ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ"

Transcript

1 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECO 8-10 MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLATION AND NOTICE MAINTENANCE D INSTALLATION MANUAL ET D ENTRETIEN INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANLEITUNG MANUAL PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2

3 ITALIANO 4 Leggere attentamente le istruzioni ed avvertenze contenute sul presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d installazione, d uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione. L installazione deve essere effetuata da personale qualificato che sarà responsabile del rispetto delle norme di sicurezza vigenti. ENGLISH 18 Read all warnings and instructions contained in this manual carefully as they give important safety instructions regarding installation, use and maintenance. Keep this manual for future reference. Installation must be carried out by qualified personnel who will be responsible for observance of safety standard in force. ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS 32 Lire attentivement les instructions et les recommandations contenues dans la présente notice car elles fournissent des informations importantes sur la sécurité de l installation, de l utilisation et de l entretien. Bien conserver la présente notice pour toute consultation ultérieure. L installation doit être prise en charge par un personnel qualifié responsable du respect des normes de sécurité en vigueur. FRANÇAIS DEUTSCH 46 Lesen Sie die Anleitungen in diesem Handbuch aufmerksam durch, da sie Ihnen wichtige Hinweise für eine sichere Installation, Wartung und einen sicheren Betrieb liefern. Bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Verwendung sorgfältig auf. Die Installation muss von Fachpersonal ausgeführt werden, das für die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften verantwortlich ist. DEUTSCH ESPAÑOL 60 Lea detenidamente las instrucciones y advertencias que contiene el presente manual ya que aportan indicaciones importantes concernientes a la seguridad de la instalación, de empleo y de mantenimiento. Conserve con cuidado este manual para cualquier consulta que pueda necesitar en el futuro. La instalación debe ser efectuada por personal cualificado que será responsable del respeto de las normas de seguridad vigentes. ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 74 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο αφού παρέχουν σημαντικές υποδείξεις σχετικές με την ασφάλεια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Φυλάξτε προσεκτικά το εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον. Η εγκατάσταση πρέπει να διενεργηθεί από ειδικευμένο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας. ITALIANO - 3 -

4 INDICE AVVERTENZE GENERALI Pag. 5 AVVERTENZE PARTICOLARI PER BRUCIATORI 6 AVVERTENZE GENERALI IN FUNZIONE DEL TIPO DI ALIMENTAZIONE 7 SPEDIZIONE 7 CARATTERISTICHE TECNICHE 8 DIMENSIONI mm 8 CURVE DI LAVORO 9 TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE OLIO COMBUSTIBILE 9 CICLO DI FUNZIONAMENTO 10 SCHEMA ELETTRICO 11 REGOLAZIONI 12 INSTALLAZIONE 13 APPARECCHIATURA LMO 14 BLOCCO 15 MANUTENZIONE

5 AVVERTENZE E REGOLE DI SICUREZZA ITALIANO Il libretto d istruzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all utilizzatore. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d uso e manutenzione. Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. L installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Per personale qualificato si intende quello avente competenza tecnica nel settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione di acqua calda ad uso sanitario e, in particolare i centri assistenza autorizzati dal costruttore. Un errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non è responsabile. Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell integrità del contenuto. In caso di dubbio non utilizzare l apparecchio e rivolgersi al fornitore. Gli elementi dell imballaggio (gabbia di legno, chiodi, graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull interruttore dell impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione. Non ostruire le griglie di aspirazione o di dissipazione. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da un centro di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell apparecchio. Per garantire l efficienza dell apparecchio e per il suo corretto funzionamento è indispensabile fare effettuare, da personale professionalmente qualificato la manutenzione periodica attenendosi alle indicazioni del c ostruttore. Allorchè si decida di non utilizzare più l apparecchio, si dovranno rendere innocue le potenziali fonti di pericolo. Se l apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l apparecchio assicurarsi sempre che il libretto accompagni l apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall installatore. Per tutti gli apparecchio con optionals o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo accessori originali. Questo apparecchio dovrà essere destunato all uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell installazione e nell uso, e comunqua da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso

6 AVVERTENZE PARTICOLARI PER BRUCIATORI BRUCIATORI Il bruciatore deve essere installato in locale adatto con aperture minime di ventilazione secondo quanto descritto dalle norme vigenti e comunque sufficienti ad ottenere una perfetta combustione. Devono essere utilizzati solo bruciatori costruiti secondo le norme vigenti. Questo bruciatore dovrà essere destinato solo all uso per il quale è stato espressamente previsto. Prima di collegare il bruciatore accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete di alimentazione (elettrica, gas, gasolio o altro combustibile). Non toccare le parti calde del bruciatore. Queste, normalmente situate in vicinanza della fiamma e dell eventuale sistema di preriscaldamento del combustibile, diventano calde durante il funzionamento e permangono tali anche dopo un arresto non prolungato del bruciatore. Allorchè si decida di non utilizzare in via definitiva il bruciatore, si dovranno far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti operazioni: a) Disinserire l alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione dell interruttore generale. b) Chiudere l alimentazione del combustibile attraverso la valvola di intercettazione asportando i volantini di comando dalla loro sede. AVVERTENZE PARTICOLARI Accertarsi che chi ha eseguito l installazione del bruciatore lo abbia fissato saldamente al generatore di calore in modo che la fiamma si generi all interno della camera di combustione del generatore stesso. Prima di avviare il bruciatore, e almeno una volta all anno, fare effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti operazioni: a) Tarare la portata di combustibile del bruciatore secondo la potenza richiesta dal generatore di calore. b) Regolare la portata d aria comburente per ottenere un valore di rendimento del combustibile almeno pari al minimo imposto dalle norme vigenti. c) Eseguire il controllo della combustione onde evitare la formazione di incombusti nocivi o inquinanti oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti. d) Verificare la funzionalità dei dispositivi di regolazione e di sicurezza. e) Verificare la corretta funzionalità del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione. f) Controllare al termine delle regolazioni che tutti i sistemi di bloccaggio meccanico dei dispositivi di regolazione siano ben serrati. g) Accertarsi che nel locale caldaia siano presenti anche le istruzioni relative all uso e manutenzione del bruciatore. In caso di ripetuti arresti di blocco del bruciatore non insistere con le procedure di riarmo manuale, ma rivolgersi a personale professionalmente qualificato per ovviare a tale situazione anomala. La conduzione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle disposizioni vigenti

7 AVVERTENZE GENERALI IN FUNZIONE DEL TIPO DI ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA La sicurezza elettrica dell apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato a un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell impianto elettrico da parte di personale professionalmente qualificato, poichè il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell impianto. Far verificare da personale professionalmente qualificato che l impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell impianto sia idonea alla potenza assorbita dall apparecchio. Per l alimentazione generale dell apparecchio della rete elettrica, non è consentito l uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Per l allacciamento alla rete occorre prevedere un interruttore onnipolare come previsto dalle normative di sicurezza vigenti. L uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l osservanza di alcune regole fondamentali quali: - non toccare l apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi - non tirare i cavi elettrici - non lasciare esposto l apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) a meno che non sia espressamente previsto - non permettere che l apparecchio sia usato da bambini o da persone inesperte. Il cavo di alimentazione dell apparecchio non deve essere sostituito dall utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. Allorchè si decida di non utilizzare l apparecchio per un certo periodo, è opportuno disinserire l interruttore elettrico di alimentazione a tutti i componenti dell impianto che utilizzano energia elettrica (pompe, bruciatore, ecc.). ITALIANO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE L installazione del bruciatore deve essere eseguita da personale professionalmente qualificato e in conformità alle norme e disposizioni vigenti, poichè, un errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile. Prima dell installazione si consiglia di effettuare un accurata pulizia interna di tutte le tubazioni dell impianto di adduzione del combustibile onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento del bruciatore. Per la prima messa in funzione del bruciatore, far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche: a) Il controllo della tenuta interna ed esterna dell impianto di adduzione del combustibile; b) La regolazione della portata del combustibile secondo la potenza richiesta dal bruciatore; c) Che il bruciatore sia alimentato dal tipo di combustibile per il quale è predisposto; d) Che la pressione di alimentazione del combustibile sia compresa nei valori riportati in targhetta; e) Che l impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria al bruciatore e che sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti. Allorchè si decida di non utilizzare il bruciatore per un certo periodo, chiudere il rubinetto o i rubinetti di alimentazione del combustibile. SPEDIZIONE Il bruciatore viene spedito completamente montato ed imballato in un unico collo e con i cablaggi elettrici già effettuati. Consigliamo di togliere il bruciatore dall imballo solo al momento della effettiva installazione sulla caldaia per evitare che urti accidentali possano danneggiarlo

8 CARATTERISTICHE TECNICHE DE S C R IZIONE E C O 8 E C O 10 Potenzialità C onsumo combustibile C ombustibile Tubazioni flessibili minima 36 59,3 kw massima 101 minima massima ,5 5 10,5 gasolio p.c.i kcal/kg 1,5 E (6cS t) a 20 C 1/4 lunghzza 1000 mm (raccordo 3/8 ) kcal/h kg/h 2 P ompa combustibile autoaspirante pressione di taratura 12 kg/cm Alimentazione elettrica Motore elettrico a 2860 giri/1 C ondensatore Trasformatore di accensione Apparecchiatura di controllo fiamma Regolazione aria Peso Dimensioni imballo Ugelli* * Tutti i tipi purchè a 60 CONO PIENO. 230/ ,5 termica con foto resistenza manuale con chiusura autom. dell aria a bruciatore fermo x 295 x 390 0,75 2,5 kw kcal/h W V /Hz μf kv ma kg mm DIMENSIONI mm L ø G N F C H M 8 H N D E B A 3 / 8 " G Fig. 1 Modello A B C D E min. ECO ECO F ØG H ØL N max. min. max ECO 10/L

9 CURVE DI LAVORO ITALIANO Le curve rappresentate in diagramma sono state ottenute effettuando le prove di combustione secondo le specifiche e le caratteristiche di focolare previste dalle norme ANCC/DIN. mmh2o mbar ECO ECO kg/h 0 35,6 71,2 106,8 142, ,6 249,3 284,9 kw Fig. 2 TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE OLIO COMBUSTIBILE IMPIANTO IN ASPIRAZIONE IMPIANTO A CADUTA m m SVILUPPO TUBAZIONE ø 8 ø 10 ø ø 10 ø 8 ø H-m H-m Fig. 3 I diagrammi sono validi per olio combustibile avente viscosità max di 1,5 E (cst) a 20 C

10 H Legenda A Tubo di aspirazione B Filtro combustibile C Saracinesca su tubazione di aspirazione D Elettrovalvola di arresto flusso E Saracinesca su tubazione di ritorno F Tubazione di ritorno G Valvola di fondo H Saracinesca di intercettazione a chiusura rapida con comando a distanza L Valvola di ritegno unidirezionale D H L C E F B A -H +H G Fig. 4 CICLO DI FUNZIONAMENTO All avviamento, parte il motore del bruciatore ed inizia il periodo di preventilazione della durata di 15 sec. Durante la fase di preventilazione è inserito il trasformatore di accensione e scocca quindi l arco tra gli elettrodi. Terminata la fase di preventilazione si apre la valvola di intercettazione gasolio e incomincia così a fluire il combustibile dall ugello dando origine alla fiamma. Dopo altri 10 sec. (tempo di postaccensione) si spegne l arco sugli elettrodi. Se entro 10 sec. dalla fine della preventilazione non compare la fiamma, il bruciatore va in blocco. In caso di spegnimento accidentale della fiamma durante il normale funzionamento, viene automaticamente tentata la riaccensione; il blocco è segnalato dalla lampada (20) dell apparecchiatura e/o da altra eventuale del termostato ambiente. Il riavviamento del bruciatore si effettua premendo il pulsante di ricarica blocco (20). TA TC MB A B C D 1 3 VE t1 t3n 4 TR FR t3 TSA Segnali in ingresso necessari Segnali in uscita Fig. 5 Legenda FR MB TA TC TR VE Fotoresistenza Motore del bruciatore Termostato Ambiente Termostato caldaia Trasformatore di accensione Valvola combustibile t1 t3 t3n TSA Preventilazione (15 sec.) Preaccensione (15 sec.) Post accensione (10 sec.) Tempo di sicurezza (10 sec.) A B C D Inizio fase di accensione del combustibile Tempo stabilizzazione fiamma Posizione di funzionamento Arresto di regolazione tramite TA-TC

11 SCHEMA ELETTRICO ITALIANO I collegamenti elettrici da effettuare a cura dell installatore sono: - Linea di alimentazione - Linea dei termostati - Eventualel ampada di blocco e/o contaore. ATTENZIONE: - Non scambiare il neutro con la fase - Eseguire un buon collegamento di terra - Rispettare le norme della buona tecnica ed osservare le norme vigenti MA (LANDIS LMO 14...) FR MB TR V/50Hz 4-5 VE TS F IG L1 N T1 T2 S3 B4 TC-TA LS L N N N CO Legenda Fig. 6 CO F FR IG LS MA MB TA TC TR TS VE Contaore (eventuale) Fusibile Fotoresistenza Interruttore generale Lampada blocco a distanza (eventuale) Morsettiera apparecchiatura Motore bruciatore Termostato ambiente Termostato caldaia Trasformatore di accensione Termostato di sicurezza Valvola elettromagnetica 0 Nero 1 Marrone 2 Rosso 3 Arancio 4 Giallo 5 Verde 6 Blu 7 Viola 8 Grigio 9 Bianco N Neutro L Fase

12 REGOLAZIONI REGOLAZIONE ARIA Il dispositivo a vite micrometrica (13), di accessibilità immediata permette una regolazione dell aria in mandata molto fine, stabile e precisa. Dopo aver allentato la ghiera (12) ruotare la vite in senso orario per ridurre l apertura della farfalla; viceversa ruotarla in senso antiorario per aumentarla. Fig. 7 REGOLAZIONE CANOTTO PORTA UGELLO La conformazione particolare della bocca fuoco e del disco deflettore, la cui posizione è regolabile anche a bruciatore funzionante, permette l ottimizzazione dei parametri di combustione su tutta la gamma di portata del bruciatore e nelle condizioni più critiche di funzionamento. Ruotando la vite (17) in senso antiorario si ottiene l avanzamento del canotto porta ugello ed un maggiore passaggio di aria attorno al disco deflettore; viceversa ruotando la vite in senso orario si riduce il passaggio di aria. Fig. 8 REGOLAZIONE PRESSIONE POMPA La pressione della pompa è tarata in stabilimento al valore di 12 kg/cm 2. Nel caso tuttavia fosse necessario è possibile effettuare la variazione di pressione ruotando la vite (42). Per verificare il valore di pressione raggiunta occorre montare un manometro sull attacco (27). N.B.: Con fondo scala del manometro di 30 kg/cm 2 il campo di lavoro della pompa è min. 7 - max. 14 kg/cm 2. Fig

13 INSTALLAZIONE ITALIANO POSIZIONAMENTO DEL BRUCIATORE Consigliamo di montare il bruciatore sul generatore di calore nelle posizioni indicate nelle figure A e B. Evitare il montaggio nelle posizioni C e D per non rendere inutilizzabile il dispositivo antigocciolamento creato nella canna portaugello e soprattutto per consentire una buona regolazione della serranda presa aria e permettere la sua immediata chiusura a bruciatore fermo. Montare il bruciatore nelle posizioni C e D solo in caso di assoluta necessità. Fig. 10 APPLICAZIONE DEL BRUCIATORE ALLA CALDAIA Dopo aver preparato il frontone del generatore di calore rispettando le dimensioni della dima di attacco indicate in figura 1, occorre fissare la piastra di attacco del bruciatore (8) con le due viti inferiori avendo cura di interporre il cartone isolante fornito a corredo. Montare il bruciatore sulla piastra di attacco e posizionarlo come indicato in figura 10 (dettagli A e B). IMPORTANTE: nel caso di installazione del bruciatore in posizione B occorre ruotare di 60 il canotto portaugello in modo tale che la tacca esistente sul canotto (vedi fig. 8-12) sia rivolta verso l alto. Bloccare quindi il bruciatore tramite la vite (39) e fissare poi la piastra di attacco con le due viti superiori. PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE DEL BRUCIATORE È BENE ASSICURARSI CHE: - Bruciatore ed apparecchiatura di comando siano collegate a terra. - L ugello (3) montato sul bruciatore sia di portata idonea alla caldaia. - Il canotto portaugello (10) sia montato con il segno O rivolto verso l alto (vedi fig. 8-12). - Nel serbatoio ci sia olio combustibile e le saracinesche siano aperte. - Il fusibile di protezione circuito elettrico sia di giusto valore 3A. - I termostati ambiente e caldaia siano regolati alla temperatura desiderata. - L eventuale interruttore sul termostato sul termostato ambiente sia in posizione di marcia. - L interruttore generale abbia i contatti aperti. - Tutti gli altri eventuali apparecchi di comando abbiano i contatti chiusi. - La vite di regolazione aria consenta l apertura della farfalla. MESSA IN FUNZIONE - Effettuare la ricarica del blocco agendo sul pulsante (20). - Inserire corrente mediante l interruttore generale. Dopo il tempo di preaccensione, il bruciatore si mette in funzione e resta acceso fino a che non si è raggiunta la temperatura prestabilita sull apparecchiatura di comando che interverrà per prima (termostato caldaia, termostato ambiente, ecc.). Durante il normale funzionamento il bruciatore si arresta soltanto per l intervento degli apparecchi di comando o di controllo. - Regolare la fiamma agendo opportunamente; sia sulla regolazione dell aria tramite la vite (13) e relativa ghiera (12), che sull avanzamento o arretramento del canotto portaugello (10); per quest ultima regolazione agire sulla vite (17). - Si consiglia di avanzare il canotto + per portate elevate o prossime alla portata massima ed arretrarlo - per portate ridotte (vedi fig. 8). N.B.: Se il bruciatore non si mette in funzione, controllare che sia avvenuto l innesco della pompa e, in caso contrario, provvedere manualmente svitano la vite attacco manometro (27) e riavvitandola non appena si denota la fuoriuscita dell olio combustibile dal foro

14 APPARECCHIATURA LMO Il pulsante di sblocco dell apparecchiatura è l elemento principale per poter accedere a tutte le funzioni di diagnostica (attivazione e disattivazione), oltre a sbloccare il dispositivo di comando e controllo. Il pulsante di sblocco è corredato di un led multicolore che da l indicazione dello stato del dispositivo di comando e controllo sia durante il funzionamento che durante la funzione di diagnostica. INDICAZIONI DELLO STATO DELL APPARECCHIATURA Tabella di riepilogo Condizione Condizioni di attesa, altri stati intermedi Preriscaldo olio on, tempo di attesa 5s.max Fase di accensione Funzionamento corretto Sequenza colori Nessuna luce Giallo Giallo intermittente Verde Funzionamento non corretto, intesità di corrente rilevatore fiamma inferiori al minimo ammesso Diminuzione tensione di alimentazione Condizione di blocco bruciatore Segnalazione guasto vedere «tabella a pag.8») Luce parassita prima dell accensione del bruciatore Lampeggìo veloce per diagnostica Verde intermittente Giallo rosso alternati Rosso Rosso intermittente Verde rosso alternati Rosso lampeggiante rapido In caso di blocco bruciatore nel pulsante di blocco sarà fissa la luce rossa. Premendo il pulsante trasparente si procede allo sblocco del dispositivo di comando e controllo. Premendo per più di 3 sec. la fase di diagnosi verrà attivata (luce rossa con lampeggio rapido), nella tabella sottostante viene riportato il significato della causa di blocco o malfunzionamento in funzione del numero di lampeggi (sempre di colore rosso). Premendo il pulsante di sblocco per almeno 3 sec. si interromperà la funzione di diagnosi. DIAGNOSI DELLE CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO E BLOCCO APP. LMO Indicazione ottica 2 lampeggi 3 lampeggi 4 lampeggi 5 lampeggi 6 lampeggi 7 lampeggi Riepilogo anomalie di funzionamento Possibile cause Assenza del segnale di fiamma - Malfunzionamento valvole combustibile - Malfunzionamento rilevatore fiamma - Difettosità nella taratura del bruciatore, assenza di combustibile - Mancata accensione Libero Luce estranea all accensione Libero Libero Assenza del segnale di fiamma durante funzionamento - Malfunzionamento valvole combustibile - Malfunzionamento rilevatore fiamma - Difettosità nella taratura del bruciatore, assenza di combustibile 8 lampeggi 9 lampeggi 10 lampeggi Anomalia del tempo preriscaldamento del combustibile Libero Errori di collegamento elettrico o danni all apparecchiatura

15 BLOCCO ITALIANO Se accidentalmente venisse a mancare la fiamma, l apparecchiatura di controllo (21) provvederà a ripetere un nuovo ciclo di accensione. Non avvenendo la riaccensione entro il tempo massimo di sicurezza (10 secondi) il bruciatore si arresterà in blocco segnalato dall accensione della spia incorporata sul pulsante di ricarica (20) e dall eventuale spia del dispositivo diblocco del termostato ambiente. Il bruciatore non potrà più essere messo in funzione se non verrà prima manualmente ricaricato il dispositivo di sblocco agendo sul pulsante (20). Se dopo il tempo di sicurezza si blocca nuovamente i motivi possono essere i seguenti: - Mancanza di olio combustibile nel serbatoio; - Ugello (3) difettoso e sporco; - Elettrodi di accensione (4-5) incrostati o danneggiati (vedere le posizioni in fig. 13); - Fotoresistenza (19) annerita; - Difettosa tenuta dell elettrovalvola (29); - Filtro della pompa sporco; - Infiltrazione d aria nella tubazione di aspirazione; - Eventuale filtro sulla tubazione sporco. ATTENZIONE: in ogni modo, in caso di blocco intervenire esclusivamente sul pulsante di ricarica (20) e non sul circuito elettrico del bruciatore. In caso di necessità interpellare personale qualificato. MANUTENZIONE Fig. 11 ATTENZIONE: tutte le operazioni devono essere eseguite dopo aver tolto corrente mediante l interruttore generale ed aver sfilato la spina (38). Togliendo il coperchio (23) del bruciatore è possibile effettuare le seguenti operazioni di verifica e pulizia. Fig. 12 FOTORESISTENZA (19) Sfilarla e pulire accuratamente la parte sensibile. Per la pulizia usare panni asciutti e puliti. Nel rimontarla verificare che sia ben agganciata. Nel caso di installazione di fotoresistenza BRAHMA occorre rispettare in fase di montaggio la quota di 55 mm indicato in fig. 12. UGELLO (3) Sfilare i cavi di alta tensione (24) dal lato trasformatore, la fotoresistenza (19), svitare il raccordo (18) ed il raccordo (30) sulla pompa combustibile; svitare le viti di fissaggio coperchietto (9) e, ruotando quest ultimo in senso antiorario, estrarre l insieme canotto portaugello (10). Sfilare i cavi alta tensione degli elettrodi (4-5), allentare la vite di bloccaggio supportino (6), sfilare il supporto porta disco deflettore-elettrodi (43) e svitare quindi l ugello. Una buona pulizia dell ugello si ottiene smontando il filtro e pulendo i tagli ed il foro di polverizzazione con benzina. Non usare in ogni caso attrezzi che possano rovinare le superfici interne

16 ELETTRODI DI ACCENSIONE (4-5) Effettuare la pulizia possibilmente senza variare la loro posizione rispetto al disco deflettore; nel caso ciò accadesse rispettare in fase di montaggio le dimensioni indicate in figura 13. Legenda A 0,8 1,3 B 3 C 5 6 Fig. 13 FILTRO DELLA POMPA COMBUSTIBILE Chiudere la saracinesca sull aspirazione, smontare il coperchio della pompa, estrarre la cartuccia a rete, lavarla con benzina e rimontare il tutto accuratamente. Fig. 14 FILTRO SULLA TUBAZIONE Chiudere la saracinesca sull aspirazione e, secondo il tipo, procedere ad una accurata pulizia della parte filtrante. Per una verifica della pulizia della ventola della coclea della serranda aria oppure per un controllo dell insieme testa di combustione è sufficiente operare nel modo seguente: - Togliere il coperchio (23) allentando la vite (22); - Allentare completamente le viti inferiori (32); - Allentare parzialmente le viti superiori (14); - Sganciare sollevandola la piastra porta componenti (34) ed agganciarla nell apposita sede come indicato in figura 15. In questo modo si possono verificare le condizioni di pulizia degli organi interni del bruciatore ed eventualmente effettuare le operazioni di sostituzione del gruppo motore-ventola. In fase di montaggio del gruppo verificare che sia rispettata la quota indicata in fig. 14. ATTENZIONE: in caso di pericolo togliere corrente dall interruttore generale e chiudere l afflusso del combustibile tramite l apposita saracinesca. Fig

17 ITALIANO

18 CONTENTS GENERAL INFORMATION Page 19 BURNER-SPECIFIC INFORMATION 20 INFORMATION ON POWER SOURCES 21 DELIVERY 21 TECHNICAL SPECIFICATIONS 22 DIMENSIONS mm 22 PRESSURE CURVES 23 FUEL FEED PIPES 23 WORKING CYCLE 24 WIRING DIAGRAM 25 ADJUSTMENTS 26 INSTALLATION 27 LMO EQUIPMENT 28 LOCK OUT 29 MAINTENANCE

19 GENERAL INFORMATION This instruction manual is an integral part of the product and must be handed over to the user. Read the instructions and warnings contained in this manual carefully as they provide important information regarding installation, use and maintenance safety. Keep this manual in a secure place so that it can be consulted when necessary. Installation must be effected in compliance with the standards in force, according to the Manufacturer s instructions and by professionally qualified personnel only. The term qualified personnel refers to persons with expert technical knowledge of components for residential heating/domestic hot water systems and especially refers to Manufacturer-authorised assistance centres. Incorrect installation may cause damage to persons, animals or objects: the Manufacturer cannot be held liable for any such damages. Remove the packaging and check that contents are in good condition. If you have any doubts do not use the unit and contact your supplier. Packaging (wooden crates, nails, staples, plastic bags, expanded polystyrene etc.) must be kept away from children as it is a potential source of danger. ENGLISH Before doing any cleaning or maintenance work switch off the unit at the mains by acting on the main system switch and/or interception devices. Do not obstruct the intake/outlet gratings. Should the unit break down or fail to work properly do not attempt to carry out repairs yourself. Contact properly qualified personnel only. Products must only be repaired by a Manufacturer-authorised assistance centre using original spare parts only. Failure to observe the above regulations may compromise proper unit operation. To guarantee unit efficiency and proper operation it is essential that a properly qualified technician carry out periodic maintenance in compliance with the Manufacturer s instructions. Should you decide that you no longer wish to use the unit certain precautions must be taken to render potential sources of danger harmless. Should the unit be sold or come under new ownership or physically be moved to another location always make sure that this manual stays with the unit so that it can be consulted by the new owner and/or installer. Use only original accessories for all optional kits (electrical kits included). This burner must only be used for the purpose for which it has been designed. Any other usage shall be considered improper and thus dangerous. The Manufacturer shall not be liable, contractually or otherwise, for damages caused by errors of installation or use or any failure to observe the Manufacturer s instructions

20 BURNER-SPECIFIC INFORMATION BURNERS The burner must be installed in a room with minimum ventilation apertures as defined by the standards in force or, in any case, large enough to ensure perfect combustion. Only burners constructed according to the standards in force may be used. This burner must only be used for the purpose for which it has been designed. Before connecting the burner make sure that identification data corresponds with the available power source (electrical, gas, light oil, or other fuel). Do not touch the hot parts of the burner. Such parts, usually positioned near the flame or any fuel preheating unit, become very hot when the unit is working and remain hot a long time after shutdown. Should you decide to shut down the burner definitively the following tasks must be carried out by a qualified technician: a) Disconnect from electrical power source by removing the main switch power lead. b) Close off the fuel supply via the cut-off valve and remove the control dials from their seats. IMPORTANT Make sure that the technician who installed the burner has fixed it securely to the boiler so that the flame is generated insider the boiler combustion chamber. Before starting the burner, or at least once a year, have a qualified technician carry out the following: a) Calibration of burner fuel flow-rate according to the power required by the boiler. b) Adjustment of combustion air delivery flow-rate to obtain fuel efficiency at least equal to the legal minimum. c) Check combustion so as to keep the formation of harmful or environmentally damaging unburned gases within legal limits. d) Check that adjustment and safety devices are working properly. e) Check that the combustion fume outtake flue is working efficiently. f) After carrying out any adjustments make sure that all mechanical components are securely tightened. g) Make sure that the use and maintenance manual is kept in the room where the boiler is installed. Should the burner lock out (i.e. shut down) repeatedly do not insist with the manual reset: contact a qualified technician. Maintenance work must only be carried out by professionally qualified personnel in compliance with the standards in force

Bruciatore di gasolio

Bruciatore di gasolio Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης I GR Bruciatore di gasolio Καυστήρας Πετρελαίου Funzionamento monostadio Μονοβάθμιοι CODICE Κ ΙΚΟΣ MODELLO ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 24 MCS 3540F611

NINFA 24 MCS 3540F611 cod. 3540F611 05/2007 (Rev. 00) 3540F611 NINF 24 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

GAS GAS LIQUIDO METANO

GAS GAS LIQUIDO METANO 11-14 IT AVVERTENZA Questo libretto contiene dati ed informazioni destinati sia all utente che all installatore. Nello specifico l utente deve porre attenzione ai capitoli: Avvertenze generali e sicurezze,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32

Διαβάστε περισσότερα

(ES) ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. (DE) ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.

(ES) ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. (DE) ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. (IT) ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL UTILIZZO. (EN) WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. (FR) ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES ISTRUCTIONS AVANT L USAGE. (DE) ACHTUNG: DIE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LIVSGNISTA GB IT ES PT GR IE

LIVSGNISTA GB IT ES PT GR IE LIVSGNISTA GB ES IT PT GR GB IT ES PT GR IE GB IT ES PT GR IE ENGLISH 4 ITALIANO 19 ESPAÑOL 35 PORTUGUÊS 51 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 67 Language, Lingua, Idioma, Idioma, Γλώσσα Country, Paese, País, País, Χώρα ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς

Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Гıа тην апотελεσμатıкή хρησıμопоiηση аuтής тης μоνáδаς εivаı avaγкaio va μελεтήσεтε пρоσεктıкá auтό то εγxεıρiδıo пρıv εvεργoпoıήσεтε тηv μováδa.

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 516357 O Ημερομηνία έκδοσης: 20.2.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Specifications

Χαρακτηριστικά Specifications Χαρακτηριστικά Specifications Η Metron επενδύει στο σχεδιασμό τεχνολογικό προϊόντων τολμά και σχεδιάζει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος: - Δεν απαιτεί μηχανοστάσιο - Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 www.blackanddecker.eu 7 6 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 9 10 7 8 A B D 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker coffee maker has been designed for making coffee. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES TALĐMAT KILAVUZU ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IT EN FR ES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 516357 N Ημερομηνία έκδοσης: 20.1.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Πολύ ευέλικτο προϊόν ως έγχρωμο φόντο, σε συνδυασμό με διακοσμητικά τελειώματα όπως το Damasco, Perlescente, Madreperla, Efecto Oxido, Efecto Perlando, Efecto Microcemento.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside.

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside. WBV1450 WBV1405P A 10 B C D E 2 F G 3 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed for wet and dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ITA / ENG / ΕΛ TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Design by LUCIANO PEGORARO The Best Technology

Διαβάστε περισσότερα

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ New 105 touch It Uso e manutenzione ES MANUAL DE USO Y mantenimiento en Use and maintenance PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO fr de Manuel d instructions pour l emploi Bedienungs-und wartungsanleitung EL Ã

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER GR 24 29 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα της εταιρείας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι σας προσφέρουμε ένα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Αμαξιδίου Scooter/ Scooter Wheelchair User Manual 0806253/0808405/0810094

Οδηγίες Χρήσης Αμαξιδίου Scooter/ Scooter Wheelchair User Manual 0806253/0808405/0810094 Τα Scooter ενσωματώνουν καινοτόμο σχεδιασμό, και προορίζονται για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα./ Scooters incorporate innovative design and are intended for people with limited mobility. Φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα