Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πρόλογος Ι έκδοσης Πρόλογοι προηγουµένων εκδόσεων Α. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1. Έµποροι Εµπορικές Πράξεις Ι. Β της 2/14 Μαΐου 1835 «Περί αρµοδιότητος των Εµποροδικείων» ΙΙ. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 17 Περί των εµπόρων ΙΙΙ. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 817 Περί των εµπορικών βιβλίων IV. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 1869 Περί εταιρειών 2. Ηλεκτρονικό Εµπόριο Ι. Π 131/2003 «Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο)» ΙΙ. Π 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» III. Π 343/2002 «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 1998 για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδροµητικές υπηρεσίες]» 3. Οργάνωση και εποπτεία εµπορίου Ι. Π 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» ΙΙ. Ν. 3419/2005 «Γενικό εµπορικό µητρώο και εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας» ΙIΙ. Ν. 1089/1980 «Περί εµπορικών και βιοµηχανικών, επαγγελµατικών και βιοτεχνικών επιµελητηρίων» ΙV. Ν. 1746/1988 «Ρύθµιση του θεσµού των επιµελητηρίων και άλλες V. Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των επιµελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες VI. Π 95/2006 «Τρόπος και διαδικασία εκλογής, συγκρότηση και σύνθεση των ιοικητικών Επιτροπών και Επιµελητηρίων του ν. 2081/92, όπως ισχύει» VII. Π 226/1992 «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του σώµατος ορκωτών ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό µητρώο και ασκήσεως του επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή» VIII. Π 272/1992 «Περί 1) Προσαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 ν. 1969/1991, 2) Πόρων λειτουργίας του εποπτικού συµβουλίου του σώµατος ορκωτών ελεγκτών» IX. Ν. 307/1976 «Περί εµπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής και εξαγωγής» X. Π 219/1991 «Περί εµπορικών αντιπροσώπων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ΧI. Ν. 308/1976 «Περί µεσιτών αστικών συµβάσεων» ΧII. Π 248 της 23/ «Περί µεσιτών αστικών συµβάσεων» ΧΙII. Ν 3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών» XIV. Π της 16/ «Περί ελτίου Ανωνύµων Εταιριών» 4. Τραπεζικό δίκαιο Ι. Ν. 5076/1931 «Περί ανωνύµων εταιριών και τραπεζών» ΙI. Ν. 2292/1953 «Περί συγχωνεύσεως ανωνύµων τραπεζιτικών εταιρειών» ΙII. N. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς ΙV. Ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των

2 επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές V. Ν 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών» VI. Π της 19/ «Περί υποβολής µηνιαίων καταστάσεων εις τον Υπουργόν των Οικονοµικών υπό των εν Ελλάδι τραπεζών» VII. Β της 14/ «Περί τροποποιήσεως της εις τον Υπουργόν των Οικονοµικών υποβαλλοµένης υπό των εν Ελλάδι τραπεζών µηνιαίας λογιστικής καταστάσεως» VIII. Ν. 1083/1980 «Περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγµατος και ξένων τραπεζικών γραµµατίων» IX. Π 1017/1980 «Περί ενάρξεως ισχύος του ν. 1083/1980 περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγµατος και ξένων τραπεζικών γραµµατίων» X. ΕΝΠΘ 524/1993 «Χρηµαταποστολές ελληνικών τραπεζογραµµατίων στο εξωτερικό µέσω ελληνικών τραπεζών» ΧI. Π 329/2000 «Υποχρεωτική συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τη µορφή πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.)» ΧII. ΕΤΠΘ 80/ XIII. Π 33/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων» XIV. Ν. 5638/1932 «Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασµόν» XV. ENΠΘ 281/1980 «Περί καταθέσεων εις συνάλλαγµα επ ονόµατι µονίµων κατοίκων εσωτερικού» ΧVΙ. Ν. 2832/2000 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων και τροποποίηση και συµπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος» XVII. Ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις Ολοµέλεια Αρείου Πάγου ιαιτησίες και άλλες ΧVIII. Π /ΤΕ 2181/1993 «Πρόληψη διενέργειας συναλλαγών σε ξένο νόµισµα µέσω του τραπεζικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες» XIX. Ν 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων» XX. Ν. 1806/1988 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα Χρηµατιστήρια Αξιών και άλλες XXI. Ν 588/1948 «Περί ελέγχου της πίστεως» XXII. AΝ 1387/1950 «Περί συµπληρώσεως των διατάξεων του Ν 588 του 1948 περί ελέγχου της πίστεως» XXIII. Π /ΤΕ 2524/ «Κωδικοποίηση των διατάξεων της Π /ΤΕ 2054/ , όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» XXIV. Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες XXV. Π /ΤΕ αριθµ. 2461/ «Εποπτεία των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» XXVI. Ν. 3455/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες XXVIΙ. Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες 5. ίκαιο Κεφαλαιαγοράς I. Ν. 1969/1991 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες

3 ΙΙ. Ν. 3458/2006 «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες ΙΙΙ. Ν. 2778/1999 «Αµοιβαία Κεφαλαία Ακίνητης Περιουσίας Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες ΙV. ΑΝ 148/1967 «Περί µέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς» V. Ν. 2836/2000 «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρίας του ηµοσίου (Κ.Ε..), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες VI. Ν της 2/ «Περί Χρηµατιστηρίων Εµπορευµάτων» VII. Ν. 3632/1928 «Περί Χρηµατιστηρίων Αξιών» VIII. Ν. 1806/1988 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα Χρηµατιστήρια Αξιών και άλλες IX. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 38/279/ «Λειτουργία Παράλληλης Αγοράς Χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 Ν. 1806/1988» X. Ν. 3152/2003 «Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες XI. Ν. 3156/2003 «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες XII. Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες XIII. Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες XIV. Ν. 1775/1988 «Εταιρίες Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου και άλλες XV. Ν. 3371/2005 «Θέµατα κεφαλαιαγοράς και άλλες XVI. Ν. 3340/2005 «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» XVII. Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες XVIII. Ν. 3401/2005 «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση» XIX. Ν. 3461/2006 «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις» XX. Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες Β. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ 1. ιάφορες εµπορικές δικαιοπραξίες Ι. Περί παραγγελιοδόχων (Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 9094) ΙΙ. Περί αγοράς και πωλήσεως (Εµπορικός Νόµος. Άρθρο 108) ΙΙΙ. Ν. 1665/1986 «Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης» IV. ΑΝ 1923/1939 «Περί πωλήσεως χρεωγράφων επί τµηµατική καταβολή του τιµήµατος αυτών» V. ΕισΝΑΚ (άρθρο 112) «Αλληλόχρεος λογαριασµός» VI. Ν. 1905/1990 «Για τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και άλλες 2. Συµβάσεις µεταφοράς Ι. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα ΙΙ. Ν. 559/1977 «Περί της συµβάσεως της Γενεύης περί ιεθνών Οδικών Μεταφορών (C.M.R.)» ΙΙΙ. Π 431/1995 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης εκεµβρίου 1992 Θέσπιση κοινών κανόνων για ορισµένες συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών (ΕΕ L 368/ )» IV. Ν. 1593/1986 «Κύρωση της σύµβασης για τις ιεθνείς Σιδηροδροµικές Μεταφορές (COTIF) και της τελικής πράξης της Ογδόης Αναθεωρητικής ιάσκεψης

4 των ιεθνών Συµβάσεων για τη µεταφορά εµπορευµάτων (CIM) και επιβατών και αποσκευών (CIV) µε το σιδηρόδροµο» V. Ν. 1815/1988 «Κώδικας Αεροπορικού ικαίου» VI. AN 596/1937 «Περί κυρώσεως της Συµβάσεως περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς αεροµεταφοράς (Βαρσοβίας) και του προσθέτου εις αυτήν πρωτοκόλλου» Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι. Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες ΙΙ. Ν 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» ΙΙΙ. Ν. 1380/1983 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης» IV. Ν 551/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως πλοίων και αεροσκαφών» V. Π 298/1986 «ικαιώµατα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και κώδικας δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτών» VI. Ν. 4147/1961 «Περί κυρώσεως της παρά της Ελληνικής κυβερνήσεως υπογραφείσης ευρωπαϊκής συµβάσεως περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως έναντι αστικής ευθύνης αφορώσης εις αυτοκίνητα οχήµατα» VII. Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» VIII. Π 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΙΧ. Ν. 1569/1985 «ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες Χ. Ν. 3816/1958 «Περί κώδικος ιδιωτικού ναυτικού δικαίου». Άρθρα ΧΙ. Ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες ΧΙ. Π 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L.9/ )». ΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Ι. Ν. 5325/1932 «Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν» ΙΙ. Ν. 5960/1933 «Περί επιταγής» ΙΙΙ. Ν 1325/1972 «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 περί επιταγής» ΙV. Ν. 454/1976 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράµµων επιταγών διατάξεων» V. Απόφαση ΝΕ της «Περί καθιερώσεως του θεσµού της ηγγυηµένης επιταγής» VI. Ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες VII. Ν 17 Ιουλίου / 13 Αυγούστου 1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών» VIII. Ν 3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών» IΧ. Ν. 3816/1958 «Περί Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου» Χ. Ν. 2184/1920 «Περί γεωργικού ενεχυρογράφου» XI. Ν 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραµµατίων» Ε. ΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι. Εµπορικός Νόµος. Άρθρα 1869 ΙΙ. Ν της «Περί µεταρρυθµίσεως διατάξεων περί εταιριών» ΙΙΙ. Ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες

5 IV. Π 590/1985 «Τήρηση µητρώου και ειδικών φακέλλων των αγροτικών συνεταιρισµών» V. Ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιωρισµένης ευθύνης» VΙ. Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» VII. Π 16/ «Περί δελτίου ανωνύµων εταιριών» VIIΙ. Ν 396/1974 «Περί του τρόπου επιβολής φόρου επί µεταβιβάσεως µετοχών ανωνύµων εταιριών εις µισθωτούς αυτών αιτία θανάτου ή δωρεάς» IΧ. Π 30/1988 «Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης µετοχών εταιριών στους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις» Χ. Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες ΧΙ. Π 611/1977 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον, υπό τίτλον Υπαλληλικός Κώδιξ, των ισχυουσών διατάξεων των αναφεροµένων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων του δηµοσίου και των ν.π.δ.δ.» XIΙ. Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες ΧΙΙΙ. Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών /1028/Β0012/1995 «Καθορισµός διαδικασίας µετατροπής ανωνύµων µετόχων σε ονοµαστικές των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύµων εταιριών κατ εφαρµογή των διατάξεων της 1 του άρθρου ένατου του Ν. 2275/1994» XIV. ΑΝ 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών εταιριών» XV. N. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός επαγγελµατικός αθλητισµός κ.λπ.» ΧVΙ. «Κανονισµός (ΕΟΚ) 2137/1985 σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού» ΧVΙI. «Κανονισµός (ΕΚ) 2157/2001 του Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE)» ΧVIΙΙ. Ν. 3412/2005 «Πλαίσιο ρυθµίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρείας» ΣΤ. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Πτωχευτικό δίκαιο Ι. Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός κώδικας» 2. Συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών Ι. «Κανονισµός (ΕΚ) 1346/2000 του Συµβουλίου της περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας» II. Π 1/1990 «Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη» 3. Εξυγίανση επιχειρήσεων Ι. Ν. 1386/1983 «Οργανισµός Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων» ΙΙ. Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές ΙΙΙ. Π 34/1985 «Κανονισµός διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισµού Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων» IV. Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες, άρθρα 4449 V. Ν. 2000/1991 «Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων του ανταγωνισµού» VI. Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του ηµοσίου και άλλες Ζ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι. Ν. 3816/1958 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου» ΙΙ. Ν. 959/1979 «Περί της ναυτικής εταιρίας» ΙΙΙ. Ν 3899/1958 «Περί προτιµωµένης υποθήκης επί πλοίων»

6 IV. Ν 117/1974 «Περί χαρακτηρισµού ως πλοίων ενίων πλωτών ναυπηγηµάτων και εφαρµογής επ αυτών των εκάστοτε περί πλοίων ισχυουσών διατάξεων» V. Ν. 457/1976 «Περί εφαρµογής διατάξεών τινων του Κώδικος ηµοσίου Ναυτικού ικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου και του Ν 3899/1958 περί προτιµωµένης υποθήκης επί πλοίων επί τινων κατηγοριών πλωτών ναυπηγηµάτων» VI. Ν. ΤϞΒ/1856 «Περί ναυαγίων και ναυαγιαιρέσεων» VII. Β της 10/ «Περί νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων κλπ.» VIII. Ν 187/1973 «Περί Κώδικος ηµοσίου Ναυτικού ικαίου» IΧ. Π 427/1995 «Υποχρεώσεις εφοπλιστών ή πλοιοκτητών και ναυτικών πρακτόρων» Η. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι. Ν. 1815/1988 «Κώδικας Αεροπορικού ικαίου» ΙΙ. Ν. 210/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω τη 7 εκ υπογραφείσης συµφωνίας» ΙΙΙ. Ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω τη 7η εκεµβρίου 1944 υπογραφείσης συµβάσεως διεθνούς πολιτικής αεροπορίας» IV. Π 1/1985 «Προσαρµογή προς τις διατάξεις της Οδηγίας 83/416/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις διαπεριφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες και τη µεταφορά επιβατών, ταχυδροµείου και εµπορευµάτων µεταξύ κρατώνµελών» V. Π της 6/18 Σεπτ «Περί καθορισµού πλάτους χωρικών υδάτων όσον αφορά τα ζητήµατα της αεροπορίας και της αστυνοµίας αυτής» VI. AN 596/1937 «Περί της συµβάσεως της Βαρσοβίας περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς αεροµεταφοράς» VII. Ν 766 της / «Περί κυρώσεως της εν Γουαδαλαχάρα, τη υπογραφείσης, συµπληρωµατικής της Συµβάσεως Βαρσοβίας, συµβάσεως διά την ενοποίησιν κανόνων τινών σχετικών προς την πραγµατοποιουµένην υπό προσώπου διαφόρου του συµβατικού µεταφορέως διεθνή αεροπορικήν µεταφοράν» VIII. Ν. 3006/2002 «Κύρωση της Σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές» Θ. ΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1. ίκαιο αθέµιτου ανταγωνισµού Ι. Ν. 146/1914 «Περί αθεµίτου ανταγωνισµού» ΙΙ. Ν «Περί απαγορεύσεως εν ταις συναλλαγαίς της συνάψεως συµβάσεων κατά το καλούµενον σύστηµα Boule de Neige» ΙΙΙ. Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» ΙV. Π 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» V. Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του καταναλωτή Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες VΙ. Π 301/2002 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών και τροποποίηση του νόµου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών» 2. ίκαιο περιορισµών του ανταγωνισµού Ι. Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» ΙΙ. Ν. 2837/2000 «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, ρυθµιστικής αρχής ενέργειας, τουρισµού και άλλες ΙΙΙ. Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων ΜΜΕ και άλλες

7 IV. «Κανονισµός (ΕΚ) 2790/1999 για την εφαρµογή του άρθρου 81 3 της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών» V. Ν 96/1973 «Περί εµπορίας εν γένει των φαρµακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» VI. Απόφαση αριθ. Β3395 Β/ των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εµπορίου «Αναµόρφωση συλλογικών οργάνων γνωµοδοτικής και αποφασιστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορίου» VII. Κοινή Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης 8275/2006 «Κανονισµός λειτουργίας και διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού» VIII. Ν. 1730/1987 «Ελληνική ΡαδιοφωνίαΤηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρία (ΕΡΤ ΑΕ)» IX. «Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας» X. «Κανονισµός υπ αριθµ. 17/1962 του Συµβουλίου της ΕΟΚ» XI. «Κανονισµός (ΕΚ) υπ' αρ. 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης» Ι. ΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1. ίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Ι. Άρθρο 60 ΑΚ ΙΙ. Ν. 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» ΙΙΙ. Ν. 2557/1997 «Θεσµοί, µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» IV. Ν. 989/1943 «Περί καθορισµού ανωτάτου ορίου ποσοστού κέρδους υπέρ των βιβλιοπωλών επί της τιµής πωλήσεως των απ ευθείας υπό των συγγραφέων εκδιδοµένων έργων κλπ.» V. Ν. 1597/1986 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και άλλες VI. Ν 4254/1962 «Περί κυρώσεως της Παγκοσµίου Συµβάσεως Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και των προσηρτηµένων αυτή υπ αριθµ. 1, 2 και 3 πρωτοκόλλων» VII. Ν. 100/1975 «Περί κυρώσεως Α) της Συµβάσεως περί συστάσεως Παγκοσµίου Οργανώσεως Προστασίας της Ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας, υπογραφείσης εν Στοκχόλµη την 14ην Ιουλίου 1967 και Β) της κατά την διπλωµατικήν διάσκεψιν των Παρισίων του Ιουλίου 1971 γενοµένης αναθεωρήσεως της Συµβάσεως της Βέρνης 1886» VIII. «Πράξις Παρισίων. Σύµβασις της Βέρνης διά την προστασίαν των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων της 9 Σεπτ. 1886» 2. ίκαιο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ι. Ν. 2239/1994 «Περί σηµάτων» ΙΙ. Β της 20/ «Περί εκτελέσεως του Α.Ν. 1998/1939 περί σηµάτων» ΙΙΙ. Ν. 372/1976 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποιήσεως» IV. Ν. 1406/1983 «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθµιση µερικών άλλων θεµάτων» V. Ν. 2527/1920 «Περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» VI. N. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτοµία και σύσταση Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας» VII. Ν. 4325/1963 «Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άµυναν της χώρας και τροποποιήσεως του ν. 2527/1920 περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» VΙΙΙ. Ν «Περί τροποποιήσεως των περί ευρεσιτεχνίας και αθεµίτου ανταγωνισµού διατάξεων» IΧ. Ν. 213/1975 «Περί της Συµβάσεως των Παρισίων» Χ. Ν. 2783/2000 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τη συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά τη διεθνή καταχώρηση σηµάτων»

8 ΧΙ. Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Κ4307/2001 «Εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώριση σηµάτων που κυρώθηκε µε το Ν. 2783/2000» ΧΙΙ. Ν. 1883/1990 «Κύρωση της Σύµβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» XIII. Π 16 της 7/24 Ιαν «ιατάξεις εφαρµογής της σύµβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» XIV. Ν. 2029/1992 «Κύρωση Συµφωνίας για τα κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» (µαζί µε το Παράρτηµά της και τα προσαρτώµενα σ αυτή Πρωτόκολλα) και του Πρωτοκόλλου των όρων θέσης σε ισχύ της συµφωνίας για τα κοινοτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που έγιναν στο Λουξεµβούργο στις XV. Ν. 1607/1986 «Κύρωση της Σύµβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που υπογράφηκε στο Μόναχο στις 5 Οκτωβρίου 1973» XVI. N. 2417/1996 «Κύρωση του ιακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων της 6ης Νοεµβρίου 1925 όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεµβρίου 1960» XVII. Π 259/1997 «ιατάξεις εφαρµογής του διακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων που κυρώθηκε µε το Ν. 2417/96 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας» ΧVIII. Π 45 της 11 Φεβ. / 1 Μαρτ (ΦΕΚ Α 24) «Νοµική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ηµιαγωγών σε συµµόρφωση µε την Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης εκεµβρίου 1986 όπως συµπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ» ΧIΧ. Ν της 23/26 Σεπτ (ΦΕΚ Α 164) «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» ΧΧ. Π 321/2001 (ΦΕΚ Α 218) «Προσαρµογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έννοµη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων» Αλφαβητικό Ευρετήριο Ευρετήριο νόµων, αναγκαστικών νόµων κ.λπ.

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 96/1993 Περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I)

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) Διδάσκουσα: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου & Χρηματοπιστωτικού Δικαίου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003)

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Συνοπτικός τίτλος 1. O παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003. Ερµηνεία 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς και στον δηµόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα