ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια 1. Ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, 2. Αναλωσίμων Μηχανογράφησης 3. Μηχανών Γραφείου K.Μ. : Π38/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,30 με το Φ. Π. Α. Κ. Α. Ποσό 1) ,00 2) ,00 3) ,00

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια: αναλωσίμων - ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, των αναλωσίμων μηχανογράφησης, και μηχανών γραφείου για το έτος Η προμήθεια περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες: 1η Ομάδα: Ανταλλακτικά και αναλώσιμα για μηχανές γραφείου 2η Ομάδα: Αναλώσιμα μηχανογράφησης 3η Ομάδα: Μηχανές γραφείου Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». To N.3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Το Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Το N.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την Κ.Υ.Α /02 (ΦΕΚ 945 Β/ ): Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν.2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Το Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.. Tο Ν.4013 (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα ένα χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά (41.416,50 ) επί πλέον Φ.Π.Α. 23 % εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ κι ογδόντα λεπτά (9.525,80 ). Σελίδα 2 από 63

3 α/α Περιγραφή Σελίδα 3 από 63 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μονάδα Μέτρησης Κωδικός CPV 1η Ομάδα ειδών: Ανταλλακτικά & Αναλώσιμα για μηχανές γραφείου Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας ( ) Ενδεικτική Συνολική Τιμή( ) Ενότητα ειδών 1.1: Ανταλλακτικά & Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Α. Αναλώσιμα κατάλληλα για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP 8032 Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου τεμ ,00 825,00 Panasonic DP Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου τεμ ,00 128,00 Panasonic DP Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου τεμ ,00 54,00 Panasonic DP Κάτω κύλινδρος φούρνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου τεμ ,00 100,00 Panasonic DP Λεπίδα τυμπάνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP τεμ ,00 30,00 6 Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό τεμ ,00 170,00 μηχάνημα τύπου Panasonic DP Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό τεμ ,00 240,00 μηχάνημα τύπου Panasonic DP Cleaning web roller για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP τεμ ,00 21,00 Β. Αναλώσιμα κατάλληλα για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Κάτω κύλινδρος φούρνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Λεπίδα τύμπανου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό τεμ ,00 555,00 τεμ ,00 32,00 τεμ ,00 76,00 τεμ ,00 125,00 τεμ ,00 66,00 τεμ ,00 250,00 τεμ ,00 230,00

4 μηχάνημα τύπου Panasonic DP P Γ. Αναλώσιμα κατάλληλα για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Λεπίδα καθαρισμού τύμπανου κατάλληλη για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Cleaning web roller για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Κύλινδρος θέρμανσης φούρνου κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Κύλινδρος πίεσης φούρνου κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio Δ. Αναλώσιμα κατάλληλα για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 165/ Τύμπανο κατάλληλο για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 165/167 Εμφανιστής κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 165/167 Λεπίδα καθαρισμού τύμπανου κατάλληλη για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 165/167 Κύλινδρος θέρμανσης φούρνου κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 165/167 Κύλινδρος πίεσης φούρνου κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e- studio 165/167 Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 165/167 E. Αναλώσιμα κατάλληλα για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba 1550 Τύμπανο κατάλληλο για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba 1550 τεμ ,00 330,00 τεμ ,00 120,00 τεμ ,00 21,00 τεμ ,00 230,00 τεμ ,00 73,00 τεμ ,00 50,00 τεμ ,00 46,00 τεμ ,00 44,00 τεμ ,00 69,00 τεμ ,00 52,00 τεμ ,00 80,00 τεμ ,00 100,00 τεμ ,00 516,00 τεμ ,00 38,00 τεμ ,00 110,00 Σελίδα 4 από 63

5 Εμφανιστής κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba 1550 Λεπίδα καθαρισμού τύμπανου κατάλληλη για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba 1550 Κύλινδρος θέρμανσης φούρνου κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba 1550 Cleaning web roller για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Toshiba 1550 Σελίδα 5 από 63 τεμ ,00 43,00 τεμ ,00 31,00 τεμ ,00 30,00 τεμ ,00 39,00 ΣΤ. Αναλώσιμα κατάλληλα για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 255 & Τύμπανο κατάλληλο για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 355 με ΟΕΜ: OD-4530 Εμφανιστής κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 355 με ΟΕΜ: D-4530 Λεπίδα καθαρισμού τύμπανου κατάλληλη για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 355 με ΟΕΜ: BL2320 Κύλινδρος θέρμανσης φούρνου κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 355 με ΟΕΜ: HR- 4530U Κύλινδρος πίεσης φούρνου κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e- studio 355 με ΟΕΜ: HR-4530L Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για πολυμηχάνημα τύπου Toshiba e-studio 355 με ΟΕΜ Τ-4530 Αναλώσιμα φωτοτυπικών πρώην Νομικών Προσώπων Ξηρός γραφίτης (γνήσιο τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Sharp MX - M310 με ΟΕΜ: MX312GT Ξηρός γραφίτης (γνήσιο τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Sharp AR με ΟΕΜ: MX235GT Ξηρός γραφίτης (γνήσιο τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου RICOH Aficio 220 ή 270 Type 2210D με ΟΕΜ: Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου KYOCERA KM-2034 και ΚΜ-2035 με ΟΕΜ: ΤΚ-410 Ξηρός γραφίτης κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου LANIER 7335 με ΟΕΜ: Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου τεμ ,00 140,00 τεμ ,00 73,00 τεμ ,00 104,00 τεμ ,00 50,00 τεμ ,00 125,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 225,00 τεμ ,00 165,00 τεμ ,00 87,00 τεμ ,00 122,00 τεμ ,00 54,00 τεμ ,00 45,00

6 LANIER Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου LANIER 7335 Πάνω κύλινδρος φούρνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου LANIER 7335 Λεπίδα τυμπάνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου LANIER 7335 Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου TOSHIBA estudio 167 με ΟΕΜ: T-1640E Black 6AJ Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου TOSHIBA estudio 182 με ΟΕΜ: T-1810E Black 6AJ Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου KYOCERA Ecosys FS-1135 MFP (TK- 1142) Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου KYOCERA Ecosys FS-1135 MFP Developer (Black) κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX- 27GVBA Developer (Colour) κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX- 27GVSA Transfer Belt κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX-450B1 Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX- 27GTTBA (Black) Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX- 27GTTYA (Yellow) Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX- 27GTTMA (Magenta) Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου SHARP MX-3500N με ΟΕΜ: MX- 27GTTCA (Cyan) τεμ ,00 41,00 τεμ ,00 13,00 τεμ ,00 8,00 τεμ ,00 86,00 τεμ ,00 86,00 τεμ ,00 97,00 τεμ ,00 56,00 τεμ ,00 33,00 τεμ ,00 572,00 τεμ ,00 129,00 τεμ ,00 100,00 τεμ ,00 130,00 τεμ ,00 130,00 τεμ ,00 130,00 Σελίδα 6 από 63

7 61 Ξηρός γραφίτης (γνήσιο τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Sharp AR - M 316 με ΟΕΜ: AR 310 LT τεμ ,00 147,00 Ενότητα ειδών Σύνολο 8.950,00 Ενότητα ειδών Φ. Π. Α. 23 % 2.058,50 Ενότητα ειδών 1.2: Αναλώσιμα συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) Ενότητα ειδών Σύνολο με ΦΠΑ , Γνήσιο τόνερ κατάλληλο για συσκευή (φαξ) τύπου Samsung SF-650 με OEM : MLT-D1052L Γνήσιο τόνερ κατάλληλο για συσκευή (φαξ) τύπου Samsung SF-560 και Lanier LF-120 με ΟΕΜ: SF-D560RA Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Sagem MF 4690n με ΟΕΜ: TNR Drum κατάλληλο για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου SAGEM MF4690n με ΟΕΜ: DRM Γνήσιο τόνερ κατάλληλο για συσκευή φαξ-πολυμηχάνημα τύπου Philips laser MFD 6050 με ΟΕΜ: PFA822 Μελάνι κατάλληλο για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Olivetti Fax_Lab S101 & 106 (μοντέλο:fj51) με ΟΕΜ: B0494 Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Panasonic KX-FP300 με ΟΕΜ: KX-FA136X (συσκευασία 2 τεμαχίων) Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Philips Magic 2 με ΟΕΜ: PFA322 Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Philips Magic 5 Voice PPF675 με ΟΕΜ: PFA351 (συσκευασία 2 τεμαχίων) Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Panasonic KX-FP145 με ΟΕΜ: KX-FA54X (συσκευασία 2 τεμαχίων) Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Panasonic KX-FP205GR με ΟΕΜ: KX-FA52X (συσκευασία 2 τεμαχίων) τεμ ,00 342,00 τεμ ,00 414,00 τεμ ,00 450,00 τεμ ,00 208,00 τεμ ,00 121,00 τεμ ,00 56,00 τεμ ,00 56,00 τεμ ,00 44,00 τεμ ,00 36,00 τεμ ,00 136,00 τεμ ,00 408,00 Σελίδα 7 από 63

8 Κασσέτα μαύρου μελανιου κατάλληλος για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Philips FaxJet 555 με ΟΕΜ: PFA441 Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Panasonic KX-FL401 με ΟΕΜ: KX-FAT88X (συσκευασία 2 τεμαχίων) Μελανοταινία κατάλληλη για συσκευή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) τύπου Panasonic KX-ΜΒ2030 με ΟΕΜ: KX-FAT411A/E (2,000 pages, ISO/IEC standard) τεμ ,00 72,00 τεμ ,00 27,00 τεμ ,00 62,00 Ενότητα ειδών Σύνολο 2.432,00 Ενότητα ειδών Φ. Π. Α. 23 % 559,36 Ενότητα ειδών Σύνολο με ΦΠΑ 2.991,36 Σύνολο 1ης Ομάδας ,00 Φ.Π.Α. 23% 1ης Ομάδας 2.617,86 Σύνολο με Φ.Π.Α. 1ης Ομάδας ,86 2η Ομάδα ειδών: Αναλώσιμα μηχανογράφησης Α. TONERS να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 2300 No 10A με ΟΕΜ:Q2610A να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 1200 No 15X με ΟΕΜ:C7115X να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 5200 No 16A με ΟΕΜ: Q7516A να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P1006 No 35A με ΟΕΜ: CB435A να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 4200 No 38A με ΟΕΜ: Q1338A να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 1320 Νο 49Χ με ΟΕΜ: Q5949X να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P2015 No 53X με ΟΕΜ: Q7553X τεμ ,00 315,00 τεμ ,00 300,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 564,00 τεμ ,00 960,00 τεμ ,00 472,00 τεμ , ,00 Σελίδα 8 από 63

9 να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P4015 No 64X(DUAL PACK) με OEM: C364XD Κασέτα τόνερ για Πολυμηχάνημα LASER που να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET Pro M127FN No 83Α με ΟΕΜ: CF283A Κασέτα τόνερ για Πολυμηχάνημα LASER που να καλύπτει τους τύπους HP LASERJET Pro M1212NF & HP LASERJET P1102 No 85Α (DUAL PACK) με ΟΕΜ: CE285AD να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 M551n BLACK Νο 507Χ με ΟΕΜ: CE400X να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 M551n CYAN Νο 507Α με ΟΕΜ: CE401A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 M551n YELLOW Νο 507Α με ΟΕΜ: CE402A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 M551n MAGENTA Νο 507Α με ΟΕΜ: CE403A Waste Toner για εκτυπωτή LASER που να καλύπτει τους τύπους HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 M551n και HP COLOR LASERJET CP3525 με ΟΕΜ: CE254A να καλύπτει τον τύπο KYOCERA FS- 4000DN (TK-330) να καλύπτει τον τύπο KYOCERA FS- 6950DN (TK-440) να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1525 BLACK με ΟΕΜ: CE320A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1525 CYAN με ΟΕΜ: CE321A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1525 YELLOW με ΟΕΜ: CE322A τεμ , ,00 τεμ ,00 150,00 τεμ ,00 720,00 τεμ ,00 450,00 τεμ ,00 465,00 τεμ ,00 775,00 τεμ ,00 640,00 τεμ ,00 100,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 390,00 τεμ ,00 208,00 τεμ ,00 250,00 τεμ ,00 250,00 Σελίδα 9 από 63

10 να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1525 MAGENTA με ΟΕΜ: CE323A να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 600 M602 No 90X (DUAL PACK) με ΟΕΜ: CE390XD να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP3525 BLACK με ΟΕΜ: CE250X να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP3525 CYAN με ΟΕΜ: CE251A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP3525 YELLOW με ΟΕΜ: CE252A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP3525 MAGENTA με ΟΕΜ: CE253A να καλύπτει τον τύπο LEXMARK OPTRA Τ640 HIGH CAPACITY σελίδες με ΟΕΜ:64016ΗΕ να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P1566 No 78Α με ΟΕΜ:CΕ278Α να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P2035 No 05Α με ΟΕΜ:CΕ505Α να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P2055dn No 05Χ με ΟΕΜ:CE505X να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET P1505 No 36Α με ΟΕΜ:CB436A να καλύπτει τον τύπο HP LASERJET 1100 No 92Α με ΟΕΜ: C4092A να καλύπτει τον τύπο SAMSUNG ML1670 ή ML1670 με ΟΕΜ: MLT- D1042S τεμ ,00 250,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 560,00 τεμ ,00 390,00 τεμ ,00 390,00 τεμ ,00 390,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 116,00 τεμ ,00 130,00 τεμ ,00 110,00 τεμ ,00 275,00 τεμ ,00 65,00 τεμ ,00 90,00 Σελίδα 10 από 63

11 Waste Toner για εκτυπωτή LASER που να καλύπτει τον τύπο LEXMARK C344n με ΟΕΜ: C540X75G να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1515n BLACK με ΟΕΜ: CB540A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1515n CYAN με ΟΕΜ: CB5411A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1515n YELLOW με ΟΕΜ: CB542A να καλύπτει τον τύπο HP COLOR LASERJET CP1515n MAGENTA με ΟΕΜ: CB543A να καλύπτει τον τύπο ΟΚΙ B401D με ΟΕΜ: Β. ΜΕΛΑΝΙΑ INKJET Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP 895 και HP OfficeJet G85 Μαύρο No 45 με ΟΕΜ: 51645AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet G85 Έγχρωμο No 78 με ΟΕΜ: C6578DE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 6980 Έγχρωμο Νο 344 με ΟΕΜ: C9363EE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 6980 Μαύρο Νο 339 με ΟΕΜ: C8767EE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 4625 Μαύρο Νο 655 με ΟΕΜ: CZ109AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 4625 Cyan Νο 655 με ΟΕΜ: CZ110AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 4625 Magenta Νο 655 με ΟΕΜ: CZ111AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 4625 Yellow Νο 655 με ΟΕΜ: CZ112AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet K8600 Black No 88 XL με ΟΕΜ: C9396AE τεμ ,00 10,00 τεμ ,00 180,00 τεμ ,00 165,00 τεμ ,00 165,00 τεμ ,00 165,00 τεμ ,00 232,00 τεμ ,00 108,00 τεμ ,00 87,00 τεμ ,00 203,00 τεμ ,00 208,00 τεμ ,00 35,00 τεμ ,00 35,00 τεμ ,00 35,00 τεμ ,00 35,00 τεμ ,00 48,00 Σελίδα 11 από 63

12 Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet K8600 Cyan No 88 XL με ΟΕΜ: C9391AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet K8600 Magenta No 88 XL με ΟΕΜ: C9392AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet K8600 Yellow No 88 XL με ΟΕΜ: C9393AE Printhead για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet K8600 Black and Yellow με ΟΕΜ: C9381A Printhead για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet K8600 Magenta and Cyan με ΟΕΜ: C9382A Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP PSC 1510 Έγχρωμο Νο 338 με ΟΕΜ: C8765EE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP PSC 1510 Μαύρο Νο 343 με ΟΕΜ: C8766EE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet J3680 Μαύρο No 21XL με ΟΕΜ: C9351CE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet J3680 Έγχρωμο No 22XL με ΟΕΜ: C9352CE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet 4500 Μαύρο No 901XL με ΟΕΜ: CC654AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet 4500 Έγχρωμο No 901 με ΟΕΜ: CC656AE Πακέτο 4 μελανιών (Black, Cyan, Magenta, Yellow) για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο Epson Stylus SX125 με ΟΕΜ: T Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο Lexmark Z1420 Μαύρο Νο 34XL με ΟΕΜ: 18C0034E Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο Lexmark Z1420 Έγρωμο Νο 35XL με ΟΕΜ: 18C0035E Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet 7000 Black No 920 XL με ΟΕΜ: CD975AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet 7000 Cyan No 920 XL με ΟΕΜ: CD972AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet 7000 Yellow No 920 XL με ΟΕΜ: CD974AE τεμ ,00 36,00 τεμ ,00 36,00 τεμ ,00 36,00 τεμ ,00 50,00 τεμ ,00 50,00 τεμ ,00 18,00 τεμ ,00 22,00 τεμ ,00 36,00 τεμ ,00 38,00 τεμ ,00 40,00 τεμ ,00 30,00 τεμ ,00 58,00 τεμ ,00 27,00 τεμ ,00 27,00 τεμ ,00 40,00 τεμ ,00 18,00 τεμ ,00 18,00 Σελίδα 12 από 63

13 Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Officejet 7000 Magenta No 920 XL με ΟΕΜ: CD973AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 656c Μαύρο Νο 20 με ΟΕΜ: C6614DE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP Deskjet 656c Έγχρωμο No 49 με ΟΕΜ: 51649AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet 4255 Μαύρο No 56 με ΟΕΜ: C6656AE Μελάνι για εκτυπωτή INK-JET που να καλύπτει τον τύπο HP OfficeJet 4255 Έγχρωμο No 57 με ΟΕΜ: C6657A Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ Γνήσιο Maintenance Kit (220V) κατάλληλο για εκτυπωτή LASER που να 146 καλύπτει τον τύπο HP Laserjet-4200dn με ΟΕΜ: Q Γνήσιο Maintenance Kit (220V) κατάλληλο για εκτυπωτή LASER που να 147 καλύπτει τον τύπο HP Laserjet-5200dtn με ΟΕΜ: Q Γνήσιο Maintenance Kit (220V) κατάλληλο για εκτυπωτή LASER που να 148 καλύπτει τον τύπο Lexmark T610 με ΟΕΜ: 40X0101 Καλώδια UTP C5 (patch cords) μήκους μέτρων (γκρι) Καλώδια UTP C5 (patch cords) μήκους μέτρων (γκρι) Καλώδια UTP C5 (patch cords) μήκους μέτρων (γκρι) Thermal transfer Ribbon WAX/RESIN mm*74m για εκτυπωτή Intermec EasyCoder PC4 Μελανοταινία κατάλληλη για εκτυπωτή 153 Dot Matrix τύπου Epson FX-890 με ΟΕΜ: C13S Μελανοταινία κατάλληλη για εκτυπωτή 154 Dot Matrix τύπου Epson FX-350 με ΟΕΜ: C13S Αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ 155 (συσκευασία 8 τεμ. - Ultra+ ή Long Life Extra) Αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ 156 (συσκευασία 8 τεμ. - Ultra+ ή Long Life Extra) Αλκαλικές μπαταρίες τύπου D 157 (συσκευασία 2 τεμ. - Ultra+ ή Long Life Extra) Σελίδα 13 από 63 τεμ ,00 18,00 τεμ ,00 30,00 τεμ ,00 30,00 τεμ ,00 32,00 τεμ ,00 54,00 τεμ ,00 280,00 τεμ ,00 333,00 τεμ ,00 320,00 τεμ ,00 10,00 τεμ ,60 13,00 τεμ ,00 15,00 τεμ ,00 27,00 τεμ ,50 16,50 τεμ ,50 5,50 τεμ ,00 6,00 τεμ ,50 6,50 τεμ ,50 33,00

14 158 Mπαταρία 12V 7,2AH 1τεμ. κλειστού τύπου Sealed Lead Acid κατάλληλη για UPS ( VA) τεμ ,00 110,00 Σύνολο 2ης Ομάδας: ,50 Φ.Π.Α. 23 % 2ης Ομάδας: 5.972,99 Σύνολο με Φ.Π.Α. 2ης Ομάδας: ,49 3η Ομάδα: Μηχανές γραφείου Α/Α Περιγραφή Μονάδα Μετρησης Κωδικός CPV Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) 159 Συσκευή Τηλεομοιοτυπίας (Laser Fax) τεμ ,00 735, Συσκευή κατατεμαχισμού εγγράφων τεμ , , Καταμετρητής Ανιχνευτής Πλαστότητας Χαρτονομισμάτων τεμ , , Μηχανή βιβλιοδεσίας τεμ ,00 64, Αριθμομηχανή με δυνατότητα εκτύπωσης τεμ ,00 126, Αριθμομηχανή τεμ ,00 30, Μηχανή επικόλλησης ετικετών τεμ ,00 120, Μηχανή διάτρησης εγγράφων (Περφορατέρ) τεμ ,00 70,00 Σύνολο 3 ης Ομάδας : 4.065,00 Φ.Π.Α. 23% 3 ης Ομάδας : 934,95 Σύνολο με Φ.Π.Α. 3 ης Ομάδας : 4.999,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1 ης, 2 ης και 3 ης ) ΟΜΑΔΑΣ ,50 Φ.Π.Α. 23% (1 ης, 2 ης και 3 ης ) ΟΜΑΔΑΣ 9.525,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 23% (1 ης, 2 ης και 3 ης ) ΟΜΑΔΑΣ ,30 Σελίδα 14 από 63

15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O «Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή μίας συσκευασίας 55,00 Πενήντα πέντε ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 2 O «Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή μίας συσκευασίας 64,00 Εξήντα τέσσερα ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 3 O «Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή μίας συσκευασίας 54,00 Πενήντα τέσσερα ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 4 O «Κάτω κύλινδρος φούρνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή μίας συσκευασίας 100,00 Εκατό ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 5 O «Λεπίδα τυμπάνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή μίας συσκευασίας 15,00 Δεκαπέντε ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 6 O «Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 170,00 Εκατό εβδομήντα ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 15 από 63

16 ΑΡΘΡΟ 7 O «Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 240,00 Διακόσια σαράντα ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 8 O «Cleaning web roller για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή μίας συσκευασίας 21,00 Είκοσι ένα ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 9 O «Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 37,00 Τριάντα επτά ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 10 O «Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 32,00 Τριάντα δύο ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 11 O «Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 38,00 Τριάντα οκτώ ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 12 O «Κάτω κύλινδρος φούρνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 125,00 Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 13 O «Λεπίδα τυμπάνου για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή μίας συσκευασίας 33,00 Τριάντα Τρία Ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 16 από 63

17 ΑΡΘΡΟ 14 O «Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 125,00 Εκατό είκοσι πέντε Ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 15 O «Κιτ Συντήρησης αντιγράφων κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Panasonic DP P», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 115,00 Εκατό δέκα πέντε Ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 16 O «Ξηρός γραφίτης (τόνερ) κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 55,00 Πενήντα πέντε ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 17 O «Εμφανιστής κατάλληλος για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 120,00 Εκατό είκοσι ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 18 O «Λεπίδα καθαρισμού τύμπανου κατάλληλη για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 21,00 Είκοσι ένα ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 19 O «Τύμπανο κατάλληλο για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα τύπου Gestetner MP 4000B Aficio», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές Τιμή ενός τεμαχίου 230,00 Διακόσια τριάντα ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 17 από 63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-11 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 8842

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 59/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ. :.47,0 με το Φ. Π. Α. Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του γραφείου κίνησης. Κ.Μ.: Π106/2012 ΠΡΟΫΠ:14.994,56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002620784 2015-03-06

15PROC002620784 2015-03-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα