ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

2 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή για Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση EOTA : European Organisation for Technical Approvals CE : Conformité Européenne/Communauté Europeénne 2. Προέλευση Οδηγία δομικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για τα δομικά προϊόντα (89/106/ΕΟΚ) 6 βασικές απαιτήσεις - Essential Requirements ER1: Μηχανική αντοχή και ευστάθεια ER2: Πυρασφάλεια ER3: Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον ER4: Ασφάλεια χρήσης ER5: Προστασία κατά του θορύβου ER6: Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας Μετά την απόδειξη της καταλληλότητας ενός προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης μέσω: - Πιστοποιητικών ελέγχου - Τεχνικού φακέλου του κατασκευαστή - Λοιπών εγγράφων χορηγείται μια Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση Όταν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, τότε χρησιμοποιείται η σήμανση CE. Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

3 3. ETAG 005 Βάση για μια Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σε στεγανοποιήσεις τελικών επιφανειών είναι η ETAG 005. Αυτή απαιτεί τα ακόλουθα: Κάθε στεγανοποίηση τελικών επιφανειών ταξινομείται όπως ακολούθως: 1. σύμφωνα με την αντοχή στις σπίθες 2. σύμφωνα με τη συμπεριφορά σε πυρκαγιά Κάθε σύστημα στεγανοποίησης κατατάσσεται σε κατηγορίες: 3. σύμφωνα με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής 4. σύμφωνα με την κλιματική ζώνη του τόπου χρήσης 5. σύμφωνα με το ωφέλιμο φορτίο 6. σύμφωνα με την κλίση της στέγης 7. σύμφωνα με την ελάχιστη επιφάνειας 8. σύμφωνα με τη μέγιστη επιφάνειας Για κάθε σύστημα στεγανοποίησης τελικών επιφανειών πρέπει 9. να υπάρχει μια δηλωμένη τιμή όσον αφορά τη διαπερατότητα υδρατμών. Για κάθε σύστημα στεγανοποίησης τελικών επιφανειών πρέπει 10. να υπάρχει μια δήλωση όσον αφορά την ύπαρξη ρύπων. Κατάταξη σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής Κατηγορία W1 Κατηγορία W2 Κατηγορία W3 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής (χρόνια) Οι αναφορές για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής δεν μπορούν να εννοηθούν ως εγγύηση του κατασκευαστή (ή της υπηρεσίας έγκρισης). Αυτές αποτελούν μόνο ένα βοήθημα για την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων σύμφωνα με την αναμενόμενη οικονομικά εύλογη διάρκεια ζωής του κτίσματος. Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

4 Κατάταξη σύμφωνα με τις κλιματικές ζώνες Κατηγορία M Ήπιο κλίμα κλίμα Κατηγορία S Ακραίο κλίμα Ετήσια ακτινοβολία επάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια < 5 GJ/m 2 και 5 GJ/m 2 και/ή Μέση αέρα του θερμότερου μήνα < 22 C 22 C Σημείωση 1: Η ετήσια ακτινοβολία είναι η συνολική ποσότητα σε ηλιακή ενέργεια, την οποία σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή δέχεται μια οριζόντια επιφάνεια, υπολογισμένη ως μέση τιμή μέτρησης για μια χρονική διάρκεια των 5 ετών. Η μέση αέρα του θερμότερου μήνα είναι η μέση μετρημένη μέγιστη αέρα για αυτόν τον μήνα μετρημένη ως μέση τιμή για μια χρονική διάρκεια των 5 ετών. Σημείωση 2: Η "ισοποσοτική γραμμή 5" (βλέπε χάρτη) μπορεί να θεωρηθεί ως μια σε σχέση με τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των "ήπιων" και "ακραίων" κλιματικών ζωνών. Κατάταξη σύμφωνα με τα ωφέλιμα φορτία Κατηγορία Ωφέλιμο φορτίο Παραδείγματα για βατότητα P1 χαμηλό "μη βατή" P2 μέτριο περιορισμένης βατότητας για συντήρηση P3 κανονικό βατή για συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού και για την ιδιωτική κυκλοφορία πεζών P4 ιδιαίτερο Ταρατσόκηποι, ανάστροφες στέγες, στέγες με κάλυψη πρασίνου Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

5 Κατάταξη σύμφωνα με την κλίση της στέγης Κατηγορία Κλίση % Παραδείγματα για πιθανές επιδράσεις S1 < 5 S S S4 > 30 - Παγετός (πάχος της στρώσης πάγου) - UV/στάσιμα νερά - Ωφέλιμα φορτία (βατότητα) - Επιδράσεις στάσιμων νερών - Συμπεριφορά σε πυρκαγιά - Ρίζες φυτών (Κήποι στέγης και στέγες με κάλυψη πρασίνου) - Παγετός (πάχος της στρώσης πάγου) - UV - Ωφέλιμα φορτία (βατότητα) - Συμπεριφορά σε πυρκαγιά - Ρίζες φυτών (μόνο στέγες με κάλυψη πρασίνου) - Ολίσθηση - Παγετός (παγωμένο χιόνι) - UV - Ωφέλιμα φορτία (βατότητα) - Συμπεριφορά σε πυρκαγιά - Ρίζες φυτών (μόνο στέγες με κάλυψη πρασίνου) - Ολίσθηση - UV - Ωφέλιμα φορτία (βατότητα) - Συμπεριφορά σε πυρκαγιά Κατάταξη σύμφωνα με την ελάχιστη επιφάνειας του εγκατεστημένου συστήματος Κατηγορία Κλιματική ζώνη Προστασία επιφάνειας Ελάχιστη επιφάνειας ( C) TL1 TL2 TL3 TL4 Όλες οι κλιματικές ζώνες Ανάστροφες στέγες και ταρατσόκηποι (εκτός στέγες με "κάλυψη πρασίνου") Ήπια χαμηλή Δυνατή χαμηλή Ακραία χαμηλή * Όλα τα άλλα προστατευόμενα εγκατεστημένα συστήματα ή εκτεθειμένες στέγες Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

6 *Σημείωση: Ο (οι) εκάστοτε τόπος(οι) εγκατάστασης, για τον οποίον (τους οποίους) πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατηγορία TL4, μπορεί να καθοριστεί(ούν) από τα κράτη μέλη Κατάταξη σύμφωνα με τη μέγιστη επιφάνειας του εγκατεστημένου συστήματος Κατηγορία Κλιματική ζώνη Προστασία επιφάνειας Μέγιστη επιφάνειας ( C) TH1 Όλες οι κλιματικές ζώνες Ανάστροφες στέγες και ταρατσόκηποι TH2 Μέτρια υψηλή Υποκείμενες σε καταπόνηση, μη μονωμένες στέγες ή πολύ προστατευόμενες στέγες συμπερ. "στεγών με κάλυψη πρασίνου" TH3 Υποκείμενες σε καταπόνηση μονωμένες στέγες TH4 Ακραία υψηλή * Υποκείμενες σε καταπόνηση μονωμένες στέγες *Σημείωση: Για τις νότιες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες ταξινομούνται ως "ακραίες"(περιοχή νότια της ενδεικτικής "ισοποσοτικής γραμμής 5) 10. Έλεγχοι Υψηλότερες ταξινομήσεις ή κατηγορίες σημαίνουν κατά κανόνα, υψηλότερες απαιτήσεις ελέγχου. Εδώ μερικά παραδείγματα: Αντοχή στην κόπωση Ένα πλήρως προσκολλημένο ενοποιημένο σύστημα υπόκειται σε κινήσεις καταπόνησης στους 10 C. Ο αριθμός των κύκλων, στους οποίους υπόκειται το ενοποιημένο σύστημα, καθορίζεται από την κατάταξη του κιτ σύμφωνα με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής. Αυτός καθορίζεται στον πίνακα. Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

7 Αριθμός των κύκλων κίνησης καταπόνησης Κατάταξη σύμφωνα με την αναμενόμενη Αριθμός των κύκλων διάρκεια ζωής W1 250 W2 500 W Αντοχή έναντι της θερμικής γήρανσης Οι επιδράσεις της θερμικής γήρανσης επάνω στην αντίσταση έναντι μηχανικής βλάβης αποδεικνύεται, με το να υποβάλλεται ένα έτοιμο σύστημα σε θερμική γήρανση. Ο έλεγχος εκτελείται για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται μέσω της κατάταξης σε μια κλιματική ζώνη και της αναμενόμενης διάρκειας ζωής. Η σχέση μεταξύ αυτών των παραμέτρων και του χρονικού διαστήματος καταπόνησης απεικονίζεται με τη μορφή πίνακα. Σχέση μεταξύ κλιματική ζώνης, διάρκειας ζωής και χρονικού διαστήματος καταπόνησης Κλιματική ζώνη Ήπια (M) Ισχυρή (S) Κατηγορία διάρκειας ζωής W1 W2 W3 W1 W2 W3 Χρονικό διάστημα καταπόνησης (ημέρες) Αντοχή έναντι της υδατικής γήρανσης Οι επιδράσεις της υδατικής γήρανσης προσδιορίζονται, με το να εκτίθεται η επιφάνεια του συστήματος σε μια υδατική καταπόνηση. Το χρονικό διάστημα καταπόνησης προκύπτει από την κατάταξη του κιτ σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής και σύμφωνα με την κλίση της στέγης. Σχέση μεταξύ χρήσης, διάρκειας ζωής και χρονικού διαστήματος καταπόνησης Χρήση Χρονικό διάστημα καταπόνησης (ημέρες) Κατηγορία W1 W2 W3 S1 ή S P4 δεν ισχύει* Σημείωση: Η κατάταξη σύμφωνα με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των κιτ, τα οποία χρησιμοποιούνται επάνω σε ταρατσόκηπους, ανάστροφες στέγες και στέγες πρασίνου (P4), ανέρχεται τουλάχιστον στα 10 χρόνια (W2). Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

8 11. Εθνική εφαρμογή της οδηγίας δομικών προϊόντων στη Γερμανία 12. Λίστα κανόνων δόμησης Λίστα κανόνων δόμησης B τμήμα 1 Κατασκευαστικά κιτ στο πεδίο ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις Παράρτημα 8 1 Τομείς στεγανοποίησης και κατηγορίες χρήσης Προϊόντα, τα οποία είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ETAG αρ. 005 "Υγρής επάλειψης στεγανοποιήσεις στέγης", μπορούν στη Γερμανία να χρησιμοποιηθούν για τη στεγανοποίηση μη χρησιμοποιημένων επιφανειών στέγης και χρησιμοποιημένων επιφανειών με περιορισμένη χρήση. Μη χρησιμοποιημένες επιφάνειες στέγης δεν προβλέπονται για τη συνεχή παραμονή προσώπων, τη χρήση για κυκλοφορία ή την εντατική κάλυψη με Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

9 πράσινο 1. Επάνω σε μη χρησιμοποιημένες επιφάνειες στέγης μπορούν τα εγκεκριμένα προϊόντα να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες χρήσης: Κατηγορία K0 Στεγανοποιήσεις στέγης για χρονικά περιορισμένα κατασκευαστικά μέτρα σε κτίρια με αμελητέα χρήση ή για μέτρα συντήρησης υπαρχουσών στεγανοποιήσεων στέγης. Κατηγορία K1 Στεγανοποιήσεις στέγης για συνήθη κτίρια κατοικιών, βιομηχανικής χρήσης και γραφείων με μια ελάχιστη κλίση στην επιφάνεια στεγανοποίησης του 2% και επιφάνειες στέγης με εκτατική κάλυψη πρασίνου. Σε μικρότερη κλίση στην επιφάνεια στεγανοποίησης πρέπει να τηρείται ένα ελάχιστο πάχος στρώσης των 2,0 mm. Επάνω σε περιορισμένα χρησιμοποιημένες επιφάνειες τα εγκεκριμένα προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως στεγανοποιήσεις για τους ακόλουθους τομείς χρήσης: Βατά μπαλκόνια, βατές λότζιες και αναβαθμίδες και επιφάνειες στέγης με εντατική κάλυψη πρασίνου. 2 Κατηγορίες καταπόνησης Εντός των κατηγοριών χρήσης ισχύουν για στεγανοποιήσεις επάνω σε μη χρησιμοποιημένες στέγες και περιορισμένα χρησιμοποιημένες επιφάνειες οι ακόλουθες κατηγορίες καταπόνησης: Βαθμίδα I Υψηλή μηχανική καταπόνηση Ως μηχανικά υψηλά καταπονημένες ισχύουν στεγανοποιήσεις, οι οποίες καταπονούνται άμεσα από επιφανειακές εντάσεις, κινήσεις, δονήσεις ή σημειακά φορτία, π. χ.: σε διάταξη της στεγανοποίησης επάνω σε μονωτικές στρώσεις ή άλλα κινητά υποστρώματα, σε επικίνδυνες για χαλαζόπτωση περιοχές, σε ανάστροφες στέγες, σε στέγες με εκτατική κάλυψη πρασίνου, σε στεγανοποιήσεις με μηχανική στερέωση, σε περιστασιακή χρήση όπως π. χ. άμεση πρόσβαση για τους σκοπούς της συντήρησης. Βαθμίδα II Μέτρια μηχανική καταπόνηση Ως μηχανικά μέτρια καταπονημένες ισχύουν στεγανοποιήσεις, στις οποίες οι προηγουμένως αναφερόμενες υψηλές μηχανικές καταπονήσεις αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό π. χ.: σε στεγανοποιήσεις, οι οποίες είναι τοποθετημένες επάνω σε στερεά και σταθερά υποστρώματα όπως συμπαγές μπετόν ή σταθερά μονωτικά υλικά (π. χ. αφρώδες γυαλί), και οι οποίες προστατεύονται εξωτερικά έναντι μηχανικών καταπονήσεων μέσω μιας προστατευτικής στρώσης. Βαθμίδα A Υψηλή θερμική καταπόνηση 1 Το περιστασιακό περπάτημα στην επιφάνεια της στέγης για τους σκοπούς της συντήρησης και της εκτατικής κάλυψης πρασίνου της επιφάνειας της στέγης δεν ισχύει ως χρήση Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

10 Ως θερμικά υψηλά καταπονημένες ισχύουν οι στεγανοποιήσεις, οι οποίες υπόκεινται λόγω των καιρικών συνθηκών σε υψηλές θερμικές αλλαγές καταπόνησης, π. χ.: Στεγανοποιήσεις χωρίς βαριά προστασία επιφάνειας επάνω σε μονωτικά υλικά. Βαθμίδα B Μέτρια θερμική καταπόνηση Ως θερμικά μέτρια καταπονημένες ισχύουν οι επιφάνειες, στις οποίες δεν εμφανίζονται καθόλου υψηλές θερμότητες, γρήγορες αλλαγές ς ή αυτές οι οποίες δεν εμφανίζουν άμεσες καιρικές καταπονήσεις, π. χ. στεγανοποιήσεις κάτω από στρώση χαλικιών, στεγανοποιήσεις σε ανάστροφες στέγες, στεγανοποιήσεις σε στέγες με εκτατική κάλυψη πρασίνου. Μέσω του συνδυασμού μιας ταυτόχρονα επιδρούσας μηχανικής και μιας θερμικής βαθμίδας καταπόνησης διαχωρίζονται τέσσερις κατηγορίες καταπόνησης. Αυτές αποτελούν βασικές διαφοροποιήσεις, στις οποίες θα πρέπει να ταξινομηθεί η εκάστοτε στεγανοποίηση στέγης στην εκάστοτε μεμονωμένη περίπτωση. Κατηγορίες καταπόνησης Υψηλή θερμική καταπόνηση (βαθμίδα A ) Μέτρια θερμική καταπόνηση (βαθμίδα B) Υψηλή μηχανική καταπόνηση (βαθμίδα I) I A I B Μέτρια μηχανική καταπόνηση (βαθμίδα II) II A II B Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

11 3 Χρήση στεγανοποιήσεων υγρής επάλειψης Η χρήση εγκεκριμένων προϊόντων ως στεγανοποιήσεων επιτρέπεται σε εξάρτηση από τα πεδία χρήσης, τις κατηγορίες χρήσης και τις κλάσεις καταπόνησης, όταν πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες βαθμίδες απόδοσης: Πίνακας 1: Μη χρησιμοποιημένες επιφάνειες στέγης Μη χρησιμοποιημένες επιφάνειες στέγης Τεχνικές βαθμίδες απόδοσης κατά ETAG 005 Κατηγορία χρήσης K K 0 K 1 Κατηγορία καταπόνησ ης Διατηρησιμ ότητα W Ωφέλιμο φορτίο P Ελάχιστη επιφάνειας TL IA P3 TL 3 TH 3 IB P3 TL 2 TH 2 W2 IIA P2 TL 3 TH 3 IIB P2 TL 2 TH 2 IA P4 TL 3 TH 3 IB P4 TL 2 TH 2 W3 IIA P3 TL 3 TH 3 IIB P3 TL 2 TH 2 Μέγιστη επιφάνειας TH Πρόσθετα ισχύει: Σε επιφάνειες με εκτακτική κάλυψη πρασίνου πρέπει η στεγανοποίηση να είναι ανθεκτική στις ρίζες ή η προστασία έναντι του ριζώματος πρέπει να εξασφαλίζεται με άλλα μέτρα. Πίνακας 2: Περιορισμένα χρησιμοποιημένες επιφάνειες Περιορισμένα χρησιμοποιημέ νες επιφάνειες Τεχνικές βαθμίδες απόδοσης κατά ETAG 005 Κατηγορία καταπόνησης Διατηρησιμ ότητα W Ωφέλιμο φορτίο P Ελάχιστη επιφάνειας TL IA / IIA TL 3 TH 3 W3 P4 IB / IIB TL 2 TH 2 Μέγιστη επιφάνειας TH Πρόσθετα ισχύει: Το ελάχιστο πάχος στρώσης της στεγανοποίησης ανέρχεται στα 2,0 mm. Σε επιφάνειες με εντατική κάλυψη πρασίνου πρέπει η στεγανοποίηση να είναι ανθεκτική στις ρίζες ή η προστασία έναντι του ριζώματος πρέπει να εξασφαλίζεται με άλλα μέτρα. Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

12 13. Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις KEMPER SYSTEM KEMPEROL V 210 KEMPEROL BR KEMPEROL 1K-PUR KEMPEROL 2K-PUR ETA-03/0025 ETA-03/0026 ETA-03/0043 ETA-03/0044 Οι επιτευχθείσες κλάσεις και κατηγορίες είναι το ίδιο για όλες τις στεγανοποιήσεις στέγης KEMPEROL: Καταπόνηση σε φωτιά από έξω B ROOF (t1) ** Συμπεριφορά σε πυρκαγιά Διάρκεια ζωής: Κλιματικές ζώνες: Ωφέλιμα φορτία: Κλίση στέγης: Ελάχ. επιφάνειας: Μέγ. επιφάνειας: E*** W3 M και S P1 μέχρι P4 S1 μέχρι S4 TL4 TH4 Πληροφορίες για το χρήστη: ** Ταξινόμηση κατά DIN EN : DIN Αντίσταση σε σπίθες και ακτινοβολούσα θερμότητα. *** Ταξινόμηση κατά DIN EN : DIN Η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε κατά το B2. Certified according to DIN EN ISO 9001:2000 and DIN EN ISO / 12

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 10/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.03.120 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910032000150000 Sarnafil TG 66-15 EN 13956 06 1213 Sarnafil TG 66-15 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης KELYFOS με εξηλασμένη πολυστερίνη Πασχάλης Γκογκούδης Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης, Polykem Λέξεις κλειδιά: Kelyfos, Εξωτερική Θερμομόνωση, Εξηλασμένη Πολυστερίνη, Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 10/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.03.160 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910052000180000 Sarnafil TG 76-18 Felt EN 13956 06 1213 Sarnafil TG 76-18 Felt Πολυμερής μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα