Οικονομικές Δαπάνες και Πληθυσμός των Ειδικών Σχολών Κύπρου κατά την περίοδο : Μια ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές Δαπάνες και Πληθυσμός των Ειδικών Σχολών Κύπρου κατά την περίοδο 1990-2010: Μια ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση."

Transcript

1 Οικονομικές Δαπάνες και Πληθυσμός των Ειδικών Σχολών Κύπρου κατά την περίοδο : Μια ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση. Δημητρίου Πέτρος Πανεπιστημίου Κύπρου & Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η ειδική εκπαίδευση κατηγορείται για την οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών με αναπηρία. Πραγματικά, ισχύουν αυτές οι κατηγορίες έναντι της ειδικής εκπαίδευσης; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό εντοπίστηκαν οικονομικά και πληθυσμιακά δεδομένα των εννέα ειδικών σχολείων της Κύπρου για την περίοδο και λήφθησαν συνεντεύξεις από τους διευθυντές των ειδικών σχολείων. Σε μια προσπάθεια μικτής ερμηνείας ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, επιδιώκεται να διαπιστωθεί ποια κατάσταση επικράτησε στα κυπριακά ειδικά σχολεία κατά την τελευταία εικοσαετία. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί ποια οικονομική πολιτική ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τα δημόσια ειδικά σχολεία, κατά τη χρονική περίοδο Εισαγωγή Η ειδική εκπαίδευση έχει κατηγορηθεί για την οικονομική εκμετάλλευση των ατόμων με αναπηρία και για προσπάθεια διατήρησης των επαγγελματικών της κεκτημένων μέσω της απομόνωσης των παιδιών με αναπηρία σε ειδικά σχολεία. Από σχετική βιβλιογραφία παρατηρείται πως η ειδική εκπαίδευση και όσοι εργάζονται στον τομέα αυτό κατηγορούνται για την προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων τους εις βάρος της κοινωνικής αποδοχής και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία (Tomlinson, 1982; BCODP, 1986, σελ. 6 στο Oliver, 1990; Barton and Smith 1989; Φτιάκα, 2007). Γίνονται εκτενείς αναφορές για εξυπηρέτηση επαγγελματικών συμφερόντων με μεγάλα οικονομικά οφέλη εκ μέρους των ειδικών αλλά και γενικότερα του συστήματος της ειδικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την ίδια βιβλιογραφία, τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα των ειδικών έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό της σημερινής θέσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία αλλά και στη διαμόρφωση της επικρατούσας αντίληψης που έχουν σήμερα τα άτομα χωρίς αναπηρία, για την αναπηρία. Η σχετική βιβλιογραφία δημιούργησε στους συγγραφείς τα παρακάτω ερωτήματα: «Δικαιολογημένα έχουν διατυπωθεί οι κατηγορίες ενάντια στην ειδική εκπαίδευση σχετικά με το οικονομικό κέρδος που επιδιώκει»; «Πόσο βάσιμες και τεκμηριωμένες είναι αυτές οι κατηγορίες»; «Άδικα κατηγορείται ο θεσμός της ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρία»; Στo παρόν άρθρο, που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταπτυχιακής διατριβής, διερευνώνται αυτές οι κατηγορίες με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ευσταθούν στο κυπριακό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Εντοπίστηκαν οι δαπάνες των ειδικών σχολείων για τη χρονική περίοδο και σε συνδυασμό με τα δεδομένα του σχολικού πληθυσμού τους αντιπαραβάλλονται με παρόμοια δεδομένα των γενικών σχολείων και αναλύονται ποσοτικά. Παράλληλα, διερευνώνται οι απόψεις των διευθυντών στα ειδικά σχολεία σχετικά με τους προϋπολογισμούς που 231

2 διαχειρίζονται. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο ευσταθούν οι κατηγορίες ενάντια στο σύστημα της ειδικής εκπαίδευσης. Μεθοδολογία Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ήταν: «Ποια οικονομική πολιτική ακολουθήθηκε για τα δημόσια ειδικά σχολεία της Κύπρου, πριν και μετά τη ψήφιση του Νόμου 113(Ι)/99;» Δηλαδή, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ποια οικονομική πολιτική ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σχετικά με τα δημόσια ειδικά σχολεία, κατά τη χρονική περίοδο Ως ερευνητικό παράδειγμα για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε αυτό των μικτών μεθόδων έρευνας. Ο τύπος μικτής μεθόδου έρευνας που επιλέχθηκε για την παρούσα ερευνητική διαδικασία είναι αυτός του «τριγωνισμού» (Poth, 2010; Γραμματικόπουλος 2009; Creswell & Plano Clark, 2007). Το μοντέλο τριγωνισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι το μοντέλο σύγκλισης, όπου η ενσωμάτωση συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πρώτα συλλέγονται τα δεδομένα μέσα από διακριτές ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους και κατόπιν ενσωματώνονται στη συζήτηση των αποτελεσμάτων (Γραμματικόπουλος 2009; Poth 2010). Η Poth (2010 στους Πουρκός & Δαφέρμος, 2010) αναφέρει: Είναι εύλογη η χρησιμοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού όταν ένας ερευνητής επιδιώκει να συγκρίνει άμεσα τα ποσοτικά αποτελέσματα με τα ποιοτικά ευρήματα ή να επικυρώσει τα ποιοτικά ευρήματα με τα ποσοτικά αποτελέσματα. Η ερευνητική διαδικασία αποτελείται από δυο ερευνητικές φάσεις, την ποσοτική φάση (Α ) και την ποιοτική φάση (Β ). Οι δυο φάσεις εξελίχθηκαν ταυτόχρονα και τους δόθηκε ίση έμφαση, έτσι η μικτή μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να ονομαστεί ταυτόχρονος τριγωνισμός σύγκλισης (Γραμματικόπουλος 2009; Creswell & Plano Clark, 2007). Τα δεδομένα από την κάθε ερευνητική φάση συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ανεξάρτητα από τα δεδομένα της άλλης φάσης (Poth, 2010). Δηλαδή, τα δεδομένα του Αρχειακού Υλικού αναλύθηκαν με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ξεχωριστά από τα δεδομένα της συνέντευξης των διευθυντών, που αναλύθηκαν με ποιοτικές μεθόδους. Στο τελευταίο κομμάτι της έρευνας, τα αποτελέσματα από τις δυο φάσεις της αναμίχθηκαν και αναλύθηκαν ταυτόχρονα, ενώ δόθηκε το ίδιο βάρος και στους δυο τύπους δεδομένων (Poth, 2010). Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων Για την επίτευξη της Α ερευνητικής φάσης (ποσοτική), εντοπίστηκε σχετικό αρχειακό υλικό (προϋπολογισμοί και πληθυσμιακά δεδομένα) κι έπειτα διενεργήθηκε εξέταση των κονδυλίων που διοχετεύονται στα ειδικά σχολεία της Κύπρου όσο και των πληθυσμιακών τους δεδομένων, επειδή θεωρήθηκε πως θα έδινε μια εικόνα σχετικά με το μέγεθος των χρημάτων που διαχειρίζονται τα σχολεία αλλά και πως αυτά κατανέμονται ανάμεσα στον πληθυσμό τους. Εντοπίστηκαν τα Δελτία Δαπανών για τα έτη , στα οποία καταγράφονται οι δαπάνες των ειδικών σχολείων και το σύνολο του αρχειακού υλικού αναλύθηκε με τη χρήση Περιγραφικής Στατιστικής (Weiss & Hassett, 1991; Trochim, 2006). Για τον καθορισμό του πληθυσμού της Β ερευνητικής φάσης (ποιοτική), χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας (Purposive Sampling) με επιλογή περιπτώσεων που έχουν έντονη σχέση με το υπό εξέταση φαινόμενο 232

3 (Intensity Sampling) και μπορούσαν να προσφέρουν πλούσιες πληροφορίες με αποτέλεσμα να φανερώνουν έντονα το φαινόμενο (Patton, 2002). Ως πληθυσμός της ποιοτικής φάσης της έρευνας, καθορίστηκαν οι εννέα διευθυντές στα ειδικά σχολεία, οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τις πληροφορίες που έψαχνε ο ερευνητής σχετικά με τους προϋπολογισμούς των σχολείων τους. Η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων επιλέχθηκε για τις σημαντικές πληροφορίες που μπορούσε να προσφέρει στην ερευνητική διαδικασία, αφού οι ίδιοι οι διευθυντές ετοιμάζουν και διαχειρίζονται τους προϋπολογισμούς των σχολείων τους. Τα ποιοτικά δεδομένα (κείμενα απομαγνητοφώνησης και γραπτές απαντήσεις ερωτήσεων) που συλλέχθηκαν κατά τους δυο τύπους συνεντεύξεων (εις βάθος ημιδομημένων συνεντεύξεων (in-depth semi-structured interview) και ανοικτού τύπου τυποποιημένων συνεντεύξεων (standardized open-ended interview) (Patton, 2002) αναλύθηκαν με τo μοντέλο ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων που πρότειναν οι Miles & Huberman (1994). Αποτελέσματα Α Ερευνητική Φάση (Ποσοτικά Δεδομένα) Κατ αρχήν, από τα δεδομένα που παρουσιάζουν τις δαπάνες του κάθε ειδικού σχολείου ξεχωριστά, διαπιστώνεται πως για όλα τα ειδικά σχολεία σημειώθηκαν αυξήσεις στις δαπάνες τους κατά την περίοδο Χαρακτηριστικός είναι ο ακόλουθος πίνακας που παρουσιάζει συνοπτικά την αύξηση για κάθε ειδικό σχολείο από το 1990 μέχρι το Πραγματικές Δαπάνες και Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί Ειδικών Σχολών Ειδική Σχολή Από τα.. στα.. Ποσοστιαία Αυξομείωση Πολλαπλασιασμός Σχολή Τυφλών ,76% 10Χ Σχολή Κωφών ,25% 5Χ Ευαγγελισμός ,7% 6Χ Απόστολος Λουκάς % 4Χ Άγιος Σπυρίδων ,81% 10Χ Θεοσκέπαστη ,21% 15Χ Απόστολος Βαρνάβας ,82% 9Χ Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ,78% 4Χ ,7% 20Χ 233

4 Επίσης, καταγράφηκαν αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες δαπάνης εκτός από μία, την κατηγορία Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αυξομειώσεις που καταγράφηκαν στις διάφορες κατηγορίες δαπάνης των ειδικών σχολείων για την περίοδο Παρατηρείται αύξηση στις πέντε από τις έξι κατηγορίες δαπάνης, ενώ η κατηγορία Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις που κατέγραψε μείωση είναι παραπλανητική αφού τα κονδύλια της συγκεκριμένης κατηγορίας μεταφέρθηκαν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΠ. Πραγματικές Δαπάνες και Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοίανά Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης Από τα.. στα.. Ποσοστιαία Αυξομείωση Πολλαπλασιασμός Κρατικοί Υπάλληλοι ,65% 4Χ Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Λειτουργικές Δαπάνες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις Κοινωνικές Παροχές ή Παροχές Παιδείας (Μεταφορά Μαθητών) Αγορά Εξοπλισμού (Σταθερά και Κινητά Μηχανήματα) ,6% 4Χ ,98% 6Χ ,3% -⅟₄Χ ,27% 7Χ % 17Χ Από τους δυο προηγούμενους πίνακες διαπιστώνεται πως οι οικονομικές δαπάνες για όλα τα ειδικά σχολεία καθώς και για τις πέντε από τις έξι κατηγορίες δαπάνης, κατά την περίοδο , κατέγραψαν αύξηση. Επίσης, από την ανάλυση των ίδιων δεδομένων παρατηρήθηκε πως από το 1990 μέχρι και τη ψήφιση του Νόμου 113(Ι) το 1999, οπόταν και άρχισε η σταδιακή μείωση των παιδιών στα ειδικά σχολεία, η ποσοστιαία αύξηση στις δαπάνες των ειδικών σχολείων ήταν της τάξης του 116,68%. Από το έτος 2000 μέχρι τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2010, η ποσοστιαία αύξηση στις δαπάνες των ειδικών σχολείων ήταν της τάξεως του 156,28%. Παρόμοια δεδομένα έδειξαν πως από το 1990 μέχρι το 1999 η ποσοστιαία μεταβολή καταγράφεται στο 78,64%. Η περίοδος μετά τη ψήφιση του Ν.113 (Ι)/99 από το 2000 μέχρι το 2010 δεικνύει ποσοστιαία αύξηση κατά 129%. Διαπιστώνεται πως τα εγκεκριμένα κονδύλια για τα ειδικά σχολεία παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση, μετά τη ψήφιση του Ν.113 (Ι)/99 (δηλ ) σε σχέση με την περίοδο πριν τη ψήφισή του (δηλ ). Τα δεδομένα που παρουσιάζουν τον πληθυσμό εκπαιδευτικών και μαθητών των ειδικών σχολείων αλλά και της γενικής δημοτικής εκπαίδευσης οδηγούν σε ορισμένες 234

5 ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Κατ αρχήν, τόσο για την ειδική όσο και για τη γενική δημοτική εκπαίδευση ο πληθυσμός των παιδιών που φοιτούσαν σ αυτές παρουσίασαν μείωση. Επίσης, ο πληθυσμός του διδακτικού προσωπικού σημείωσε αύξηση και στις δυο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο μαθητικός πληθυσμός των ειδικών σχολείων από το 1990 μέχρι το 2009 μειώθηκε κατά 16,48%, ενώ για την ίδια χρονική περίοδο ο μαθητικός πληθυσμός που φοιτούσε στα γενικά σχολεία μειώθηκε κατά 10,9%. Η εξέταση των αριθμών του διδακτικού προσωπικού δείχνει πως για τα ειδικά σχολεία καταγράφηκε αύξηση κατά 112,7%, από το 1990 μέχρι το Για τη γενική δημοτική εκπαίδευση εντοπίστηκαν δεδομένα από τις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠΠ αλλά και από τα Δελτία Δαπανών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Στις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠΠ, για την περίοδο παρουσιάζεται αύξηση στο διδακτικό προσωπικό των γενικών σχολείων κατά 55,43%, ενώ στα Δελτία Δαπανών παρουσιάζεται αύξηση κατά 76%. Φαίνεται πως για τον πληθυσμό των ειδικών σχολείων, τόσο για τα παιδιά όσο και για το διδακτικό προσωπικό, υπάρχει μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από πλευράς ΥΠΠ σε σχέση με τα γενικά σχολεία. Ενδεικτικές αυτής της διαπίστωσης είναι οι αναλογίες μαθητών-εκπαιδευτικών στην ειδική και γενική δημοτική εκπαίδευση. Στην ειδική εκπαίδευση κατά την περίοδο η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 3,4 παιδιά ανά εκπαιδευτικό ή 60,8%, από τα 5,59 στα 2,19 παιδιά ανά εκπαιδευτικό. Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠΠ, στα γενικά σχολεία διαπιστώθηκε μείωση κατά 9,2 παιδιά ανά εκπαιδευτικό ή 42,7%, από τα 21,55 στα 12,35 παιδιά ανά εκπαιδευτικό. Τα δεδομένα από τις ετήσιες εκθέσεις του ΥΠΠ (μαθητικός πληθυσμός) και από τα Δελτία Δαπανών (διδακτικό προσωπικό) παρουσιάζουν την αναλογία παιδιώνεκπαιδευτικών στα γενικά σχολεία να μειώνεται κατά 11,79 παιδιά ανά εκπαιδευτικό ή 49,35%, από τα 23,89 στα 12,1 παιδιά ανά εκπαιδευτικό. Με λίγα λόγια, από τα δεδομένα των ετήσιων εκθέσεων του ΥΠΠ αλλά και των Δελτίων Δαπανών, διαπιστώνεται πως η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών είναι πολύ μικρότερη στα ειδικά σχολεία απ ότι στα γενικά σχολεία. Άρα, με βάση και το χαρακτηριστικό του πληθυσμού των σχολείων, παρουσιάζεται μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από πλευράς ΥΠΠ προς τα ειδικά σχολεία σε σχέση με τα γενικά. Εξετάζοντας τα δεδομένα της ποσοτικής φάσης παρατηρείται πως η κατηγορία δαπάνης Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις από το αυξήθηκε κατά 153,8% και από το αυξήθηκε κατά 235,86%. Ακόμη, η κατηγορία δαπάνης Αγορά Εξοπλισμού κατά την περίοδο κατέγραψε αύξηση 1568%. Η ανάλυση των πραγματικών δαπανών για τα ειδικά σχολεία από το 1990 μέχρι το 2010 δεικνύει πενταπλασιασμό έως και εξαπλασιασμό τους. Συμπεραίνεται πως τα οικονομικά αιτήματα των ειδικών σχολείων ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το Κράτος. Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις για την κρατική οικονομική στήριξη του κράτους προς τα ειδικά σχολεία δε συνάδουν με τη μεταβολή που κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή την περίοδο Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικά οι 235

6 αυξήσεις που κατέγραψαν οι πραγματικές δαπάνες των ειδικών σχολείων αλλά και η αύξηση που κατέγραψαν οι τιμές της γενικότερης αγοράς με βάση το ΔΤΚ. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Πραγματικές Δαπάνες Ειδικών Σχολών Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Από τα στα Διαφοροποίηση Ποσοστιαία Αυξομείωση ΔΤΚ 89,4 168,09 78,69 88% 2Χ Πολλαπλασιασμός Πραγματικές Δαπάνες και Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί Από τα.. στα.. Ποσοστιαία Αυξομείωση Πολλαπλασιασμός Πραγματικές Δαπάνες [Ι] Πραγματικές Δαπάνες [ΙΙ] ,84% 5Χ ,41% 6Χ Ενώ οι γενικότερες τιμές της αγοράς με βάση το ΔΤΚ διπλασιάστηκαν, οι πραγματικές δαπάνες των ειδικών σχολείων πενταπλασιάστηκαν έως εξαπλασιάστηκαν. Β ερευνητική φάση (Ποιοτικά Δεδομένα) Στη συγκεκριμένη υποενότητα ακολουθούν τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας. Στην ερώτηση «Παραδοσιακά, το ΥΠΠ και το Υπουργείο Οικονομικών εγκρίνει ή απορρίπτει τους προϋπολογισμούς (ή μέρος τους) που τους προτείνετε; Για ποιο λόγο νομίζετε πως συμβαίνει αυτό»; οι 8 από τους 9 διευθυντές απάντησαν πως τα δυο υπουργεία εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς που ετοιμάζουν τα ειδικά σχολεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι παρακάτω απαντήσεις από τρεις διευθυντές. Ο 1 ος διευθυντής είπε: «Παραδοσιακά το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών εγκρίνει τους προϋπολογισμούς [ ]». Η 7 η διευθύντρια δήλωσε: «Μέχρι τώρα δεν αντιμετώπισα οποιοδήποτε πρόβλημα για την έγκριση οποιουδήποτε ποσού στον Προϋπολογισμό του σχολείου [ ] Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου, αν διαπιστωθεί ότι οι πιστώσεις σε ένα κονδύλι δεν επαρκούν, τότε με την υποβολή επιπρόσθετου αιτήματος προς το Υπουργείο εγκρίνονται άμεσα πρόσθετες πιστώσεις». Σε παρόμοιο ύφος, ο 2 ος διευθυντής τόνισε πως: «Το ΥΠΠ είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Δεν έχουμε παράπονο για τα οικονομικά του σχολείου. Ζητούμε επιπρόσθετο κονδύλι και πάντα μας το εγκρίνουν». Αυτές τις απαντήσεις ενισχύουν με εμφατικό τρόπο οι δηλώσεις του 1 ου διευθυντή, ο οποίος στην προσπάθειά του να δώσει στον ερευνητή μια καλύτερη εικόνα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ΥΠΠ τα οικονομικά αιτήματα των ειδικών σχολείων, τόνισε: «Το ΥΠΠ διά πολλά λεφτά στις ειδικές σχολές. Όποιος λέει τζιαι κατηγορά 236

7 πως εν διά, εν ψέματα που λέει». Από τα λεγόμενα των διευθυντών διαπιστώνεται πως τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών βοηθούν ιδιαίτερα τα ειδικά σχολεία σχετικά με τους προϋπολογισμούς τους, όπως άλλωστε δήλωσε κι ένας από τους διευθυντές. Μία σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠ με την οποία απαντούσε στα παράπονα που ακούστηκαν την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής (Sigmalive, 15 Μαρτίου 2011; Η Σημερινή, 16 Μαρτίου 2011), επιβεβαιώνει τις δηλώσεις των διευθυντών αλλά και τους αριθμούς των Πραγματικών Δαπανών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι κτιριακές εγκαταστάσεις όλων των Ειδικών Σχολείων αναβαθμίζονται και συντηρούνται συστηματικά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών που φοιτούν εκεί. Επιπρόσθετα αναβαθμίζονται οι υποδομές ώστε να εφαρμόζονται προγράμματα εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, υδροθεραπείας, μουσικοθεραπείας και αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού όλων των ειδικών σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας δαπανά για εργοδότηση σχολικών βοηθών, αγορά εκπαιδευτικού υλικού, χορηγίες προς του Συνδέσμους Γονέων, ενώ επιπρόσθετα προβαίνει σε αγορά εξειδικευμένου ατομικού τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού» (Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 16 Μαρτίου 2011) Η ανακοίνωση συνεχίζει και επαληθεύει την ευαισθησία που χαρακτηρίζει το ΥΠΠ όσον αφορά τα οικονομικά αιτήματα και γενικότερα τα θέματα της ειδικής εκπαίδευσης, όπως ανέφεραν και αρκετοί από τους διευθυντές των ειδικών σχολείων: «[ ] ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού [ ] αντικρίζει πάντοτε με ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη τα παιδιά με ειδικές ανάγκες [ ]» (Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 16 Μαρτίου 2011). Από τις απαντήσεις των διευθυντών διαπιστώνεται πως τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών εγκρίνουν σχεδόν πάντοτε τους προϋπολογισμούς που ετοιμάζουν τα ειδικά σχολεία. Μια άλλη σημαντική δήλωση από ένα διευθυντή ειδικού σχολείου ήταν αυτή που δόθηκε στην ερώτηση: «Μετά το 1999 που εμειώθηκαν τα παιδιά, εμειώθηκαν τα κονδύλια από το ΥΠΠ»; Ο διευθυντής ανέφερε: «Όι, αυξήθηκαν. Διούν μας παραπάνω που τότε». Συμπερασματικά, με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΠ, τις απαντήσεις των διευθυντών στις συνεντεύξεις αλλά και τους αριθμούς των Πραγματικών Δαπανών διαπιστώνεται πως η Πολιτεία αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα θέματα ειδικής εκπαίδευσης. Τουλάχιστον, όσον αφορά τα οικονομικά αιτήματα των ειδικών σχολείων το Κράτος φαίνεται να τα ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό. Οκτώ από τους εννέα διευθυντές κατά τη συνέντευξη όταν ερωτήθηκαν εάν το σχολείο τους χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, δήλωσαν πως επιθυμούν το διορισμό επιπρόσθετου προσωπικού στα ειδικά σχολεία (εξειδικευμένου ή/και γραμματειακού ή/και βοηθητικού). Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως χρειάζονται επιπλέον εξειδικευμένα 237

8 άτομα π.χ. λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και λειτουργούς κοινωνικής ευημερίας. Αρκετοί από τους διευθυντές τόνισαν την ανάγκη που έχουν τα ειδικά σχολεία για διορισμό γραμματειακού προσωπικού. Άλλες διευθύντριες δήλωσαν πως χρειάζονται επιπλέον βοηθητικό προσωπικό πχ. φροντιστές, συνοδούς, καθαριστές. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι οι εξής: «Οι ανάγκες μας σε προσωπικό αφορούν τη Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Υπηρεσία και την παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» (διευθύντρια 8), «Το προσωπικό είναι αυτή τη στιγμή ικανοποιητικό. Σε περίπτωση όμως και μικρής αύξησης των παιδιών θα πρέπει να ενισχυθεί ο αριθμός των σχολικών βοηθών και των ειδικοτήτων» (διευθυντής 1) ή «Υπάρχει ανάγκη για γραμματειακό προσωπικό [ ] Το ότι τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία έχουν γραμματειακό προσωπικό και οι ειδικές σχολές δεν έχουν, για μένα είναι ρατσιστικό από το ΥΠΠ» (διευθυντής 2). Διαπιστώνεται λοιπόν, πως οι επιθυμίες των διευθυντών στα ειδικά σχολεία για διορισμό επιπρόσθετου προσωπικού σε αυτά, δε συνάδουν με τους αριθμούς των πληθυσμιακών δεδομένων. Κατ επέκταση δημιουργήθηκε στους ερευνητές ο προβληματισμός κατά πόσο οι διευθυντές στα ειδικά σχολεία καταβάλλουν προσπάθεια για διατήρηση ή/και ενίσχυση του status quo. Στην ερώτηση «Σήμερα τι χρειάζεται η Σχολή σας από [ ] υλικοτεχνικής άποψης»; οι περισσότεροι διευθυντές (7 από τους 9) δήλωσαν πως η σχολή τους έχει κάποια κτιριακή ανάγκη. Οι παρακάτω δηλώσεις φαίνεται να συμφωνούν με τα παράπονα της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. που εκφράστηκαν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής τη 15 η Μαρτίου Τα παράπονα της Ομοσπονδίας αφορούσαν κυρίως τις ελλιπείς κτιριακές εγκαταστάσεις των ειδικών σχολών (Sigmalive, 15 Μαρτίου 2011; Η Σημερινή, 16 Μαρτίου 2011). Μερικές ενδεικτικές δηλώσεις των διευθυντών είναι: «[ ] Υλικοτεχνικά το σχολείο δεν έχει καθόλου αυλή για αθλοπαιδιές, διάλειμμα και κήπο. [ ]» (8 η διευθύντρια), «[ ] Προσωπικά είχα εισηγηθεί καινούριο κτίριο και απορρίφθηκε η εισήγηση μου με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει ο υφιστάμενος χώρος τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης και πισίνας. [ ] (6 η διευθύντρια)» και «Χρειάζεται μια ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, η δημιουργία εξωτερικών χώρων άθλησης και αίθουσας γυμναστικής, περίφραξη, πισίνα, νέα αποχωρητήρια και αίθουσα αλλαγής των παιδιών. [ ]» (1 ος διευθυντής). Σημειώνεται πως, τα παράπονα της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. και των διευθυντών των ειδικών σχολείων αφορούν αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες προέρχονται απευθείας από προϋπολογισμούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ και όχι από τους προϋπολογισμούς των ίδιων των ειδικών σχολείων. Άρα, με βάση τις παραπάνω απαντήσεις των διευθυντών φαίνεται πως υπάρχουν παράπονα σχετικά με τις αναπτυξιακές δαπάνες (αφορούν τη δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών) που θα ήθελαν οι διευθυντές αλλά και η Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. να δαπανώνται από το Κράτος για τα ειδικά σχολεία. Σχετικά με τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού τους, αρκετοί διευθυντές (4 από τους 9) επαλήθευσαν την ανακοίνωση του ΥΠΠ (Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 16 Μαρτίου 2011), η οποία τόνισε πως: «Οι κτιριακές εγκαταστάσεις όλων των Ειδικών Σχολείων αναβαθμίζονται και συντηρούνται συστηματικά, [ ] 238

9 Επιπρόσθετα αναβαθμίζονται οι υποδομές [ ] εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, υδροθεραπείας, μουσικοθεραπείας και αισθητηριακής ολοκλήρωσης. [ ] έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού όλων των ειδικών σχολείων». Οι ακόλουθες δηλώσεις έγιναν από τους συγκεκριμένους τέσσερεις διευθυντές: «[ ] Ανακαίνιση γίνεται συνέχεια με τους προϋπολογισμούς. [ ]» (διευθυντής 3), «[ ] Το κράτος έχει ξοδέψει τεράστια ποσά, κατά καιρούς και κατά τη φετινή χρονιά, για ανοικοδόμηση του κτιρίου. [ ]» (διευθύντρια 6), «[ ] Το σχολικό κτίριο είναι καινούργιο, συντηρείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και εξοπλίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας. [ ]» (διευθύντρια 8) και «Από υλικοτεχνικής άποψης έχει ανακαινιστεί όλο το σχολικό κτίριο, πρόσφατα έχει δημιουργηθεί πισίνα υδροθεραπείας που θα λειτουργήσει σύντομα, έχουν γίνει παιχνιδότοποι, ράμπες για τροχοκαθίσματα και εξοπλίστηκαν πλήρως οι αίθουσες φυσιοθεραπευτηρίου, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μουσικοθεραπείας και γυμναστηρίου. [ ]» (διευθύντρια 9). Στην ερώτηση «Σήμερα τι χρειάζεται το Σχολείο σας από οικονομικής [ ] άποψης»; εδόθησαν οι ακόλουθες απαντήσεις από ορισμένους διευθυντές: «Από οικονομικής άποψης η Σχολή είναι πλήρως ικανοποιημένη.» (διευθύντρια 9), «Όι οικονομική δεν έχουμε Είμαστε μια χαρά. [ ]» (διευθυντής 3) και «Από οικονομικής άποψης το σχολείο είναι καλυμμένο. [ ] (διευθύντρια 8)». Αυτές τις δηλώσεις ενισχύουν και οι απαντήσεις στην ερώτηση «Πώς θα χαρακτηρίζατε την κρατική οικονομική στήριξη για το Σχολείο σας; Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή είστε ικανοποιημένος/η με την επικρατούσα κατάσταση;», όπου οι περισσότεροι διευθυντές ανέφεραν πως είναι ικανοποιημένοι με την κρατική οικονομική στήριξη και αρκετοί τόνισαν πως το Κράτος ενισχύει με μεγάλα ποσά τους προϋπολογισμούς των ειδικών σχολείων. Συγκεκριμένα, για την παραπάνω ερώτηση εδόθησαν οι εξής απαντήσεις: «Πάρα πολύ καλή. Ειλικρινά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τα λεφτά. Δε μας αρνήθηκαν ποτέ» (διευθυντής 2), «Είναι πολύ καλή. Άμαν υπάρχει αυξάνουν μας τα. Παρά την κρίση οι εισηγήσεις μας εγκρίνονται εν έχουμε περικοπές εμείς Όι οι (δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, δικές μου λέξεις) αν ζητήσουμε παραπάνω θα μας μείνουν. [ ]» (διευθυντής 3), «Τα κονδύλια που διατίθενται για τα ειδικά σχολεία είναι ομολογουμένως τεράστια αλλά ποτέ δεν θα είναι αρκετά λόγω των αυξημένων αναγκών» (διευθύντρια 6) και «Δεν αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, εφόσον και οι ανάγκες αλλάζουν» (διευθυντής 7). Συνεπώς, η γενικότερη εικόνα που έδωσαν οι διευθυντές των ειδικών σχολείων μέσα από τις απαντήσεις τους, είναι πως επικρατεί μια ικανοποίηση σχετικά με την κρατική οικονομική στήριξή τους. Παρόλο που δύο διευθυντές δήλωσαν πως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της κρατικής οικονομικής στήριξης λόγω των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται, εντούτοις οι περισσότεροι διευθυντές τόνισαν πως «[ ] τα κονδύλια είναι [ ] τεράστια [ ]» (διευθύντρια 6), «[ ] αν ζητήσουμε παραπάνω θα μας μείνουν» (διευθυντής 3) και «Δεν αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα. [ ]» (διευθυντής 7). 239

10 Μικτή Ανάλυση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Από τα ποσοτικά δεδομένα, διαπιστώθηκε πως η κυπριακή πολιτεία μετά τη ψήφιση του Νόμου 113(Ι)/99 ενέκρινε αυξημένα οικονομικά κονδύλια για τα ειδικά σχολεία, σε σχέση με τη δεκαετία Με βάση τις διακυμάνσεις που καταγράφηκαν στο σχολικό πληθυσμό των ειδικών σχολείων την τελευταία εικοσαετία, δε δικαιολογούνται οι αυξήσεις στις οικονομικές δαπάνες των ειδικών σχολείων. Συγκεκριμένα, ενώ καταγράφεται μείωση στον αριθμό των παιδιών ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού αυξάνεται και ταυτόχρονα οι οικονομικές δαπάνες για τα ειδικά σχολεία αυξάνονται παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών μειώνεται. Η μόνη εξήγηση για την αύξηση των κονδυλίων, φαίνεται να αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των εργοδοτούμενων (κυβερνητικοί υπάλληλοι και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό) στα ειδικά σχολεία. Χαρακτηριστική διαπίστωση είναι πως οι μισθοί για τους εργοδοτούμενους στα ειδικά σχολεία κατά την περίοδο καταλαμβάνουν το 53% του συνολικού δαπανηθέντος ποσού για όλες τις κατηγορίες δαπάνης, παρόλο η κατηγορία Κρατικοί Υπάλληλοι αφορά μόνο τις σχολές Τυφλών και Κωφών. Άλλο ενδεικτικό δεδομένο είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό από τις δαπάνες των ειδικών σχολών δαπανάται για τις μισθοδοσίες του προσωπικού, ενώ το μικρότερο για την κατηγορία δαπάνης Αγορά Εξοπλισμού. Επίσης, οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στις οικονομικές δαπάνες των ειδικών σχολείων, κατά τη χρονική περίοδο , δε δικαιολογούνται με βάση τις ποσοστιαίες αυξήσεις που καταγράφηκαν στις τιμές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Από τα ποιοτικά δεδομένα διαπιστώθηκε πως οι διευθυντές είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την κρατική οικονομική στήριξη προς τα ειδικά σχολεία. Παρά την ικανοποίηση που παρουσιάζουν, εντούτοις προβαίνουν και σε εισηγήσεις σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές επιθυμούν το διορισμό επιπρόσθετου κυβερνητικού ή/και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Για τις άλλες κατηγορίες δαπάνης οι διευθυντές παρουσιάστηκαν πολύ ικανοποιημένοι. Όμως, η επιθυμία τους για διορισμό επιπρόσθετου προσωπικού έρχεται σε αντίθεση με τις αριθμητικές καταστάσεις που παρουσιάζει ο πληθυσμός των ειδικών σχολείων. Σε κάθε εκπαιδευτικό που εργάζεται σε ειδικό σχολείο αναλογούν σχεδόν 2 παιδιά. Παρόλα αυτά, οι διευθυντές δήλωσαν πως τα ειδικά σχολεία παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό. Σχετικά με το θεσμό της ένταξης, η πλειοψηφία των διευθυντών φαίνεται να τον αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό, ενώ μόλις δύο παρουσιάστηκαν πραγματικοί υποστηρικτές του. Τέλος, οι διευθυντές ανέφεραν πως τα ειδικά σχολεία παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές (αναπτυξιακές δαπάνες). Καταληκτικά Εφ' όσον η οικονομική κρίση πλήττει την κυπριακή οικονομία και κατ' επέκταση κοινωνία, η άσκηση κριτικής σε καταστάσεις που επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά αλλά και, με βάση τη μελετηθείσα βιβλιογραφία, την ίδια την παρεχόμενη εκπαίδευση, θεωρείται πλέον ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την προσπάθεια εξόδου της κυπριακής κοινωνίας από αυτή. Τι χρειάζεται να αλλάξει για να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στη δημόσια ειδική εκπαίδευση; Πρέπει να 240

11 αλλάξει η διαδικασία διάθεσης των κονδυλίων στη δημόσια ειδική εκπαίδευση και αν ναι, με ποιό τρόπο; Πώς θα επηρεαστεί από αυτές τις αλλαγές η γενική εκπαίδευση; Αναφορές Ελληνόφωνες Γραμματικόπουλος, Β. (2009). Ο «τρίτος δρόμος» στην έρευνα: η μεικτή μεθοδολογία. Στο Πουρκός, Μ. Α. & Δαφέρμος, Μ. (2010) (εισαγωγή - επιμέλεια). Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα (σσ ). Αθήνα: Τόπος. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Δελτία Δαπανών , Υπουργείο Οικονομικών, Κυπριακή Δημοκρατία. Ν. 113(Ι)/1999. Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 Νόμος 113(Ι)/99. Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ. 3340, ( ), σσ , Λευκωσία 1999: Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία, (9 Μαρτίου 2011). Στατιστική Υπηρεσία: Οικονομία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή. Ανακτήθηκε 27 Μαρτίου 2011, από Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας: B/$file/CPI-HIST_BASE1992_ EL %20.xls?OpenElement Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Ετήσιες Εκθέσεις , Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2010). Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης: Στατιστικά Στοιχεία. Ανάκτηση 15 Νοεμβρίου 2010, από Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (16 Μαρτίου 2011). Ανακοινώσεις: Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων. Ανακτήθηκε 24 Μαρτίου 2011, από Iστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου: oleion.pdf Φτιάκα, Ε. (2007). Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο. Αθήνα: Ταξιδευτής. Χωρίς όνομα συγγραφέα. (15 Μaρτίου 2011). Ειδήσεις: Παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχολεία με σοβαρότατα προβλήματα. Ανακτήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011, από 241

12 Αγγλόφωνες και μεταφρασμένες στα Ελληνικά Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, California: Sage. Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. Oliver, M. (2009). Αναπηρία και Πολιτική. (Γ. Καραγιάννη, Επιμ.) Αθήνα: Επίκεντρο. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). ThousandOaks, California: Sage. Poth, C.A. (2010). Εξετάζοντας τη συμβολή των μεικτών μεθόδων σ ένα διαδοχικό διερευνητικό σχεδιασμό: Μία ποιοτική προοπτική. Στο Πουρκός, Μ. Α. & Δαφέρμος, Μ. (εισαγωγή - επιμέλεια). Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα (σσ ). Αθήνα: Τόπος. Trochim, W. M. (October 26, 2006). Descriptive Statistics. Retrieved November 23, 2010, from Weiss, N. A. & Hassett, M. J. (1991). Introductory Statistics (3rd ed.). Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co. 242

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουσα νομοθεσία ένταξης και γονείς

Ισχύουσα νομοθεσία ένταξης και γονείς Ισχύουσα νομοθεσία ένταξης και γονείς Σιμώνη Συμεωνίδου Επίκουρη καθηγήτρια symeonidou.simoni@ucy.ac.cy Ημερίδα Κ.Ο.Ε.Ε. & Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. «Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ρόλος των γονιών των παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (2/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 4A: Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Με την αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το Μάρτιο του 2012 έγινε η μετάβαση των εξουσιών διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου 1 Υπεύθυνος Μελέτης: Κωτσίδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Μέλος ΟΠΚΑΠ Αγίου Δημητρίου 2 Πιλοτική

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Λύκεια και Τεχνικές σχολές της Κύπρου, από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Το σχολείο υποβάλλει την ερευνητική του εργασία προς το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2009 Τεύχος 15 Νοέμβριος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το. προσφέρουν την κατάρτιση για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, αλλά,

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το. προσφέρουν την κατάρτιση για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, αλλά, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εκπαιδευτικό σύστημα, με τις δομές και τις λειτουργίες του, οφείλει να υποστηρίζει το έργο της παιδείας, να δίνει στο νέο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες Σοφία Καζαντζίδου Υπεύθυνη Έρευνας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ research@kethea-ithaki.gr 7-8 Δεκεμβρίου 2015 Ορισμός Μία συστηματική τεχνική διαδικασία με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Σταθεροποίηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών Με βάση το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) οι τιμές κατοικιών παρέμειναν,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2010

ISO 9001:2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 17/3/211 Εκτύπωση: 17/3/211, :25 πμ 1 από 71 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 6 1.2 ΠΛΑΊΣΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η δημοτική εκπαίδευση αποτελεί την αρχική βαθμίδα της εκπαίδευσης και ως εκ τούτου το στάδιο το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργός. Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργός. Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργός Υ.Π.Π.: 18.5.05.1 22 Μαρτίου, 2012 Πρόεδρο και Μέλη Γραμματείας ΟΕΛΜΕΚ Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Από: ΔΜΕ, Κυπριανό Δ. Λούη (μέσω Γ. Κούμα, Προϊσταμένης Γραφείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2016 Θέμα: Εισήγηση υλοποίησης σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα