμαντικι για τθν ςυνζχεια μετατροπι. Μετατρζπουμε τα δεδομζνα που πιραμε από τθν βάςθ δεδομζνων από data ςε νοφμερα για να μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε κατάλλθλα οφτωσ ϊςτε για να βροφμε τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. curs=fetch(curs); // Κανουμε μια τακτοποίθςθ των τιμϊν. 92

93 b=curs.data; // Εδϊ τοποκετοφμε ςε μια μεταβλθτι με το όνομα b τα τελικά μασ νοφμερα που είναι για επεξεργαςία. dat=iddata(b); ); // τθν γραμμι αυτι φζρνουμε να τα δεδομζνα ςτθν κατάςταςθ που κζλει αλγόρικμοσ ϊςτε να υλοποιθκεί m4=ar(dat,2); // Με τθν εντολι αυτι βρίςκουμε τουσ 2 ςτακεροφσ όρουσ κατά αλγόρικμο ar που κα χρειαςτοφμε για τθν πρόβλεψθ. yhat=predict (m4,dat,x,'e'); // Εδϊ κάνουμε τθν πρόβλεψθ των δεδομζνων μασ. Η εντολι ζχει 4 ορίςματα το πρϊτο είναι είναι οι 2 ςτακερζσ το δεφτερο είναι τα δεδομζνα που βάςθ αυτϊν κα γίνει θ πρόβλεψθ το χ είναι ο αρικμόσ που δίνει ο χριςτθσ και το τελευταίο είναι μια παράμετροσ που βάηουμε για να βρει τισ τιμζσ με το μικρότερο bit error. yhat.y; exdata=yhat.y; // Εδϊ αποκθκεφουμε τα δεδομζνα που βγικαν από τθν πρόβλεψι ςτθν μεταβιτθ exdata. for i=1:x, // Από εδϊ και κάτω μζχρι το δεφτερο end που βρίςκουμε μπροςτά μασ κάνουμε μια τακτοποίθςθ τθσ βάςθσ πριν τθν αποκικευςθ των τελικϊν μασ αποτελεςμάτων. Βάηουμε δθλαδι τα μθδενικά που απαιτοφνται ϊςτε το διάγραμμα που παίρνει τιμζσ από τθν βάςθ να είναι ςωςτό. d(i)=0; end colnames = {'ma11'}; tablenames={'ma1'}; for i=1:x, insert(conn, 'ma1', colnames,d(i)) end 93

94 colnames = {'ma22'}; tablenames={'ma2'}; insert(conn, 'ma2', colnames,exdata) // Εδϊ αποκθκεφουμε ςε ζνα πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων με το όνομα ma2 και τα δεδομζνα μασ αποκθκεφονται ςτο πεδίο του πίνακα με το όνομα ma22. close(conn) Κλείνουμε τθν ςφνδεςθ με τθν βάςθ exit // Κλείνουμε το matlab. 94

95 Κϊδικασ του αρχείου Ma Compare.php <html> <head> <title>compare</title> </head> <body> <form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/comparema1"><input type="submit" value="gia Metoxi 1"></form> // Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1" ε ςφγκριςθ με τισ προχπάρχοντεσ τιμζσ. τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα τα δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi1", άλλα και τα αρχικά δεδομζνα τθσ ίδιασ μετοχισ <form method="link" action="http://localhost/ptixiaki/index.php/comparema2"><input type="submit" value="gia Metoxi 2"></form> >// Εδϊ κάνουμε το γράφθμα για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2" ε ςφγκριςθ με τισ προχπάρχοντεσ τιμζσ. τθν οκόνθ μασ κα εμφανίηεται ζνα κουμπί που πατϊντασ το ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςε γράφθμα τα δεδομζνα που περιζχει θ βάςθ για τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ τθσ "Metoxi2", άλλα και τα αρχικά δεδομζνα τθσ ίδιασ μετοχισ. </body> </html> 95

96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Επίδειξθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ. το κεφάλαιο αυτό κα κάνουμε μια εκτενζςτερθ παρουςίαςθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ μασ όλων των μενοφ των γραφθμάτων, link, τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ διαχειριςτζσ του site, τθν διαδικαςία log in και log out. Όχι μόνο επιγραματικά αλλα και με τθν βοικεια εικόνων για τθν καλφτερθ και ευκολότερθ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν. Η διαδικαςία τθσ επεξιγθςθσ κα γίνει ξεχωριςτά για κάκε μενοφ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ. Log in ςτθν ςελίδα μασ. Εικόνα 33. Απεικόνιςθ τθσ αρχικισ ςελίδασ του site μασ πρίν τθν είςοδο του χριςτθ. 96

97 Όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα, θ ςελίδα μασ είναι κλειδωμζνθ για χριςτεσ οι οποίοι δζν ζχουν εξουςιοδϊτθςθ. Για να κάνει ο χριςτθσ log in ςτθν ςελίδα μασ αρκεί να πλθκτρολογιςει το username και password και ςτθν ςυνζχεια να πατιςει το κουμπί Log in. Άν το username και password είναι ζγκυρα θ ςελίδα κα ξεκλειδωκεί και κα φαίνεται ϊσ εξισ: Εικόνα 34. Απεικόνιςθ τθσ ςελίδασ του site μασ μετά τθν είςοδο του χριςτθ. Οι διαφορζσ πουτ παρατθροφμε είναι εμφανείσ και είναι οι εξισ: 1. Εμφάνιςθ ϊρασ. 2. Εμφάνιςθ θμερομθνίασ. 3. Εμφάνιςθ όλων των μενοφ. 4. Ελευκερία κίνθςθσ ςτο site μασ ανάλογθ με τα δικαιϊματα που ζχει δϊςει ο διαχειριςτισ ςτο account του κάκε χριςτθ. Μενοφ Stock now. το μενοφ αυτό ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να δεί τισ υπάρχον τιμζσ για τισ δφο μετοχζσ και με μορφι πίνακα και ςε μορφι γραφιματοσ. 97

98 Εικόνα 35. Επιλογι μετοχισ για τθν απεικόνιςθ των τιμϊν τθσ. Επιλζγοντασ απο τα κουμπιά που εμφανίηετε ποια μετοχι επικυμεί, πατϊντασ το κουμπί Submit αρχικά βλζπει τισ τιμζσ ςε μορφι πίνακα και ζπειτα πατϊντασ το κουμπί see the chart το βλζπει και ςε μορφι γραφιματοσ. Εικόνα 36. Γραφικι απεικόνιςθ τθσ μετοχισ1. 98

99 Μενοφ AR. ε αυτό το μενοφ παρατθροφμε οτι υπάρχουν δφο υπομενοφ το Share Forcast και το Compare with charts. Μενοφ Stocks Predition. το μενοφ αυτό ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να κάνει πρόβλεψθ τισ τιμζσ των μετοχϊν και να δεί ςε γράφθμα τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ που ζχει υπολογίςει ο αλγόρικμοσ. Εικόνα 37. Επιλογι μετοχισ και μζρεσ προσ πρόβλεψθ από τον χριςτθ με τθν μζκοδο AR. Όπωσ βλζπουμε, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν μετοχι που επικυμεί και ςτθν ςυνζχεια να επιλζξει των αρικμό των όρων με τθν βοικεια των οποίων κα γίνει θ πρόβλεψθ. Αφοφ ζχουμε επιλζξει αυτά τα δεδομζνα, πατϊντασ το κουμπί Submit γίνεται θ εκτζλεςθ του αλγορίκμου ςτον Server, και κα εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα. 99

100 Εικόνα 38. Επιλογι για εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων του αλγόρικμου AR. το ςθμείο αυτό αν ο χριςτθσ επικυμεί μπορεί πατϊντασ το κουμπί see the chart να δεί ςε γράφθμα τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. Επίςθσ, παρζχετε και μια πλθροφόρθςθ για τισ δφο επιλογζσ που ζγιναν παραπάνω, επιλογι μετοχισ και όρων. Σο γράφθμα που κα εμφανίηετε κα είναι τθσ μορφισ: Εικόνα 39. Γραφικι απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων του αλγόρικμου AR. 100

101 Μενοφ Compare with charts. ε αυτό το μενοφ, ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να δεί ςυγκριτικά μακιματα των προβλεπόμενων και των είδθ υπάρχον τιμϊν των μετοχϊν αυτϊν. Σο μενοφ αυτό, φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 40. Επιλογι μετοχισ για ςφγκριςθ αποτελεςμάτων, αρχικϊν και προβλεπόμενων τιμϊν. Ανάλογα το γράφθμα που κζλει να δεί ο χριςτθσ επιλζγει μια απο τισ δφο επιλογζσ. Μια επιλογι για παράδειγμα κα μασ δείξει το παρακάτω διάγραμμα. 101

102 Εικόνα 41. Γραφικι απεικόνιςθ των αρχικϊν και προβλεπόμενων τιμϊν με τον αλγόρικμο AR. ΠΡΟΟΧΗ: Απαραίτθτθ προυπόκεςθ για να εμφανιςτεί το γράφθμα αυτό και με τισ είδθ υπάρχων αλλά και με τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ είναι να ζχει εφαρμοςτει ο αλγόρικμοσ για τθν αντίςτοιχθ μετοχι. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το γράφθμα ελλιπζσ και κα εμφανίηει μόνο τισ υπάρχουςεσ μετοχζσ. Μενοφ ΜΑ. ε αυτό το μενοφ βλζπουμε ότι απάρχουν δφο υπομενοφ Forcast και compare with charts. Mενοφ Stocks Predition. το μενοφ αυτό ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να κάνει πρόβλεψθ τισ τιμζσ των μετοχϊν και να δεί ςε γράφθμα τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ που ζχει υπολογίςει ο αλγόρικμοσ. 102

103 Εικόνα 42. Επιλογι μετοχισ και μζρεσ προσ πρόβλεψθ από τον χριςτθ με τθν μζκοδο ΜA. Όπωσ βλζπουμε, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν μετοχι που επικυμεί και ςτθν ςυνζχεια να επιλζξει των αρικμό των όρων με τθν βοικεια των οποίων κα γίνει θ πρόβλεψθ. Αφοφ ζχουμε επιλζξει αυτά τα δεδομζνα, πατϊντασ το κουμπί Submit γίνεται θ εκτζλεςθ του αλγορίκμου ςτον Server, και κα εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα. 103

104 Εικόνα 43. Επιλογι για εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων του αλγόρικμου ΜΑ. το ςθμείο αυτό αν ο χριςτθσ επικυμεί μπορεί πατϊντασ το κουμπί see the chart να δεί ςε γράφθμα τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ. Επίςθσ, παρζχετε και μια πλθροφόρθςθ για τισ δφο επιλογζσ που ζγιναν παραπάνω, επιλογι μετοχισ και όρων. Σο γράφθμα που κα εμφανίηετε κα είναι τθσ μορφισ: Εικόνα 44. Γραφικι απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων του αλγόρικμου ΜΑ. 104

105 Μενοφ Compare with charts. ε αυτό το μενοφ, ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να δεί ςυγκριτικά μακιματα των προβλεπόμενων και των είδθ υπάρχον τιμϊν των μετοχϊν αυτϊν. Σο μενοφ αυτό, φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 45. Επιλογι μετοχισ για ςφγκριςθ αποτελεςμάτων, αρχικϊν και προβλεπόμενων τιμϊν. Ανάλογα με το γράφθμα που κζλει να δεί ο χριςτθσ επιλζγει μια απο τισ δφο επιλογζσ. Μια επιλογι για παράδειγμα κα μασ δείξει το παρακάτω διάγραμμα. 105

106 Εικόνα 46. Γραφικι απεικόνιςθ των αρχικϊν και προβλεπόμενων τιμϊν με τον αλγόρικμο ΜΑ. ΠΡΟΟΧΗ: Απαραίτθτθ προυπόκεςθ για να εμφανιςτεί το γράφθμα αυτό και με τισ είδθ υπάρχων αλλά και με τισ προβλεπόμενεσ τιμζσ είναι να ζχει εφαρμοςτει ο αλγόρικμοσ για τθν αντίςτοιχθ μετοχι. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το γράφθμα ελλιπζσ και κα εμφανίηει μόνο τισ υπάρχουςεσ μετοχζσ. Μενοφ Contact with us. το μενοφ αυτό, δίνετε ςτον χριςτθ διάφορεσ επιλογζσ και τρόπουσ για να επικοινωνιςει με τουσ διαχειριςτζσ του site. Είτε αντλϊντασ κάποιεσ πλθροφορίεσ από το site, όπωσ για παράδειγμα τθλζφωνο, διεφκυνςθ κ.α. όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα: 106

107 Εικόνα 47. τοιχεία επικοινωνίασ με τουσ διαχειριςτζσ. είτε με μορφι mail ςυμπλθρϊνοντασ τθν παρακάτω φόρμα: Εικόνα 48. Φόρμα ςυμπλιρωςθσ για αποςτολι mail προσ τουσ διαχειριςτζσ. 107

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ετικέτεσ ςτυλ Εκτόσ από τισ παραγράφουσ και τισ επικεφαλίδεσ, όταν κζλουμε να δϊςουμε ζμφαςθ ςε κάποιο κείμενο μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

[Ρτυχιακι Εργαςία] Ανάπτυξη αποθετηρίων γνϊςησ ςτο WEB με αξιοποίηςη CMS. Χριςτόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Α.Μ. : 9931 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

[Ρτυχιακι Εργαςία] Ανάπτυξη αποθετηρίων γνϊςησ ςτο WEB με αξιοποίηςη CMS. Χριςτόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Α.Μ. : 9931 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 2014 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ [Ρτυχιακι Εργαςία] Ανάπτυξη αποθετηρίων γνϊςησ ςτο WEB με αξιοποίηςη CMS Χριςτόπουλοσ Ραναγιϊτθσ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα